Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i . A gelusa Silesiusa w Wał

Transkrypt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i . A gelusa Silesiusa w Wał
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i . A gelusa Silesiusa
w Wał rzy hu
źoncepcja poprawy atrakcyjności turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej w kontekście rozwoju Geocachingujako nowoczesnej formy turystyki
Krzysztof Banasiak, Magdalena Runke
[email protected]
Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time
WPROWADZENIE
Wałbrzych jako miasto o silnej pozycji ekonomicznej na tle pozostałych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej jest „centrum” decydującym o standardzie życia nie tylko w nim samym,
ale i w całej Aglomeracji. Dla skutecznego realizowania zadań z zakresu regulacji poziomu życia miasto musi posiadać odpowiednią infrastrukturę oraz środki ją wspierające.
Można powiedzieć, że funkcje jakie pełnią poszczególne miasta są układane zgodnie z posiadaną infrastrukturą transportową, co w pewnym stopniu ogranicza możliwość
dowolnego konstruowania przestrzeni gmin. Zaniedbania w kreacji infrastruktury transportowej, bąd niedopasowanie się do już istniejącej, mogą nieść za sobą poważne
konsekwencje i straty. Wydaje się, że Aglomeracja Wałbrzyska jako obszar o bogatej historii oraz walorach przyrodniczych powinna kłaść duży nacisk na analizę wpływu transportu
nie tylko na przemysł i handel, ale i na turystykę.
35000
TURYSTYKA
30000
Najpopularniejszymi typami turystyki jakie można wskazać w strukturze
produktu turystycznego Aglomeracji Wałbrzyskiej to turystyka poznawcza i
wypoczynkowa. Turystyka poznawcza dąży do jak najlepszego poznania świata w
określonej dziedzinie. Turysta w czasie podróży ma możliwość nie tylko dowiedzenia
się czegoś zupełnie mu nieznanego, ale także skonfrontowania już posiadanych
wyobrażeń ze stanem rzeczywistym. Turyści mają okazję poznać walory danego
obszaru oraz jego historię, zrozumieć wartość środowiska oraz prawidłowo
interpretować dziedzictwo kulturowe. Turystyka poznawcza doskonale wpływa
zarówno edukacyjnie jak i wychowawczo na uczestników podróży.
Dostępność komunikacyjna jest cechą, która określa możliwości jakie ma
turysta, aby z miejsca swojego stałego zamieszkania, móc dostać się do celu swej
podróży. Stanowi ją także sieć szlaków, ścieżek, dróg, wyciągów, pozwalająca
turyście na dostanie się do miejsc dla niego atrakcyjnych w obrębie regionu, który
odwiedza.
25000
20000
15000
10000
5000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Luty 2016
Rys. 2. Liczba aktywnych skrytek w okresie 2009-2016
ródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.geocaching.pl/statistics.php
Rys. 1. Struktura atrakcyjności turystycznej
ródło: opracowanie własne na podstawie Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski Ź.,
Geografia Turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 16-17
Rys. 3. Mapa ilości skrytek w poszczególnych województwach
ródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.geocaching.pl/statistics.php
GEOCACHING
WNIOSKI
Ciekawą „metodą”, która może służyć analizie wpływu dostępności
komunikacyjnej na kreację wielkości ruchu turystycznego może być nowoczesna
forma turystyki – Geocaching. Forma, która skupia miłośników turystyki wszelkich
skrajnie różnych podstawowych typów turystyki. Geocaching jest bardzo tanią
metodą promocji pod względem kosztów przypadających na przyciągniętego
turystę do danej atrakcji. Z drugiej strony jest swoistym bogatym katalogiem
walorów turystycznych, tych znanych i znanych znacznie mniej, które być może
nigdy nie byłyby atrakcyjne dla turysty, a za sprawą ukrytego małego pojemniczka
stały się atrakcją. W końcu Geocaching jest narzędziem, które pozwala zmierzyć
rozmieszczenie ruchu turystów za pośrednictwem wpisów odwiedzających
w fizycznej książeczce jak i na stronie internetowej.
POTENCŹAŁ
W Polsce można przyjąć, że Geocaching zadomowił się na dobre we
wrześniu 2009 roku. Wtedy to liczba skrytek zlokalizowanych w Polsce
i zarejestrowanych w największym serwisie geocachingowym – geocaching.com
osiągnęła liczbę 1000. Źednakże tylko niecała połowa z nich była aktywna, czyli
sprawdzana, serwisowana i utrzymana przez założycieli. Od maja 2013 roku
nastąpił silny wzrost aktywnych skrytek i obecnie posiadamy ich w Polsce 29029
(stan na luty 2016). Przez cały okres rozwoju Geocachingu w Polsce nie
zaobserwowano tendencji spadkowej, następuje ciągły wzrost (z drobnymi
odchyleniami) ilości skrytek. Pod względem ilości skrytek znajdujących się
w poszczególnych województwach na pierwszym miejscu plasuje się województwo
dolnośląskie z liczbą 5257. Zarówno pod względem liczby skrytek przypadających
na powierzchnię oraz na liczbę znalezień (379928), czyli aktywności turystów,
znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce. Jedynie w kategorii liczby skrytek
przydających na mieszkańca ustępuje miejsca województwu kujawskopomorskiemu.
Ze statystyk wynika, że województwo dolnośląskie posiada największy potencjał
związany z Geocachingiem w skali całego kraju.
Geocaching jako forma turystyki nie tworzy imponujących atrakcji turystycznych, sam
w sobie jest atrakcją turystyczną. Geocaching w krótkim czasie ogarnął cały świat,
dynamicznie się rozwija, dając idealną szansę na wzrost ruchu turystycznego
w miejscowościach, w których niemal nie istniał, pochłaniając stosunkowo niewielkie
nakłady finansowe. Kluczowym aspektem w rozwoju Geocachingu wydaje się być
dostępność komunikacyjna do miejsc zlokalizowania skrytek.
Z przeprowadzonej analizy wpływu istniejącego stanu rozwoju infrastruktury
transportowej wynika, że obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej jako obszar o silnie rozwiniętym
ruchu turystycznym nie wymaga istotnych zmian w strukturze istniejącego
zagospodarowania. Źednakże drobne korekty w tej sferze, dogodne położenie oraz
stworzenie geocachingowej atrakcji wykorzystującej te walory, które już Aglomeracja
Wałbrzyska posiada, z pewnością przyciągnie turystów nie tylko do „centrum”
Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale i mniejszych miejscowości.
LITERATURA
1. http://geocaching.com/ (dostęp: 17.02.2016 r.)
2. http://geocaching.pl/ (dostęp: 17.02.2016 r.)
3. Gaworecki W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia Turystyki Polski, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Podobne dokumenty