Proloko.l Nr tv/20r l E` spmwy rózne`

Transkrypt

Proloko.l Nr tv/20r l E` spmwy rózne`
ITADT GIIINY
Proloko.l
Nr tv/20rl
z sesjiRady Gniny Mielków
z dnia25lutego 20ll r.
se'e ot.o|f]. Pże{odnL/ąc) Rao) Gmin) Jole| /)gJo|o Jovifi
,'onyieram Sesję Rady Gminy Mietkóu',. przywital sszystkich febranych'
a w sfczególDości
Dowo w}brdych sohysów Pan PŹewodniczącyzaploponos€ ł
aniany w porządkuobrad poprzez przyjęcie 2 projektów uchwał'Za zmianą
j ednogłośnie'
porządkuobradzagłosowmo
Na podslawielisty obecności
stwierdził
quorumi pŹedstawił porządekobrad :
l ' Podjęcieuchwab'w sprawiezgloszeniakandydatury
PanaIgorasanetrydo
konkursu na etatowegoczłonka Koleeium Re.qionalnejlzby obrachunkolvej
2' Podjęcieuchwaływ sprawiezmianybudżetu
gminyna 20l l rok
3' Podjęc]euchwaływ sprawie'niany uchwa}yNr III/]0/20I0Rady Gminy
Mietków z dnia 29 8rudnia2010r w sprawieprzyjęciawieloletniejpro8nozy
1. Podjęcie uchwaływ sprawie prfyjęci Gminnego ProgramuP|ot]laklykii
Ro iązywaniaProblemówAlkoholowychi Narkomaniina 20l l rok.
5. Podjęcieuchwab/w sprawieudzieleniaupoważnienia
wicepżewodnicząceńu
Rady Gminy Mielków do podpisywania dele8acji służbowych
PŹewodniczącemu
Rady Gminy Mietków'
6' Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Slawki za l km przebiegu podróży
pojazdemsamochodowym
gminy'
służbow€radne8o
j
niebędącybwłasnością
7. WDioskii interpelacje
radnych
E' spmwyrózne'
Porządekzostałprzyjętyjednogłośni€ .
Pani H€ l enaAtymowicz Z.ca PEewodniczącego
przedstawiła
projek!uchwa]y
Głosowało
]4 radnych oddano14głosów,.za''
Z.ca Przewodniczącego
slwierdziła,
żeuchwała
została
Podjęlajednogłośnie.
Pani Reginaozga skdbnik Gminy - w ^viązkuz podpisanymaneksemna
finansowfuiełydatków z udzialemśrodkówz Unii Europejskiejzmieniłsię
zakes qdatków na zadanie.,Modemizacjaświellicyw shóży ,, oraz małs
odnowa wsi Domanice dLategozwiększa sję plm dochodów z 1},1ufu
niełykonania niewygasającychwydatków i rozdysponowujewe właściwych
paragralach
po stroniewydalków.Do budżeluwpłynę}a
kwola l2'ó90']3 jako
rozliczeniepłatności
z pro8ramurealizowanego
fe Starostwem
Powiatołym i
gmiDamipaltneBkińi' PonadplanowedochodyproponujęptzeznA.zyćna
Śt]nansowanie
opłatyeksploatacyjnej
oświe1lenia
ulicznegoi !a podatekod
gruntów
Dieruchomości
współwłasność
ze StarcslwemPowialowym'Na
-?,
o kwotę107.495zł.
bieżący
rok zostałazmniejszona
subwencja
oświatowa
osób prawnych
orazprzesacowmo dochodyz lodatkuod nięruchomościod
o kwotę 89'657,5l prolonuję aby to uzupełnićprzychodamiwolnych
środkówZakończonoinwestycję''ModemizacjaocfyŚzczalni ścieków..o
łącznejkwocie 880'000zł' która sfinansowana
będfie z pozycfki BGK w
wyŚokości538'880 oE kedFu . własneśtodki!o 395'670 fł' Aby nie
zwiększaćdługugminy proponujępowyższąkwotę!ryłączyćz zadaniapod
na^vą',Kanalizacjasani1arna
wsi WaYfzeńczyce''której realizacjazostanie
jesl lanszerozwiązanje
'
odsunięlaw czasie' gdyżrofwaŹane
Proponujęzwiększyćplandochodówo kwotę 108.]60,5l
zmniejszyćplandochodówo kwotę L97'152,38
Pani R. ozga przedśawiłaprcjek1uchwały
Głosowało
14radlych -odduo ]48łosów,,za.'
Przewodniczący
podjętajedlogłośnie.
RG stwierdził'
żeuchs'ałazostała
AdL
Pani ozga skarbnikGminy-w związkuz korektąbudietugńiny polegającą
na zmiejszeniu planu dochodów izastąpienie ich wolDymi środkani
wynikającymiz rozliczeniabudżeluza 2010 |ok lv kwocie l97.l52'5l w
wykazie plzedsię\łzięć
proponujęanniejszyćwaI1ość
o kwotę E80,000 f
ją na dokończenie
zadania.'Kanalizac.ja
wsi wawżeńczycep|zeznaczając
zadania po nazwą ..Rozbudowaoczyszczalni ściekóww Mietkowie i
rozbudowa kanalizacji Smi1arDejw Mie1kowie reaIizowanąrótlnież z
udziałem
środków
L]E'
projektuchwaĘ
Pani R. ozga przedstawiła
Głosowało
14radnych- oddano14głosów',za,'
PŹewodńiczącyRG stwierdzi}.
żeuchwała
została
Podjętajednogłośnie'
Pani ArĄ,mowjcz przedstawiłalrojekt uchwa}y
Głosowało
]4 radnych oddano14głosów''za,.
Przewodniczący
RG stwierdził'
żeLrchwała
zosta}a
ie'
Podjętaj ednogłośn
ptojek uchwały
Pani A]tymowiczprredstawiła
Głosowało
14 radnych- oddalo 14głosów,'za',
PrzewodniczącyRG stwierdził'żeuchwałazostałapodjęlajednog}ośnie'
Pani AItymowiczp.zedslawiła
proj€ k t uchwały
ołosowało
14radnych oddano14głosów.,za'.
jednogłośnie'
podjęta
Przewodniczący
RG s1wierdził.
żeuchwała
zoŚtała
-JPani Branta Anna - \ł'nioskuję
o zmianęstatutuRady Sołeckiejwsi Domfuice
dot' ilościwybieranychczłonków z 5 osób proponujemy7 . w czasie
1eaorocznych$1borów mieŚzkancy zaproponowali aby eiększyć liczbę
osób pracującychna rzecz środowiska'
Pui Jadwiga Tarapata -Sekrclatz Gminy - wniosek laki rcstmje
przygotowmypodobradynastępnejsesji'
Pani Arrymowicz pŹedstawiłapismo wójta ominy Jordanów Śl, który
zaprasza samorządowców
do udziałuw HaioBfm TumiejuPiłki Nożnej.
Na koordynatoEzaproponowano
Ptua JarkaSkwarcrek.
Pani Jmicka prośbasołb,saz szymanowaaby usunąćśmieciz drogi do
Szymanowa' któr€ do rejpory usuwałZakladGospoda.kiKomunalnej'
W związkuz wyczeĘaniemtematówPżewodniczącyRady oniny zamknąłobrady
sesjisłowami''zamykm sesjęRady Gminy Mielków''.

Podobne dokumenty