Program stypendialny RATOWNIK MEDYCZNY na 100%

Transkrypt

Program stypendialny RATOWNIK MEDYCZNY na 100%
ul. STAWKI 10, 00-193 WARSZAWA;
tel. 22 849 63 02
e-mail: [email protected]
www.cwssm.edu.pl
Program stypendialny RATOWNIK MEDYCZNY na 100%
START PROGRAMU
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
01 czerwca 2015 r.
do 07 sierpnia 2015 r.
20 sierpnia 2015 r.
CZYM JEST ‚RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ
CO ZYSKUJE
„RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych
kandydatów na studia, którzy są absolwentami policealnych szkół medycznych i posiadają dyplom ratownika medycznego i pragną podnieść swoje kwalifikacje na studiach licencjackich. Nasza uczelnia
przygotowała 5 miejsc dla kandydatów na kierunek
ratownictwo medyczne - studia niestacjonarne.
O stypendium „RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %”
mogą walczyć najlepsi absolwenci szkół policealnych
legitymujący się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny (zdawanym od
czerwca 2012 roku) oraz świadectwem dojrzałości
zainteresowani studiami w Collegium Medicum
WSSM.
O stypendium mogą się starać kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w
zawodzie ratownik medyczny 100% możliwych do
uzyskania pkt z części praktycznej oraz co najmniej
80% możliwych do uzyskania pkt z części pisemnej
egzaminu.
Zwycięzcy „RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %”
otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na kierunku ratownictwo medyczne. Stypendium może zostać przedłużone na
cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach, średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.
ZASADY PROGRAMU STYPENDIALNEGO „RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %”
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU
Należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć w terminie do 07 sierpnia 2015 r. do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:
A. podanie o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu),
B. komplet dokumentów na studia (wykaz dostępny w zakładce REKRUTACJA),
C. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny uzyskany od czerwca 2012 r. oraz świadectwo ukończenia szkoły policealnej w
zawodzie ratownik medyczny
D. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
E. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu).
Dokumenty można przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium
„RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %”, lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).
COLLEGIUM MEDICUM Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Biuro Rekrutacji
ul. Stawki 10, 00-193 Warszawa
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 10 osób, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której zostanie wyłoniona piątka laureatów.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Zwycięzcy programu „RATOWNIK MEDYCZNY NA 100 %” otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na kierunku ratownictwo medyczne. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1
od średniej ocen całego roku. Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do regulaminu.
KOMISJA STYPENDIALNA
W pracach komisji stypendialnej biorą udział:
1. Przewodniczący komisji - mgr Małgorzata Dawidowska , Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
2. Członkowie komisji: mgr Elżbieta Woźniakowska , Kierownik Dziekanatu, Monika Strączyńska - Foks - Asystent Kanclerza