Burmistrz Choszczna

Transkrypt

Burmistrz Choszczna
Burmistrz Choszczna
1
Centrala : tel. 095 / 765 93 00
ul. Wolności 24
fax. 095/765 93 06
73-200 Choszczno
E-mail: sekretariatfgtgmina.choszczno.pi
http://www.choszczno.pl
Choszczno, dnia 3 stycznia 2 0 l W l k u
Nasz znak: KO.6220.16.2013.5.ES
INFORMACJA
Dotyczy: wniosku Prezesa Zarządu Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Handlowego "SKR" Strzelce
Krajeńskie, ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie - Pana Włodzimierza
Skwarka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie bazy przeładunkowomagazynowej nawozów, na działce nr 38/10 obręb
2 miasta
Choszczno.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2008 r. N r 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś
zawiadamiam o wydaniu przez:
•
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w dniu 10 grudnia
2013 r., znak: PS.N.NZ.407.27.2013 opinii, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym
określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko
(wpływ do urzędu 12 grudnia 2013 r.);
•
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 18 grudnia 2013 r.,
znak: WOOŚ.-TŚ.4240.373.2013.KB.1 opinii, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (wpływ do
urzędu 23 grudnia 2013 r.);
•
Burmistrza Choszczna w dniu 2 stycznia 2014 r., znak: KO.6220.16.2013.2014.4.ES
postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
polegającego na budowie
38/10 obręb 2 miasta
bazy przeładunkowo-magazynowej
nawozów,
na działce
nr
Choszczno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią
ww. opinii i postanowienia w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska w Choszcznie
przy ul. Wolności 24, w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30.
Niniejsza informacja zostaje opublikowana w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie tutejszego urzędu.

Podobne dokumenty