wewnątrzszkolny regulamin przyznawania stypendium dyrektora

Transkrypt

wewnątrzszkolny regulamin przyznawania stypendium dyrektora
WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
DYREKTORA SZKOŁY
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
§1.
1. Stypendium naukowe dla uczniów przyznaje się 2 razy w roku za wybitne osiągnięcia
i wyniki w nauce.
2. O stypendia naukowe ubiegać się mogą uczniowie samorządowych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych ( średnich).
§2.
1. Stypendia naukowe mogą otrzymać uczniowie, w tym absolwenci danego roku szkolnego,
spełniający następujące warunki:
a) osiągający wysokie wyniki w nauce (minimalna średnia ocen 5.5)
b) biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim/okręgowym;
c) posiadający poziom wiedzy ogólnej z każdego przedmiotu na ocenę minimum dobrą;
d) legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
2. Stypendia naukowe mogą otrzymać bez względu na osiąganą średnią ocen;
a) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych najwyższego szczebla( centralnego lub
międzynarodowego);
b) wybitni sportowcy, zwycięscy najwyższych etapów zawodów sportowych w różnych
dziedzinach sportu;
c) zwycięscy ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów brydżowych.
§3
1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w wyznaczonym wcześniej terminie
(informacja na stronie internetowej szkoły) do Dyrektora Szkoły.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą:
a) wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotu-opiekunowie kandydatów do stypendium;
b) Samorząd Szkolny, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, oraz organizacje społeczne
i samorządowe za pośrednictwem szkoły, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną;
3. Wnioski rozpatruje i do stypendium kwalifikuje Komisja Stypendialna powołana przez
Dyrektora Szkoły.
§4
1. Wysokość stypendium na rok szkolny określa każdorazowo Zarząd Miasta Słupska
w zależności od wielkości środków w budżecie miasta.
2. Stypendia przyznaje Zarząd Miasta Słupska po zakończeniu procedur kwalifikacyjnych,
przeprowadzanych przez powołaną w tym celu Komisję Stypendialną, której skład ustala
Zarząd Miasta Słupska.
3. Informacje o przyznanych stypendiach są podawane do publicznej wiadomości w szkole.

Podobne dokumenty