Znak pisma: SGZ–016–6–2/ /05/GW

Transkrypt

Znak pisma: SGZ–016–6–2/ /05/GW
RZP-2003- 374
Poznań, dnia 24.09.2013r.
/13
Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA
Wszyscy wykonawcy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę sprzętu komputerowego – RZP-2003-24/13/ZP.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 zgodnie
z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.907)
informuje, że w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty.
1. W przedmiotowym postępowaniu złożono: 6 ofert.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium
najniższej ceny.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:
Numer
oferty
Cena PLN brutto
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1
Prime Computers
Ul. Kraszewskiego 15A,
50-229 Wrocław
9.724,00
2
Crann Sp. z o.o.
Ul. Budryka 4
30-072 Kraków
7.942,10
3
Tomasz Żyźniewski TARAKAN
Plac Pocztowy 11/3
64-980 Trzcianka
8.159,00
4
FHU INTERSELL Waldemar4 Płonka
Ul. Armii Krajowej 7cv
45-520 Dąbrowa Górnicza
8.366,89
5
PC SERVICE D.NOGAJ S.ŁABOWSKI
Ul. Wierzbowa 33 Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
7.980,24
6
EWAM SYSTEM TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE
Ul. Złotowska 66, 60-189 Poznań
8.081,10
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert jako
najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy: Crann Sp. z o. o. , Ul. Budryka 4, 30-072 Kraków.

Podobne dokumenty