konkurs historyczny 2015-1

Transkrypt

konkurs historyczny 2015-1
TEST PISEMNY
KONKURS HISTORYCZNY „ DZIEJE POLSKI ” – I ETAP
ZJEDNOCZENIE SPOŁECZNE „ POLSKA MACIERZ SZKOLNA ” GRODNO 2015
1. Uzupełnij tabelkę wpisując we właściwe miejsca: datę, władcę lub wydarzenie.
Wydarzenie
Zjazd w Gnieźnie
data
1000
968
władca
Bolesław Chrobry
Mieszko I
Dagome iudex
1768-1772
Układ w Buczaczu
Bitwa pod Płowcami
1610
1339
Koronacja Zygmunta II Augusta
1413
Władysław Jagiełło
Bitwa pod Chocimiem
2. Wymień w kolejności chronologicznej wszystkich koronowanych władców Polski z dynastii
Piastów.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Do podanych w tabelce postaci dopisz rodzaj zajęcia i epokę w kulturze.
Twórca
Jan Długosz
Wit Stwosz
Jan Chryzostom Pasek
Andrzej Frycz Modrzewski
Canaletto
Wojciech Kossak
Wojciech Bogusławski
Mikołaj Gomółka
Wacław Potocki
Dominik Merlini
rodzaj zajęcia
epoka w kulturze
4. Na mapie zaznaczono cyframi miejsca zamieszkania plemion polskich. Na podstawie tej mapy
uzupełnij zdania, wpisując właściwe nazwy plemion.(str.47)
A. Cyfrą 1 zaznaczono miejsce zamieszkane przez: …….......................………………………………….....……….
B. Cyfrą 2 zaznaczono miejsce zamieszkane przez: .....………………………………………………………………………
C. Cyfrą 3 zaznaczono miejsce zamieszkane przez: ............……………………………………………………………
5. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia.
„Ponieważ biskupi i szlachta polska twierdzili, że w listach swoich zaprzysięgli wierność tylko swemu
królowi Ludwikowi jego synom, gdyby ich miał, on zaś, z braku męskiego potomstwa, pragnął, aby
takąż samą przysięgę wierności złożyli jego córkom, przeto nie mogąc inaczej uzyskać ich zgody,
nowymi przywilejami uwolnił wszystkich ziemian od wszelkich podatków, zachowując dla siebie i dla
swoich następców tylko po dwa grosze z każdego łanu, które corocznie do skarbu jego miały być
płacone”
A. Podaj nazwę przywileju nadanego szlachcie, o którym mowa w powyższym teście.
………………………………………………………………………….........................……………………………………………………….
B. Podaj datę roczną wydania tego przywileju. ………....................………………………………………………..
C. Podaj nazwę dynastii, której przedstawicielem był władca – nadawca przywileju.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
D. Podaj nazwę podatku, o którym mowa w teście. …………………………………………………………………….
6. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.
„Chłop nas dziś zdradził,
Skrzynka nas zamknęła,
Kruk oczy wysadził,
Ryba utonęła”
A. Podaj nazwę powstania narodowego, z którym związane są postacie będące przedmiotem satyry.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczy ten tekst.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Po obejrzeniu obrazu wykonaj polecenie i uzupełnij zdania.
A. podaj datę i miejsce wydarzeń ukazanych na obrazie.
…………….......................................................................………………………………………………………………………..
B. Postać zaznaczona cyfrą 1 to ………………………………..............……………………………………………………………..
C. Postać zaznaczona cyfrą 2 to ……………………………………………….............……………………………………………..
D. Postać zaznaczona cyfrą 3 to ……………………………………………………………..............……………………………….
8. Podaj daty następujących wydarzeń.
1. Wybór Karola Wojtyły na papieża …………………………………………….
2. Wstąpienie Polski do NATO ……………………………………………………….
3. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej ……………………………………….
4. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce………………………………..
5. Konferencja w Jałcie ……………………………………………………………………
6. Mord katyński …………………………………………………………………………….
7. Pakt Ribbentrop- Mołotow ………………………………………………………
8. Pierwsze demokratyczne wybory w Polsce …………………………………..
9.
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki nazwiska duchownych. Postaci wybierz
spośród podanych.
Stanisław Brzózka, Piotr Ściegienny, Augustyn Kordecki, Ignacy Skorupka
Informacje
Przeor w klasztorze paulinów, w czasie potopu
szwedzkiego.
Kierował obroną Jasnej Góry w Częstochowie.
Założyciel związku chłopskiego w Królestwie
Polskim, którego celem była walka o
niepodległość i poprawa położenia chłopów.
Autor „Złotej książeczki”.
Dowódca w powstaniu styczniowym, naczelny
kapelan powstania.
Jego oddział walczył na Podlasiu do jesieni 1864r.
Postać
10. Uzupełnij tekst.
W 2015 roku odbyły się w Polsce wybory prezydenckie. Nowym prezydentem został
………………………………………………………… 25.X.2015 odbyły się wybory parlamentarne, w których
zwyciężyła partia …………………………………………………………………............ Ze stanowiska premiera ustąpiła
…………………………………………………………..............….. , a nowym premierem została………………………………
………………………………………......................................................................................................................
11. Kim byli i czy się wsławili:
Władysław Bartoszewski………………………………………………………………………………………………………………….
…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Irena Sendlerowa………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maksymilian Kolbe……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Witold Pilecki …………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jan Karski …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ………………………………………..............................……………………………………………………………
Klasa ………………. Szkoła ………………………………………………………….................................…………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………….....................................
Telefon ………………………………………………. E-mail …………………...............................……………………………….

Podobne dokumenty