Nazwa przedmiotu: Biochemia ćwiczenia audytoryjne

Transkrypt

Nazwa przedmiotu: Biochemia ćwiczenia audytoryjne
Nazwa przedmiotu:
Biochemia ćwiczenia audytoryjne
Kod: O1.13
Forma przedmiotu Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin - studia stacjonarne.
i metody nauczania: Ćwiczenia audytoryjne 15 godzin - studia niestacjonarne.
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Ilość punktów ECTS: 3
Język wykładowy: Polski.
Cele przedmiotu :
Poznanie i zrozumienie działania podstawowych grup związków (białek,
węglowodanów, tłuszczy), budowy błon komórkowych, budowy DNA i RNA,
metabolizmu związków, działanie enzymów.
Umiejętności wstępne:
Opis przedmiotu
(skrócony sylabus):
Budowa, reakcje charakterystyczne, 20 aminokwasów białkowych (nazwy i
stosowane skróty literowe); pojęcie chiralności, czynność optyczna, reguły
określania konfiguracji związków chiralnych, niebiałkowe aminokwasy
naturalne
Peptydy i białka – tworzenie wiązania peptydowego, budowa białek
(struktura I- II-, III- i IV-rzędowa), budowa białek występujących w
skórze i włosach (keratyna, kolagen, elastyna ), właściwości białek i
peptydów (punkt izoelektryczny, reakcje charakterystyczne), metody
analizy i oczyszczania białek
Budowa i rola w metabolizmie (kataliza), podział enzymów, koenzymy,
zastosowanie izolowanych enzymów w kosmetyce
i gosp. domowym i inne
podział, budowa, występowanie, rola w organizmie, witaminy stosowane w
kosmetykach
Oddychanie i energia – cykl kwasu cytrynowego, inne cykle metaboliczne
Monosacharydy, disacharydy i polisacharydy – charakterystyczne cechy
budowy (konfiguracja i podział), właściwości i reakcje charakterystyczne,
tworzenie wiązań glikozydowych, budowa celulozy, chityny, skrobi i
niektórych kosmetycznych surowców poliwęglowodanowych (nawilżające i
zagęstniki)
Naturalne acyloglicerole (tłuszcze właściwe, fosfolipidy, glikolipidy,
sfingolipidy) – budowa, właściwości, występowanie; budowa błon
komórkowych
Podział, budowa, właściwości i występowanie
Budowa DNA i RNA, przepływ informacji genetycznej, kod genetyczny
Efekty kształcenia Po ukończeniu przedmiotu ( ćwiczeń) student powinien:
zdefiniowane dla

Znać budowę i sposób funkcjonowania białek, węglowodanów, tłuszczy
danej formy

Rozpoznawać i rozróżniać role pełnioną przez podstawowe składniki
dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu:
biochemiczne komórki
Wiedzieć jakie czynniki wpływają na metabolizm życia komórki
Sposób zaliczenia,
kryteria zaliczenia
metody ewaluacji
Kolokwium, zliczenie
wiedzy
Literatura:
L. Stryer, Biochemia (PWN Warszawa)
B. Hames, N. Hooper, J. Houghton, Biochemia – Krótkie wykłady (PWN
Warszawa)
CA Ville, Biologia (PWN Warszawa)
Koordynator Dr Irmina Zadrożna
przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:
Data aktualizacji: 17.09.2012

Podobne dokumenty