Reymonta 2 - NetShock.pl

Komentarze

Transkrypt

Reymonta 2 - NetShock.pl
str. 11
Profil "Tajemnicze Braszowce"
intryguje. Może warto wejść
i go polubić?
str. 8
POWIAT ZĄBKOWICKI
Wolontariusze z Ząbkowic Śl.
zebrali 33 tys zł.
Było hucznie,
tłumnie i wesoło
Wieś na Facebooku
BRASZOWICE
ZĄBKOWICE ŚL.
Zagrali dla WOŚP
Pichcenie z Makłowiczem
Pochwal się swoimi
smakołykami. Niektóre
z nich wykorzysta
Robert Makłowicz
str. 4
ISSN 2081-8556
Nr 17
(15-21.01.2014 r.)
Cena: 2 zł
(w tym 8 %VAT)
Ząbkowice śląskiE • Kamieniec ząbkowicki • Bardo • srebrna góra
BIŻUTERIA
NISKIE CENY
Ząbkowice Śl.
r
ża
o
p
iło
as
g
ia
n
d
ra
o
łt
ó
p
ez
rz
p
w
kó
54 straża
wano na 750
co
za
os
ń
ie
og
z
ze
pr
e
on
dz
zą
yr
w
Straty
Reymonta 2
[email protected]
74 834 29 52
tys. zł
Gminne budżety
W Kamieńcu i Stoszowicach
wydatki nie przekroczą
w tym roku dochodów
czytaj na str. 11
6
Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę i usamodzielnić się. Pozostają dłużej niż
zwykle przy rodzicach. Pomóżmy im się usamodzielnić. Co tydzień na łamach naszej
gazety publikujemy teksty edukacyjne na ten temat.
Czytaj wewnątrz numeru.
Usamodzielnij się!
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
reklama
PIENIĄDZE
strona 3
2
Nr 17
Pod Paragrafem
okiem
Słowo
od redaktor
naczelnej
Karolina Makiej
[email protected]
Bez portalu internetowego Facebook
niewiele osób wyobraża już sobie normalne
funkcjonowanie. Nie zamierzam się
zastanawiać nad tym czy to dobrze, czy źle.
Jedno jest pewne, wiele osób wykorzystuje
swój profil na Facebooku po to, żeby zrobić
coś dobrego, coś, co niekonieczne da się
wykonać w formie mówionej stając przed
innymi twarzą w twarz.
Przed kilkoma dniami zupełnie przez
przypadek trafiłam na profil o intrygującej
nazwie Tajemnicze Braszowice. Nie ukrywam,
że właśnie słowo „tajemnicze” skłoniło mnie
do tego, aby poznać tych ludzi i zadać im
pytanie, po co utworzyli taki profil. W końcu
Braszowice, to niewielka wieś położona
w powiecie ząbkowickim, o której wiele osób
tak na dobrą sprawie w ogóle nic nie wie.
Okazało się, że cała sprawa jest ciekawa.
Co prawda wcale nie dowiedziałam się,
kto konkretnie był pomysłodawcą profilu,
ponieważ jego twórcy chcą pozostać
anonimowi, ale nie to jest najważniejsze.
Najistotniejsze jest to, że są to z całą
pewnością ludzie z pasją, którzy chcą aby ich
mała ojczyzna była miejscem, o którym się nie
zapomina. Jest tu całe mnóstwo zabytków,
ciekawych wydarzeń, a także ludzi, którzy
potrafią integrować się w trudnych sytuacjach.
Dlaczego? Bo im zależy. Tym ludziom nie
jest obojętne, co dzieje się w ich wsi. Jest
to dla nich miejsce priorytetowe, którego
się nie wstydzą. Mało jest takich miejsc
w dzisiejszych czasach i mało jest takich ludzi.
Coraz częściej ludzie opuszczają te małe,
rodzinne wioski i przenoszą się do dużych
miast, zapominając niemal od razu o tym
skąd pochodzą. Oby takich ludzi, jak twórcy
„Tajemniczych Braszowic” przybywało.
policjanta
•
okiem
policjanta
Z p rom ila mi za kó łki em
zat rzy ma ny
Kol ejn y pija ny kie row ca zos tał
k. 28- late k
na ul. Kło dzk iej w K am ień cu Ząb
rga niz mie .
mia ł 1,1 4 pro mil a alk oho lu w o
Zd erz en ie na óse mc e
z. 10. 30 na
W p iąte k, 10 sty czn ia, ok. god
u dos zło do
dro dze kra jow ej nr 8 w P rzy łęk
Tra nsi ta
kol izji. 28- letn i kie row ca For da
nic ą
row
kie
za
ry,
ude rzy ł w t ył Op la Ast
stłu czk i
ku
yni
W w
k.
któ reg o sie dzi ał 49- late
ła
cia
ń
aże
obr
pas aże row ie Op la doz nal i
a.
i zo sta li prz ewi ezi e do szp ital
•
okiem
policjanta
•
okiem
policjanta
Na ga zie prz ez mi ast o
zat rzy ma li
W ś rod ę, 8 sty czn ia, pol icja nci
owi cac h
na ul. Boh ate rów Ge tta w Z ąbk
ca
row
kie
i
letn
pija neg o kie row cę. 37oho lu
alk
a
mil
Lan d Rov era mia ł 0,4 3 pro
w o rga niz mie .
Pij an y kie row ca
mia ł 631 pro mil alk oho lu w o rga niz mie
och ode m
late k. Mę żcz yzn a kie row ał sam
we
ny
ma
rzy
ma rki Vol vo. Zos tał zat
0
6.2
z.
wto rek , 7 sty czn ia, ok. god
w Z ąbk ow ica ch Śl.
Karolina Makiej
stra żac kie new sy • stra
żac kie new sy • stra żac kie
new sy • stra żac kie new
sy • stra żac kie new sy
Na po mo c uw ięz ion ej
W ś rod ę, 8 sty czn ia, ok. god z.
18. 35
stra żac y inte rwe nio wa li na ul.
Boh ate rów
Ge tta w Z ąbk ow ica ch Śl. Str aża
cy
pom aga li wyd ost ać się z m ies
zka nia
zat rza śni ęte j kob iec ie, któ ra nie
mo gła
otw orz yć zam ka.
Ko nte ne r w og niu
W c zwa rtek , 9 sty czn ia, ok. god
z. 21. 50
stra żac y mu sie li zaj ąć się uga
sza nie m
pło nąc ego kon ten era na ul. Kró
tkie j
w Z ąbk ow ica ch Śl.
Us uw ali pla mę
Po raz kol ejn y stra żac y zaj mo
wa li się
usu wa nie m pla my ole ju w P rzy
łęk u.
Do zda rze nia dos zło w s obo tę,
11 sty czn ia, ok. god z. 10. 45.
Czekamy na Twoje zdjęcie!
Fał szy wy czu jni k
Czu jnik do wyk ryw ani a dw utle
nku wę gla
zaa larm ow ał mie szk ank ę bud
ynk u prz y
ul. Wa ryń ski ego . Na mie jsc e prz
yje cha li
stra żac y, któ rzy nie stw ierd zili,
aby
w p om ies zcz eni u ula tnia ł się tlen
ek wę gla .
Do inte rwe ncj i dos zło w p oni edz
iałe k,
13 sty czn ia, ok. god z. 2.0 0.
Tra wa w pło mi en iac h
W n ied zie lę, 12 sty czn ia, ok.
god z. 21. 30
stra żac y inte rwe nio wa li w m iejs
cow ośc i
Top ola . To wła śni e w t ej wsi pło
nęł a
suc ha traw a.
Karolina Makiej
[email protected]
Uśmiechnij się
Za
p³
na acim
y
2 0 we
t
0
z³
*
Wyślij MMS-a na numer 902123*
w treści wpisując Ap.gn
* koszt jednego MMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT),
za opublikowanie Twojego zdjęcia zapłacimy do 200 zł
Gazeta interweniuje
Karolina Makiej
czeka na zgłoszenia
codziennie (tel. 502 324 540)
Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem!
3
Samotna śmierć
Sąsiedzi nie widzieli go
przez kilka dni. W końcu postanowili zainterweniować. W piątek, 10
stycznia, mieszkańcy budynku przy ul. Fabrycznej
w Przyłęku zawiadomili
strażaków o tym, że od
dłuższego czasu nie widzą swojego sąsiada.
– Strażacy otrzymali zgłoszenie ok. godz. 10.45
i od razu pojechali pod
wskazany adres i otworzyli mieszkanie. Okazało się, że leżał w nim
55-letni mężczyzna. Nie
żył - informuje Józef Koszałka ze straży pożarnej
w Ząbkowicach Śl.
Na miejscu zdarzenia była
obecna również policja.
– Policja została powiadomiona o zdarzeniu przez
straż pożarną. Lekarz
orzekł zgon mężczyzny
i wykluczył działanie
osób trzecich. Mężczyzna
prawdopodobnie od dłuższego czasu chorował na
serce – ujawnia Katarzyna Mazurek z ząbkowickiej policji.
KAMA
Nr 17
Temat z jedynki
54 strażaków przez półtora dnia
walczyło z ogniem
Stogi w płomieniach
Pogotowie
po staremu
poszukiwaniem zewnętrznych środków na dofinansowanie inwestycji - informuje
Roman Fester, starosta
powiatu ząbkowickiego.
Nowy budynek ma kosztować blisko 2,7 mln zł.
Na jego miejsce wybrano
plac znajdujący się przy ul.
Waryńskiego, obok straży
pożarnej. Jak przyznaje
ząbkowicki starosta, a także Beata Gil, dyrektor pogotowia ratunkowego, budowa nowego budynku jest
konieczna przede wszystkim ze względu na to, że
obecny budynek znajduje
się w pobliżu domów. Hałas
jest bardzo uciążliwy dla
mieszkających tam ludzi.
Nowa siedziba będzie usytuowana w miejscu oddalonym od domostw. Poza
tym obecna
placówka
jest zdecydowanie za
ciasna, nie
mówiąc już
o tym, że
karetki nie
mają nawet
garaży.
KAMA
W tym roku karetki pogotowia nie doczekają się garaży
fot. K. Makiej
Budżet uchwalony przez
starostwo powiatowe na
2014 r. przewiduje wydanie w tym roku 50 tys. zł
na budowę nowego budynku pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śl.
Co prawda jest to jakaś
konkretna informacja sugerująca, że w planach jest
budowa nowej placówki
dla pogotowia, jednak - jak
się okazuje - są pieniądze,
które wystarczą tylko na
wykonanie projektu.
- W tym roku nie ma szans
na wybudowanie nowego
pogotowia ratunkowego.
Przeprowadzimy aktualizację dokumentów dotyczących nowego budynku.
Przygotujemy także przetarg. Zajmiemy się również
fot. OSP Bardo
50 tys. zł wystarczy na projekt.
W tym roku pogotowie nie będzie
się przeprowadzało
750 tys. zł poszło
z dymem
Strażacy gasili
ogień przez
34 godziny
pożarnej w Ząbkowicach Śl. i 41 druhów
z ochotniczych straży pożarnych. Łącznie
16 zastępów.
– Podaliśmy 8 prądów gaśniczych wody,
zużyliśmy 300 metrów sześciennych.
Straty zostały oszacowane na 750 tys. zł.
Wartość uratowanego mienia to blisko 1,1
mln zł. Akcja trwała tak długo, ponieważ
słomę trzeba było dogaszać - wyjaśnia
Józef Koszałka ze straży pożarnej w Ząbkowicach Śl.
Pożar był wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ wybuchł tuż przy drodze wojewódzkiej
nr 382 pomiędzy Ząbkowicami a Kamieńcem Ząbk. Droga przez kilkanaście godzin,
w związku z ogniem, była zablokowana.
Karolina Makiej
[email protected]
Takiego pożaru w gminie Ząbkowice Śl.
nikt nie pamięta. W piątek, 10 stycznia,
w Strąkowej ok. godz. 21.35 zapaliła się
sterta słomy zakładu przetwórczego pellet.
Ogień objął aż 3 stogi. Strażacy zmagali
się z jego gaszeniem przez ponad 34
godziny. W akcji gaśniczej wzięło udział
13 zawodowych strażaków ze straży
Sprasowane i zgranulowane
Pellet – to materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów organicznych: trocin, słomy, kory. Wykonuje się go w postaci granulatu. Pellety mają wartość opałową taką samą jak drewno. W czasie spalania
powstaje niewielka ilość popiołu. Z tego powodu ich użycie jest wygodne
w indywidualnych kotłach.
reklamA
4
Pochwal się swoimi
produktami
Weź udział w targach
spożywczych
fot. R. Piela
W tym roku Lokalna Grupa
Działania Qwsi wspólnie
z Lokalną Grupą Działania
Kłodzka Wstęga Sudetów
będą realizować wspólny
projekt pod nazwą „Dolnośląskie Smaki”. Ma on na celu
promocję lokalnych produktów spożywczych z powiatu
ząbkowickiego i kłodzkiego.
Wszyscy lokalni producenci
żywności mogą zgłaszać
swoje wyroby i towary. Warto podkreślić, że mogą to
być wyroby przetworzone,
np. dżemy, jak również nieprzetworzone, np. jabłka.
Co ciekawe
dzięki
takiemu projektowi lokalni producenci będą mogli
uczestniczyć za darmo
w krajowych targach spożywczych, m.in. w Poznaniu,
a także szkolić się z technologii żywności. Zajęcia
poprowadzą specjaliści
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To
jednak nie wszystko. Ze
zgłoszonych przez naszych
producentów produktów Robert Makłowicz przygotuje
przepisy na potrawy, które
będą serwowane w lokalnych restauracjach. Czy
smakując naszych specjałów telewizyjny smakosz
złapie się za głowę? Zobaczymy.
KAMA
z
ces ział
h
C
d
ć u cie
ą
i
wz rojek kie
w p ośląs ś się
ln
i
ło
„Do ”? Zg D Qws
aki
LG
pod
ń
sm iura
1
wo
b
do zadz 4 81 9
lub tel. 7 .
nr
213
Kamieniec czeka
na 8 mln euro
Władze chcą
odmienić pałac
Już niedługo okaże się, czy
Zespół Pałacowo - Parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim otrzyma pieniądze
z funduszy norweskich,
na które tak bardzo liczą
władze gminy.
– Konkurs ma się rozstrzygnąć na przełomie stycznia i lutego z naciskiem na
luty. My złożyliśmy wniosek na kwotę 8 mln euro,
czyli 33 mln zł. W ramach
tych pieniędzy wykonalibyśmy dachy, pomieszczenia
znajdujące się na I piętrze,
ogrody wraz z odtworzeniem małej architektury,
tak jak wyglądało to dawniej - wymienia Marcin
Czerniec, wójt gminy Kamieniec Ząbk.
Jak się jednak okazuje
gmina oprócz pieniędzy
z funduszy norweskich
będzie musiała mieć własny wkład, w tym roku
około 850 tys. zł. Wójt nie
ukrywa, że bardzo liczy
na pozyskanie funduszy
z konkursu.
– Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Jesteśmy
dobrej myśli, ponieważ
nasz wniosek jest jed-
nym z najlepszych w kraju.
Przeszedł ocenę formalną. Poza tym mało jest
wniosków podobnych do
naszego - przyznaje gospodarz gminy.
Karolina Makiej
[email protected]
fot. R. Piela
Nr 17
Kasa na
pałac
Pichcenie
z Makłowiczem
okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty
Młody młodego nie rozumie?
Od 1990 r. kolejne wybory
burmistrza w Ząbkowicach
Śląskich kończyły się (niezależnie od ordynacji wyborczej) powołaniem na tę
zaszczytną godność osoby
młodszej od poprzednika.
Najwyraźniej mieszkańcy
naszej gminy pokładali dotąd
większą nadzieję w osobach
młodszych, być może licząc
na ich energię i przeszłość
nieskażoną rutyną.
Paradoksalnie z roku na
rok młodzi ludzie coraz częściej twierdzą, że w naszym
mieście „nie ma dla nich
przyszłości”. A nawet jeśli
otwarcie nie mówią o tym, to
fakty potwierdzają powyższą
tezę. Młodzi dostają się na
studia i już po nich nie wracają. Nawet jeśli nie wszyscy,
to większość zostaje gdzieś
indziej. Wyjeżdżają bliżej lub
dalej w poszukiwaniu pracy,
a gdy ją znajdują, powrót
nie ma sensu. Już na etapie
gimnazjum lub szkoły średniej często zakładają, że nie
wrócą w rodzinne strony.
Młodzi ludzie są bardzo
krytyczni. Bardzo łatwo formułują oceny i pierwszym
ich obiektem (poza rodziną)
bywa szkoła. Uczą się, ale
coraz częściej ograniczają
się w tym wysiłku do niezbędnego minimum. Czy
szkoły dostatecznie motywują swoich uczniów do rozwoju
przez naukę? Nie ma jednej
odpowiedzi, bo nauczyciele
odnotowują sukcesy swoich
wychowanków w różnych
dziedzinach, obserwują ich
społeczne zaangażowanie.
Szkoły są „przeprogramowane”, co zbyt często zamienia
je w kursy przygotowawcze
do kolejnych testów i egzaminów.
Młodzi ludzie chcą się wyszumieć albo coś tworzyć.
Tak było, jest i będzie z każdym pokoleniem. Do tego
potrzebna jest baza obiektów
sportowych i oferta kulturalna i rozrywkowa. Wielu
jeździ do Wrocławia, aby
zobaczyć spektakl teatralny, na dobry film jadą do
Kłodzka lub siadają przed
komputerem, na dyskotekę
mkną do Dzierżoniowa, aby
popływać w aquaparku czy
pojeździć na profesjonalnym
skateparku udają się do Bie-
lawy. Czy powołane do tego
instytucje kultury i środowiska sportowe mają dostateczny mecenat samorządu,
by przyciągać utalentowaną
młodzież?
Młodzi ludzie chcą planować
swoją szczęśliwą przyszłość.
Do tego potrzebują nie tylko pracy, ale mieszkania,
a po jakimś czasie dostępu
do przedszkola dla swoich
dzieci. Wśród osób do 25
roku życia w rejestrze bezrobotnych (w skali całego
powiatu) jest prawie 1000
osób i nic nie wskazuje, aby
to fatalne zjawisko miało
się w najbliższym czasie
radykalnie zmienić. Z kolei
ludzie, którzy nie mają pracy,
nie będą budować domu czy
nie kupią mieszkania, bo
ich na to nie stać. Mieszkanie „kątem” u rodziców czy
znajomych jest poniżej ich
uzasadnionych oczekiwań.
Emigrują do innych miast
lub krajów, upatrując w tym
swojej jedynej szansy. Co
robi samorząd, by oba problemy rozwiązać?
Kilka tygodni temu chwalebna postawa najmłodszego
od 1990 roku burmistrza,
wyrażająca się troską o los
seniorów, została doceniona
przez powszechnie znanego
duchownego. W cieniu tej
laudacji można odczytać
faktyczny poziom zainteresowania samorządu perspektywami rozwoju dla młodych
ludzi w Ząbkowicach.
Czy wybór młodego burmistrza jesienią tego roku jest
gwarancją, aby na horyzoncie pojawiła się szansa dla
młodych ludzi w Ząbkowicach?
Krzysztof Kotowicz
Nr 17
5
Opłacalna prywata
ęć, a także medycznych nowinkach
O braku lekarzy, inwestowaniu w medyczny sprzęt, kolejkach w izbie przyj
Śl. rozmawia Karolina Makiej
z Alicją Kulawiec, dyrektorką Szpitala im. św. Antoniego w Ząbkowicach
Czy szpital podpisał już umowę
na ten rok z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Jeszcze nie. W grudniu 2013 r.
negocjowaliśmy warunki umowy.
Teraz czekamy na podany przez
NFZ termin podpisania umowy, na
pewno w 2014 r. umowa z NFZ-em
będzie.
Ile szpital posiada oddziałów
i czy umowa z NFZ obejmie je?
Mamy 6 oddziałów: chirurgię ogólną,
wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, neonatologiczny
oraz SOR (szpitalny odział ratunkowy
- przyp red.). Wszystkie podstawowe
oddziały funkcjonują, jako kontynuacja działalności szpitala, natomiast SOR został uruchomiony po
przejęciu przez spółkę EMC Instytut
Medyczny S.A.
Ilu lekarzy i pielęgniarek pracuje
w ząbkowickim szpitalu. Czy tę
placówkę także dotyka problem
braku specjalistów?
Obecnie w szpitalu oraz przychodni
mamy zatrudnionych 67 pielęgniarek
i 52 lekarzy. Znaczna część lekarzy
przyjeżdża do nas z rożnych stron
Polski. Jednak problemy z brakiem
specjalistów są w całym kraju, nie
tylko u nas. Pozyskanie lekarzy do
poradni specjalistycznych, które
dałyby nam możliwość poszerzenia
zakresu świadczonych usług, graniczy z cudem. Od wielu miesięcy
poszukujemy np. endokrynologa
i alergologa.
Na przełomie 2012/2013 r. kompletnie doposażyliśmy naszą placówkę.
Kupiliśmy m.in. sprzęt endoskopowy
z torem wizyjnym (do gastroskopii
i kolonoskopii), 2 aparaty USG, stanowisko do resuscytacji noworodka,
8 kardiomonitorów, respirator, pompy
infuzyjne, aparat do ogrzewania
pacjenta oraz aparaty grzewcze
do płynów infuzyjnych. W tym roku
planujemy zakupić cyfrowy aparat
rentgenowski. Poza tym nie mamy
już żadnych pilnych wydatków związanych ze sprzętem.
Czy to prawda, że dużym powodzeniem cieszy się oddział
ginekologiczno-położniczy?
Tak, rodzą u nas nie tylko panie
Jakie inwestycje udało się
z powiatu ząbkowickiego, ale również
przeprowadzić w szpitalu przez
pacjentki z Wroostatni rok?
cławia. W 2013 r.
w naszym szpitalu odbyło się 386
Pomimo widocznego spadku
porodów. Pomiurodzeń w całej Polsce, w
mo widocznego
naszym szpitalu ilość porodów
spadku urodzeń
od kilku lat utrzymuje się na tym
w całej Polsce,
samym poziomie. Jest ich ok.
w naszym szpitalu
400 rocznie.
ilość porodów od
kilku lat utrzymuje
się na tym samym poziomie, czyli
ok. 400 rocznie.
„
fot. N. Świerczyńska
Jaka jest metoda na to, aby
prywatny szpital był opłacalny
i przynosił zyski?
Przede wszystkim pracownicy traktują szpital, jak drugi dom. Wszystkim
nam zależy, aby dobrze funkcjono-
wał. Co ważniejsze gospodarujemy
tymi pieniędzmi, które otrzymujemy
z kontraktu z NFZ-em. Oszczędności
wynikają z faktu, że nie zatrudniamy
dodatkowych pracowników. Przed
moim gabinetem nie ma sekretariatu.
Pacjenci często do mnie przychodzą i nie umawia ich sekretarka.
Dostosowując się do obowiązujących standardów okołoporodowych,
w oddziale położniczym i neonatologicznym matka i dziecko są pod
opieką tej samej położnej. Kiedy
szpital był placówką publiczną, to
te oddziały były osobno, co wiązało
się z zatrudnianiem dodatkowego
personelu.
Czy do szpitala wprowadzane są
jakieś nowinki medyczne?
Od 2 lat na oddziale chirurgii ogólnej
oraz ginekologicznym wykonywane
są mało inwazyjne zabiegi operacyjne
metodą laparoskopową. W chirurgii
tą metodą leczone są m.in. przepukliny przełykowe, refluks żołądkowo
– przełykowy oraz leczenie kamicy
żółciowej. Natomiast w ginekologii
amputacja macicy nadszyjkowej
(LASH), guzów i torbieli jajnika,
(wyłuszczenie) mięśniaków macicy.
Dużym plusem zabiegów laparoskopowych są chociażby względy
kosmetyczne – 3 nacięcia, każde
o śr. ok. 1 cm, poza tym jest niewiele
powikłań i zdecydowanie mniejszy
stres pacjenta oraz szybka rekonwalescencja. Minusem jest tylko fakt,
że na takie zabiegi trzeba dosyć
długo czekać.
Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników
Czy uważasz WOŚP za pozytywną akcję?
pyta Natalia Świerczyńska
Zbigniew Głowacki
Beata Janikowska
Angelika Golec
Danuta Adamska
Teresa Nędza
Pozytywna. Jeśli państwo nie
pomaga, to ktoś musi. Trudno
powiedzieć, czy ludzie hojnie
rzucają pieniądze, ale każda
złotówka się liczy.
Jak najbardziej. Jestem zadowolona, że taka akcja powstała i cieszy się powodzeniem.
Wiele dzieci potrzebuje pomocy, więc inicjatywa jest cenna.
To bardzo pozytywna akcja.
Wielka Orkiestra pomaga ludziom, a to najcenniejsze. W
tym roku pomagaliśmy i dzieciom i osobom starszym.
Uważam, że to bardzo pozytywna akcja. Oczywiście ją popieram. Tylu szpitalom potrzebna jest pomoc, a państwo nigdy
nie ma kasy.
Tak. Mimo wszystko jest wiele
ludzi dobrej woli, którzy wspomagają chorych. O to chodzi w
tej akcji, by pomagać potrzebującym i ludzie to pokazują.
Olbrachcice
Ząbkowice Śl.
Bardo
Ząbkowice Śl.
Ząbkowice Śl.
Nr 17
6
Witamy na œwiecie
W styczniu w ząbkowickim szpitalu
przyszło na świat kilkanaścioro dzieci.
Zdjęcia kilku maluchów
rezentujemy w tym tygodniu.
Urodziły się na oddziale położniczym
ząbkowickiej lecznicy, gdzie nasz reporter
zrobił im zdjęcia. Każdy rodzic może też sam
przesłać do nas fotografię swojego dziecka
e-mailem: [email protected]
W Kamieńcu i Stoszowicach wydatki nie
będą większe niż dochody
Gminne
bu d ż e t y
W tym roku się nie
zadłużą
Będą inwestować
w drogi i kulturę
Hania Biel
Dziewczynka urodziła się 11 stycznia o godz.
2.20. Ważyła wtedy 3,4 kg i mierzyła 55 cm.
Szczęśliwymi rodzicami Hani są Karolina
i Wojciech z Ząbkowic Śl.
Michałek
Chłopiec urodził się 12 stycznia o godz. 6.10.
Ważył wtedy 3,2 kg i mierzył 55 cm. To druga
pociecha Katarzyny i Daniela z Paczkowa.
W domu na malucha czeka brat Kacperek.
Julia
Dziewczynka urodziła się 14 stycznia o godz.
8.55. Ważyła wtedy 3,9 kg i mierzyła 60 cm.
To pierwsza pociecha Marleny i Łukasza z Nysy.
W tym tygodniu pod lupę wzięliśmy
budżety na 2014 r. gminy Kamieniec
Ząbkowicki i Stoszowice. Okazuje się,
że w przypadku Kamieńca dochody i wydatki, jakie zaplanowano będą wynosiły
tyle samo, czyli ponad 22 mln zł. Dzięki
temu gmina się nie zadłuży.
Zabytki i drogi
W tym roku, podobnie jak w poprzednim,
spora suma zostanie przeznaczona na
dalsze prace przy pałacu. Za 20 tys. zł
zostaną odtworzone zbiorniki na wodę
znajdujące się na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Nieco więcej, bo
30 tys. zł planuje się przeznaczyć na
odtworzenie fontanny na stawie przy
pałacu. Ok. 400 tys. zł ma też kosztować
dokumentacja dotycząca przebudowy
i odbudowy oficyny (stajni) w zespole
pałacowo-parkowym, odbudowy i przebudowy wo-
zowni, a także wykonanie studium
odtworzeniowego pałacu. Tegoroczne
wydatki nie skupia się jednak tylko
na pałacu. Na ten rok planowane są
remonty dróg. Za 1,2 mln zł ma zostać
przebudowana ul. Młyńska i Kościelna
w Kamieńcu. Przebudowany zostanie
także zjazd z ul. Kłodzkiej i połączenie
ul. Lipowej i Wileńskiej, w tym przypadku będzie to kwota 120 tys. zł. Dobra
wiadomość czeka także kierowców.
W planach budżetowych na ten rok
znalazła się informacja o budowie parkingu przy ul. Złotostockiej za 100 tys.
zł. Tak jak w poprzednich latach gmina
największe dochody zyska z podatków.
Osoby fizyczne dzięki zapłaconych
podatkom zasilą gminną kasę kwotą
ok. 1,7 mln zł. Nieco więcej, bo ok. 4,2
mln zapłacą osoby prawne i jednostki
organizacyjne.
Spłacą stare długi
W gminie Stoszowie również nie planuje
się zadłużania. Tegoroczne dochody
mają sięgnąć ok. 15,2 mln zł, a wydatki
14,8 mln. Trzeba jednak podkreślić, że
gmina wcześniej się zadłużyła i teraz
nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 72 tys. zł urzędnicy
planują wydać na wiejską rozrywkę,
m.in. organizację dożynek gminnych i jarmarku Sowiogórskiego.
Spora kwota, bo aż 200 tys. zł,
zostanie przeznaczona na
oświetlenie uliczne, nieco
mniej bo 10 tys. zł pójdzie
na zakup urządzeń na
place zabaw. W przy
przygotowywaniu tegorocznego budżetu nie zapomniano
o sporcie. Kluby
sportowe dostaną
wsparcie finansowe w wysokości
40 tys. zł.
Karolina Makiej
7
Nr 17
Obwodnicowa obsuwa
. Wydaje się jednak, że ta
Obwodnica Ząbkowic Śl. miała być skończona już rok temu
owych wydarzeń, które
budowa od samego początku naznaczona była pasmem pech
Krzysztof Kiniorski
uniemożliwiają jej oddanie o użytku. Tymczasem jak podkreśla
omijając miasto jest już gotowa
z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w większej części szosa
konawcą, a Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad we
Wrocławiu. Pojawiła się kwestia
sporna, ponieważ GDDKiA życzy
sobie, aby konstrukcje, które będą
zamontowane nad drogą, czyli
m.in. sygnalizacja i drogowskazy
były wykonane ze specjalnego
materiału. Muszą być bezpieczne, odporne na wszelkie warunki
pogodowe, ale jednocześnie nie
mogą być ciężkie, aby nie zrobić
fot: N. Świerczyńska
– Część budowlana w 90 proc.
jest już skończona. Na jezdni są
już namalowane znaki poziome.
Obwodnica nie może zostać jednak oddana do użytku, ponieważ
trwają rozmowy pomiędzy jej wy-
Obwodnica w 90 proc. jest już gotowa. Na przeszkodzie stoją jednak specjalistyczne konstrukcje
Schetynówki nie dla powiatu ząbkowickiego
krzywdy kierowcom, którzy podczas wypadku uderzyłby w nie
– wyjaśnia Kiniorski.
Okazuje się, że w momencie, kiedy
droga była projektowana, takich
wymogów w ogóle nie było. Wytyczne tego typu pojawiły się po
kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Niepokojący jest fakt, że takich
konstrukcji w Polsce jeszcze nie
ma.
– Firma budująca obwodnicę jest
w bardzo trudnym położeniu.
Przede wszystkim musiała zmieniać projekt. Dodatkowo wymaga się od niej rzeczy trudnej do
spełnienia. My, jako DSDiK, oczekujemy na zakończenie rozmów
wykonawcy z GDDKiA. Dopiero
jak oni zgłoszą nam drogę do
odbioru, to rozpoczniemy procedury związane z jej otwarciem.
Liczymy, że jest to kwestia kilku
najbliższych tygodni – szacuje
rzecznik DSDiK.
Karolina Makiej
[email protected]
O b e jd ą s ię s m a k ie m
W tym roku powiat ząbkowicki
nie znalazł się w gronie szczęśliwców, którzy dostaną pieniędze na remonty dróg w ramach
pogram tzw. schetynówek. Jest
to Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. W jego
ramach co roku budżet państwa
wspiera samorządy powiatowe
i gminne i przekazuje im dotacje
na drogowe inwestycje. W tym
roku pieniądze ze schetynówki
otrzym ają na Dolnym Śląsku
powiaty: kłodzki, oławski, wołowski, jaworski, złotoryjski oraz
świdni cki. Wśród gmin, które
zakwalifikowano do programu
znalazły się: Osiecznica, Siechnice, Miękin ia, Bielaw a, oraz
Kudow a-Zdró j. Łączn ie województwo dolnośląskie dostanie
15 mln zł.
W powiecie ząbkowickim do programu schetynówki zgłoszono
dwie drogi.
– Złożyliśmy wnioski na remont
dwóch dróg: od mostu w Przyłęku do mostu w Ożarach, a drugi
dotycz ył drogi w Henryk owie.
W poprze dnich latach dzięki
schety nówko m udało się wyremontować odcinek od drogi
krajowej nr 8 przez Tarnów, to
pierwszy etap, a drugi od drogi wojewódzkiej do Stoszowic
przez Olbrac hcice Wielki e –
mówi Roman Fester, staros ta
powiatu ząbkowickiego. Warto
przypomnieć, że po raz ostatni
dzięki popularnym schetynówkom w powiec ie ząbkow ickim
zmodernizowano drogę w Tarnowie w 2011 r, a wcześniej,
w 2010 r. przebu dowan o ul.
Daleką w Ząbkowicach Śl.
W ubiegł ym tygodn iu Donald Tusk poinfo rmowa ł,
że w latach 2014-2015 na
tzw. schetynówki rząd wyda
1,3 mld zł, a w 2014 r. do
samor ządów trafi nie 250
a 650 mln zł. Pieniądze mają
pochodzić z wpłat, jakich do
budżetu państwa dokonają
Lasy Państwowe. W rezultacie listy zakwalifikowanych
wniosków o dofinansowanie
projektów drogowych zostaną uzupe łnione o kolejne
projekty samorządowe. Być
może w drugim rozdan iu
znajdz ie się powia t ząbkowicki.
Karolina Makiej
[email protected]
Nr 17
8
Wieś na Facebooku
egalnymi
O tajemniczym profilu na Facebooku, niezwykłej Barbórce, walce z niel
awiała Karolina Makiej
wysypiskami śmieci z założycielami "Tajemniczych Braszowic" rozm
Skąd pomysł na to, aby
utworzyć na portalu
społecznościowym profil o intrygującej nazwie
"Tajemnicze Braszowice"?
Pomysł na utworzenie profilu tlił się od kilku miesięcy. Chcieliśmy stworzyć
coś, co zainteresuje byłych
i obecnych mieszkańców
Braszowic, a przy okazji
zwróci uwagę na rzeczy
i miejsca, które nas otaczają. Warto pochylić się
nad historią, zachować dla
potomności informacje na
temat przyrody, czy miejsc,
które giną bezpowrotnie.
Nasz pomysł ostatecznie
ruszył i przyspieszył dzięki UMiG w Ząbkowicach
Śląskich i ZGK. Po publikacjach w mediach na temat
okaleczenia kasztanowców w Braszowicach pod
pozorem "cięć pielęgnacyjnych", dotarliśmy do
korespondencji pomiędzy
urzędem a mieszkańcem
Braszowic, który zaprotestował przeciw działaniom
samorządowców.
Lektura ta
nie na-
pawa optymizmem, również ze względu na poziom
odpowiedzi oraz czasami
ich brak.
Kto jest pomysłodawcą
profilu?
Pomysłodawcami są osoby, które pragną zachować
anonimowość, obecni i byli
mieszkańcy Braszowic,
którym nie jest wszystko
jedno, co się dzieje w ich
otoczeniu i rodzinnej wsi.
Duży wpływ na nas miał
m.in. nauczyciel śp. Marian
Morawski, który uczył nas
poznawania i szacunku
dla naszej małej ojczyzny.
Co ma na celu taki
profil?
Ma przypominać, pokazywać i propagować miejsca
warte zobaczenia, które
na co dzień nie zawsze
zauważamy. Jednocześnie cieszy nas, że na
nasz profil zaglądają byli
mieszkańcy rozproszeni
po całym świecie. Czasem
pokazujemy miejsca zapomniane, które
mogą
jednak u wielu osób
wywoływać nostalgiczne wspomnienia. I zachęcić ich
do odwiedzenia
rodzinnych stron.
Ciekawi nas też historia i codzienne
życie przedwojennych mieszkańców
Braszowic – ludzi,
którzy tak naprawdę
przez stulecia budowali tę wieś. Przez
wiele lat na całym
Dolnym Śląsku był
to temat zaniedbywany, może wstydliwy. Ale trzeba
zachować pamięć
również o nich.
W ostatnim czasie
celem, który zaczął
nam przyświecać
jest wykrywanie
nielegalnych wysypisk śmieci, bo jest
to poważny i niestety bagatelizowany przez lokalne
władze problem.
A skąd pomysł
na tak charakterystyczną nazwę
profilu "Tajemnicze
Braszowice"?
Tajemnicze Braszowice - bo takie
naprawdę są: co
krok przydrożna
barokowa kapliczka, pruski
fort, wzgórza,
pod którymi
kryją się szywó jt Ma rci n Cz er by i chodniki
nie c tak a inw es tyc ja
jes t
pokopalniane.
ko nie cz na ze wz glę du
na
To w s z y s t k o
wy mo gi.
budzi wiele py- Ta ki pu nk t mu si by ć w k
aż tań - dlaczego
de j gm ini e. Ma my już prz
yustawiono tu ten
go tow an ą do ku me nta
cję
krzyż? Co miał
i je sz cz e w t ym rok u zre
upamiętniać?
ali zu jem y tą inw es tyc ję
Co jeszcze, poza
- za pe wn ia sa mo rzą nietoperzami, mona
do wi ec .
znaleźć w chodniKA MA
kach starych kopalni?
Śmieci pod
kontrolą
Je sz cz e w tym rok u w Ka mieńcu Ząbkowickim
pows tan ie pu nk t se lek tyw
ne j
zbiórki odpadów. Śmieci
mają
by ć sk ład ow an e w mi ejs
cu ,
któ re zo sta nie utw orz
on e
prz y ul. Zło tos toc kie j, ob
ok
Za kła du Go sp od ark i Ko
mu na lne j i M ies zk an iowe j. Bu do wa pu nk tu
po ch łon ie bli sk o
23 0 tys . zł. Ja k
wy jaś nia
Co
wyróżnia miejscowość
na tle innych w powiecie ząbkowickim?
Wyjątkowość. Wystarczy
jeden przykład. Co roku 4
grudnia w Braszowicach
obchodzona jest Barbórka.
Jest to wyjątkowa uroczystość, ponieważ w kościele
obecne są dwa górnicze
poczty sztandarowe. Trzeba podkreślić, że na terenie
parafii znajdują się aż dwie
kopalnie. Dalsze przykłady to liczne forty ziemne,
wyrobiska pokopalniane.
Wyjątkowi są też ludzie,
dzięki których staraniom
udało się np. nie dopuścić
do budowy wypiska śmieci,
zachować bibliotekę, służbę zdrowia, utrzymać klub
CZARNI Braszowice. To
też wieś z wielką i bogatą
historią w tle. I licznymi
zabytkami, które dopiero odzyskują dawny blask.
Czy dotarli Państwo
do jakichś ciekawych
materiałów, dokumentów dotyczących Braszowic?
W ramach naszych „badań”, wycieczek terenowych, zakupów na targach
staroci dotarliśmy do starych map, pocztówek, literatury... Dużą pomocą jest
monografia krajoznawcza
panów Jerzego Organiściaka, Tomasza Dudziaka,
Marcina Dziedzica ”Ząbkowickie Opowieści” i słownik
geografii turystycznej Sudetów pod redakcją Marka
Staffy. Materiały z tych źródeł będziemy publikować
na naszym profilu.
Nr 17
9
Połówka do pracy
zięcia
t do w
a
k
a
w
y
z
ic
n
d
ę
Urz
Masz chrapkę na urzędniczy stołek? Jest szansa, aby zdobyć
pracę w urzędzie. 7 stycznia
został ogłoszony nabór na wolne kierownicze stanowisko w
Urzędzie Miasta w Ząbkowicach.
Konkretnie chodzi o stanowisko
audytora wewnętrznego. Magistrat chce zatrudnić taką osobę
na pół etatu. Warunkiem jest
Dokumenty
przede wszystkim posiadanie
uprawnień biegłego rewidenta,
posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w
zakresie audytu wewnętrznego.
Kandydat powinien mieć również
dokument potwierdzający odbycie 2-letniej praktyki w zakresie
audytu wewnętrznego. Przyszły
urzędnik musi również znać ob-
nia
1 stycz
2
o
d
ć
a
d
ła
k
s
można
sługę komputera i posiadać prawo
jazdy. Do najważniejszych jego
zadań będzie należało: prowadzenie audytu wewnętrznego,
nadzorowanie prac związanych
z przygotowaniem planu kontroli
na kolejny rok, nadzorowanie
działań związanych z wszczynaniem i prowadzeniem postępowań
kontrolnych, nadzorowanie prowa-
dzenia ewidencji skarg i wniosków,
a także prowadzenie okresowych
analiz ekonomiczno-finansowych.
Trzeba jednak pamiętać, że swoje
cv i wszystkie dokumenty można
składać tylko do 21 stycznia do
godz. 15.00 osobiście w biurze
interesanta w urzędzie miasta.
KAMA
W pośredniaku ruszył nabór wniosków
J e s t k a s a n a s ta ż e
Ruszył nabór wniosków na staże
zawodowe. Taką informację podał 7 stycznia Powiatowy Urząd
Pracy w Ząbkowicach. Wsparciem
w ramach projektu zostaną objęte
osoby bezrobotne do 25 roku życia, długotrwale pozostające bez
pracy albo te, które zakończyły
kontrakt socjalny. Na staże mogą
liczyć także bezrobotni powyżej
50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych lub bez wykształcenia
średni ego, samot nie wycho wujący co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia oraz ci, którzy
odbyli kary pozbawienia wolności
i niepeł nospra wni. Trzeba jednak podkreślić, że w pierwszej
kolejn ości rozpat rywan e będą
wniosk i złożon e przez organi -
zatorów stażu, którzy gwarantują zatrudnienie po zakończeniu
stażu na okres nie krótszy niż 3
miesiące. Wszystkie osoby, które
chciałyby rozpocząć staż mogą
uzyskać szczegółowe informacje
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ząbkowicach Śląskich.
Ząbkowickie organizacje czekają na TWÓJ DATEK
KAMA
Wodociąg jest, chętnych na wodę z rury bak
Chojny procent Rura pod
znakiem
zapytania
1 procent niby niewiele, a jednak może pomóc. W Ząbkowicach Śl. jest sporo instytucji,
dla których kwota przekazana
z naszego podatku może
okazać się niezwykle cenna. Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce zeznania
podatkowego za 2013 r.
wpiszemy numer KRS organizacji pożytku publicznego,
a także kwotę jaką chcemy
przekazać danej organizacji.
W mieście i gminie Ząbkowice 1 proc. można przekazać np. dla: Stowarzyszenia
Inicjatyw Na Rzecz Dzieci
Ziemi Ząbkowickiej, Fundacji
Dobrych Działań, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
"Razem" ze Stolca. Miłośnicy
sportu będą mogli oddać 1
proc. dla Ząbkowickiego klubu
Karate KYOKUSHINKAI. Na
hojność mieszkańców liczą
także okoliczne ochotnicze
straże pożarne w Braszowicach, Stolcu, Tarnowie,
Olbrachcicach Wielkich oraz
Sieroszowie.
KAMA
Wodociągowanie, to inwestycja, która w wielu wsiach nadal pochłania miliony złotych.
W tym roku takie inwestycje
zostały przewidziane także
w gminie Kamieniec Ząbk.
Na wodociąg w Ożarach
i Doboszowicach w budżecie uchwalonym na 2014 r.
zaplanowano 200 tys. zł.
Obydwie te miejscowości
są już w części zwodociągowane.
Mieszkańcy mogą od jakiegoś
czasu podłączać się do sieci.
- W Doboszowicach już w tym
momencie może podłączyć
się 50 gospodarstw, a w Ożarach około 30 rodzin. Zarezerwowaliśmy pieniądze
na wodociągowanie, ale nie
będziemy go realizować, jeśli
mieszkańcy nie skorzystają z podłączenia się do już
istniejącej sieci - wyjaśnia
Marcin Czerniec, wójt gminy
Kamieniec Ząbk.
KAMA
Nr 17
10
Wkładka reklamowa
źle to chyba nie jest
fot: Czytelnik
fot: N. Świerczyńska
Ząbkowice Śl., al. Niepo
dległości
Kolejny przykład na to,
że mieszkańcy zapomn
ieli
do czego służą kosze na
śmieci
Ząbkowice Śl,, ul. Żerom
skiego
Czy ten rozsypujący się
fragment można jeszcze
w ogóle nazwać ogrodze
niem?
fot: N. Świerczyńska
Ząbkowice Śl., ul Dolno
śląska
Przed tą dziurą powinna
widnieć tabliczka z napis
em:
Przejście na własną odpo
wiedzialność
Ząbkowice Śl., Park Sy
biraków
Nowa latarnia, a szybek
już brakuje
Ząbkowice Śl, ul. Poprz
eczna
I pomyśleć, że to centrum
miasta. Osoby, które zro
biły
taki bałagan powinny spa
lić się ze wstydu
Karolina Makiej - reporterka, która nie boi się pokazywać jak wyglądają Ząbkowice Śląskie
Bardo, Kamieniec Ząb., Srebrna Góra i okoliczne miejscowości.
Pomóż jej zmieniać otoczenie. Jeżeli na tej stronie powinno się znaleźć coś, co wymaga zmian
w Twoim otoczeniu, to napisz lub zadzwoń: [email protected], tel. 502 324 540
fot: N. Świerczyńska
brakło już miejsca? Tak
fot: N. Świerczyńska
Ząbkowice Śl.
Czyżby w kontenerach za
fot: K. Makiej
Bulwersuje Ciebie obojętność urzędników?
nić Twoje otoczenie
Masz problemy i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić? Pomożemy zmie
na szczytny cel
W Ząbkowicach i Bardzie bawili się i zbierali pieniądze
Zagrali dla WOŚP
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. 33 tys. zł
w zebrano w Ząbkowicach, 10 tys. zł w Bardzie. Z całą pewnością
można powiedzieć, że orkiestrowe granie zakończyło się sukcesem
W Ząbkowicach zebrano ok.
33 tys. zł. Podczas finału
dopisali mieszkańcy, którzy
tłumnie przyszli do hali Słonecznej. W organizację tegorocznego finału zaangażowało
się ok. 500 osób, w tym wolontariusze oraz uczniowie
z Publicznego Gimnazjum
nr 1 i Publicznego Gimnazjum
nr 2 przy wsparciu gminy Ząbkowice Śląskie, Ząbkowickiego Ośrodka Kultury oraz
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Między występami przeprowadzono aukcje przedmiotów. Wśród wystawianych na
sprzedaż rzeczy były m.in.
koszulka Piotra Zielińskiego
i piłka z autografami, kostka
brukowa z własnym napisem,
która zostanie zamontowana
w rynku. Były także srebrne
serduszka WOŚP, filiżanka
od prezydenta RP, tort udekorowany przez burmistrza
Ząbkowic Śl. i starostę.
W Bardzie zebrano ponad 10
tys. zł. Warto przy tym podkreślić, że dla tego miasta jest to
niebywały sukces, ponieważ
tu finał orkiestry odbył się po
raz pierwszy. Ciekawostką
podczas tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Bardzie była jedna
z licytacji. Na sprzedaż wystawiono gotycki kamienny most
nad Nysą Kłodzką. Osoba,
która go wylicytowała stanie
się jego honorowym właścicielem przez rok. Na
dowód otrzyma certyfikat,
a na moście zostanie zawieszona tabliczka informująca o wygranej.
Łącznie WOŚP zebrała
w całej Polsce ok. 36
mln zł. Pieniądze zostaną
przekazane na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki seniorów. O godz.
20.00 wszyscy uczestnicy Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
z całej Polski puścili
światełko do nieba.
KAMA
Tekst Edukacyjny
Nr 17
11
12
Nr 17
Kultura
REPERTUAR CINEMA 3D
KŁODZKO
10-16 stycznia
PREMIERA
„Robaczki z Zaginionej Doliny”
animacja/komedia/przygodowy, Belgia/Francja,
b.o., 90 min.
Między czarnymi a czerwonymi mrówkami
wybucha wojna o pudełko z kostkami cukru. W ich rywalizację wplątuje się zagubiona biedronka.
Godz. 9:15; 15:15 – wersja 3D
14:00 – wersja 2D
„Pod Mocnym Aniołem”
dramat, Polska, od 15 lat, 95 min.
Jerzy, pisarz i alkoholik, pod wpływem miłości do kobiety próbuje wyjść z nałogu.
Godz. 17:15; 19:30; 21:45
POZOSTAŁE TYTUŁY
„47 Roninów 3D”
fantasy, dramat, akcja, USA, od 12 r. ż.,
119 min.
Grupa roninów łączy swe siły w zemście
przeciwko mordercy swego pana. Aby
przywrócić pokój i honor własnemu krajowi
47 roninów udaje się w misję.
Godz. 14:30; 19:15; 21:45
„Skubani”
animowany/komedia/familijny, USA, b.o.,
91 min.
Godz. 11:15 – wersja 3D
12:30; 13:15 – wersja 2D
„Biegnij, chłopcze biegnij”
dramat, Francja, Polska, Niemcy, b. o.,
100 min.
Godz. 17:00
„Wkręceni”
komedia, Polska, od 12 r. ż., 100 min.
Godz. 11:45; 16:00; 18:15
„Wędrówki z dinozaurami”
familijny, USA, od 4 r. ż., 87 min.
Godz. 9:00
„Hobbit: Pustkowie Smauga”
przygodowy, fantasy, USA, od 10 r. ż.,
161 min.
Godz. 9:15
„Wilk z Wall Street"”
biograficzny, kryminał, dramat, USA,
od 15 r. ż., 165 min.
Godz. 20:30
U św. Jadwigi zaśpiewają zespoły
z Polski i Ukrainy
Międzynarodowe
dźwięki
Już w najbliższą sobotę, 18 stycznia, o godz.
18.00 w kościele pw. św.
Jadwigi w Ząbkowicach
Śl. odbędzie się niezwykły
koncert. Zaśpiewa zespół
Claus Group z Bóbrki koło
Lwowa oraz lokalna grupa Cantata. Co ciekawe
dzień wcześnie członkowie zespołu pojawią się
w Gimnazjum nr 1 oraz
w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śl.
Okazuje
się, że współpraca ząbkowickiej parafii z Ukrainą
jest coraz bardziej owocna. Zaledwie kilka tygodni
temu schola
z kościoła pw. św. Jadwigi
wystąpiła podczas konkursu zorganizowanego
właśnie na Ukrainie.
KAMA
Rok kinomaniaków
Mieszkańcy Ząbkowic i okolicznych miejscowości coraz
częściej chodzą do kina
Ząbkowickiego Ośrodka
Kultury. Tak wynika przynajmniej ze statystyk przygotowanych przed kilkoma
dniami przez pracowników
ZOK-u. W 2013 r. ząbkowickie kino odwiedziło 4.210
osób. Kinomaniacy obejrzeli
68 projekcji filmowych. Dla
porównania w 2012 roku
kino odwiedziło 3.254 osoby. Ząbkowicki Ośrodek Kultury, to jednak nie tylko kino.
W minionym roku odbyło
się tam wiele ciekawych
wydarzeń kulturalnych.
- To był dla nas bardzo dobry
rok. Nasze kino odwiedziło
więcej osób niż w latach
ubiegłych. Zostało zorganizowanych wiele ciekawych
wydarzeń kulturalnych.
Gościliśmy dwa zespoły
taneczne znane w całym
świecie. Odbyły się także
dwa wydarzenia charakterystyczne dla Ząbkowic, czyli
Dni i Noce Krzywej Wieży
oraz Weekend z Frankensteinem - mówi Natalia Junik
z ZOK-u.
KAMA
Ro dz ic e w ja se łk ac h
Te jasełk a będą z całą pewno ścią wyjątk owe. Na scenie zamia
st dzieci pojaw ią się
dorośl i. Stanie się tak za spraw ą rodzic ów, którzy wcielą się
w postac ie biblijn e
i zaprez entują tegoro czne jasełk a. Przed stawie nie zorgan izuje
zespó ł teatra lny
Rodzic e - Dzieci om. Odbęd zie się ono w sali widow iskowe j ośrodk
a kultury w Kamieńc u Ząbk. w najb liższą niedzi elę, 19 styczn ia, o godz . 19.00.
KAMA
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
i do godzin seansów.
Do kina z Gazetą
Chcesz wygrać darmowe bilety do kina Cinema
3D i kina Ząbkowickiego Ośrodka Kultury?
Nic prostszego. Wystarczy rozwiązać naszą
krzyżówkę. Jedną z wielu nagród za podanie
prawidłowego hasła są zaproszenia do kina.
Szczegóły dotyczące konkursu z nagrodami
na stronie z karuzelą nagród.
Repertuar kina ZOK
w Ząbkowicach Śl.
styczeń
2014
19 stycznia
godz. 17.00, bilet wstępu: 10 zł
„Wspaniała”
15
13
VII
Nr 868
17
Nr
WKŁADKA
REKLAMOWA
WRACAMY DO NATURY
PRAWNIK RADZI
Uwolnić się od dymka
Papierosy skutecznie czyszczą kieszenie, a przede wszystkim niszczą płuca nie tylko osób palących, ale
i wdychających dym tytoniowy. Okazuje się jednak, że istnieją domowe sposoby na uwolnienie się od
tego nałogu. O tym, jakie to sposoby pisze w tym tygodniu nasz ekspert od medycyny naturalnej
Chcąc uwolnić się od nikotyny można wypróbować kilka domowych
receptur.
1. W zerwaniu z tytoniowym nałogiem
pomaga korzeń tataraku. Wysuszony,
dość drobno pokrojony na kawałki
korzeń żuj zawsze, gdy masz ochotę na zapalenie papierosa. Należy
jednak pamiętać, aby nie połykać
resztek korzenia. Znacznie łagodzi
on dolegliwości związane z brakiem
nikotyny w okresie, gdy organizm
jej jeszcze łaknie. Ponadto papieros
zapalony po przeżuciu nawet małego
kawałeczka nie smakuje. Efekty są
znakomite i dają podwójną korzyść.
Z jednej strony pomagają zwalczyć
nałóg i pobudzają wydzielanie soków
trawiennych żołądka, a z drugiej leczą
depresję, wrzody przewodu pokarmowego i krwawe stolce.
2. Wspomagająco można stosować
herbatę z kłączy tataraku. Chcąc
ją przygotować wystarczy do jednej szklanki wody dodać 1 łyżkę
rozdrobnionych kłączy i pozostawić
przez noc. Rano herbatę delikatnie
podgrzewamy i pijemy po 1 łyżeczce
przed i po jedzeniu, czyli 6 łyków
dziennie.
3. Dobre rezultaty daje przygotowanie
roztworu składającego się z 50 gram
startego korzenia lubczyku i 2 liści
laurowych zalanych 250 ml wódki.
Tak przygotowaną miksturę odstawiamy na 2 tygodnie w ciepłe i ciemne
miejsce. Pijemy zawsze, gdy poczujemy chęć na zapalenie papierosa,
w postaci 50 gram rozcieńczonych
ze 100 ml wody.
4. Pomocny w walce z nałogiem
może być również opornik łatkowaty,
użytkowany w Chinach od 1 300
lat (popularny Kudzu). Spożywanie
naparów, jak i innych preparatów
z tej rośliny pozwala uwolnić się od
nałogu i poprawia funkcjonowanie
organów uszkodzonych przez nikotynę. Aktywne składniki Kudzu działają bezpośrednio na układ nerwowy,
podnosząc poziom naturalnych substancji w mózgu, m.in. serotoniny
i dopaminy. Systematyczne i częste
zażywanie pozwala już w ciągu kilku
dni zmniejszyć objawy głodu nikotynowego.
5. W uwolnieniu się od nałogu może
pomóc picie soku z owoców noni.
Naukowcy odkryli, że podwyższony poziom prokseroniny i kseroniny
ułatwia rzucanie palenie papierosów.
W przypadku dużego zanieczyszczenia organizmu mogą wystąpić
objawy odtrucia trwające kilka dni (np.
wysypka i swędzenie skóry, podwyższona temperatura, rozwolnienie lub
zaparcie, itp.).
6. Chroniczny kaszel papierosowy
łagodzi świeży sok z podbiału. Codziennie przez cały czas, gdy mamy
dostęp do świeżych liści podbiału,
zbieramy je i po starannym umyciu
przepuszczamy przez sokowirówkę.
Następnie pijemy 2-3 łyżeczki świeżo
wyciśniętego soku najlepiej w filiżance z gorącym mlekiem lub rosołem
(może być z kostki).
Ewa Jurgielewicz
Reklamacja
bez paragonu
Czy mogę zgłosić
reklamację obuwia
bez paragonu, który
zgubiłam? - pyta
Czytelniczka
TAK. Żaden przepis
prawa nie przewiduje, że klient dla
zgłoszenia reklamacji
musi mieć paragon.
To właśnie dlatego,
jeżeli w regulaminie
któregokolwiek ze
sklepu wprowadzono takie postanowienie, to należałoby je
uznać za ograniczenie prawa klienta do
reklamacji.
Niestety trzeba w jakiś
sposób udowodnić, że
określony towar został
zakupiony w danym
sklepie, za określo-
Urszula Szatna
ną cenę i określonego dnia. W tym celu
oprócz paragonu można też skorzystać z jakiś innych dowodów,
jak np. świadkowie,
czy też potwierdzenie
dokonania przelewu
z rachunku, jeśli przy
nabyciu towaru korzystano z karty płatniczej.
Natomiast jeśli przedsiębiorca prowadzący sklep odmówi
uwzględnienia reklamacji, to można
skierować sprawę do
sądu.
PSYCHOLOG TŁUMACZY
Anatomia hazardu
Hazard stał się plagą w Polsce. Ludzie przegrywają pieniądze na zakładach sportowych, grając w pokera przez internet,
chodząc do kasyna lub ryzykując dużo pieniędzy w toto-lotka. Skąd się bierze hazard? Na to pytanie postara się odpowiedzieć
w tym tygodniu psycholog dr Marcin Florkowski
Brain Moloney był zwykłym,
nie rzucającym się w oczy
pracownikiem drugiego co
do wielkości banku Kanady.
Żył skromnie, choć stać go
było na różne dobra. Dzięki
swojej rzetelności i pracowitości awansował na coraz
wyższe stanowiska i zyskał
zaufanie przełożonych. Jego
praca polegała na przyznawaniu kredytów firmom i dawała mu dostęp do niemal
nieograniczonych zasobów
gotówki banku. Niestety na
początku lat 80-tych zaczął
nielegalnie korzystać z tego
dostępu i wyłudzać coraz to
większe kredyty. Nie przeznaczał ich jednak na żadne
doczesne dobra, ani przyjemności. Jedynym jego celem
był hazard.
Pewnego dnia wszedł do
kasyna z prawie milionem
dolarów w worku. Miał tego
dnia niezwykłą passę. Po pięciu godzinach gry na stoliku
przed nim piętrzyło się już
9 milionów dolarów! Gdyby
w tym momencie wyszedł
z kasyna, spłaciłby wszystkie
swoje długi i żyłby jako bogacz
z samych tylko procentów od
fortuny, którą wygrał.
Pomimo to Moloney grał nadal. O czwartej nad ranem
miał w ręku już tylko jeden
żeton na 500 dolarów. Tyle
pozostało z góry pieniędzy,
którą posiadał jeszcze o północy.
Skąd się bierze hazard
Gdy słyszmy taką historię,
myślimy „Co z tym człowiekiem było nie tak? Jak mógł
nie skorzystać z okazji, która
zdarza się tylko raz w życiu?
Ja na jego miejscu na pewno
bym ją wykorzystał…”
Tymczasem wiele badań do-
wodzi, że uzależnienie od
hazardu może pojawić się
u wszystkich ludzi, a nawet
u zwierząt. Prawdopodobnie
gdybyśmy naprawdę byli na
miejscu Moloneya, postąpilibyśmy tak samo, czyli gralibyśmy nadal, aż wszystko
byśmy przegrali…
Gołąb-dzięcioł
W pewnym eksperymencie
głodzono gołębie, a potem
nagradzano je ziarenkami
zboża za to, że dziobnęły
w czerwone kółko. Nagradzano je jednak specyficznie.
Nie za każde dziobnięcie, ale
nieregularnie, czyli czasem za
dwa dziobnięcia, czasem za
10, a czasem za 40. Potem
znowu za trzy, itp. Gołąb
„przekonywał się”, że nagroda
się ukaże, tylko nie wiadomo
po ilu dziobnięciach…
Okazało się, że po przejściu
takiego „nieregularnego” treningu gołębie nie przestawały
dziobać nawet wtedy, gdy
eksperymentator przestawał
je w ogóle karmić. Pomimo
że ptaki nie dostawały już
żadnych nagród, to dziobały
nawet wiele dni, „wierząc”, że
nagroda prędzej, czy później
przyjdzie!
Te gołębie, które były nagradzane regularnie (np. co
każde 5 dziobnięć), bardzo
szybko przestawały dziobać,
gdy eksperymentator przestawał dawać im ziarenka. Z łatwością „odkrywały” bowiem,
że dziobanie nie przynosi już
żadnych profitów.
Człowiek-gołąb
Podobnie działa to u ludzi.
Gdy człowiek dostaje nagrody
regularnie (np. miesięczną
wypłatę), to szybko przestaje pracować, gdy przestają
mu płacić. Jeśli jednak nagrody są nieregularne (jak
w hazardzie), to wytwarza
się u ludzi przekonanie, że
„nagroda prędzej, czy później
przyjdzie, tylko nie wiadomo
kiedy, dlatego trzeba po prostu grać. Kto nie gra, ten nie
wygrywa”.
Jeśli hazardzista ma tego pecha, że wygrywa na początku
(tak - pecha!), to wytwarza
się u niego silna motywacja
do powtarzania gry, choć
w dłuższym czasie na pewno
na tym straci.
Można powiedzieć, że tak
jak gołąb, który dziobie bez
ustanku, bo nie wie, po ilu
dziobnięciach dostanie nagrodę, tak i hazardzista gra, przekonany, że fortuna przyjdzie,
tylko nie wie kiedy. Wygląda
więc na to, że w wyniku odpowiedniego „treningu” każdy
stanie się hazardzistą…
Nr 17
14
żyją
Ty m
mieszkańcy
regionu.
Najważniejsze
informacje
Instytut Meteorologii i Gospodarki
Policja wyłowiła z rzeki ciało Wodnej opracował powodziowe mapy
mężczyzny
T ru p
Zalane
w po t ok u arkusze
W momencie zamykania tego wydania Gazety Kłodzkiej
o zdarzeniu niewiele było wiadomo. Na miejscu tragedii
pracowali śledczy i prokurator. To oni ustalą, czy był to
nieszczęśliwy wpadek, czy może mężczyznę, który spadł
z mostu do rzeki, najpierw potrącił jakiś samochód
Z nieoficjalnych relacji świadków
wynika, że prawdopodobnie był to
nieszczęśliwy wypadek. Kłodzczanin
mógł potknąć się o pręty, zniszczonej w grudniu ubiegłego roku przez
samochód, balustrady i spaść z mostu na betonowy murek przy rzece,
a potem stoczyć się do jej koryta.
Przyczynę zgonu ustali policja pod
nadzorem prokuratury.
(PIERO)
fot. P. Ziemacki
Policję o zwłokach leżących w potoku Jaszkówka pod mostem przy
ul. Wyspiańskiego w Kłodzku, powiadomiła w czwartek, 9 stycznia,
straż miejska.
- Na razie ustaliliśmy, że denat to
49-letni mieszkaniec Kłodzka - potwierdza Wioletta Martuszewska,
rzecznik prasowy kłodzkiej policji Tyle na razie mogę powiedzieć. Cały
czas na miejscu zdarzenia pracuje
ekipa - dodała oficer prasowa.
Są już mapy zagrożeń powodziowych
Możesz sprawdzić, czy zostaniesz zalany
IMiGW przygotował
mapy zagrożenia powodziowego i mapy
ryzyka. Każdy może
sprawdzić, jakie tereny są zagrożone.
Wymóg opracowania
takich map i podania ich do publicznej
wiadomości, nałożony został na Polskę
przez Komisję Europejską. Każdy może
teraz sprawdzić, czy
miejsce, w którym
mieszka, jest zagrożone powodzią, a jeśli
tak, to w jakim stopniu: czy dany teren
jest zalewany przez
wodę raz na 10, 100
czy 500 lat.
Informacje przedstawione na mapach
mogą być przydatne
zarówno mieszkańcom jak i władzom
lokalnym. Głównym
ich celem jest stworzenie podstaw do
Zwierzyniec oferuje
Morusek
Malutki piesek, zaszczepiony i odrobaczony, Nauczony czystości i bardzo kochający ludzi. Jest grzeczny i posłuszny
Bambi
Ma ok. 3 lat, posłusznie chodzi na
smyczy i ciągle czeka przy kracie na
człowieka, który weźmie go ze sobą
Boy
Mały , kudłaty piesek, który trafił do nas
chory i został wyleczony. Ma ok. 4 lat.
Jest zaszczepiony i odrobaczony
opracowania planów
zarządzania ryzykiem
powodziowym.
Niestety mapy nie
pokrywają całej powierzchni kraju. Skupiają się tylko na obszarach, przez które
przepływają główne
rzeki. Na mapie powiatu kłodzkiego nie
ma np. arkusza, na
którym byłyby zaznaczone miejsca zagrożone powodzią w Nowej Rudzie, KudowieZdroju i Radkowie.
(PIERO)
Powódź na www
Mapy powodziowe dostępne są w internecie.
Wejdź i sprawdź: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
W każdym wydaniu „Gazety Ząbkowickiej”
umieszczamy zdjęcia kilku małych pupili,
dla których schronisko „Azyl”
z Dzierżoniowa szuka nowego domu
Delta
Jest zaszczepiona i odrobaczona
oraz po sterylizacji. Jest kochającym i
bardzo kontaktowym psiakiem
Bajt
To bardzo smutny i bojaźliwy pies.
Ma ok. 4 lat i nie może przyzwyczaić
się do krat. Schronisko go stresuje
C h c e s z d o w i e d z i e ć s i ę w i ę c e j ? Z a d z w o ń ! Te l . 6 6 4 3 1 5 8 5 2 , 7 4 8 3 11 8 0 0
reklamA
PROGRAM
TELEWIZYJNY
WARTO OBEJRZEĆ
18 stycznia, godz. 01:30
19 stycznia, godz. 20:00
Patriota
Pitbull
Współczesna Warszawa.
Na Stadionie Dziesięciolecia dochodzi
do krwawych porachunków,
które zgotował dłużnikom człowiek
Saida. W ciągnącą się od lat sprawę
mafiosa jest zaangażowanych pięciu
policjantów z sekcji operacyjnej.
Stojące w martwym punkcie śledztwo
rusza, gdy do akcji wkracza przybyły z Moskwy Wor, człowiek
rozstrzygający spory w ormiańskim świecie przestępczym.
Członkowie organizacji
terrorystycznej kierowanej przez Floyda
wykradają broń biologiczną z laboratorium
wojskowego. Uwalniają wirus do atmosfery
nad miasteczkiem Ennis w stanie Montana.
Wkrótce mieszkańcy Ennis zaczynają
masowo chorować. Epidemia zbiera
śmiertelne żniwo. Miejscowość zostaje
otoczona przez wojsko. W kordonie żołnierzy znajduje się Wesley McClaren,
wirusolog niegdyś pracujący dla CIA.
20 stycznia, godz. 22:55
21 stycznia, godz. 22:05
Ślepa furia
Mgła
Film sensacyjny, Kultowy film
akcji z Rutgerem Hauerem
w roli głównej. Nick Parker (Hauer),
amerykański żołnierz traci podczas
wojny w Wietnamie wzrok. Uznany
za "zaginionego w akcji" wraca po
latach do USA, aby pomóc swemu
koledze Frankowi Deveraux, który jest
szantażowany przez narkotykowy gang.
Na dodatek przestępcy, aby upewnić go, że to nie żarty, mordują mu żonę.
Miasteczko w stanie Maine. Po gwałtownej
nawałnicy miejscowy supermarket przeżywa
oblężenie. Mieszkańcy muszą kupić artykuły
potrzebne do naprawy uszkodzonych domów
i uzupełnić zapasy. Miasto spowija gęsta mgła.
Niektórzy łączą to zjawisko z eksperymentami
przeprowadzanymi w położonej nieopodal
bazie wojskowej. Niebawem okazuje się,
że we mgle czają się potwory. Ludzie uwięzieni
w sklepie wpadają w panikę.
P R O G R A M
T E L E W I Z Y J N Y
ŚRODA t 15 stycznia 2014
TVP 1
03:20 Miłość w przejściu podziemnym
- film obyczajowy
04:25 Notacje (164) - dokument
05:55 Info poranek
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie - publicystyka
08:25 Telezakupy
08:55 Ojciec Mateusz (105) - serial
09:55 Magia wielkiego błękitu (5)
- dokument
11:00 Świat się kręci
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Magia wielkiego błękitu (6)
- dokument
13:50 Jaka to melodia? - rozrywka
14:25 Moda na sukces (5914) - serial
15:00 Wiadomości
15:05 Pogoda
15:15 Klan (2526) - serial
15:40 Drużyna A (14) - serial
16:40 Polska non stop
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka
17:55 Klan (2527) - serial
18:30 Świat się kręci
19:20 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:05 Mistrzostwa Europy w piłce
ręcznej - kronika - piłka ręczna
20:10 Pogoda
20:25 Podwójna tożsamość
- film sensacyjny
22:10 Templariusze. Miłość i krew
- film przygodowy
Skandynawia w XII wieku.
Młody Arn Magnusson wdaje się
w romans z urodziwą Cecilią.
Owocem związku jest nieślubne
dziecko.
00:30 Chicago Fire (2) - serial
01:35 Drużyna A (14) - serial
02:35 Świat się kręci
Pawła, Izydora
TVP 2
03:50
04:40
05:05
06:05
06:35
07:05
08:00
10:35
11:10
12:10
12:45
13:20
14:10
15:05
15:45
16:05
16:15
17:05
18:00
18:35
18:45
18:50
19:25
19:55
20:10
21:05
22:10
23:50
00:45
01:25
Herkules(7) - serial
Przerwa w nadawaniu
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (79) - serial
Kabała i wszechświat - dokument
M jak miłość (422) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1044) - serial
Na dobre i na złe (210) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (78) - dokument
Szkoła życia (30) - serial
Płocka Noc Kabaretowa (1)
- rozrywka
Ja to mam szczęście! (7) - serial
Panorama - kraj
Pogoda - kraj
M jak miłość (1032) - serial
Herkules (8) - serial
Panorama
Sport-telegram - wiadomości
sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Muzeum Polskiej Piosenki,
czyli historia jednego przeboju
- rozrywka
Polska - Francja - piłka ręczna
Polska - Francja - piłka ręczna
Polska - Francja (192) - piłka ręczna
Randki na zlecenie
- komedia romantyczna
Początkująca dziennikarka marzy
o karierze w świecie mody
i o wielkiej miłości. Jej życie nabiera
barw, gdy incognito zatrudnia się
w banku, aby napisać dla Cosmo
artykuł o miłości w sferach biznesu.
Młoda, atrakcyjna kobieta ma
nadzieję, że wśród przystojnych
mężczyzn w garniturach znajdzie
tego jedynego. Wkrótce zaczyna się
nią interesować kolega z pracy, Seth.
Zabójcze umysły (40) - serial
I kto to mówi? (5) - rozrywka
Wesele - komediodramat
03:15
05:00
06:00
08:25
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:00
20:35
22:45
01:00
POLSAT
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2518) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich (2) - serial
Malanowski i Partnerzy (141)
- serial
Malanowski i Partnerzy (142)
- serial
Trudne sprawy(33) - serial
Dlaczego ja? (213) - serial
Dom nie do poznania (249)
- rozrywka
Dom nie do poznania (250)
- rozrywka
Pierwsza miłość (1816) - serial
Trudne sprawy (31) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy (180)
- serial
Dlaczego ja? (152) - serial
Pierwsza miłość (1817) - serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (418)
- serial
Świat według Kiepskich (247)
- serial
Mały- komedia
Uciekając przed policją po kradzieży
diamentu, Calvin Simms,
który jest liliputem i jego partner
Percy podrzucają bezcenny kamień
do torebki Vanessy Edwards.
Chcąc go teraz odzyskać, Calvin
odkrywa, że mąż Vanessy, Darryl,
opętany jest pragnieniem zostania
ojcem. Udaje więc porzucone dziecko,
pozostawione pod drzwiami młodej
pary. Za wszelką cenę musi odnaleźć
diament, zanim Vanessa i Darryl
zorientują się w mistyfikacji.
Skazaniec - dramat kryminalny
Wszystko zostaje w rodzinie
- komedia kryminalna
TVN
03:15
03:30
04:55
05:10
06:10
07:15
07:50
07:55
08:00
11:10
12:15
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
19:35
19:40
19:50
20:05
20:10
20:50
21:35
23:40
00:40
01:40
01:55
Uwaga!
Arkana magii (1160) - rozrywka
Uwaga!
Rozmowy w toku (2131)
- talk show
Mango - Telezakupy
Detektywi (765) - serial
Doradca smaku
Rajd Dakar (10)
- sporty motorowe
Dzień dobry TVN
Ukryta prawda (184) - serial
Szpital (80) - serial
W-11 wydział śledczy (995)
- serial
Wawa non stop (93) - rozrywka
Ukryta prawda (185) - serial
Rozmowy w toku (2132)
- talk show
Wawa non stop (94) - rozrywka
Szpital (81) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Rajd Dakar (11) - sporty motorowe
Pogoda
Uwaga!
Doradca smaku
Na Wspólnej (1850) - serial
Doktor Susan McCallister
jest szefem laboratorium,
w którym prowadzone są badania
nad rekinami. Ich celem jest
znalezienie lekarstwa na chorobę
Alzheimera. Jeden z prowadzonych
przez nią programów badawczych
budzi kontrowersje.
Najnowszy eksperyment polega
na wszczepianiu ludzkich tkanek
w mózg rekinów mako.
W-11 wydział śledczy (1015)
- serial
Piekielna głębia - film sensacyjny
Agenci NCIS: Los Angeles (2)
- serial
Prawo Agaty (6) - serial
Uwaga!
Arkana magii (1161) - rozrywka
TV Trwam
00:30
01:00
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
07:50
08:00
08:25
08:40
08:55
09:00
09:25
09:50
09:55
10:00
11:25
11:50
11:55
12:00
12:05
14:20
14:30
15:45
15:50
16:00
16:10
17:00
18:00
18:05
18:15
19:25
19:30
20:00
20:20
20:50
21:20
21:40
22:05
22:40
23:45
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Myśląc Ojczyzna
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Słowo życia
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Program dla dzieci
Słowo Życia
Kalejdoskop młodych
Aromatyczne inspiracje
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Audiencja generalna
Ojca Świętego Franciszka
Myśląc Ojczyzna
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Anioł Pański (na żywo)
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Rozmowy niedokończone
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Na zdrowie
Po stronie prawdy
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Święty na każdy dzień
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Myśląc Ojczyzna
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
Święty na każdy dzień
TV4
04:00
05:00
06:05
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
16:15
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:55
00:40
01:40
02:10
Mała czarna - talk show
4music - muzyka
Ukryta miłość (140) - serial
Dekoratornia
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Scooby Doo - serial
Komisarz Rex (6) - serial
Nieposkromiona miłość (84) - serial
Kiedy się zakocham (138) - serial
Prawdziwe uczucie (86) - serial
Dekoratornia
Dekoratornia
Mega Chichot - rozrywka
Tylko muzyka.
Must be the music (7) - rozrywka
Mega Chichot - rozrywka
Strażnik Teksasu (13) - serial
Komisarz Rex (7) - serial
Scooby Doo - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Johnny Mnemonic - film sf
Rok 2021. Świat zdominowały
technologie komputerowe,
które wymykają się spod kontroli.
Ludzkości grozi zagłada. Tylko jeden
człowiek może zapobiec tragedii
- Johnny Mnemonic. Przejął
on informacje wykradzione japońskiej
korporacji. Zgodził się na wymazanie
ze świadomości wspomnień
z dzieciństwa, by elektroniczny
implant zainstalowany w jego mózgu
mógł pomieścić więcej pamięci.
Tajną przesyłkę trzeba wymontować
w ciągu 48 godzin. Można tego
dokonać jedynie za pomocą
superkomputera.
Filadelfia - dramat obyczajowy
Ostatnia szansa (3) - rozrywka
Dekoratornia
To był dzień
TVN siedem
04:45 Druga strona medalu (6)
- talk show
05:05 Przerwa w nadawaniu
05:30 Pascal: po prostu gotuj
06:05 We dwoje (8) - rozrywka
07:25 Męski typ (1) - talk show
07:55 Sąd rodzinny (196) - serial
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (493) - serial
09:55 Dr House (8) - serial
10:55 Ostry dyżur (5) - serial
11:55 Mango - Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny (197) - serial
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (494) - serial
15:30 Tożsamość szpiega (6) - serial
16:25 Na Wspólnej (1849) - serial
17:00 Przepis na życie (6) - serial
18:00 Dr House (9) - serial
19:00 Tożsamość szpiega (7) - serial
20:00 Podróż do Nowej Ziemi
- film przygodowy
Początek XVII wieku. Angielskie
okręty przybijają do brzegów
Nowej Ziemi. Pasażerowie
przybywają, aby założyć brytyjską
kolonię. Przyczynia się to
do konfliktu między przybyszami
a rdzennymi mieszkańcami
dziewiczych terenów.
Próby kontaktu z indiańskim
wodzem Powhatanem
nie przynoszą oczekiwanych
rezultatów. Jedyna nadzieja
w córce Powhatana, pięknej
księżniczce Pocahontas, w kapitan
John Smith zakochuje się
od pierwszego wejrzenia.
22:50 Fringe: Na granicy światów (4)
- serial
23:55 Pierwszy po Bogu - film wojenny
Początek XVII wieku. Angielskie
okręty przybijają do brzegów
Nowej Ziemi.
Pasażerowie przybywają,
aby założyć brytyjską kolonię.
02:00 Arkana magii - rozrywka
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
CZWARTEK t 16 stycznia 2014
TVP 1
03:25
03:40
04:10
04:30
05:20
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
08:55
09:55
11:00
12:00
12:10
12:35
12:45
13:50
14:25
15:00
15:05
15:15
15:40
16:40
17:00
17:15
17:25
17:30
18:35
19:30
20:00
20:05
20:10
20:30
21:25
22:25
23:25
01:10
02:05
Notacje (211) - dokument
Klan (2527) - serial
Notacje (190) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Przerwa w nadawaniu
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie
- publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (106) - serial
Magia wielkiego błękitu (6)
- dokument
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Magia wielkiego błękitu (7)
- dokument
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5915) - serial
Wiadomości
Pogoda
Klan (2527) - serial
Drużyna A (15) - serial
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Puchar Świata w Wiśle
- narciarstwo klasyczne
Puchar Świata w Wiśle
- narciarstwo klasyczne
Puchar Świata w Wiśle
- narciarstwo klasyczne
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Mistrzostwa Europy w piłce
ręcznej - kronika - piłka ręczna
Pogoda
Ojciec Mateusz (68) - serial
Sprawa dla reportera - dokument
Dziewczyna, która pokonała
śmierć - dokument
Dwóch ojców - film obyczajowy
Drużyna A (15) - serial
Świat się kręci
Marcelego, Włodzimierza
TVP 2
03:20
04:15
06:00
06:30
07:05
08:00
10:40
11:20
12:15
12:50
13:25
14:15
15:10
15:45
16:00
16:10
17:10
18:00
18:35
18:40
18:50
19:25
20:05
20:40
22:20
00:05
00:50
01:30
Pogoda na piątek (5) - serial
Herkules (8) - serial
Faceci do wzięcia (80) - serial
Lokatorzy (47) - serial
M jak miłość (423) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1045) - serial
Na dobre i na złe (211) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat 79) - dokument
Szkoła życia (15) - serial
Postaw na milion - rozrywka
Ja to mam szczęście! (8) - serial
Panorama - kraj
Pogoda - kraj
Na dobre i na złe (543) - serial
Herkules (9) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka,
Barwy szczęścia (1045) - serial
Barwy szczęścia (1046) - serial
O czym marzą faceci
- komedia kryminalna
Popularny bar "McCool's" to miejsce
spotkań wielu osób. Pewnej nocy
splatają się w nim losy czworga
bohaterów: barmana Randy'ego,
prawnika Carla, policjanta
Dehlinga, którego wezwano do
baru w związku z doniesieniem
o popełnieniu morderstwa, oraz
pięknej i tajemniczej Jewel. Okazuje
się, że trójka mężczyzn dla mającej
kłopoty Jewel gotowa jest na
wszelkie poświęcenia. Każdy z nich
widzi w niej własny ideał kobiety, a
ona potrafi to sprytnie wykorzystać.
Persepolis - film animowany
Przystanek Świebodzin
- dokument
Świat według Billa Gatesa
- dokument
Persepolis - film animowany
03:15
05:00
06:00
08:25
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:10
23:00
00:00
01:00
POLSAT
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2519) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich (3) - serial9
Malanowski i Partnerzy (465) - serial
Malanowski i Partnerzy (466) - serial
Trudne sprawy (34) - serial
Dlaczego ja? (214) - serial
Dom nie do poznania (251)
- rozrywka
Dom nie do poznania (252)
- rozrywka
Pierwsza miłość (1817) - serial
Trudne sprawy (33) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy (181)
- serial
Dlaczego ja? (153) - serial
Pierwsza miłość (1818) - serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (419)
- serial
Lepiej być nie może - komedia
Melvin Udall, autor poczytnych
romansów, wiedzie życie samotnika.
Jest ekscentrykiem i odludkiem.
Wdaje się w awantury z sąsiadami,
szczególnie z mieszkającym
naprzeciwko artystą, Simonem.
Jedyną osobą, którą zdziwaczały
mężczyzna toleruje, jest Carol,
kelnerka z pobliskiej restauracji.
Gdy Simon trafia do szpitala,
Melvin zostaje zmuszony
do zaopiekowania się jego psem.
Pewnego razu Udall dowiaduje się,
że Carol odeszła z pracy.
CSI: Kryminalne zagadki Miami (12)
- serial
CSI: Kryminalne zagadki Miami (13)
- serial
Córka opiekuna wspomnień
- dramat obyczajowy
TVN
04:55 Uwaga!
05:10 Rozmowy w toku (2132)
- talk show
06:10 Mango - Telezakupy
07:15 Detektywi (766) - serial
07:50 Doradca smaku
07:55 Rajd Dakar (11)
- sporty motorowe
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (185) - serial
12:15 Szpital (81) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (1015)
- serial
14:00 Wawa non stop (94) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (186) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2133)
- talk show
17:00 Wawa non stop (95) - rozrywka
18:00 Szpital (82) - serial
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:35 Rajd Dakar (12)
- sporty motorowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Doradca smaku
20:10 Na Wspólnej (1851) - serial
20:50 W-11 wydział śledczy (971)
- serial
21:35 Kuchenne rewolucje (12)
- rozrywka
Po pomoc Magdy Gessler zgłaszają
się właściciele restauracji, którzy
wpadli w kłopoty. Nie rozumieją,
co poszło nie tak i nie potrafią
poradzić sobie z kryzysem.
Restauratorka przyjeżdża
na 4 dni i staje się na ten czas
szefem, by wprowadzić zmiany,
które przyciągną klientów. Gessler
odwiedzi m.in. kresowe browary
i nadmorskie smażalnie.
22:35 Lawina - film katastroficzny
00:30 Rajd Dakar (1) - sporty motorowe
01:05 Lekarze (6) - serial
02:05 Uwaga!
02:20 Arkana magii (1162) - rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
00:05
00:10
00:30
01:00
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:20
04:40
05:05
05:10
07:00
08:00
08:15
08:20
08:40
09:00
10:00
10:15
11:25
11:50
11:55
12:00
12:05
12:20
14:20
14:25
14:30
15:45
15:50
16:00
16:10
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:20
20:50
21:20
21:40
22:05
Słowo Życia
Informacje dnia
Na zdrowie
Modlitwa „Anioł Pański”
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Słowo Życia
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Audiencja generalna
Ojca Świętego Franciszka
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Słowo życia
Polski Punkt Widzenia
Program dla dzieci
Na zdrowie
Informacje dnia (na żywo)
Rozmowy niedokończone
Felieton z cyklu
„Myśląc Ojczyzna”
Słowo Życia
Święty na każdy dzień
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Po stronie prawdy
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Rozmowy niedokończone
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Z wędką nad wodę
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Felieton z cyklu „Głos Polski”
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:10
04:15
05:00
06:05
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
16:15
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
21:50
23:55
01:55
02:30
PIĄTEK t 17 stycznia 2014
TVP 1
03:05
03:20
04:25
04:45
05:00
05:20
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
09:00
09:55
10:50
12:00
12:10
12:35
12:45
13:50
14:25
15:00
15:05
15:15
15:45
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:15
19:30
20:00
20:05
20:07
20:10
20:15
20:25
21:25
23:20
00:55
01:20
02:10
02:25
02:55
Notacje (171) - dokument
Dziewczyna, która pokonała śmierć
Notacje (189) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Przerwa w nadawaniu
Zagadkowa Jedynka - rozrywka
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (107) - serial
Magia wielkiego błękitu (7)
Film dokumentalny - dokument
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Zdumiewająca Ameryka
Południowa (5) - dokument
Program rozrywkowy - rozrywka
Moda na sukces (5916) - serial
Wiadomości
Pogoda
Widma Warszawy niezaistniałej...
Sprawa dla reportera - dokument
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Galeria (148) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Rajd Monte Carlo- sport
Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
- kronika - piłka ręczna
Pogoda
Spokojnie, to tylko ekonomia!
Świat bez końca (3) - serial
Kogel-mogel - komedia
Zagubiona przyszłość - film sf
Weekendowy magazyn filmowy
Świat się kręci
Notacje (184) - dokument
Galeria (148) - serial
Kogel-mogel- komedia
4music - muzyka
Mała czarna - talk show,
4music - muzyka
Ukryta miłość (141) - serial
Dekoratornia
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Scooby Doo - serial
Komisarz Rex (7) - serial
Nieposkromiona miłość (85)
- serial
Kiedy się zakocham (139) - serial
Prawdziwe uczucie (87) - serial
Dekoratornia
Dekoratornia
Mega Chichot - rozrywka
Tylko muzyka.
Must be the music (8) - rozrywka
Mega Chichot - rozrywka
Strażnik Teksasu (14) - serial
Komisarz Rex (8) - serial
Scooby Doo - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Nigdy nie rozmawiaj
z nieznajomym - film sensacyjny
Młoda, ambitna dr Sarah Taylor
jest psychologiem sądowym,
uchodzi w środowisku za jedną
z najlepszych w swoim fachu.
Prowadzi skomplikowaną sprawę
maniakalnego mordercy, Maksa
Cheskiego. Tylko ona potrafi
przeniknąć psychikę przestępcy
i przejrzeć jego zamiary. Główny
wątek koncentruje się jednak
wokół przypadkowej znajomości,
która przeradza się w namiętny
i niebezpieczny romans.
Sekret mumii - thriller
Nietoperze - thriller
Łowca krokodyli - dokument
To był dzień
TVN siedem
04:05 Druga strona medalu (7)
- talk show
04:35 Druga strona medalu(8)
- talk show
05:10 Przerwa w nadawaniu
05:30 Pascal: po prostu gotuj
06:05 We dwoje (9) - rozrywka
07:25 Męski typ (2) - talk show
07:55 Sąd rodzinny (197) - serial
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (494) - serial
09:55 Dr House (9) - serial
10:55 Ostry dyżur (6) - serial
11:55 Mango - Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny (198) - serial
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (495) - serial
15:30 Tożsamość szpiega (7) - serial
16:25 Na Wspólnej (1850) - serial
17:00 Przepis na życie (7) - serial
18:00 Dr House (10) - serial
19:00 Tożsamość szpiega (8) - serial
20:00 Rodzina Addamsów II
- czarna komedia
Morticia i Gomez Addamsowie
oczekują przyjścia na świat
kolejnego dziecka. Gdy przywożą
do domu niemowlę,
ich zazdrosne pociechy,
Wednesday i Pugsley, próbują
pozbyć się znienawidzonego
maleństwa, które znajduje
się w centrum zainteresowania
rodziców. Małżonkowie
postanawiają zatrudnić nianię
do dziecka. Wszystkie kandydatki
po rozmowie z ekscentrycznymi
gospodarzami rezygnują z posady.
22:05 Dowody zbrodni (9) - serial
Pojawia się nowy dowód
w sprawie z 1999 roku.
Wtedy mylnie uznano,
że nastolatek popełnił
samobójstwo. Trwa dochodzenie.
23:05 Ludzie koty - horror
01:35 Arkana magii
- rozrywka
Antoniego, Rościsława
TVP 2
03:15 Muzyczne "Rozmaitości"
- zespół Pogodno - muzyka
03:45 Herkules(9) - serial
04:35 Przerwa w nadawaniu
05:00 Przerwa w nadawaniu
05:55 Faceci do wzięcia (81) - serial
06:30 Lokatorzy (48) - serial
07:05 M jak miłość (424) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:35 Barwy szczęścia (1046) - serial
11:15 Na dobre i na złe (212) - serial
12:10 W krainie lwów (6) - dokument
12:40 Wojciech Cejrowski - boso przez
świat (80) - dokument
13:15 Szkoła życia (10) - serial
14:00 The Voice of Poland (11) - rozrywka
15:45 Panorama - kraj
16:10 Pogoda - kraj
16:20 Kabaretowa scena Dwójki (1)
- rozrywka
17:20 Panorama
17:45 Polska - Rosja - piłka ręczna
17:55 Polska - Rosja - piłka ręczna
18:50 Polska - Rosja - piłka ręczna
20:05 Barwy szczęścia (1047) - serial
20:40 Rodzinka.pl (115) - serial
21:10 Rodzinka.pl (116) - serial
21:45 Dzięki Bogu już weekend
- rozrywka
22:55 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (20) - serial
23:50 O czym marzą faceci
- komedia kryminalna
Popularny bar "McCool's" to miejsce
spotkań wielu osób. Pewnej nocy
splatają się w nim losy czworga
bohaterów: barmana Randy'ego,
prawnika Carla, policjanta Dehlinga,
którego wezwano do baru
w związku z doniesieniem
o popełnieniu morderstwa,
oraz pięknej i tajemniczej Jewel.
Mężczyźni są w stanie zrobić dla niej
wszystko.
01:30 Pitbull (1) - serial
02:30 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (20) - serial
POLSAT
03:00 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2520)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Świat według Kiepskich (4) - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (467)
- serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (468)
- serial
10:00 Trudne sprawy (35) - serial
11:00 Dlaczego ja? (215) - serial
12:00 Dom nie do poznania (255)
- rozrywka
13:00 Dom nie do poznania (256)
- rozrywka
14:00 Pierwsza miłość (1818) - serial
14:45 Trudne sprawy (34) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (182)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (154) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1819) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (420)
- serial
20:10 Artur i zemsta Maltazara
- film fantastyczny
22:00 28 tygodni później - film sf
W ciągu 28 dni wirus wywołujący
mordercze instynkty spustoszył
Wielką Brytanię. Przy życiu
pozostali nieliczni oczekujący
w ukryciu na ratunek.
28 tygodni później wydaje się,
że zarażeni wymarli. W objętym
kwarantanną kraju mają na nowo
zamieszkać ludzie.
00:05 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (13) - serial
01:00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (14) - serial
02:15 Dziewczyny z fortuną (77)
- rozrywka
TVN
04:55
05:10
06:10
07:15
07:50
07:55
08:00
11:10
12:15
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
19:35
19:40
19:50
20:00
20:05
23:10
01:35
02:40
02:55
Uwaga!
Przerwa w nadawaniu
Mango - Telezakupy
Detektywi (773) - serial
Doradca smaku
Rajd Dakar (12)
- sporty motorowe
Dzień dobry TVN
Ukryta prawda (186) - serial
Szpital (82) - serial
W-11 wydział śledczy (971)
- serial
Wawa non stop (95) - rozrywka
Ukryta prawda (187) - serial
Rozmowy w toku (2134)
- talk show
Wawa non stop (96) - rozrywka
Szpital (83) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Rajd Dakar (13)
- sporty motorowe
Pogoda
Uwaga!
Doradca smaku
Infiltracja - thriller
W południowym Bostonie policja
wypowiada wojnę mafii. Powstaje
ściśle tajny projekt, od którego
zależy powodzenie całej misji.
Agent Billy Costigan musi wejść
w mafijne struktury, którymi
dowodzi Frank Costello. W czasie
gdy Billy stara się pozyskać
zaufanie mafijnego bossa,
do policji podstępem dostaje
się przestępca Sullivan, którego
zadaniem jest monitorowanie
policyjnych ruchów i zdobywanie
najświeższych informacji
na temat postępów misji
związanej z rozbiciem mafii.
Blade - wieczny łowca - horror
Kuba Wojewódzki (20)
- talk show
Uwaga!
Arkana magii (1163) - rozrywka
TV Trwam
01:00
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
05:10
07:05
08:00
08:25
08:40
09:40
09:45
10:00
10:15
11:25
11:50
11:55
12:00
12:05
12:50
12:55
15:45
15:50
16:00
16:10
17:00
17:30
18:00
18:05
18:15
18:55
19:30
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
Modlitwa„Anioł Pański”
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Głos Polski
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Program dla dzieci
Słowo Życia
Duc in altum
Informacje dnia (na żywo)
Rozmowy niedokończone
Głos Polski
Święty na każdy dzień
Słowo życia
Modlitwa„Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Słowo Życia
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Porady medyczne oo. Bonifratrów
Wysokie obroty: Skid-Car
– jak wyjść z poślizgu zimą
Reportaż dnia
Modlitwa„Anioł Pański”
Informacje dnia
Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
Przegląd katolickiego tygodnika
„Niedziela”
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Felieton„Myśląc Ojczyzna”
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
TV4
03:30
04:30
06:05
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
16:15
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:15
23:25
01:05
01:35
02:40
Mała czarna - talk show
Mega Chichot - rozrywka
Ukryta miłość (142) - serial
Dekoratornia
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Scooby Doo - serial
Komisarz Rex (8) - serial
Nieposkromiona miłość (86)
- serial
Kiedy się zakocham (140) - serial
Prawdziwe uczucie (88) - serial
Dekoratornia
Dekoratornia
Mega Chichot - rozrywka
Tylko muzyka.
Must be the music (9) - rozrywka
Mega Chichot - rozrywka
Strażnik Teksasu (15) - serial
Komisarz Rex (9) - serial
Scooby Doo - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Tajemna księga z Shaolin
- film sensacyjny
Mistrzowie z klasztoru Shaolin
opisują w tajemnej księdze "osiem
kroków węża i żurawia"
- wymyśloną przez siebie
skuteczną technikę walki.
Niebawem znikają w tajemniczych
okolicznościach, a księga trafia w
ręce młodego wojownika,
Hsu Yin-Funga. Przywódcy różnych
klanów zaczynają podejrzewać,
że chłopak zamordował twórców
nowego stylu walki.
STOP Drogówka
Miłosny przekładaniec
- film erotyczny
Dekoratornia
To był dzień
4music - muzyka
TVN siedem
03:40 Druga strona medalu (1)
- talk show
04:10 Druga strona medalu (2)
- talk show
04:40 Druga strona medalu (3)
- talk show
05:30 Pascal: po prostu gotuj
06:05 We dwoje (10) - rozrywka
07:25 Męski typ (4) - talk show
07:55 Sąd rodzinny (198) - serial
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (495) - serial
09:55 Dr House (10) - serial
10:55 Ostry dyżur (7) - serial
11:55 Mango - Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny (199) - serial
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (496) - serial
15:30 Tożsamość szpiega (8) - serial
16:25 Na Wspólnej (1851) - serial
17:00 Przepis na życie (8) - serial
18:00 Dr House (11) - serial
19:00 Tożsamość szpiega (9) - serial
20:00 Wujaszek Buck - komedia
Buck Russell jest starym
kawalerem i życiowym
nieudacznikiem.
Nikt przy zdrowych zmysłach
nie powierzyłby mu pilnowania
domu i trójki dzieci. Ktoś, kto myli
pralkę z mikrofalówką, karmi psa
pięć razy dziennie, a gdy zepsuje
się zmywarka do naczyń, kupuje
nową zastawę, odbiega nieco
od wizerunku wymarzonej
gosposi. Sytuacja rodzinna
w domu państwa Russellów
komplikuje się na tyle, że muszą
zostawić dom i dzieci na kilka dni,
a jedynym znajomym,
który dysponuje wolnym czasem,
jest właśnie wujek Buck.
22:10 Rodzina Addamsów II
- czarna komedia
00:10 Mentalista (21)
- serial
01:10 S. Darko - film obyczajowy
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
SOBOTA t 18 stycznia 2014
TVP 1
04:45
05:40
06:05
06:30
06:55
07:15
07:30
08:00
08:30
08:45
09:20
09:50
10:15
10:45
11:45
12:05
12:40
13:40
14:15
14:50
14:55
16:00
17:05
17:15
18:15
18:30
19:30
20:00
20:05
20:07
20:10
20:15
20:25
22:05
23:55
02:15
Notacje (166) - dokument
Moda na sukces (5913) - serial
Moda na sukces (5914) - serial
Mam przepis na pielgrzymowanie
Pełnosprawni - magazyn
Las bliżej nas
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl
Masz prawo znać prawo (3)
- publicystyka
Przedszkolandia (5) - dokument
Przedszkolandia (6) - dokument
Kultura od kuchni (3) - kultura
Jak to działa?
Czarne chmury (5) - serial
Weekendowy
magazyn filmowy (153) - kultura
Jaka to melodia? - rozrywka
Anna German (7) - serial
Enklawy dzikiej przyrody (16)
- dokument
Okrasa łamie przepisy
Polska - Norwegia - piłka nożna
Polska - Norwegia - piłka nożna
Polska - Norwegia- piłka nożna
Puchar Świata w Zakopanem
- narciarstwo klasyczne
Puchar Świata w Zakopanem
- narciarstwo klasyczne
Teleexpress
Puchar Świata w Zakopanem
- narciarstwo klasyczne
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Rajd Monte Carlo
- sporty motorowe
Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
- kronika - piłka ręczna
Pogoda
Spokojnie, to tylko ekonomia!
Dom snów - thriller
Skrzydlate świnie
- film obyczajowy
[email protected]ść w sieci
- melodramat
Świat bez końca (3)
- serial
Piotra, Małgorzaty
TVP 2
03:25 Brzuchomówca
- komedia romantyczna
05:55 Tygrysy Europy (17) - serial
06:50 Poezja łączy ludzi (87) - kultura
07:05 M jak miłość (1031) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Sztuka życia
11:25 Barwy szczęścia (1043) - serial
12:00 Barwy szczęścia (1044) - serial
12:35 Barwy szczęścia (1045) - serial
13:10 Superzaradni
13:50 Puchar Świata
w Szklarskiej Porębie
- narciarstwo klasyczne
14:10 Puchar Świata
w Szklarskiej Porębie
- narciarstwo klasyczne
16:15 Rodzinka.pl (115) - serial
16:45 Słowo na niedzielę
17:00 Dzięki Bogu już weekend (1)
- rozrywka
18:00 Panorama
18:35 Sport-telegram
- wiadomości sportowe
18:45 Pogoda
18:50 Postaw na milion - kulisy
- dokument
19:05 Postaw na milion - rozrywka
20:05 Kabaretowa
Noc Listopadowa 2013
- Tarnów (1) - rozrywka
21:10 Kabaretowa
Noc Listopadowa 2013
- Tarnów (2) - rozrywka
22:15 As w rękawie - film sensacyjny
00:10 Made in Polska (13) - muzyka
"Made in Polska" to cykl koncertów
realizowanych we współpracy
TVP2 i Narodowego Instytutu
Audiowizualnego, którego celem
jest tworzenie i aktualizowanie
bazy zasobów audiowizualnych
prezentujących polską scenę
muzyczną oraz udostępnianie tych
zasobów szerszej publiczności.
01:25 Brzuchomówca
- komedia romantyczna
POLSAT
03:30 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2521)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Jeźdźcy smoków (19) - serial
07:45 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (7) - serial
08:20 Pocahontas - film animowany
10:00 Ewa gotuje
10:35 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (8) - serial
11:05 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (9) - serial
11:35 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (10) - serial
12:00 Artur i zemsta Maltazara
- film fantastyczny
13:55 Kelnerka - komedia romantyczna
16:15 Top chef (7) - rozrywka
17:45 Kolacja z szefem (7) - rozrywka
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (421)
- serial
20:05 Pewnego razu w Meksyku:
Desperado II - film sensacyjny
22:10 Enen - thriller
Lato 1997 r., w Polsce szaleje
powódź. Psychiatra Konstanty
Grot pomaga w wyprowadzeniu z
ewakuowanego szpitala pacjenta,
Pawła Płockiego, znajdującego się
w katatonii. Gdy chory wykonuje
na pożegnanie gest, którym miał
w zwyczaju żegnać się zmarły
ojciec Grota, lekarz postanawia
dowiedzieć się czegoś więcej
o mężczyźnie. Ze zdziwieniem
odkrywa, że dokumenty pacjenta
przepadły.
00:20 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (12) - serial
01:20 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (13) - serial
02:20 Dziewczyny z fortuną (78)
- rozrywka
TVN
04:55
05:30
05:45
07:50
07:55
08:30
11:00
11:25
11:50
12:10
12:50
13:50
14:50
16:45
17:20
18:00
19:00
19:25
19:30
19:35
19:45
20:00
22:15
00:15
02:25
02:40
Uwaga!
Uwaga!
Mango - Telezakupy
Rajd Dakar (13) - sporty
motorowe
Top wings (7) - rozrywka
Dzień dobry TVN
Na Wspólnej (1848) - serial
Na Wspólnej (1849) - serial
Na Wspólnej (1850) - serial
Na Wspólnej (1851) - serial
Ugotowani (7) - rozrywka
MasterChef (9) - rozrywka
Mam talent (8) - rozrywka
Kobieta na krańcu świata (6)
- dokument
Rajd Dakar (2) - sporty motorowe
Kuchenne rewolucje (12)
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Rajd Dakar (14)
- sporty motorowe
Pogoda
Uwaga!
Francuski pocałunek
- komedia romantyczna
Nadchodzi Polly
- komedia romantyczna
Reuben Feffer, rzeczoznawca w
firmie ubezpieczeniowej, zostaje
zdradzony przez żonę podczas
miodowego miesiąca. Upokorzony
mężczyzna postanawia nigdy
więcej nie wiązać się z kobietą.
W słuszności podjętej decyzji
utwierdza go przyjaciel, Sandy
Lyle. Pewnego dnia obaj panowie
spotykają znajomą ze szkolnej
ławy, Polly Prince. Atrakcyjna
dziewczyna rozpala wyobraźnię
Reubena, choć jest jego
całkowitym przeciwieństwem.
A jednak j mężczyzna zmienia się.
Smętarz dla zwierzaków - horror
Uwaga!
Arkana magii (1164) - rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
07:20
08:00
08:15
08:55
10:00
10:15
10:35
11:00
12:00
13:15
13:40
13:55
14:50
15:20
15:30
15:50
16:00
16:10
17:00
17:25
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
22:10
22:40
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Święty na każdy dzień
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Myśląc Ojczyzna
Polski Punkt Widzenia
Kropelka radości
„Anioł Pański”& Informacje dnia
Porady medyczne
Ojców Bonifratrów
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Siódmy Sakrament
Święty na każdy dzień
Koncert życzeń
Słowo Życia
Informacje dnia
Muzyczne drogowskazy
Sanktuaria Polskie
Przegląd katolickiego tygodnika
„Niedziela”
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy
niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Mocni w wierze
Program publicystyczny
z Parlamentu Europejskiego
TV4
03:45
04:45
05:55
06:25
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:05
19:00
20:00
21:50
23:45
01:40
02:40
T E L E W I Z Y J N Y
Mała czarna - talk show,
4music - muzyka
Mega Chichot - rozrywka
Benny Hill - rozrywka
Ostatnia szansa (6) - rozrywka
Tuż przed tragedią (9) dokument
Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay (1) - rozrywka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (17) - rozrywka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (18) - rozrywka
Galileo
Przygody Merlina (3)
- serial
Przygody Merlina (4)
- serial
STOP Drogówka
Pięść smoka - film sensacyjny
Bruce Lee - legenda kung-fu
- film biograficzny
Galileo
Bieguny śmierci
- dramat obyczajowy
Żywa tarcza - film sensacyjny
Ochroniarz John Ridley porzuca
pracę, gdy jeden z jego klientów
zostaje zastrzelony przez płatnego
zabójcę, Lee Maxwella.
Po kilku latach jego szef,
Mark Graver, proponuje mu nowe
zlecenie. Tajemniczy klient
z Barcelony prosi, by Ridley został
jego ochroniarzem.
Ten postanawia wrócić do zawodu
i przyjąć ofertę. Okazuje się,
że zleceniodawcą jest Lee Maxwell.
Ridley dowiaduje się, że bandyta
ma być świadkiem koronnym.
W zamian za współpracę
mężczyzna zażądał ochroniarza
w osobie Johna Ridleya.
Strach przed ciemnością - horror
STOP Drogówka
4music
- muzyka
NIEDZIELA t 19 stycznia 2014
TVP 1
03:10 Bajki na dobranoc
- film obyczajowy
04:35 Przerwa w nadawaniu
05:50 Moda na sukces (5915) - serial
06:10 Moda na sukces (5916) - serial
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza św. z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:25 Ziarno
09:05 Kung Fu Panda - Legenda
o niezwykłości (10) - serial
09:35 SpongeBob Kanciastoporty (29)
- serial
10:00 iCarly (18) - serial
10:25 Nela - mała reporterka (3)
- dokument
10:45 Czarne chmury (6) - serial
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem
12:40 U Pana Boga w ogródku (2) - serial
13:20 Świat się kręci - The Best Of
13:50 Puchar Świata w Zakopanem
- narciarstwo klasyczne
14:00 Puchar Świata w Zakopanem
15:05 Puchar Świata w Zakopanem
16:05 Program rozrywkowy - rozrywka
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex (3) - serial
18:20 Jaka to melodia? - rozrywka
19:00 Przygody Myszki Miki
i Kaczora Donalda (47) - serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:05 Rajd Monte Carlo - sport
20:07 Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
- kronika - piłka ręczna
20:10 Pogoda
20:25 Anna German (8) - serial
21:25 Ostatnia szansa Harveya
- melodramat
23:10 Dom snów - thriller
00:50 Skrzydlate świnie - film obyczajowy
02:40 Homeland (2) - serial
TVP 2
03:05
04:20
05:15
05:25
05:30
06:05
06:30
06:45
07:45
08:15
08:50
09:35
10:35
11:10
11:40
12:20
12:40
13:40
14:00
14:40
15:10
15:45
16:20
17:20
18:00
18:35
18:45
18:55
20:05
21:10
22:10
22:45
00:35
02:30
Spis cudzołożnic - komedia,
Przerwa w nadawaniu
Słowo na niedzielę
Przerwa w nadawaniu
Bliskie i groźne spotkania
Steve'a (19) - dokument
Milion ton śmieci
Poezja łączy ludzi (88) - kultura
M jak miłość (1032) - serial
Barwy szczęścia (1046) - serial
Barwy szczęścia (1047) - serial
Kultura, głupcze - kultura
Planeta Egipt (3) - dokument
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (40) - dokument
Makłowicz w podróży
Święta z kabaretem - rozrywka
Puchar Świata w Szklarskiej Porębie
- narciarstwo klasyczne
Puchar Świata w Szklarskiej Porębie
- narciarstwo klasyczne
Muzeum Polskiej Piosenki,
czyli historia
jednego przeboju (6) - rozrywka
Familiada - rozrywka
Rodzinka.pl (6) - serial
Rodzinka.pl (7) - serial
I kto to mówi? (1) - rozrywka
Sylwester z kabaretem - rozrywka
Rozmowy po-szczególne (22)
- talk show
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Dzięki Bogu już weekend
- rozrywka
Fabryka śmiechu - Kabareton
Koszalin 2006 - rozrywka
Krew z krwi (8) - serial
WOK - wszystko o kulturze
- kultura
Możdżer, Danielsson, Fresco
- "Polska" live - muzyka
As w rękawie - film sensacyjny
Krew z krwi (8)
- serial
TVN siedem
03:15
05:00
05:15
06:10
07:05
09:10
10:05
10:45
11:20
11:55
12:55
14:25
15:25
16:25
17:25
18:25
19:30
21:20
Arkana magii - rozrywka
Przerwa w nadawaniu
Misja Martyna (2) - rozrywka
Misja Martyna (3) - rozrywka
Mango - Telezakupy
The Event: Zdarzenie (16) - serial
Przyjaciele (5) - serial
Przyjaciele (6) - serial
Przyjaciele (7) - serial
Dr House (7) - serial
Mania czy Ania - film animowany
Usta usta (3) - serial
Przepis na życie (4) - serial
Przepis na życie (5) - serial
Przepis na życie (6) - serial
Czterej pancerni i pies (7) - serial
Przesyłka ekspresowa- komedia
Kangur Jack - komedia
Charlie i Louis to para
kombinatorów obdarzonych
talentem do wpadania w tarapaty.
Zdążyli już podpaść Salowi teściowi Charliego,
a zarazem szefowi gangu. Charlie
jest mu winien pieniądze.
Nie mogą więc odmówić, kiedy ten
zleca im przewiezienie pieniędzy
do Australii. Już na lotnisku
zaczynają się problemy. Panowie
robią sobie zdjęcia z wypchanym
kangurem, ubierając go dla zabawy
w marynarkę Louisa. Tymczasem
zwierzak okazuje się żywy
i czmycha z lotniska. Niestety, wraz
z nim znika marynarka, w której
znajdują się pieniądze Sala.
23:10 Cela II - horror
Maya cudem unika śmierci i ucieka
psychopatycznemu mordercy.
Po traumatycznym wydarzeniu
kobieta odkrywa u siebie zdolności
paranormalne. Ma umiejętność
wnikania w umysł seryjnego
zabójcy. Jej dar wykorzystywany
jest przez służby specjalne.
01:15 Dexter (5) - serial
02:25 Arkana magii - rozrywka
Henryka, Mariusza
POLSAT
03:25 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2522)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Scooby-Doo
i Brygada Detektywów (11)
- serial
08:15 Jeźdźcy smoków (20) - serial
08:45 Stuart Malutki II - komedia
10:25 Pocahontas - film animowany
12:00 Vice versa - komedia
14:05 Jak ugryźć 10 milionów II
- komedia sensacyjna
16:15 Świat według Kiepskich (42)
- serial
17:00 Świat według Kiepskich (44)
- serial
17:45 Nasz nowy dom (6)
- rozrywka
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie
- publicystyka
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową
- komedia
21:45 Kości (7) - serial
Na zaśmieconej plaży zostaje
znaleziony plastikowy kokon
wypełniony ludzkimi szczątkami.
Antropolodzy ustalają tożsamość
ofiary. To Charles "Lucky"
Milner - profesjonalny czyściciel
miejsc zbrodni. Jego kochanka,
Renee Mitchell, sugeruje śledczym,
że mordercą Charlesa może być
jego czwarta żona, Lisa.
Śledczy przesłuchują także
Melvina Carville'a, rywala
zmarłego w interesach.
Jednak żaden z tropów nie okazuje
się być tym właściwym. Śledztwo
utyka w martwym punkcie.
22:45 Jesse Stone: Śmierć w raju
- film kryminalny
00:45 Magazyn sportowy
- magazyn
TVN
04:00
05:30
05:45
07:50
07:55
08:25
08:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:45
18:00
19:00
19:25
19:30
19:35
19:45
20:00
22:00
23:00
01:10
01:25
02:45
Przerwa w nadawaniu
Uwaga!
Mango - Telezakupy
Rajd Dakar(14) - sporty
motorowe
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień dobry TVN
Kobieta na krańcu świata (7)
- dokument
Co za tydzień
Prawo Agaty (7) - serial
Lekarze (7) - serial
Naga broń 33 i 1/3:
Ostateczna zniewaga - komedia
Drużyna specjalnej troski
- komedia
Ugotowani (8) - rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Rajd Dakar (15)
- sporty motorowe
Pogoda
Uwaga!
Patriota - thriller
Agenci NCIS (6) - serial
Bohaterami serialu są agenci
specjalni, których zadaniem jest
prowadzenie śledztw w sprawach
przestępstw powiązanych
z żołnierzami marynarki wojennej
i piechoty morskiej.
Abby, zafascynowana
błyskotliwym umysłem
zamordowanej oficer marynarki,
dokłada wszelkich starań,
by wyjaśnić to zabójstwo.
Kula w łeb - film kryminalny
Detektyw Jerry Beck prowadzi
śledztwo w sprawie śmierci
przyjaciela, sierżanta Kimble'a.
W pościgu za mordercą przemierza
granice kilku stanów. Wkrótce
trafia na ślad grupy neofaszystów.
Uwaga!
Arkana magii (1165) - rozrywka
Przerwa w nadawaniu
TV Trwam
00:05
00:10
00:30
01:00
01:05
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
08:00
08:05
08:30
09:00
09:15
09:20
09:30
11:25
11:55
12:00
12:20
13:30
15:50
15:55
16:00
16:10
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:00
20:50
21:00
21:20
21:40
22:10
Słowo Życia
Informacje dnia
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Słowo życia
Polski punkt widzenia
Z Parlamentu Europejskiego
Spotkanie z Madzią Buczek
Przegląd tygodnika rodzin
katolickich „ŹRÓDŁO”
Przegląd Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”
Transmisja Mszy Świętej
Anatolia – zatopiony raj
Święty na każdy dzień
Modlitwa ,,Angelus” z Ojcem
Świętym Franciszkiem
Wieś-to też Polska
By odnowić oblicze ziemi
Święty na każdy dzień
Słowo Życia
Informacje dnia
Koncert życzeń
Reportaż dnia
Modlitwa
„Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy
niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Informacje dnia
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Vatican magazine
Jak My to widzimy
TV4
03:45
04:45
05:00
05:55
06:20
06:50
07:25
07:55
08:20
08:50
09:25
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:35
15:35
16:35
17:05
19:00
20:00
22:05
23:55
00:55
01:25
02:25
Mała czarna - talk show
4music - muzyka
4music - muzyka
Mega Chichot - rozrywka
Mega Chichot - rozrywka
Benny Hill - rozrywka
Łowca krokodyli - dokument
Łowca krokodyli - dokument
Dekoratornia
Australijskie rekordy Guinessa
- dokument
Tintin & The Prisoners of the Sun
- film animowany
Galileo
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel(19) - rozrywka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (20) - rozrywka
Dekoratornia
Frank i dżungla (2) - dokument
Tuż przed tragedią (10)
- dokument
Mistrz kuchni:
Gordon Ramsay (2) - rozrywka
Mega Chichot - rozrywka
Herkules w Nowym Jorku
- komedia
Galileo
Kruk - thriller
Eric Draven powraca do świata
żywych, aby wyrównać rachunki
ze zbrodniczą bandą, która
zamordowała jego i narzeczoną.
Jest niepokonany, bo jako
zmaterializowany duch jest
obdarzony nieziemską mocą.
Jego przewodnikiem jest kruk
- łącznik między światem żywych
i umarłych.
Nigdy nie rozmawiaj
z nieznajomym - film sensacyjny
STOP Drogówka
Dekoratornia
Tydzień na świecie
- publicystyka
Ostatnia szansa (6)
- rozrywka
TVN siedem
04:30 Druga strona medalu (4)
- talk show
05:10 Misja Martyna (4) - rozrywka
06:05 Misja Martyna (5) - rozrywka
07:00 Mango - Telezakupy
09:05 Przepis na życie (7) - serial
10:05 Przepis na życie (8) - serial
11:05 Czterej pancerni i pies (7) - serial
12:00 Milion lat przed naszą erą
- film przygodowy
14:10 Zatrzymani w czasie
- film przygodowy
16:10 Pożyczalscy
- film przygodowy
17:55 Dr House (8) - serial
18:55 Kobra - oddział specjalny (11)
- serial
20:00 Wysłannik przyszłości - film sf
Rok 2013. Na świecie panują
chaos, przemoc i bezprawie.
Nie istnieją państwa, urzędy,
komunikacja ani fabryki.
Samozwańczy generał Bethlehem
rządzi na dawnym obszarze
Stanów Zjednoczonych. Samotny
wędrowiec znajduje porzucony
na pustkowiu samochód
pocztowy, a w nim torby
z listami. Postanawia rozwieźć
pozostawioną korespondencję
do adresatów. Dostarczana przez
niego poczta staje się symbolem
dawnych czasów, daje nadzieję
na zmiany. W końcu ludzie
uznają listonosza za przywódcę
i powierzają mu zadanie
odbudowania dawnego świata.
23:40 Mentalista (22) - serial
W najgorszej dzielnicy
Sacramento zostają znalezione
zwłoki wiolonczelistki.
Podczas gdy Teresa i Cho
przesłuchują byłego chłopaka
ofiary, Patrick poznaje członków
orkiestry symfonicznej
00:45 Pod prąd
- dramat kryminalny
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
PONIEDZIAŁEK t 20 stycznia 2014
TVP 1
03:45 Czy ktoś mnie kocha w tym
domu? - film obyczajowy
04:50 Przerwa w nadawaniu
05:00 Zagadkowa Jedynka - rozrywka
05:35 Naszaarmia.pl
05:55 Info poranek
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
- publicystyka
08:25 Telezakupy
08:55 Ojciec Mateusz (108) - serial
11:00 Świat się kręci
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Przepis dnia
12:40 Obchody Chrztu Pańskiego
i Święta Jordanu
w Kościele greckokatolickim
13:50 Jaka to melodia? - rozrywka
14:25 Galeria (148) - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:45 Drużyna A (16) - serial
16:50 Teleexpress
17:00 Polska - Mołdawia - piłka nożna
17:10 Polska - Mołdawia - piłka nożna
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:05 Mistrzostwa Europy
w piłce ręcznej - kronika
- piłka ręczna
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Operacja "Reszka" - teatr
Osadzona w latach 70. opowieść
o intrydze peerelowskich służb
bezpieczeństwa, obliczonej
na zwabienie w pułapkę,
a następnie zabicie
Piotra Jeglińskiego.
22:10 Homeland (2) - serial
23:10 Elegia - melodramat
01:15 Drużyna A (16)
- serial
02:10 Świat się kręci
Fabiana, Sebastiana
TVP 2
03:35
05:30
06:00
06:30
07:05
08:00
10:30
11:05
12:05
12:40
13:20
14:10
15:10
15:45
16:00
16:10
16:35
17:10
18:00
18:30
18:40
18:50
19:25
20:05
20:40
21:35
21:45
22:50
23:35
01:15
02:15
Amok - dramat obyczajowy
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (82) - serial
Coś dla Ciebie (54) - publicystyka
M jak miłość (425) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1047) - serial
Na dobre i na złe (213) - serial
Superzaradni
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (81) - dokument
Szkoła życia (32) - serial
Dzieje oceanów (2) - dokument
Ja to mam szczęście! (9) - serial
Panorama - kraj
Pogoda - kraj
Rodzinka.pl (115) - serial
Rodzinka.pl(116) - serial
Herkules (10) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1047) - serial
Barwy szczęścia (1048) - serial
Marek ma już dosyć napiętej
sytuacji w domu i postanawia
złożyć wymówienie. Nina nie
akceptuje jego decyzji. Gdy nie
udaje jej się namówić Marka do
zmiany zdania, składa Marii wizytę
i prosi ją o pomoc. Przebywającą
w Zakrzewiu Magdę odwiedza
Krzysztof. Dziewczyna jest w złym
stanie, nadal przeżywa traumę i
samobójstwo Tomka. Zwoleńscy
bardzo się o nią martwią.
M jak miłość (1033) - serial
Kulisy serialu "M jak miłość"
- dokument
Tomasz Lis na żywo - publicystyka
Gala Nagród Kisiela 2014
- dokument
Igrzyska Putina - dokument
Paradoks (1) - serial
Tomasz Lis na żywo - publicystyka
03:00
05:00
06:00
08:25
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:10
22:55
00:50
02:35
POLSAT
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2523) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich (5) - serial
Malanowski i Partnerzy (470) - serial
Malanowski i Partnerzy (472) - serial
Trudne sprawy (36) - serial
Dlaczego ja? (216) - serial
Dom nie do poznania (257)
- rozrywka
Dom nie do poznania (258)
- rozrywka
Pierwsza miłość (1819) - serial
Trudne sprawy (34) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy (426) - serial
Dlaczego ja? (155) - serial
Pierwsza miłość (1820) - serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (422)
- serial
Apocalypto - film przygodowy
Czasy cywilizacji Majów. Łapa Jaguar
mieszka w wiosce, w której czas
upływa mu na polowaniach, zabawie
oraz troszczeniu się o ciężarną żonę
i o synka. Pewnego dnia ich
życie niszczy przybycie łowców
niewolników, którzy równają wioskę
z ziemią, mordują mieszkańców,
a pozostałych przy życiu biorą
do niewoli. Schwytanemu Łapie
Jaguarowi w ostatniej chwili udaje się
ukryć żonę i syna w głębokim dole,
w którym pozostają niezauważeni,
ale nie mogą z niego samodzielnie
wyjść. Wojownik wraz z innymi
pojmanymi wyrusza w drogę
do miasta.
Ślepa furia - film sensacyjny,
Łowcy wampirów: Los Muertos
- horror
Tajemnice losu
TVN
05:10 Rozmowy w toku (2134)
- talk show
06:10 Mango - Telezakupy
07:15 Co za tydzień
07:50 Doradca smaku
07:55 Rajd Dakar (15) - sporty motorowe
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (187) - serial
12:15 Szpital (83) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (624) - serial
14:00 Wawa non stop (96) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (188) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2135)
- talk show
17:00 Wawa non stop (97) - rozrywka
18:00 Szpital (84) - serial
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Doradca smaku
20:10 Na Wspólnej (1852) - serial
20:50 W-11 wydział śledczy (958) - serial
21:35 Życie bez wstydu (7) - rozrywka
Bohaterami programu są ludzie,
którzy przez defekty fizyczne
mają problemy z ułożeniem sobie
życia prywatnego i zawodowego.
Ich ciała zostały okaleczone lub
zmieniły się przez chorobę. Ludzi
ci cierpią i czują się gorsi. Boją się
wyjść z domu, czasem pragną po
prostu wtopić się w tłum. Niektórzy
zdecydowali się opowiedzieć
osobiste historie. W walce o zdrowie
pomogą im doświadczeni lekarze
z kliniki medycyny estetycznej
dr. Marcina Ambroziaka. Dla wielu
bohaterów programu to jedyna
szansa na powrót do normalnego
życia
22:35 Perfekcyjna pani domu (7)
- rozrywka
23:35 Oblicza prostytucji (2) - dokument
00:35 Pamiętniki wampirów (12) - serial
01:30 Uwaga!
01:45 Arkana magii (1166) - rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
00:05 Słowo Życia
00:10 Informacje dnia
01:00 Modlitwa „Anioł Pański”
z Ojcem Świętym Franciszkiem
01:15 Rozmowy
niedokończone
02:30 Program dla dzieci
03:00 Informacje dnia
03:50 Myśląc Ojczyzna
04:00 Apel Jasnogórski
04:20 Informacje dnia
04:40 Vatican magazine
05:10 Msza Święta
07:05 Święty na każdy dzień
08:00 Informacje dnia (na żywo)
08:15 Wieś to też Polska
09:25 Słowo Życia
09:30 Vatican magazine
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:30 Rozmowy
niedokończone
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa
„Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:15 By odnowić oblicze ziemi
13:05 Koncert życzeń
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna
prof. R. Natusiewicza
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Reportaż z cyklu
„Świadkowie”
17:20 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Felieton
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:25
04:25
05:00
06:05
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:00
23:50
00:50
01:20
02:25
WTOREK t 21 stycznia 2014
TVP 1
03:00
03:15
04:05
05:20
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
08:55
09:55
12:00
12:10
12:35
12:45
13:55
14:25
15:00
15:10
15:45
16:35
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:15
19:30
20:00
20:10
20:15
20:20
20:30
21:25
22:05
00:20
01:15
Notacje (312) - dokument
Metr nad ziemią - dokument
Przerwa w nadawaniu
Zagadkowa Jedynka - rozrywka
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie
- publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (109) - serial
Madagaskar. Zagrożony raj
- dokument
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Planeta Ziemia (1) - dokument
Jaka to melodia?
- rozrywka
Moda na sukces (5917) - serial
Wiadomości
Pogoda
Drużyna A (17) - serial
Jaka to melodia?
- rozrywka
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia?
- rozrywka
Klan (2528) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Mistrzostwa Europy
w piłce ręcznej - kronika
- piłka ręczna
Pogoda
Spokojnie, to tylko ekonomia!
Chicago Fire (3) - serial
Po prostu. Program
Tomasza Sekielskiego
- publicystyka
Mgła - horror
Ekstradycja (3) - serial
Przerwa w nadawaniu
TVN siedem
Mała czarna - talk show
Mega Chichot - rozrywka
4music - muzyka
Ukryta miłość (143) - serial
Dekoratornia
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Nowy Scooby i Scrappy Doo - serial
Scooby Doo - serial
Komisarz Rex (9) - serial
Nieposkromiona miłość (87)
- serial
Kiedy się zakocham (141) - serial
Prawdziwe uczucie (89) - serial
Dekoratornia
Dekoratornia
Tylko muzyka.
Must be the music (10)
- rozrywka
Strażnik Teksasu (16) - serial
Komisarz Rex (10) - serial
Scooby Doo - serial
Nowy Scooby i Scrappy Doo
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Repli-Kate - komedia
Nastoletni naukowiec, Max
Fleming, spotyka piękną reporterkę
- Kate Carson, która uosabia jego
marzenie o idealnej kobiecie.
Z miejsca się w niej zakochuje,
niestety bez wzajemności.
Sprawy się komplikują,
gdy pewnego dnia podczas
eksperymentu chłopak niechcący
klonuje Kate.
Wynik jest zaskakujący: ukochana
nabiera cech typowo męskich.
Kick bokser V: Odkupienie
- film sensacyjny
Dragons' Den.
Jak zostać milionerem? (4)
- rozrywka
Dekoratornia
To był dzień
4music - muzyka
03:05 Arkana magii
- rozrywka
05:05 Przerwa w nadawaniu
05:30 Pascal: po prostu gotuj
06:05 We dwoje (11)
- rozrywka
07:25 Męski typ (1) - talk show
07:55 Sąd rodzinny (199) - serial
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (496) - serial
09:55 Dr House (11) - serial
10:55 Ostry dyżur (8)
- serial
11:55 Mango - Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny (200) - serial
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (497) - serial
15:30 Tożsamość szpiega (9)
- serial
16:25 Dwóch i pół (2) - serial
17:00 Przepis na życie (9)
- serial
18:00 Dr House (12) - serial
19:00 Tożsamość szpiega (10)
- serial
20:00 Pułapka - thriller
Dr Dupont ubiega się o posadę
w szpitalu psychiatrycznym.
Zostaje przyjęta, jednak niebawem
okazuje się, że podpisany przez nią
dokument nie jest umową
o pracę. Lekarka staje się jednym
z pacjentów.
21:55 Kobra - oddział specjalny (12)
- serial
Z firmy biotechnologicznej
Toxagen skradziona zostaje
duża ilość trującego botoksu.
Podejrzenie pada na nową
kochankę ochroniarza Bonratha
- doktor Marlies Eisner.
Ben i Semir muszą szybko odnaleźć
niebezpieczny środek.
23:05 Pod prąd
- dramat kryminalny
01:30 Arkana magii
- rozrywka
Agnieszki Jarosława
TVP 2
03:15 Miasto prywatne
- film sensacyjny
04:45 Herkules (10) - serial
06:05 Faceci do wzięcia (83) - serial
06:35 Możesz więcej - dokument
07:05 M jak miłość (426) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:35 Barwy szczęścia (1048) - serial
11:15 Na dobre i na złe (214) - serial
12:15 Makłowicz w podróży
12:45 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (82) - dokument
13:25 Szkoła życia (34) - serial
14:15 Kabaretowy Klub Dwójki (9)
- rozrywka
15:05 Ja to mam szczęście! (10) - serial
15:45 Panorama - kraj
16:05 Pogoda - kraj
16:15 M jak miłość (1033) - serial
17:10 Herkules (11) - serial
18:00 Panorama
18:35 Sport-telegram
- wiadomości sportowe
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka
19:25 Barwy szczęścia (1048) - serial
20:05 Barwy szczęścia (1049) - serial
20:40 M jak miłość (1034) - serial
Natalka znów wpada w miłosne
kłopoty. Okazuje się, że nastolatka
flirtowała z dużo od siebie
starszym Karolem i obiecała
prawie nieznajomemu mężczyźnie
wspólny wyjazd na wczasy;
jej nowy "ukochany" odszukał ją
w końcu w Grabinie i teraz żąda,
by dziewczyna spędziła
z nim wakacje.
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
- dokument
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Nacjonalistyczna wizja.
Węgry żegnają się z Europą
- dokument
23:55 Na linii strzału (34)
- serial
00:45 Przerwa w nadawaniu
POLSAT
05:00 Wstawaj! Gramy! (2524)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:25 Świat według Kiepskich (6) - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (475)
- serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (476)
- serial
10:00 Trudne sprawy (37) - serial
11:00 Dlaczego ja? (217) - serial
12:00 Dom nie do poznania (261)
- rozrywka
13:00 Dom nie do poznania (262)
- rozrywka
14:00 Pierwsza miłość (1820) - serial
14:45 Trudne sprawy (35) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (427)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (156) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1821) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (423)
- serial
20:10 Opancerzony - film kryminalny
Ty Hackett jest ochroniarzem,
który po powrocie z wojny w
Iraku próbuje ułożyć sobie życie.
Pewnego dnia chłopak bierze
udział w trudnej akcji. Razem
z kolegami mają ochraniać
opancerzoną furgonetkę
przewożącą 42 miliony dolarów.
Dowiaduje się, że towarzysze chcą
przechwycić gotówkę i upozorować
wszystko, żeby wyglądało na
napad. Plan wydaje się doskonały,
a wielka fortuna jest w zasięgu
ręki..
22:00 Rozrachunek - thriller,
00:00 Podstępna gra - thriller
02:15 Dziewczyny z fortuną (79)
- rozrywka
TVN
03:05 Przerwa w nadawaniu
05:00 Uwaga!
05:15 Rozmowy w toku (2135)
- talk show
06:15 Mango - Telezakupy
07:20 Detektywi (774) - serial
07:55 Doradca smaku
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (188) - serial
12:15 Szpital (84) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (958) - serial
14:00 Wawa non stop (97) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (189) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2136)
- talk show
17:00 Wawa non stop (98) - rozrywka
18:00 Szpital (85) - serial
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Doradca smaku
20:10 Na Wspólnej (1853) - serial
20:50 W-11 wydział śledczy (1012)
- serial
Program jest połączeniem
fabularnej treści i dokumentalnych
środków wyrazu. W rolach
głównych występują policjanci,
prokuratorzy, prawnicy, technicy
i lekarze. Scenariusze odcinków
oparte są na prawdziwych
wydarzeniach.
21:35 Zawód szpieg - film sensacyjn
Rok 1991. Langley w stanie
Wirginia. Do siedziby sztabu CIA
dociera informacja,
że jeden z agentów, Tom Bishop,
został aresztowany w Chinach.
Jako szpieg zostanie stracony
w ciągu 24 godzin.
00:05 Kuba Wojewódzki (21)
- talk show
01:05 Podkomisarz Brenda Johnson (6)
- serial
02:05 Tajemnice Smallville (19)
- serial
TV Trwam
02:25
02:30
03:00
03:20
04:00
04:20
04:40
05:05
06:20
07:05
08:00
08:15
08:25
08:40
09:35
09:50
09:55
10:00
10:15
10:45
11:05
11:50
12:00
12:05
12:35
15:45
15:50
16:00
16:10
16:30
16:45
17:00
17:25
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
22:40
Święty na każdy dzień
Program dla dzieci
Informacje dnia
Różaniec
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Koncert życzeń
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Słowo życia
Polski punkt widzenia
Reportaż z cyklu „Świadkowie”
Wspomnienia z Polski
prof. R. Natusiewicza
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Jak My to widzimy
Tydzień z Ziemi Świętej
Mocni w wierze
Słowo życia
Modlitwa ,,Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Słowo życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Kalejdoskop młodych
Aktualności akademickie WSKSiM
w Toruniu
Święty na każdy dzień
Program poradnikowy
Święty na każdy dzień
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Myśląc Ojczyzna
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
TV4
03:30
04:30
05:00
06:05
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:00
23:50
00:50
01:20
02:25
Mała czarna - talk show
Mega Chichot - rozrywka
4music - muzyka
Ukryta miłość (144) - serial
Dekoratornia
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Nowy Scooby i Scrappy Doo
- serial
Scooby Doo - serial
Komisarz Rex (10) - serial
Nieposkromiona miłość (88)
- serial
Kiedy się zakocham (142) - serial
Prawdziwe uczucie (90) - serial
Dekoratornia
Dekoratornia
Łowca krokodyli - dokument
Tylko muzyka.
Must be the music (11) - rozrywka
Strażnik Teksasu (17) - serial
Komisarz Rex (11) - serial
Scooby Doo - serial
Nowy Scooby i Scrappy Doo
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Ośmiornica II - horror
Na nowojorskim wybrzeżu zostają
znalezione zwłoki. Jednak policja
nie ma żadnych poszlak
ani podejrzanych
w tej sprawie. Wkrótce Nick i jego
kolega odkrywają, że mordercą jest
olbrzymia ośmiornica. Mężczyźni
informują o tym policję, jednak
nikt nie chce im uwierzyć.
Radosne święto przemienia
się w krwawy koszmar.
Bieguny śmierci - dramat
obyczajowy
Dragons' Den.
Jak zostać milionerem? (5)
- rozrywka
Dekoratornia
To był dzień
4music - muzyka
TVN siedem
03:35 Druga strona medalu (5)
- talk show
04:05 Druga strona medalu (6)
- talk show
04:35 Druga strona medalu (7)
- talk show
05:40 Przerwa w nadawaniu
05:50 We dwoje (12) - rozrywka
07:10 W-11 wydział śledczy (1083)
- serial
07:55 Sąd rodzinny (200) - serial
08:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (497) - serial
09:55 Dr House (12) - serial
10:55 Ostry dyżur (9) - serial
11:55 Mango - Telezakupy
13:30 Sąd rodzinny (201) - serial
14:30 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (498) - serial
15:30 Tożsamość szpiega (10) - serial
16:25 Na Wspólnej (1852) - serial
17:00 Przepis na życie (10) - serial
18:00 Dr House (13) - serial
19:00 Tożsamość szpiega (11) - serial
20:00 Świadek - film sensacyjny
Młoda wdowa Rachel
wraz ze swym 8-letnim synem,
Samuelem, są amiszami. Podczas
pobytu w Filadelfii chłopiec staje
się przypadkowym świadkiem
brutalnego morderstwa
w dworcowej toalecie.
Policjant John Book otrzymuje
polecenie przesłuchania i ochrony
nieletniego świadka.
Wkrótce śledztwo ujawnia związek
szefów policji z popełnioną
zbrodnią. Policjant zaczyna
obawiać się o życie chłopca
i jego matki. Jedynym ratunkiem
dla nich jest ucieczka i schronienie
się przed prześladowcami
w społeczności amiszów.
22:25 Partnerki (10) - serial
23:25 Dzika banda
- western
02:20 Dexter (6) - serial
19
Nieruchomości
* Poszukuję do wynajęcia małego mieszkania w Srebrnej
Górze, Budzowie, Jemnej
lub Stoszowicach. Tel. 537
554 256.
* Posiadam do wynajęcia
2-pokojowe bezczynszowe
mieszkanie o pow. 60 mkw.
przy ul. Radkowskiej w Nowej
Rudzie-Słupcu. Cena: 600 zł
+ media (z wodą, światłem,
ogrzewaniem - piecem centralnego ogrzewania). Tel. 691
371 375.
* Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 43 arów w Wojborzu (z kanalizacją, wodą,
prądem znajdującym
się przy działce). Cena:
30 zł/mkw. Tel. 660 021 209.
* Młoda para w wieku 30 lat, zaopiekuje się mieszkaniem lub
domem w zamian za kwatery.
Tel. 665 073 851.
* Wynajmę 2 garaże przy
ul. Wolności w Kłodzku. Tel.
691 935 190.
* Sprzedam lub zamienię na
2-pokojowe mieszkanie (pół
domu) przy ul. Lipowej w Nowej Rudzie (z osobnym wejściem, garażem, ogródkiem,
centralnym ogrzewaniem).
Tel. 74 872 21 22.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 53 mkw. w bloku
przy ul. Dąbrówki w Kłodzku.
Tel. 889 026 705.
* Sprzedam 2-pokoje mieszkanie o pow. 40 mkw. na os.
Piastowskim w Nowej Rudzie
(na parterze, z balkonem,
oknami na dwie strony). Cena:
85 tys. zł (do negocjacji). Tel.
533 933 462.
* Posiadam do wynajęcia mieszkanie o pow. 42,5 mkw. w centrum Kłodzka (umeblowane).
Cena: 550 zł. Tel. 533 714
458.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
38 mkw. przy ul. Akacjowej
w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel.
502 315 977, 503 194 632.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę przy ul. Dąbrówki
w Kłodzku (wyremontowana).
Tel. 603 949 973.
* Posiadam do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie
o pow. 41 mkw. przy ul. Krańcowej w Nowej Rudzie (na IV
piętrze). Tel. 516 278 176.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
58 mkw. na os. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel. 669 273 976.
* Posiadam do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie
w domu wolnostojącym przy
ul. Słupieckiej 38 w Nowej
Rudzie- Słupcu (z kuchnią,
łazienką). Tel. 74 866 5993,
603 052 545.
* Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 117,94 mkw.
w Rynku w Nowej Rudzie (na
II piętrze, z kuchnią, łazienka,
możliwością podłączenia się
do gazu ziemnego). Tel. 74
872 2405, 664 622 175.
* Sprzedam kawalerkę o pow.
34,5 mkw. na os. XXX-lecia
w Nowej Rudzie-Słupcu (wyremontowana, z balkonem).
Tel. 668 988 936.
* Zamienię mieszkanie na domek lub kupię na terenie Nowej Rudy. Tel. 514 301 929.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
44,89 mkw. na os. Piastowskim
9/3/10 w Nowej Rudzie (z garażem). Tel. 694 951 280.
* Posiadam do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie w Nowej Rudzie-Słupcu (z kuchnią
i łazienką). Tel. 665 573 953.
* Sprzedam lub zamienię mieszkanie o pow. 75 mkw. w noworudzkim Rynku (na I piętrze,
z widokiem na rynek, centralnym ogrzewaniem miejskim).
Tel. 790 750 708.
* Kupię działkę, pole lub nieruchomość przy drodze. Tel.
609 315 877.
* Sprzedam działkę pod zabudowę o pow. 23 arów w Żelaźnie
(na górce). Cena: 23 tys. zł.
Tel. 609 255 489.
* Poszukuję do wynajęcia mieszkanie w blokach w Nowej
Rudzie-Słupcu. Tel. 605 476
521.
* Sprzedam pół domu na działce
o pow. 0,5 ha w Bożkowie (z 2
garażami i stodołą). Tel. 722
382 946.
* Zamienię kawalerkę o pow. 35
mkw. przy ul. Akacjowej w Nowej Rudzie-Słupcu na większe
w nowym budownictwie (z dopłatą). Tel. 696 625 758.
* Sprzedam kawalerkę o pow.
35 mkw. przy ul. Akacjowej
w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel.
696 625 758.
* Zamienię 2-pokojowe mieszkanie (z kuchnią, łazienką,
wc, c.o.) na pokój z kuchnią
i łazienką w Nowej Rudzie.
Tel. 508 795 579.
* Sprzedam pół domu o pow. 85
mkw. w Nowej Rudzie-Słupcu
(4 pokoje, kuchnia, łazienka,
wc, garderoba, pralnia, c.o.).
Cena: 160 tys. zł. Tel. 665
594 247.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
44,89 mkw. na os. Piastowskim 9/3/10 w Nowej Rudzie
(z garażem). Tel. 694 951
280.
* Sprzedam pół domu z zapleczem gospodarczym. Tel. 602
242 438.
* Posiadam do wynajęcia mieszkanie o pow. 120 mkw. przy ul.
Podjazdowej w Nowej Rudzie
(na I piętrze). Tel. 74 871 48
04, 519 176 617.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
66 mkw. przy ul. Kościelnej
28 w Nowej Rudzie (na wysokim parterze, wyremontowane, z piecem c.o. w piwnicy,
Nr 17
og³oszenia drobne
z przydomowym ogrodem
i altaną). Tel. 794 043 140.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
51,5 mkw. w Świerkach (na
wysokim parterze). Tel. 518
788 924.
* Poszukuję do wynajęcia mieszkania na terenie Nowej Rudy.
Tel. 733 240 420.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 47 mkw. na os.
Piastowskim w Nowej Rudzie.
Tel. 725 990 435.
* Posiadam do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie z łazienką. Tel. 74 872 28 59.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie o pow. 70 mkw. w Nowej
Rudzie (z kuchnią, łazienką,
centralnym ogrzewaniem,
piwnicą i komórką, dodatkowy
3 pokój, okna PCV). Cena: 97
tys. zł. Tel. 512 153 427.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
44 mkw. w Ludwikowicach Kł.
(w starym budownictwie, na
parterze, z centralnym ogrzewaniem, garażem, ogródkiem,
trzema komórkami). Tel. 667
857 373.
* Posiadam do wynajęcia
2-pokojowe mieszkanie o pow.
38 mkw. przy ul. Akacjowej 11
w Nowej Rudzie-Słupcu (na
parterze). Tel. 698 757 886.
* Wynajmę lub sprzedam
2-pokojowe mieszkanie o pow.
50 mkw. w Nowej Rudzie. Tel.
886 503 413.
R
. óżne
* Sprzedam kompletne łóżko
rehabilitacyjne oraz materac
odleżynowy. Stan bardzo dobry. Tel. 667 662 306.
* Sprzedam kompletne łóżko
rehabilitacyjne. Cena: 1,2 tys.
zł. Tel. 667 662 306.
* Sprzedam duże 240-litrowe
akwarium. Cena: 350 zł. Tel.
74 871 4793.
* Kupię: antyki, zegary, srebro,
meble, monety, militaria, itd.
Tel. 726 919 532.
* Sprzedam jednoosobowe
drewniane łóżko i nowe drzwi
pokojowe koloru ciemny brąz.
Tel. 508 522 040.
* Sprzedam wózek firmy Coletto
Austin, czarno-czerwony. Stan
bardzo dobry. Cena: 400 zł.
Tel. 785 922 291.
* Sprzedam piłę spalinową
Partner P 740. Cena: 400 zł.
Sprzedam młoto-wiertarkę
Makita HR 2450. Cena: 350
zł. Sprzedam wiertarkę Skil.
Cena: 50 zł. Sprzedam gilotynę do kostki brukowej. Cena:
400 zł. Tel. 660 021 209.
* Sprzedam młode papużki faliste. Cena: 20 zł szt. Tel. 663
284 350.
* Kupię oryginalne gry na PS 2.
Tel. 721 088 935.
* Sprzedam piętrowe łóżko
drewniane z nowym materacem antresola. Stan bardzo
dobry. Cena: 350 zł. Tel. 606
938 635.
* Sprzedam nowy odkurzacz
firmy Zelmer 1500 Wat. Cena:
150 zł. Tel. 606 938 635.
* Kupię używane drzwi pokojowe (prawe, szer. 70 cm). Tel.
698 734 961.
* Sprzedam niebieski wózek
(gondola, spacerówka, fotelik,
parasolka, śpiwór). Cena: 400
zł. Tel. 74 871 2037.
* Sprzedam 5-letnią, białą kuchenkę elektryczno-gazową
firmy Amica. Sprzedam półkotapczan. Tel. 662 050 671.
* Sprzedam 4-letnią lodówkę,
o wys. 110 cm. Cena: 200 zł. Tel.
725 531 426, 668 210 682.
* Sprzedam kanarki. Tel. 74 872
14 72.
* Sprzedam rowery. Cena: od 80
zł. Tel. 721 243 826.
* Chętnie przyjmę zbędną wersalką i butlę gazową. Tel. 782
723 028.
reklamA
Kupię
grunty
szybka wypłata
gotówki
telefon
692 471 877
USŁUGI FINANSOWO-BIUROWE
prowadzenie księgowości małych firm, OPP, stowarzyszeń
prowadzenie spraw kadrowych
sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON
sporządzanie umów o dzieło, zlecenia i cywilno-prawnych
kompleksowa obsługa biurowa
sporządzanie wniosków o dotacje
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00,
sob. w godz. 8.00-13.00
tel. 660 460 390
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a (obok sklepu rowerowego)
20
Nr 17
og³oszenia drobne
* Sprzedam mobilną nagrzewnicę olejową Axe Galaxy 20C
o mocy 23 kW. Cena: 700 zł.
Tel. 694 693 639.
* Sprzedam biały fotel jednoosobowy z pojemnikiem na
pościel (kupiony w maju 2012
r., prawie nieużywany). Cena:
400 zł. Tel. 697 062 712.
* Szukam domu dla ładnego,
małego kotka (korzysta z kuwety). Tel. 604 664 750.
* Sprzedam silnik 3 kW - 380 V,
1450 obr. Cena: 200 zł. Tel.
501 386 676.
* Sprzedam koncentrator tlenu na gwarancji do 2015 r.
Tel. 74 872 48 32.
* Sprzedam 3 tarcze do cyrkularki i wałek. Tel. 514 301
929.
* Oddam duży kojec dla maluszka. Tel. 609 146 172.
* Sprzedam: drzwi pokojowe
w rozm. 85 cm; wejściowe 85
cm; łazienkowe 75 cm. cena:
30 zł/szt. Tel. 609 152 629.
* Sprzedam matę edukacyjną
z dużymi zwierzątkami firmy
Dysney. Cena: 70 zł. Tel. 609
146 172.
* Sprzedam trzy kożuszki damskie rozm. M/L oraz katanę
męską firmy Espriceria. Cena:
100 zł. Tel. 608 146 172.
* Sprzedam małą umywalkę
ceramiczną z nogą. Cena: 80
zł. Tel. 609 152 629.
* Sprzedam: spodnie, krótką
i długą spódnicę ze skóry oraz
kurteczkę ze skóry ekologicznej, w rozm. M/L. Cena: 120
zł. Tel. 609 146 172.
* Sprzedam narożnik pokojowy
do spania. Cena: 400 zł. Tel.
664 598 018.
* Sprzedam 2 niemieckie cyrkularki fabryczne na 220 V
(opuszczana tarcza i cięcie
pod kątem, jedna nowa). Tel.
661 542 364.
* Sprzedam używany piec Atmos 35 kW. Sprzedam kom-
pletną maskę do Zetor 7011.
Tel. 513 355 934.
* Sprzedam łóżko z materacem
BRW retro w kolorze zielona sosna o wym. 90 x 200 cm. Cena:
300 zł. Tel. 785 225 336.
* Sprzedam gałęziówkę bukową
na metry lub pociętą. Tel. 725
646 832.
* Sprzedam wałek do piły tarczowej na 2 paski klinowe.
Tel. 74 871 11 15.
* Sprzedam piec kuchenny westfalkę lewy. Cena:
200 zł. Sprzedam deskę do prasowania. Cena:
30 zł. Sprzedam grzejnik na
prąd olejowy. Cena: 50 zł. Tel.
505 766 170.
* Sprzedam suknię ślubną z dodatkami w rozm. 38-40. Cena:
900 zł. Tel. 609 550 283.
* Oddam psa husky. Tel. 506
022 057.
* Sprzedam skórzaną kanapę
oraz pufę (w kolorze bananowym). Cena: 1 tys. zł. Tel. 74
872 32 35.
* Sprzedam lodówkę Amica o poj. 231 l. Cena:
200 zł. Tel. 74 868 33 35,
501 950 248.
* Sprzedam orbitreka (rowerek
eliptyczny). Cena: 250 zł. Tel.
502 027 161.
* Sprzedam białą suknię ślubną
z bolerkiem, w rozm. 38-40.
Cena: 400 zł (do negocjacji).
Tel. 663 177 839.
* Sprzedam letnie rzeczy ciążowe. Stan bardzo dobry, Tel.
663 177 839.
* Sprzedam drzwi wejściowe (wygłuszane, pikowane
i drewniano-kasetonowe).
Cena: 50 zł/szt. Tel. 691 242
553.
* Sprzedam butle gazowe. Tel.
517 556 784.
* Sprzedam wózek spacerowy
Graco w kolorze jasno-kawowym. Stan dobry. Cena: 200
zł. Tel. 505 766 170.
* Sprzedam frytkownicę Philips.
Cena: 50 zł. Sprzedam żelazko Philips. Cena: 50 zł. Tel.
505 766 170.
* Sprzedam łyżwy damskie
w rozm. 38-39 i łyżwy męskie
w rozm. 39. Tel. 792 083
697.
* Sprzedam czarną gitarę elektryczną Mensfeld Fingertip.
Tel. 74 871 80 59.
* Sprzedam szklany stół (nowoczesny styl, szkło hartowane,ozdobny, o wys. 75 cm, szer.
120 cm). Cena: 270 zł. Tel. 74
871 47 93, 500 357 205.
* Sprzedam wykrywacz metali
marki Smentek na gwarancji.
Cena: 950 zł. Tel. 74 871 47
93.
* Sprzedam młoto-wiertarkę
BOSCH GBH 2-26 DFR professional. Cena: 340 zł. Tel.
609 939 039.
* Sprzedam ubranka dla noworodka (body, kaftaniki, śpiochy, przewijaki). Stan idealny.
Cena: 2 zł/szt. (3 zł/szt. - firmowe). Tel. 726 691 132.
* Sprzedam pompę obiegową
centralnego ogrzewania Wilo.
Tel. 501 035 174.
* Sprzedam wiertarko-wkrętarki
Aku Kress, Black-Decker. Tel.
501 035 174.
* Sprzedam: piłę, przeżynarkę,
małe imadło z przegubem, piłę
stołową Krajzege. Tel. 501
035 174.
* Sprzedam układ awaryjnego
zasilania pompy centralnego
ogrzewania. Tel. 501 035
174.
* Sprzedam na sztuki ubranka
dla chłopca w rozm. 56-74
(śpioszki, pajace, kaftaniki,
czapeczki, itd.). Tel. 663 372
916.
* Sprzedam używane drzwi balkonowe (plastikowe, o szer.
85 cm i wys. 230 cm, strona
zewnętrzna brązowa). Cena:
500 zł. Tel. 664 942 820.
* Sprzedam buty narciarskie
Smartech, w rozm. 40, w kolorze srebrno-czarnym. Stan
bardzo dobry. Cena: 80 zł.
Tel. 532 563 468.
* Sprzedam 3-letni telewizor Daewoo 32 cale, używany przez
rok. Cena: 200 zł. Sprzedam
Grę PS3 Teken 6. Cena: 40
zł. Tel. 665 073 851.
Motoryzacja
* Sprzedam Renault Laguna
kombi (benzyna, gaz). Rok
prod. 1996. Cena: 2,7 tys. zł.
Tel. 501 009 027.
* Sprzedam kompletną kabinę
ciągnikową z błotnikami do
Ursusa C 360. Cena: 1 tys.
zł. (do negocjacji). Tel. 74 871
1643, 665 297 568.
* Sprzedam lub zamienię Audi
80 B3 (1.8 benzyna + gaz lpg,
90 KM, w kolorze czerwonym,
z ważnymi opłatami i przeglądem). Cena: 1699 zł. Tel. 667
485 427.
* Sprzedam skuter (50/80 cm,
koła dziesiątki, w kolorze
czarno-białym, po remoncie
silnika, na dotarciu, opłacony).
Rok prod. 2007. Cena: 900 zł.
Tel. 790 360 810.
* Sprzedam części do Renault
Twingo. Rok prod. 1994. Tel.
506 593 116.
* Sprzedam części do Mazda
323f. Rok prod.1990. Tel. 506
593 116.
* Sprzedam części do Fiat Uno
1.0. Rok prod. 1993 . Tel. 506
593 116.
* Sprzedam części do Seat Toledo (1.6 benzyna). Rok prod.
1996. Tel. 506 593 116.
* Sprzedam silnik diesel 1.6 do
VW, Audi. Tel. 506 593 116.
* Sprzedam części do Cinqecento 700. Tel. 506 593 116.
* Kupię ciągniki i maszyny rolnicze. Tel. 602 811 423.
* Sprzedam VW Golf (1.9 TD).
Cena: 2,3 tys. zł. Tel. 727
618 398.
* Sprzedam Opel Astra (1.9
cdti, nawigacja, kolor czarna perła). Rok prod. 2007.
Cena: 17,5 tys. zł. Tel. 604
383 857.
* Sprzedam Ford Focus (1.6
DCi, klimatyzacja 2 strefowa,
tempomat, ABS, ESP, elektr.
szyby, rado z radiotelefonem,
kolor srebrny). Rok prod.
2010. Tel. 600 825 475.
* Sprzedam Dacia Sandero (1.5
DCi, klimatyzacja, 6 x airbag,
ABS, elekt. szyby i lusterka,
kolor czarny). Rok prod. 2009.
Tel. 600 825 475.
* Sprzedam Audi 80 B3 (1.8
benzyna i gaz, w kolorze czarnym, 4 x elektryczne szyby).
Cena: 2,7 tys. zł. Tel. 518
823 176.
* Sprzedam Fiat Cinquecento 700, ważne ubezpieczenie i przegląd. Rok prod.
1996. Stan dobry. Tel. 74
871 7450.
* Sprzedam Golf 4 (1.9 TDi,
w kolorze czarnym, do lekkich poprawek lakierniczych,
opony zimowe oraz letnie na
alufelgach 17 cali). Rok prod.
1998. Stan techniczny bardzo
dobry. Cena: 8 tys. zł. Tel. 661
870 638.
* Sprzedam Opel Astra (1.9 cdti,
z nawigacją, w kolorze czarna
perła). Rok prod. 2007. Tel.
604 383 857.
* Sprzedam 4 opony zimowe
Dunlop Winter Sport 185/55
R15. Cena: 160 zł. Tel. 605
362 720.
* Sprzedam Quad 150 cm,
5-biegowy. Rok prod. 2012.
Cena: 1,1 tys. zł. Tel. 502
018 405.
* Kupię przyczepę kempingową
(ważne opłaty). Stan dobry.
Cena: do 1,5 tys. zł. Tel. 725
207 815.
reklamA
Kupię
każde
auto
płacę najwięcej
dojazd do klienta
kontakt
723 352 623
K upi ę
Kupię
SKUP
SAMOCHODÓW
każde auto każde
najwyższe
ceny w regionie
dojazd do klienta
tel. 881 501 632
• całych
• powypadkowych
• również bez przeglądu i o.c.
auto
Dojeżdżamy do klienta
PŁACIMY NAJWIĘCEJ
najwyższe ceny
Szybka
pożyczka
od 300 zł!
Bez ukrytych opłat
Provident Polska S.A.
tel. 600 400 288
tel. 502 018 405
(taryfa wg opłat operatora)
PUNKT HYDRAULIKI SIŁOWEJ
Opiekunka
tel. 661 521 662
PROFESJONALNEGO ZAKUWANIA WĘŻY
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00
sob. w godz. 8.00-13.00
y
NOWo otwart
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a
(obok sklepu rowerowego)
W SPRZEDAŻY MAMY OLEJE HYDRAULICZNE HL-46 i HL-48 W PROMOCYJNYCH CENACH
W RAZIE AWARII DZWOŃ! tel. 660 460 389
osób starszych
Niemcy
Atrakcyjne
wynagrodzenie!
praca od zaraz:
725 248 935
21
* Sprzedam na części VW Golf
2 (1.6, benzyna, w kolorze
czerwonym, 3-drzwiowy). Tel.
514 070 719.
* Sprzedam Quada 110 bez
silnika. Cena: 200 zł. Tel. 514
070 719.
* Sprzedam sprowadzonego
VW Golf IV (1.4 benzyna).
Rok prod. 2000. Stan bardzo
dobry. Cena: 7 tys. zł. Tel. 534
533 493.
* Sprzedam BMW 525i (2.5 benzyna i gaz). Rok prod. 1997.
Stan bardzo dobry. Cena: 9
tys. zł. Tel. 534 533 493.
* Sprzedam Renault Laguna
kombi (benzyna, gaz). Cena:
2,7 tys. zł. Tel. 501 009 027.
* Sprzedam Opel Corsa
(5-drzwiowy, w kolorze srebrnym, zadbany, garażowany,
z dwoma kompletami kół). Rok
prod. 2000/1. Tel. 74 868 33
35, 501 950 248.
* Sprzedam Quad Bashan 250
(z przebiegiem 2600 km,
w komplecie pług do śniegu
i przyczepka). Rok prod. 2008.
Cena: 3560 zł. Tel. 532 725
449.
* Sprzedam Opel Corsa B (1.7
diesel, z silnikiem Isuzu, po
konserwacji, po przeglądzie,
opłacony, 2 airbagi, el. lusterka, lampami przednimi i tylnymi tuningowanymi, z pełnym
wyposażeniem). Rok prod.
1997. Tel. 691 242 553, 668
485 651.
* Sprzedam Peugeot Boxer (blaszak, 2.5, diesel, po remoncie zawieszenia i hamulców,
z przebiegiem 202 tys. km,
oryginalny lakier, silnik w bardzo dobrym stanie). Rok prod.
1997. Cena: 5,2 tys. zł. Tel.
691 242 553, 668 485 651.
* Sprzedam autocemping Mitsubishi L300 (2.3 diesel, z przebiegiem 82 tys. km, po wymianie tarcz, klocków, szczęk,
z nowym paskiem rozrządu
i kołami zębatymi). Cena: 13
tys. zł. Tel. 691 242 553, 668
485 651.
* Sprzedam 2 felgi stalowe do
VW Golf III 14 cali z oponami
zimowymi. Cena: 50 zł. Tel.
505 766 170.
* Sprzedam Ford Galaxy (2.8, V6
benzyna i gaz, z przebiegiem
220 tys. km, bogato wyposażony, doinwestowany). Cena:
4999 zł (do negocjacji). Tel.
505 766 170.
* Sprzedam skuter Piaggio
150/50 i skuter CPI-GTX. 4,5
PS. Rok prod. 2010. Stan bardzo dobry. Tel. 792 083 697.
* Sprzedam Opel Astra (1.9 cdti,
z nawigacją, w kolorze czarna
perła). Rok prod. 2007. Tel.
604 383 857.
* Sprzedam Audi A4 sedan (1.9
TDi, 90 KM, klimatronik, z el.
szybami, ze zwykłą pompą).
Rok prod. 1999. Tel. 696 321
431.
* Sprzedam Fiat Punto (1.1,
benzyna, gaz). Rok prod.1997.
Tel. 697 589 360.
* Sprzedam Honda Prelude (2.3,
LPG 4 generacja, z pełną
opcją, na części lub w całości).
Rok prod. 1993. Tel. 74 871
4793.
* Sprzedam 4 zimowe opony
185/65 R14, bieżnik, 4 mm.
Cena: 90 zł/komplet. Tel. 505
758 502.
* Zamienię na nowy skuter samochód Mazda 121 (OC i ubezpieczenie do II 2014 r.). Rok
prod. 1993. Stan idealny. Tel.
608 869 955.
Praca
* Podejmę się remontu (gładzie,
płytki, regipsy, panele, malowanie, itp.). Pracę wykonam
solidnie i terminowo. Tel. 605
182 284.
* Osoba z doświadczeniem po-
dejmie się opieki nad osobą
starszą. Tel. 515 121 619.
* Podejmę się pracy przy sprzątaniu biur. Tel. 663 425 334.
* Emerytka podejmie pracę jako
opiekunka lub sprzątaczka.
Tel. 665 620 322.
* Podejmę się: wycinki drzew,
cięcia na klocki, sprzątania
lasów, rąbania. Tel. 607 993
942.
*Aktualne oferty Powiatowego
Urzędu Pracy: kierowca samochodu ciężarowego, robotnik
gospodarczy, elektronik-automatyk, rzeźnik - wędliniarz/
garmażer, kierowca samochodu ciężarowego, opiekun
osoby starszej.
Nr 17
og³oszenia drobne
AutoGiełda
Opel Zafira 1.6
benzyna z przebiegiem
186 tys. km, pierwszy właściciel,
z książką serwisową.
Rok prod. 2001. Cena: 9,8 tys. zł.
Tel. 514 546 937
•••
BEZPŁATNE
Renault Laguna
2.0, benzyna, 135 KM,
w kolorze perłowy metalik,
z nawigacją. Rok prod. 2004.
Cena: 9,5 tys. zł
Tel. 791 471 577
•••
Towarzyskie
* Ania oferuje miło spędzone
chwile w zamian za sponsoring. Tel. 693 479 437.
* 26-letni pan pozna kobiety
w wieku 18 - 45 lat w celu miłego spędzania czasu bez zobowiązań. Tel. 695 015 320.
* 45-latek pozna panią, chętnie
mężatkę w wieku 40+. Tel. 510
840 598.
* 37-letni mężczyzna, rozwodnik
z okolic Kłodzka poszukuje
dziewczyn w wieku 17 - 52 lat
do stałego związku. Tel. 607
156 162.
* Poznam dziewczynę z Ziemii
Kłodzkiej. Ja Wojtek, wesoły
o niebieskich oczach, jasnych
włosach, dużo czytam, pływam, jeżdżę rowerem, lubię
dyskoteki. Tel. 883 162 755.
* 37-letni mężczyzna z okolic
Kłodzka poszukuje dziewczyn
w wieku od 18 do 55 lat na stałe i które chcą z nim zamieszkać. Tel. 519 832 694.
* Przystojny po trzydziestce pan
w prezencie pod choinkę dla
pani do 45 lat. Tel. 887 043
977.
Toyota Avensis 2.0
Linea Sol w kolorze srebrny
metallic, kombi, z przebiegiem
162 tys. km, z dokumentacją,
silnik 2.0, 145 KM. Rok prod. 2004.
Cena: 20 tys. zł (do negocjacji)
Tel. 535 989 868
•••
Renault Clio B
o poj. 1 461 cm3, 60 kW,
z przebiegiem 262,5 tys. km.
Cena: 7,5 tys. zł.
Rok prod. 2003.
Tel. 606 397 597
•••
Subaru Impreza 1.5
w kolorze srebrny metallic, kombi,
z przebiegiem 158 tys. km,
z dokumentacją, silnik 1.5, 105
KM, z napędem 4×4, kompletne
wyposażenie. Rok prod. 2007.
Cena: 27 tys. zł (do negocjacji)
Tel. 535 989 868.
Renault Scenic RX4 4x4
terenowy, 2.0, benzyna, 140
KM, w kolorze błękitny metalik,
klimatrionik.
Rok prod. 2001.
Cena: 11 tys. zł.
Tel. 791 471 577
Ogłosznie w Autogiełdzie - ZADZWOŃ - 510 103 160
reklamA
Ogłoszenia drobne SMS-em!
Jeżeli chcesz, aby twoje ogłoszenie drobne zostało
zamieszczone wyślij SMS-a na numer 72068.
W treści wpisz: TC.GZ.treść.
Nowy
r
nume
PRZYKŁAD: TC.GZ.Jan Kowalski.
Sprzedam Fiata 126p. Cena 500 zł. tel. 000066650.
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
UWAGA! Ogłoszenia drobne przyjmujemy również na kuponie,
który można dostarczyć do supermarketu Beata przy
ul. Ziębickiej 35 w Ząbkowicach Śl. lub przesłać pocztą
na adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4.
Twoje ogłoszenie ukaże się w trzech kolejnych wydaniach gazety.
Kupon na bezp³atne og³oszenie drobne
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
Treść ogłoszenia max. 15 słów (tylko dla osób fizycznych)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
Ogłoszenie drobne w ramce 10 zł
„Gazeta Ząbkowicka” nr 17
Nr 17
22
karuzela nagród
2 podwójne bilety
obiad dla dwojga
RESTAURACJA
OLIMPIJSKA
Zestaw
piwa
Ząbowice Śl., (przy hali sportowej)
bilet do kina
Ząbkowicki
Ośrodek Kultury
Zestaw gadżetów
2-osobowe bilety
Krzywa Wieża &
Laboratorium
Frankenstaina Ząbkowice Śl.
porcja pierogów
BAR MIEJSKI
ul. Ziębicka 2, Ząbkowice Śl.
2
godzinne
bilety
KURS
NA PRAWO JAZDY
losowanie
już za 4 tygodnie
Bilet rodzinny
Rozwiązuj krzyżówkę i wygrywaj
Co tydzień rozwiązując krzyżówkę zamieszczoną w "Gazecie Ząbkowickiej"
masz szansę wygrać mnóstwo atrakcyjnych nagród (wykaz powyżej).
W tym tygodniu wygrali: bilet rodzinny do Twierdzy Srebrna Góra - Kornelia Gorbacz; zestaw gadżetów „Gazety
Ząbkowickiej” - Władysława Budziłko; kwartalną prenumeratę „Gazety Ząbkowickiej” - Joanna Milska; 5 biletów
do Muzeum Górnictwa - Dawid Rzegocki; podwójny bilet na Krzywą Wieżę - Edward Skwarski; zestaw piwa Opat Adam Danaj; podwójne bilety do Cinema 3D - Patrycja Komasa, Dominika Rehorowska; podwójny bilet do kompleksu
Włodarz - Jadwiga Brwińska; godzinne bilety do JUPI PARK-u - Elżbieta Janoszuk, Tadeusz Węglicki; bilet do kina w
Ząbkowickim Ośrodku Kultury - Alicja Tomys; porcja pierogów w Barze Miejskim - Sławomira Augustowska; obiad dla
dwojga w restauracji Olimpijskiej - Małgorzata Ligas; porcja pierogów w Pierogarni - Zuzanna Terlecka.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Kto karmi obietnicami karmi wiatrem”
ul. 1 Maja 17, Ząbkowice Śl.
5 biletów
Muzeum Górnictwa
Kwartalna
prenumerata
Jak zdobyæ nagrody?
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.GZ.hasło_tygodnia_imię_i_nazwisko
koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT)
Możesz również hasło tygodnia wysłać na adres
wydawcy (ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda)
lub dostarczyć na kuponie do supermarketu Beata
przy ul. Ziębickiej 35 w Ząbkowicach Śl.
Nowy numer
2 bilety
NAGRODA GŁÓWNA
porcja pierogów
PIEROGARNIA
Zwycięzców prosimy
o kontakt telefoniczny: 74 872 53 08
Nr 17
23
SprawdŸ
za ile tankujesz
Ceny paliw na wybranych
stacjach z 14 stycznia
Nazwa stacjiE 95E 98
ON
LPG
BUTLE
Stacja Paliw, Bardo-Przyłęk, ul. Fabryczna
5,29
PKN Orlen, Boguszyn
-
PHU Eko-Gaz, Dzikowiec, ul. Dębówka 2a
-
Stacja Paliw M.G.Ł.A., Jaszkowa Dolna 1A
5,41
Stacja Paliw „Roman”, Kamieniec Ząb., ul. Paczkowska 4
5,37
Stacja paliw PKS, Kłodzko, ul. Dusznicka 1
5,34
Stacja Paliw BP, Kłodzko, ul. Dusznicka 14
-
PKN ORLEN, Kłodzko, ul. Moniuszki 4
5,29
Stacja paliw LOTOS, Nowa Ruda, ul. Niepodległości
-
PKN Orlen, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 43
5,18
PKS zajezdnia, Nowa Ruda, ul. Świdnicka
5,20
Stacja Paliw Grupa Pieprzyk, Nowa Ruda, ul. Świdnicka 23
5,15
Kasacja Pojazdów, Nowa Ruda, ul. Świdnicka 108
-
Stacja Paliw Intermarche, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14d
-
EkstraGaz, Nowa Ruda, ul. Kłodzka
-
Kol-Benz, Nowa Ruda, ul. Słupiecka
5,15
PKN Orlen, Szalejów Dolny
5,32
SUH Stacja Paliw, Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 8a
5,22
Bliska, Stary Waliszów 46
5,22
Stacja Paliw, Wolibórz, Wolibórz 193a
-
Stacja Paliw „Bliska”, Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy 5,27
Stacja Paliw „Orlen”, Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 31
5,27
Stacja Paliw „Orlen”, Ząbkowice Śl., ul. Kłodzka 20
5,27
Stacja Paliw „PKS”, Ząbkowice Śl., ul. Legnicka 26 5,18
Stacja Paliw „Turbo”, Ziębice, ul. Wrocławska 8
5,05
Stacja Paliw „Bliska”, Ziębice, ul. Wałowa 62
-
5,40
-
- 5,51
5,44
5,44
-
5,44
-
5,25
5,30
5,20
-
-
-
5,21
5,39
5,31
5,32
-
5,29
5,29
5,29
5,20
5,14
-
-
-
2,66
2,72
-
-
-
-
-
2,68
-
2,62
2,69
-
2,60
2,66
2,72
2,68
2,62
-
2,55
2,55
2,55
2,57
2,54
-
48,00
57,00
63,00
59,00
57,00
53,00
54,90
49,00
53,00
69,90
67,90
53,00
59,90
59,90
59,90
53,00
-
 
 
 


 

 
01.�PANORAMA
(80�zł
na�wyłączność,�40�zł
bez�wyłączności)








Biały
w�kinie
Świętuje
23�XI
Kilka
cyfr



Biblijny
Leśny
wąwóz


4


Piec
w�hucie
Bada
świat
flory



















Rzymski
bóg
miłości
Ptasie
umizgi




...
Romeo
Kurek,
zawór







Włoski

samo-
chód
sportowy
Wykaz
Gorszący
postępek












1
Dwanaście
miesięcy



 
 
 



3


4


 
 
Czerń
lub

czerwień

Przepi
sywacz



Dzwo
nek�dla



poke


rzysty



Widz,

obserwator




6
7
10


11
12









3
8






Uszko
dzenie
auta


Pokarm
dla

pszczół











9 

Imię

Sharifa,
 aktora
13



13

14
15

16
17







18
19


20


 Imię

   ...................................................
         telefon:
    
i nazwisko:






.................................................................................
 ..................................





 
   


     
    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawców i redakcje gazet, w których to ogłoszenie będzie opublikowane
Strzelec 23.11-21.12
Zajrzyj wreszcie do szafy, a następnie wybierzesz się
na wyprawę po sklepach, aby uzupełnić garderobę.
Niestety w pracy będziesz się nudził.
Koziorożec 22.12-20.01
W następnym tygodniu weźmiesz się za realizację
pomysłów, które od dawna chodzą Ci po głowie.
Do współpracy zaprosisz Byka. Na randki
zabraknie czasu.
Kraj
z�Kigali
rozwiązanie.
Waga 24.09-23.10
Działaj szybko! Masz przed sobą wspaniały weekend,
ale wcześniej musisz uporać się z nawałem pracy.
Nie zapomnij też o załatwieniu spraw urzędowych.
Skorpion 24.10-22.11
To dobry tydzień do rozwijania swojej kariery.
W końcu szef doceni Twoją pracę. Zadbaj też o kondycję fizyczną - przecież stać Ciebie
na zakup roweru.


Lisia
jama






Bieg
rzeki






samocho
 dowych

20

nik,

znachor
18


 

Księżni
czka
hinduska




Zbiór
 
map


Czarow-
Smukłe

warzywo








Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie

1



















Najemca
mieszkania


Litery�z�pól�ponumerowanych�od�1�do�20�utworzą





5

Pacyfik

Funkcja

trygonomet

ryczna




  
 
Kupon
konkursowy




Narząd
wzroku

Duże

miasto

na
Nagły
skręt
89


Atlantyk

Linia
"Krótka"

z�odcinmoda


ków
Cyprze

Muzyka
Liroya
larska
Głos
natury

lub
Coś na


potem,

rezerwa



Spisek



Nóż

chirurga




Większa
niż�życie
Załoga

6


wioś-




2
Wydechowa
Panna 24.08-23.09
Wybierz się na urlop lub w podróż służbową,
podczas której będziesz miała okazję poznać kogoś
szczególnego, a przy okazji odpocząć.
Pamiętaj, że Twój organizm tego potrzebuje.



5
nowy
 na�deser
Grzyb

10 jadalny



Trasa


statku
 

Polarna
15
na�niebie







Litera
grecka

Słucha
ny�na
bacz
ność

Żurawi-
ścienne
Zatyczka
osi




widać
z�morza
Lew 23.07-23.08
W pracy czeka Ciebie bieg z przeszkodami.
Trochę będzie wyczerpujący, ale obok satysfakcji
przyniesie wielkie pieniądze.
Opłata
za
postój
wagonu








Czasem
Rak 22.06-22.07
Będziesz w tak świetnym humorze, że nawet
intrygi znajomych z pracy nie będą Ciebie w stanie
wyprowadzić z równowagi. Przyczyną euforii będzie
powodzenie w miłości.






Spada
na
cztery
łapy
Bliźnięta 21.05-21.06
Masz mniej obowiązków rodzinnych, dlatego
możesz więcej czasu spędzić w pracy.
Zrób tak choćby dlatego, że po świętach przyda
się Tobie więcej pieniędzy.
Znak
firmowy
Manewrowy




14

F�z
krzy
żykiem



Byk 21.04-20.05
Zwykle kierujesz się zdrowym rozsądkiem.
W nadchodzącym tygodniu postaw jednak na emocje
i spontaniczne decyzje. Zwłaszcza, że najlepiej
będziesz się czuł w gronie przyjaciół.
Czarodziej
Uprawia
ziemię
Okrycie
twarzy



7
Era�w
dziejach
Ziemi
Biletowa
na
dworcu


Spec�od
pomia rów
gruntów
Baran 21.03-20.04
Przed Tobą olbrzymia dawka energii i ogromna radość
z życia. To pobudzi Ciebie do działania.
Dzięki temu będziesz walczył o sukces i karierę.
 



Rodzaj 

tonacji

Podróżowała�ze
Stasiem


19







Śrubowy
Malo
zwój
Tętnica
Krótka

 widło 


główna włócznia
















Ocena, 
opinia
Element

silnika
cieplnego
Wincenty,
poeta

muzuł
mański
Możliwość
powodzenia
Lampa
wisząca
z
kloszem
11



Włada




12


Prezent,
upominek
16







 
Naczy

nie


z�uchem

  




W�stanie
wolnym
Zna�się
na
wytwarzaniu
parmezanu


 2
Religijny
sceptyk
raj

Spadzista�droga
Szarówka
Poranny
w
wojsku


Pismo
z�poczty
Deszcz
lub śnieg
Autor
"Nany"
Urwis,
hultaj
Gruby
miękki
pled
Surowiec�do
produkcji
benzyny




17

 
Cząstka
Płytka
utworu
w�ręku
muzymalarza
cznego
Dodatek
do�tekstu
książki







Oficer
przyboczny

weń
medium
Czterosuwowy
lub
dwusuwowy




 Wpada
Stop
odlewniczy




-
-
-
-
5,52
-
-
-
-
5,48
-
5,39
-
-
-
-
5,59
-
5,36
-
5,55
5,55
5,55
-
5,23
-
nr 17
Wodnik 21.01-19.02
Masz zamiłowanie do dobrego jedzenia. Pomimo
to, odczuwasz skutki świątecznego przejedzenia.
Skutecznym sposobem na pozbycie się tych
dolegliwości będzie spacer lub praca na działce.
Nie ignoruj Lwa!
Ryby 20.02-20.03
Starasz się pozostawać w cieniu, ale w kolejnych dniach
zmienisz zwyczaje. W pracy, czy szkole pokażesz na
co Ciebie tak naprawdę stać. Zabłyśniesz również
w towarzystwie.
Aron
reklamA
Harmonogram wywozu nieczystości w I kwartale 2014 r.
- odpady zmieszane - WIOSKI
Miejscowość
Miesiąc
kalendarzowy
Dzień wywozu
Ulica
Miesiąc
Dzień wywozu
Styczeń
7; 13; 20; 27
Styczeń
07; 13; 20; 27
Luty
3; 10; 17; 24
Luty
03; 10; 17; 24
Marzec
03; 10; 17; 24; 31
Styczeń
08; 14; 21; 28
Marzec
03; 10; 17; 24; 31
Luty
04; 11; 18; 25
Bat. Chłopskich, Strażacka, Rynek, Ziębicka - tylko
pojemniki 1 100 l., Młynarska - odcinek od ul.
Bohaterów Getta w kierunku zamku, Boh. Getta,
Piastowska - odcinek od B.Getta w kierunku
Szkoły Podstawowej, Krzywa, Pogodna, Okrężna,
Daszyńskiego, Limanowskiego, Robotnicza, Daleka
- rejon Os. Pallotyńskiego (od auto-komisu w
kierunku ul. Robotniczej),os. XX-lecia, Rubinowa,
Diamentowa
Marzec
04; 11; 18; 25
Styczeń
08; 14; 21; 28
Styczeń
02; 09; 15; 22; 29
Luty
04; 11; 18; 25
Luty
05; 12; 19; 26
Marzec
05; 12; 19; 26
Na Skarpie, Niepodległości, Kolejowa, Legnicka,
1-go Maja, Handlowa, Strażacka, Armii Krajowej,
Kłodzka, Ogrodowa - za mostem (dojazd od ul.
Kłodzkiej), Waryńskiego, Traugutta, Przemysłowa,
Melioracyjna, Kościuszki, Grunwaldzka,
Jasna, Powstańców Warszawy - odcinek od
ul.Ziębickiejdo ul. Kusocińskiego
Marzec
04; 11; 18; 25
Styczeń
03; 10; 16; 23; 30
Styczeń
02; 09; 15; 22; 29
Luty
06; 13; 20; 27
Marzec
06; 13; 20; 27
Luty
05; 12; 19; 26
Styczeń
04; 11; 17; 24; 31
Luty
07; 14; 21; 28
Marzec
05; 12; 19; 26
Marzec
07; 14; 21; 28
Sienkiewicza, Strażacka, Wrocławska, Strzelińska,
Piastowska - odcinek odul. Daszyńskiego do ul.
B.Getta, Ludowa, Pallottiego, Jaracza, Solskiego,
Modrzejewska, Jagiellonów, Kilińskiego,
Chrobrego, Kamieniecka - od Skrzyżowania
ul. Kłodzkiej do świetlicy, Ogrodowa (odcinek
do mostku - dojazd od ul. Kamienieckiej),
Partyzantów(od strony ul. Kamienieckiej)
Styczeń
03; 10; 16; 23; 30
Luty
06; 13; 20; 27
Marzec
06; 13; 20; 27
Ziębicka - od przejazdu kolejowegow kierunku
Ziębic, Zielona,Żwirki i Wigury, Żeromskiego,
Zacisze, Matejki, Kusocińskiego, Staszica, Lipowa,
Działkowca, Cukrownicza, Polna, Spokojna,
Kamieniecka - od świetlicy do końca w kierunku
Kamieńca Ząbk., os. Kwiatowe, Ziębicka - tylko
pojemniki 1100 l., Rynek - kontenery zbiorcze,
Jasna
Styczeń
04; 11; 17; 24; 31
Luty
07; 14; 21; 28
Marzec
07; 14; 21; 28
Zwrócona, Brodziszów,
Sulisławice, Jaworek
Szklary Huta, Siodłowice,
Szklary Wieś, Rakowice,
Bobolice, Olbrachcice
Braszowice, Grochowiska,
Pawłowice, Strąkowa
Sieroszów, Stolec
Koziniec, Kluczowa, Tarnów
!
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem np. ze względu na
awarię samochodu specjalistycznego nieczystości zostaną odebrane w następnym dniu roboczym.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
gromadzonych selektywnie - MIASTO- I kwartał 2014 r.
Ulica
Batalionów Chłopskich,
Strażacka, Młynarska,
Krzywa, Wrocławska,
Strzelińska,
Sienkiewicza,
Kamieniecka,
Cukrownicza,Polna,
Spokojna
Na Skarpie,
Niepodległości,
Kolejowa, Legnicka,
1-go Maja, Handlowa,
Strażacka, Armii
Krajowej, Kłodzka,
Ogrodowa ,
Waryńskiego,
Traugutta, Mickiewicza,
Przemysłowa,
Melioracyjna,
Kościuszki
Jodłowa, Modrzewiowa,
Rubinowa, Diamentowa
Powst. Warszawy,,
Orkana, Asnyka,
Głowackiego,
Matejki, Prusa,
Partyzantów, Parkowa,
Proletariatczyków,
Dolnośląska
Daleka,
os. Pallotyńskie
Ziębicka, Zielona, Żwirki
i Wigury,Żeromskiego,
Zacisze, Kusocińskiego,
Staszica, Lipowa,
Działkowca,os.
Kwiatowe
Harmonogram wywozu nieczystości w I kwartale 2014 r.
- MIASTO pojemniki do 1100 l włącznie
Miesiąc
Odpady BIO
Szkło
Tworzywa
sztuczne
i op.
z metalu
Styczeń
13; 27
13
20
Papier
i tektura
27
Luty
10; 24
03
10
17
Marzec
10; 24
03
17
31
Styczeń
14; 28
07
21
28
Luty
11; 25
04
18
25
Marzec
11; 25
04
18
25
Styczeń
08; 22
15
22
29
Luty
05; 19
12
19
26
Marzec
05; 19
12
19
26
Styczeń
09; 23
16
23
30
Luty
06; 20
13
20
27
Marzec
06; 20
13
20
27
Styczeń
10;24
17
24
31
Luty
07; 21
14
21
28
Marzec
07; 21
14
21
28
Mickiewicza, Orkana, Rynek - kontenery zbiorcze,
Asnyka, Głowackiego, Daleka - rejon od firmy BRUK
- BET do ul. Legnickiej, Młynarska - odcinek od ul.
Dalekiej do B.Getta, Strażacka, Ziębicka - od Rynku
do przejazdu kolejowego, Prusa, Partyzantów
(od stronyul. Ziębickiej), Parkowa, Kłodzka,
Proletariatczyków, Dolnośląska, os. XX-Lecia,
Powst. Warszawy - odcinek od ul. Kusocińskiego
w kierunku Jaworka, Jodłowa, Modrzewiowa,
Grunwaldzka
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych gromadzonych
selektywnie - WIOSKI - I kwartał 2014 r.
Ulica
Zwrócona, Brodziszów,
Sulisławice
Szklary Huta; Siodłowice,
Szklary Wieś, Rakowice,
Bobolice, Jaworek
Braszowice, Grochowiska,
Pawłowice, Strąkowa
Sieroszów, Stolec
Olbrachcice, Koziniec,
Kluczowa, Tarnów
Miesiąc
Odpady BIO
Szkło
Tworzywa
sztuczne
i op.
z metalu
Styczeń
13; 27
13
20
27
Luty
10; 24
03
10
17
Marzec
10; 24
03
17
31
Styczeń
14; 28
07
21
28
Luty
11; 25
04
18
25
Marzec
11; 25
04
18
25
Styczeń
08; 22
15
22
29
Luty
05; 19
12
19
26
Marzec
05; 19
12
19
26
Styczeń
09; 23
16
23
30
Luty
06; 20
13
20
27
Marzec
Styczeń
Luty
Marzec
06; 20
10;24
07; 21
07; 21
13
17
14
14
20
24
21
21
27
31
28
28
MIESZKAŃCU!!!
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą, aby w dniu wywozu pojemnik z odpadami komunalnymi był udostępniony i wystawiony w miejscu widocznym przy granicy posesji.
Papier
i tektura
i nformator
Nr 17
25
Wa¯ne telefony
Dy¯ury aptek
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74/ 810 06 74 . . . . . . . . . . . 15 stycznia
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74/ 810 06 74 . . . . . . . . . . . 16 stycznia
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74/ 810 06 74 . . . . . . . . . . . 17 stycznia
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74/ 810 06 74 . . . . . . . . . . . 18 stycznia
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74/ 810 06 74 . . . . . . . . . . . 19 stycznia
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74/ 810 06 74 . . . . . . . . . . . 20 stycznia
• Apteka „Pod Lwem”, Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki 6, tel. 74/ 815 60 44 . . . . . . . . . . . . 20 stycznia
• Apteka „Pod Lwem”, Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki 6, tel. 74/ 815 60 44 . . . . . . . . . . . . 21 stycznia
S£U¯BA ZDROWIA
• Szpital Św. Antoniego, Ząbkowice Śl., ul. B. Chrobrego 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 34 00
• Centrum Medyczne „Medicover”, Ząbkowice Śl., ul. Waryńskiego 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 816 22 88
• Przychodnia „Zastrzyk”, Ząbkowice Śl., ul. Ziębicka 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 23 23
• Przychodnia „Zdrowie”, Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 04 74
• Centrum Rehabilitacji „MAK”, Ząbkowice Śl., ul. B. Chrobrego 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 810 08 68
• NZOZ Grażyna Iwan-Dyś i Jacek Zwierzchowski s.c., Bardo, ul. Grunwaldzka 11 . . . . . . . . . tel. 74 817 13 43
• Przychodnia Rodzinna, Kamieniec Ząb., ul. Nauczycielska 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 817 31 81
• Gabinet Neurologiczny, Ewa Ujma, ul. Rodzinna 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 601 894 942
GABINET
PEDIATRYCZNY
lek.med. LESZEK UJMA
specjalista pediatra
pon., śr., pt. 15.00-17.00
Kłodzko, ul. Rodzinna 80
REJESTRACJA TELEFONICZNA
601 894 942, 74 867 44 55
TAXI
LEKARZU!
to miejsce na TWOJE
OGŁOSZENIE
koszt: 100 zł/m-c
zamów: 502 324 589
postój TAXI Z¹bkowice Œl. - 74 815 15 26
Robert Smolski (VW Passat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krzysztof Podhalicz (VW, 7-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Sieradzki (Skoda Octavia Combi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Wojtkowiak (Mercedes 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Obrał (Toyota Avensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Chalcarz (Mercedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Bowcariwski, Srebrna Góra (VW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cezary Saczuk (Renault, 6-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryszard Kunysz (Mercedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tygodnik Gazeta Z¹bkowicka
tel. 601 843 283
tel. 663 787 689
tel. 507 436 621
tel. 604 634 985
tel. 661 366 206
tel. 692 553 147
tel. 601 633 367
tel. 601 944 393
tel. 506 466 422
telefon 74 872 53 08
www.gazetazabkowicka.pl [email protected]
Redaktor naczelny: Karolina Makiej.
Sekretarz redakcji: Andrzej Komarnicki.
Zespół redakcyjny: Przemysław Ziemacki, Romuald Piela, Natalia Świerczyńska.
Stali współpracownicy: Marcin Florkowski, Urszula Szatna, Ewa Jurgielewicz.
Sport: Tadeusz Daszkiewicz, Dawid Broniszewski. Korekta: Karolina Makiej.
Przygotowanie DTP: Sławomir Kamieniarz. Reklama: Paweł Golak (tel. 698 091 379).
Kolportaż: Tomasz Śliwka (tel. 502 324 563).
Druk: Pro Media Opole. Nakład: 2 000 egz.
Wydawca: INTERGOL, ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i adiustacji tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Zabrania się rozpowszechniania treści bez pisemnej zgody redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i publikacji płatnych. Projekty graficzne reklam,
do których prawa autorskie przysługują wydawcy „Gazety Ząbkowickiej”, bez jego wiedzy
ani pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane.
Wydawca tygodnika „Gazeta Ząbkowicka”
należy do porozumienia reklamowego
Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Intergol współpracuje z firmami windykacyjnymi.
Nieuczciwi kontrahenci
są wpisywani do rejestru dłużników.
Policja
tel .
997
- Komenda Powiatowa Policji,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości
10, tel. 74 816 42 22
- Rewir dzielnicowy, Bardo,
pl. Wolności 4, tel. 74 816 42 47
- Komisariat Policji,
Kamieniec Ząb., ul. Złotostocka 20,
tel. 74 817 31 66
Stra¯ miejska
- Straż Miejska, Ząbkowice Śl.,
ul. 1 maja 15, tel. 74 815 18 82,
tel. kom. 604 953 560
(tylko w godz. dyżurów)
dyżury w godz.: pn.-pt 7.00-22.00,
sob. 14.00-22.00
Stra¯ po¯arna tel. 998
- Komenda Powiatowa PSP,
Ząbkowice Śl., ul. Waryńskiego 15,
tel. 74 815 73 75
Pogotowia
- Pogotowie Ratunkowe,
Ząbkowice Śl., ul. Sienkiewicza 15,
tel. 74 810 08 47
- Zakład Gazowniczy, Ząbkowice Śl.,
ul. Daleka 2, tel. 74 815 16 20
- Pogotowie Energetyczne,
Ząbkowice Śl., ul. Piastowska 5,
tel. 74 815 12 46
Komunikacja
- Dworzec autobusowy,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości 16,
tel. 74 815 15 67
- Dworzec kolejowy,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości,
tel. 76 753 52 05
URZÊDY I INSTYTUCJE
Ząbkowice Śląskie
- Urząd Miasta
ul. 1-go Maja 15, tel. 74 816 53 00
- Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 11, tel. 74 816 28 00
- Urząd Skarbowy
ul. Waryńskiego 2a, tel. 74 815 13 82
- Powiatowy Urząd Pracy
ul. Powstańców Warszawy 7,
tel. 74 815 28 97
- Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
os. XX-lecia 52, tel. 74 649 78 04
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24, tel. 74 815 28 96
- Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy
Rynek 56, tel. 74 815 15 35
- Biuro Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Staszica 18, tel. 74 815 75 33
- Biuro Dolnośląskiej Izby
Rolniczej
ul. 1-go Maja 15, tel. 74 810 07 52
- Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
ul. Daleka 19, tel. 815 76 35,
tel. alarmowy 600 073 883
- Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Daleka 19, tel. 74 815 16 57
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kusocińskiego 17,
tel. 74 815 18 87
- Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
os. XX-lecia 52, tel. 74 815 38 54
- Urząd Pocztowy
ul. 1-go Maja 1, tel. 74 815 14 72
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Delfin”
ul. Rzeczna 2, tel. 74 815 16 08
- Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Daleka 2, tel. 74 815 18 55
- Sąd Rejonowy
ul. Świerkowa 1, tel. 74 816 51 00
- Prokuratura Rejonowa
ul. Niepodległości 2,
tel. 74 816 60 16
- Powiatowe Centrum Informacji
Turystycznej
ul. Św. Wojciecha 5/1,
tel. 74 815 74 01
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. B. Prusa 5, tel. 74 815 60 00
- Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
ul. Kłodzka 2, tel. 74 64 72 833,
tel. alarmowy 660 440 847
(w przypadku katastrof budowlanych)
- Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
ul. Kłodzka 2, tel. 74 816 67 50,
tel. alarmowy 601 495 788
Bardo
- Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 74 817 14 78
- Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 6-8,
tel. 74 817 17 08
- Centrum Kultury i Promocji
ul. Kolejowa 12, tel. 74 817 08 27
- Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 12, tel. 74 817 15 02
- Urząd Pocztowy
ul. Kolejowa 6, tel. 74 817 13 00
Kamieniec Ząbowicki
- Urząd Gminy
ul. Ząbkowicka 26,
tel. 74 816 20 10
- Gminne Centrum Kultury
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 32 31
- Gminne Centrum Informacji
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 44 04
- Biblioteka Publiczna
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 30 31
- Urząd Pocztowy
ul. Złotostocka 21,
tel. 74 817 30 90
- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Ząbkowicka 26,
tel. 74 817 30 51
Srebrna Góra
- Gminny Ośrodek Kultury
ul. Letnia 10, tel. 74 818 04 18
- Urząd Pocztowy
ul. Zimowa 3, tel. 74 818 00 08
Stoszowice
- Urząd Gminy
Stoszowice 97, tel. 74 816 45 10
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Stoszowice 92, tel. 74 816 45 24
reklamA
Leasing na start
Otwierasz firmę? Potrzebujesz środka transportu, maszyny lub wyposażenia biura?
Nowym przedsiębiorcom ułatwiamy wejście na rynek i rozpoczęcie działalności!
ZADZWOŃ !!! tel. 695 729 786
 Minimalna wpłata już od 7 proc.
wartości przedmiotu leasingu
 Szybka procedura rozpatrywania
wniosków leasingowych
 Minimum wymaganych dokumentów
- dokumenty rejestrowe i dowód
osobisty właściciela
 Okres finansowania - od 2 do 84 m-cy
Cyklinowanie
podłóg i schodów
solidnie
Układanie
parkietów, desek,
paneli
Malowanie wnętrz
tel. 697 143 799
Skup
książek
Dojazd
Gotówka
tel. 509 675 586
DZIECKO_W_KLODZKU_190x120.indd 1
2013-11-13 15:47:33
reklamA
KSERO
 kserowanie
 skanowanie
 mailing
 wydruki z pen drive
 laminowanie
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00
sob. w godz. 8.00-13.00
tel. 660 460 390
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a
(obok sklepu rowerowego)
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich
ogłasza
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w:
1) Ząbkowicach Śl. przy ul. Jasnej 9B/13 o powierzchni użytkowej – 43,72 m2
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju, piwnicy o powierzchni 2,20m2.
Z lokalem wiąże się udział wynoszący 30/10000.
Cena wywoławcza: 90.525 zł.
Wadium: 9.053 zł.
2) Ząbkowicach Śl. przy ul. Rynek 11/105 o powierzchni użytkowej – 35,11 m2
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki, przedpokoju.
Z lokalem wiąże się udział wynoszący 42/10000.
Cena wywoławcza: 61.880 zł.
Wadium: 6.188 zł.
3) Złotym Stoku przy ul. Chemików 2/16 o powierzchni użytkowej – 25,91 m2
Lokal położony jest na III piętrze i składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki,
przedpokoju, piwnicy o powierzchni 3,27m2.
Z lokalem wiąże się udział wy noszący 95/10000.
Cena wywoławcza: 37.060 zł.
Wadium: 3.706 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej do 27.01. 2014 r. do godz.15.00
pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na mieszkanie”
2. Wpłata wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej 27.01.2014 r. do godz. 15.00
Oferta musi zawierać:
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu, proponowaną cenę,
2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu przetargu,
który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni
3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu
Przetarg odbędzie się 28-01-2014 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.
Mieszkania można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z działem
członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni (tel. 74 815 79 84).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji
z oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Osiedle XX-lecia 17
w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 2 w godz.9.00-14.00) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 74 8157 984.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Ale szybka gotówka -
nawet 7000 zł
Proste zasady, bez
zbędnych formalności
Provident Polska S.A
600 400 295
(taryfa wg opłat operatora)
Firma
poszukuje
do wynajęcia
lub kupi
sklepy 40-100 mkw
centrum, pasaże
handlowe, osiedla
Tel. 660 686 010
28
Nr 17
Sport
III liga siatkówki: ZTS walczy z Opalem o pierwsze miejsce w grupie
O lidera
z Kudową
ZTS wygrało z TS Villey
Żarów 3:0 (w setach 25:10,
25:18, 25:19). Główny i
jedyny rywal ząbkowiczan
w grupie B III ligi siatkówki,
Opal Kudowa-Zdrój także wygrał ostatni mecz
3:0. Siatkarze z przygranicznego uzdrowiska pokonali Dekorię Świdnica
(w setach 25:18, 25:20,
25:19). Korespondencyjny
pojedynek dwóch najlepszych drużyn wciąż trwa.
W najbliższą sobotę, 18
stycznia, ZTS zagra z MTS
-em Międzylesie, ostatnią
drużyną w tabeli, a Opal
będzie pauzował. Fazę
zasadniczą rozgrywek ZTS
zakończy 25 stycznia we
własnej hali meczem z
Dekorią Świdnica.
W grupie A III-ligowych
rozrywek, na dwie kolejki
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
przed końcem fazy zasadniej, ze zwycięstwa cieszą
się zawodnicy Siatkarza
Oleśnica, którzy mają aż
12 punktów przewagi nad
drugim w tabeli Ikarem
Legnica.
PIERO
Mecze Punkty
ULKS OPAL KUDOWA-ZDRÓJ
ZTS ZĄBKOWICE
UKS DEKORIA ŚWIDNICA
TS VOLLEY ŻARÓW
MKS OLIMPIA KOWARY
UKS TYGRYSY STRZELIN
MTS MIĘDZYLESIE
11
10
10
10
9
10
10
28
27
15
13
11
10
1
Sety
Małe pkt.
29:7
27:6
16:16
16:20
13:19
14:22
5:30
876:739
812:646
708:681
774:814
692:746
757:833
697:857
To impreza dla wszystkich - organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają
przedszkolaków, seniorów i mieszkańców powiatu ząbkowickiego
BUM po raz trzeci
BUM to nic innego jak Bieg Ulicami
Miasta, bieg na nartach albo samych
nogach. Przez trzy dni w Dusznikach-Zdroju rozegrane zostaną biegi
narciarskie (techniką klasyczną i łyżwą), konkurencje nordic walking oraz
klasyczne biegi bez nart i kijków.
- Na naszej stronie internetowej (www.
stowarzyszenierazem.com.pl) można
zapisać się do udziału w tej masowej
imprezie, propagującej aktywne formy
spędzania wolnego czasu - zachęca
Wiesława Zagaja, prezes Stowarzyszenia Razem, które organizuje
BUM. - Szczególnie gorąco zapraszamy całe rodziny, przedszkolaków
oraz seniorów. Zależy nam także na
zawodnikach z powiatu kłodzkiego
- dodaje.
BUM odbędzie się w dniach 7-9 lute-
go 2014 roku w Dusznikach-Zdroju.
Rozegranych zostanie wtedy aż 12
biegów (dystanse od 600 metrów
do 15 km). Organizatorzy liczą, że
w imprezie, cieszącej się z roku na rok
coraz większym zainteresowaniem,
weźmie udział ponad pół tysiąca
amatorów biegania na nogach nartach
i z chodzenia z kijkami.
PIERO
Turystyczna firma z Barda nagrodzona
przez gminę Kłodzko
Jedna z Podków Biznesu przyznawanych od wielu lat przez władze
gminy wiejskiej Kłodzko trafiła w tym roku do firmy Ski Raft z Brada,
organizujące spływy kajakowe i pontonowe przełomem Nysy. Wyróżnienie z rąk wójta Stanisława Longawy odebrali właściciele Ski
Raftu: Jacek Herberger i Mariusz Dubiel.
PIERO
fot. R. Piela
Podkuli
Ski Raft
29
Nr 17
Sport
dźwiednika 11:2
Ziębice wygrały kolejny mecz. Tym razem rozgromiły Gold Nie
Lider miażdży
W miniony weekend grała tylko I liga
Emocji w hali Słonecznej nie brakło
Początek meczu lidera z
I-ligowym średniakiem nie
zapowiadała takiego wyniku
(na zdjęciach). Gold groźnie
zaatakował i stworzył kilka
dogodnych sytuacji. Już
w drugiej minucie sam na
sam z bramkarzem Ziębic
był Damian Tomaszewicz.
Z tego pojedynku obronną
ręką wyszedł jednak golkiper. Kolejny atak Złotych
zakończył się strzałem w
poprzeczkę.
Tymczasem Ziębice cały
czas grały swoje: elegancko,
bez pośpiechu, wyczekując
na sytuację do ataku. Kiedy
ta się zdarzyła byli bezlitośni. Pierwszą bramkę,
po szybkiej kontrze strzelił
Przemysław Palmowski,
rozwiązując tym samym
worek z golami. Do przerwy
Ziębice zaliczy pięć trafień.
Gold, pomimo ataków (m. in.
Piotra Buczyńskiego, jednego z lepszych strzelców
wałbrzyskiej okręgówki) ani
jednego. W drugiej połowie
I liga ZLF
Lp. Drużyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ziębice
Nauczyciele
Straż Pożarna
Precelek
Topory
ZTS
Amatorzy
Gold Niedźwiednik
Sotpol
Skład B
Mecze
Punkty
Bramki
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
21
19
14
10
9
9
7
6
5
1
55-14
57-27
36-21
34-20
30-34
28-35
26-34
31-38
16-49
19-50
obraz gry nie uległ zmianie i ostatecznie mecz
zakończył się wynikiem
11:2 dla Ziębic.
Swoje pojedynki wygrały także drużyny
plasujące się na drugim i trzecim miejscu
w tabeli I ligi ZLF. Do
przetasowań doszło
za to w środku tabeli.
Precelek wygrał z ZTS
-em 3:1 i awansował
na 4 miejsce. W górę
tabeli przesunęły się
także Topory, które
pokonały Amatorów
6:2, choć po pierwszej
połowie był remis 2:2.
Walka w środku tabeli
o czwarte miejsce,
premiowane wejście
do fazy pucharowej,
wciąż trwa. Szanse
na końcowy sukces
mają jeszcze cztery
drużyny.
Romuald Piela
fot. R. Piela
Wyniki VII kolejki sp
otkań ZLF
Gold Niedźwiednik - Ziębic
e
Nauczyciele - Skład B Topory - Amatorzy
Precelek - ZTS Straż Pożarna - Sotpol 2:11 (0:5)
12:3 (5:0)
6:2 (2:2)
3:1(2:0)
12:2 (3:2)
DRUŻY NY ZLF • PREZEN TUJEMY DRUŻY NY ZLF
NY ZLF • PREZEN TUJEMY DRUŻY NY ZLF • PREZEN TUJEMY
PREZEN TUJEMY DRUŻY NY ZLF • PREZEN TUJEMY DRUŻY
Ziębi ce
Siedem meczó w i siedem zwycię stw. Ziębic e to jak dotąd najlepiej prezen tująca się i najsku teczni ejsza drużyn a I ligi ZLF.
W zespo le grają: Wojcie ch Polańs ki, Marcin Słomia ny, Damia n
Kijak, Macie j Micha lski, Przem ysław Palom owski, Grzeg orz Jankowsk i, Krzysz tof Trepka .
Gold Niedź wiedn ik
I-ligow y średni ak w ostatn iej kolejce spotka ń nie miał szans z lideprzez
rem. Mecz rozstrz ygnął się już w pierws zej połowi e przegr anej
sz
Mateu
zak,
Szymc
Adrian
Paw,
Złotyc h 0:5. Drużyn ę tworzą : Jakub
czny,
Zapoto
sz
Mateu
Hajduś , Damia n Węgla rz, Piotr Buczy ński,
Damia n Tomas zewicz , Łukasz Ścigaj , Rafał Góral.
30
Nr 17
Sport
Piłkarze Zamku Kamieniec Ząbkowicki rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej
Już trenują
Frekwencja na pierwszym
treningu dopisała. Zjawiło
się aż 20 zawodników. Już
w najbliższą sobotę, 18
stycznia, piłkarze Zamku
zagrają pierwszy mecz towarzyski.
- Rywalem będzie Nysa
Kłodzko. Na razie nie jest
jeszcze ustalone miejsce
rozegrania sparingu mówi Waldemar Tomaszewicz, trener Zamku
(na zdjęciu). - Kolejnym sparingpartnerem
będzie noworudzki
Piast. W tym przypadku wiadomo,
że mecz odbędzie się na
sztucznej
murawie
w Słup-
Młodzicy i trampkarze Orła w kręgu
zainteresowań Zagłębia Lubin
Szansa
dla młodych
Dzięki współpracy Orła z Zagłębiem Lubin kilku
młodych ząbkowickich piłkarzy ma szansę zagrać
u miedziowego potentata. Jakub Sypek, zawodnik
zespołu młodzików wyjedzie z drużyną Zagłębia na
międzynarodowy turniej. Natomiast w maju tego
roku przed trenerami Zagłębia swoje piłkarskie
umiejętności zaprezentują Marek Dyda i Konrad
Maciak. Zawodnicy trenera Artura Oczkosia dobrą
grą w rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej Trampkarza
i Młodzika przyciągają uwagę klubów z wyższych
lig!
- Ostatnio do Zagłębia z zespołów młodzieżowych
cu - dodaje kamieniecki szkoleniowiec.
W Zamku pojawili się dwaj nowi
zawodnicy. Obaj to piłkarze Skałek
Stolec: Daniel Pietrzak i Mateusz
Zapotoczny. Drużynę wzmocni także
powracający po kontuzji Krzysztof
Skóra.
- Trwają rozmowy z Polonią Bystrzyca
Kłodzka w sprawie definitywnego
transferu Piotra
Buczyńskiego, który dotychczas był
u nas tylko na wypożyczeniu - zaznacza Tomaszewicz. - Sądzę, że
negocjacje zakończą się pozytywnie. Załatwiliśmy Piotrkowi pracę,
chłopak u nas mieszka i chce grać
w Zamku - dodaje.
We wtorek, 28 stycznia, w Klubie
Sportowym Zamek odbędą się wybory zarządu.
PIERO
Ciekawy pokaz w SŁONECZNEJ
SOWY na parkiecie
Co to jest przyłożenie i podwyższ
enie, jaki strój zakłada na siebie piłk
arz
futbolu amerykańskiego - tego wsz
ystkiego można się było dowiedz
ieć,
a nawet zobaczyć podczas specjal
nego pokazu przygotowanego prz
ez Owls
Bielawa. Sowy zaprezentowały się
w hali Słonecznej w Ząbkowicach
Ślą
skich
w sob otę , 11 styc znia . Pok az odb
ył się w ram ach imp rez prz ygo
tow
any
ch
w związku z 22 finałem Wielkiej Ork
iestry Świątecznej Pomocy.
Bielawski klub futbolu amerykańsk
iego powstał w październiku 2007
r. Założyli go
Przemysław Klinger i Andrzej Mys
zka. Drużyna jest członkiem Polskie
go Związku
Futbolu Amerykańskiego. Trenuje
w niej 40 zawodników.
PIERO
Orła przeszedł Paweł Witsano,
a wcześniej tą
samą drogę do
wielkiej kariery
przeszli Piotr Ziel i ń s k i i A m a d e u s z
Skrzyniarz - przypomina Dariusz Małozięć,
prezes Orła.
fot. R. Piela
fot. R. Piela
W ubiegłym
tygodniu wznowili
treningi
W najbliższą
sobotę rozegrają
sparing
PIERO
reklamA
<< ONI NAS WSPIERAJĄ >>
reklamA
GRUPA MEDIALNA
w związku z szybko rosnącym zapotrzebowaniem Czytelników na interwencje poszukuje osoby na stanowisko:
DZIENNIKARZ
praca na terenie: Ząbkowic Śląskich
Opis stanowiska pracy:
• pozyskiwanie informacji
• kontakt z informatorami
i czytelnikami
• tworzenie artykułów
•prowadzenie portalu
internetowego
• „aktywne wykorzystanie funkcji
smartfona do pracy redakcyjnej”
• uczestnictwo w wydarzeniach
ważnych dla lokalnej
społeczności
• dyżury interwencyjne
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie w pracy z ludźmi
- komunikatywność,
odpowiedzialność, kreatywność,
zaangażowanie
- bardzo dobra organizacja
pracy własnej
- samodzielność w działaniu
- zorientowanie na pomoc
czytelnikom w rozwiązywaniu
ich problemów
- prawo jazdy, własny samochód
Oferujemy:
- pracę w firmie o ustabilizowanej
pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie
(część stała + wierszówka + premia)
- możliwość zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę
- możliwość rozwoju kariery zawodowej i podnoszenia własnych
kwalifikacji zawodowych
- elastyczne godziny pracy
- niezbędna narzędzia pracy (telefon, komputer, dyktafon, aparat)
aplikowanie: [email protected]
Osoby zainteresowane w dokumentach aplikacyjnych powinny zawrzeć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
NOWOŚĆ
y
d
z
a
j
e
z
r
p
- tańsze
Zarząd PKS w Kłodzku S.A. wprowadza sprzedaż
BILETÓW OKRESOWYCH - rabat od 20% do 40%
odl. w km
od do
0
3
4
5
6
10
11 15
16 20
21 25
26 30
31 35
36 40
41 50
51 60
5 dni
7 dni
10 dni
14 dni
15 dni
16 dni
17 dni
18 dni
19 dni
20 dni
25 dni
30 dni
25,60
28,00
37,60
45,60
53,60
60,80
65,60
72,80
78,40
88,80
95,20
34,90
38,20
51,30
62,20
73,20
83,00
89,50
99,40
107,00
121,20
129,90
49,90
54,60
73,30
88,90
104,50
118,60
127,90
142,00
152,90
173,20
185,60
67,20
73,50
98,70
119,70
140,70
159,60
172,20
191,10
205,80
233,10
249,90
72,00
78,80
105,80
128,30
150,80
171,00
184,50
204,80
220,50
249,80
267,80
76,80
84,00
112,80
136,80
160,80
182,40
196,80
218,40
235,20
266,40
285,60
81,60
89,30
119,90
145,40
170,90
193,80
209,10
232,10
249,90
283,10
303,50
86,40
94,50
126,90
153,90
180,90
205,20
221,40
245,70
264,60
299,70
321,30
91,20
99,80
134,00
162,50
191,00
216,60
233,70
259,40
279,30
316,40
339,20
93,40
102,20
137,20
166,40
195,60
221,90
239,40
265,70
286,20
324,10
347,50
96,00
105,00
141,00
171,00
201,00
228,00
246,00
273,00
294,00
333,00
357,00
107,50
119,50
157,90
193,50
225,10
255,40
275,50
305,80
329,30
373,00
399,80
Szczegóły zakupu biletów okresowych w kasach biletowych przedsiębiorstwa:
Kłodzko, pl. Jedności 1, tel. 74 867 32 61; Bystrzyca Kł., ul. Sienkiewicza 3, tel. 74 811 15 50; Nowa Ruda, ul. Niepodległości 8; tel. 74 872 46 27
reklamA

Podobne dokumenty