Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz robót budowlanych w zakresie

Transkrypt

Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz robót budowlanych w zakresie
Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
Rodzaj roboty
Wartość
Data
wykonania
Miejsce
wykonania
……………………………………….………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*
*– niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty potwierdzające,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w części realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Podobne dokumenty