Nr pozwolenia na obrót i data wydania Nazwa produktu biobójczego

Transkrypt

Nr pozwolenia na obrót i data wydania Nazwa produktu biobójczego
Nr pozwolenia Nazwa produktu
na obrót i data biobójczego
wydania
Nazwa i adres podmiotu
odpowiedzialnego
Nazwa i adres wytwórcy produktu
biobójczego
0001/03 z dnia ULTRATHON™ INSECT
25.03.2004
REPELLENT Lotion
3M Poland Sp. z o.o., Al.
3M, St.Paul, MN 55144 -1000, USA
Katowicka 117, Kajetany
k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn
0002/03 z dnia ULTRATHON™ INSECT
25.03.2004
REPELLENT 8 (SPRAY)
3M Poland Sp. z o.o., Al.
3M, St.Paul, MN 55144 -1000, USA
Katowicka 117, Kajetany
k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn
0003/03 z dnia Waterdos MKB 16
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o. o., ul.
Katowicka 17, 41-100
Siemianowice Śląskie
Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub
inna pozwalająca na ustalenie toŵsamości
substancji czynnej), jej zawartość w
produkcie
Rodzaj opakowania
Zakres obrotu i
stosowania
Rodzaj produktu
biobójczego
(Kategoria i
grupa)
N,N-dietylo-m-toluamid (inna nazwa: emulsja przeznaczona do odstraszania komarów, kleszczy, much oraz
N,N-diethyl M-toluamide) CAS: 134-62-3, innych owadów
WE: 205-149-7 [zaw. 19,47g/56,7g];
tuba
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
N,N-dietylo-m-toluamid (N,N-diethyl M- aerozol przeznaczony do odstraszania: komarów, kleszczy, much oraz
toluamide) CAS: 134-62-3, WE: 205-149-7 innych owadów
[zaw. 42,5g/170g];
pojemnik aerozolowy (stal) produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
kanister z PE; beczka z PE; produkt do
kontener
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 2 lata od daty
12, 13
produkcji
na czas
nieokreślony
Water & Wastewater Technic WWT mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metyloGmbH, Staufenstraße 5, D 74385
3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)Pleidelsheim, Niemcy
izotiazolonu, CAS: 55965-84-9 (zaw. max
1%);
Rodzaj i postać uŵytkowa produktu i jego przeznaczenie
ciecz, produkt kombinowany do stabilizacji twardości wody oraz
zabezpieczenia antykorozyjnego przemysłowych obiegów wodnych (np. w
chłodniach wieŵowych, nawilŵaczach aerozolowych), przez wbudowane
dodatkowo biologicznie czynne komponenty minimalizuje wzrost glonów i
grzybów
Okres waŵności
produktu
biobójczego
Termin waŵności
pozwolenia
0004/03 z dnia Waterdos KAZ 16
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o. o.,ul.
Katowicka 17, 41-100
Siemianowice Śląskie
Water & Wastewater Technic WWT mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metyloGmbH, Staufenstraße 5, D 74385
3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)Pleidelsheim, Niemcy
izotiazolonu, CAS: 55965-84-9 (zaw. max
1%);
0005/03 z dnia Waterdos SIM 28
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o. o., ul.
Katowicka 17, 41-100
Siemianowice Śląskie
0006/03 z dnia Waterdos BCH 08
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o. o., ul.
Katowicka 17, 41-100
Siemianowice Śląskie
ciecz, produkt kombinowany do stabilizacji twardości wody oraz
zabezpieczania antykorozyjnego przemysłowych obiegów wodnych (np. w
chłodniach wieŵowych, nawilŵaczach aerozolowych), przez wbudowanie
dodatkowo biologicznie czynne komponenty minimalizuje wzrost glonów i
grzybów
kanister z PE; beczka z PE; produkt do
kontener
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 2 lata od daty
12, 13
produkcji
na czas
nieokreślony
Water & Wastewater Technic WWT 1,2-benisothiazol-3(2H)-one, CAS: 2634- ciecz, produkt kombinowany do stabilizacji twardości wody oraz
GmbH, Staufenstraße 5, D 74385
33-5 (zaw. max. 3%);
zabezpieczenia antykorozyjnego do zamkniętych i półotwartych urządzeń
Pleidelsheim, Niemcy
chłodniczych, posiada komponenty dyspergujące
kanister z PE; beczka z PE; produkt do
kontener
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 2 lata od daty
12, 13
produkcji
na czas
nieokreślony
Water & Wastewater Technic WWT bromo-chloro-5,5tabletki, środek przeciw glonom, bakteriom (w tym z rodzaju Legionella),
GmbH, Staufenstraße 5, D 74385
dwumetylohydantoina, CAS: 32718-18-6 grzybom oraz ograniczonym warstwom szlamów powstających w
Pleidelsheim, Niemcy
(zaw. max. 98%);
przemysłowych obiegach wodnych oraz w fontannach
wiaderko z tworzywa PEHD
Kat: II Grupy: 11, 2 lata od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
0007/03 z dnia Waterdos CIT 48
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o. o., ul.
Katowicka 17, 41-100
Siemianowice Śląskie
Water & Wastewater Technic WWT mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metyloGmbH, Staufenstraße 5, D 74385
3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)Pleidelsheim, Niemcy
izotiazolonu CAS: 55965-84-9 (zaw. max
1%);
ciecz, produkt przeciw glonom, bakteriom (w tym z rodzaju Legionella),
wirusom, grzybom, ograniczonym warstwom szlamów powstającym w
przemysłowych obiegach wodnych
0009/03 z dnia Waterdos PST 08
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o.o., ul.
Powstańców 56 A,
41-100 Siemianowice Śląskie
Water & Wastewater Technic WWT nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 (zaw. ciecz, środek dezynfekujący, zwalczający bakterie (w tym z rodzaju
GmbH, Staufenstraße 5, D 74385
max 35%);
Legionella), wirusy, grzyby, droŵdŵe, zarodniki w nawilŵaczach i
Pleidelsheim, Niemcy
przemywaczach powietrza
w urządzeniach klimatyzacyjnych
0010/03 z dnia Waterdos LST 08
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o.o., ul.
Powstańców 56 A,
41-100 Siemianowice Śląskie
Water & Wastewater Technic WWT nadtlenek wodoru,CAS: 7722-84-1 [zaw.
GmbH, Staufenstraße 5, D 74385
max 35%];
Pleidelsheim, Niemcy
0011/03 z dnia Watedos CBL 08
15.09.2003
Water & Wastewater Technic
WWT Polska Sp. z o.o., ul.
Powstańców 56 A,
41-100 Siemianowice Śląskie
Water & Wastewater Technic WWT podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9
GmbH, Staufenstraße 5, D 74385
[zaw. max. 25%];
Pleidelsheim, Niemcy
wiaderko z tworzywa PEHD
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 12, 13
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister z PE; beczka z PE; produkt do
kontener
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz, środek dezynfekcyjny, zwalczający bakterie (w tym z rodzaju
Legionella), wirusy, grzyby, droŵdŵe, zarodniki w przemywaczach
powietrza urządzeń klimatyzacyjnych
kanister z PE; beczka z PE; produkt do
kontener
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz, środek utleniający do dezynfekcji powierzchni i wody pitnej jak
równieŵ
do wewnętrznej dezynfekcji przemywaczy powietrza
kanister z PE; beczka z PE; produkt do
kontener
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0012/03 z dnia OFF! Max w aerozolu
15.09.2003
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
Colep Polska Sp. z o.o., ul
2-(2-hydroksyetylo)-piperydyino-1aerozol do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów karboksylan sek-butylu, CAS: 119515-38- kleszczy
7 [zaw. 16 g/100g], inna nazwa ikarydyna,
bayrepel, KBR 3023
jednorazowy pojemnik
aerozolowy aluminiowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0013/03 z dnia Autan Protection Plus
15.09.2003
Pump Spray przeciw
kleszczom
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1).HYDRA Farmacosmetici S.p.a.,
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Via delle Industrie 10, 35010
Ronchi di Villafranca, Padovana,
(PD) Włochy
2) SC Johnson Europlant B.V.,
Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV
Mijdrecht, Holandia
2-(2-hydroksyetylo)piperydyino-1karboksylan sek-butylu/Ikarydyna,
CAS: 119515-38-7, WE: 423-210-8 [zaw.
200g/kg];
atomizer do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz
kleszczy
butelka z atomizerem
(HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0014/03 z dnia OFF! Protection Plus
15.09.2003
atomizer przeciw
insektom
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1).HYDRA Farmacosmetici S.p.a.,
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Via delle Industrie 10, 35010
Ronchi di Villafranca Padovana,
(PD) Włochy
2) SC Johnson Europlant B.V.,
Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV
Mijdrecht, Holandia
2-(2-hydroksyetylo)piperydyino-1karboksylan sek-butylu/Ikarydyna,
CAS: 119515-38-7, WE: 423-210-8 [zaw.
200g/kg] (zaw. 20%)];
płyn do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz
kleszczy
butelka polietylenowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0015/03 z dnia Autan Active sztyft
15.09.2003
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 hydroxyethyl) -,1-methylpropylester,
CAS: 119515-38-7 [zaw. 20%], inna nazwa:
pikaridyna, bayrepel, KBR 3023;
sztyft do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz
kleszczy
pojemnik (PE lub PP) z
produkt do
pokrętłem umoŵliwiającym powszechnego
wysuwanie sztyftu
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
KVP GmbH, Projensdorfer Str.324,
D-24106 Kiel, Niemcy
0016/03 z dnia Autan Family krem
15.09.2003r
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
KVP GmbH, Projensdorfer Str.324,
D-24106 Kiel, Niemcy
1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 hydroxyethyl) -,1-methylpropylester,
CAS: 119515-38-7 [zaw. 10%], inna nazwa:
pikaridyna, bayrepel, KBR 3023;
krem do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających
tuba plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0017/03 z dnia OFF! Family Care Junior SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1. SC Johnson Europlant BV, Groot
15.09.2003
Gel
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Mijdrechtstraat 81, 3641 Mijdrecht,
Holandia
2. Hydra Farmacosmetici S.p.a, Via
delle Industrie 10, 35010 Ronchi
di Villafranca Padovana, Włochy
2-(2-hydroksyetylo)piperydyino-1karboksylan sek-butylu/Ikarydyna,.
CAS: 119515-38-7, WE: 423-210-8 [zaw.
100g/kg (zaw. 10%)], inna nazwa:
pikaridyna, bayrepel, KBR 3023;
mleczko do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających
butelka polietylenowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0018/03 z dnia OFF! Family Care Gel
15.09.2003
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1. SC Johnson Europlant BV, Groot
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Mijdrechtstraat 81, 3641 Mijdrecht,
Holandia
2. Hydra Farmacosmetici S.p.a, Via
delle Industrie 10, 35010 Ronchi
di Villafranca Padovana, Włochy
2-(2-hydroksyetylo)piperydyino-1karboksylan sek-butylu/Ikarydyna,
CAS: 119515-38-7 [zaw. 100g/kg (10%)],
inna nazwa: bayrepel, KBR 3023;
balsam do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających
butelka polietylenowa z
pompką
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0019/03 z dnia Autan Family aerozol
15.09.2003
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 hydroxyethyl) -,1-methylpropylester,
CAS: 119515-38-7 [zaw. 10%], inna nazwa:
pikaridyna, bayrepel, KBR 3023;
aerozol do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających
butelka plastikowa z
pompką
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
KVP GmbH, Projensdorfer Str.324,
D-24106 Kiel, Niemcy
0020/03 z dnia Baygon papier przeciw
15.09.2003
molom
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
von Philio Strasse 833, D-86633
Neuburg, Niemcy
0021/03 z dnia Raid spirala
15.09.2003
owadobójcza przeciw
komarom
S C Johnson Sp. z o.o., ul.
PT Johnson Home Hygiene
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Products, Mid Plaza I,
Jl.Jend.Sudirman Kav 10 - 11,
Jakarta 10220, Indonezja
0022/03 z dnia Baygon Master
15.09.2003
Elektrofumigator
owadobójczy
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
0023/03 z dnia Baygon Master 15.09.2003
wkładki do
elektrofumigatora
owadobójczego
0024/03 z dnia Baygon saszetka
15.09.2003
przeciw molom
transflutryna,CAS: 118712-89-3 [zaw.
0,5%];
paski papieru nasączone insektycydem do zwalczania moli odzieŵowych i
innych szkodników wyrobów tekstylnych w pomieszczeniach mieszkalnych
torebka foliowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
pudełko tekturowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Entraco SA, Eleftherias &
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
Melpomenis Street, 145 64 Kifissia, 37,5%];
Grecja
elektryczny elektrofumigator owadobójczy do zabezpieczenia pomieszczeń pudełko tekturowe
przed komarami
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Entraco SA, Eleftherias &
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
Melpomenis Street, 145 64 Kifissia, 37,5%];
Grecja
płytki owadobójcze do uŵycia wraz z elektrofumigatorem do
zabezpieczania pomieszczen przed komarami
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Bayer AG, D-51368 Leverkusen,
Niemcy
torebka z włókniny nasączona insektycydem do zwalczania moli
torebka foliowa
odzieŵowych i innych szkodników wyrobów tekstylnych w pomieszczeniach
mieszkalnych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
transflutryna, CAS: 118712-89-3, WE: 405- spirala słuŵąca do zwalczania i odstraszania komarów w pomieszczeniach
060-5 [zaw. 0,03g/100g
zamkniętych i na wolnym powietrzu
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 25
mg];
pudełko tekturowe
0025/03 z dnia Baygon saszetka
15.09.2003
przeciw molom o
zapachu lawendy
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Bayer AG, D-51368 Leverkusen,
Niemcy
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 30
mg];
torebka z włókniny nasączona insektycydem do zwalczania moli
torebka foliowa
odzieŵowych i innych szkodników wyrobów tekstylnych w pomieszczeniach
mieszkalnych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0026/03 z dnia Baygon Genius
15.09.2003
elektrofumigator
owadobójczy
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
1) Entraco SA, Eleftherias &
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
Melpomenis Street, 145 64 Kifissia, 0,88%];
Grecja; 2) Zobele Industrie
Chimiche S.P.A.,Via Fersina 4,
38100 Trento, Włochy
elektryczny elektrofumigator owadobójczy do zabezpieczenia pomieszczen opakowanie bezpośrednie- produkt do
przed komarami
butelka; opakowanie
powszechnego
zewnętrzne-pudełko
stosowania
tekturowe
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0027/03 z dnia Baygon Genius płyn do
15.09.2003
elektrofumigatora
owadobójczego
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
1) Entraco SA, Eleftherias &
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
Melpomenis Street, 145 64 Kifissia, 0,88%];
Grecja; 2) Zobele Industrie
Chimiche S.P.A.,Via Fersina 4,
38100 Trento, Włochy
płyn do zabezpieczania pomieszczeń przed komarami
opakowanie bezpośrednie- produkt do
butelka; opakowanie
powszechnego
zewnętrzne-pudełko
stosowania
tekturowe
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0028/03 z dnia Raid Max pianka
15.09.2003
przeciw owadom
biegającym
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
SC Johnson Europlant BV, Groot
cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,04%] pianka do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht,
mieszkalnych i uŵyteczności publicznej
Holandia
puszka aerozolowa (stal)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0030/03 z dnia Raid przeciw owadom
15.09.2003
latającym w areozolu
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1) Bayer S.p.a., Viale Certosa 130,
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 20156 Milano, Italy; 2) SC Johson
Europlant B.V., Groot
Mijdrechtstaat 81, 3641 RV
Mijdrecht, Holandia
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
aerozol do zwalczania owadów latających w pomieszczeniach mieszkalnych jednorazowy pojemnik
0,04%]; cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. i uŵyteczności publicznej
aerozolowy (stal)
0,025%];
0051/03 z dnia Flash do dezynfekcji
15.09.2003
kuchni i łazienek
Procter & Gamble Operations
Polska Sp. z o.o. ul.
Zabraniecka 20, 03-872
Warszawa
Procter & Gamble Operations
Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka
20, 03-872 Warszawa
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 (zaw.
3,5%);
płyn do dezynfekcji kuchni i łazienek
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0052/03 z dnia Flash do dezynfekcji rur Procter & Gamble Operations
15.09.2003
i odpływów
Polska Sp. z o.o. ul.
Zabraniecka 20, 03-872
Warszawa
Procter & Gamble Operations
Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka
20, 03-872 Warszawa
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 (zaw.
3,7%);
płyn do dezynfekcji rur i odpływów
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0053/03 z dnia Ace Blue Wybielacz
15.09.2003
Procter & Gamble Operations
Polska Sp. z o.o. ul.
Zabraniecka 20, 03-872
Warszawa
A.K. Novomoskovsk,
Komsomolskoje 64, 301670
Novomoskovsk, Rosja
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 (zaw.
3%);
płyn do dezynfekcji
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0054/03 z dnia Ace Lemon Wybielacz
15.09.2003
Procter & Gamble DS Polska
Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 20
03-872 Warszawa
S.C. Detergenti S.A. 5 Stan
Vidrighin street, 1900 Timisoara,
Romania
Podchloryn sodu CAS: 7681-52-9, WE: 231- płyn do dezynfekcji
668-3 [zaw. 4,724g/100g (4,5g/100g jako
aktywny chlor)]
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
0056/03 z dnia Ace Wybielacz
15.09.2003
Procter & Gamble DS Polska
Sp. z o.o.ul. Zabraniecka 20
03-872 Warszawa
S.C. Detergenti S.A. 5 Stan
Vidrighin street, 1900 Timisoara,
Romania
Podchloryn sodu CAS: 7681-52-9, WE: 231- płyn do dezynfekcji
668-3 [zaw. 4,724g/100g (4,5g/100g jako
aktywny chlor)]
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
0057/03 z dnia DIVOSAN FORTE
15.09.2003
Diversey Polska Sp. z o. o., ul. Solvay Chemie b.v., Schepersweg
Fabryczna 5, 00-446
1, 6049 CV Herten, Holandia
Warszawa
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- ciecz, produkt przeznaczony do dezynfekcji zbiorników, separatorów,
186-8 [zaw. ok. 150 g/kg]
podgrzewaczy, maszyn do napełniania, systemów przewodów oraz innych
urządzeń produkcyjnych zarówno metodą natryskową jak i w systemach
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: mycia obiegowego CIP w przemyśle spoŵywczym, a szczególności w
231-765-0 [zaw. ok. 230 g/kg]
przemyśle browarniczym i napojowym; produkt przeznaczony do
powierzchni mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z
ŵywnością; posiada właściwości bakteriobójcze
kanister (HDPE), beczka
(HDPE), kontener (HDPE)
0058/03 z dnia DIVOSAN ACTIV
15.09.2003
Diversey Polska Sp. z o. o., ul. Solvay Chemie b.v., Schepersweg
Fabryczna 5, 00-446
1, 6049 CV Herten, Holandia
Warszawa
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- ciecz; produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do
kanister (HDPE); beczka
186-8 [zaw. 54 g/kg];
dezynfekcji wody procesowej mającej kontakt z ŵywnością w przemyśle
(HDPE)
spoŵywczym. Przeznaczony do powierzchni mających jak i nie mających
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: bezpośredniego kontaktu z ŵywnością. Posiada właściwości bakteriobójcze.
231-765-0 [zaw. 225 g/kg];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
0059/03 z dnia DIVOSAN PERACID
15.09.2003
JohnsonDiversey Polska Sp. z 1) JohnsonDiversey Deutschland
o.o. Al. Stanów Zjednoczonych GmbH & Co. OHG, Morschheimer
61A, 04-028 Warszawa
Straβe 12, D-67292
Kirchheimbolanden; 2) Bactria
GmbH & Co. KG, Morschheimer
Straβe 12, D-67292
Kirchheimbolanden, Niemcy
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw.
10%],
ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle
spoŵywczym
kanister (HDPE); beczka
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0060/03 z dnia DIVOSAN
15.09.2003
HYPOCHLORITE
Diversey Polska Sp. z o. o., ul. 1) Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
Fabryczna 5, 00-446
76312 Vizovice, Czechy;
Warszawa
2) Brenntag Polska Sp. z o.o., ul.
Towarowa 6, 05-530 Góra
Kalwaria;
3) Diversey, S.S.Lodi Crema 235,
26010 Bagnol, Cremasco-CR,
Włochy
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 120 g/kg]
ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni
mających jak i nie mających kontaktu z ŵywnością oraz do dezynfekcji
wody pitnej
i basenowej; posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze
kanister (HDPE); beczka
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 6 miesięcy od
5
daty produkcji
31.12.2024
0061/03 z dnia TEGO 2000
15.09.2003
Diversey Polska Sp. z o. o., ul. 1) Evonik, Golschmidtstraße 100,
Fabryczna 5, 00-446
45127 Essen, Niemcy
Warszawa
2) Diversey, S.S. Lodi Crema 235,
26010 Bagnol Cremasco-CR,
Włochy
aminy, n-C10-16 alkilotrimetylenodi-,
produkty reakcji z kwasem
chlorooctowym, CAS: 139734-65-9, WE:
mieszanina [zaw. 200 g/kg]
ciecz, preparat dezynfekcyjny na bazie amfoterycznych związków
powierzchniowo czynnych przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
mających jak i nie mających kontaktu z ŵywnością w przemyśle
spoŵywczym, przetwórczym, napojowym oraz innych pokrewnych a takŵe
w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym; posiada właściwości
bakteriobójcze
i bójcze przeciw grzybom droŵdŵopodobnym
kanister (HDPE) 5L/
produkt do
zmiana na:kanister (HDPE) profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0062/03 z dnia Clorox (Fresh - Świeży,
15.09.2003
Floral - Kwiatowy,
Lemon - Cytrynowy)
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9
(zaw.<5%);
preparat w postaci cieczy, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
gospodarstwie domowym oraz do odplamiania i wybielania tkanin
butelka z tworzywa
sztucznego
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
0069/03 z dnia OFF! Protect aerozol
15.09.2003
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1) Farmol S.P.A.via Vardella 3,
N,N-dietylo-m-toluamid (inna nazwa: aerozol stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami, muchami i
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 24040 Comun Nuovo (Bergamo),
DEET; N,N-dietyl-meta-toluamid), CAS: innymi owadami latającymi
Włochy; 2) Colep Polska Sp. z o.o., 134-62-3 [zaw. 15% (150 g/kg)];
ul. Przemysłowa 10, 97-410
Kleszczów
opakowanie aluminiowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
Henkel Iberica S.A., Calle Corcega
480, 08025 Barcelona, Hiszpania
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
0071/03 z dnia OFF! Protect atomizer
15.09.2003
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1. SC Johnson Europlant BV, Groot N-dietylo-meta-toluamid, CAS:134-62-3
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Mijdrechtstraat 81, 3641 Mijdrecht, [zaw. 70g/kg];
Holandia
2. Hydra Farmacosmetici S.p.a, Via
delle Industrie 10, 35010 Ronchi
di Villafranca, Padovana, Włochy
0074/03 z dnia Toilet Duck - Marine,
15.09.2003
Fresh - krążki do toalet
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
0075/03 z dnia Mr Muscle Hydraulik w
15.09.2003
żelu
preparat w atomizerze stosowany jako ochrona przed komarami,
kleszczami
butelka z atomizerem
(HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Jeyes Ltd., Burner Way, Thetford, ortobenzyloparachlorofenol CAS: 120-32- krąŵki in-tank do dezynfekcji toalet
Norkfolk IP24 1 HF, Wielka Brytania 1 [zaw. 0,2%];
blister plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Farmol S.P.A. via Vardella 3, 24040 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Comun Nuovo (Bergamo), Włochy 41,4%];
ŵel do usuwania zatorów w zlewach, otworach odpływowych i rurach
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0076/03 z dnia Mr Muscle Hygiene 15.09.2003
płyn do szyb i innych
powierzchni
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
SC Johnson Europlant BV, Groot
izopropanol (IPA) CAS: 67-63-0 [zaw.
Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, 3,5%];
Holandia
płyn antybakteryjny do szyb, luster i innych powierzchni
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0081/03 z dnia Raid Max przeciw
15.09.2003
komarom i muchom w
aerozolu
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
SC Johnson Europlant BV, Groot
Tetrametryna CAS: 7696-12-0 [zaw.
Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, 0,316%]; permetryna CAS: 52645-53-1
Holandia
[zaw. 0,1%]; transflutryna CAS: 11871289-3 [zaw. 0,05%];
aerozol zwalczający komary, muchy i inne owady latające
opakowanie ze stali
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0083/03 z dnia Raid przeciw owadom
15.09.2003
biegajacym i latającym
w aerozolu
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
SC Johnson Europlant BV, Groot
ekstrakt piretrum CAS: 8003-34-7 [zaw.
aerozol zwalczający owady biegające i latające: muchy, komary, prusaki,
Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, 0,2%]; permetryna CAS: 52645-53-1 [zaw. karaluchy itp. w pomieszczeniach mieszkalnych i uŵyteczności publicznej
Holandia
0,2%]; piperonylo butoksyd CAS: 51-03-6
[zaw. 0,5%];
opakowanie ze stali
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0086/03 z dnia Raid Przeciw
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
15.09.2003
Karaluchom i Mrówkom Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
SC Johnson Europlant BV, Groot
cypermetryna CAS: 52315-07-8 [zaw.
Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, 0,114%]; imiprotryna CAS: 72963-72-5
Holandia
[zaw. 0,198%];
aerozol do stosowania przeciwko karaluchom, mrówkom, pająkom,
prusakom itp.
opakowanie ze stali
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0087/03 z dnia Raid przeciw
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
15.09.2003
karaluchom i mrówkom Domaniewska 41, 02-672
w aerozolu
Warszawa
SC Johnson Europlant BV, Groot
imiprotryna CAS: 72963-72-5 [zaw. 0,1%]; aerozol do zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek faraona itp.
Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, deltametryna CAS: 52918-63-5 [zaw.
Holandia
0,05%];
opakowanie ze stali
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0088/03 z dnia Raid przeciw komarom - SC Johnson Sp. z o.o. ul.
15.09.2003
elekrofumigator
Domaniewska 41, 02-672
owadobójczy z płynem Warszawa
oraz Raid płyn do
elektrofumigatora zapas
Zobele Ind Chemiche SPA, Via
Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
(RS)-3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent- elektrofumigator owadobójczy oraz płyn do zabezpieczania pomieszczeń
2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3- przed komarami, muchami i innymi owadami latającymi
(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate (mixture of 4
isomers 1R trans,1R: 1R trans, 1S: 1R
cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-Allethrin
(środek ochrony roślin -PPP) [zaw. 6%];
opakowanie zewnętrzne - produkt do
pudełko kartonowe;
powszechnego
opakowanie bezpośrednie - stosowania
butelka plastikowa
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0089/03 z dnia Raid przeciw komarom - SC Johnson Sp. z o.o. ul.
15.09.2003
elektrofumigator
Domaniewska 41, 02-672
owadobójczy z
Warszawa
wkładkami oraz Raid
przeciw komarom wkładki do
elektrofumigatora zapas
Zobele Ind Chemiche SPA, Via
Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
pynamina forte CAS: 584-79-2 [zaw.
27mg];
opakowanie kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
elektrofumigator owadobójczy oraz wkładki przeciw muchom i komarom
produkt do
powszechnego
stosowania
0093/03 z dnia Raid płyn owadobójczy
15.09.2003
przeciw komarom o
zapachu geraniumzapas
„S.C. Johnson” Sp. z o.o., ul.
1. Zobele Ind. Chemiche SPA, Via
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
2. Zobele Bulgaria Eood, Rakovski
Municipality, Industrial Zone 2,
4142 Striama, District Plovdiv BG,
Bułgaria
esbiothrin [zaw. 2,8%(2,8g/100g)];
płyn owadobójczy przeciw komarom o zapachu Geranium
opakowanie zewnętrzne - produkt do
pudełko kartonowe;
powszechnego
opakowanie bezpośrednie - stosowania
butelka plastikowa
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
0094/03 z dnia Raid elektrofumigator z SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Zobele Ind Chemiche SPA, Via
15.09.2003
płynem owadobójczym Postępu 18, 02-672 Warszawa Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
przeciw komarom o
zapachu geranium
esbiothrin [zaw. 2,8%(2,8g/100g)];
elektrofumigator z płynem owadobójczym o zapachu Geranium przeciw
komarom
opakowanie zewnętrzne - produkt do
pudełko kartonowe;
powszechnego
opakowanie bezpośrednie - stosowania
butelka plastikowa
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0095/03 z dnia Raid elektrofumigator
15.09.2003
owadobójczy z płynem
owadobójczym przeciw
komarom
„S.C. Johnson” Sp. z o.o., ul.
1. Zobele Ind. Chemiche SPA, Via
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
2. Zobele Bulgaria Eood, Rakovski
Municipality, Industrial Zone 2,
4142 Striama, District Plovdiv BG,
Bułgaria
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom
enylo)cyklopropanokarboksylan 2metylo-4-okso-3-(prop-2ynylo)cyklopent-2-en-1-ylu/Praletryna
CAS: 23031-36-9; WE: 245-387-9 [zaw.
1,2g/100g];
pudełko (papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0096/03 z dnia Raid płyn owadobójczy
15.09.2003
przeciw komaromzapas
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1. Zobele Ind. Chemiche SPA, Via
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
2. Zobele Bulgaria Eood, Rakovski
Municipality, Industrial Zone 2,
4142 Striama, District Plovdiv BG,
Bułgaria
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo)cyklopropanokarboksylan 2metylo-4-okso-3-(prop-2ynylo)cyklopent-2-en-1ylu/Praletryna, CAS: 23031-36-9, WE:
245-387-9 [zaw. (1,2g/100g)]
Pudełko (papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
płyn owadobójczy przeciw komarom
0097/03 z dnia Raid przenośny
15.09.2003
elektrofumigator
przeciw komarom z
wkładem
owadobójczym
SC Johnson Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Palma Electronic s.r.I. Via Dell
transflutryna CAS: 118712-89-3 [zaw.
Industria 7, 37049 Villa Bartolomea, 220mg];
Włochy
0100/03 z dnia PRESEPT - tabletki do
15.09.2003
dezynfekcji
Johnson & Johnson Poland Sp. Advanced Sterilization Products,
dichloroizocyjanuran sodowy (inna
z o.o., ul. Iłŵecka 24, 02-135
division of Ethicon, Inc., a Johnson nazwa – troklozen sodu), CAS: 2893-78Warszawa
& Johnson company, 33,
9 [zaw. 50% (zaw. 50 g/100g)]
Technology Drive, Irvine, California
92618, USA
0101/03 z dnia PRESEPT - granulat
15.09.2003
dezynfekcyjny
Johnson & Johnson Poland Sp. Advanced Sterilization Products,
troklozen sodu (inna nazwa:
z o.o., ul. Iłŵecka 24, 02-135
division of Ethicon, Inc., a Johnson dichloroizocyjanuran sodowy) CAS:
Warszawa
& Johnson company, 33,
2893-78-9 [zaw. 50g/100g];
Technology Drive, Irvine, California
92618, Stany Zjednoczone
0102/03 z dnia MOL-FOX (kwiatowa,
Deo Line s.c. Anna Rębowska- Deo Line s.c. Anna Rębowska-Paul,
15.09.2003
bukiet, leśna, jodła, bez, Paul, Stefan Znamirowski, ul. Stefan Znamirowski, ul. Łabędzka
lawenda)
Łabędzka 3a 44-153 Kozłów
3a
44-153 Kozłów
elektrofumigator wraz z wkładem przeciw komarom
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
preparat dezynfekcyjny w postaci tabletek: 0,5g, 2,5g i 5,0g przeznaczony pojemnik polipropylenowy
do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów, szkła laboratoryjnego, urządzeń,
powierzchni i przedmiotów w kuchniach, do urządzeń chłodniczych i
sanitarnych oraz do dezynfekcji ogólnej
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 5 lat od daty
4
produkcji
31.12.2024
preparat dezynfekcyjny w postaci granulatu przeznaczony do dezynfekcji
pojemnik polipropylenowy
powierzchni, przedmiotów, szkła laboratoryjnego, urządzeń, powierzchni i
przedmiotów w kuchniach, do urządzeń chłodniczych i sanitarnych oraz do
dezynfekcji ogólnej
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 5 lat od daty
4
produkcji
31.12.2024
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
empetryna [ester (E)-(R,S)-1-etynylo- produkt przeznaczony do zwalczania moli ubraniowych w postaci
2-metylo-2-pentenylowy kwasu (1RS)- nasączonej płytki tekturowej, umieszczonej w aŵurowym koszyku
cis-trans-2,2-dimetyloplastikowym
3(2metylopropenylo)
cyklopropanokarboksylowego], [zaw.
0,02g];
opakowanie kartonowe
aŵurowy koszyczek w
plastikowej folii PET-PE
0103/03 z dnia MOL - OFF
15.09.2003
DEO Line s.c. Z.P. Chr. Anna
Rębowska-Paul, Stefan
Znamierowski, ul. Łabędzka
3a, 44-166 Kozłów
0104/03 z dnia Ajax Antibacterial Płyn
30.09.2003
do mycia naczyń
DEO Line s.c. Z.P. Chr. Anna
Rębowska-Paul, Stefan
Znamirowski, ul. Łabędzka 3a, 44166 Kozłów
empetryna [ester (E)-(R,S)-1-etynylo- produkt przeznaczony do zwalczania moli ubraniowych w postaci
2-metylo-2-pentenylowy kwasu (1RS)- nasączonej płytki tekturowej, umieszczonej w aŵurowym koszyku
cis-trans-2,2-dimetyloplastikowym
3(2metylopropenylo)
cyklopropanokarboksylowego], CAS:
54406-48-3 [zaw. 0,02g];
aŵurowy koszyczek w
plastikowej folii PET-PE
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Colgate-Palmolive Poland Sp. z Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.
o. o., Plac Inwalidów 10, 01o., Plac Inwalidów 10, 01-552
552 Warszawa
Warszawa
kwas mlekowy (zaw. 1,23%);
butelka (PET), opakowanie produkt do
uzupełniające (PE/PP)
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0106/03 z dnia Ajax 2 w 1 Cytrynowy
30.09.2003
żel do czyszczenia i
dezynfekcji
Colgate-Palmolive Poland Sp. z Colgate-Palmolive Greece, 89
o. o. Wybrzeŵe Gdyńskie 6D,
Athinon Strret, GR 18541 Piraeus,
01-531 Warszawa
Grecja
podchloryn sodowy CAS: 7681-52-9 (zaw. ŵel do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością butelka (PEHD)
1,55%);
i środkami ŵywienia zwierząt
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0110/03 z dnia NDO DES 90/136 P
15.09.2003
środek w płynie
dezynfekcji i mycia
powierzchni
NorDen Sp. z o. o.ul. Półłanki
23, 30-740 Kraków
kanister (PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
0111/03 z dnia NDO DES 82 OS środek NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki Farmadan Danmark A/S, PO Box 70 nadtlenek wodoru (zaw. 33%); CAS: 7722- płynny środek przeznaczony do dezynfekcji w przetwórstwie spoŵywczym
15.09.2003
w płynie do szybkiej
23, 30-740 Kraków
DK - 9560 Hadsund, Dania
84-1; kwas nadoctowy (zaw. 5%); CAS:
dezynfekcji powierzchni
79-21-0;
kanister (PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 1 rok od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
0112/03 z dnia HANDFREE mydło w
15.09.2003
płynie do higienicznej
dezynfekcji rąk
butelka (PE); kanister (PE) produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
antybakteryjny płyn do mycia naczyń kuchennych
Farmadan Danmark A/S, PO Box 70 podchloryn sodu (zaw. 6%); CAS: 7681-52- płynny środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w
DK - 9560 Hadsund, Dania
9;
przetwórstwie spoŵywczym
NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki Farmadan Danmark A/S, PO Box 70 chlorhydryna diglikolu, CAS: 18472-51-0
23, 30-740 Kraków
DK - 9560 Hadsund, Dania
[zaw. 0,2%];
płynne mydło do higienicznej dezynfekcji rąk w zakładach przetwórstwa
spoŵywczego, obiektach zbiorowego ŵywienia, salonach fryzjerskich i
gabinetach odnowy biologicznej
produkt do
powszechnego
stosowania
3 lata od daty
produkcji
0113/03 z dnia NDO HAND DES - środek NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki Farmadan Danmark A/S, PO Box 70 etanol (zaw. 80ml/100ml ); CAS: 64-17-5;
15.09.2003
do higienicznej
23, 30-740 Kraków
DK - 9560 Hadsund, Dania
dezynfekcji rąk
płynny środek do higienicznej dezynfekcji rąk personelu w zakładach
przetwórstwa spoŵywczego
0126/03 z dnia FARATOX B
15.09.2003
ICB Pharma Tomasz
Świętosławski, Paweł
Świętosławski Sp. J.
ul.Moųdzierzowców 6a, 43-602
Jaworzno
produkt w postaci granulatu, przeznaczony do zwalczania mrówek faraona stacje trutek z folii PET
w pomieszczeniach
0133/03 z dnia MUCHOZOL EXTRA
15.09.2003
Zakłady Chemiczne ORGANIKA- 1. Synthos Agro Sp. z o.o., ul.
AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43- Chemików 1, 32-600 Oświęcim
600 Jaworzno
2. Zakłady Chemiczne „OrganikaAzot” S.A., ul. Chopina 94, 43-600
Jaworzno
0140/03 z dnia Domestos Hygienic
Unilever Polska S.A. ul.
15.09.2003
Wipes (Lemon Fresh,
Domaniewska 41, 02 - 672
Regular) - jednorazowe Warszawa
ściereczki czyszczące
ICB Pharma Tomasz Świętosławski, metopren CAS 65733-16-6 [zaw.0,5%];
Paweł Świętosławski Sp. J.
ul.Moųdzierzowców 6a, 43-602
Jaworzno
CIP 4 S.p.A. Via Idiomi 6, 20090
Assago, Milan, Włochy
butelka (PE); kanister (PE) produkt do
powszechnego
stosowania
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
alfametryna (inna nazwa:
preparat owadobójczy w formie dyspensera aerozolowego do zwalczania
alfacypermetryna) CAS 67375-30-8 [zaw. owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza much, komarów, os i
0,10%];
innych
esbiotryna (inne nazwy: bioalletryna;
ester(S)-3-allyl-2-metylo-4oxocyklopent-2-enyl(1R)-trans
chryzantemowy) (środek ochrony
roślin, PPP) [zaw. 0,04%];
butoksylan piperonylu (inna nazwa:
eter 3,4-metylenodioksy-6propylobenzylo-n-butylodietyloglikolu)
CAS 51-03-6 [zaw. 1,10%];
pojemnik aerozolowy
aluminiowy lub z blachy
białej
nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 (zaw.
0,05-0,5%);
opakowanie zewnętrzne - produkt do
pudełko (PP); opakowanie powszechnego
bezpośrednie - folia (PP)
stosowania
jednorazowe ściereczki do czyszczenia i dezynfekcji róŵnych powierzchni
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
0143/03 z dnia Virkon dla higieny
30.09.2003
żywności
Naturan Sp. z o.o. ul.
Naturan Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, bis(peroksymonosiarczano)bis(siarcza preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do
saszetka z folii
produkt do
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 01-793 Warszawa
n) pentapotasu, CAS: 70693-62-8, WE:
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością, środków transportu trójwarstwowej
powszechnego
274-778-7 [zaw. 50g w 100g preparatu]
oraz dezynfekcji jaj konsumpcyjnych
(PE/AL/PET) w pudełku
stosowania
kartonowym, torba (PE) w
kubełku (PP)
Kat: I Grupy: 2, 4 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0144/03 z dnia Virkon
30.09.2003
Naturan Sp. z o.o., ul.
Naturan Sp. zo.o., ul. Rydygiera 8,
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 01-793 Warszawa
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
0145/03 z dnia PeraVir
30.09.2003
Naturan Sp. z o.o. ul.
Antec International Limited, Chilton kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Industrial Estate, Windham Road, 186-8 [zaw.14%wag.]; (powstaje in-situ z
dezynfekcji i mycia powierzchni, wyposaŵenia, mebli w zakładach opieki
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, Anglia prekursorów): I-nadboran sodu CAS:
zdrowotnej
10332-33-9[zaw.40-60%wag.];
IItetraacetyloetylenodiamina CAS: 1054357-4 [zaw.10-30%wag.];
torebka z tworzywa
sztucznego
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0160/03 z dnia MRÓWKILLER
07.11.2003
Laboratorium Organiczne
"LAB", Spółka z o.o. ul.
Darwina 3, 43-603 Jaworzno
pojemnik aerozolowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Bis(peroksymonosiarczano)bis(siarcza preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do
saszetki w pudełku
n) pentapotasu (CAS: 70693-62-8), 50g dezynfekcji i mycia powierzchni, wyposaŵenia, mebli oraz narzędzi i
kartonowym
w 100g preparatu;
sprzętu medycznego, a takŵe do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych
i wydalin w zakładach opieki zdrowotnej
Laboratorium Organiczne "LAB" Sp. cypermetryna CAS: 52315-07-8 [zaw.
z o.o. ul. Darwina 3 43-603
0,06%];
Jaworzno
aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania mrówek
0161/03 z dnia KOMAR REPELENT AE
07.11.2003
Laboratorium Organiczne
"LAB", Spółka z o.o. ul.
Darwina 3, 43-603 Jaworzno
Laboratorium Organiczne "LAB" Sp. ester etylowy kwasu
z o.o. ul. Darwina 3, 43-603
butyloacetyloaminopropionowego Jaworzno
insect repellent 3535 (IR3535) [zaw.
15%];
aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do odstraszania komarów, pojemnik aerozolowy
meszek i kleszczy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0162/03 z dnia NOKAUT ZIELONY
07.11.2003
Laboratorium Organiczne
"LAB", Spółka z o.o. ul.
Darwina 3, 43-603 Jaworzno
Laboratorium Organiczne "LAB" Sp. tetrametryna CAS: 1166-46-7 [zaw.0,1%]; aerozolowy preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania owadów
z o.o. ul. Darwina 3, 43-603
cyfenotryna [zaw.0,3%];
biegających: prusaków, karaluchów, mrówek, rybików cukrowych, pcheł,
Jaworzno
pluskiew i innych w pomieszczeniach mieszkalnych
pojemnik aerozolowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0173/03 z dnia ALFASEKT 050 SC
02.10.2003
Asplant-Skotniccy Sp. J. ul.
Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina alfa-cypermetryna (inna nazwa:
Chopina 78A, 43-600 Jaworzno 78A, 43-600 Jaworzno
alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 50g];
preparat w postaci koncentratu suspensyjnego zwalczający owady latające butelka polietylenowa
i biegające
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0176/03 z dnia INSEKTUM DOMESTIK
30.09.2003
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Produkcyjnoalfametryna CAS 67375-30-8 (zaw.
Handlowe "Stanisław
Handlowe "Stanisław Dorociak", ul. 0,01%);
Dorociak", ul. Kolejowa 34, 46- Kolejowa 34, 46-113 Wilków
113 Wilków
płyn do bezpośredniego stosowania za pomocą atomizerów i rozpylaczy
butelka polietylenowa
gospodarczych przeznaczony do zwalczania insektów w higienie sanitarnej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0177/03 z dnia FP-10 antybakteryjne i
30.09.2003
antygrzybicze mydło w
płynie
MPS International Ltd., Sp. z o. MPS International Ltd Sp. z o. o.,
o., ul. Bohaterów Warszawy
ul. Bohaterów Warszawy 30, 7530, 75-211 Koszalin
211 Koszalin
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
chlorek bezalkoniowy, CAS 61789-71-7
mydło w płynie przeznaczone do stosowania w miejscach o znacznym
(zaw. 0,1%);
naraŵeniu na skaŵenia bakteryjne i grzybiczne
alkohol izopropylowy,CAS: 67-63-0; (zaw.
2%);
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
3 lata od daty
produkcji
0179/03 z dnia SEPTYL - AMYCO
30.09.2003
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul.
ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki Reymonta 28, 06-091 Ząbki
orto-fenylofenol CAS 90-43-7 [zaw. 12%]; płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji
opakowanie z tworzywa
4-chloro-3-metylofenol CAS 59-50-7
powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej oraz do chemicznej dezynfekcji sztucznego
[zaw. 4%];
2- bielizny szpitalnej
benzylo-4-chlorofenol CAS 120-32-1
[zaw. 1%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0180/03 z dnia RAFASEPT
30.09.2003
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul.
ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki Reymonta 28, 06-091 Ząbki
orto-fenylofenol CAS 90-43-7 [zaw.
12,5%];
4-chloro-3-metylofenol CAS 59-50-7
[zaw. 3%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0181/03 z dnia SEPTYL R
30.09.2003
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul.
ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki Reymonta 28, 06-091 Ząbki
orto-fenylofenol (inna nazwa: biphenyl- płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji
2-ol), CAS: 90-43-7, WE: 201-993-5 [zaw.
powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej
13% (13 g/100g)];
4-chloro-3-metylofenol (inna nazwa:
chlorokrezol), CAS: 59-50-7, WE: 200-4216 [zaw. 1% (1 g/100 g)];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji
opakowanie z tworzywa
powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej oraz do chemicznej dezynfekcji sztucznego
bielizny szpitalnej
opakowania z tworzywa
sztucznego
0183/03 z dnia Medicarine
30.09.2003
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG.
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D40554, Dusseldorf, Niemcy
Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu
CAS: 51580-86-0 [zaw. 99,6g/100g]
tabletki do sporządzania roztworu wodnego przeznaczone do dezynfekcji
zmywalnych powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych oraz
zanieczyszczonych substancjami organicznymi, dezynfekcji przedmiotów
przez zanurzenie, do stosowania w zakładach ŵywienia zbiorowego,
kuchniach, kuchenkach oddziałowych i do dezynfekcji sanitariatów
pojemnik (HDPE)
produkt jest
przeznaoczny do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0184/03 z dnia Laudamonium
30.09.2003
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG.
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D40554, Dusseldorf, Niemcy
quaternary ammonium compounds,
benzylcoco alkyldimethyl, chlorides
CAS 61789-71-7 [zaw. 20g];
płyn o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
przeznaczony do zmywania powierzchni w obrębie basenów, obiektów
sportowych, szatni, saun, zakładów fizykoterapii itp.
kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0185/03 z dnia Baygon Home & Plant w SC Johnson Sp. z o.o. ul.
02.10.2003
aerozolu
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
1) Bayer S.p.a., Viale Certosa 130,
20156 Milano, Włochy; 2) S.C.
Johnson Europlant B.V., Groot
Mijdrechtstaat 81, 3641 RV
Mijdrecht, Holandia
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
0,03%];
cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw.
0,025%];
aerozol do zwalczania owadów latających: much, komarów i innnych w
pomieszczeniach mieszkalnych i uŵyteczności publicznej oraz pielęgnacji
roślin ozdobnych
jednorazowy pojemnik
aerozolowy aluminiowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0224/03 z dnia BROS - Szampon
07.11.2003
owadobójczy dla psów
SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61611 Poznań
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,2%];
płynny preparat do zwalczania pcheł u psów
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
"SIGMA", ul. Naramowicka
194, 61-611 Poznań
0232/03 z dnia Lora - Szampon na wszy "SIGMA", ul. Naramowicka
29.10.2003
194, 61-611 Poznań
SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61611 Poznań
0242/03 z dnia Obroża repelencyjna
07.11.2003
PESS
Wytwórnia Chemiczna PESS Jerzy Repelent 3535 (inna nazwa: 3-(NWestfal, 32-013 Nieznanowice, gm. butyloacetamino)propionian etyowy),
Gdów
CAS: 52304-36-6 [zaw. 15% wag.];
Wytwórnia Chemiczna PESS
Jerzy Westfal, 32-013
Nieznanowice, gm. Gdów
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,3%]; szampon zwalczający wszawicę głowową u ludzi
butoksylan piperonylu CAS 51-03-6 [zaw.
1,45%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
obroŵa przeznaczona do odstraszania pcheł, kleszczy u psów i kotów
opakowanie zewnetrzneprodukt do
pudełko tekturowe;
powszechnego
opakowanie bezpośrednie- stosowania
saszetka z
wielowarstwowej folii z
tworzywa sztucznego
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów
biegających np. prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pcheł pluskiew,
rybików cukrowych w pomieszczeniach
pojemnik pod ciśnieniem z produkt do
bachy ocynowanej
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 1) Reckitt Benckiser Kft Lajos u.48- fenotryna CAS 26002-80-2 [zaw. 0,1%];
aerozolowy preparat do zwalczania owadów latających: much i komarów w pojemnik pod ciśnieniem z produkt do
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
46 Budapest III, Węgry; 2) Reckitt imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,04%]; pomieszczeniach oraz prusaków
blachy ocynowanej
powszechnego
Dwór Mazowiecki
Benckiser Pty Ltd., 33 Hope St.
stosowania
Ermington NSW, 2115 Australia
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0250/03 z dnia Mortein Plus Lure'n' Kill, Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 1) Reckitt Benckiser Kft Lajos u.48- cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw.
07.11.2003
preparat do zwalczania ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
46 Budapest III, Węgry; 2) Reckitt 0,286%]; imiprotryna CAS 72963-72-5
owadów biegających
Dwór Mazowiecki
Benckiser Pty Ltd., 33 Hope St.
[zaw. 0,14%];
Ermington NSW, 2115 Australia
0253/03 z dnia Mortein Ultra All Insect
07.11.2003
Killer Odourless,
aerozolowy preparat
owadobójczy
butelka PE
0254/03 z dnia Mortein Mosquito
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Zobele Industrie Chemiche S.p.A,
07.11.2003
Zapper Liquid Refill,
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Via Fersina, 4 - 38100 Trento,
płynny wkład wymienny Dwór Mazowiecki
Włochy
do elektrofumigatora
owadobójczego Mortein
esbiotryna (środek ochrony roślin,
PPP) [zaw. 3%];
płynny wkład wymienny do elektrofumigatora owadobójczego, preparat
zabezpiecza pomieszczenie przed przelatujacymi komarami
opakowanie zewnetrznekartonowe; opakowanie
bezpośrednie-butelka
szklana
produkt do
powszechnego
stosowania
0257/03 z dnia Mortein
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Zobele Industrie Chemiche S.p.A,
07.11.2003
elektrofumigator
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Via Fersina, 4 - 38100 Trento,
przeciw komarom wraz Dwór Mazowiecki
Włochy
z wymiennymi płytkami
esbiotryna (środek ochrony roślin,
PPP) [zaw. 22,8 mg];
elektrofumigator przeciw komarom wraz z płytkami owadobójczymi
przeznaczony do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami, odstrasza
komary
opakowanie zewnetrznekartonowe; opakowanie
bezpośrednie-celofanowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0258/03 z dnia Mortein Mosquito
07.11.2003
Zapper Mat Refills,
płytki wymienne do
elektrofumigatora
przeciwko komarom
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Zobele Industrie Chemiche S.p.A,
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Via Fersina, 4 - 38100 Trento,
Dwór Mazowiecki
Włochy
esbiotryna (środek ochrony roślin,
PPP) [zaw. 22,8 mg];
płytki wymienne do elektrofumigatora owadobójczego przeciw komarom
opakowanie celofanowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0259/03 z dnia Mortein Mosquito
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Zobele Industrie Chemiche S.p.A,
07.11.2003
Zapper and Liquid Refill, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Via Fersina, 4 - 38100 Trento,
elektrofumigator
Dwór Mazowiecki
Włochy
przeciw komarom wraz
z wkładem płynnym
esbiotryna (środek ochrony roślin,
PPP) [zaw. 3%];
elektrofumigator przeciw komarom wraz z wkładem płynnym przeznaczony opakowanie zewnetrznedo zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami
kartonowe; opakowanie
bezpośrednie-butelka
szklana
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
elektrofumigator przeciw komarom wraz z wkładem płynnym przeznaczony opakowanie bezpośrednie: produkt do
do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami
butelka szklana;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
karton
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płynny wkład, preparat zabezpiecza pomieszczenie przed komarami
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0261/03 z dnia Mortein Anti Mosquito
07.11.2003
Device and Liquid,
elektrofumigator
przeciw komarom wraz
z wkładem płynnym
Reckitt Benckiser (Poland)
S.A. ul. Okunin 1, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki
DBK Espana S.A., Parc Technologic esbiotryna (środek ochrony roślin,
del Valles, Cerdanyola del Valles,
PPP) [zaw. 2,6%];
Barcelona, Hiszpania
0262/03 z dnia Mortein Anti Mosquito
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. DBK Espana S.A., Parc Technologic esbiotryna (środek ochrony roślin,
07.11.2003
Liquid Refill, płynny
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
del Valles, Cerdanyola del Valles,
PPP) [zaw. 2,6%];
wkład wymienny do
Dwór Mazowiecki
Barcelona, Hiszpania
elektrofumigatora
owadobójczego Mortein
opakowanie bezpośrednie: produkt do
butelka szklana;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
karton
0263/03 z dnia Mortein Barrier Outdoor Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Reckitt Benckiser Pty Ltd., 33 Hope imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,03%]; aerozolowy preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających np. pojemnik pod ciśnieniem z produkt do
07.11.2003
Surface Spray, preparat ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
St. Ermington NSW, 2115 Australia deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw.
prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pcheł, pluskiew a takŵe rybików bachy ocynowanej
powszechnego
do zwalczania owadów Dwór Mazowiecki
0,03%];
curkowych
stosowania
biegających
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0264/03 z dnia Mortein Moth Strips,
07.11.2003
zawieszka przeciw
molom
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Zobele Industrie Chemiche S.p.A,
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Via Fersina, 4 - 38100 Trento,
Dwór Mazowiecki
Włochy
empentryna CAS 54406-48-3 [zaw.
300mg];
preparat przeciw molom w postaci plastikowej zawieszki
folia zawierająca płytke w
obudowie plastikowej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0269/03 z dnia GERMEX A
03.12.2003
HCS EUROPE Sp. z o.o., ul.
Warszawska 9 A, 32-086
Węgrzce
PRAMOL - CHEMIE AG,
Industriestrasse 3, CH-9602
Bazenheid, Szwajcaria
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 4,5
g/100g],
płyn, bakteriobójczy środek do mycia i dezynfekcji we wszystkich
miejscach uŵyteczności publicznej i prywatnej (np. prysznice, toalety),
higienie kuchennej oraz przemyśle spoŵywczym; kuchniach publicznych,
domach, szkołach, przedszkolach
Kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0270/03 z dnia Divosan CD
03.12.2003
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446 Warszawa
Dwutlenek chloru (wytwarzany w
specjalnym generatorze w reakcji dwóch
komponentów: chlorynu sodowego i kwasu
solnego), CAS: 10049-04-4
[zaw. 0,2-4 mg/l];
dwutlenek chloru, którego roztwór przeznaczony jest do dezynfekcji wody
pitnej w przemyśle spoŵywczym
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE),
paletokontener (HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 5
31.12.2024
2 lata od daty
produkcji
0272/03 z dnia Divoquat Forte
03.12.2003
JohnsonDiversey Polska Sp. z 1) JohnsonDiversey Deutschland
o.o. Al. Stanów Zjednoczonych GmbH & Co. oHG, Morschheimer
61A, 04-028 Warszawa
Straße 12, D-67292
Kirchheimbolanden, Niemcy; 2)
JohnsonDiversey Ceska Reublika,
s.r.o., K Hajum 1233/2, 155 00
Praha 5 - Stodulky, Czechy
czwartorzędowe związki zmoniowe,
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, przemyśle spoŵywczym
CAS 68424-85-1 [zaw. ok. 20%];
kanister z HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
0273/03 z dnia Suma Dis D4
03.11.2003
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa/
1) Cheport spol. sr. o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
2) Diversey, Rembrandtlaan 414,
7545 ZW Enschede, Holandia
chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. ok. 4%
(40g/kg)];
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
gastronomii oraz przemyśle spoŵywczym
worek (LDPE); butelka
(HDPE); kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
31.12.2024
0274/03 z dnia McDonald's DR
03.12.2003
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
1) Diversey, Rembrandtlaan 414,
7545 ZW Enschede, Holandia
2) Diversey Manufactoring Facility,
Cotes Park Industrial Estate,
Somercotes, Alfreton, Derbyshire
DE55 4AP, Wielka Brytania
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 70 g/kg]
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
restauracjach
worek z tworzywa
sztucznego; butelka
(HDPE); kanister (HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0275/03 z dnia SU 392
03.12.2003
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Republika Czeska
propan-2-ol, CAS: 67-63-0,WE: 200-661-7
[zaw. 297 g/kg]
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
przemyśle spoŵywczym
kanister (HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
L-(+)-kwas mlekowy, CAS: 79-33-4, WE:
201-196-2 [zaw. 50,4 g/kg];
0276/03 z dnia BRUTUS PUDER
03.12.2003
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Okoniewscy
"Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.
Dzierŵoniowska 21, 58-260
Bielawa
owalny pojemnik
plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0290/03 z dnia AGRECOL ANTY"AGRECOL" Sp. z o.o., ul.
"AGRECOL" Sp. z o.o., ul. Mesznary Masa reakcji (S)-α-cyjano-3produkt w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania niepoŵądanych
03.12.2003
SZKODNIK DOMOWY AL Mesznary 2, 98-400 Wieruszów 2, 98-400 Wieruszów
fenoksybenzylo-(1R,3R)-3-(2,2owadów w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, garaŵach, itp.
dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylanu i
(R)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylanu
(1:1) (alfa-cypermetryna), CAS 67375-308 [zaw. 0,25 g/l]
butelka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0295/03 z dnia MURIN FACOUM PASTA
03.12.2003
wiadro plastikowe; torebka produkt do
z folii aluminiowej; karton powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 14 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Agro-Trade Sp. z o.o.,
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3,
63-004 Tulce
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 15
Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. mg/1g];
o., ul. Dzierŵoniowska 21, 58-260
Bielawa
VEBI s.a.s. del Dr Luigi Bazzolo &
C., Via Desman 43, 35010 S.
Borgoricco, Padwa, Włochy
brodifacoum CAS 56073-10-0 [zaw.
0,005%];
puder do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
preparat w postaci pasty zwalczający gryzonie (szczury i myszy)
0310/03 z dnia ALDEKOL DES 03
3.12.2003
Agro-Trade Sp. z o.o.,
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3,
63-004 Tulce
Ewabo Chemikalien GmbH, D49835 Wietmarschen 2,
Kolpingstrasse 4, Niemcy
Glutaral (aldehyd glutarowy), CAS: 111- Płyn, produkt zwalcza bakterie, wirusy i grzyby w celu utrzymania higieny
30-8 [zaw. 250 g/l];
weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu
zwierząt. Przeznaczony do zwalczania grzybów na powierzchniach
Formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 185 g/l]; niekontaktujących się
z ŵywnością: ścianach, podłogach, wyposaŵeniu pieczarkarni i
Chlorek alkilo (C12-14)kompostowni poza cyklami produkcyjnymi, a takŵe systemów
dimetylobenzylo- amonowy (ADBAC
wentylacyjnych (poza klimatyzacją), powierzchni magazynów i hal
(C12-C14)), CAS: 85409-22-9 [zaw. 25 g/l];
butelka (polietylen (PE))
kanister (polietylen (PE))
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0311/03 z dnia ALDEKOL DES LB
3.12.2003
Agro-Trade Sp. z o.o.,
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3,
63-004 Tulce
Ewabo Chemikalien GmbH, D49835 Wietmarschen 2,
Kolpingstrasse 4, Niemcy
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano- 1,3–diamina
(diamina), CAS: 2372-82-9 [zaw. 75g/l]
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0317/03 z dnia ACTICIDE LA
3.12.2003
Interchem Sp. z o. o. ul.
Wojciecha 26, 40-474
Katowice
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- 2-bromo-2-nitropropan-1,3-ol, CAS 52- ciecz, środek konserwujący przeznaczony do zabezpieczania wodnych farb, kanister PE; beczka PE,
67346 Speyer, Niemcy
51-7 [zaw. 2,5-10%]; mieszanina (3:1): 5- lakierów oraz klejów
kontener PE
chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu [zaw.
1%], CAS 55965-84-9;
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością w
zakładach przetwórstwa spoŵywczego
0320/03 z dnia Penta 250 FS
3.12.2003
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J.,
ul.Moųdzierzowców 6B, 43 - 602
Jaworzno
imidachlopryd, CAS:138261-41-3 [zaw.
20%];
alfa - cypermetryna, CAS: 67375-30-8
[zaw. 5%];
preparat w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania owadów w higienie
sanitarnej, lokalach uŵyteczności publicznej
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0322/03 z dnia Zwalcza Mrówki
3.12.2003
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Sp.J.,ul.
Moųdzierzowców 6B, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43 - 602
Jaworzno
cypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,04%];
preparat w postaci cieczy zwalczający owady (muchy, komary, mrówki
oraz karaluchy, prusaki, rybiki cukrowe, pluskwy) w higienie sanitarnej,
pomieszczeniach mieszkalnych oraz lokalach uzyteczności publicznej
butelka z PE z atomizerem produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0323/03 z dnia Zwalcza Karaczany
3.12.2003
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43 - 602
Jaworzno
cypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,0045%];
preparat w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania owadów w higienie
sanitarnej
butelka z PE z atomizerem produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0324/03 z dnia Owadozol P
3.12.2003
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43 - 602
Jaworzno
cypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,35%];
preparat w postaci aerozolu przeznaczony do zwalaczania owadów
szkodliwych w pomieszczeniach mieszkalnych i uŵyteczności publicznej
pojemnik aerozolowy
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
0325/03 z dnia Zwalcza Mole
3.12.2003
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43 - 602
Jaworzno
cypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,04%]; tetrametryna CAS: 7696-12-0
[zaw.0,015%];
preparat w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania owadów (moli) w
higienie sanitarnej
butelka z PE z atomizerem produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0326/03 z dnia Polcyp 5 WP
3.12.2003
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Spółka
Jawna; ul. Moųdzierzowców
6B, 43-602 Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6B, 43 - 602
Jaworzno
cypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.
5%];
preparat w postaci proszku przeznaczony do zwalczania owadów w
higienie sanitaranej
saszetka z folii
trójwarstwowej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0335/03 z dnia KATHON MW
3.12.2003
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Rohm & Haas UK Ltd Lenning
House 2, Masons Avenue Croydon,
CR9 3NB, Wielka Brytania
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4izotiazol-3-on oraz 2-metylo-4izotiazol-3-on ( 3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. 10-12,5%];
preparat w postaci cieczy stosowany do ochrony płynów obróbkowych
hobok plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 1 rok od daty
13
produkcji
na czas
nieokreślony
0336/03 z dnia KATHON TM LXE
3.12.2003
BIOCIDE
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
ACIMA Chemicals Industries Ltd.,
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Im Ochsensand, CH-9471 Buchs,
Szwajcaria
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izo- preparat w postaci cieczy stosowany do ochrony produktów chemii
tiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i
gospodarczej
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS
220-239-6) (Mieszanina
CMIT/MIT),
WE: Mieszanina, CAS:
55965-84-9 [zaw. 1,6 g/100g]
beczka (polietylen wysokiej produkt do
gęstości (HDPE))
profesjonalnego
kontener (polietylen
stosowania
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0337/03 z dnia KATHON CG
3.12.2003
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4izotiazol -3-on oraz 2-metylo-4izotiazol-3-on ( 3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. 1,0 -3,0%];
kanister plastikowy;
kontener plastikowy
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Rohm & Haas UK Ltd Lenning
House 2, Masons Avenue Croydon,
CR9 3NB, Wielka Brytania
produkt w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do
kosmetyków i wyrobów toaletowych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
0340/03 z dnia RAT KILLER PERFEKT
3.12.2003
PASTA
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6b, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski, Sp.J., ul.
Moųdzierzowców 6b, 43-602
Jaworzno
3-[3-(4′-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4tetrahydro-1-naftylo]-4hydroksykumaryna/Brodifakum), CAS:
56073-10-0 [zaw. 50 mg/kg];
0352/03 z dnia Miro - szampon przeciw "MIRO-plus" Sp. z o.o. ul.
3.12.2003
pchłom i kleszczom dla Sienkiewicza 75/77, 90-057
psa
Łódų
Laboratoires ICC, ZI - Secteur C,
Avenue Pierre et Marie Curie,
06700 Saint-Laurent-Du Var,
Francja
0360/03 z dnia Oxi WC żel
16.12.2003
dezynfekujący
Zakład Chemii Gospodarczej
Pollena-Astra Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700
Przemyśl
0361/03 z dnia Silux WC Gel Strong
16.12.2003
Zakład Chemii Gospodarczej
Pollena-Astra Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700
Przemyśl
produkt w postaci trującej przynęty w formie pasty przeznaczony do
zwalczania gryzoni
saszetka z folii
trójwarstwowej; pudełko
tekturowe; opakowanie
bezpośrednie: worek PE;
opakowanie zewnętrzne:
pudełko tekturowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 14 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,1%]; szampon w płynie do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Zakład Chemii Gospodarczej
Pollena-Astra Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700 Przemyśl
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
30% wag.];
płyn do mycia i dezynfekcji WC, umywalek, płytek, powierzchni
ceramicznych, plastikowych, emaliowanych, do udraŵniania syfonów i
kratek ściekowych oraz do wybielania tkanin
butelka z PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Zakład Chemii Gospodarczej
Pollena-Astra Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700 Przemyśl
Podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
30g/100 g (w tym aktywnego chloru ok. 4
g/100 g)];
ŵel do mycia i dezynfekcji WC, umywalek, płytek, powierzchni
ceramicznych, plastikowych, emaliowanych, do udraŵniania syfonów i
kratek ściekowych
butelka z PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
0362/03 z dnia Sanitex dezynfekcyjny
16.12.2003
Zakład Chemii Gospodarczej
Pollena-Astra Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700
Przemyśl
Zakład Chemii Gospodarczej
Pollena-Astra Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700 Przemyśl
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
30% wag.];
0363/03 z dnia Agrisept Tabs
3.12.2003
Pfizer Polska Sp. z o.o. ul.
Rzymowskiego 28, 02-697
Warszawa
Schering Plough Ltd., Shire Park,
Welwyn Garde City, Hertforgshire
AL7 1TW, Wielka Brytania
0369/03 z dnia DESCOCID
12.12.2003
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.ul.
Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
ANTISEPTICA chem.-pharm.
Produkte GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, D-50259 PulheimBrauweiler, Niemcy; miejsce
wytwarzania: AFP GmbH, OttoBrenner-Str. 16, 21337 Lüneburg,
Niemcy
ŵel do mycia i dezynfekcji podłóg, ścian, środków transportu, chłodni,
sanitariatów i kratek ściekowych w zakładach przetwórstwa mięsnego,
mleczarskiego,soków owaocowych, rozlewniach wód mineralnych,
browarach. Produktu nie stosować do powierzchni mających kontakt z
ŵywnością.
butelka z PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
sól sodowa kwasu
produkt w postaci tabletek do przedudojowej i poudojowej dezynfekcji
dichloroizocyjanurowego CAS 2893-78-9 strzyków, sprzętu udojowego
[zaw. 2,5g];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
torba PE, laminowana
powszechnego
torba PE; opakowanie
stosowania
zewnętrzne: pojemnik PE
Kat: I Grupy: 3
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
czwartorzędowe związki amoniowe,
ciecz, produkt przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, mających kontakt z ŵywnością
CAS 68424-85-1 [zaw. 12,0g], chlorek
didecylodimetyloamonium CAS 7173-515 [zaw. 6,0g]; kwas mrówkowy CAS 64-186 [zaw. 4,9g]; kwas benzoesowy, CAS 6585-0 [zaw. 2,0g]; 2-propanol, CAS 67-63-0
[zaw. 7,0g];
butelka HDPE; kanister
HDPE
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
0370/03 z dnia BIG SPRAY NEU
12.12.2003
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.
ul. Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
ANTISEPTICA chem.-pharm.
Produkte GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, D-50259 PulheimBrauweiler, Niemcy; miejsce
wytwarzania: AFP GmbH, OttoBrenner-Str. 16, 21337 Lüneburg,
Niemcy
etanol CAS 64-17-5 [zaw. 25,92g]; 2ciecz, produkt do dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni i sprzętów
propanol CAS 67-63-0 [zaw. 35,0g];
poliheksanidyna CAS: 27083-27-8 [zaw.
0,054g];
butelka HPE; kanister HPE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0371/03 z dnia SURFADESIN
12.12.2003
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.
ul. Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
ANTISEPTICA chem.-pharm.
Produkte GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, D-50259 PulheimBrauweiler, Niemcy; miejsce
wytwarzania: AFP GmbH, OttoBrenner-Str. 16, 21337 Lüneburg,
Niemcy
aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw.
ciecz, produkt do dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni, ścian, podłóg, butelka HDPE; kanister
8,0g]; czwartorzędowe związki
materiałów w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i HDPE; saszetki HDPE
amoniowe, benzylo-C12-16w przemyśle
alkilodimetylo, chlorki CAS 68424-85-1
[zaw. 5,0g]; chlorek
didecylodimetyloamonium CAS 7173-515 [zaw. 3,0g];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0373/03 z dnia ANTISEPTICA KOMBI
12.12.2003
SPRAY
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.,
ul. Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
ANTISEPTICA chem.-pharm.
Produkte GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, D-50259 PulheimBrauweiler, Niemcy; miejsce
wytwarzania: AFP GmbH, OttoBrenner-Str. 16, 21337 Lüneburg,
Niemcy
alkohol propylowy CAS 71-23-8 [zaw.
ciecz, produkt do dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni i sprzętów
35,0g]; alkohol etylowy CAS 64-17-5
[zaw. 20,0g]; aldehyd glutarowy, CAS 11130-8 [zaw. 0,05g];
butelka HPE; kanister HPE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0375/03 z dnia DERMOGUARD
12.12.2003
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.,
ul. Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
ANTISEPTICA chem.-pharm.
Produkte GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, D-50259 PulheimBrauweiler, Niemcy; miejsce
wytwarzania: AFP GmbH, OttoBrenner-Str. 16, 21337 Lüneburg,
Niemcy
poliheksanidyna CAS: 27083-27-8 [zaw.
0,2%];
0376/03 z dnia BIGUACID S
12.12.2003
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.,
ul. Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
ANTISEPTICA chem.-pharm.
Produkte GmbH, Carl-FriedrichGauß-Str. 7, D-50259 PulheimBrauweiler, Niemcy; miejsce
wytwarzania: AFP GmbH, OttoBrenner-Str. 16, 21337 Lüneburg,
Niemcy
chlorek didecylodimetyloamonium CAS ciecz, preparat do dezynfekcji oraz do czyszczenia powierzchni, podłóg,
7173-51-5 [zaw.17,5g]; poliheksanidyna
ścian i sprzętów
CAS: 27083-27-8 [zaw. 4,0g];
fenoksyetanol CAS 122-99-6 [zaw. 20,0g];
0377/03 z dnia Metasol TK 100 LC
16.12.2003
Gratenau Chemicals Polska Sp. Bayer AG, D-51369 Leverkusen,
z o.o., ul. Grochowska 8c, 04- Niemcy
217 Warszawa
tiabendazol CAS 148-79-8 [zaw. ok. 20%]; płyn, środek grzybobójczy przeznaczony do kontroli pleśni w farbach,
wyrobach papierowych, naturalnych i syntetycznych
0380/03 z dnia LOTION ZIELONE
3.12.2003
JABŁUSZKO ANTILICE
Laboratorium Chemiczne
"AKO", Al. M.J. Piłsudskiego
41c/24, 43-609 Jaworzno
Laboratorium Chemiczne "AKO", Al. permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 1%];
M.J. Piłsudskiego 41c/24, 43-609
Jaworzno
0381/03 z dnia DEZO - 1 - preparat
4.02.2004
myjąco-dezynfekcyjny
"COMPEX" Wielobranŵowa
Spółka PrzemysłowoHandlowa z o.o., ul. Poznańska
54/56, 62-081 Poznań Baranowo
"COMPEX" Wielobranŵowa Spółka
Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul.
Poznańska 54/56, 62-081 Poznań Baranowo
podchloryn sodu gat. S (NaOCl), CAS:
7681-52-9 [zaw. 25%];
ciecz, produkt bakteriobójczy do mycia rąk i ciała
butelka HPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka HPE; kanister HPE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 9
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
preparat ciekły przeznaczony do zwalczania wszawicy u ludzi
torebka z folii barierowej
metalizowanej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle
spoŵywczym
butelka PE; kanister PE;
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
12 miesięcy od
daty produkcji
0382/03 z dnia COMP SEPTO -preparat
4.02.2004
dezynfekcyjny
„COMPEX” Wielobranŵowa
Spółka PrzemysłowoHandlowa z o.o., Osiedle
Lecha 112/8, 61-298 Poznań;
Zakład Produkcyjny, ul.
Poznańska 54/56, 62-081
Baranowo
"COMPEX" Wielobranŵowa Spółka
Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul.
Poznańska 54/56, 62-081 Poznań Baranowo
chlorek didecylodimetyloamoniowy
płyn przeznaczony do dezynfekcji rąk
50% (inna nazwa: ARQUAD 2.10-50)
CAS 7173-51-5 [zaw. 0,25%];
dwuglukonian chlorheksydyny 20%
(inna nazwa: Di-D-glukonian 1,1heksametyleno-bis(5-(4chlorofenylo)biguanidu)) CAS 18472-510 [zaw. 2,3%]; alkohol izopropylowy
(inne nazwy: izopropanol; 2-propanol)
CAS 67-63-0 [zaw. 60%];
butelka PE; kanister PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0383/04 z dnia DISEPTOL - preparat
4.02.2004
myjąco-dezynfekcyjny
"COMPEX" Wielobranŵowa
Spółka PrzemysłowoHandlowa z o.o., ul. Poznańska
54/56, 62-081 Poznań Baranowo
"COMPEX" Wielobranŵowa Spółka
Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul.
Poznańska 54/56, 62-081 Poznań Baranowo
chlorek dioctylodimetyloamoniowy
50% (inna nazwa: ARQUAD 2.8-50) [zaw.
6%];
płyn myjąco-dezynfekcyjny o odczynie kwaśnym przeznaczony do
stosowania w przemyśle spoŵywczym
kanister PE; hobok
(kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0384/04 z dnia ATOS D - preparat
4.02.2004
myjąco-dezynfekcyjny
"COMPEX" Wielobranŵowa
Spółka PrzemysłowoHandlowa z o.o., ul. Poznańska
54/56, 62-081 Poznań Baranowo
"COMPEX" Wielobranŵowa Spółka
Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul.
Poznańska 54/56, 62-081 Poznań Baranowo
chlorek didecylodimetyloamoniowy
50% (inna nazwa: ARQUAD 2.10-50)
[zaw. 10%];
płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle
spoŵywczym
butelka PE; kanister PE;
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0385/03 z dnia ATOS S - preparat
4.02.2004
myjąco-dezynfekcyjny
"COMPEX" Wielobranŵowa
Spółka PrzemysłowoHandlowa z o.o., ul. Poznańska
54/56, 62-081 Poznań Baranowo
"COMPEX" Wielobranŵowa Spółka
Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul.
Poznańska 54/56, 62-081 Poznań Baranowo
podchloryn sodu gat. S (NaOCl), CAS:
7681-52-9 [zaw. 40%];
płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle
spoŵywczym
butelka PE; kanister PE;
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0386/03 z dnia ATOS - preparat myjąco- "COMPEX" Wielobranŵowa
4.02.2004
dezynfekcyjny
Spółka PrzemysłowoHandlowa z o.o., ul. Poznańska
54/56, 62-081 Poznań Baranowo
"COMPEX" Wielobranŵowa Spółka
Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul.
Poznańska 54/56, 62-081 Poznań Baranowo
podchloryn sodu gat. S (NaOCl), CAS:
7681-52-9 [zaw. 25%];
płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle
spoŵywczym
butelka PE; kanister PE;
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
0387/03 z dnia MOLOSAN
3.12.2003
"Fregata" S.A., ul.
Grunwaldzka 497, 80 - 309
Gdańsk - Oliwa
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka
497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa
empetryna ( inna nazwa: vapotryna)
CAS 54406-48-3 [zaw. ok. 0,5g/płytkę];
preparat owadobójczy w postaci płytki przeznaczony do zwalczania moli i
szkodników odzieŵy
opakowanie bezpośrednie: produkt do
folia aluminiowa;
powszechnego
opakowanie zewntrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0388/03 z dnia SAFROTIN PYLISTY
3.12.2003
"Fregata" S.A., ul.
Grunwaldzka 497, 80 - 309
Gdańsk - Oliwa
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka
497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa
propetamfos CAS 31218-83-4 [zaw. 2,0%]; preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania przeznaczony do
zwalczania owadów w higienie sanitarnej
saszetka z laminatu
(PET/Alu/PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0389/03 z dnia AFANISEP® PYLISTY
3.12.2003
"Fregata" S.A., ul.
Grunwaldzka 497, 80-309
Gdańsk
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka
497, 80-309 Gdańsk
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna), CAS:
52645-53-1 [zaw. 5g/kg];
preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania przeznaczony do
zwalczania owadów w pomieszczeniach
saszetka z laminatu
PET/PE, butelka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0390/03 z dnia BLUSAP® NA KOMARY
3.12.2003
"Fregata" S.A., ul.
Grunwaldzka 497, 80 - 309
Gdańsk
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka
497, 80 - 309 Gdańsk
N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
etylu, CAS 52304-36-6 [zaw. 120 g/l];
preparat w postaci płynu w atomizerze przeznaczony do odstraszania
owadów
butelka z pompką
rozpylającą (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE)/
polipropylen (PP))
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0391/03 z dnia ALFACRON 10 WP
3.12.2003
"Fregata" S.A., ul.
Grunwaldzka 497, 80 - 309
Gdańsk - Oliwa
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka
497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa
azametyfos CAS 35575-96-3 [ zaw. 10%];
preparat owadobójczy w postaci proszku przeznaczony do zwalczania
much
saszetka z laminatu
produkt do
(PET/Alu/PE); wiaderko PE; powszechnego
opakowanie bezpośrednie: stosowania
worek PE; opakowanie
zewnętrzne: worek PAP
Kat: III Grupy:
18, Kat: I Grupy:
3
na czas
nieokreślony
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0407/03 z dnia Pchełka pielęgnacyjny
3.12.2003
szampon przeciw
pchłom i kleszczom, dla
psów i szczeniąt
ICB Pharma Tomasz
Świętosławski, Paweł
Świętosławski Sp. Jawna.,
ul. Moųdzierzowców 6a, 43602 Jaworzno
0408/03 z dnia DOG'S SHAMPOO 16.12.2003
Szampon dla psów
przeciwko pchłom i
kleszczom
0421/03 z dnia ASCYP 10 WP
3.12.2003
ICB POLAND Tomasz
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,2%];
Świętosławski, Paweł Świętosławski pyriproxyfen CAS 95737-68-1
Sp. J., ul. Moųdzierzowców 6a, 43- [zaw.0,01%];
602 Jaworzno
preparat w postaci mikroemulsji przeznaczony do zwalczania pcheł i
kleszczy u psów i szczeniąt
butelka z nakrętką
(polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
COLMED s.c. S. Samkowski, P. V. Laboratories Sp. z o.o. sp. k., ul. (1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2Olakowski, ul. Zachodnia 38,
Kiwerska 35, 01-682 Warszawa
dichlorowinylo)-2,2
05-092 Łomianki
dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna), CAS:
52645-53-1, [zaw. 0,3 g/100g];
płyn przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Zakład Produkcyjno Usługowo - Handlowy "Best Pest" Małgorzata
Świętosławska, Jacek
Świętosławski Sp. J., ul.
Moųdzierzowców 6 b, 43 -602
Jaworzno
RKJ Ltd., 14 Monks Walk,
cypermetryna [zaw.10%] CAS: 52315-07Southfleet, Gravesend, Kent, DA 13 8;
9NZ, Wielka Brytania
preparat w postaci proszku przeznaczony do zwalczania szkodników
(owadów latających i pełzających) w higienie sanitarnej
saszetka z folii
trójwarstwowej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0424/04 z dnia Nadtlenek wodoru 35% W&G Import CHEMICALS Al.
05.04.2004
Lotników 32/46, 02-668
Warszawa
OCW Zweigniderlassung der
Degussa CEE GmbH, Fabrikstrasse
1, A-9721 Weissenstein, Austria
nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw.
35% wag.];
środek płynny przeznaczony do sterylizacji opakowań w przemyśle
spoŵywczym w urządzeniach mechanicznych
pojemnik z PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0425/04 z dnia Alkohol etylowy 70%
Maga-Herba, ul. Targowa 66,
19.04.2004
skażony chlorheksydyną 05-120 Legionowo
Maga-Herba, ul. Targowa 66, 05120 Legionowo
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 70%];
roztwór przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
butelka z PCV z pompką;
produkt do
butelka PE z zakraplaczem; powszechnego
butelka PE; kanister PE;
stosowania
beczka PE
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0453/04 z dnia FUMITHRINE "P"
16.01.2004
K. Szmidt i s-ka Agencja
Techniczno-Handlowa ul.
Skibowa 67, 52-230 Wrocław
L.C.B. s.a. - Laboratorie de Chemie permetryna, CAS 52645-53-1 [zaw. 5%
proszek (suchy aerozol) do likwidacji osobników dorosłych i larw owadów
i Biologie, 71260 La Salle, 16 rue
wag.]; pyrethrine, CAS 8003-34-7 [zaw.
latających, pełzających i pajęczaków
Troyan - 92310 SEVRES, Francja
0,6% wag.]; piperonylbutoxid CAS 51-036 [zaw. 3,0% wag.];
metalowa puszka z knotem produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0457/04 z dnia EUROPAL-ANTIPILZ16.01.2004
KONZENTRAT = EAK
K. Szmidt i s-ka Agencja
Techniczno-Handlowa ul.
Skibowa 67, 52-230 Wrocław
ZUMA - Zuckriegl GmbH und Co., A- czwartorzędowe zasady amoniowe
5020 Salzburg, Austria
(QAC), CAS 68391-01-5 [zaw. 30%];
butelka plastikowa;
kanister plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 18 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0473/03 z dnia Acticide LA
31.12.2003
CIECH Spółka Akcyjna ul.
Powązkowska 46/50, 01-728
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- 2-bromo-2-nitropropan-1,3-ol, CAS: 52- konserwant do wyrobów technicznych w postaci roztworu zabezpieczający beczka PE; kontener PE
67346 Speyer, Niemcy
51-7 [zaw. 2,5-10 %]; mieszanina: 5przed rozwojem bakterii, grzybów oraz droŵdŵy
chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1),
CAS: 55965-84-9 [zaw. ok. 1 %];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0476/03 z dnia Acticide MV
31.12.2003
CIECH Spółka Akcyjna ul.
Powązkowska 46/50, 01-728
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hśrodek grzybobójczy w postaci roztworu zabezpieczający produkty przed
67346 Speyer, Niemcy
izotazolin-3-onu i 2-metylo-2Hrozwojem bakterii, grzybów oraz pleśni
izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. 1,5 %];
beczka PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0477/03 z dnia Acticide NC
31.12.2003
CIECH Spółka Akcyjna ul.
Powązkowska 46/50, 01-728
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hkonserwant do wyrobów technicznych w postaci proszku działa
67346 Speyer, Niemcy
izotazolin-3-onu i 2-metylo-2Hbakteriobójczo, grzybobójcze i algobójcze
izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw.< 2,5 %];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0478/03 z dnia Acticide SPX
31.12.2003
CIECH Spółka Akcyjna ul.
Powązkowska 46/50, 01-728
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hśrodek antybakteryjny w postaci roztworu, zabezpiecza produkty przed
67346 Speyer, Niemcy
izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2Hrozwojem bakterii, grzybów i droŵdŵy
izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw.1,5 %];
beczka PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn do odkaŵania silnie zapleśniałych lub pokrytych algami podłoŵy
0480/03 z dnia Acticide SR 8282
31.12.2003
CIECH Spółka Akcyjna ul.
Powązkowska 46/50, 01-728
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- piritionian cynku, CAS: 13463-41-7
konserwant w postaci emulsji przeznaczony do zabezpieczania wyrobów
67346 Speyer, Niemcy
[zaw.2,5-10%];
włókienniczych, działa skutecznie na bakterie, grzyby i algi
2metoksykarbonyloaminobenzimidazol,
CAS: 10605-21-7 (inna nazwa:
karbendazym) [zaw. 2,5 -10%];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 9
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0481/03 z dnia Acticide TE
31.12.2003
CIECH Spółka Akcyjna ul.
Powązkowska 46/50, 01-728
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D- 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 10605- konserwant w postaci emulsji przeznaczony do zabezpieczania wyrobów
67346 Speyer, Niemcy
21-7 [zaw. 2,5 -10 %];
włókienniczych, działa skutecznie na bakterie, grzyby i algi
2metoksykarbonyloaminobenzimidazol,
CAS: 1065-21-7 (inna nazwa: karbendazym)
[zaw. 2,5 -10%];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 9
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0482/03 z dnia GÓRASAL NMD nisko
27.01.2004
pieniący się płyn do
mycia i dezynfekcji
przedmiotów i urządzeń
mających kontakt z
żywnością
Zakłady Chemiczne "GÓRA"
Janusz Głowacki,
Stanisławowo 66, 05-180
Pomiechówek
Zakłady Chemiczne "GÓRA" Janusz podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Głowacki, Stanisławowo 66, 05-180 min. 0,4% aktywnego chloru];
Pomiechówek
kaniaster PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji pojemników (z tworzyw
sztucznych lub ze stali nierdzewnej) w myjkach automatycznych mających
kontakt z ŵywnością oraz do mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych,
maszyn, stołów, zbiorników oraz ścian i podłóg
0483/03 z dnia GÓRASAL PMD pieniący
27.01.2004
się płyn do mycia i
dezynfekcji
przedmiotów i urządzeń
mających kontakt z
żywnością
Zakłady Chemiczne "GÓRA"
Janusz Głowacki,
Stanisławowo 66, 05-180
Pomiechówek
Zakłady Chemiczne "GÓRA"Janusz podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Głowacki, Stanisławowo 66, 05-180 min. 0,4% aktywnego chloru];
Pomiechówek
0484/03 z dnia ACTICIDE EP
31.12.2003
Zakłady Produkcyjne "ATLAS
THOR GmbH, Landwehrstr. 1, DWIGRY" Sp. z o. o., Dubowo II 67346 Speyer, Niemcy
nr 33, 16-400 Suwałki
0485/03 z dnia ACTICIDE NC
31.12.2003
Zakłady Produkcyjne "ATLAS
WIGRY" sp. z o. o. Dubowo II
nr 33, 16-400 Suwałki
0492/03 z dnia Acticide FI
31.12.2003
Zakłady Produkcyjne "ATLAS
WIGRY" Sp. z o.o. Dubowo II
nr 3, 16-400 Suwałki
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji pojemników z tworzyw
sztucznych lub ze stali nierdzewnej mających kontakt z ŵywnością oraz
urządzeń produkcyjnych, maszyn, stołów, zbiorników oraz ścian i podłóg
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
3-(3,4-dichlorofenyl)-1,1proszek stosowany jako środek konserwująco-odkaŵający w przemyśle,
dimetylomocznik, CAS: 330-54-1 [zaw. 10- chemii budowlanej
25 %]; karbendazym (inna nazwa: 2 metoksykarbonyloaminobenzymidazol)
, CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5 -10 %]; 2oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-201 [zaw. 2,5-10 %];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
THOR GmbH, Landwehrstr. 1, D67346 Speyer, Niemcy
mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2proszek stosowany jako środek konserwująco-odkaŵający w przemyśle,
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2 metylo - 2 chemii budowlanej
H - izotiazol-3-on (3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. < 2,5 %];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
THOR CHEMIE GmbH,
Landwehrstr.1, D-67346 Speyer,
Niemcy
formaldehyd, CAS: 50-00-0 [ zaw. <1 %]; ciecz, środek konserwująco-odkaŵający stosowany w przemyśle chemii
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i budowlanej
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), CAS:
55965-84-9 [zaw. < 5 %];
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0495/03 z dnia Raid Max przeciw
27.01.2004
komarom i muchom w
aerozolu
„S.C. Johnson” Sp. z o.o., ul.
SC Johnson Europlant BV, Groot
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1aerozol zwalczający komary, muchy i inne owady latające
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, enylo)cyklopropanokarboksylan 2Holandia
metylo-4-okso-3-(prop-2ynylo)cyklopent-2-en-1-ylu/Praletryna
CAS: 23031-36-9; WE: 245-387-9; [zaw.
0,10g/100g];
pojemnik aerozolowy (stal) produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
puszka (stal)
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan mfenoksy benzyl/Permetryna; CAS: 5264553-1; WE: 258-067-9 [zaw. 0,10g/100g]
0496/04 z dnia HiT INSECT KILLER NEW Intersilesia McBride Polska Sp. JagoPro Sp. z o.o., ul. Szczakowska Tetrametryna, CAS: 7696-12-0, WE: 23127.01.2004
z o.o. ul. Matejki 2a, 47-100
35, 43-600 Jaworzno
711-6 [zaw. 0,08g/100g]
Strzelce Opolskie
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy/butotlenek
piperonylu,
CAS: 51-03-6, WE: 200-076-7
[zaw.0,4g/100g]
aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
0497/04 z dnia SUPER COBRA
27.01.2004
INSECTICIDE INSECT
KILLER
Intersilesia McBride Polska Sp. YPLON S.A., Rue Moulin Masure 6,
z o.o. ul. Matejki 2a, 47-100
B-7730 Estaimpuis, Belgia
Strzelce Opolskie
(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających
metyloprop-1enylo)cyklopropanokarboksylan
(1,3,4,5,6,7-heksahydro-l,3-diokso- 2Hizoindol-2-ilo)metylu (d-Tetrametryna)
CAS: 1166-46-7 [zaw. 0,15 g/100 g];
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
beczka PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister PE, PP, PTFE;
beczka z PE, PP, PTFE;
paletopojemnik z PE, PP,
PTFE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4,
1 rok od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo) cyklopropanokarboksylan .alfa.cyjano- 3-fenoksybenzylu
(cyfenotryna) CAS: 39515-40-7 [zaw. 0,15
g/100 g];
0507/04 z dnia Acticde LA 0614
27.01.2004
"Nobiles" Kujawska Fabryka
Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul.
Duninowska 9, 87-800
Włocławek
Thor GMbH, Landwerstrasse 1, D67346 SPAYER, Niemcy
bronopol: 2 -bromo -2-nitropropan środek konserwujący w postaci cieczy, przeznaczony do ochrony przed
1,3-ol CAS:52-51-7 [zaw.14%]; 5-chloro- bakteriami, grzybami oraz droŵdŵami, mogącymi spowodować korozję
2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu CAS:
biologiczną układów wodnych
55965- 84-9 [zaw. 0,5%]; 2 metylo-2Hizotiazolin-3-onu CAS: 55965- 84-9 [zaw.
0,5%];
0508/04 z dnia DEZYNFEKTANT - CIP
27.01.2004
BIOCHEM-ART. Cezary Góral,
Beata Góral ul. Elfów 75, 80180 Gdańsk
BIOCHEM-ART. Cezary Góral, Beata kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. min. koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powietrza, powierzchni,
Góral ul. Elfów 75, 80-180 Gdańsk 15%]; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 materiałów, wyposaŵenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z ŵywnością
[zaw. ok. 20%];
lub środkami ŵywienia zwierząt oraz glonobójczy
0509/04 z dnia ALGISTOP – koncentrat WIRSBUD Przedsiębiorstwo
04.03.2004
gruntującoInwestycyjno - Budowlane
dezynfekujący
Sławomir Dulski, Podłęŵe 48,
32-003 Podłęŵe
"WIRSBUD" Przedsiębiorstwo
Inwestycyjno-Budowlane Sławomir
Dulski, Wola Batorska 457, 32-007
Zabierzów Bocheński
Czwartorzędowe związki amoniowe,
płynny koncentrat słuŵący do usuwania grzybów, porostów, pleśni na
benzylo-C8-18-alkilodimetylo, chlorki powierzchniach murowanych
[zaw. 6,5g/100g], CAS: 63449-41-2, WE: 264151-6;
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on [zaw.
1,5g/100g], CAS: 26530-20-1, WE: 247-7617;
0510/04 z dnia ALGIZID – preparat
04.03.2004
dezynfekującozabezpieczający
"WIRSBUD" Przedsiębiorstwo
Inwestycyjno-Budowlane Sławomir
Dulski, Wola Batorska 457, 32-007
Zabierzów Bocheński
czwartorzędowe związki amoniowe,
alkilodimetyl benzylokokosowy,
chlorki, CAS: 61789-71-7, WE: 263-080-8
[zaw. 7,5-10g/100g (zaw. 2,5-10%)];
Kabe Therm Sp. z o. o., Wola
Batorska 457, 32-007
Zabierzów Bocheński
2-oktylo-2H-izotiazolin-3-on, CAS:
26530-20-1, WE: 247-761-7 [zaw. 2,5g/100g
(zaw. < 2,5%)];
butelka (PE);
kanister (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płynny koncentrat słuŵący do usuwania mchów, grzybów, porostów, pleśni kanister (PE)
występujących na ścianach, tarasach i nagrobkach
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
0513/04 z dnia DELTHRINA 7,5 S.C.
04.02.2004
THEMAR IMPORT EKSPORT
THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z
Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02- o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820
820 Warszawa
Warszawa
deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw.
0,75%];
płynny preparat przeznaczony do zwalczania owadów w higienie
sanitarnej: prusaków, karaluchów, much, komarów, pluskiew, mrówek
faraona i innych, moŵe być stosowany do dezynsekcji w szpitalach,
ŵłobkach, przedszkolach
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0515/04 z dnia ABC pylisty preparat na THEMAR IMPORT EKSPORT
THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z
04.02.2004
mrówki
Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02- o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820
820 Warszawa
Warszawa
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan mfenoksybenzyl/ Permetryna CAS: 5264553-1 [zaw. 5g/kg]
pylisty preparat przeznaczony do zwalczania róŵnych gatunków mrówek
nachodzących do pomieszczeń z zewnątrz, moŵe być uŵywany do
zwalczania prusaków, karaluchów, pcheł, pluskiew i innych owadów
biegających
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0523/04 z dnia ABC na komary - Wkład THEMAR IMPORT EKSPORT
Zobele Industrie Chimiche S.p A,
04.02.2004
wymienny do
Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02- 38100 Trento, Via Fersina n. 4,
elektrofumigatora
820 Warszawa
Włochy
owadobójczego
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo) cyklopropanokarboksylan 2metylo- 4-okso-3-(prop-2ynylo)cyklopent-2-en- 1-ylu
(praletryna), CAS 23031-36-9 [zaw. 1%
(10g/kg)];
płynny wkład wymienny do elektrofumigatora owadobójczego
opakowanie bezpośrednie:
butelka plastikowa
(poli(tereftalan etylenu
(PET)/polietylen
(PE)/(polipropylen (PP))
opakowanie zewnętrzne:
blister, kartonik
Produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0525/04 z dnia Prusakostop
04.02.2004
THEMAR IMPORT EKSPORT
THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z
Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02- o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820
820 Warszawa
Warszawa
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,25%]; płynny preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających:
prusaków, karaluchów, mrówek i innych w higienie sanitarnej
plastikowy spryskiwacz
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0526/04 z dnia ABC - wkłady do
04.02.2004
elektrofumigatora na
komary
THEMAR IMPORT EKSPORT
Zobele Industrie Chimiche S.p A,
Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02- 38100 Trento, Via Fersina n. 4,
820 Warszawa
Włochy
esbiotryna (środek ochrony roślin,
PPP) [zaw. 22,0 mg];
wkłady do elektrofumigatora w postaci płytki przeznaczone do zwalczania
komarów i meszek
opakowanie bezpośrednie:
foliowa aluminiowa,
opakowanie zewnętrzne –
pudełko kartonowe
Produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
kat. 3, gr. 18
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0528/04 z dnia ABC zawieszka na mole
04.02.2004
THEMAR IMPORT EKSPORT
Zobele Industrie Chimiche S.p A,
Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02- 38100 Trento, Via Fersina n. 4,
820 Warszawa
Włochy
empentryna CAS 54406-48-3 [zaw. 300
mg];
preparat w postaci plastikowej zawieszki chroniący przed molami i innymi
szkodnikami
opakowanie bezpośrednie: produkt do
foliowe; opakowanie
powszechnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0547/04 z dnia Spray Dezynfekujący do INTER-VION S.A. ul.
27.01.2004
Obuwia EFIDIUM Pied
Ostrobramska 91, 04-118
Warszawa
PRODIFAC SAM, 9, Avenue du
Psince Hereditaire Albert 98000,
Monako
alkohol etylowy CAS 64-17-5 [zaw.
38,85%];
produkt w aerozolu słuŵący do dezynfekcji obuwia
pojemnik aerozolowy
aluminiowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0548/04 z dnia Blattanex Gel
27.01.2004
Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-Nnitroimidazolidyn-2-ylidenoamina
/Imidaklopryd, CAS 138261-41-3 [zaw.
21,50g/kg];
ŵel przeznaczony do zwalczania karaczanów
strzykawka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
0552/04 z dnia Baycidal 25 WP
27.01.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair, CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
2-chloro-N-[[[4trifluorometoksy)fenylo]amino]karbon
ylo]benzamid, CAS: 64628-44-0 [zaw. 250
g/kg]
0553/04 z dnia Quick Bayt
27.01.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
0554/04 z dnia Solfac 10 WP
27.01.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
0558/04 z dnia CHA-HA – Niedrażniąy
04.02.2004
płyn przeciwbakteryjny
Zakład Produkcji Sprzętu
Medycznego „Ravimed” Sp. z
o.o., ul. Polna 54, 05-119
Łajski / Legionowo
proszek do sporządzania zawiesiny wodnej przeznaczony do zwalczania
much
w oborach, chlewniach, kurnikach, na śmietnikach, w dołach kloacznych,
na wysypiskach śmieci oraz do zwalczania chrząszcza ściółkowego w
pomieszczeniach inwentarskich
opakowanie bezpośrednie produkt do
– torebka wielowarstwowa powszechnego
(ALU/papier),
stosowania
opakowanie zewnętrzne –
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-Ngranulat przeznaczony do zwalczania much
nitroimidazolidyn-2- ylidenoamina
/Imidaklopryd, CAS: 138261-41-3 [zaw. 5
g/kg]
saszetka z folii
wielowarstwowej; butelka
plastikowa; kubełek
plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair, CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2koncentrat przeznaczony do zwalczania owadów
dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.cyjano-3-fenoksy-4fluorobenzylu/Cyflutryna, CAS: 68359-375 [zaw. 100 g/kg]
opakowanie bezpośrednie
– torebka foliowa,
opakowanie zewnętrzne –
kartonowe;
beczka metalowa
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Zakład Produkcji Sprzętu
Medycznego „Ravimed” Sp. z o.o.,
ul. Polna 54, 05-119 Łajski /
Legionowo
chlorhexidinum gluconicum 20% (inna płyn przeznaczony do dezynfekcji higienicznej skóry
nazwa: diglukonian chloroheksydyny)
CAS: 18472-51-0 [zaw. 1%];
butelka z atomizerem
(PET, PCV)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
36 miesięcy od
daty produkcji
0563/04 z dnia Coopex® Świece Dymne Bayer Sp. z o.o. Al.
04.02.2004
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair, CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 13,5%]; świeca dymna do zadymiania pomieszczeń przeznaczona do zwalczania
owadów latających oraz biegających w pomieszczeniach zamkniętych
puszka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0564/04 z dnia COOPEX 25 WP
04.02.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
Bayer Environmental Science SA,
16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106,
69266 Lyon Codex 09, Francja
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 25%];
proszek do sporządzania zawiesiny przeznaczony do zwalczania owadów
latających i biegających
saszetka z folii
aluminiowej; opakowanie
bezpośrednie: torba
plastikowa; opakowanie
zewnętrzne: pudełko
kartonowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0566/04 z dnia FICAM 80 WP
04.02.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair, CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
bendiokarb, CAS: 22781-23-3, WE: 245216-8 [zaw. 800 g/kg];
proszek do sporządzania zawiesiny przeznaczony do zwalczania owadów
biegających i latających oraz ptaszyńca kurzego w pomieszczeniach i na
zewnątrz budynków
saszetka z folii
wielowarstwowej; puszka
plastikowa; pudełko
kartonowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0567/04 z dnia K-OTHRINE 2,5 FLOW
04.02.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair, CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
[1R-[l.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2dibromowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan.
alfa.-cyjano-3fenoksybenzylu/Deltametryna [zaw.
2,49%, 25 g/l];
płyn do sporządzania zawiesiny wodnej przeznaczony do zwalczania
owadów latających i biegających w pomieszczeniach
beczka (stal; polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
butelka (szkło; polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0568/04 z dnia K-OTHRINE 25 WP
04.02.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
Bayer Environmental Science SA,
16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106,
69266 Lyon Codex 09, Francja
deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw.
2,49%];
proszek do sporządzania zawiesiny wodnej przeznaczony do zwalczania
owadów biegających w pomieszczeniach
opakowanie bezpośrednie: produkt do
torba plastikowa;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0570/04 z dnia KORDON 10 WP
04.02.2004
Bayer Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
Bayer Environmental Science SA,
16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106,
69266 Lyon Codex 09, Francja
cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw.
10%];
proszek do sporządzania zawiesiny wodnej przeznaczony do zwalczania
owadów latających i biegających w pomieszczeniach
saszetka z folii
produkt do
wielowarstwowej;
powszechnego
opakowanie bezpośrednie: stosowania
torba plastikowa;
opakowanie zewnętrzne:
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0572/04 z dnia Systemclean
23.02.2004
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
Ewabo Chemikalien GmbH, D49835 Wietmarschen 2,
Kolpingstrasse 4, Niemcy
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji systemów pojenia drobiu i świń
600 g/l]
kanister PE
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0580/04 z dnia ANTOX B
23.02.2004
"INCO-VERITAS" S.A. ul.
"INCO-VERITAS" S.A. Oddział w
Wspólna 25, 00-519 Warszawa Ogorzelcu, Grupa Wyrobów
Budowlanych, Ogorzelec 52, 58-425
Leszczyniec
permetryna 25/75 (inna nazwa: 3fenoksybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2dichlorowinyl)-2,2dimetylcyklopropankarboksylan) CAS
52645-53-1 [zaw. 0,45% m/m];
Kat: II Grupy: 8
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0586/04 z dnia CHLORINOL
23.02.2004
GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna GRUPA INCO S.A., Zakład
25, 00-519 Warszawa
Produkcyjny w Górze Kalwarii, ul.
Towarowa 8,
05-530 Góra Kalwaria
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: ciecz stosowana do mycia i dezynfekcji dojarek mechanicznych i sprzętu
7681-52-9 [zaw. 60 g/100g, w tym 45-98 g/l dojarskiego
aktywnego chloru]
Kat: I Grupy: 3
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
płyn przeznaczony do zabezpieczania drewna przed niszczącym działaniem beczka metalowa; kanister produkt do
owadów ŵerujących w drewnie oraz zwalczania owadów technicznych
metalowy; butelka HDPE
powszechnego
szkodników drewna (w konstrukcjach i detalach wystroju zewnętrznego i
stosowania
wewnętrznego, meblach itp.)
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
0587/04 z dnia INCOZAN S
23.02.2004
GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna GRUPA INCO S.A., Zakład
25, 00-519 Warszawa
Produkcyjny w Górze Kalwarii, ul.
Towarowa 8,
05-530 Góra Kalwaria
chlorek didecylodimetyloamonu (inna
nazwa: Bardac 22), CAS: 7173-51-5[zaw.
9 g/100g]
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0591/04 z dnia Black Jack Fly &
23.02.2004
Mosquito Killer
Jan Szóstakiewicz prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: Jan Szóstakiewicz
”Axall”, ul. Łojewska 22/42, 03392 Warszawa
Tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,15
g/100g];
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0594/04 z dnia Black Jack Home &
23.02.2004
Garden
AXALL, ul. Łojewska 22/42, 03- Safeguard Chem. Corp., 411 Wales tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,2%]; spray, produkt przeciw karaluchom, mrówkom, pająkom, pchłom,
392 Warszawa
Avenue, Bronx, New York 10454,
pluskwom, kleszczom, mszycom, gąsienicom, przędziorkom i insektom
USA
latającym - komarom, muchom, meszkom, osom
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0595/04 z dnia Personal Insect
23.02.2004
Repellent
AXALL ul. Łojewska 22/42, 03- Safeguard Chem. Corp., 411 Wales N,N - dimethyl - m - toulamide CAS 121- spray, produkt odstraszający insekty: komary, pchły, kleszcze, muchy,
392 Warszawa
Avenue, Bronx, New York 10454,
72-2 [zaw. 9,975%];
meszki
USA
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0596/04 z dnia Best Friend Flea & Tick
23.02.2004
Killer Spray
AXALL ul. Łojewska 22/42, 03- Safeguard Chem. Corp., 411 Wales permetryna CAS 52645-53-1 [zaw.
392 Warszawa
Avenue, Bronx, New York 10454,
0,050%];
USA
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1) Jan Szóstakiewicz ”Axall”, ul.
Łojewska 22/42, 03-392 Warszawa;
2) Safeguard Chemical Corp., 411
Wales Avenue, Bronx, NY 10454,
Stany Zjednoczone
ciecz przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni, kanister HDPE
urządzeń, zbiorników itp. w przemyśle spoŵywczym
spray, środek przeznaczony do zwalczania insektycydów latających: much, pojemnik (stal, aluminium
meszek, komarów, moli do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na
(Alu), polietylen (PE),
otwartych przestrzeniach
polietylen wysokiej gęstości
3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)(HDPE))
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan
(permetryna), CAS: 52645-53-1 [0,15
g/100g];
spray dla psów przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy
0597/04 z dnia FORTE Preparat do
04.02.2004
dezynfekcji wanien z
hydromasażem
BIOTIMEX Maria Zając, Marek BIOTIMEX Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42- Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42-693
693 Krupski Młyn
Krupski Młyn
Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
(EINECS 240-032-4) i
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/ Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno) guanilguanidyny),
CAS: 27083-27-8, WE: Polimer,
[zaw.3,2g/100g];
produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji systemu wodnego
wanien z hydromasaŵem
Butelka HDPE lub PE;
kanister HDPE
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0598/04 z dnia TOP. Preparat do
04.02.2004
dezynfekcji
BIOTIMEX Maria Zając, Marek BIOTIMEX Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42- Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42-693
693 Krupski Młyn
Krupski Młyn
chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidyny), CAS:
27083-27-8
[zaw. 1, 6 g/100g]
produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji systemu wodnego
wanien z hydromasaŵem
butelka (HDPE lub PE);
kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uzytku
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0599/04 z dnia HYDROPARTNER 04.02.2004
DEZY. Płyn do
dezynfekcji wanien z
hydromasażem
BIOTIMEX sc Maria Zając,
Marek Kisiel ul.
Wyczółkowskiego 13, 41-902
Bytom
chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidyny),
CAS:27083-27-8 [zaw. 1,6%];
produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji systemu wodnego
wanien z hydromasaŵem
butelka PE, HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
BIOTIMEX sc Maria Zając, Marek
Kisiel ul. Wyczółkowskiego 13, 41902 Bytom
0600/04 z dnia Preparat do dezynfekcji BIOTIMEX Maria Zając, Marek BIOTIMEX Maria Zając, Marek
04.02.2004
instalacji wodnej
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42- Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42-693
wanien z
693 Krupski Młyn
Krupski Młyn
hydromasażem
Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6- produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji systemu wodnego
heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
wanien z hydromasaŵem
(EINECS 240-032-4) i
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/ Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno) guanilguanidyny) CAS:
27083-27-8,WE: Polimer, [zaw. 1,6g/100g];
Butelka HDPE lub PE
0601/04 z dnia MAXIPOOL FORTE
4.02.2004
Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
(EINECS 240-032-4) i
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/ Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno) guanilguanidyny),
CAS: 27083-27-8,WE: Polimer,
[zaw. 20g/100g];
Opakowanie bezpośrednie- produkt do
butelka HDPE, opakowanie powszechnego
zewnętrzne-pudełko
stosowania
tekturowe;
kanister HDPE
BIOTIMEX Maria Zając, Marek 1. Dr. Ing. Franz Böhm Ges. m.b.H,
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42Industriestraβe 21, 2325 Himberg,
693 Krupski Młyn
Austria
2. BIOTIMEX Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42-693
Krupski Młyn
produkt w postaci cieczy, przeznaczony do dezynfekcji wody w basenie i
usuwania glonów
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0602/04 z dnia MAXIPOOL TOP
4.02.2004
BIOTIMEX Maria Zając, Marek 1. Dr Ing. Franz Böhm Ges.m.b.H., nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42Industriestraβe 21, 2325 Himberg, 231-765-0 [zaw. 29, 8 g/100g];
693 Krupski Młyn
Austria
2. BIOTIMEX Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42-693
Krupski Młyn
0603/04 z dnia MAXIPOOL
4.02.2004
ALGENKILLER
0604/04 z dnia DELFIN
4.02.2004
produkt w postaci cieczy, przeznaczony do dezynfekcji wody w basenie i
likwidacji glonów
kanister HDPE;
opakowanie bezpośrednie:
butelka HDPE; opakowanie
zewnętrzne: pudełko
tekturowe
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
BIOTIMEX Maria Zając, Marek 1. Dr. Ing. Franz Böhm Ges. m.b.H, Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- produkt w postaci cieczy przeznaczony do usuwania specyficznych glonów
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42Industriestraβe 21, 2325 Himberg, 186-8, [zaw.15g/100g];
w wodzie w basenach
693 Krupski Młyn
Austria
2. BIOTIMEX Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42-693
Krupski Młyn
Opakowanie bezpośredniebutelka HDPE, opakowanie
zewnętrzne-pudełko
tekturowe;
kanister HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
BIOTIMEX Maria Zając, Marek BIOTIMEX Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42Kisiel, ul. Zawadzkiego 9, 42-693
693 Krupski Młyn
Krupski Młyn
kanister HDPE;
produkt do
opakowanie bezpośrednie: powszechnego
butelka HDPE; opakowanie stosowania
zewnętrzne: pudełko
tekturowe
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6- produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach
heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
kąpielowych i jacuzzi
(EINECS 240-032-4) i
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/ Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno) guanilguanidyny) CAS:
27083-27-8,WE: Polimer, [zaw. 9-11g/100g];
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1,WE:
231-765-0 [zaw.2-3g/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
alkilodimetyl benzylokokosowy,
chlorki, CAS: 61789-71-7,WE: 263-080-8
[zaw.15-22g/100g];
0605/04 z dnia BROMTABLETTEN 90
4.02.2004
BIOTIMEX Maria Zając, Marek Dr. Ing. Franz Böhm Ges.m.b.H.,
Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42Industries Strasse 21, A-2325
693 Krupski Młyn
Himberg, Austria
1-bromo-3-chloro-5,5dimetylohydantoina (DIHALO), CAS:
32718-18-6 [zaw. 90%];
tabletki przeznaczone do dezynfekcji wody i systemu wodnego wanien z
hydromasaŵem
wiadro(HDPE)
pojemnik (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uzytku
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0606/04 z dnia HALOBROM TABLETS
4.02.2004
BIOTIMEX sc Maria Zając,
Marek Kisiel, ul.
Wyczółkowskiego 13, 41-902
Bytom
Bromine Compounds Ltd. POB 180, 1-bromo-3-chloro-5,5Beer Shewa 84101, Izrael
dimetylohydantoina (DIHALO), CAS:
32718-18-6 [zaw. 89-97%];
tabletki przeznaczone do dezynfekcji wody i systemu wodnego wanien z
hydromasaŵem
wiadro z tworzywa
sztucznego
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
tabletki przeznaczone do dezynfekcji wody i systemu wodnego wanien z
hydromasaŵem
tuba HDPE
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0607/04 z dnia Tabletki do dezynfekcji BIOTIMEX Maria Zając, Marek BIOTIMEX Maria Zając, Marek
4.02.2004
wanny z hydromasażem Kisiel, ul. Zawadzkiego 9,42Kisiel; ul. Zawadzkiego 9, 42-693
693 Krupski Młyn
Krupski Młyn
1-bromo-3-chloro-5,5dimetylohydantoina (DIHALO), CAS:
32718-18-6 [zaw. 89-97%];
0608/04 z dnia ANTISOL No. 1 Emulsja
4.02.2004
odstraszająca owady
dla dzieci i dorosłych
Farma System
Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej "Gemi", ul.
Mickiewicza 36, 05-480
Karczew
Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej "Gemi", ul.
Mickiewicza 36, 05-480 Karczew
3-[N-n-butyl-N-acetyl]-aminopropionic emulsja do odstraszania komarów, kleszczy, os, pszczół, wesz, much i
acid ethyl ester [zaw. 10%];
meszek
tuba polietylenowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0611/04 z dnia JASOL SOLID
4.02.2004
"Biuro Handlowe" Wiesław
Bednarski, ul. Januszewicka
11D/5, 53-135 Wrocław
JASOL S.A, 49 Avenue Franklin
Roosevelt, 77-210 Avon, Francja
sól sodowa kwasu
dichloroizocyjanurowego dihydrat CAS
51580-86-0 [zaw. 86,80%];
pudełko z tworzywa
sztucznego
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4, 5
produkcji
na czas
nieokreślony
0616/04 z dnia Acticide FI
4.02.2004
Zakłady Produkcyjne ATLAS
BARBARA S.A., ul.
Roųdzieńskiego 2, 41-306
Dąbrowa Górnicza
THOR GmbH, Landwehrstr.1, D67346 Speyer, Niemcy
formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw.<1%]; 5- ciecz, środek dezynfekujący zbiorniki magazynowe i produkcyjne w
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2- przemyśle chemii budowlanej
metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), CAS:
55965-84-9 [zaw. <5%];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
tabletka przeznaczona do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki
zdrowotnej, powierzchni mających kontakt z ŵywnością, w higienie
weterynaryjnej oraz do dezynfekcji wody do picia i w basenach
kąpielowych
12 miesięcy od
daty produkcji
0617/04 z dnia "EKO JAVEL" naturalny Przedsiębiorstwo Usług
Przedsiębiorstwo Usług
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
4.03.2004
3,6% aktywnego chloru Technicznych "EKOSERWIS" s. Technicznych "EKOSERWIS" s.c.,
3,6% (36g/l) chloru aktywnego];
c., ul. Bieŵuńska 2A, 03-578
ul. Bieŵuńska 2A, 03-578 Warszawa
Warszawa
płyn przeznaczony do dezynfekcji sprzętów i powierzchni
butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0618/04 z dnia "EKO JAVEL"
4.03.2004
perfumowany 3,6%
aktywnego chloru
Przedsiębiorstwo Usług
Przedsiębiorstwo Usług
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Technicznych "EKOSERWIS" s. Technicznych "EKOSERWIS" s.c.,
3,6% (36g/l) chloru aktywnego];
c., ul. Bieŵuńska 2A, 03-578
ul. Bieŵuńska 2A, 03-578 Warszawa
Warszawa
płyn przeznaczony do dezynfekcji sprzętów i powierzchni
butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0619/04 z dnia "EKO JAVEL" naturalny, Przedsiębiorstwo Usług
Przedsiębiorstwo Usług
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
4.03.2004
12,5% aktywnego
Technicznych "EKOSERWIS" s. Technicznych "EKOSERWIS" s.c.,
152g/l (12,5% chloru aktywnego)];
chloru
c., ul. Bieŵuńska 2A, 03-578
ul. Bieŵuńska 2A, 03-578 Warszawa
Warszawa
płyn przeznaczony do dezynfekcji sprzętów i powierzchni
butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0620/04 z dnia CHLORAMIX DT
23.02.2004
tabletki o działaniu bakterio-, grzybo-, wiruso- i prątkobójczym
przeznaczone do dezynfekcji zmywalnych powierzchni mających i nie
mających kontaktu
z ŵywnością w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach przetwórstwa
spoŵywczego oraz w higienie komunalnej.
doza PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 5 lat od daty
produkcji
Bochemie Poland Sp. z o.o.,
Opolska 22, 40-084 Katowice
Bochemie a.s, Lidicka 326, 735 95
Bohumin, Czechy
dichloroizocyjanuran sodu, dihydrat
[zaw.720g/kg];
31.12.2024
0623/04 z dnia Desprej M
23.02.2004
Bochemie Poland Sp. z o.o., ul. Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735
Plonów 21, 41-200 Sosnowiec 95 Bohumin, Czechy
etanol (inna nazwa: alkohol etylowy),
CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. 45%
(450 g/kg)];
ciecz; o właściwościach bakteriobójczych (w tym wobec prątków gruųlicy), butelka z rozpylaczem
grzybobójczych i wirusobójczych, przeznaczona do bezpośredniej i szybkiej (polietylen (PE));kanister
dezynfekcji małych i czystych powierzchni, urządzeń i sprzętu szpitalnego (polietylen (PE))
(z wyłączeniem wyrobów medycznych).
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
propan-2-ol (inna nazwa: alkohol
izopropylowy), CAS: 67-63-0, WE: 200-6617 [zaw. 30%(300 g/kg)];
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 0,5%
(5 g/kg)];
y
0625/04 z dnia BOCHEMIT QB
23.02.2004
Bochemie Poland Sp. z o.o., ul. Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735
Porcelanowa 10, 40-246
95 Bohumin, Czechy
Katowice
kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 1822%]; chlorek
alkilobenzylodimetyloamoniowy, CAS:
61789-71-7 [zaw. 18-22%];
preparat grzybobójczy i owadobójczy w postaci koncentratu - w trzech
wariantach: bezbarwny, zielony, brązowy - stosowany do długookresowej
ochrony drewna
kanisetr PE; beczka PE;
kontener (HDPE/stal
szlachetna)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0626/04 z dnia BOCHEMIT QB HOBBY
23.02.2004
Bochemie Poland Sp. z o.o., ul. Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735
Porcelanowa 10, 40-246
95 Bohumin, Czechy
Katowice
kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 911%]; chlorek
alkilobenzylodimetyloamoniowy, CAS:
61789-71-7 [zaw. 9-11%];
preparat grzybobójczy i owadobójczy w postaci koncentratu - w trzech
wariantach: bezbarwny, zielony, brązowy - stosowany do długookresowej
ochrony drewna
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0631/04 z dnia SEPTONIT
09.06.2011
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14,
18-220 Czyŵew
0644/04 z dnia Acticide FI
23.02.2004
0649/04 z dnia GLOBOL
12.03.2004
Elektrofumigator
owadobójczy z
wkładami zapasowymi
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14, 18220 Czyŵew
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- Płyn, środek do dezynfekcji białych i kolorowych tekstyliów:
kanister (PE)
186-8, [zaw. 4g/100g];
- w temperaturze 65°C – wszystkie tkaniny oprócz tkanin delikatnych i
wełny,
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: - w temperaturze 30°C - tkaniny delikatne i wełna.
231-765-0, [zaw. 26g/100g]
Przeznaczony do dezynfekcji bielizny, odzieŵy i pościeli szpitalnej nie
zanieczyszczonej krwią, innej niŵ będąca wyrobem medycznym. Produkt
nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym związanym z
działalnością kliniczną. Do profesjonalnego zastosowania przy uŵyciu
urządzeń dozujących. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze,
grzybobójcze i prątkobójcze w czasie 10 min, w temperaturze 70°C, w
czasie 20 min, w temperaturze 65°C, w czasie 20 min. w temperaturze
30°C, oraz wykazuje właściwości wirusobójcze po czasie kontaktu 10 min.
w temperaturze 45°C, po czasie 20 min. w temperaturze 45°C, 50°C i
60°C.
Pranie bielizny szpitalnej:
- zwykła pościel szpitalna na łóŵka pacjentów (np. prześcieradła, pościel,
poszewki),
- zwykła odzieŵ dla personelu medycznego (np. garsonka damska, garnitur
męski, fartuch damski, fartuch męski, fartuch lekarski),
- zwykła odzieŵ szpitalna dla pacjentów (np. piŵama).
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
ATLAS S.A., ul. Szczawińska 52 THOR GmbH, Landwehrstr. 1, Da, 95-100 Zgierz
67346 Speyer, Niemcy
mieszanina reakcyjna (3:1) zaw. 5produkt (ciecz) konserwująco-odkaŵający w przemyśle chemii budowlanej
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2metylo-2H-izotiazol-3-on CAS 55965-849 [zaw. < 1 %]; formaldehyd CAS 50-00-0
[zaw. < 1 %];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
pralletryna CAS 23031-36-9 [zaw. 0,81%]; elektryczny odparowywacz z wkładami w postaci płytek przeznaczony do
zabezpieczania pomieszczeń przed komarami, muchami i innymi owadami
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka foliowa;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko tekturowe
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
von Philipp str. 33, 866 33
Neuburg/Donau, Niemcy
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0652/04 z dnia Expel Elektro Komar
12.03.2004
Stop Płyn uniwersalny
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
Zobele Group-Parma Elektronic Srl., 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1Trento, Via Fersina, 4-38123
enylo) cyklopropanokarboksylan 2Trento, Włochy
metylo4-okso-3-(prop-2-ynylo)cyklopent-2en- 1-ylu (praletryna), CAS: 23031-36-9
[zaw. 0,86 g/100g];
produkt w postaci płynu przeznaczony do zabezpieczania pomieszczeń
przed komarami, muchami i innymi owadami
opakowanie bezpośrenie:
butelka z tworzywa
sztucznego; opakowanie
zewnętrzne: pudełko
tekturowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0658/04 z dnia Mlesol Z
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczopodchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika 15% wag.];
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
ciecz, zasadowy niepieniący preparat do mycia powierzchni o działaniu
dezynfekcyjnym
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0659/04 z dnia Mlesol ZD-1
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe ACRYLMED dr
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoCzwartorzędowe związki amoniowe di- ciecz, zasadowy preparat niskopienny o działaniu dezynfekcyjnym
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika C8-10 alkilodimetylo, chlorki CAS: 68424- przeznaczony do mycia powierzchni
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- 95-3 , WE: 270-331-58[zaw. 1,5% wag.];
100 Śrem
butelka PE; kanister PE;
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
0660/04 z dnia Mlesol Z/DP-15
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed dr
Ludwika Własińska
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33,
63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoPodchloryn sodu/ Chloran (I) sodu,
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika CAS: 7681-52-9, [zaw. 150g/kg]
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
ciecz, zasadowy preparat niskopienny o działaniu dezynfekcyjnym
przeznaczony do mycia powierzchni
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0661/04 z dnia Mlesol D
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
ciecz, preparat kwaśny wysokopienny o działaniu dezynfekcyjnym do
ręcznego mycia powierzchni, słuŵy do usuwania osadów z urządzeń
mleczarskich i innych w przemyśle spoŵywczym
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek
dwudecylodwumetyloamoniowy (inna
nazwa: Bardac 22) CAS 7173-51-5 [zaw.
10% wag.];
0662/04 z dnia Mlecid S/DV-20
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
chlorowodorek
ciecz, preparat kwaśny niepienny do mycia i dezynfekcji powierzchni; słuŵy butelka PE; kanister PE
poli(hexametylenobiguanidyny) (inna do usuwania kamienia mlecznego i wodnego oraz innych osadów
nazwa: Lonzabac BG) CAS: 27083-27-8
organicznych i nieorganicznych z przewodów instalacji mleczarskich
[zaw. 20% wag.]; chlorek benzalkoniowy (dojarek, pasteryzatorów, zbiorników, schładzalników, ścian, posadzek,
(inna nazwa: Barquat CB-50) CAS 68989- urządzeń transportowych)
00-4 [zaw. 2% wag.];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0663/04 z dnia Preparat dezynfekcyjny Przedsiębiorstwo Badawczo29.03.2004
MD-1
Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
chlorek
dwudecylodwumetyloamoniowy (inna
nazwa: Bardac 22) CAS 7173-51-5 [zaw.
2% wag.];
0664/04 z dnia Dezacid SMC-1
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
0665/04 z dnia Dezacid JOD - K
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
ciecz, preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2, 12 miesięcy od
3, 4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo Badawczokwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 15%
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika wag.]; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- [zaw. 21% wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat do dezynfekcji powierzchni
butelka (PE); butelka
(szkło), butelka (ALU),
kanister (PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
Przedsiębiorstwo Badawczojod, CAS: 7553-59-2, WE: 231-442-4 [zaw.
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika 2% wag.];
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
ciecz, roztwór wodny o odczynie kwaśnym do mycia i dezynfekcji
powierzchni w miejscach przetrzymywania i hodowli zwierząt ( nie
mających kontaktu ze środkami ŵywienia zwierząt).
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
0666/04 z dnia Extra Chlor
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoDihydrat dichloroizocyjanuranu sodu,
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika CAS: 51580-86-0 [zaw. 805g/kg (80,5%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag)];
100 Śrem
0667/04 z dnia Chlorex
29.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed dr
Ludwika Własińska
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33,
63-100 Śrem
0668/04 z dnia Chlorex C
29.03.2004
granulat przeznaczony do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w
basenach kąpielowych oraz do dezynfekcji powierzchni
wiaderko PE
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uzytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 24 miesiące od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo Badawczopodchloryn sodu [zaw. aktywnego chloru: ciecz, preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych i wody
Wdroŵeniowe Acrylmed dr Ludwika 190g/l–150g/l];
przeznaczonej do spoŵycia
Własińska
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
butelka PE; kanister PE;
paletopojemnik PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
kat. I gr. 2, kat. I 3 miesiące od
gr. 5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed dr
Ludwika Własińska
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33,
63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoPodchloryn wapnia/Chloran (I)
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika wapnia, CAS: 7778-54-3 [zaw. aktywnego
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- chloru 650g/kg];
100 Śrem
preparat w postaci granulatu przeznaczony do dezynfekcji wody w
basenach kąpielowych
wiadreko PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0669/04 z dnia Aqua Biocyd G
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
chlorek
dwudecylodwumetyloamoniowy (inna
nazwa: Bardac 22) CAS 7173-51-5 [zaw.
16% wag.];
ciecz, preparat do zwalczania glonów, bakteri i grzybów w basenach
kąpielowych
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0670/04 z dnia Aqua Biocyd G-1
31.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed dr
Ludwika Własińska Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 33, 63-100
Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed dr Ludwika
Własińska Sp. z o.o., ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Polimer N-metylmetanaminy z
ciecz, preparat niepienny do zwalczania glonów, bakterii i grzybów
(chlormetyl)-oksyran(EINECS 203-439- w basenach kąpielowych, fontannach, oczkach wodnych, wieŵach
8)/czwartorzędowy polimeryczny
chłodniczych i innych obiegach przemysłowych
chlorek, amonu, CAS: 25988-97-0 [zaw.
240g/kg];
butelka (PE, HDPE, PP)
kanister (PE, HDPE, PP)
DPPL (PE, HDPE, PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
0671/04 z dnia Aqua Biocyd G-2
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczochlorek benzalkoniowy (inna nazwa:
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika Barquat CB-50) CAS 68989-00-4 [zaw.
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- 24% wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat niepienny do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w
basenach kąpielowych
butelka PE; kanister PE
0672/04 z dnia Dermacid
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe ACRYLMED dr
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
0673/04 z dnia Antykam PP-CID
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoN,N-dwumetylodwutiokarbaminian
ciecz, preparat przeciwpienny o działaniu przeciwbakteryjnym stosowany
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika sodu (inna nazwa: Preventol Z) CAS 128- do dezynfekcji wody w obiegach wodnych oraz w procesach
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- 04-1 [zaw. 13% wag.];
technologicznych
100 Śrem
kanister PE; beczka PE;
paletopojemnik PE
0674/04 z dnia Antykam HIG
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed dr
Ludwika Własińska
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33,
63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczopodchloryn sodu, [zaw. 250 g/l];
Wdroŵeniowe Acrylmed dr Ludwika
Własińska
Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
butelka PE; kanister PE;
produkt nie jest
beczka PE; paletopojemnik przeznaczony do
PE
powszechnego
stosowania
chlorek benzalkoniowy (inna nazwa:
ciecz, preparat bakterio- i grzybobójczy słuŵący do dezynfekcji powierzchni butelka (PE), butelka
Barquat CB-50) CAS 68989-00-4 [zaw. 8% równieŵ w otoczeniu niecki basenu kąpielowego oraz do indywidualnej
(szkło), butelka (ALU),
wag.]; chlorek
dezynfekcji stóp
kanister (PE)
dwudecylodwumetyloamoniowy (inna
nazwa: Bardac 22) CAS 7173-51-5 [zaw.
3% wag.];
ciecz, preparat do dezynfekcji stosowany w procesie zraszania buraków
cukrowych oraz mycia płuczki i transportera buraków, warzyw i innych
przetwarzanych produktów rolnych oraz do dezynfekcji powierzchni i
urządzeń
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4, Kat: II Grupy: daty produkcji
11
na czas
nieokreślony
0675/04 z dnia Antykam Biocyd P-9
31.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
0676/04 z dnia Mydło w płynie z
5.04.2004
dodatkiem środka
przeciwbakteryjnego
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
0677/04 z dnia Mlecid L/DV-20
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
1)bronopol, CAS: 52-51-7, WE: 200-143-0 ciecz, preparat do mikrobiologicznego zabezpieczania wód obiegowych
[zaw.5-7%wag.]; 2) mieszanina 5-chloro- (chłodnie wentylatorowe, obiegi zimnej wody itp.)
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS
247-500-7) i 2 metylo2H-izotiazol-3onu (EINECS 220-239-6), CAS:55965-849 [zaw.<1%wag.];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Przedsiębiorstwo Badawczo2,4,4'-trichloro-2'hydroksy-difenylo
mydło w płynie z dodatkiem środka przeciwbakteryjnego do higienicznego butelka PE; kanister PE
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika eter (inne nazwy: Triclosan, Irgasan
mycia rąk
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- DP 300) CAS 3380-34-5 [zaw. 0,15% wag.];
100 Śrem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
chlorowodorek
proszek, preparat kwaśny niepienny do mycia i dezynfekcji powierzchni;
poli(hexametylenobiguanidyny) (inna słuŵy do usuwania kamienia mlecznego i wodnego oraz innych osadów
nazwa: Lonzabac BG) CAS: 27083-27-8
organicznych i nieograniczonych z przewodów instalacji mleczarskich
[zaw. 20% wag.]; chlorek benzalkoniowy (dojarek, pasteryzatorów, zbiorników, schładzalników, ścian, posadzek,
(inna nazwa: Barquat CB-50) CAS 68989- urządzeń transportowych)
00-4 [zaw. 2% wag.];
butelka PE; kanister PE
worek PE; wiaderko PE
0679/04 z dnia Aqua Biocyd G-3
5.04.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
0684/04 z dnia ACTICIDE FI
12.03.2004
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
Poliheksametylen biguanid, (inna
nazwa: Chlorek Poli(hexametylenobi
guanidyny), CAS: 27083-27-8/32289-58-0
[zaw. 20% wag. (200g/kg)];
ciecz, preparat niepienny do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w
basenach kąpielowych
kanister (polietylen (PE))
butelka (polietylen (PE))
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Zakłady Produkcyjne "ATLAS
THOR Chemie GmbH, Landwehrstr. 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i środek konserwująco-odkaŵający w postaci cieczy stosowany w przemyśle
SUDETY" Sp. z o.o., ul. Osła 1 1, D-67346 Speyer, Niemcy
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), CAS: chemii budowlanej
A, 59-706 Gromadka
55965-84-9 [zaw. < 5 %]; formaldehyd,
CAS: 50-00-0 [zaw. < 1%];
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0687/04 z dnia ACTICIDE MV
12.03.2004
Firma Chemiczna "Dwory"
THOR Chemie GmbH, Landwehrstr. mieszanina izotiazolinów (5-chloro-2
S.A., ul. Chemików 1, 32 - 600 1, D-67346 Speyer, Niemcy
metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metyloOświęcim
2H-izotiazol-3-onu, w stosunku 3:1)
CAS 55965-84-9 [zaw. 1,5%];
kontener; beczka
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 18 miesięcy od
Kat: II Grupy: 6, daty produkcji
11, 12, 13
na czas
nieokreślony
0707/04 z dnia Apesin AP 300
12.03.2004
Werner & Mertz Polska Sp. z
o.o., ul. Okólna 40, 05-270
Marki
Werner & Mertz GmbH
Ingelheimstrasse 1-3, D - 55120
Mainz, Niemcy
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz
[zaw.4,5%]; glioksal, CAS: 107-22-2 [zaw. sprzętu w zakładach opieki zdrowotnej
8%];
kanister HDPE; butelka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0710/04 z dnia Apesin Spray
12.03.2004
Werner & Mertz Polska Sp. z
o.o., ul. Okólna 40, 05-270
Marki
Werner & Mertz GmbH
Ingelheimstrasse 1-3, D - 55120
Mainz, Niemcy
alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
70%];
zakładach opieki zdrowotnej
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0714/04 z dnia Nowa BAC
12.03.2004
Werner & Mertz Polska Sp. z
o.o., ul. Okólna 40, 05-270
Marki
Werner & Mertz GmbH
Ingelheimstrasse 1-3, D - 55120
Mainz, Niemcy
chlorek benzylo (C8-18)
preparat w postaci cieczy przeznaczony do stosowania w zakładach
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 63449-41- przemysłu spoŵywczego
2 [zaw.15-30%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz stosowana do stabilizacji mikrobiologicznej dyspersji winylowych i
winylowo-akrylowych
0716/04 z dnia GLONY-OUT
12.03.2004
Biuro Handlu Zagranicznego
KONTRAKT Sp. z o.o., oś. Na
Wzgórzach 10/41, 31-722
Kraków
Janssen Handelsagentur, Im Rott
24, D-48629 Metelen, Niemcy
L-(+)-2-hydroksypropionowy kwas
(inna nazwa: L-(+)-mlekowy kwas),
CAS: 79-33-4 [zaw. 2,5 - 10%];
płyn przeznaczony do poprawiania jakości wody w oczkach wodnych,
stawach i zbiornikach hodowlanych
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0717/04 z dnia MECH-OUT
12.03.2004
Biuro Handlu Zagranicznego
KONTRAKT Sp. z o.o., oś. Na
Wzgórzach 10/41, 31-722
Kraków
Janssen Handelsagentur, Im Rott
24, D-48629 Metelen, Niemcy
alkilobenzylodwumetyloamonichlorek
kokosowy, CAS: 61789-71-7 [zaw. 5%];
płyn przeznaczony do usuwania mchu z kamieni, drewna, murków, kostki
brukowej, dachówek
butelka plastikowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 3 miesiące od
5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0729/04 z dnia Eau de Javel AN-MA 480 "AN-MA" PPH s.c., ul.
29.03.2004
Grabińska 32, 92-780 Łódų
chl
"AN-MA" PPH s.c., ul. Grabińska 32, podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
92-780 Łódų
152g/l];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w słuŵbie zdrowia oraz ścian butelka PE; kanister PE
w budownictwie, do dezynfekcji wody do picia i wody w basenach
kąpielowych oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością
0738/04 z dnia Oodinol
5.04.2004
Pabemia Sp. z o.o., ul. Tukana JBL GmbH & Co. KG, Dieselstrasse
3, 02-843 Warszawa
3, D-67141 Neuhofen, Niemcy
siarczan miedzi CAS 7758-98-7 [zaw.
1,5%];
roztwór zwalczający pasoŵyty w wodzie akwarium
opakowanie bezpośrednie: produkt do
butelka szklana;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0744/04 z dnia MYCETOX S
29.03.2004
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ADW" Sp. z o.o.,
Handlowe "ADW" Sp. z o.o., ul.
ul. Zboŵowa 2, 43-175 Wyry
Zboŵowa 2, 43-175 Wyry
Czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
chlorki, CAS: 68391-01-5 [zaw. 40 g/kg]
roztwór myjąco-dezynfekujący do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,
łazienkowych, pomieszczeń produkcyjnych, warsztatowych, obiektów i hal
sportowych, uŵyteczności publicznej, środków komunikacyjnych, itp.
butelka PE; kanister PE
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
0745/04 z dnia MYCETOX M
29.03.2004
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ADW" Sp. z o.o.,
Handlowe "ADW" Sp. z o.o., ul.
ul. Zboŵowa 2, 43-175 Wyry
Zboŵowa 2, 43-175 Wyry
czwartorzędowa sól amoniowa
(chlorek benzylo-C12-18
alkilodwumetyloamoniowy) (inna
nazwa: Barquat CB-80) CAS 68391-01-5
[zaw. < 5%];
środek grzybobójczy w postaci cieczy do zwalczania grzybów pleśniowych
na murach i tynkach
butelka PE; kanister PE
0747/04 z dnia MELISEPTOL HBV 5.04.2004
chusteczki
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul.
Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy
Tomyśl
1-propanol CAS 71-23-8 [zaw. 50g];
chlorek didecylo-dimetyloamoniowy
CAS 7173-51-5 [zaw. 0,075g];
chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni
0750/04 z dnia BROS Elektro + wkłady
5.04.2004
na komary
BROS Sp. J. B.P. Miranowscy, BROS Sp. J. B.P. Miranowscy, ul.
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
0755/04 z dnia BROS Płyn do elektro na BROS Sp. j.P. Miranowscy, ul.
5.04.2004
komary (bez zapachu,
Sokoła 7/6, 60-644 Poznań
zapach geranium)
B.Braun Medical AG,
Rüeggisingerstrasse 29, CH-6021
Emmenbrücke, Szwajcaria
BROS Sp. j. P. Miranowscy, ul
Karpia 24, 61-619 Poznań
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop- urządzenie z płytkami o fumigacyjnym działaniu insektobójczym
1-enylo)-cyklopropanokarboksylan
przeznaczonymi do zwalczania komarów i meszek
(RS)-3-allilo-2-metylo-4oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2
izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie
1:3) (esbiotryna), CAS: 260359-57-7 [zaw.
22,8 mg/płytkę (2,47g/100g)];
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo) cyklopropanokarboksylan 2metylo- 4-okso-3-(prop-2ynylo)cyklopent-2-en- 1-ylu
(praletryna) CAS: 23031-36-9 [zaw.
1g/100g (1%)]
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
opakowanie bezpośrednie: produkt do
tuba z PE/PP; opakowanie powszechnego
zewnętrzne: folia z
stosowania
poliestru/PP
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
opakowanie bezpośrednie:
folia (PET/ALU/CPE,
celofan); opakowanie
zewnętrzne: kartonik z
kolorowym nadrukiem
(papier)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płynny wkład do elektrofumigatora przeznaczony do zwalczania komarów, opakowania bezpośrednie:
meszek i innych owadów latających
butelka (PE, PET, PP, PCV)
opakowanie zewnętrzne:
karton (papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
0774/04 z dnia IMPRAPOL PQ 40 środek Przedsiębiorstwo "ALTAX" Sp. Przedsiębiorstwo "ALTAX" Sp. z
5.04.2004
ochrony drewna
z o.o., ul. Jasielska 7A, 60-476 o.o., ul. Jasielska 7A, 60-476
Poznań
Poznań
Preventol R 80 CAS 68391-01-5 [zaw. 9- wodny koncentrat do impregnacji drewna (wewnątrz i na zewnątrz oraz w beczka z tworzywa
10%]; kwas borowy CAS 10043-35-3 [zaw. kontakcie z gruntem) przeciwko grzybom domowym, grzybom pleśniowym
9-10%]; zasadowy węglan miedzi CAS oraz owadom
12069-69-1 [zaw. 14-15%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
0782/04 z dnia EMPIGEN BAC 50
5.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Huntsman Surface Sciences UK
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Limited, 210-222 Hagley Road
Koųle
West, B 68 ONN Oldbury, West
Midlands, Wielka Brytania
chlorek
alkilodimetylobenzyloamonowy, CAS:
68989-00-4 [zaw. 50 %];
beczka plastikowa z
korkiem
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6, 8 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0786/04 z dnia Acticide FI
5.04.2004
Wytwórnia Klejów i Zapraw
THOR Chemie GmbH, Landwehrstr.
Budowlanych "ATLAS" Grzelak 1, D-67346 Speyer, Niemcy
i Wspólnicy Sp. J., ul. Św.
Teresy 105, 91-222 Łódų
mieszanina zaw. 5-chloro-2-metylo-2H- ciecz środek konserwująco-odkaŵający w przemyśle chemii budowlanej
izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol3-on, CAS: 55965-84-9 [zaw. < 5%];
formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. < 1 %];
beczka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
0790/04 z dnia Biobeck PA 910
5.04.2004
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Wyłom 16, 61-671 Poznań
Biobeck Biologische Preperate, Im
Freudental 11, 59929 Brilon,
Niemcy
amorficzny dwutlenek krzemu CAS
112945-52-5 [zaw. 100%];
preparat w postaci proszku przeznaczony do zwalczania ptaszyńca w
kurnikach
worek tekturowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0793/04 z dnia Oxidan extra
5.04.2004
Novadan Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
Novadan A/S, Plativnej 21, 6000
Kolding, Dania
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 515%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii i urządzeń w przemyśle spoŵywczym kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0794/04 z dnia FP-3 płyn do mycia i
5.04.2004
dezynfekcji urządzeń
sanitarnych
MPS International Ltd Sp. z
MPS International Ltd Sp. z o.o.. ul. chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 produkt w postaci płynu przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń
o.o.. ul. Bohaterów Warszawy Bohaterów Warszawy 30, 75-211
[zaw. 0,1%];
sanitarnych
30, 75-211 Koszalin
Koszalin
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji w chemii
gospodarczej, przemyśle spoŵywczym i in.
butelka HDPE
12 miesięcy od
daty produkcji
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0795/04 z dnia WC MAX płyn do mycia i MPS International Ltd Sp. z
MPS International Ltd Sp. z o.o., ul. chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 produkt w postaci płynu przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń
5.04.2004
dezynfekcji urządzeń
o.o., ul. Bohaterów Warszawy Bohaterów Warszawy 30, 75-211
[zaw. 0,1%];
sanitarnych
sanitarnych
30, 75-211 Koszalin
Koszalin
butelka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0801/04 z dnia BREF 2in1 Universal
5.04.2004
(Ocean, Pine, Lemon)
butelka dwukomorowa z
PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
0805/04 z dnia MUCHAKRON® PLUS 10 "Fregata" S. A., ul.
5.04.2004
WP
Grunwaldzka 497, 80-309
Gdańsk
0807/04 z dnia Primuzon PE 15 Środek
5.04.2004
dezynfekujący na bazie
nadtlenku
wodoru/kwasu
nadoctowego
Henkel Magyarorszag Kft., David
Ferenc ut. 6, H-1111 Budapeszt,
Węgry
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
<5%];
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji urządzeń
kuchannych i sanitarnych w gospodarstwach domowych
"Fregata" S. A., ul. Grunwaldzka
497, 80-309 Gdańsk
S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,Odimetylo tio- fosforan (azametifos),
CAS: 35575-96-3 [zaw. 100g/kg];
prepart owadobójczy w postaci proszku przeznaczony do zwalczania much saszetka (poli(tereftalan
produkt do
etylenu) (PET)/polietylen
powszechnego
(PE)
stosowania
lub poli(tereftalan etylenu)
(PET)/ poli(tereftalan
etylenu) (PET)
metalizowany
aluminium/polietylen (PE)
lub poli(tereftalan etylenu)
(PET)/
aluminium/polietylen (PE))
opakowanie zewnętrzne:
wiaderko (polipropylen
(PP) lub polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
worek papierowy
opakowanie wewnętrzne:
worek (polietylen (PE))
Przedsiębiorstwo Inŵynieryjno - Habla Chemie GmbH, Ha.Technologiczne ENTALPIA,
Chemiestrasse 1, 95 511
Maszkowo 15B, 75-640
Mistelbach, Niemcy
Koszalin 3
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw.
płyn przeznaczony do dezynfekcji w zakładach przemysłu spoŵywczego
16%]; nadtlenek wodoru [zaw. 10-25%];
pojemnik (HDPE); beczka
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
2 lata od daty
produkcji
0812/04 z dnia BIGUACID PLUS
31.03.2004
Firma Handlowo-Usługowa
Antyseptyka Kastrau Sp.j., ul.
Mickiewicza 33, 11-300
Biskupiec
Antiseptica chem.-pharm. Produkte chlorek didecylodimetyloamonium CAS: produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji oraz czyszczenia
GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 7, 7173-51-5 [zaw. 17,5g]; poliheksanidyna powierzchni i sprzętów
D-50259 Pulheim-Brauweiler,
CAS: 27083-27-8 [zaw. 4,0g];
Niemcy; miejsce wytwarzania: AFP
GmbH, Otto-Brenner-Str. 16, 21337
Lüneburg, Niemcy
0815/04 z dnia BAKTERIO
31.03.2004
DE-INSECT Dezynfekcja,
INDIA Industrie Chimiche S.p.A,
Dezynsekcja, Deratyzacja mgr Nona Strada 57, 35129 Padova,
Maciej A. Koncerewicz, ul.
Włochy
Szafrańska 19, 92-605 Łódų
chlorek benzalkoniowy CAS: 8001-54-5
[zaw. 1,5%];
0817/04 z dnia MICROSIN
31.03.2004
DE-INSECT Dezynfekcja,
INDIA Industrie Chimiche S.p.A,
Dezynsekcja, Deratyzacja mgr Nona Strada 57, 35129 Padova,
Maciej A. Koncerewicz, ul.
Włochy
Szafrańska 19, 92-605 Łódų
cypermetryna (93%) CAS 52315-07-8
[zaw. 10%]; tetrametryna (94%) CAS
7696-12-0 [zaw. 2%];
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płynny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, czyszczącym i
odświeŵającym zapach, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni,
urządzeń sanitarnych itp. (niszczy gram dodatnie i gram ujemne szczepy
bakterii, grzyby, algi i wirusy lipotroniczne)
butelka plastikowa;
kanister plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
koncentrat mikroemulsyjny w formie płynnej przeznaczony do zwalczania
owadów latających i pełzających wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
butelka (szklana,
plastikowa); kanister
plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0818/04 z dnia Descosept
31.03.2004
Medim Sp. z o.o., ul.
Piotrkowska 5, 02-357
Warszawa
Dr Schumacher GmbH, Thuringer
Strasse 16, 34 201 Melsungen,
Niemcy
0819/04 z dnia Garmin KF
5.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Cognis S.p.A., LeatherDivision/cs,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Via Scsalabrini 34, I -22073 Fiono
Koųle
Mornasco, Włochy
etanol CAS 64-17-5 [zaw. 38,9g w 100g];
glioksal (inna nazwa: Protectol KLC 50,
Ethandial) CAS 107-22-2 [zaw. 0,1g w
100g]; chlorek didecyldimetylamoniowy
(inna nazwa: Rewoquat B10) CAS 717351-5 [zaw. 0,05g w 100g];
produkt do dezynfekcji powierzchni (w praktykach lekarskich i
dentystycznych), łóŵek, środków transportu, karetek pogotowia, pojazdów
do wywozu śmieci, koszy transportowych, ogólnego wyposaŵenia oraz
odzieŵy, itp.
4-chloro-3-metylofenolan sodu [zaw. > produkt w postaci cieczy stosowany w garbarstwie, zapobiegający
20%]; sodium 2-bipheenylate CAS 132- powstawaniu grzybów i pleśni na przechowywanych półproduktach skór,
27-4 [zaw. 7-25%];
stosowany w procesach garbowania skór
butelka (PE) z
produkt do
dozownikiem; kanister (PE) profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
metalowa beczka
Kat: II Grupy: 9
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
0824/04 z dnia Soft Care Med.
5.04.2004
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
1. Diversey France, 93003 Bobigny propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 29,2
Cedex France, 103 rue de Paris,
g/kg]
Francja
2. Diversey, Rembrandtlaan 414,
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 693 g/kg]
7545 ZW Enschede, Holandia
3. Multifill B.V Constructieweg 25a,
3641 SB Mijdrecht, Holandia
0825/04 z dnia BTC 2125 M 80 E
5.04.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Stepan Europe Chemin Jongkind
B.P. 127 38343 Voreppe Cedex,
Francja
Preparat w postaci ŵelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
worek (LDPE), butelka
w obiektach słuŵby zdrowia, gastronomii i przemyśle spoŵywczym. Posiada (HDPE), kanister (HDPE).
właściwości bakteriobójcze, bójcze wobec MRSA (bakterii z opornością na
antybiotyki), grzybów droŵdŵopodobnych i prątków gruųlicy. Produkt
o ograniczonym działaniu wirusobójczym, bójczy wobec Vaccinia Virus.
N-Alkilo-dimetylo-benzylo-amonowy
produkt powierzchniowoczynny w postaci cieczy przeciwko Gramachlorek, CAS: 68391-01-5 [zaw. 25-50%]; pozytywnym i Grama-negatywnym barteriom stosowany w środkach
N-Alkilo-dimetylo-etylo-benzylomyjąco-dezynfekujących i środkach sanitarnych
amonowy chlorek, CAS: 85409-23-0 [zaw.
25-50%];
beczka plastikowa
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
kat. 1, gr. 1
2 lata od daty
produkcji
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
na czas
nieokreślony
0826/04 z dnia Środek ogniochronny i
31.03.2004
biochronny do drewna
DEIMOS
Zakłady Chemiczne "ANSER"
Sp. z o.o., ul. Conrada 7, 01922 Warszawa
Zakłady Chemiczne "ANSER" Sp. z
o.o., ul. Conrada 7, 01-922
Warszawa
czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki CAS: 68424-85-1 [zaw. 10g/kg]
proszek przeznaczony do zabezpieczania drewna przed owadami i
grzybami
worek papierowy z
wkładką PE; worek PE;
karton z wkładką PE;
wiaderko PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz przeznaczona do zabezpieczania drewna przed owadami i grzybami
butelka PE; kanister PE;
beczka PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
koncentrat do przygotowywania płynów roboczych przeznaczonych do
dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, środków transportu, sprzętów i
narzędzi oraz do nasączania mat dezynfekcyjnych
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 4 lata od daty
produkcji
kwas borowy CAS: 10043-35-3 [zaw.
10g/kg]
0827/04 z dnia BOROCHRON
31.03.2004
KONCENTRAT
Zakłady Chemiczne "ANSER"
Sp. z o.o., ul. Conrada 7, 01922 Warszawa
Zakłady Chemiczne "ANSER" Sp. z
o.o., ul. Conrada 7, 01-922
Warszawa
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 38g/100g];
kwas borowy, CAS: 10043-35-3, WE: 233139-2 [zaw. 11g/100g];
0828/04 z dnia DESPADAC 22
31.03.2004
Calier Polska Sp. z o.o., ul.
Wyszyńskiego 38, 66-400
Gorzów Wielkopolski
Laboratorios Calier S.A.,
C/Barcelones, 26 Pla del Ramassa,
08520 Les Franqueses del Valles,
Barcelona, Hiszpania
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 9,18%]; aldehyd
glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 10,2%];
na czas
nieokreślony
0829/04 z dnia TREBON MEGA 20 WP
31.03.2004
Arysta Agro Polska Sp. z o.o.,
ul. Przasnyska 6 B, 01-756
Warszawa
Mitsui Chemicals Inc., 2-5
etofenproks CAS 80844-07-1 [zaw. 20%];
Kosumigaseki 3-Chome Chiyoda-ku,
Tokio, Japonia
proszek do sporządzania zawiesiny wodnej przeznaczonej do zwalczania
much, komarów, karaluchów, prusaków, mrówek, pluskiew i pcheł
opakowanie bezpośrednie: produkt do
torebka foliowa;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0831/04 z dnia TREBON MEGA 10 SC
31.03.2004
Arysta LifeScience Polska Sp. z Mitsui Chemicals Agro, Inc.
o.o., ul. Przasnyska 6 B, 01Shiodome City Center 1-5-2,
756 Warszawa
Higashi-Shimbashi, Minato-ku,
Tokio, Japonia
koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą przeznaczony do
zwalczania owadów latających: much, komarów, itp.
kanister plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0832/04 z dnia HYPOCLEAN 24
31.03.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Atofina D.Chlore Vinyle ET Solvants podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 25 produkt w postaci cieczy o działaniu dezynfekującym, bakterióbjczym,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Cours Michelet - La Defense 10,
%];
grzybobójczym, zarodnikobójczym, wirusobójczym w zastosowaniu
Koųle
92091 Paris La Defense Cedex,
spoŵywczym, domowym, zbiorowym, przemysłowym i medycznym
Francja
kanister plastikowy;
kontener DPPL
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 30 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0834/04 z dnia DEKAFALD
5.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. JAN DEKKER BV Plein 13 no. 1,
J.Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 1521 AP Wormerveer, Holandia
Koųle
DMDM hydantoina
Dimetylodimetylhydantoina; 1,3bis(hydroksymetyl)-5,5dimetylimidazolidine-2,4-dion, CAS:
6440-58-0 [zaw. 55 %];
środek (ciecz) konserwujący w finalnych produktach kosmetycznych
kanister plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0835/04 z dnia Empigen BAC 80/S
5.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. HUNTSMAN Surface Sciences UK
J.Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Limited, 210-222 Hagley Road
Koųle
West, B 68 ONN Oldbury West
Midlands,Wielka Brytania
chlorek
alkilodimetylobenzyloamonowy CAS:
68989-00-4 [zaw. 80%];
produkt w postaci cieczy stosowany do dezynfekcji m.in. w chemii
gospodarczej, przemyśle drewna i in.
beczka plastikowa;
kontener DPPL
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6, 8 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Etofenproks, CAS: 80844-07-1 [zaw. 10%
(100g/l)]
0838/04 z dnia FOVEO TECH preparat
5.04.2004
grzybo- i glonobójczy
RG 10
Fabryka Farb i Lakierów
"ŚNIEŴKA" S.A., 39-102
Lubzina 34a
Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŴKA" czwartorzędowe związki amonowe,
S.A., 39-102 Lubzina 34a
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 0,48g/100g (%wag 0,25-1)];
płyn (roztwór wodny) stosowany jako impregnat grzybobójczy do ścian
butelka (PE, PP, PET),
przeznaczony do zwalczania grzybów domowych, alg, mchów, porostów na karnister (PE, PP, PET)
murach, tynkach, powłokach farb klejowych i emulsyjnych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: 2, gr. 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt w postaci zawiesiny pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji
ŵywicy akrylowej stosowany do malowania ścian i sufitów w
pomieszczeniach naraŵonych na działanie wilgoci zapobiegający
powstawaniu grzybów domowych i pleśni
wiaderko z tworzywa
sztucznego
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do niszczenia i zapobiegania rozwojowi glonów w
basenach kąpielowych
butelka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2-octyl-2H-isothiazol-3-on CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,049g/100g
(%wag <0,1)];
0839/04 z dnia Bio-Śnieżka Akrylowa
5.04.2004
grzyboodporna farba
emulsyjna do
malowania wnętrz
Fabryka Farb i Lakierów
"ŚNIEŴKA" S.A., 39-102
Lubzina 34a
Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŴKA" benzalkonium chloride CAS: 68424-85-1
S.A., 39-102 Lubzina 34a
[zaw. % wag. 0,00475-0,019]; 2-octyl-2Hisothiazol-3-on CAS: 26530-20-1 [zaw. %
wag. 0,03-0,114]; carbendazim CAS:
10805-21-7 [zaw. % wag. 0,0285-0,114]; 3(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurca
CAS: 330-54-1 [zaw. % wag. 0,114-0,285];
0852/04 z dnia ŚRODEK DO OCHRONY
19.04.2004
ZIMOWEJ
"SUPERHOBBY DOM I OGRÓD" Arch Water Products France, B.P.
Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 219 - Z.I. La Boistardiére, F-37402
02-180 Warszawa
Amboise Cedex, Francja
benzalkoniumchlorid CAS: 63449-41-2
[zaw. 2,5-10,0%];
0855/04 z dnia TABLETKI Z CHLOREM
19.04.2004
"SUPERHOBBY DOM I OGRÓD" Arch Water Products France, B.P.
Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 219 - Z.I. La Boistardiére, F-37402
02-180 Warszawa
Amboise Cedex, Francja
trichloroisocyanursäure CAS: 87-90-1
[zaw. 50-100%];
tabletki przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
pudełko HDPE; wiaderko
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0857/04 z dnia ŚRODEK CHLOROWY
19.04.2004
SZYBKA DEZYNFEKCJA
"SUPERHOBBY DOM I OGRÓD" Arch Water Products France, B.P.
Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 219 - Z.I. La Boistardiére, F-37402
02-180 Warszawa
Amboise Cedex, Francja
natriumdichlorisocyanurat CAS: 5158086-0 [zaw. 100%];
granulat przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
pudełko HDPE; wiaderko
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0859/04 z dnia ŚRODEK DO OCHRONY
19.04.2004
ZIMOWEJ
"SUPERHOBBY MARKET
BUDOWLANY" Sp. z o.o., Al.
Krakowska 102, 02-180
Warszawa
Arch Water Products France, B.P.
219 - Z.I. La Boistardiére, F-37402
Amboise Cedex, Francja
benzalkoniumchlorid CAS: 63449-41-2
[zaw. 2,5-10,0%];
płyn przeznaczony do niszczenia i zapobiegania rozwojowi glonów w
basenach kąpielowych
butelka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0861/04 z dnia TABLETKI Z CHLOREM
19.04.2004
"SUPERHOBBY MARKET
BUDOWLANY" Sp. z o.o., Al.
Krakowska 102, 02-180
Warszawa
Arch Water Products France, B.P.
219 - Z.I. La Boistardiére, F-37402
Amboise Cedex, Francja
trichloroisocyanursäure CAS: 87-90-1
[zaw. 50-100%];
tabletki przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
pudełko HDPE; wiaderko
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0863/04 z dnia ŚRODEK CHLOROWY
19.04.2004
SZYBKA DEZYNFEKCJA
"SUPERHOBBY MARKET
BUDOWLANY" Sp. z o.o., Al.
Krakowska 102, 02-180
Warszawa
Arch Water Products France, B.P.
219 - Z.I. La Boistardiére, F-37402
Amboise Cedex, Francja
natriumdichlorisocyanurat CAS: 5158086-0 [zaw. 100%];
granulat przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
pudełko HDPE; wiaderko
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0867/04 z dnia Expel Spray na owady
5.04.2004
biegające
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
1) Centralin Hast GmbH, Vinckestr. tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw.
111, 44628 Herne, Niemcy; 2)
0,125%]; d-fenotryna CAS 26002-80-2
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
[zaw. 0,125%];
von Philipp str. 33, 866 33
Neuburg/Donau, Niemcy; 3) Lybar
a.s., Velvety 33, 417 62 Rtyne nad
Bilinou, Czechy
aerozol preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania: prusaków,
karaluchów, mrówek i innych owadów biegających
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0868/04 z dnia Expel Zawieszka na
5.04.2004
mole
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
CTR - Consultoria, Técnica e
Representações, Lda., Loteamento
Industrial da Murteira, 23-24, 2135301 Samora Correia, Samora
Correia – Sanatarém, Portugalia
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo) cyklopropanokarboksylan 1etynylo-2- metylopent-2-enylu
(empentryna) CAS 54406-48-3 [zaw.
8,6g/100g];
preparat owadobójczy w postaci zwieszki wypełnionej włókniną,
przeznaczony do zwalczania moli, ich larw i innych szkodników
odzieŵowych w pomieszczeniach mieszkalnych
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka z celofanu;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko tekturowe
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0869/04 z dnia Globol Zawieszka ma
5.04.2004
mole
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
von Philipp str. 33, 866 33
Neuburg/Donau, Niemcy
wapotryna (inna nazwa: empentryna)
CAS 54406-48-3 [zaw. 8,6%];
preparat owadobójczy w postaci zwieszki wypełnionej włókniną,
przeznaczony do zwalczania moli, ich larw i innych szkodników
odzieŵowych w pomieszczeniach mieszkalnych
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka z celofanu;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko tekturowe
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0870/04 z dnia ENDOSAN
19.04.2004
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw.
10%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy (50%) CAS
7173-51-5 [zaw. 20%];
płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do mycia i dezynfekcji
narzędzi i sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej
butelka (PP/PE); kanister
(PP/PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0871/04 z dnia ALDESAN E
19.04.2004
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw.
2%];
płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji narzędzi lekarskich i sprzętu
medycznego, posiada właściwości sporobójcze
butelka (PP/PE); kanister
(PP/PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0872/04 z dnia CHLORIZOL S
19.04.2004
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
sól sodowa kwasu
preparat w formie tabletek do rozpuszczania, przeznaczony do mycia i
pudełko (PE/PP)
dichloroizocyjanurowego CAS 2893-78-9 dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego oraz do dezynfekcji powierzchni
[zaw. 2,8 g w tabletce o wadze 2,8 g];
w zakładach opieki zdrowotnej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0873/04 z dnia ALDIZOL
19.04.2004
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
bifenyl-2-ol CAS 90-43-7 [zaw. 7%]; 4chloro-3-metylofenol [zaw. 4,5%];
aldehyd glutarowy [zaw. 4%];
płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do mycia i dezynfekcji
narzędzi i sprzętu medycznego oraz do dezynfekcji powierzchni w
zakładach opieki zdrowotnej
butelka (PP/PE); kanister
(PP/PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0874/04 z dnia ALDEWIR
19.04.2004
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw.
płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do mycia i dezynfekcji
4%]; chlorek
narzędzi i sprzętu medycznego oraz do dezynfekcji powierzchni w
didecylodimetyloamoniowy CAS 7173-51- zakładach opieki zdrowotnej
5 [zaw. 5%];
butelka (PP/PE); kanister
(PP/PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0875/04 z dnia VIROKSAN
19.04.2004
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
monoperoksyftalan magnezu [zaw. 15
%];
prearat w postaci proszku do rozpuszczania, przeznaczony do mycia i
pudełko (PP/PE)
dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego oraz do dezynfekcji powierzchni
w zakładach opieki zdrowotnej
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0879/04 z dnia IODOSPRAY 400
19.04.2004
"CID LINES Polska" Sp. z o.o., CID LINES NV/SA Waterpoortstraat jod CAS: 7553-56-2 [zaw. 1,2%];
ul. Poznańska 11, 62-069
2, B-8900 Ieper, Belgia
Zakrzewo k/Poznania
płynny preparat przeznaczony do poudojowej dezynfekcji i pielęgnacji
strzyków
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister PE
0880/04 z dnia DEKABEN GN
5.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. JAN DEKKER BV Plein 13 no. 1,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 1521 AP Wormerveer, Holandia
Koųle
fenoksyetanol, CAS: 122-99-6 [zaw. 80%]; środek konserwujący w postaci cieczy, o szerokim zastosowaniu w
2-bromo-2-(bromometylo)finalnym wyrobie kosmetycznym
pentadinitril, CAS: 35691-65-7 [zaw. 20
%];
kanister plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0881/04 z dnia PHENOXYETHANOL
5.04.2004
Pharma
Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. JAN DEKKER BV, Plein 13 no. 1,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 1521 AP Wormerveer, Holandia
Koųle
eter monofenylowy glikolu
etylenowego (inna nazwa:
fenoksyetanol), CAS: 122-99-6 [zaw. 100
%];
środek bakteriobójczy w postaci cieczy, stosowany w finalnym wyrobie
kosmetycznym
kanister plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0887/04 z dnia Clax Personril 4KL5
19.04.2004
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Solvey Chemie b.v., Schepersweg
1, 6049 CV Herten, Holandia
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
50g/kg]
koncentrat w postaci cieczy do wybielania i chemiczno-termicznej
dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej w procesie prania
kanister (HDPE);
beczka (HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0888/04 z dnia Suredis
19.04.2004
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-466
Warszawa
Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Republika Czeska
N-(-3-aminopropylo)-Npreparat dezynfekcyjny w postaci ciekłej, posiada właściwości
kanister (HDPE), beczka
dodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
bakteriobójcze i grzybobójcze, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
(HDPE), paletokontener
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 16,5 g/kg]; zewnętrznych (ścian, podłóg, urządzeń i sprzętów) w przemyśle
(HDPE)
spoŵywczym, napojowym
i gastronomii, zarówno mających jak i nie mający bezpośredniego kontaktu
z ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
0889/04 z dnia Suma Bac D10
19.04.2004
Diversey Polska Sp. z o. o., ul. 1. Cheport spol. S.R.O., Lhotsko 93,
Fabryczna 5, 00-446
76312 Vizovice, Czechy
Warszawa
2. Diversey, Rembrandtlaan 414,
7545 ZW Enschede, Holandia
czwartorzędowe związki amoniowe
benzyl-C12-16-alkildimetyl, chlorki;
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw. 70
g/kg]
preparat myjący-dezynfekcyjny, przeznaczony do mycia i dezynfekcji
powierzchni i urządzeń w przemyśle spoŵywczym i gastronomii, w
miejscach przygotowania
i spoŵywania posiłków; posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze
0890/04 z dnia Brillo Virex
19.04.2004
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
JohnsonDiversey BV, Vestiging
Nederland, Postbus 22, 3640 AA
Mijdrecht, Holandia
chlorek didecylodimetyloamonium CAS preparat w postaci ciekłego koncentratu przeznaczony do dezynfekcji
7173-51-5 [zaw. ok. 4,5%];
powierzchni w gastronomii i przemyśle spoŵywczym
0891/04 z dnia Suma Tab D4
19.04.2004
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Linossier, Zac Des Peyrardes, Route Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu,
De St Marcelin, 42173 Saint Just
CAS: 51580-86-0, WE: 220-767-7 [(zaw. ok.
Saint Rambert, Francja
100%) zaw. 997 g/kg]
tabletki dezynfekcyjne na bazie aktywnego chloru. Posiadają właściwości
bójcze przeciwko bakteriom, grzybom, sporom i wirusom oraz prątkom
gruųlicy. Produkt przeznaczony jest do urządzeń i wodoodpornych
powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego
kontaktu
z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym, gastronomii i obiektach słuŵby
zdrowia. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji narzędzi
stosowanych w obszarze medycznym
butelka HDPE z
wbudowanym systemem
dozującym SmartDose,
butelka HDPE, kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2, 2 lata od daty
3
produkcji
31.12.2024
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
pojemnik z tworzywa
sztucznego
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0892/04 z dnia Rocima 630
19.04.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, LTD. in 1,2-Benzoizotiazolino-3-on, CAS: 2634Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG
33-5 [zaw. 20-30%];
Szwajcaria
preparat w postaci cieczy stosowany do ochrony gotowych produktów
wodnych (np. do farb i lakierów) i półproduktów wodnych (np. past
pigmentowych)
beczka plastikowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0896/04 z dnia BRONOPOL Pharma
19.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. JAN DEKKER BV, Plein 13 no. 1,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 1521 AP Wormerveer, Holandia
Koųle
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, CAS: środek konserwujący w postaci proszku, stosowany w kosmetyce i
52-51-7 [zaw. 100 %];
finalnych produktach farmaceutycznych
pojemnik plastikowy;
pudełko kartonowe
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0897/04 z dnia HYDOROL W
19.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. BIOCHEMA SCHWABEN Dr
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Lehmann, Gmbh & Co.KG,
Koųle
Luitpoldstrasse 32, 87700
Memmingen, Niemcy
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, CAS: środek konserwujący w postaci cieczy, o szerokim zastosowaniu, zapobiega kanister plastikowy; beczka produkt do
52-51-7 [zaw. 7 %]; mieszanina: 5-chloro- rozwojowi bakterii, alg, grzybów i pleśni
plastikowa
profesjonalnego
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu, CAS:
stosowania
26172-55-4 i 2-metylo-4-izotiazolin-3onu, CAS: 2682-20-4 (3:1), [zaw. 1 %];
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0900/04 z dnia HYPOCLEAN 12
19.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. J.
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koųle
Koųle
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 12 środek w postaci cieczy o działaniu dezynfekującym, bakteriobójczym,
%];
grzybobójczym, zarodnikobójczym, wirusobójczym w zastosowaniu
spoŵywczym, domowym, zbiorowym, przemysłowym i medycznym
Kat: I Grupy: 2, 4 90 dni od daty
produkcji
kontener DPPL; kanister
plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
na czas
nieokreślony
0902/04 z dnia Podchloryn Sodu
19.04.2004
techniczny gat S
Brenntag Polska Sp. z o. o., ul. Novacke Chemicke Zavody A.S.,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- M.R.Stefanika 1, 97271 Novaky,
Koųle
Słowacja
0903/04 z dnia BROS – Płyn na komary BROS Sp. j. B.P. Miranowscy,
19.04.2004
dla dzieci
ul. Sokoła 7 lok. 6, 60-644
Poznań
BROS Sp. j. B.P. Miranowscy, ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 16 produkt w postaci cieczy o działaniu dezynfekującym, bakteriobójczym,
%];
grzybobójczym, zarodnikobójczym, wirusobójczym przeznaczony do
stosownia spoŵywczego, przemysłowego, medycznego, domowego i
zbiorowego
kontener DPPL; kanister
plastikowy, autocysterna,
luz
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 30 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
etylu (inna nazwa: etyl
butyloacetylaminopropionate, IR3535)
CAS: 52304-36-6, WE: 257-835-0 [zaw.
10g/100g];
butelka (PE lub HDPE) z
atomizerem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
płyn przeznaczony do odstraszania komarów
0904/04 z dnia BROS 19.04.2004
ELEKTROFUMIGATOR
NA MUCHY
"BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61- "BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61-619
619 Poznań
Poznań
2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2- urządzenie elektryczne z płynnym wkładem przeznaczonym do zwalczania
dichlorovinyl)-3,3much i innych owadów latających
dimethylcyclopropanecarboxylate
(inna nazwa: transflutryna), CAS:
118712-89-3 [zaw. 1%];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
butelka PE; opakowanie
powszechnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0905/04 z dnia BROS Krem na komary
19.04.2004
dla dzieci
BROS Sp.j. P. Miranowski, ul.
Sokoła 7/6, 60-644 Poznań
N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
Krem przeznaczony do odstraszania komarów
etylu (inna nazwa: Etyl butyloacetylaminopropionate, IR3535), CAS: 5230436-6, [zaw. 10g/100g (10%)];
tuba laminowata; tuba PE
Kat: III Grupy: 19 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
BROS Sp. j. P. Miranowski, ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
produkt do
powszechnego
stosowania
0906/04 z dnia BROS naklejka na
19.04.2004
muchy
BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, ul.
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
O,O-dimetylotiofosforan S-[(6-chloro-2- naklejka nasączona insektycydem przeznaczona do zwalczania much
oksooksazolo[4,5-b]pirydyn-3(2H)ylo)metylu]/Azametifos CAS: 35575-96-3
[zaw. 0,95g/100g (7 mg/szt.)]
0908/04 z dnia Dekaben GB
19.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. JAN DEKKER BV, Plein 13 no. 1,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 1521 AP Wormerveer , Holandia
Koųle
2- bromo- 2 nitropropano- 1,3- diol,
środek konserwujący o szerokim zastosowaniu w finalnym wyrobie
CAS: 52-51-7 [zaw. < 20 %]; 2 -bromo- 2 - kosmetycznym
(bromometylo)- pentanedinitril, CAS:
35691-65-7 [zaw. < 20%];
0912/04 z dnia DOWICIL 200
19.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. DOW EUROPE GmbH,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Bachtobelstrasse 3, CH-8810
Koųle
Horgen, Szwajcaria
0916/04 z dnia SEPTANOL
19.04.2004
"Jurbo-Agro" Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe, Jerzy
Bocian, ul. Monte Cassino 18,
51-681 Wrocław
"Jurbo-Agro" P. P. H. Zakład
Rektyfikacji Spirytusu, Jerzy Bocian,
Grabowno Wielkie 140, 56-416
Twardogóra
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek 1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza- produkt w postaci proszku stosowany w wyrobach kosmetycznych i
1-azzoniaadamantanu, CAS: 51229-78-8 środkach higieny osobistej: produktach dla dzieci, produktach do włosów,
[zaw. > 97 %];
do golenia, mydłach w płynie, pudrach, lotionach, kremach
tekturowy bęben
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
alkohol etylowy CAS 64-17-5 [zaw. 7276%]; glukonian chlorheksydyny
(roztwór 20%) CAS 18472-51-0 [zaw. do
1%];
butelka PET; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
roztwór alkoholowy przeznaczony do dezynfekcji czystych powierzchni w
zakładach opieki zdrowotnej
karton (tektura)
0917/04 z dnia BROS - KREDA NA
19.04.2004
KARALUCHY
"BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61- "BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61-619
619 Poznań
Poznań
2,2-dimetylo-3-(2'2'-dichlorowinylo)
kreda przeznaczona do zwalczania karaluchów, prusaków, rybików i innych opakowanie bezpośrednie: produkt do
cyklopropanokarboksylanu alfa-cyjano- owadów biegających
worek PE; opakowanie
powszechnego
3-fenoksybenzylowego (inna nazwa:
zewnętrzne: pudełko
stosowania
cypermetryna), CAS: 52315-07-8 [zaw.
tekturowe
0,65%];
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0919/04 z dnia Moltec
19.04.2004
BROS Sp. j. B.P. Miranowscy, BROS Sp. j. B.P. Miranowscy, ul.
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo) cyklopropanokarboksylan 1etynylo-2- metylopent-2-enylu
(empentryna), CAS: 54406-48-3 [zaw.
10g/100g];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
worek PE; opakowanie
powszechnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
tekturowe
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
tuba PE
Kat: III Grupy: 19 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0925/04 z dnia Moustidose body
Nepentes Sp.z o.o., ul. Bema
20.04.2004
protection cream for
57a, 01- 244 Warszawa
sensitive skins, babies
and children- krem
chroniący przed
ukąszeniami komarów i
innych owadów dla
osób o wrażliwej
skórze, dzieci i
niemowląt
Laboratoires Gilbert, 928 Avenue
du General de Gaulle- BP 115,
14204 Herouville- Saint- Clair
Cedex, Francja
trutka w postaci nasączonej płytki w plastikowej obudowie przeznaczona
do zwalczania moli
repelent 3535
preparat w kremie przeznaczony do odstraszania: komarów, meszek i
(etylobutyloacetaminopropionian) CAS innych owadów
52304-36-6 [zaw. 15%];
produkt do
powszechnego
stosowania
0926/04 z dnia Moustidose Insect
Nepentes Sp.z o.o., ul. Bema
20.04.2004
Repellent Lotion for
57a, 01- 244 Warszawa
Babies, Children and
Sensitive Skin - Lotion
chroniący przed
ukąszeniami komarów i
innych owadów dla
niemowląt, dzieci i osób
o wrażliwej skórze
Laboratoires Gilbert, 928 Avenue
du General de Gaulle- BP 115,
14204 Herouville- Saint- Clair
Cedex, Francja
repelent 3535
(etylobutyloacetaminopropionian)
[zaw. 12 %];
0932/04 z dnia BROS Akwa - na glony
19.04.2004
BROS Sp.j. B.P. Miranowscy,
ul. Sokoła 7 lok. 6, 60-644
Poznań
BROS Sp.j. B.P. Miranowscy, ul.
Sokoła 7 lok. 6, 60-644 Poznań
0934/04 z dnia DEZYNA
19.04.2004
Lambda - AW Sp. z o.o., Al.
Sztandarów 2, 04-424
Warszawa
Lambda - AW Sp. z o.o., Al.
Sztandarów 2, 04-424 Warszawa
lotion w sprayu, do odstraszania komarów, meszek i innych owadów
pojemnik PET
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Alkil (C12-16)-chlorku
płyn przeznaczony do przeciwdziałania rozwojowi i zwalczania glonów w
akwariach, oczkach wodnych, fontannach, itp.
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)), :
CAS: 68424-85-1 [zaw. 1,25% (1,25g/100g)]
Butelka (polietylen o
wysokiej gęstości (HDPE)/
polietylen (PE)/
polipropylen (PP)/
polichlorek winylu (PCV)/
Poli(tereftalen butylenu)
(PET)/szkło)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw.
4,15% wag.];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
kanister (HDPE, PP),
profesjonalnego
butelka szklana;
stosowania
opakowanie zewnętrzne:
pudełko kartonowe
trójwarstwowe
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni odpornych na
korozję kwaśną i utleniacze, stosowany w słuŵbie zdrowia, przemyśle
spoŵywczym, do dezynfekcji pomieszczeń i pojemników przemysłowych i
transportowych
0935/04 z dnia CHLORASOL
19.04.2004
Intervet International B.V. Sp. Intervet India Pvt. Ltd., Briahnagar, chloramina T CAS 127-65-1 [zaw. min.
z o.o. Przedstawicielstwo w
Off Pune-Nagar Road, Wagholi 98%];
Polsce, ul. Elektoralna 13, 00- 412 207, Dist.-Pune, Indie
137 Warszawa
proszek przeznaczony do sporządzania wodnych roztworów
dezynfekcyjnych stosowanych do dezynfekcji sprzętów, otoczenia i
pomieszczeń dla zwierzat gospodarskich, drobiu i zwierząt rzeųnych; do
dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i zbiorników uŵywanych w hodowli
zwierząt wodnych, ich stadiów rozwojowych oraz ŵywego pokarmu
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka trójwarstwowa z profesjonalnego
folii metalizowanej;
stosowania
opakowanie zewnętrzne:
beczka (HMHDPE)
Kat: I Grupy: 3
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0936/04 z dnia Haz-Tabs
19.04.2004
"MEDILAB" Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60, 15-531
Białystok
tabletki do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczone do dezynfekcji
powierzchni w jednostkach słuŵby zdrowia, dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w zakładach ŵywienia zbiorowego i
kuchniach oddziałowych oraz do dezynfekcji sanitariatów
puszka PP
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Guest Medical Limited, Enterprise
Way, Edenbridge, Kent TN86EW,
Wielka Brytania
Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu,
CAS: 51580-86-0, WE: 220-767-7 [zaw.
94,74 w 100g];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
0937/04 z dnia Clorina
19.04.2004
MEDILAB Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60, 15-531
Białystok
Lysoform Dr. Hans Rosemann
Chloramina T CAS 127-65-1 [zaw. 100g w
GmbH, Kaiser-Wilhelm-Strasse 133, 100g preparatu];
D-12247 Berlin, Niemcy
proszek do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni, sprzętów, urządzeń sanitarnych, tkanin w placówkach słuŵby
zdrowia i zakładach przetwórstwa spoŵywczego, do dezynfekcji wody
pitnej i na potrzeby gospodarcze
puszka PE; kubeł PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 36 miesięcy od
5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0938/04 z dnia Trichlorol
19.04.2004
MEDILAB Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60, 15-531
Białystok
Lysoform Dr. Hans Rosemann
Chloramina T CAS 127-65-1 [zaw. 80g w
GmbH, Kaiser-Wilhelm-Strasse 133, 100g preparatu];
D-12247 Berlin, Niemcy
proszek do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do mycia i
dezynfekcji powierzchni, sprzętów, urządzeń sanitarnych w placówkach
słuŵby zdrowia i zakładach przetwórstwa spoŵywczego, do dezynfekcji
bielizny i odzieŵy szpitalnej
saszetka z PE; puszka PE;
kubeł PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0944/04 z dnia QUATO 78 PLUS
20.04.2004
Swish-Polska Sp. z o o., ul.
Ŵółkiewskiego 35 C, 04-305
Warszawa
Swish Maintenance Limited,
Peterborough, Ontario, K9J 8N4,
Kanada
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji posadzek oraz innych
powierzchni twardych jak ściany, stoły, sanitariaty, ramy łóŵek, aparaty
fotograficzne, itp.
butelka (HDPE, PCV,
PETE); wiaderko (HDPE,
PCV, PETE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
didecyl dimethyl ammonium chloride;
CAS 7173-51-5 [zaw. 4,61 %]; n-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride,
CAS 8001-54-5 [zaw. 3,07 %];
24 miesiące od
daty produkcji
0949/04 z dnia CLORSAN TABLETKI
29.04.2004
Isotex Sp. z o.o., ul. Jeŵycka
35/8, 60-864 Poznań
Stonehouse Tablet Manufacturing
Co. Ltd., Nottingham Road,
Attenborough, Nottingham NG9
6DT, Wielka Brytania
dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 289378-9 [zaw. > 50%];
tabletki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i przedmiotów w pojemnik plastikowy
placówkach słuŵby zdrowia, do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników,
naczyń sprzętów kuchennych, toalet, ubrań, powierzchni i rurociągów
związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem
ŵywności do dezynfekcji wody przeznaczonej do spoŵycia przez ludzi i
zwierzęta, a takŵe do konserwacji wody w procesach technologicznych
0952/04 z dnia PeraMed
20.04.2004
Naturan Sp. z o.o., ul.
Antec International Limited, Chilton kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- preparat w postaci proszku do przygotowywania wodnych roztworów do
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Industrial Estate, Windham Road, 186-8 [zaw. 15%wag.]; (powstaje in-situ z
dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, Anglia prekursorów): I- nadboran sodu, CAS:
10332-33-9 [zaw. 40-60 %wag.]; IItetraacetyloetylenodiamina CAS: 1054357-4 [zaw.10-30%wag.];
torebka z tworzywa
sztucznego
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4 Kat: II Grupy:
produkcji
11
31.12.2024
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
1 rok od daty
produkcji
0953/04 z dnia Plum Disinfector 70%
29.04.2004
art. 3720
SOKO International Polarczyk, Plum Kemi Produktion A/S,
Tober s.j., ul. Parzniewska 2, Ostergade 38, DK-5610 Assens,
05-800 Pruszków
Dania
etanol (inna nazwa: alkohol etylowy)
CAS 64-17-5 [zaw. 63,63%]; 2-propanol
(inna nazwa: alkohol propylowy) CAS
71-23-8 [zaw. 6,36%];
0954/04 z dnia HYGIENIC 3000
20.04.2004
SOKO International Polarczyk, Hagleitner Hygiene International
chlorek
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
Tober s.j., ul. Parzniewska 2, GmbH, Lunastrasse 5, 5700 Zell am alkilodimetylobenzyloamoniowy CAS:
05-800 Pruszków
See, Austria
68424-85-1 [zaw. 1-5%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy CAS 7173-515 [zaw. 1-5%]; 2-propanol (inna nazwa:
alkohol propylowy) CAS 71-23-8 [zaw. 15%];
0955/04 z dnia HYGIENIC DES
20.04.2004
SOKO International Polarczyk, Hagleitner Hygiene International
etanol (inna nazwa: alkohol etylowy)
Tober s.j., ul. Parzniewska 2, GmbH, Lunastrasse 5, 5700 Zell am CAS 64-17-5 [zaw. 24,0%]; n-propanol
05-800 Pruszków
See, Austria
(inna nazwa: alkohol propylowy) CAS
71-23-8 [zaw. 34,3%];
0957/04 z dnia BROS - na glony
20.04.2004
"BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61- "BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61-619
619 Poznań
Poznań
0967/04 z dnia P3-ALCODES
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
chlorek
alkilobenzylodimetyloamoniowy CAS:
68424-85-1 [zaw. 1,25%];
Ecolab Deutschland GmbH,
Etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 76,8 g/100g];
Reisholzer Werftstr. 38-42, D-40554
Düsseldorf, Niemcy
ŵel przeznaczony do dezynfekcji rąk
wkład PE do dozownika
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka z utwardzanego PE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
butelka z utwardzanego PE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do przeciwdziałania rozwojowi i zwalczania glonów na
elementach budowlanych
butelka HDPE ze
spryskiwaczem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
ŵywnością
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0968/04 z dnia Asepto FL-D
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Europe GmbH, Richtistrasse Podchloryn sodu/ Chloran (I) sodu
7, CH-8304 Wallisellen, Szwajcaria CAS: 7681-52-9 [zaw. 52g/kg]
0969/04 z dnia P3-COSA DES
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
0970/04 z dnia P3-FLUESSIG 141
22.04.2004
płyn preznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab- kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 5%]; płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
Allee 1, D-40789 Monheim am
ŵywnością
Rhein, Niemcy
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 35%];
42, Niemcy
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0971/04 z dnia P3-HYPOCHLORAN
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH.,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu: CAS: Płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
7681-52-9 [zaw. 9g/100g];
się z ŵywności, takŵe do stosowania w pieczarkarniach poza cyklami
produkcyjnymi.
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 9 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0972/04 z dnia IO-SHIELD D
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
AM Rhein, Niemcy
Poliwinylopyrolidon jodu,
CAS: 25655-41-8 [zaw. 1,4 g/100g]
płyn, przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji skóry strzyków krów
butelka (HDPE)
kanister (HDPE)
kontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0973/04 z dnia P3-MANODES
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
etanol CAS 64-17-5 [zaw. 43,24%]; 2propanol CAS 67-63-0 [zaw. 27%];
płyn, przeznaczony do dezynfekcji rąk
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0974/04 z dnia P3-MANOSAN
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 Triclosan CAS 3380-34-5 [zaw. 1%];
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 3842, Niemcy
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji rąk
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
48 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn preznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością
0975/04 z dnia P3-MLEX A
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 60%];
42, Niemcy
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0976/04 z dnia P3-OXONIA
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 31,01%];
42, Niemcy
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością, takŵe do stosowania w pieczarkarniach
kanister HDPE, beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0977/04 z dnia P3-OXONIA ACTIVE
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
50g/kg (5%)]
płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
się z ŵywnością
kanister HDPE, beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0978/04 z dnia P3-OXONIA ACTIVE 150 Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
22.04.2004
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw.
15%];
płyn, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
ŵywnością, bez spłukiwania w przemyśle browarniczym i winiarskim
kanister HDPE, beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0979/04 z dnia P3-OXONIA ACTIVE S
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab- Kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 90
Allee 1, D-40789 Monheim am
g/kg]
Rhein, Niemcy
płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
się z ŵywnością
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0980/04 z dnia P3-OXYSAN ZS
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 7%]; płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 3842, Niemcy
kanister HDPE, beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0981/04 z dnia P3-POLIX DES
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Deutschland GmbH,
monochlorowodorek polimeru N,N'''płyn, przeznaczony do konserwacji i dezynfekcji wody stosowanej w
Reisholzer Werftstr. 38-42, D-40554 1,6-heksandiylobis[N'obiegach wody
Düsseldorf, Niemcy
cyjanoguanidyny] (EINECS 240-032-4)
i heksametylenodiaminy (EINECS 240679-6)/monochlorowodorek
poliheksametylenu biguanidyny
(monomer: 1,5-bis(trimetyleno)guanylguanidynowy) CAS: 27083-27-8,
[zaw.3%];
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
0982/04 z dnia P3-TOPACTIVE DES
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0983/04 z dnia P3-TOPAX 66
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu [zaw. 45 g aktywnego
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- chloru/kg];
42, Niemcy
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością
kanister HDPE; kontener
DPPL z HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0984/04 z dnia P3-TOPAX 68
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 35%];
42, Niemcy
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0985/04 z dnia P3-TOPAX 91
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 1%]; płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością
czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
benzylo-C12-14-alkilodimetylo, chlorki się z ŵywnością, takŵe do stosowania w pieczarkarniach
CAS 85409-22-9 [zaw. 12,25%];
0986/04 z dnia P3-TOPAX 99
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab- laurylodipropylenotriamina [zaw. 10%]; płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
Allee 1, D-40789 Monheim am
się z ŵywnością, takŵe do stosowania w pieczarkarniach
Rhein, Niemcy
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0987/04 z dnia P3-TRESOLIN CIP
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 quaternary ammonium compouds,
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- benzylcoco alkyldimethyl, chlorides
42, Niemcy
CAS 61789-71-7 [zaw. 0,5%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0988/04 z dnia P3-steril
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab- czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
Allee 1, D-40789 Monheim am
benzylo-C12-14-alkilodimetylowe,
się z ŵywnością
Rhein, Niemcy
chlorki,
CAS: 85409-22-9, WE: 287-089-1 [zaw. 3,25
g/100 g (zaw. 3,25%)]
butelka HDPE; kanister
HDPE; beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
0989/04 z dnia P3-TRIFAX BL SUPER
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 35%];
42, Niemcy
płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
się z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0990/04 z dnia P3-TSUNAMI 100
22.04.2004
Ecolab Sp. z o. o., ul. Opolska ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH.,
100, 31-323 Kraków
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
płyn, przeznaczony do dezynfekcji wody stosowanej w płukaniu warzyw
oraz do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością, takŵe do
stosowania w pieczarkarniach poza cyklami produkcyjnymi.
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
kat. 1, gr. 2, kat. 24 miesiące od
1, gr. 4, kat. 1, gr. daty produkcji
5
kwas nadoctowy, CAS 79-21-0 [zaw. 150
g/kg];
płyn, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni kontaktujących
się z ŵywnością
na czas
nieokreślony
0991/04 z dnia Veloucid D
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 Poliwinylopyrolidon jodu (inna nazwa: płyn, przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji skóry strzyków krów
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- PVP-iodine) CAS 25655-41-8, WE: polimer
42, Niemcy
[zaw. 1 g/100g (zaw. 1%)];
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0992/04 z dnia P3-ZINNFEST FL
22.04.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 35%];
42, Niemcy
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń
kontaktujących się z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
0993/04 z dnia MRÓWKAGER
20.04.2004
"Biopreparaty" Zakład
"Biopreparaty" Zakład Produkcyjny czteroboran sodu-10 hydrat, (inna
Produkcyjny Sławomir Pączek, Sławomir Pączek, ul. Reymonta
nazwa: boraks) CAS 1303-96-4 [zaw. 10
ul. Reymonta 20/44, 22-200
20/44, 22-200 Włodawa
g];
Włodawa
trutka owadobójcza w postaci proszku przeznaczona do zwalczania
mrówek faraona i innych gatunków mrówek
saszetka (papier z
polietylenem)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0994/04 z dnia PORSEP
20.04.2004
"Biopreparaty" Zakład
"Biopreparaty" Zakład Produkcyjny czteroboran sodu-10 hydrat, (inna
Produkcyjny Sławomir Pączek, Sławomir Pączek, ul. Reymonta
nazwa: boraks) CAS 1303-96-4 [zaw. 25
ul. Reymonta 20/44, 22-200
20/44, 22-200 Włodawa
g];
Włodawa
trutka owadobójcza w postaci proszku przeznaczona do zawalczania
prusaków, karaluchów, mrówek
saszetka (papier z
polietylenem)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0995/04 z dnia KARAL
20.04.2004
"Biopreparaty" Zakład
"Biopreparaty" Zakład Produkcyjny czteroboran sodu-10 hydrat, (inna
trutka owadobójcza w postaci proszku przeznaczona do zawalczania
Produkcyjny Sławomir Pączek, Sławomir Pączek, ul. Reymonta
nazwa: boraks) CAS 1303-96-4 [zaw. 12,5 prusaków, karaluchów, mrówek
ul. Reymonta 20/44, 22-200
20/44, 22-200 Włodawa
g];
Włodawa
saszetka (papier z
polietylenem)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0996/04 z dnia PRO BOR
20.04.2004
"Biopreparaty" Zakład
"Biopreparaty" Zakład Produkcyjny czteroboran sodu-10 hydrat, (inna
trutka owadobójcza w postaci proszku przeznaczona do zwalczania
Produkcyjny Sławomir Pączek, Sławomir Pączek, ul. Reymonta
nazwa: boraks) CAS 1303-96-4 [zaw. 5 g]; mrówek faraona i innych gatunków mrówek
ul. Reymonta 20/44, 22-200
20/44, 22-200 Włodawa
Włodawa
saszetka (papier z
polietylenem)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
0997/04 z dnia TESCO (pine, fresh,
29.04.2004
citrus)
Intersilesia McBride Polska Sp. McBride International, Middleton
z o.o. ul. Matejki 2a, 47-100
Manchester, M242SJ Wielka
Strzelce Opolskie
Brytania
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
18 miesiący od
daty produkcji
31.12.2024
0998/04 z dnia ZAGĘSZCZONY PŁYN
Intersilesia McBride Polska Sp. Intersilesia McBride Polska Sp. z
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
płyn do czyszczenia, wybielania i dezynfekcji muszli toaletowych, wanien, butelka HDPE
29.04.2004
CZYSZCZĄCOz o.o. ul. Matejki 2a, 47-100
o.o., ul. Matejki 2a, 47-100 Strzelce 231-668-3 [zaw. 30,7 g/100g (chlor aktywny: umywalek, zlewów, wlotów studzienek kanalizacyjnych, białych tkanin oraz
DEZYNFEKUJĄCY AGENT Strzelce Opolskie
Opolskie
4,6 g/100g)];
duŵych zmywalnych powierzchni
MAX 24H+: lemon, pine,
ocean, pink, red,
orange, winter, citrus,
leśny, cytrusowy,
morski, fresh, blue, dark
blue, strong, white
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1000/04 z dnia BROS płyn na mech,
20.04.2004
glony i porosty
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
BROS Sp. J. B.P. Miranowscy, BROS Sp. J. B.P. Miranowscy, ul.
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
pochloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 4,6 płyn do czyszczenia, wybielania i dezynfekcji muszli klozetowych, wanien, butelka HDPE
g/100 g];
umywalek, zlewów, wlotów studzienek kanalizacyjnych, białych tkanin oraz
duŵych zmywalnych powierzchni
czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki,
CAS: 68424-85-1 [zaw. 1,25 g/100g
(1,25%)];
płyn przeznaczony do zwalczania mchu, glonów i porostów na
powierzchniach kamiennych, betonowych i ceramicznych, a takŵe
zabezpieczania ich przed ponownym porastaniem
butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE),
poli(chlorek winylu) (PCV),
poli(teraftalan etylenu)
(PET), polipropylen (PP),
szkło)
1005/04 z dnia BROS sensitive elektro
20.04.2004
+ wkłady na komary
BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, ul.
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop1-enylo)-cyklopropanokarboksylan
(RS)-3-allilo-2-metylo-4oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2
izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie
1:3)/Esbiotryna CAS: ---, WE: środek
ochrony roślin [zaw. 22,8 mg/płytkę
(2,47g/100g)];
1016/04 z dnia BROS sensitive wkłady
20.04.2004
do elektro na komary
BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, ul.
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
1018/04 z dnia BROS - INSECT SPRAY
20.04.2004
PLUS
"BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61- "BROS s.c.", ul. Karpia 24, 61-619
619 Poznań
Poznań
Elektrofumigator z wkładami nasączonymi substancją czynną do
zwalczania komarów i zabezpieczania pomieszczeń przed nalatywaniem
komarów
z zewnątrz.
karton (tektura)
folia: (poli(tereftalan) etylu
(PET)), aluminium (ALU),
chlorowany polietylen
(CPE), celofan)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop- wkłady do elektrofumigatora w postaci płytki nasączonej substacją
1-enylo)-cyklopropanokarboksylan
aktywną przeznaczone do zwalczania owadów
(RS)-3-allilo-2-metylo-4oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2
izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie
1:3)/Esbiotryna CAS: ---, WE: środek
ochrony roślin [zaw. 22,8 mg/płytkę
(2,47g/100g)];
karton (tektura)
folia: (poli(tereftalan) etylu
(PET)), aluminium (ALU),
chlorowany polietylen
(CPE), celofan)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw.
0,2%]; esbiotryna CAS: 84030-86-4 [zaw.
0,04%];
puszka stalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających
1019/04 z dnia Schleimbekaempfungsm Firma Chemiczna "Dwory"
29.04.2004
ittel T (SLIMICIDE T)
S.A., ul. Chemików 1, 32-600
Oświęcim
BASF Aktiengesellschaft, EDP/QH201, D-67065 Ludwigshafen,
Niemcy
3,5-dimethyloperhydro-1.3.5tiadiazyno-2-thion [zaw. 99%];
proszek stosowany do stabilizacji mikrobiologicznej lateksów syntetycznych opakowanie bezpośrednie: produkt do
butadienowo-styrenowych
podwójny worek PE;
profesjonalnego
opakowanie zewnętrzene: stosowania
pudełko kartonowe
Kat: II Grupy: 6, 12 miesięcy od
7, 8, 9, 10, 11, 12 daty produkcji
na czas
nieokreślony
1020/04 z dnia OXIDAN
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
nadtlenek wodoru CAS: 7722-84-1 [zaw.
30-60%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1021/04 z dnia OXIDAN SPECIAL
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 515%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1022/04 z dnia OXIVIT AKTIV PLUS
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 515%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1023/04 z dnia DESINFECT MB
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 515%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1024/04 z dnia DES FOAM PAA
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 515%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1025/04 z dnia HYPOCHLOR DES
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 5- płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
15%];
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1026/04 z dnia DESINFECT MAXI
22.04.2004
ITW Novadan Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
ITW NOVADAN ApS, Płatinvey 21,
DK 6000 Kolding, Dania
chlorek didecylodimetyloamonu CAS:
7173-51-5 [zaw. 75g/kg];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanisterz HDPE; beczka z
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1027/04 z dnia ULTRA - DES
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
didecylmethylammoniumchloride CAS:
7173-51-5 [zaw. 5-15%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń, sprzętu i
hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1028/04 z dnia FOAM ELO CL
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 5- płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń,
15%];
sprzętu i hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1029/04 z dnia FOAM 2000 CL
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 5- płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń,
15%];
sprzętu i hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1030/04 z dnia VIP 1
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 5- płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń,
15%];
sprzętu i hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1031/04 z dnia UZAL
22.04.2004
ITW NOVADAN Sp. z o.o. ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
Podchloryn sodu/ Chloran (I) sodu
CAS: 7681-52-9 [zaw. 150g/kg];
Płyn, zasadowy środek do mycia i dezynfekcji pasteryzatorów, rurociągów, kanister HDPE; beczka
wirówek, zbiorników, skrzynek plastikowych, urządzeń w systemie CIP oraz HDPE
linii do produkcji masła w przemyśle spoŵywczym. Moŵe być równieŵ
wykorzystywany w mechanicznych szorowarkach do posadzek. Stosowany
takŵe do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
kat. I, gr. 3, kat.
I, gr. 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1032/04 z dnia NOVA DIP
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o. ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
jod povidon CAS: 00025655-41-8 [zaw. 0,5- płyn przeznaczony do poudojowej dezynfekcji i pielęgnacji strzyków krów
5%];
mlecznych
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1033/04 z dnia BIOCID A
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634- płyn zapobiegający wzrostowi mikroflory, glonów itp. w obiegach wody
33-5, WE: 220-120-9 [zaw. 5-15%];
chłodzącej
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1034/04 z dnia TRICOMIX A /
22.04.2004
TRICOMIX B
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
dwutlenek chloru [wytwarzany w
dwutlenek chloru, którego roztwór stosowany jest do dezynfekcji wody
specjalnym reaktorze/generatorze w
przeznaczonej do spoŵycia
reakcji dwóch komponentów: chlorynu
sodu 7,5% (Tricomix B) i kwasu
solnego 9% (Tricomix A)], CAS: 10049-044 [zaw. 2%];
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 5
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1035/04 z dnia IPA-SPRIT 70 % VOL
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
etanol CAS: 64-17-5 [zaw. > 30%];
1036/04 z dnia NADTLENEK WODORU
29.04.2004
spożywczy 35 % K
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul.
J. Bema 21, 47- 224
Kędzierzyn - Koųle
Solvay S.A., Rue du Prince Albert
33, B - 1050 Bruxelles, Belgia
1037/04 z dnia NADTLENEK WODORU
29.04.2004
spożywczy 35 % W
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul.
J. Bema 21, 47- 224
Kędzierzyn - Koųle
1038/04 z dnia PODCHLORYN WAPNIA
29.04.2004
65 % techniczny
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul.
J. Bema 21, 47- 224
Kędzierzyn - Koųle
1041/04 z dnia ACTICIDE RS conc.
29.04.2004
1043/04 z dnia COMBI DES 70%
22.04.2004
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. preparat w postaci cieczy przeznaczony do aseptyzacji opakowań w
35 %];
procesie aseptycznego pakowania środków spoŵywczych
kanister plastikowy; beczka produkt do
plastikowa
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Solvay S.A., Rue du Prince Albert
33, B - 1050 Bruxelles, Belgia
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. preparat w postaci cieczy przeznaczony do aseptyzacji opakowań w
35 %];
procesie aseptycznego pakowania środków spoŵywczych
kanister plastikowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Altair Chimica S.p.A, Via Moie
Vecchie 13, 56047 - saline di
Volterra - P1, Włochy
podchloryn wapnia, CAS: 7778-54-3 [zaw. środek dezynfekujący w postaci substancji stałej w zastosowaniu
65%];
domowym, zbiorowym i przemysłowym
beczka plastikowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 2 lata od daty
5
produkcji
na czas
nieokreślony
Brenntag Polska Sp. z o.o.ul. J. THOR GmbH, Landwehrstr. 1, DBema 21, 47- 224 Kędzierzyn - 67346 Speyer, Niemcy
Koųle
mieszanina (3:1) 5-chloro-2-metylo-2H- produkt w postaci cieczy zalecany do zabezpieczania przed korozją
izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2Hbiologiczną m.in.. farb, emulsji polimerowych, klejów, roztworów
izotiazolin-3-onu, CAS: 26172-564
celulozowych, atramentów, produktów chemii gospodarczej
[zaw.3,0%];
beczka plastikowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ITW NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
etanol, CAS: 64-17-5, [zaw. 700 g/kg]
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
płyn przeznaczony do dezynfekcji powietrza w przemyśle spoŵywczym
płyn przeznaczony do dezynfekcji rąk pracowników w przemyśle
spoŵywczym
butelka HDPE; kanister
HDPE
1044/04 z dnia FOAM 136
22.04.2004
NOVADAN Sp. z o.o. ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
1046/04 z dnia CHLOROSAN
22.04.2004
NOVADAN A/S, Platinvej 21, DK
6000 Kolding, Dania
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 5- płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych, urządzeń,
15%];
sprzętu i hal produkcyjnych w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Spółdzielnia Inwalidów
Spółdzielnia Inwalidów "NAREW" w podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 10- płyn dezynfekująco-sanityzujący do dezynfekcji powierzchni i urządzeń
"NAREW" w Ostrołęce, ul.
Ostrołęce, ul. Targowa 22, 07-412 11 g/dm3];
sanitarnych oraz dezynfekcji sprzętu jednorazowego uŵytku
Targowa 22, 07-412 Ostrołęka Ostrołęka
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
90 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1050/04 z dnia BAKTA
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 dichloroizocyjanuran sodu CAS 2893-78- preparat na bazie chloru w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym w
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 9 [zaw. 99%];
przemyśle spoŵywczym, gastronomii, do wody w basenach (takŵe z wodą
42, Niemcy
solankową)
pojemnik HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1051/04 z dnia DESGUARD 20
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych urządzeń butelka HDPE
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- benzyl-C12-16-alkildimetyl, chlorki CAS i powierzchni kuchennych
42, Niemcy
68424-85-1 [zaw. 7,5%]; N-(3aminopropylo)-N-dodecylp[ropano-1,3diamina CAS 2372-82-9 [zaw. 4%];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1052/04 z dnia ECO-CLIN D
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 2-propanol CAS 67-63-0 [zaw. 35%]; 1Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- propanol CAS 71-23-8 [zaw. 25%];
42, Niemcy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 48 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
plyn gotowy do uŵycia, przeznaczony do dezynfekcji wszystkich
powierzchni odpornych na działanie alkoholi w przemyśle spoŵywczym i
gastronomii
butelka z tworzywa
sztucznego
1055/04 z dnia MOULD-EX
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu [zaw. 7,6 g/100g];
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 3842, Niemcy
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji na bazie chloru w przemyśle
spoŵywczym, gastronomii
butelka HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1056/04 z dnia OASIS PRO 20
29.04.2004
PREMIUM
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych urządzeń butelka HDPE
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- benzyllo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki i powierzchni kuchennych
42, Niemcy
CAS 68424-85-1 [zaw. 7,5%]; N-(3aminopropylo)-N-dodecylopropano-1.3diamina CAS 2372-82-9 [zaw. 4%];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1057/04 z dnia OASIS PRO 63
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 czwartorzędowe związki amoniowe,
plyn przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji łazienek
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- benzyllo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki
42, Niemcy
CAS 68424-85-1 [zaw. 7,5%]; N-(3aminopropylo)-N-dodecylopropano-1.3diamina CAS 2372-82-9 [zaw. 4%];
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1058/04 z dnia TRUMP DES
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 25%];
42, Niemcy
płyn przeznaczony do maszynowego mycia i dezynfekcji naczyń w
gastronomii
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1059/04 z dnia RUTISEPT EXTRA
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 2-propanol CAS 67-63-0 [zaw. 30%];
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- Triclosan CAS 3380-34-5 [zaw. 0,1%];
42, Niemcy
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji rąk
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
36 miesięcy od
daty produkcji
1060/04 z dnia SIRAFAN PERFECT
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 Czwartorzędowe związki amonowe,
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
42, Niemcy
chlorki,
CAS: 68424-85-1 [zaw. 75 g/kg];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji w gastronomii
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
środek w formie bloku do mycia i dezynfekcji naczyń w gastronomii
pojemnik HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
beczka plastikowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
na czas
nieokreślony
Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
(EINECS 240-032-4) i
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/ Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno) guanilguanidyny),
CAS: 27083-27-8 [zaw. 5 g/kg];
1061/04 z dnia SOLID MED.
29.04.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- CAS: 51580-86-0 [zaw. 36g/kg]
42, Niemcy
1071/04 z dnia ACTICIDE SPX
29.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. THOR GmbH, Landwehrstr. 1, DJ. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 67346 Speyer, Niemcy
Koųle
mieszanina (3:1) 5-chloro-2-metylo-2H- produkt w postaci cieczy stosowany przeciw bakteriom, grzybom oraz
izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2Hdroŵdŵom, mogącym powodować korozję mikrobiologiczną układów
izotiazolin-3-onu, CAS: 55965-84-9 [zaw. wodnych, do zabezpieczania przed korozją biologiczną m.in.farb, emulsji
1,5 %];
polimerowych, klejów, produktów chemii gospodarczej i in.
550 dni od daty
produkcji
1074/04 z dnia DOWICIL 75
29.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. DOW EUROPE GmbH,
J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn Bachtobelstrasse 3, CH-8810
Koųle
Horgen, Szwajcaria
chlorek 1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza- produkt w postaci proszku stosowany do konserwacji wyrobów
beczka pilśniowa wyłoŵona produkt do
1-azzoniaadamantanu, CAS: 4080-31-3
umieszczonych w opakowaniach zamkniętych (produkt w postaci proszku o polietylenem
profesjonalnego
[zaw. 64 %];
działaniu antybakteryjnym stosowany m.in.. w klejach, farbach, emulsjach
stosowania
lateksowych)
Kat: II Grupy: 6
1075/04 z dnia SANIVIR
23.06.2004
Fedra Polska Sp. z o.o., ul.
Tysiąclecia 4/112, 40-871
Katowice
Quimica Industrial Mediterranea,
Rosa de los Vientos 75, 29006
Malaga, Hiszpania
aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw.
33,90 g]; chlorek
didecylodimethyloamonowy CAS 717351-5 [zaw. 13,43 g];
produkt w postaci płynu przeznaczony do odkaŵania wszystkich
powierzchni i sprzętu w pomieszczeniach gdzie wymagany jest wysoki
poziom antyseptyki, w tym w szpitalach
pojemnik PE
Kat: I Grupy: 2, 3 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1076/04 z dnia CHLORAMINA T
29.04.2004
Zakłady Chemiczne ZACHEM
S.A. Zakład Barwników, ul.
Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.,
Zakład Barwników, ul. Wojska
Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
sól sodowa N-chloro-ptoluenosulfonamidu [zaw. 20-25%];
produkt w postaci proszku przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz
do dezynfekcji wyposaŵenia w obiektach słuŵby zdrowia, hotelach,
saunach, kabinach natryskowych, toaletach
woreksamonośny PE;
produkt do
opakowanie bezpośrednie: powszechnego
worek PE; opakowanie
stosowania
zewnętrzne: pudełko
kartonowe
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
1080/04 z dnia PESTSTOP - B 5 CS
29.04.2004
Dez-Der P. P. H. U. ExportImport Krzysztof Karpiński,ul.
Adamowicza 1, 05-530 Góra
Kalwaria
Babolna Bioenvironmental Centre
beta-cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw. preparat w postaci koncentratu w mikrokapsułkach przeznaczony do
Ltd., H-1107 Budapest, X. Szallas u. 5%];
zwalczania karaczanów, pluskiew, rybików i pcheł
6, Węgry
butelka COEX (PA/PE)
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
produkt do
powszechnego
stosowania
produkt do
profesjonalnego
stosowania
720 dni od daty
produkcji
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
na czas
nieokreślony
1083/04 z dnia Impralit - KDS
29.04.2004
IMPALEX - Środki Do
Impregnacji Drewna
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Janusz Ławniczak,
Róŵnowo 141, 11-001 Dywity
RUTGERS Organics GmbH,
Oppauer Strasse 43, D-68305
Mannheim, Niemcy
węglan miedzi (II), CAS: 12069-69-1
[zaw. 20,53%]; boran
didecylopolietoksyamonowy
(techniczny), CAS: 214710-34-6 [zaw.
10,00%]; kwas borny, CAS: 10043-35-3
[zaw. 8,00%];
płynny koncentrat soli rozpuszczalny w wodzie przezanaczony do ochrony
drewna przed grzybami rozkładającymi drewno, owadami - technicznymi
szkodnikami drewna, zgnilizną i pleśnią
kontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1086/04 z dnia Impralit - TSK 20
29.04.2004
IMPALEX - Środki Do
Impregnacji Drewna
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Janusz Ławniczak,
Róŵnowo 141, 11-001 Dywity
RUTGERS Organics GmbH,
Oppauer Strasse 43, D-68305
Mannheim, Niemcy
boran didecylopolietoksyamionowy
(techniczny), CAS: 214710-34-6 [zaw.
50%]; fenoksykarb, CAS: 72490-01-8
[zaw. 0,015%];
płynny koncentrat soli rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do ochrony
drewna przed grzybami niszczącymi drewno i insektami oraz przeciwko
siniųnie i pleśni
kontener HDPE; hobok
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1089/04 z dnia JAVEL
26.05.2004
JAVEL POLSKA – Anna
Stawiarska – Jóųwiak, ul.
Cietrzewia 34, Warszawa
1. JAVEL POLSKA – Anna
podchloryn sodu (NaOCl) CAS 7681-52-9 produkt w postaci płynnej przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i
Stawiarska – Jóųwiak, ul. Cietrzewia [zaw. 3,6%];
sprzętów w placówkach słuŵby zdrowia, higienie weterynaryjnej, w
34, Warszawa; 2. CHEM-JAN, ul.
zakładach przetwórstwa ŵywności oraz do dezynfekcji wody do picia
Magiera 24b/14, 01-856 Warszawa;
3. OXENA S.A., rue Marc Seguin, ZI
La Motte Sud, 26800 Portes Les
Valence, Francja
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4, 5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1090/04 z dnia JAVEL KONCENTRAT
21.05.2004
JAVEL POLSKA – Anna
Stawiarska – Jóųwiak, ul.
Cietrzewia 34, Warszawa
1. JAVEL POLSKA – Anna
podchloryn sodu (NaOCl) CAS 7681-52-9 produkt w postaci płynnej przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i
Stawiarska – Jóųwiak, ul. Cietrzewia [zaw. 12,5%];
sprzętów w placówkach słuŵby zdrowia, higienie weterynaryjnej, w
34, Warszawa; 2. CHEM-JAN, ul.
zakładach przetwórstwa ŵywności oraz do dezynfekcji wody do picia
Magiera 24b/14, 01-856 Warszawa;
3. OXENA S.A., rue Marc Seguin, ZI
La Motte Sud, 26800 Portes Les
Valence, Francja
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4, 5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1091/04 z dnia Antisol No. 1 płyn
29.04.2004
odstraszający owady
Farma System
Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej "Gemi", ul.
Mickiewicza 36, 05-480
Karczew
Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej "Gemi", ul.
Mickiewicza 36, 05-480 Karczew
[N-n-butyl-N-acetyl]-aminopropionic
acid ethyl ester (inna nazwa: Insect
Repellent 3535), CAS: 52304-36-6 [zaw.
10%];
płyn odstraszający owady
butelka PE z atomizerem; produkt do
pojemnik Alu z atomizerem powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1092/04 z dnia Insect Repellent 3535
29.04.2004
"MERCK" Sp. z o.o., ul.
Banderii 4, 01-164 Warszawa
Merck KGaA, Frankfurter Str. 250,
D-64293 Darmstadt, Niemcy
etyl butylacetylaminopropionate CAS:
52304-36-6 [zaw. > 98%];
płyn do przygotowania emulsji kosmetycznej oraz roztworów wodnych i
alkoholowych, odstraszający owady dla zwierząt i człowieka
butelka szklana; kanister
HDPE; beczka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1093/04 z dnia Podchloryn sodowy
29.04.2004
(roztwór wodny)
PCC ROKITA S. A., ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
PCC ROKITA S. A., ul. Sienkiewicza podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: ciecz, produkt uŵywany w przemyśle chemicznym, tekstylnym i
4, 56-120 Brzeg Dolny
7681-52-9 [gęstość 1,2 g/cm3 (zawartość
celulozowym jako środek wybielający oraz środek dezynfekujący
chloru aktywnego min. 12,5% (150g/dm³))], (stosowany równieŵ do dezynfekcji wody przeznaczonej do spoŵycia)
beczka (polietylen (PE))
kontener (polietylen (PE))
autocysterna
(poliester/autocysterna
wykładana wewnątrz
gumą)
butelka (szkło/polietylen
(PE)/polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
(PE)/polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 do jednego
na czas
miesiąca od daty nieokreślony
produkcji w
okresie letnim,
do trzech
miesięcy od daty
produkcji w
okresie zimowym
1094/04 z dnia REPELLENT - ŻEL
29.04.2004
ODSTRASZAJĄCY
OWADY - KOMARY,
KLESZCZE, MESZKI
Laboratorium Kosmetyczne
FLOSLEK Furmanek Spółka
Jawna, ul. Zawodzie 23, 02981 Warszawa
Laboratorium Kosmetyczne FLOS
LEK Jasińska i Furmanek Spółka
jawna, ul. Zawodzie 23, 02-981
Warszawa
insect repellent IR3535 (inna nazwa:
ethyl butylacetylaminopropionate),
CAS: 52304-36-6 [zaw. 10%];
ŵel przeznaczony do ochrony skóry przed ukąszeniami owadów (do
odstraszania komarów, kleszczy, meszek)
tuba z (HDPE+LDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
1095/04 z dnia REPELLENT - PŁYN
29.04.2004
ODSTRASZAJĄCY
OWADY - KOMARY,
KLESZCZE, MESZKI
Laboratorium Kosmetyczne
FLOSLEK Furmanek Spółka
Jawna, ul. Zawodzie 23, 02981 Warszawa
Laboratorium Kosmetyczne FLOS
LEK Jasińska i Furmanek Spółka
jawna, ul. Zawodzie 23, 02-981
Warszawa
N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
etylu, CAS: 52304-36-6 [zaw. 10g/100g]
płyn przeznaczony do ochrony skóry przed ukąszeniami owadów (do
odstraszania komarów, kleszczy, meszek)
butelka HDPE z
atomizerem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
1098/04 z dnia WC BUS & AIR
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
N,N-bis(3płynny koncentrat do neutralizacji i dezynfekcji zawartości toalet
aminopropylo)dodecylamina, CAS: 2372- bezodpływowych
82-9 [zaw. 9,9%];
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1099/04 z dnia WC Camping
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
chlorek N-alkilo(C12-16)-N,N-dimetylo- proszkowy preparat przeznaczony do neutralizacji dezynfekcji zawartości
N-benzyloamoniowy, CAS: 68424-85-1
przenośnych toalet bezodpływowych
[zaw. 9,9%];
pudełko PE; wiaderko PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1100/04 z dnia SURFSTERIL
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. płyn do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spoŵywczym,
56%]; chlorek N, N- didecylo-N,Ngospodarstwach domowych i obiektach uŵyteczności publicznej oraz
dimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. placówkach słuzby zdrowia
1%];
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1101/04 z dnia STERIDIAL S
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
1%];
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki
zdrowotnej
1102/04 z dnia STERIDIAL MD1
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
1%];
koncentrat płynny do mycia i dezynfekcji w zakładach przetwórstwa
spoŵywczego
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1103/04 z dnia STERIDIAL C
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 2 3%]; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1
[zaw. 26 - 29%];
płynny koncentrat dezynfekujący do przemysłu cukrowniczego stosowany
w procesie ekstrakcji cukru i dezynfekcji wód wysłodkowych
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1104/04 z dnia STERIDIAL W-5
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
5%];
płynny koncetrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle
spoŵywczym, browarniczym i winiarskim bez konieczności spłukiwania
wodą dezynfekowanych powierzchni
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1105/04 z dnia STERIDIAL W-10
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
10%];
płynny koncetrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle
spoŵywczym, cukrowiniczym jako środki hamujące wzrost drobnoustrojów
w produkcji cukru do buraków cukrowych, krajanki i soku surowego,
przemysle browarniczym i winiarskim bez konieczności spłukiwania wodą
dezynfekowanych powierzchni
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 3
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1106/04 z dnia STERIDIAL W-15
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
15%];
płynny koncetrat do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spoŵywczym,
cukrowiniczym jako środki hamujące wzrost drobnoustrojów w produkcji
cukru do buraków cukrowych, krajanki i soku surowego, przemysle
browarniczym i winiarskim bez konieczności spłukiwania wodą
dezynfekowanych powierzchni
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1107/04 z dnia STERIDIAL P
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
1%];
płynny koncentrat do dezynfekcji maszyn, urządzeń i powierzchni w
przemyśle spoŵywczym, dezynfekcji wody w urządzeniach o obiegach
zamkniętych oraz do dezynfekcji urządzeń i zbiorników kontaktujących się
z wodą, w budownictwie do usuwania grzybów, glonów, mchów z
powierzchni murowanych i drewnianych, a takŵe neutralizacji szamb i
latryn
butelka PE; kanister PE;
produkt do
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1108/04 z dnia STERIDIAL W
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
5%];
płynny koncentrat do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń hodowlanych
butelka PE; kanister PE;
beczka PE
Kat: I Grupy: 3
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
1111/04 z dnia IMPULS 10SD
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
płynny preparat do higienicznej dezynfekcji rąk w przemyśle spoŵywczym
50%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-630 [zaw. 12%]; chlorek N,N-didecylo-N,Ndimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw.
0,25%]; dwuglukonian
chlorocheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw.
0,08%];
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1113/04 z dnia IMPULS 70 AN
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
chlorek N,N- didecylo-N,Npłynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w
dimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. przemyśle spoŵywczym oraz powierzchni czystych w zakładach opieki
4,5%];
zdrowotnej oraz dezynfekcji pieczarkarni w produkcji pieczarek, a takŵe
zabezpieczenia uŵywanego drewna
butelka PE; kanister PE;
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1114/04 z dnia HEKTOR PLUS
29.04.2004
Władysław Fediuk prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdroŵeniowe
"IMPULS" Władysław Fediuk,
ul. Jelenia 2, 80-336 Gdańsk
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [30-45
g/kg]
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
płynny koncentrat do mycia powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w butelka PE; kanister PE;
produkt do
zakładach przemysłu spoŵywczego i obiektach uŵyteczności publicznej
beczka PE; paletopojemnik profesjonalnego
PE
stosowania
6 miesięcy od
daty produkcji
1118/04 z dnia AGROSTERIL
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
kwas nadoctowy, CAS 79-21-0 [zaw.
10%];
płynny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do dezynfekcji
pieczarkarni, do odkaŵania gleby, podłoŵy, magazynów i przechowalni,
parapetów, szkła i folii, powierzchni betonowych, przejść, mat, naczyń,
narzędzi i maszyn ogrodniczych oraz do zwalczania glonów, mchów i
wątrobowców w produkcji roślin (warzywnictwo, sadownictwo,
kwiaciarstwo)
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1119/04 z dnia ACTIVCHLOR
29.04.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Wdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Zastawna 34, 83-000 Pruszcz
Gdański
dichlorocyjanourynian sodu, CAS 289378-9, [zaw. 45%];
proszkowy preparat do mycia i dezynfekcji basenów, a takŵe innych
obiektów uŵyteczności publicznej
pudełko PE; wiaderko PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1120/04 z dnia VISPOL 19-aN
29.04.2004
"VISPOL" PPHU Andrzej
Wentel, ul. Milionowa 40, 92336 Łódų
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni
mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
"VISPOL" PPHU Andrzej Wentel, ul. chlorek didecylodimetyloamoniowy
Milionowa 40, 92-336 Łódų
CAS: 7173-51-5 [zaw. 9%];
1121/04 z dnia IXONOS 15
29.04.2004
Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Degussa-Huels CEE GmbH,
J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Liesinger Flur-Gasse 2C, A-1235
Koųle
Wiedeń, Austria
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 15
%];
produkt w postaci cieczy do dezynfekcji przeznaczony do stosowania w
kanister plastikowy; beczka produkt do
zakładach przemysłu spoŵywczego: dezynfekcji urządzeń, zbiorników i
plastikowa; kontener DPPL profesjonalnego
rurociągów mających kontakt z ŵywnością, w systemach mycia rurociągów
stosowania
(CIP)
Kat: I Grupy: 4
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1122/04 z dnia GAZ "S" (ROTANOKS)
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 10%];
gaz przeznaczony do stosowania w przemysłowych i szpitalnych
sterylizatorach ciśnieniowych sprzętu medycznego
butla stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1123/04 z dnia GAZ "S-15"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 15%];
gaz przeznaczony do stosowania w przemysłowych i szpitalnych
sterylizatorach ciśnieniowych sprzętu medycznego
butla stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1124/04 z dnia GAZ "S-9"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 9%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
butla stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1125/04 z dnia GAZ "S-90"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 90%];
gaz przeznaczony do stosowania w przemysłowych i szpitalnych
sterylizatorach ciśnieniowych sprzętu medycznego
butla stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1126/04 z dnia GAZ "GS-1"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 10%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
pojemnik aluminiowy
(nabój)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1127/04 z dnia GAZ "OXYFUME 2002"
06.05.2004
(GAZ GS-1)
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 10%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
butla stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1128/04 z dnia GAZ "1z"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 5,6%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
butla stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1129/04 z dnia GAZ "GS-1z"
25.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 5,6%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
pojemnik aluminiowy
(nabój)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1130/04 z dnia GAZ "GS-2"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 100%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
pojemnik aluminiowy
(nabój)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1131/04 z dnia GAZ "4-134"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 100%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
pojemnik aluminiowy
(nabój)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1132/04 z dnia GAZ "2-67"
06.05.2004
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z
Wytwórnia "Sterylgaz" Sp. z o.o.,
o.o., ul. Długa 3, 09-402 Płock ul. Długa 3, 09-402 Płock
tlenek etylenu CAS 75-21-8 [zaw. 100%];
gaz przeznaczony do stosowania w szpitalnych sterylizatorach
ciśnieniowych sprzętu medycznego
pojemnik aluminiowy
(nabój)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1133/04 z dnia Płyn denzyfekcyjno30.04.2004
wybielający MATOSEPT
BIOCIDE koncentrat
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul.
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
Toruńskie Zakłady Materiałów
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej i odzieŵy
kanister HDPE; bęben
Opatrunkowych SA, ul.
17,6% wag.];
roboczej w procesie prania o działaniu bakteriobójczym (B), grzybobójczym HDPE; pojemnik do
Ŵółkiewskiego 20/26,
(F), prątkobójczym (tbc), wirusobójczym (V)
przewozu luzem HDPE
87-100 Toruń; miejsce
wytwarzania: F.K. „POLLENA EWA”
S.A., ul. Zachodnia 25, 97- 425
Zelów
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1135/04 z dnia CONTRA
19.05.2004
Modus Sp. z o.o. ul. Balicka
100, 30-950 Kraków
BMV GmbH Kisslingerstrasse 2, D83700 Rottach-Eggern, Niemcy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
10 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1136/04 z dnia Chlor ciekły
19.05.2004
PCC ROKITA S. A., ul.
Sienkiewicza 4,56-120 Brzeg
Dolny
PCC ROKITA S. A., ul. Sienkiewicza chlor, CAS: 7782-50-5 [min. 99,6%];
4, 56-120 Brzeg Dolny
1149/04 z dnia ANTIPARASITIC
23.06.2004
SHAMPOO - Szampon
przeciw pchłom i
klesczom dla psa
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
Virbac S.A., L.I.D. - 1 Ere Avenue - fenoksybenzylo-2,2-dimetylo-3(2,2płyn zwalczający pchly i kleszcze u psów
2065 M, 06516 Carros, Francja
dichlorowinylo)cyklopropano-1karboksylan (permetryna) CAS 52645-531 [zaw. 1%];
butelka PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1150/04 z dnia TECTONIC POUR ON
23.06.2004
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
Virbac S.A., L.I.D. - 1 Ere Avenue - fenoksybenzylo-2,2-dimetylo-3(2,2płyn zwalczający muchy u bydła
2065 M, 06516 Carros, Francja
dichlorowinylo)cyklopropano-1karboksylan (permetryna) CAS 52645-531 [zaw. 4%];
pojemnik PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw.
94%];
spray do dezynfekcji i neutralizacji zapasów powierzchni, materiałów i
płaskich przedmiotów tekstylnych nie mających kontaktu z ŵywnością
butelka HDPE z
atomizerem
ciecz, produkt stosowany do bielenia masy papierowej i włókien roślinnych, cysterna kolejowa stalowa; produkt do
do dezynfekcji wody pitnej i niszczenia ścieków; stosowany w przemyśle
beczka stalowa; butla
profesjonalnego
organicznym
stalowa
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 trwałość
na czas
długoterminowa nieokreślony
1151/04 z dnia INDOREX SPRAY 23.06.2004
Aerozolowy preparat
biobójczy
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
Virbac S.A., L.I.D. - 1 Ere Avenue - fenoksybenzylo-2,2-dimetylo-3(2,2aerozol zwalczający insekty w bezpośredniej bliskości zwierząt domowych i pojemnik metalowy
2065 M, 06516 Carros, Francja
dichlorowinylo)cyklopropano-1w pomieszczeniach gdzie insekty mogą występować
karboksylan (permetryna) CAS 52645-531 [zaw. 0,94%]; eter 4-fenoksy, fenylo-2(2-pirydyloksy) propylowy
(pyriproxyfen) CAS 95737-68-1 [zaw.
0,02%]; eter-6-propylo, piperonylo,
butylo dimetylowy glikolu
(piperonylobutoxyd) CAS 51-03-6 [zaw.
2%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1153/04 z dnia DEKOSOL
23.06.2004
DEKSPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe,
Iwona Oleszak, ul. Terespolska
13, 61-047 Poznań
DEKSPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe, Iwona
Oleszak, ul. Terespolska 13, 61-047
Poznań
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
na czas
nieokreślony
chlorek benzalkoniowy (Preventol
R80), CAS: 61789-71-7 [zaw. 8%];
zamiennie chlorek benzalkoniowy
(Barquat CB-80),CAS: 61789-71-7 [zaw.
8%];
impregnat do drewna w postaci cieczy przeznaczony do zabezpieczania
drewna przed działaniem pleśni i glonów
butelka HDPE; kanister
HDPE; beczka HDPE
2 lata od daty
produkcji
1160/04 z dnia ESCHLOR DIOX A5
25.05.2004
ABM Chemicals Boŵena
Maryniak, ul. Sienkiewicza
5D/9, 74-240 Lipiany
ABM Chemicals Boŵena Maryniak,
ul. Sienkiewicza 5D/9, 74-240
Lipiany
ditlenek chloru CAS 10049-04-4 [zaw.
5%];
płyn do dezynfekcji podłóg, ścian, mebli i wyposaŵenia w przemyśle
kanister HDPE
spoŵywczym, w systemach klimatyzacyjnych, w toaletach miejskich i
przenośnych, powierzchni rurociągów związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem i spoŵywaniem ŵywności; do dezynfekcji
koszy na śmieci, śmieciarek; do stosowania w pieczarkarstwie, na fermach
drobiu i ubojniach
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1161/04 z dnia TOILET SEAT CLEANER
21.05.2004
ACO-TEC Adam Litner, Artur
Bentfield Europe B.V., 2180 AE
Litner s.j., ul. Traugutta 16, 43- Hillegom, Holandia
300 Bielsko-Biała
alkohol etylowy CAS 64-17-5 [zaw.
36,25%];
produkt w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji desek klozetowych
saszetka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
30 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1162/04 z dnia SKINMAN SCRUB FOAM
23.06.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40554 triclosan CAS 3380-34-5 [zaw. 1,0g];
Duesseldorf, Niemcy
pianka do dekontaminacji rąk i ciała
butelka HDPE z pompką
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1163/04 z dnia Premier Klercide CR
23.06.2004
Sterile Biocide E
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Shield Medicare – A Division of
Ecolab, Cheyenne House, West
Street, Farnham, GU9 7EQ, Anglia
płyn do przecierania i spryskiwania - roztwór gotowy do uŵycia,
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt z
ŵywnością) oraz naczyń
opakowanie bezpośrednie:
butelka ze spryskiwaczem
(PEHD), opakowanie
zewnętrzne: podwójne z
folii polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
kanister (PEHD),
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 0,75g/100g, (zaw. 0,5%
aktywnego chloru, (zaw. 5000mg/kg
aktywnego chloru))];
31.12.2024
1164/04 z dnia INCIDIN SUN
23.06.2004
Ecolab Sp. z o.o. ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
Reisholzer Werftstrasse 38-42, D40554 Duesseldorf, Niemcy
2-propanol CAS 67-63-0 [zaw. 20 g];
płyn do przecierania i spryskiwania - roztwór gotowy do uŵycia,
etanol CAS 64-17-5 [zaw. 10 g]; produkty przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
reakcji: kwasu glutaminowego i N-(C1214-alkilo)propylenodiaminy [zaw. 0,01
g]; czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C8-18-alkilodimetylo, chlorki
CAS 63449-41-2 [zaw. 0,2 g];
butelka z PEHD ze
spryskiwaczem,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
kanister z PEHD,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
pojemnik aluminiowy,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
1165/04 z dnia Premier WFI Klercide
23.06.2004
70/30 Sterile
Denaturated Ethanol
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Shield Medicare – A Division of
Ecolab, Cheyenne House, West
Street, Farnham, GU9 7EQ, Anglia
etanol, CAS: 64-17-5 WE:200-578-6 [zaw.
70% (zaw. 70g/100g)];
opakowanie bezpośrednie:
butelka z PEHD ze
spryskiwaczem,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
kanister z PEHD,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
pojemnik aluminiowy,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
31.12.2024
produkcji (poj.
500ml, 5l); 3 lata
od daty produkcji
(poj. 360ml)
płyn do przecierania i spryskiwania - roztwór gotowy do uŵycia,
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt z
ŵywnością) oraz naczyń
18 miesięcy do
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1166/04 z dnia Premier WFI Klercide
23.06.2004
70/30 Sterile IPA
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Shield Medicare – A Division of
Ecolab, Cheyenne House, West
Street, Farnham, GU9 7EQ, Anglia
2-propanol CAS: 67-63-0 WE:200-661- płyn do przecierania i spryskiwania - roztwór gotowy do uŵycia,
7 [zaw. 70% (zaw. 70g/100g)];
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt z
ŵywnością) oraz naczyń
opakowanie bezpośrednie:
butelka z PEHD ze
spryskiwaczem,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
kanister z PEHD,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej;
opakowanie bezpośrednie:
pojemnik aluminiowy,
opakowanie zewnętrzne:
podwójne z folii
polietylenowej
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
31.12.2024
produkcji (poj.
500ml, 5l); 3 lata
od daty produkcji
(poj. 360ml)
1168/04 z dnia VISPOL HD - 2
23.06.2004
"VISPOL" PPHU Andrzej
Wentel, ul. Milionowa 40, 92336 Łódų
"VISPOL" PPHU Andrzej Wentel, ul. chlorek didecylodimetyloamoniowy,
Milionowa 40, 92-336 Łódų
CAS: 7173-51-5 [zaw. 5%]; propan-1-ol,
CAS: 71-23-8 [zaw. 30%];
butelka PCV; butelka
HDPE; kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1169/04 z dnia MASTERIN
23.06.2004
Zhermapol Sp. z o.o., ul.
Augustówka 14, 02-981
Warszawa
Zhermapol Sp. z o.o., ul.
Augustówka 14, 02-981 Warszawa
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. produkt w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji wycisków z modeli
2% wag.]; chlorek benzalkoniowy, CAS: dentystycznych
8001-54-5 [zaw. 3% wag.];
pojemnik PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1170/04 z dnia neoform D Plus PL
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
chlorek didecylodimetyloamoniowy
CAS 7173-51-5 [zaw. 9,0 g w 100 g];
aldehyd glutarowy [zaw. 8,0 g w 100 g];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1171/04 z dnia neodisher Alka 300
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o. ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 5,0 płyn myjąco-dezynfekcyjny do sprzętu szpitalnego i naczyń kuchennych w
g w 100 g];
przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt w postaci płynu przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
płyn do dezynfekcji powierzchni w szpitalnictwie
1172/04 z dnia neoquat S
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o. ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
chlorek didecylodimetyloamoniowy
CAS 7173-51-5 [zaw. 10,0 g w 100 g];
płyn do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1173/04 z dnia neosana neu
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
chlorek didecylodimetyloamoniowy
CAS 7173-51-5 [zaw. 4,9 g w 100 g];
płyn do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1174/04 z dnia neoseptal PE
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o. ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 5,0 g płyn do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
w 100 g];
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1175/04 z dnia neoseptal PE 15
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 15,0
g w 100 g];
płyn do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1176/04 z dnia neoseptal D
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw.
30,0 g w 100 g];
płyn do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1177/04 z dnia neoseptal CL
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
15,0 g w 100 g];
płyn do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1178/04 z dnia neoseptal OS
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
kwas salicylowy CAS 69-72-7 [zaw. 5,0 g
w 100 g];
płyn do dezynfekcji urządzeń w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1179/04 z dnia neoseptal KK
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o. ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4płyn konserwujący wody techniczne w przemyśle
izotiazolin-3-on [zaw. 0,75%] i 2-metylo4-izotiazolin-3-on CAS 55965-84-9 [zaw.
2,25%] [zaw. mieszaniny 3%];
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1181/04 z dnia neomoscan TE-S
28.06.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH&Co), D-20539 Hamburg,
Warszawa
Muhlenhagen 85, Niemcy
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 5,0 płyn czyszcząco-dezynfekcyjny do urządzeń w przemyśle spoŵywczym
g w 100 g];
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1183/04 z dnia JODOSEPT
23.06.2004
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.,
ul. Kosynierów Gdyńskich
13/14, 66-400 Gorzów
Wielkopolski
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul.
Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66400 Gorzów Wielkopolski
kompleks jodowanego povidonu (inne
nazwy: Povidone-Iodine; PVP-Iodine)
CAS 25655-41-8 [zaw. 75mg/1ml];
płyn do higienicznej dezynfekcji skóry rąk
butelka (PE, PP)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1185/04 z dnia Expel Naklejka (tasma)
28.06.2004
na muchy
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Terrasan Haus-+Gartenbedarf
azametyfos CAS 35575-96-3 [zaw. 1%];
GmbH, Nelkenweg 4, D-86641 Rein
am Lech, Niemcy
preparat w postaci samoprzylepnej naklejki okiennej pokrytej trutką
przeznaczony do zwalczania much
okładka papierowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1188/04 z dnia Expel Mech Stop
28.06.2004
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Janssen, Im Rott 26b, D-48629
Metelen, Niemcy
chlorek
preparat w płynie przeznaczony do usuwania mchu
kokosoalkilodimetylobenzyloamoniowy
[zaw. 4,9%];
butelka PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1199/04 z dnia JODOSOL
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 2,0% wag.];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt w postaci płynnego koncentratu do sporządzania wodnych
roztworów roboczych,przeznaczony do utrzymania higieny weterynaryjnej
w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.
1201/04 z dnia DISAN
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 5% wag.];
preparat w postaci płynnego koncentratu do sporządzania wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego
kanister HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1202/04 z dnia SURFACLEAN
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
propan-2-ol (inna nazwa: alkohol
izopropylowy) CAS 67-63-0 [zaw. 85%
wag.];
preparat w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1206/04 z dnia TESOL
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
30% wag., ok. 53g aktywnego chloru na 1
dm3];
preparat w postaci płynnego koncentratu do sporządzania wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1207/04 z dnia STERINOX
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 15%
wag.]; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1
[zaw. 14% wag.];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością w zakładach przetwórstwa spoŵywczego
kanister HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1208/04 z dnia TESOL M
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
25% wag., ok. 44g chloru aktywnego na 1
dm3];
preparat w postaci płynnego koncentratu do sporządzania wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
kanister PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1210/04 z dnia TESOL A
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
30% wag., ok. 53 g aktywnego chloru w 1
dm3];
preparat w postaci płynnego koncentratu do sporządzania wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
kanister PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1212/04 z dnia CHLOROSOL
28.06.2004
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw.
98% wag., ok. 175 g chloru aktywnego w 1
dm3];
preparat w postaci płynnego koncentratu do sporządzania wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
kanister PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1214/04 z dnia ANIOSTERIL NDM
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, chlorek dwudecylodwumetyloamonu,
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
CAS: 7173-51-5 [zaw. 20g/l];
preparat płynny do pianowego mycia i dezynfekcji powierzchni
zewnętrznych: ścian, podłóg, stołów, urządzeń w zakładach przemysłu
spoŵywczego, a w szczególności: mleczarstwie, przetworstwie mięsnym,
rybnym i drobiarskim, browarnictwie oraz w przemyśle napojowym
1215/04 z dnia ANIOSTERIL ACIDE
28.06.2004
DESINFECTANT
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. preparat płynny przeznaczony do usuwania organicznych i mineralnych
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
30g/l];
osadów oraz do dezynfekcji, do mycia powierzchni zewnętrznych przez
szczotkowanie, do mycia obiegowego w układach zamkniętych oraz do
mycia tunelowego w myjkach automatycznych, produky do zastosowania
w: mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym, rybnym i drobiarskim,
browarnictwie oraz w przemyśle napojowym
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1216/04 z dnia MANUSPRAY GEL
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 60%];
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
preparat płynny do dezynfekcji rąk, przeznaczony do stosowania w
zakładach przetwórstwa spoŵywczego, w szczególności mleczarstwie,
przetwórstwie mięsnym i drobiarskim, browarach oraz w przemyśle
napojowym, stosowany równieŵ do dezynfekcji wraŵliwych na działanie
wodorozcieńczalnych preparatów powierzchni zewnętrznych i drobnego
sprzętu
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1217/04 z dnia ANIOSTERIL DDN
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, N, N dwa (3 aminopropyl)
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
dwudecyloamonu CAS 2372-82-9 [zaw.
1,8%];
preparat płynny do mycia i dezynfekcji, pianowej, ręcznej, szczotkowania, kanister PE
odtłuszczania i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych: ścian, podłóg,
stołów, urządzeń w zakładach przemysłu spoŵywczego, a w szczególności:
mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym, rybnym i drobiarskim,
browarnictwie oraz w przemyśle napojowym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
3 lata od daty
produkcji
1218/04 z dnia ALCANIOS E-SF
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, podchloryn sodu, CAS 7681-52-9 [zaw.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
12%];
płynny preparat jest przeznaczony do pianowego mycia i dezynfekcji
powierzchni zewnętrznych: ścian, podłóg, stołów, urządzeń w zakładach
przemysłu spoŵywczego, a w szczególności: mleczarstwie, przetwórstwie
mięsnym, rybnym i drobiarskim
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1219/04 z dnia ANIOSTERIL EAS
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, N, N dwa (3 aminopropyl)
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
dwudecyloamonu CAS 2372-82-9 [zaw.
3%];
preparat płynny o właściwościach dezynfekujących; stosowany do
dezynfekcji: powietrza, powierzchni zewnętrznych oraz do dezynfekcji
obiegów zamkniętych w zakładach przemysłu spoŵywczego, rolnictwie,
hodowli oraz w przetwórstwie owocowo-warzywnym
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1220/04 z dnia OXY-ANIOS 5
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
30%];
preparat płynny do dezynfekcji obiegów zamkniętych w zakładach
przemysłu spoŵywczego, w szczególności: mleczarstwie, browarnictwie
oraz w przemyśle napojowym; równieŵ do dezynfekcji powierzchni
zewnętrznych: podłóg, stołów, do namaczania drobnego sprzętu
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
1 rok od daty
produkcji
1221/04 z dnia DETERGACID II
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, didecyldimethylammonium chloride,
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5%];
preparat płynny przeznaczony do dezynfekcji i pianowego usuwania
kanister PE
organicznych i mineralnych osadów, stosowany do mycia powierzchni
zewnętrznych przez szczotkowanie oraz przez spienienie; do stosowania w
mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym, rybnym i drobiarskim,
browarnictwie oraz w przemyśle napojowym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1222/04 z dnia MANUSPRAY
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 47,5%];
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
preparat płynny do dezynfekcji rąk, przeznaczony do wykorzystania w
zakładach przetwórstwa spoŵywczego, w szczególności: mleczarstwie,
przetwórstwie mięsnym i drobiarskim, browarach oraz w przemyśle
napojowym, takŵe do dezynfekcji wraŵliwych na działanie
wodorozcieńczalnych preparatów powierzchni zewnętrznych i drobnego
sprzętu
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister PE
1223/04 z dnia ANIOSTERIL DS. 30
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, N, N dwa (3 aminopropyl)
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
dwudecyloamonu, CAS: 2372-82-9 [zaw.
15g/l];
płynny preparat jest przeznaczony do pianowego mycia i dezynfekcji
powierzchni zewnętrznych: ścian, podłóg, stołów, urządzeń w zakładach
przemysłu spoŵywczego, a w szczególności: mleczarstwie, przetwórstwie
mięsnym, rybnym i drobiarskim, browarnictwie oraz w przemyśle
napojowym
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1224/04 z dnia ANIOS CDN
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, chlorek dwudecylodwumetyloamonu,
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,5%];
preparat płynny do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk w zakładach
przemysłu spoŵywczego
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1225/04 z dnia ALCANIOS SF-20
28.06.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, N, N dwa (3 aminopropyl)
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
dwudecyloamonu, CAS: 2372-82-9 [zaw.
30%];
preparat płynny przeznaczony do ręcznego i pianowego mycia,
kanister PE
odtłuszczania i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych: ścian. Podłóg,
stołów, urządzeń w zakładach przemysłu spoŵywczego, a w szczególności:
przetwórstwie mięsnym, rybnym i drobiarskim, browarnictwie oraz w
przemyśle napojowym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1232/04 z dnia ANIOS R88
28.06.2004
DRACO-BIS Marcin Lewicki ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 4,75%];
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
preparat płynny do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych: ścian, podłóg
oraz do dezynfekcji powietrza w zakładach przemysłu spoŵywczego, do
stosowania jako koncentrat
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1233/04 z dnia ANIOS 2R
28.06.2004
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, chlorek dwudecylodwumetyloamonu,
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,05%];
preparat płynny do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych: ścian, podłóg
oraz do dezynfekcji powietrza w zakładach przemysłu spoŵywczego, do
stosowania jako koncentrat
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1234/04 z dnia ANIOS BX5
28.06.2004
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, chlorek dwudecylodwumetyloamonu,
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin 59260 Lille-Hellemmes, Francja
CAS: 7173-51-5 [zaw. 120g/l];
preparat płynny do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych: ścian, podłóg
oraz do dezynfekcji powietrza w zakładach przemysłu spoŵywczego
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1238/04 z dnia KORASIT TS
23.06.2004
Przedsiębiorstwo
Wielobranŵowe "ANNA" Sp. z
o.o., ul. Kolejowa 4, 64-830
Margonin
kontener PE; beczka PE;
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
10 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kurt Obermeier GmbH&Co.,
Berghäuser Str. 70, 57319 Bad
Berleburg-Raumland, Niemcy
N,N-didecylo-N-metylopoli-(oxyetylo)- ciecz przeznaczona do impregnacji i zabezpieczania elementów
propionian amonu, CAS: 107878-22-1
drewnianych przed działaniem grzybów oraz owadów - technicznych
[zaw. 8,4%]; hydroksywęglan
szkodników drewna
miedziowy, CAS: 12069-69-1 [zaw.
12,7%];
1246/04 z dnia ALDEKOL DES FF
23.06.2004
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Wyłom 16, 61-671 Poznań
Ewabo Chemikalien GmbH,
Kolpingstrasse 4, D-49835
Wietmarschen 2, Niemcy
aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw.
20%]; chlorek
benzyloalkilodimetyloamoniowy [zaw.
15%]; didecylodwumetylochlorek
amoniowy CAS 7173-51-5 [zaw. 10%];
płyn do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1252/04 z dn. SEPTODERM ŻEL
28.06.2004
Bochemie Poland Sp. z o.o.,
Opolska 22, 40-084 Katowice
producent: Bochemie a.s., Lidicka
326, 735 95 Bohumin, Czechy
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5, WE: 200578-6, [zaw.45% (zaw. 45g/100g)];
preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk metodą butelka PE, kanister PE
wcierania. Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo
i prątkobójczo
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0, WE:
200-661-7, [zaw. 30% (zaw. 30g/100g)];
1254/04 z dn. IMPREGNAT DO
23.06.2004
DREWNA "ZIELONY"
koncentrat
JKK Chemia Sp. z o.o., ul.
Rzepakowa 2A, 40-541
Katowice
JKK Chemia Sp. z o.o., ul.
Rzepakowa 2A, 40-541 Katowice
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzyl-C8-18-alkildimetyl, chlorki, CAS:
63449-41-2, WE: 264-151-6 [zaw.1012%wag.]; kwas borowy, CAS: 10043-353, WE: 233-139-2 [zaw. 3%];
produkt w postaci roztworu wodnego przeznaczony do impregnacji
drewna, o działaniu profilaktycznym i zwalczającym grzyby domowe,
grzyby pleśniowe, owady - techniczne szkodniki drewna; stosowany
wewnątrz i na zewnątrz
pojemnik PE
1256/04 z dn. Mydło Dezynfekujące
28.06.2004
Toaletowe
IMCA S.C., Jan Aleksander
Bogacki, Magdalena Bogacka,
Dąbrowa Chotomowska, ul.
Lipowa 45, 05-123 Chotomów
"IMCA" S.C., ul. Zalew 5, 02-939
Warszawa
2-(2,4-dichlorofenoksy)-5 chlorofenol
(inna nazwa: triclosan USP 24), CAS:
3380-34-5 [zaw. < 0,3%];
produkt w postaci gęstego płynu przeznaczony do higienicznej dezynfekcji butelka (PE, PET)
skóry
kanister (PE, PET)
1258/04 z dn. Expel Insektenspray
28.06.2004
Spray przeciwko
owadom latającym
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
Czech Aerosol a.s., Velvěty 33, 415 3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)- preparat w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania much, komarów i puszka metalowa
01 Rtyně nad Bìlinou, Czechy
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2innych owadów latających
dimetylocyklopropanokarboksylan
/
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,18
g/100g];
tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,25
g/100g];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1259/04 z dn. Globol Spray na owady
28.06.2004
biegające
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
von Philipp str. 33, 866 33
Neuburg/Donau, Niemcy
1273/04 z dnia „SŁAWIN” ŚRODEK
28.06.2004
DEZYNFEKCYJNO MYJĄCY
EURO GROUP HOLDING Sp. z
o.o., ul. Puzonistów 9, 02-876
Warszawa
“EURO GROUP HOLDING” Sp. z
chlorowodorek
o.o., Ul. Św Andrzeja Boboli 20, 05- polisześciometylenoguanidyny (nazwa
504 Złotokłos
handlowa: Unicyd, Lonzabac BG), CAS:
32289-58-0 [zaw. 4,5%]; aldehyd
glutarowy (nazwa handlowa: Protektor
GA 50, Prewentol GA), CAS: 111-30-8
[zaw. 2,5%];
tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw.
0,125%]; d-fenotryna, CAS: 26002-80-2
[zaw. 0,125%];
produkt w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania prusaków,
karaluchów, mrówek i innych owadów biegających
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego,
powierzchni, pomieszczeń, urządzeń sanitarno-technicznych, wyrobów
medycznych (narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych,
ginekologicznych, pincet oraz basenów i innego sprzętu do pielęgnacji
chorych), elastycznych i sztywnych endoskopów i narzędzi do nich
kanister PE; butelka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
3 lata od daty
produkcji
1274/04 z dn. DESOPAN
14.07.2004
(Desinfektionsreiniger)
Paweł Wykowski "Virexim"
Gruber Reinigungstechnik GmbH,
Biuro Handlowe, ul. Kacza 17, Industriezone 3, A-6175 Kematen
60-106 Poznań
in Tirol, Austria
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5%];
1275/04 z dn. HAND SANITIZER
08.07.2004
SOKO International Polarczyk, Hagleitner Hygiene International
1-propnol CAS 71-23-8 [zaw. 28%]; 2Tober s.j., ul. Parzniewska 2, GmbH, Lunastrasse 5, 5700 Zell am propnol CAS 67-63-0 [zaw. 36%];
05-800 Pruszków
See, Austria
ciecz dezynfekująco-czyszcząca przeznaczona do stosowania na
kanister HDPE
powierzchnie w profilaktyce szpitalnej i medycznej oraz innych placówkach
słuŵby zdrowia a takŵe w przemyśle spoŵywczym (produkcja i
przetwórstwo, obróbka ŵywności)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ŵel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
wkład z PE do dozownika
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1280/04 z dn. DERMACID PLUS
Laboratorium DERMAPHARM
08.07.2004
Antybakteryjna emulsja Sp. z o.o., ul. Człuchowska
do mycia ciał
12a, 01-100 Warszawa
Laboratorium DERMAPHARM Sp. z
o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100
Warszawa
chlorheksydyna, CAS: 18472-51-0 [zaw.
0,5%]; triclosan, CAS: 3380-34-5 [zaw.
0,3%];
antybakteryjna emulsja przeznaczona domycia całego ciała przeznaczona
do likwidacji flory bakteryjnej na skórze ludzkiej
butelka plastikowa z
dozownikiem; butelka
plastikowa; kanister
plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1281/04 z dn. Antybakteryjna emulsja Laboratorium DERMAPHARM
08.07.2004
do mycia ciał dr Seidla
Sp. z o.o., ul. Człuchowska
12a, 01-100 Warszawa
Laboratorium DERMAPHARM Sp. z
o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100
Warszawa
chlorheksydyna, CAS: 18472-51-0 [zaw.
0,5%]; triclosan, CAS: 3380-34-5 [zaw.
0,3%];
antybakteryjna emulsja do mycia ciała przeznaczona do likwidacji flory
bakteryjnej na skórze ludzkiej
butelka plastikowa z
dozownikiem; butelka
plastikowa; kanister
plastikowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1285/04 z dn. Cleanisept
07.07.2004
Dr Schumacher GmbH, 34 201
Melsungen, Niemcy
czwartorzędowe związki amoniowe,
płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, produktów
benzylo-C12-18-alkilodimetyloe,
medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni oraz do bezalkoholowej
chlorki CAS 68391-01-5 [zaw. 6,66 g];
dezynfekcji rozpryskowej
chlorek didecylodimetyloamoniowy
(nazwa handlowa: Rewoquat B 10) CAS
7173-51-5 [zaw. 3,33 g];
butla PE; kanister PE;
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
MEDIM Sp. z o.o., ul.
Piotrkowska 5, 02-375
Warszawa
1286/04 z dn. Descosal
07.07.2004
MEDIM Sp. z o.o., ul.
Piotrkowska 5, 02-375
Warszawa
Dr Schumacher GmbH, 34 201
Melsungen, Niemcy
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkilodimetyloe,
chlorki CAS 68391-01-5 [zaw. 22 g];
glioksal (nazwa handlowa: Protectol
GL40) CAS 107-22-2 [zaw.9,5g];
1287/04 z dn. Descosept Wipes
07.07.2004
MEDIM Sp. z o.o., ul.
Piotrkowska 5, 02-375
Warszawa
Dr Schumacher GmbH, 34 201
Melsungen, Niemcy
1288/04 z dn. Descosept AF Descosept MEDIM Sp. z o.o., ul.
07.07.2004
AF Lemon
Piotrkowska 5, 02-375
Warszawa
Dr Schumacher GmbH, 34 201
Melsungen, Niemcy
płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni,
sprzętu medycznego, produktów medycznych
saszetka dozująca
(PET/PE); butelka PE;
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
etanol (nazwa handlowa: Ethanol 642) nasączone chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni
CAS 64-17-5 [zaw. 38,9g]; glioksal
(nazwa handlowa: Protectol GL 40)
CAS 107-22-2 [zaw.0,1g]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy (nazwa
handlowa: Rewoquat B 10) CAS 7173-515 [zaw. 0,05 g];
puszka PE; saszetka
(PET/PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
etanol (nazwa handlowa: Ethanol 642) płyn do rozpylania i wcierania, przeznaczony do dezynfekcji małych
CAS 64-17-5 [zaw. 42,0g]; chlorek
powierzchni
didecylodimetyloamoniowy (nazwa
handlowa: Rewoquat B 10) CAS 7173-515 [zaw. 0,05 g];
butelka PE z rozpylaczem;
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1289/04 z dn. Descosept AF Wipes
07.07.2004
Descosept AF Wipes
Lemon
MEDIM Sp. z o.o., ul.
Piotrkowska 5, 02-375
Warszawa
Dr Schumacher GmbH, 34 201
Melsungen, Niemcy
etanol (nazwa handlowa: Ethanol 642) nasączone chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni
CAS 64-17-5 [zaw. 42 g]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy (nazwa
handlowa: Rewoquat B 10) CAS 7173-515 [zaw. 0,05 g];
puszka PE; saszetka
(PET/PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1290/04 z dn. BIOSOL - RP
08.07.2004
P.P.H. “TESS” s.c. Małgorzata
Maksymowicz, Sławomir
Maksymowicz, ul. Gen.
Okulickiego 3, 73-102 Stargard
Szczeciński
P.P.H. “TESS” s.c. Małgorzata
Maksymowicz, Sławomir
Maksymowicz, ul. Gen. Okulickiego
3, 73-102 Stargard Szczeciński
izopropanol, CAS: 67-63-00 [zaw.
produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji czystych rąk i sprzętu
55g/100g]; chlorek
rehabilitacyjnego w gabinetach odnowy biologicznej
benzyloalkiloamoniowy, CAS: 68989-00-4
[zaw. 0,1g/100g]; diglukonian
chlorheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw.
0,3g/100g];
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1291/04 z dn. BIOSEPT - 15
08.07.2004
P.P.H. “TESS” Małgorzata
OCW ZN Der Degussa Austria
Maksymowicz, Sławomir
GmbH, A-9521 Wendenstein,
Maksymowicz Sp.J., ul. Gen.
Austria
Okulickiego 3, 73-102 Stargard
Szczeciński
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. skoncentrowany płyn do sporządzania roztworów roboczych, przeznaczony butelka HDPE; kanister
210g/kg];
do dezynfekcji powierzchni i sprzętów mających kontakt z ŵywnością
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
dat produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1292/04 z dn. EKOSEPT
08.07.2004
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
150g/kg];
P.P.H. “TESS” Małgorzata
Zakłady Chemiczne Rokita S.A., ul. podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Maksymowicz, Sławomir
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 150g/l chloru aktywnego];
Maksymowicz Sp.J., ul. Gen.
Okulickiego 3, 73-102 Stargard
Szczeciński
skoncentrowany płyn do sporządzania roztworów roboczych, przeznaczony butelka HDPE; kanister
do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, ścian, podłóg w
HDPE; beczka HDPE;
pomieszczeniach uŵyteczności publicznej, toalet chemicznych oraz
paletopojemnik HDPE
dezynfekcji powierzchni i sprzętów mających kontakt z ŵywnością
1293/04 z dnia BIOSOL S
08.07.2004
PPH TESS Małgorzata i
Sławomir Maksymowicz Spółka
Jawna, ul. Gen. Okulickiego 3,
73-102 Stargard Szczeciński
P.P.H.”TESS” s.c. Małgorzata
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Maksymowicz, Sławomir
36,3g/kg chloru aktywnego (43,5g/l chloru
Maksymowicz, ul. Gen. Okulickiego aktywnego)]
3, 73-102 Stargard Szczeciński
skoncentrowany płyn do sporządzania roztworów roboczych, przeznaczony butelka HDPE; kanister
do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów mających kontakt z
HDPE
ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1296/04 z dn. BIOSOL - AX
08.07.2004
P.P.H. “TESS” Małgorzata i
Sławomir Maksymowicz Sp.J.,
ul. Gen. Okulickiego 3, 73-102
Stargard Szczeciński
P.P.H. “TESS” Małgorzata i
Sławomir Maksymowicz Sp.J., ul.
Gen. Okulickiego 3, 73-102
Stargard Szczeciński
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. skoncentrowany płyn do sporządzania roztworów roboczych lub
41,25 g/kg aktywnego tlenu]
bezpośredniego uŵycia, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i
sprzętów mających kontakt z ŵywnością oraz pomieszczeń i urządzeń
sanitarnych
1297/04 z dn. BIOSOL - OZO
08.07.2004
P.P.H. “TESS” Małgorzata i
Sławomir Maksymowicz Sp.J.,
ul. Gen. Okulickiego 3, 73-102
Stargard Szczeciński
P.P.H. “TESS” Małgorzata i
Sławomir Maksymowicz Sp.J., ul.
Gen. Okulickiego 3, 73-102
Stargard Szczeciński
1305/04 z dn. TYTAN Środek
14.07.2004
grzybobójczy
"SELENA" S.A., ul. Wyścigowa 1) Dekspol P.P.H. Iwona Oleszak,
chlorek benzalkoniowy (inna nazwa:
impregnat do drewna w postaci cieczy przeznaczony do usuwania
56E, 53-012 Wrocław
ul. Terespolska 13, 61-047 Poznań; Preventol R 80), CAS: 8001-54-5 [zaw. 8% grzybów, pleśni i glonów z drewna oraz murów
2) Laufer Sp. z o.o., ul. Francuska (zaw. 8 g/100g)];
92, 54-405 Wrocław, 3) Tytan EOS
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 59300 Lublin
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
dat produkcji
31.12.2024
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. skoncentrowany płyn do sporządzania roztworów roboczych, przeznaczony butelka HDPE; kanister
33 g/l aktywnego tlenu];
do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów mających kontakt z
HDPE
ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
dat produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8,
10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE);
kanister (HDPE); beczka
(HDPE)
6 miesięcy od
dat produkcji
31.12.2024
1317/04 z dn. Adolit BQ 1
08.07.2004
"Remmers Polska" Sp. z o.o.,
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo
Podgórne
Remmers Baustofftechnik GmbH, B.- kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw.
Remmers-Str. 13, D 49624
33,76%];
Löningen, Niemcy
alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
(inna nazwa: Preventol R 50), CAS:
68391-01-5 [zaw. 8,80%];
płynny koncentrat przeznaczony do ochrony drewna przed owadami i
grzybami
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1325/04 z dn. Adolit M flüssig
14.07.2004
"Remmers Polska" Sp. z o.o.,
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo
Podgórne
Remmers Baustofftechnik GmbH, B.- mieszanina: kwas borowy, CAS: 10043Remmers-Str. 13, D 49624
35-3 i borax, CAS: 1303-96-4 [zaw. 12%];
Löningen, Niemcy
benzalkoniumchlorid, CAS: 63449-41-2
[zaw. 20%];
płynny koncentrat przeznaczony do zwalczania grzybów w drewnie
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1328/04 z dn. Aidol Imprägniergrund
08.07.2004
GN
"Remmers Polska" Sp. z o.o.,
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo
Podgórne
Remmers Baustofftechnik GmbH, B.- flufennoxuron, CAS: 101463-69-8 [zaw.
ciecz przeznaczona do ochrony drewna przed owadami, sinizną i zgnilizną, kanister blaszany; beczka
Remmers-Str. 13, D 49624
0,03%]; benzalkoniumchlorid, CAS:
stosowana na zewnątrz
metalowa
Löningen, Niemcy
63449-41-2 [zaw. 3%]; propiconazol, CAS:
60207-90-1 [zaw. 1%]; 3 Iod-2propinylbutylcarbamat (IPBC), CAS:
55406-53-6 [zaw. 0,30%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1344/04 z dn. LUDWIK PLUS 14.07.2004
antybakteryjny płyn do
mycia naczyń
GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna GRUPA INCO S.A.,
1. Zakład
25, 00-519 Warszawa
Produkcyjny w Borowie, ul.
Wrocławska 41, 57-160 Borów;
2. Zakład Produkcyjny w Górze
Kalwarii, ul. Towarowa 8, 05-530
Góra Kalwaria
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Parmetol SL 60 [zaw. 0,3% m/m]
antybakteryjny płyn do mycia naczyń
(mieszanina zawierająca: glutaral, CAS:
111-30-8 [zaw. 0,03 g/100g] oraz
mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol3-onu, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,0009
g/100g]);
butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
1345/04 z dn. ACTICHLOR Disinfectant Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
14.07.2004
Granules
100, 31-323 Kraków
Adams Healthcare - A Division of
Ecolab, Lotherton Way, Garforth,
Leeds LS25 2JY, Anglia
Troklozen sodu (inna nazwa:
dichloroizocyjanuran sodu) CAS: 289378-9
[zaw. 500g/kg];
granulat do zasypywania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1346/04 z dn. ACTICHLOR Disinfectant Ecolab Sp. z o.o., ul.
14.07.2004
Tablets 1,7 g
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Adams Healthcare - A Division of
Ecolab, Lotherton Way, Garforth,
Leeds LS25 2JY, Anglia
99%-wy dichloroizocyjanuran sodu
CAS 2893-78-9 [zaw. 1,70g/1 tabl.];
tabletki do przygotowywania roztworu, słuŵące do dezynfekcji powierzchni pojemnik HDPE
(takŵe mających kontakt z ŵywnością) oraz naczyń
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1347/04 z dn. ACTICHLOR Pine
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
14.07.2004
Disinfectant Tablets 2,5 100, 31-323 Kraków
g
Adams Healthcare - A Division of
Ecolab, Lotherton Way, Garforth,
Leeds LS25 2JY, Anglia
Troklozen sodu CAS: 2893-78-9 [zaw.
99g/100g];
tabletki do przygotowywania roztworu, słuŵące do dezynfekcji powierzchni pojemnik HDPE
(równieŵ mających kontakt z ŵywnością) oraz naczyń
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1348/04 z dn. SKINMAN SCRUB
14.07.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40554 Triklosan, CAS: 3380-34-5 [zaw. 1g/100g]; płyn do dekontaminacji rąk i ciała
Duesseldorf, Niemcy
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
1349/04 z dn. QUATCLENS sterile
14.07.2004
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Adams Healthcare - A Division of
Ecolab, Lotherton Way, Garforth,
Leeds LS25 2JY, Anglia
czwartorzedowe związki amoniowe,
płyn do przecierania i spryskiwania - roztwór gotowy do uŵycia,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt z
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw. 6g/1l ŵywnością) oraz naczyń
roztworu];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
butelka HDPE ze
profesjonalnego
spryskiwaczem, kanister
stosowania
HDPE; opakowanie
zewnętrzne: podwójne z
folii PE
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
1350/04 z dn. QUATCLENS sterile
14.07.2004
concentrate
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Adams Healthcare - A Division of
Ecolab, Lotherton Way, Garforth,
Leeds LS25 2JY, Anglia
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzyl-C0-16-alkilodimetyl, chlorki,
CAS: 68989-00-4, WE: 273-544-1 [zaw.
100ml];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
butelka HDPE; opakowanie profesjonalnego
zewnętrzne: podwójne z
stosowania
folii PE
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
płyn do przecierania i spryskiwania - koncentrat do rozcieńczania,
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt z
ŵywnością) oraz naczyń
pojemnik HDPE
4 lata od daty
produkcji
1353/04 z dn. Expel Pułapka na osy i
14.07.2004
muchy
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Babolna Bioenvironmental Centre
tricosene [zaw. 0,15%];
Ltd., Szallas u. 6, H-1107 Budapest,
Węgry
preparat w postaci plastikowej pułapki przeznaczony do zwalczania os i
much
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka foliowa;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko tekturowe
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1354/04 z dn. Expel Pułapka na
14.07.2004
mrówki
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
Terrasan Haus-+ Gartenbedarf
2S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5GmbH, Nelkenweg 4, D-86641 Rein b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,Oam Lech, Niemcy
dimetylo tio- fosforan (azametifos),
CAS 35575-96-3 [zaw. 1g/100g];
preparat w postaci gęstej pasty w pojemnikach przeznaczony do
zwalczania mrówek
opakowanie bezpośrednie: produkt do
pojemnik plastikowy;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1356/04 z dn. Expel Pułapka na owady Globol Polska Sp. z o.o.,
14.07.2004
biegające
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
Terrasan Haus-+ Gartenbedarf
2S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5GmbH, Nelkenweg 4, D-86641 Rein b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,Oam Lech, Niemcy
dimetylo tio- fosforan (azametifos),
CAS 35575-96-3 [zaw. 1g/100g];
preparat w postaci gęstej pasty w pojemnikach przeznaczony do
zwalczania owadów biegających
opakowanie bezpośrednie: produkt do
pojemnik plastikowy;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1365/04 z dn. AGROMAZYNA 20 WP
29.07.2004
Agrofarm Sp. z o.o., ul.
Inflancka 5 lok. 42, 00-189
Warszawa
Agrofarm Sp. z o.o., ul. Inflancka 5 2,4-diamino-6-(cyclopropylamino)-slok. 42, 00-189 Warszawa
triazyna (inne nazwy: cyromazyna,
cyclopropylmelamina), CAS: 66215-27-8
[zaw. 20g/kg];
proszek przeznaczony do zwalczania much podczas rozwoju larwalnego
stosowany w miejscach rozwoju much takim jak: obory, chlewnie, kurniki,
na wysypiskach śmieci, w dołach kloacznych, w śmietnikach
słoik HDPE, opakowanie
bezpośrednie: worek PE;
opakowanie zewnętrzne:
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
1366/04 z dn. BENZITRIN
19.08.2004
Abis Sp. z o.o., ul. Robotnicza Lidmila SVOBODOWA, ICO
15, 55-095 Mirków, Długołęka 47277564, Jistebsko 58, 468 21
Bratrikov, Czechy
płyn przeznaczony do poudojowej dezynfekcji i zasklepiania strzyków u
krów mlecznych
butelka (PET, PE); kanister produkt do
(PET, PE)
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
na czas
nieokreślony
chlorek alkilo(C10C16)dimetylobenzyloamoniowy, CAS:
68989-00-4 [zaw. 0,03-0,04%];
produkt do
powszechnego
stosowania
24 miesiące od
daty produkcji
1372/04 z dn. P&T 230
19.08.2004
NANOPAC POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Lenartowicza 24, 41-219
Sosnowiec
5F Hanyang Plaza, 978-6,
Youngtong- Dong, Youngtong-Ku,
Suwon, Korea
Dwutlenek Tytanu (TiO2) CAS: 13463-67- produkt w postaci roztworu wodnego o właściwościach konserwujących, do kanister (HDPE)
7, WE: 236-675-5 [zaw. 5% (zaw. 50g/l)]
nanoszenia na tapety, ściany tynkowe, betonowe, kurtyny, zasłony, rolety, beczka (HDPE)
tekstylia, skóry itp.
butelka (HDPE)
produkt nie jest
przenaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 7,
9, 10
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1375/04 z dn. Clarin MD
28.10.2004
Clarin Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Krystyna Ŵukowska,
ul. Raginisa 73/1, 15-161
Białystok
Clarin Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Krystyna Ŵukowska ul. Raginisa
73/1, 15-161 Białystok
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 50- płynny koncentrat stosowany w przemyśle spoŵywczym i gospodarstwach
60% wag.];
rolnych jako środek myjąco-dezynfekujący powierzchnie i urządzenia
mające kontakt z ŵywnością
kanister HDPE; beczka
HDPE; kontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1385/04 z dn. Formalina techniczna
14.07.2004
37%
OGROCHEM P.P.U.H. Teodor
Kołodziejczyk, ul. Narcyzów
1a, 43-200 Pszczyna
Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 37% +/- produkt w postaci roztworu wodnego o działaniu przeciwgnilnym i
ul. Mostowa 30A, 47-220
1%];
dezynfekcyjnym, przeznaczony do dezynfekcji parapetów, inspektów,
Kędzierzyn - Koųle
podłóg, szklarni, skrzynek, doniczek, palików itp. oraz innych narzędzi i
przedmiotow uŵytkowych
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1386/04 z dn. REMIX-SANIT
14.07.2004
Firma Reinex, Danuta CypeltWoųny, ul. Piekielna Góra 7,
57-330 Szczytna
Firma Reinex, ul. Piekielna Góra 7,
57-330 Szczytna
czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn do mycia dezynfekującego powierzchni (równieŵ kontaktujących się z
benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki ŵywnością) w przemyśle spoŵywczym, gastronomii, szpitalach oraz
CAS 68391-01-5 [zaw. 1,6%];
pomieszczeń sanitarnych
czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]diemtylo, chlorki CAS
85409-23-0 [zaw. 1,6%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1387/04 z dn. REMIX-UNI
14.07.2004
Firma Reinex, Danuta CypeltWoųny, ul. Piekielna Góra 7,
57-330 Szczytna
Firma Reinex, ul. Piekielna Góra 7,
57-330 Szczytna
czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn do mycia dezynfekującego powierzchni urządzeń i sprzętów (równieŵ
benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki kontaktujących się z ŵywnością) w przemyśle spoŵywczym, gastronomii,
CAS 68391-01-5 [zaw. 1,6%];
szpitalach
czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]diemtylo, chlorki CAS
85409-23-0 [zaw. 1,6%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1388/04 z dn. Pollena Jod K
14.07.2004
Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego
Mościckiego, ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
Instytut Chemii Przemysłowej im.
prof. Ignacego Mościckiego, ul.
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
jod aktywny, CAS: 7553-56-2 [zaw. 2,2%]; płynny jodoforowy preparat do przygotowania wodnych roztworów,
butelka PE; kanister PE
przeznaczony do dezynfekcji, wyposaŵenia pomieszczeń inwentarskich nie
mających kontaktu ze środkami ŵywienia zwierząt oraz środków transportu
zwierząt.
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
na czas
nieokreślony
12 miesięcy od
daty produkcji
1390/04 z dn. ALDEKOL DES AKTIV
14.07.2004
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
Ewabo Chemikalien GmbH,
Kolpingstrasse 4, D-49835
Wietmarschen 2, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 140- płyn do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt
170 g/kg] powstaje in situ z prekursorów:
kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 150-180
g/kg];
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
puszka stalowa; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw.
200-600 g/kg];
1391/04 z dn. abc...technic Środek
14.07.2004
dezynfekujący do
urządzeń
klimatyzacyjnych
Euro-Truck Service Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 5, 66-008
Świdnica
Euro-Truck Service Sp. z o.o., ul.
Kościuszki 5, 66-008 Świdnica
chlorek benzalkoniowy, CAS: 63449-41-2 produkt w postaci cieczy przeznaczony do uŵycia, stosowany jako środek
[zaw. < 1%]; glutaraldehyd, CAS: 111-30- dezynfekcyjny do urządzeń klimatyzacyjnych; działa bakteriobójczo i
8 [zaw. <0,1%];
grzybobójczo
1392/04 z dn. KLORSEPT GRANULKI
07.07.2004
do dezynfekcji i
absorpcji
Alfarma Delong i Jechna Sp.
J., ul. Szolc-Rogozińskiego 3,
02-777 Warszawa
Medentech LTD., Whitemill
Industrial Estate, Clonard Road,
Wexford, Irlandia
dwuchloroizocyjanuran sodu CAS 2893- produkt w postaci granulek przeznaczony do dezynfekcji i absorpcji płynów słoik z HDPE
78-9 [zaw. 100%];
biologicznych (zwłaszcza rozlanej krwi i płynów ustrojowych) w szpitalach,
klinikach, laboratoriach oraz innych placówkach słuŵby zdrowia
1395/04 z dn. "Eskulap Q"
14.07.2004
Firma WKP Marian Głowacz,
Anna Głowacz Sp. J., ul.
Ogrodowa 9, 08-410 Wola
Rębkowska
Firma WKP Marian Głowacz, Anna kwas nadoctowy CAS 79-21-0 (powstaje in- proszek piorąco-dezynfekcyjny do chemicznej dezynfekcji bielizny w
Głowacz Sp. J., ul. Ogrodowa 9, 08- situ z prekursorów: I - nadboran sodu CAS procesie prania
410 Wola Rębkowska
10486-00-7 [zaw. do 20%]; II tetraacetylenodiamina CAS 10543-57-4
[zaw. do 4%];
worek LDPE; karton
tekturowy
1403/04 z dnia Szampon owadobójczy
14.07.2004
Akim
Jerzy Westfal prowadzący
Wytwórnia Chemiczna "PESS" Jerzy
działalność gospodarczą pod
Westfal, Nieznanowice 158, 32-420
nazwą: Wytwórnia Chemiczna Gdów
"PESS" Jerzy Westfal,
Nieznanowice 158, 32-420
Gdów
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna)
CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,5 g/100g];
Szampon przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy i innych insektów u
psów.
butelka z dozownikiem
(polipropylen(PP))
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: 3 Grupy: 18
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1404/04 z dnia Obroża owadobójcza
14.07.2004
PESS-PER
Jerzy Westfal prowadzący
Wytwórnia Chemiczna "PESS" Jerzy
działalność gospodarczą pod
Westfal, Nieznanowice 158, 32-420
nazwą: Wytwórnia Chemiczna Gdów
„PESS”, Nieznanowice 158, 32420 Gdów
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna)
CAS: 52645-53-1 [zaw. 10 g/100g];
Obroŵa przeznaczona do zwalczania pcheł i kleszczy u psów.
opakowanie bezpośrednie:
saszetka z folii barierowej
(PET/PE); opakowanie
zewnętrzne: pudełko
tekturowe
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: 3 Grupy: 18
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1405/04 z dnia Preparat owadobójczy
14.07.2004
MUSZKA
Jerzy Westfal prowadzący
Wytwórnia Chemiczna "PESS" Jerzy
działalność gospodarczą pod
Westfal, Nieznanowice 158, 32-420
nazwą: Wytwórnia Chemiczna Gdów
„PESS”, Nieznanowice 158, 32420 Gdów
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna)
CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,25 g/100g];
Aerozol przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy i innych insektów u
psów.
pojemnik metalowy
aerozolowy
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: 3 Grupy: 18
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1406/04 z dnia Zasypka owadobójcza
14.07.2004
Minka
Jerzy Westfal prowadzący
Wytwórnia Chemiczna "PESS" Jerzy
działalność gospodarczą pod
Westfal, Nieznanowice 158, 32-420
nazwą: Wytwórnia Chemiczna Gdów
„PESS”, Nieznanowice 158, 32420 Gdów
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna)
CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,25 g/100g];
zasypka owadobójcza przeznaczona do niszczenia pcheł, kleszczy i innych
insektów u psów
pojemnik z PP z sitkiem
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1407/04 z dnia Zasypka owadobójcza
14.07.2004
SUNIA
Jerzy Westfal prowadzący
Wytwórnia Chemiczna "PESS" Jerzy
działalność gospodarczą pod
Westfal, Nieznanowice 158, 32-420
nazwą: Wytwórnia Chemiczna Gdów
"PESS" Jerzy Westfal,
Nieznanowice 158, 32-420
Gdów
3-(2,2-dichloroetenylo)-2.2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan
[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano(3-fenoksyfenyol)metylu (alfacypermetryna)
CAS: 67375-30-8 [zaw. 0,25 g/100g];
Zasypka przeznaczona do zwalczania pcheł, kleszczy i innych insektów u
psów
i kotów
pojemnik z PP z sitkiem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1409/04 z dnia P-8 Clarin CSR
28.10.2004
Clarin Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Krystyna Ŵukowska
ul. Raginisa 73/1, 15-161
Białystok
podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 50- płynny koncentrat stosowany w przemyśle spoŵywczym i gospodarstwach
60% wag.];
rolnych jako środek myjąco-dezynfekujący powierzchnie i urządzenia
mające kontakt z ŵywnością
kanister HDPE; beczka
HDPE; kontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
Clarin Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Krystyna Ŵukowska ul. Raginisa
73/1, 15-161 Białystok
6 miesięcy od
daty produkcji
1411/04 z dnia Clarin SPEZIAL
28.10.2004
Clarin Przedsiębiorstwo
Degussa CEE GmbH, Liesinger Flur- kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 5Produkcyjno-HandlowoGasse 2C, A-1235 Wiedeń, Austria 10%]; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1
Usługowe Krystyna Ŵukowska,
[zaw. 22-28%];
ul. Raginisa 73/1, 15-161
Białystok
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i urządzeń
kanister HDPE; beczka
mających kontakt z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym i gospodarstwach HDPE; kontener HDPE
rolnych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1417/04 z dnia FENNOSAN M 9
16.07.2004
KEMIRA Świecie Sp. z o.o. ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Kemira Oyj, P.O. Box 330, 00101
Helsinki, Finlandia
ditiocyjanian metylenu, CAS: 6317-18-6
[zaw. 9%];
produkt bakteriobójczy w postaci cieczy zapobiegający osadzaniu się
szlamu w przemyśle papierniczo-celulozowym; stosowany w krótkim
obiegu wody lub innym miejscu maszyny papierniczej, które ma zostać
oczyszczone
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1418/04 z dnia ACTICIDE SR 1060
16.07.2004
KEMIRA Świecie Sp. z o.o. ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
67346 Speyer, Niemcy
mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-4- produkt w postaci cieczy stosowany w przemyśle papierniczo-celulozowym kontener PE
izotiazolin-3-onu i 2-metylo-4do zwalczania wszelkich drobnoustrojów w zbiornikach zamkniętych
izotiazolin-3-onu, CAS: 55965-84-9 [zaw.
1%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1419/04 z dnia FENNOSAN IT 21
16.07.2004
KEMIRA Świecie Sp. z o.o. ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Kemira Oyj, P.O. Box 330, 00101
Helsinki, Finlandia
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS
220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT),
CAS: 55965-84-9 [zaw. 21 g/kg];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt w postaci cieczy stosowany w przemyśle papierniczo-celulozowym kontener PE
do kontroli mikroorganizmów w wodzie sitowej maszyny papierniczej oraz
do oczyszczania instalacji; stosowany równieŵ przeciwko algom
1423/04 z dnia ALU - OX Kwaśny środek "TECHMAKO" s.c., Henryk
29.07.2004
myjący z tlenem
Ostarek, Robert Ostarek, ul.
aktywnym o działaniu
Pszczyńska 1, 43-175 Wyry
dezynfekującym do
mycia urządzeń w
przemyśle spożywczym
"TECHMAKO" s.c., Henryk Ostarek, nadtlenek wodoru 35% (roztwór
Robert Ostarek, ul. Pszczyńska 1,
wodny), CAS: 7722-84-1 [zaw. 15%];
43-175 Wyry
1427/04 z dnia HYGI SAFE
29.07.2004
Norenco-Polska Sp. z o.o., ul.
Sidorska 102, 21-500 Biała
Podlaska
Norenco-Polska Sp. z o.o., ul.
Sidorska 102, 21-500 Biała
Podlaska
chlorki alkilo(C8-C18)
produkt w postaci cieczy do bezpośredniego stosowania, przeznaczony do
benzylodimetyloamoniowe, [zaw. < 1 % higieny człowieka
wag.];
butelka HDPE; kanister
HDPE
1430/04 z dnia Preventol A 14-D
29.07.2004
TBD S.A.,ul. Mościckiego 23,
39-200 Dębica
Lanxess Deutschland GmbH, D51368 Leverkusen, Niemcy
diuron, CAS: 330-54-1 [zaw. 20-25%];
karbendazym, CAS: 10605-21-7 [zaw.
10%]; ; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on,
CAS: 26530-20-1 [zaw. 1-4%];
dyspersja wodna, środek grzybobójczy i glonobójczy do konserwacji
powłok malarskich i tynków
1. Zobele Ind. Chemiche SPA, Via
Fersina, 4 38100 Trento, Włochy
2. SC Johnson, Frimley Green,
Camberley, Surrey GU16 7AJ,
Wielka Brytania
Transflutryna CAS: 118712-89-3 [zaw.
0,88% (zaw. 0,88 g/100g)];
1432/04 z dnia Baygon Genius
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
29.07.2004
Protector –
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
elektrofumigator
owadobójczy z płynem
oraz zapas – Baygon
Genius Protector – płyn
do elektrofumigatora
owadobójczego
1433/04 z dnia RAID przeciw komarom "SC Johnson "Sp. z o.o., ul.
SC Johnson Europlant BV, Groot
tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw.
29.07.2004
i muchom w aerozolu
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, 0,30g/100g];
Holandia
permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw.
0,10g/100g];
skoncentrowany płyn do rozcieńczania, przeznaczony do stosowania w
kanister HDPE
zakładach przetwórstwa spoŵywczego, w szczególności w przetwórstwie
mięsa, do dezynfekcji maszyn i powierzchni mających kontakt z ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
beczka HDPE; kontener ze produkt do
stali ocynowanej
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
elektrofumigator owadobójczy z płynem przeznaczony do zwalczania
komarów w pomieszczeniach
Opakowanie bezpośrednie: produkt do
butelka PET, poj. … ml,
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
kartonik
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
aerozol przeznaczony do zwalczania komarów, much i ich jaj oraz innych
owadów latających
puszka ze stali
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
1436/04 z dnia Polyphase P2020T
29.07.2004
TBD S.A., ul. Mościckiego 23,
39-200 Dębica
1437/04 z dnia NDO AD 44
29.07.2004
NorDen Sp. z o.o., ul. Półłanki Farmadan A/S, Norgesvej 1, DK 23, 30-740 Kraków
9560 Hadsund, Dania
polimeryczny chlorowodorek
biguanidyny, CAS: 27083-27-8 [zaw.
20%];
1438/04 z dnia BAKTERIERENT
29.07.2004
NorDen Sp. z o.o., ul. Półłanki Farmadan A/S, Norgesvej 1, DK 23, 30-740 Kraków
9560 Hadsund, Dania
chlorek-N,N-dimetylo-N-heptylododecylo aminy (inna nazwa: chlorek
benzalkoniowy), CAS: 68391-01-5 [zaw.
1%];
1439/04 z dnia AntyBzzz...Płyn przeciw "ZIAJA Ltd" Zakład Produkcji
29.07.2004
insektom
Leków Sp. z o.o., ul. Jesienna
9, 80-298 Gdańsk
Troy Corporation, Vreeland Road, karbaminian 3-jodo-2ciecz, środek grzybobójczy i glonobójczy do konserwacji powłok
Florham Park, NJ 07932-0955, USA propynylobutylowy (IPBC), CAS: 55406- malarskich; stosowany równieŵ jako konserwant wyrobów w opakowaniu
53-6 [zaw. 20% wag.];
"ZIAJA Ltd" Zakład Produkcji Leków N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
Sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298
etylu CAS: 52304-36-6 [zaw. 10g/100g]
Gdańsk
beczka metalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6, 7 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
środek w płynie, dezynfekcyjny dodatek do wody w obiegowych systemach kanister PE
technologicznych, przeznaczony jest do konserwacji płynów chłodzących
oraz dezynfekcji powierzchni nie mających kontaktu z ŵywnością
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
na czas
nieokreślony
środek w płynie, przeznaczony do mycia i dezynfekcji w miejscach
kanister PE
prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle, mycie i
dezynfekcja powierzchni podłóg, ścian oraz sprzętów w przemyśle
spoŵywczym, hodowli zwierząt, gastronomii, przemyśle farmaceutycznym i
kosmetycznym, hotelarstwie, szkolnictwie i szpitalnictwie
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do odstraszania insektów (kleszczy, komarów, meszek,
os i innych)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 36 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PP z atomizerem
18 miesięcy
1440/04 z dnia AntyBzzz...Płyn przeciw "ZIAJA Ltd" Zakład Produkcji
29.07.2004
insektom dla dzieci
Leków Sp. z o.o., ul. Jesienna
9, 80-298 Gdańsk
"ZIAJA Ltd" Zakład Produkcji Leków N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
Sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298
etylu CAS: 52304-36-6 [zaw. 7g/100g]
Gdańsk
1445/04 z dnia ANSERBOR 29.07.2004
KONCENTRAT
Zakłady Chemiczne ANSER Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400
Tarnobrzeg
Zakłady Chemiczne ANSER Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg
1451/04 z dnia AKTI-MAX
29.07.2004
Norenco-Polska Sp. z o.o., ul.
Sidorska 102, 21-500 Biała
Podlaska
1452/04 z dnia HAND-DESINFEKSJON
29.07.2004
Norenco-Polska Sp. z o.o., ul.
Sidorska 102,21-500 Biała
Podlaska
butelka PP z atomizerem
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 36 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
czwartorzędowe związki amoniowe,
ciecz przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji drewnianych przed
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, grzybami, owadami, bakteriami i glonami
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw.
38%]; kwas borowy CAS: 10043-35-3
[zaw. 11%];
butelka PE; kanister PE;
beczka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
31.12.2024
Norenco-Polska Sp. z o.o., ul.
Sidorska 102, 21-500 Biała
Podlaska
alkohol etylowy skażony
(rozcieńczalnik DHC 95/1) CAS 64-17-5
[zaw. 75-80%]; chlorki alkilo(C8-C18)
benzylodimetyloamoniowe [zaw. <
1%];
produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z ŵywnością oraz dezynfekcji powierzchni w placówkach
opieki zdrowotnej
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Norenco-Polska Sp. z o.o., ul.
Sidorska 102, 21-500 Biała
Podlaska
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 75-80 g/100g];
produkt w postaci cieczy przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
butelka (PET) z
atomizerem
butelka (PET)
butelka (HDPE)
kanister (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C8-18-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 63449-41-2 [zaw. 0,9 g/100g];
płyn przeznaczony do odstraszania insektów (kleszczy, komarów, meszek,
os i innych)
12 miesięcy od
daty produkcji
2 lata od daty
produkcji
1453/04 z dnia SIO Preparat przeciw
29.07.2004
insektom
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. "ZIOŁOLEK" Sp. z o.o., ul.
z o. o., ul. Starołęcka 189, 61- Pamiątkowa 5, 61-512 Poznań
341 Poznań
1457/04 z dnia Preparat do usuwania
09.08.2004
grzyba ściennego
Superprofi
HIRSCH-POL Sp. z o.o.,
Myślęcinek, ul. Krucza 30, 86031 Osielsko
1459/04 z dnia Potema Matratzen
09.08.2004
Clean Spray
1460/04 z dnia Proszek do prania
09.08.2004
"Barlon Extra D"
ethyl butylacetylaminopropionate
płyn do stosowania na skórę w postaci atomizera ręcznego, preparat
(inna nazwa: N-acetylo-N-butylo-.beta.- przeznaczony jest do odstraszania owadów takich jak: komary, kleszcze,
alaninian etylu, nazwa handlowa:
meszki oraz mrówki i osy
Insect Repellent IR3535), CAS: 52304-366, WE: 257-835-0 [zaw. 10 g/100 g];
butelka (PE-HDP Liten VB- produkt jest
33)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
HIRSCH-POL Sp. z o.o., Myślęcinek, podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 5% produkt w postaci roztworu do dezynfekcji i usuwania pleśni, alg, mchów,
ul. Krucza 30, 86-031 Osielsko
aktywnego chloru];
porostów i droŵdŵy z murów, tynków, powłok farb emulsyjnych
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
Modus Sp. z o.o., ul.
Białoprądnicka 16, 31-221
Kraków
BMV GmbH, Kisslingerstrasse 2, D- alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. spray do neutralizacji zapachów i dezynfekcji powierzchni, materiałów i
83700 Rottach-Eggern, Niemcy
94 %];
płaskich przedmiotów tekstylnych, które nie mają kontaktu z ŵywnością
butelka HDPE z
atomizerem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
10 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe"BARLON"
, Bartłomiej Osiński, Miszewo
W3, 09-120 Nowe Miasto
Przedsiębiorstwo Produkcyjnokwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw.
proszek do prania przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji
Handlowo-Usługowe"BARLON" ,
2,9g/100g]; nadtlenek wodoru CAS 7722- bielizny w procesie prania w zakładach opieki zdrowotnej
Bartłomiej Osiński, Miszewo W3, 09- 84-1 [zaw. 2,6/100g] (powstają in-situ z
120 Nowe Miasto
prekursorów: I- nadboran sodu CAS
11138-47-9 [zaw. 9,37g/100g]; II- TAED
CAS 10543-57-4 [zaw. 4g/100g];
worek PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1461/04 z dnia Płyn myjąco 09.08.2004
dezynfekujący "ATOS"
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe"BARLON"
, Bartłomiej Osiński, Miszewo
W3, 09-120 Nowe Miasto
Przedsiębiorstwo Produkcyjnopodchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 40- płyn do mycia i dezynfekcji stołów, naczyń, pojemników i narzędzi
Handlowo-Usługowe"BARLON" ,
50%];
kontaktujących się z ŵywnością, a takŵe ścian, podłóg, maszyn, urządzeń,
Bartłomiej Osiński, Miszewo W3, 09wózków transportowych w przemyśle mięsnym, spoŵywczym i rybnym,
120 Nowe Miasto
przeznaczony takŵe do mycia i dezynfekcji ceramicznych urządzeń
sanitarnych oraz wybielania bielizny
1467/04 z dnia STERIWASH
09.08.2004
Przedsiębiorstwo Innowacyjno Przedsiębiorstwo Innowacyjno –
– Wdroŵeniowe „Impuls”, ul.
Wdroŵeniowe „Impuls”, Zakład
Jelenia 2, 80–366 Gdańsk
Produkcyjny, ul. Zastawna 34, 83000 Pruszcz Gdański
nadboran sodu, CAS: 10486-00-7 [zaw.
25%]; T.A.E.D.
(tetraacetyloetylenodiamina), CAS:
10543-57-4 [zaw. 5%];
1471/04 z dnia Anti-Bacterial Hand
09.08.2004
Soap
SOKO International Polarczyk, Dreumex B.V., Dommelstraat 1,
Tober s.j., ul. Parzniewska
5347 JK Oss, Holandia
2,05-800 Pruszków
1474/04 z dnia BUSAN 1072LO
09.08.2004
Frantschach Świecie S.A. ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Buckman Laboratories, S.A.,
Wondelgemkaai 159, B-9000
Ghent, Belgia
butelka (PE); kanister (PE) produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
preparat w postaci proszku przeznaczony do chemiczno-termicznej
dezynekcji bielizny szpitalnej
wiaderko PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2,4,4`-trichloro-2`hydroksy difenylo
eter (inna nazwa: Irgasan, Triclosan),
CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,3%];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji rąk
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2-(tiocyjanometylotio)benzotiazol,
[zaw. 5%]; metyleno bis(tiocyjanian),
[zaw. 5%];
preparat w postaci cieczy zapobiegający powstawaniu śluzu bakteryjnego i kontener HDPE
grzybowego
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1479/04 z dnia Płyn do dezynfekcji
P.H.U.-VERUM Zofia Malka,
09.08.2004
maszyn i urządzeń
Oś. Dolnośląskie 339/15, 97przemysłu spożywczego 400 Bełchatów
P.H.U.-VERUM Zofia Malka, Oś.
Dolnośląskie 339/15, 97-400
Bełchatów
podchloryn sodowy (inna nazwa:
chloran (I) sodu) CAS 7681-52-9 [zaw.
20%, o zaw. 15% chloru aktywnego];
płyn przeznaczony do dezynfekcji maszyn i urządzeń przemysłu
spoŵywczego (do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością)
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
90 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1480/04 z dnia Pianosept A
13.08.2004
P.H.U.-VERUM Zofia Malka,
Oś. Dolnośląskie 339/15, 97400 Bełchatów
P.H.U.-VERUM Zofia Malka, Oś.
Dolnośląskie 339/15, 97-400
Bełchatów
podchloryn sodowy CAS 7681-52-9 [zaw.
25%, o zaw. 15% chloru aktywnego];
alkaliczny płyn do mycia i dezynfekcji aktywną pianą maszyn i urządzeń
przemysłu spoŵywczego (do mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń
mających kontakt z ŵywnością)
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
90 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1482/04 z dnia INKRASEPT - 10A
13.08.2004
ŚRODEK
DEZYNFEKCYJNY O
EFEKCIE MYJĄCYM
EURO GROUP HOLDING Sp. z
o.o., ul. Puzonistów 9, 02-876
Warszawa
EURO GROUP HOLDING Sp. z o.o., chlorowodorek
płyn przeznaczony do dezynfekcji oraz oczyszczania połączonego z
kanister PE; butelka PE
ul. Świętego Andrzeja Boboli 20, 05- polisześciometylenoguanidyny (nazwa dezynfekcją przed sterylizacją wyrobów medycznych z róŵnych materiałów
504 Złotokłos
handlowa: Unicyd, Lonzabac BG), CAS: (np. narzędzi chirurgicznych i innych oraz sprzętu medycznego)
32289-58-0 [zaw. 10%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1484/04 z dnia Calcid K
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
ciecz, preparat kwaśny myjąco-dezynfekcyjny do usuwania osadów
kamienia wodnego, kwasu moczowego, rdzy i innych silnych zabrudzeń z
obrrzeŵy basenów, sanitariatów i innych powierzchni równieŵ w higienie
weterynaryjnej
butelka PE; kanister PE
na czas
nieokreślony
1485/04 z dnia Calcid Kombi
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat kwaśny myjąco-dezynfekcyjny do usuwania osadów
kamienia wodnego, kwasu moczowego, rdzy i innych silnych zabrudzeń z
obrrzeŵy basenów, sanitariatów i innych powierzchni równieŵ w higienie
weterynaryjnej
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1486/04 z dnia Calcid S
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat kwaśny myjąco-dezynfekcyjny do usuwania osadów z
kamienia i rdzy z powierzchni ceramicznych, stali nierdzewnej mający
zastosowanie równieŵ w higienie weterynaryjnej
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1487/04 z dnia Calcid TK-4
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat myjąco-dezynfekcyjny do codziennego usuwania zabrudzeń butelka PE; kanister PE
z powierzchni basenowych, natrysków, toalet i innych powierzchni, równieŵ
w higienie weterynaryjnej; łączy w sobie działanie środka zasadowego
(odtłuszczanie) oraz kwaśnego (odkamienianie)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1488/04 z dnia Antykam PP-CID 13.08.2004
koncentrat
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo N,N-dwumetylodwutiokarbaminian
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika sodu (nazwa handlowa: Preventol Z)
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- CAS 128-04-1 [zaw. 40% wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat przeciwbakteryjny mający zastosowanie w dezynfekcji
wody w obiegach wodnych oraz w procesach technologicznych
kanister PE; beczka PE;
paletopojemnik PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1489/04 z dnia Alkasol A
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, zasadowy preparat myjąco-dezynfekcyjny do codziennej pielęgnacji
basenów kąpielowych, usuwania tłustych osadów z linii wody, z plaŵy
basenowej oraz innych powierzchni, równieŵ w higienie weterynaryjnej
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1490/04 z dnia Neutrasol N
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat myjąco-dezynfekcyjny o neutralnym odczynie,
butelka PE; kanister PE
przeznaczony do mycia zatłuszczonych powierzchni kontaktujących się z
ŵywnością, prania tkanin itp.; przeznaczony równieŵ do mycia powierzchni,
materiałów wraŵliwych na działanie kwasów i zasad; czyści powierzchnie
lakierowane, szklane, ceramikę i tworzywa sztuczne oraz powierzchnie
drewniane w saunach; preparat równieŵ do stosowania w higienie
weterynaryjnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1491/04 z dnia Alkasol Uni
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, zasadowy preparat myjąco-dezynfekcyjny do usuwania tłustych
butelka PE; kanister PE
osadów na linii wodnej oraz niecki i plaŵy basenowej, lin torowych i innych
powierzchni, równieŵ w higienie weterynaryjnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1492/04 z dnia Alkasol Super
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, zasadowy preparat myjąco-dezynfekcyjny do usuwania tłustych
osadów na lini wody w basenach kąpielowych oraz mycia i dezynfekcji
innych powierzchni,urządzeń, równieŵ w higienie weterynaryjnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PE; kanister PE
1494/04 z dnia Alkasol Biofol
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo chlorek benzalkoniowy (nazwa
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
ciecz, preparat myjąco-dezynfekcyjny do odtłuszczania powierzchni, części butelka PE; kanister PE
z tworzyw sztucznych, elementów metalowych itp.; przeznaczony równieŵ
do czyszczenia np.: szafek na odzieŵ, szkła, urządzeń sanitarnych,
zjeŵdzalni; usuwa smugi po obuwiu z powierzchni posadzek oraz ciemne
naloty na stali szlachetnej; stosowany do odtłuszczania powierzchni
równieŵ w higienie weterynaryjnej
1496/04 z dnia Total Bus
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano- ciecz, preprat myjąco-dezynfekcyjny do mycia toalet autobusowych i
1,3-dwuamina (nazwa handlowa:
innych toalet przenośnych
Lonzabac 12.30) [zaw. 5% wag.];
chlorek benzalkoniowy (nazwa
handlowa: Barquat CB-50) [zaw. 1%
wag.]
1497/04 z dnia Total Błysk Plus
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
chlorek
poli(hexametylenobiguanidyny)
(nazwa handlowa: Lonzabac BG) CAS
91403-50-8 [zaw. 0,5% wag.]
ciecz, preparat myjąco-dezynfekcyjny do urządzeń sanitarnych,
powierzchni kontaktujących się z ŵywnością oraz w higienie
weterynaryjnych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1498/04 z dnia Alkasol Ekstra
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
chlorek N,N-dwudecylo-N,Ndwumetyloamoniowy (nazwa
handlowa: Bardac 22) CAS 7173-51-5
[zaw. 5% wag.];
ciecz, preparat myjąco-dezynfekcyjny do trwardych powierzchni, mających butelka PE; kanister PE
takŵe kontakt z ŵywnością, stosowany równieŵ w higienie weterynaryjnej
1499/04 z dnia Alkasol - BROM
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
bromochloro-5,5tabletki, preparat do dezynfekcjij wód obiegowych i urządzeń
dimetyloimidazolidino-2,4-dion CAS
przemysłowych.
32718-18-6 [zaw. 60% wag.]; 1,3-dichloro5,5-dimetylohydantoina CAS 118-52-5
[zaw. 27,4% wag.]; 1,3-dichloro-5-etylo5-metyloimidazolidyn-2,4-dion CAS
89415-87-2 [zaw. 10,5% wag.];
1500/04 z dnia Preparat do usuwania
13.08.2004
"kamienia wodnego" ze
środkiem
przeciwbakteryjnym
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo czwartorzędowe związki amoniowe, di ciało stałe - proszek, preparat czyszcząco-dezynfekcyjny do usuwania
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika C8-10 alkilodimetylo, chlorki, CAS:
osadów nieorganicznych z powierzchni, tkanin, filtrów i innych części
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- 68424-95-3, WE: 270-331-5 [zaw. 4% wag.]; urządzeń kontaktujących się z ŵywnością oraz w higienie weterynaryjnej
100 Śrem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
wiaderko PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
na czas
nieokreślony
wiaderko PE; worek PE;
worek PE na palecie
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1505/04 z dnia PREWENTOL A 14 D
13.08.2004
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- BAYER Chemicals AG, D-51369
Handlowe "MATRES-REVCO"
Leverkusen, Niemcy
Sp. z o.o.ul. 22 Lipca 6, 83-132
Morzeszczyn
diuron, CAS: 330-54-1 [zaw. 20-25% wag.]; środek w postaci dyspersji przeznaczony do zabezpieczenia powłokowego
carbendazim, CAS: 10605-21-7
przed algami i grzybami farb fasadowych, tynków (równieŵ w systemach
[zaw.~10% wag.]; 2-oktyl-2H-izotiazol- dociepleń) itp.
3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 1-4% wag.];
1506/04 z dnia NEBUTOL
19.08.2004
Vet Trade Sp. z o.o ul.
Krzywickiego 34, 02-078
Warszawa
Coophavet S.A.S., St. Herblon BP 7, chlorek
44153 ANCENIS Cedex, Francja
alkylodimetylobenzyloamonowy, CAS:
68391-01-5 lub 63449-41-2 [zaw. 130g/l];
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw.
75g/l];
1507/04 z dnia IODAVIC
19.08.2004
Vet Trade Sp. z o.o ul.
Krzywickiego 34, 02-078
Warszawa
Coophavet S.A.S., St. Herblon BP 7, kompleks jodowy polyetoksypłynny koncentrat do sporządzania cieczy roboczej, przeznaczony do
44153 ANCENIS Cedex, Francja
polypropoksy-polyetoksy etanolu, CAS: dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu nie mającego kontaktu ze środkami
7553-56-2 [zaw. 10 000 ppm aktywnego
ŵywienia zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej.
jodu];
płynny koncentrat do sporządzania cieczy roboczej, przeznaczony do
dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i pojazdów w celu utrzymania higieny
weterynaryjnej oraz przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
paletopojemnik PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka HDPE; pojemnik
(HDPE, PE/PP)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka HDPE; pojemnik
(HDPE, PE/PP)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
na czas
nieokreślony
24 miesiące od
daty produkcji
1508/04 z dnia PROPHYL 75
19.08.2004
Vet Trade Sp. z o.o ul.
Krzywickiego 34, 02-078
Warszawa
Merial Laboratoire, 32 route de
Soissons BP 3, 02370 Vailly SUR
AISNE, Francja
4-chloro 3-metylo fenol, CAS: 59-50-7
[zaw. 100g/l]; 2-benzyl 4-chlorofenol,
CAS:120-32-1 [zaw.50g/l]
płynny koncentrat do sporządzania cieczy roboczej, przeznaczony do
butelka HDPE; pojemnik
dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i pojazdów, kopyt i racic zwierząt,
(HDPE, PE/PP)
systemów kanalizacyjnych, rur odpływowych i zbiorników odpadów w celu
utrzymania higieny weterynaryjnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
60 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1519/04 z dnia KONCENTRAT
19.08.2004
PREPARATU
GRZYBOBÓJCZEGO
ATLAS MYKOS
Wytwórnia Klejów i Zapraw
Budowlanych "ATLAS" Grzelak
i wspólnicy, Sp. J., ul. Św.
Teresy 105, 91-222 Łódų
Wytwórnia Klejów i Zapraw
Budowlanych "ATLAS" Grzelak i
wspólnicy, Sp. J., ul. Św. Teresy
105, 91-222 Łódų
chlorek
alkilobenzylodimetyloamoniowy, [zaw.
0,25-1%]; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-ON,
[zaw. < 0,1%];
ciecz przeznaczona do usuwania nalotów pochodzenia organicznego
(grzybów, pleśni, porostów, glonów i mchów) z konstrukcji murowanych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1520/04 z dnia HYGIASEPTYL SPRAY
19.08.2004
DLA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO
Hygeco Polska Sp. z o.o. ul.
Partyzantów 34, 05-092
Łomianki
Sarl Hygiasept, 16 rue Rene Dodile, propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 1%];
71100 Severey, Francja
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 1%];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt kanister PE
z ŵywnością) i powietrza w przemyśle spoŵywczym
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1521/04 z dnia HYGIASEPTYL
19.08.2004
INSEKTOBÓJCZY
Hygeco Polska Sp. z o.o., ul.
Partyzantów 34, 05-092
Łomianki
Sarl Hygiasept, 16 rue Rene Dodile, permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw.
71100 Severey, Francja
0,1%]; piperonylobutoxyd, CAS: 51-03-6
[zaw. 1%];
ciecz przeznaczona do zwalczania owadów (pcheł, pluskiew, mrówek, moli, kanister PE
much, komarów, os, wszy, karaluchów itp.) i roztoczy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PE; kanister PE
1522/04 z dnia HYGIASEPTYL SPRAY
19.08.2004
PLUS
Hygeco Polska Sp. z o.o., ul.
Partyzantów 34, 05-092
Łomianki
Sarl Hygiasept, 16 rue Rene Dodile, nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1
71100 Severey, Francja
[zaw.4,5%]; ; kwas nadoctowy, CAS: 7921-0 [zaw. 850ppm];
1523/04 z dnia HYGIASEPTYL SPRAY
19.08.2004
Hygeco Polska Sp. z o.o., ul.
Partyzantów 34, 05-092
Łomianki
Sarl Hygiasept, 16 rue Rene Dodile, propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 4%];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni i powietrza w obiektach
71100 Severey, Francja
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 9%]; słuŵby zdrowia oraz obiektach uŵyteczności publicznej
1525/04 z dnia VETA-DIP
19.08.2004
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
Wielobranŵowe VET-AGRO Sp. VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 32, 20-616 Lublin
Lublin
1532/04 z dnia KLORSEPT 17 TABLETKI Alfarma Delong i Jechna Sp.
19.08.2004
do dezynfekcji
J., ul. Szolc-Rogozińskiego 3,
02-777 Warszawa
powidon jodu (inna nazwa: kompleks
poliwinylopirolidonu z jodem) CAS
25655-41-8 [zaw. 20g (2g wolnego jodu)
/100ml];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni i powietrza w obiektach
kanister PE
słuŵby zdrowia, salach operacyjnych i zabiegowych, w gabinetach odnowy
biologicznej
kanister PE
roztwór przeznaczony do higieny, dezynfekcji i pielęgnacji wymion u krów, butelka PE; kanister
kóz i owiec; przeznaczony do kąpieli wymienia przed udojemi lub
plastikowy
dezynfekcji strzyków po udoju
Medentech Ltd, Whitemill Industrial dwuchloroizocyjanuran sodu CAS 2893- produkt w postaci tabletek do sporządzania roztworów wodnych,
Estate, Clonard Road, Wexford,
78-9 [zaw. 1670 mg/1 tabl.];
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w szpitalach, klinikach,
Irlandia
laboratoriach oraz innych placówkach słuŵby zdrowia
słoik z HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1533/04 z dnia KLORSEPT 87 TABLETKI Alfarma Delong i Jechna Sp.
19.08.2004
do dezynfekcji
J., ul. Szolc-Rogozińskiego 3,
02-777 Warszawa
Medentech Ltd, Whitemill Industrial dwuchloroizocyjanuran sodu CAS 2893- produkt w postaci tabletek do sporządzania roztworów wodnych,
Estate, Clonard Road, Wexford,
78-9 [zaw. 8680 mg/1 tabl.];
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w szpitalach, klinikach,
Irlandia
laboratoriach oraz innych placówkach słuŵby zdrowia
słoik z HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1534/04 z dnia KLOR - KLEEN TABLETKI Alfarma Delong i Jechna Sp.
19.08.2004
do dezynfekcji i
J., ul. Szolc-Rogozińskiego 3,
czyszczenia
02-777 Warszawa
Medentech Ltd, Whitemill Industrial dwuchloroizocyjanuran sodu CAS 2893- produkt w postaci tabletek do sporządzania roztworów wodnych,
Estate, Clonard Road, Wexford,
78-9 [zaw. 41,44%];
przeznaczony do dezynfekcji i mycia posadzek, ścian i obszarów
Irlandia
podlegających ogólnej dezynfekcji w szpitalach, klinikach, laboratoriach
oraz innych placówkach słuŵby zdrowia
słoik z HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1536/04 z dnia PROTEKTOR
19.08.2004
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Produkcyjnochlorek benzyl-alkil-dimetyl amonowy, płyn zabezpieczający drewno konstrukcyjne i dekoracyjne przed
butelka HDPE; kanister
Handlowe Unicell Poland Sp. z Handlowe Unicell Poland Sp. z o.o., CAS: 61789-71-7 [zaw. 2,6%];
szkodnikami, stosowany do malowania, natryskiwania oraz do impregnacji HDPE
o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków
zanurzeniowej i ciśnieniowej,konserwuje, uŵyty pod farby i lakiery, podnosi
Wasilków
odporność biologiczną i trwałość drewnianych elementów konstrukcyjnych,
działa niszcząco na grzyby i zabezpiecza przed rozwojem nowych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1537/04 z dnia PROTEKTOR koncentrat Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Produkcyjnochlorek benzyl-alkil-dimetyl amonowy, płyn zabezpieczający drewno konstrukcyjne i dekoracyjne przed
butelka HDPE; kanister
19.08.2004
Handlowe Unicell Poland Sp. z Handlowe Unicell Poland Sp. z o.o., CAS: 61789-71-7 [zaw. 24%];
szkodnikami, stosowany do malowania, natryskiwania oraz do impregnacji HDPE
o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków
zanurzeniowej i ciśnieniowej,konserwuje, uŵyty pod farby i lakiery, podnosi
Wasilków
odporność biologiczną i trwałość drewnianych elementów konstrukcyjnych,
działa niszcząco na grzyby i zabezpiecza przed rozwojem nowych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1546/04 z dnia Samopołyskowa
28.09.2004
emulsja do podłóg
Chwilka
Eko – Lider Jadwiga Tomala,
ul. Grobla 9, 34 –300 Ŵywiec
Eko – Lider Jadwiga Tomala, ul.
Grobla 9, 34 –300 Ŵywiec
N,Nsamopołyskowa emulsja bakterio i grzybobójcza przeznaczona do mycia i
Didecyl–N,N–dimethylammoniumchlori pielęgnacji powierzchni z PCV
de (nazwa handlowa: Bardac-22), CAS:
7173-51-5 [zaw. 0,25%];
butelka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1547/04 z dnia Eko 19 aN
05.08.2011
FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA “BAMAR” HACZEK
MARCIN, ul. Przy Stoku 26,
34-331 Świnna
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
“BAMAR” HACZEK MARCIN, ul. Przy
Stoku 26,
34-331 Świnna
N,Npłyn myjąco-dezynfekujący w zakładach przemysłu spoŵywczego do
Didecyl–N,N–dimethylammoniumchlori powierzchni kontaktujących się z ŵywnością
de (nazwa handlowa: Bardac–22), CAS:
7173-51-5 [zaw. 9%];
butelka z polietylenu, poj.
1000 ml
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
1548/04 z dnia Plum Disinfector 85%
28.09.2004
SOKO International Polarczyk, Plum Kemi Produktion A/S,
Tober Sp. J., ul. Parzniewska Østergade 38, DK-5610 Assens,
2, 05-800 Pruszków
Dania
etanol (inna nazwa: alkohol etylowy), ŵel przeznaczony do dezynfekcji rąk
CAS: 64-17-5 [zaw. 75,5%]; 2-propanol
(inna nazwa: alkohol propylowy), CAS:
67-63-0 [zaw. 7,5 %];
wkład PE do dozownika
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1549/04 z dnia HYGIENIC PERFECT
28.09.2004
SOKO International Polarczyk, Hagleitner Hygiene International
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane- płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych (takŵe
Tober Sp. J., ul. Parzniewska GmbH, Lunastraße 5, 5700 Zell am 1,3-diamine, CAS: 2372-82-9 [zaw.
kontaktujących się z ŵywnością)
2, 05-800 Pruszków
See, Austria
7,50%];
butelka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1553/04 z dnia KENOSTART SD
28.09.2004
"CID LINES Polska" Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-069
Zakrzewo k/Poznania
CID LINES NV/SA, Waterpoorstraat jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 3.000 ppm];
2, B-8900 Ieper, Belgia
produkt gotowy do stosowania w postaci płynu; przeznaczony do
dezynfekcji strzyków po udoju poprzez spryskiwanie lub zanurzanie
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1559/04 z dnia DESINFECT 44
24.08.2004
NOVADAN Sp. z o.o., ul.
Holenderska 4, 05-152
Czosnów
NOVADAN A/S, PLATINVEJ 21, DK
6000 KOLDING, DANIA
płyn przeciwbakteryjny stosowany w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
polyhexamethylenebiguanid, CAS:
32289-58-0 [zaw. 10%±1%];
1564/04 z dnia Acry Clean
28.09.2004
Flächendesinfektion
Eilfix Polska Spółka Jawna
Anna Łagowska, ul.
Krzemieniecka 109,
54-613 Wrocław
Becker-Chemie GmbH, Westring 87- Propan-2-ol CAS: 67-63-0 [zaw. 5g/100g]; płynny środek do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni w butelka (HDPE, PE);
89, D-33818 Leopoldshohe, Niemcy
solariach, studiach fitnes, centrach sportowych oraz siłowniach
kanister (HDPE, PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1565/04 z dnia Bacy Sept
28.09.2004
Petmar – Łagowska Sp.J., ul.
Krzemieniecka 109, 54-613
Wrocław
Becker-Chemie GmbH, Westring 87- Alkyl Dimethyl Benzyl Amonium
89, D-33818 Leopoldshohe, Niemcy Chloride, CAS: 68424-85-1 [zaw. 1%];
płynny środek do mycia i dezynfekcji powierzchni (takŵe kontaktujących się butelka (HDPE, PE);
z ŵywnością); przeznaczony dla przemysłu spoŵywczego, gastronomii oraz kanister (HDPE, PE)
placówek zbiorowego ŵywienia
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1566/04 z dnia ECOCIDE PG 100/O
28.10.2004
Nordmann, Rassmann Polska
Sp. z o.o., ul. Królowej
Marysieńki 90, 02-954
Warszawa
PROGIVEN, 221 Rue des Marais, F- o-dimetoksymetan, CAS: 85338-22-3
94132 Fontenay-Sous-Bois Cédex, [zaw. 90-97% wag.]; ; 2-oktyloizotiazolFrancja
3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 1-2,5%
wag.];
ciecz przeznaczona do konserwacji produktów wodnych np. farb, klejów,
emulsji, farb drukarskich, itp., w opakowaniach zamkniętych; produkt
biobójczy do ochrony typu "in-can" produktów wodnych, podczas ich
przechowywania, zapobiega degredacji biologiczną
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
na czas
nieokreślony
paletopojemnik PE
1 rok od daty
produkcji
1567/04 z dnia Sana Clean
28.09.2004
Eilfix Polska Spółka Jawna
Anna Łagowska, ul.
Krzemieniecka 109,
54-613 Wrocław
Becker-Chemie GmbH, Westring 87- Czwartorzędowe związki amonowe,
89, D-33818 Leopoldshohe, Niemcy benzylo-C12-C16-alkilodimetylowe,
chlorki CAS: 68424-85-1 [zaw. 2g/100g];
płynny środek do mycia i dezynfekcji urządzeń (takŵe kontaktujących się z butelka (HDPE, PE);
ŵywnością) przeznaczony do produkcji śmietany oraz lodów; przeznaczony kanister (HDPE, PE)
dla przemysłu spoŵywczego, gastronomii oraz placówek zbiorowego
ŵywnienia
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata o daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1568/04 z dnia BC
Eilfix Polska Spółka Jawna
28.09.2004
Sept®Flächendesinfektio Anna Łagowska, ul.
Krzemieniecka 109,
n
54-613 Wrocław
Becker-Chemie GmbH, Westring 87- N-(3-aminopropylo)-N89, D-33818 Leopoldshohe, Niemcy dodecylopropano-1,3-diamina CAS:
2372-82-9
[zaw. 8g/100g];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych (takŵe
kontaktujących się z ŵywnością) w szpitalach, placówkach słuŵby zdrowia,
przemyśle spoŵywczym, gastronomii oraz placówkach zbiorowego
ŵywnienia
butelka (HDPE, PE);
kanister (HDPE, PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata o daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1571/04 z dnia "JAVINET"
28.09.2004
perfumowany, 3,6%
chloru aktywnego
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych "EKOSERWIS"
s.c., ul. Bieŵuńska 2A, 03-578
Warszawa
Przedsiębiorstwo Usług
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Technicznych "EKOSERWIS" s.c.,
3,6% chloru aktywnego];
ul. Bieŵuńska 2A, 03-578 Warszawa
płyn przeznaczony do dezynfekcji sprzętów i powierzchni
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1572/04 z dnia "JAVINET" naturalny
Przedsiębiorstwo Usług
28.09.2004
3,6% chloru aktywnego Technicznych "EKOSERWIS"
s.c., ul. Bieŵuńska 2A, 03-578
Warszawa
Przedsiębiorstwo Usług
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Technicznych "EKOSERWIS" s.c.,
3,6% (36g/l) chloru aktywnego];
ul. Bieŵuńska 2A, 03-578 Warszawa
płyn przeznaczony do dezynfekcji sprzętów i powierzchni
butelka (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
opakowanie zbiorcze karton
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosownia
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1573/04 z dnia "JAVINET" naturalny,
28.09.2004
12,5% chloru
aktywnego
Przedsiębiorstwo Usług
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Technicznych "EKOSERWIS" s.c.,
12,5% chloru aktywnego];
ul. Bieŵuńska 2A, 03-578 Warszawa
płyn przeznaczony do dezynfekcji sprzętów i powierzchni
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych "EKOSERWIS"
s.c., ul. Bieŵuńska 2A, 03-578
Warszawa
1576/04 z dnia UNISTERYL - preparat
28.09.2004
do dezynfekcji
Avantor Performance Materials POCH Spółka Akcyjna, ul.
Poland Spółka Akcyjna, ul.
Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
Sowińskiego 11, 44-101
Gliwice
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
25%±5%]; producent: POCH Spółka
Akcyjna, ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice
roztwór wodny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących
się z ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego oraz do dezynfekcji
powierzchni pomieszczeń magazynowych, hal, warsztatów oraz
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych
butelka HDPE; kanister
HDPE; beczka HDPE;
paletopojemnik HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1577/04 z dnia EPUROBIO 601
28.09.2004
"EPURO POLSKA" Sp. z o.o.,
ul. Bałtycka 6, 61-021 Poznań
Concorde Chimie, 43, route de
Ruaudin, 72230 Arnage, Francja
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 5%];
ciecz przeznaczona do konserwacji wody w układach ch łodniczych
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1578/04 z dnia EPUROBIO 600
28.09.2004
"EPURO POLSKA" Sp. z o.o.,
ul. Bałtycka 6, 61-021 Poznań
Concorde Chimie, 43, route de
Ruaudin, 72230 Arnage, Francja
czwartorzędowe związki amonioweciecz przeznaczona do konserwacji wody w układach chłodniczych
chlorki benzylo-(C1216)alkilodimetyloamoniowe, CAS: 6842485-1 [zaw. 17,5%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1579/04 z dnia EPUROBIO 620
28.09.2004
"EPURO POLSKA" Sp. z o.o.,
ul. Bałtycka 6, 61-021 Poznań
Concorde Chimie, 43, route de
Ruaudin, 72230 Arnage, Francja
5-chloro, 2-metylo 4 izotiazolina-3jeden i 2-metylo 4 izotiazolina-3jeden, CAS: 55965-84-9 [zaw. 3,75%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1581/04 z dnia ROKSOL OF2
28.09.2004
Zakłady Chemiczne ROKITA
Spółka Akcyjna, ul.
Sienkiewicza 4,56-120 Brzeg
Dolny
Zakłady Chemiczne ROKITA Spółka
Akcyjna, Kompleks Chemii
Specjalistycznej, ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny
2-phenoxyethanol (nazwa handlowa: ciecz, produkt stosowany jako środek biobójczy do konserwacji wyrobów
Rokafenol F1), CAS: 122-99-6 [zaw. 60%]; umieszczanych w opakowaniach zamkniętych (farb i lakierów).
o-phenylphenol (nazwa handlowa:
Rokafenol OFP), CAS: 90-43-7 [zaw.
40%];
bęben PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz przeznaczona do konserwacji wody w układach chłodniczych
1582/04 z dnia FENYLOFENOLAN
28.09.2004
SODOWY S30
Zakłady Chemiczne ROKITA
Spółka Akcyjna, ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
Zakłady Chemiczne ROKITA Spółka roztwór wodny soli sodowej 2Akcyjna, Kompleks Chemii
fenylofenolu, CAS: 132-27-4 [zaw. 30%];
Specjalistycznej, ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny
1585/04 z dnia KATHON MK
28.09.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Rohm & Haas (UK) Ltd Lenning
1,5% roztwór mieszaniny: 5 chloro-2- produkt w postaci cieczy stosowany jako konserwant do środków ochrony
House, 2, Masons Avenue,
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metyloroślin
Croydon, CR9 3NB, Wielka Brytania 2H- izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-849 [zaw. 1-3%];
1587/04 z dnia RAID trutka na prusaki i SC Johnson Sp. z o.o., ul.
1. SIAPI S.A.S., Via Monte Garappa abamektyna, CAS: 71751-41-2 [zaw.
28.09.2004
karaluchy
Postępu 18, 02-672 Warszawa 7, 22069 Rovellasia, Wlochy, 2.
0,05%];
Packaging Imolese S.p.A., Via F.
Turati 22, 40026 Imola-Bologna,
Włochy
ciecz, środek grzybobójczy do ochrony tarcicy przed sinizną i pleśnieniem
oraz drewna przed grzybami i owadami; stosowany równieŵ do
konserwacji klejów, farb, past a takŵe do konserwacji papieru
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
8, 9
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PP, PE,
PTFE, PCV);
paletopojemnik (PE, PP,
PTFE, PCV)
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 6 miesięcy od
Kat: II Grupy: 11 daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PP, PE,
PTFE, PCV);
paletopojemnik (PE, PP,
PTFE, PCV)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 6 miesięcy od
Kat: II Grupy: 11 daty produkcji
na czas
nieokreślony
trutki w postaci pasty do zwalczania prusaków i karaluchów w
pudełko kartonowe
pomieszczeniach mieszkalnych oraz uŵyteczności publicznej (magazynach,
biurach, hotelach itp.)
1595/04 z dnia BIOSTERID MOCNY
28.09.2004
Andrzej Baryga prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: HIGIENIX Andrzej
Baryga, ul. Dąbrowskiego
95A/81, 93-202 Łódų
"Higienix" Andrzej Baryga, ul.
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. ciecz do dezynfekcji ciągu technologicznego w przemyśle cukrowiniczym,
Dąbrowskiego 95A/81, 93-202 Łódų 18-20%]; kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 powierzchni mających kontakt z ŵywnością oraz wód ściekowych i
[zaw. 12-16%];
technologicznych w obiegach zamkniętych
1596/04 z dnia BIOSTERID SŁABY
28.09.2004
"Higienix" Andrzej Baryga, ul. "Higienix" Andrzej Baryga, ul.
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. ciecz do dezynfekcji ciągu technologicznego w przemyśle cukrowiniczym
Dąbrowskiego 95A/81, 93-202 Dąbrowskiego 95A/81, 93-202 Łódų 25-28%]; kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0
Łódų
[zaw. 2-4%];
1597/04 z dnia BIOSTERID
28.09.2004
Andrzej Baryga prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: HIGIENIX Andrzej
Baryga, ul. Dąbrowskiego
95A/81
93-202 Łódų
1598/04 z dnia HIGIENIZER
28.09.2004
"Higienix" Andrzej Baryga, ul.
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1
Dąbrowskiego 95A/81, 93-202 Łódų [zaw.18-20%]; ; kwas nadoctowy, CAS:
79-21-0 [zaw.0,8-1,5%];
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PP, PE,
PTFE, PCV);
paletopojemnik (PE, PP,
PTFE, PCV)
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 6 miesięcy od
Kat: II Grupy: 11 daty produkcji
na czas
nieokreślony
Andrzej Baryga prowadzący
HIGIENIX Andrzej Baryga, ul.
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. ciecz do dezynfekcji ciągu technologicznego w przemyśle spoŵywczym
działalność gospodarczą pod
Dąbrowskiego 95A/81, 93-202 Łódų 30 g/100g]
wraz z miejscami kontaktującymi się z gotowym wyrobem
nazwą:
HIGIENIX Andrzej Baryga, ul.
Dąbrowskiego 95A/81, 93-202
Łódų
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PP, PE,
PTFE, PCV);
paletopojemnik (PE, PP,
PTFE, PCV)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 6 miesięcy od
Kat: II Grupy: 11 daty produkcji
na czas
nieokreślony
1599/04 z dnia BŁĘKIT
28.10.2004
"SUM" PP-H Branŵy
Zoologiczno-Wędkarskiej
Elŵbieta Gierczyk, ul. Jedności
Narodowej 207, 50-303
Wrocław
"SUM" PP-H Branŵy ZoologicznoWędkarskiej Elŵbieta Gierczyk, ul.
Jedności Narodowej 207, 50-303
Wrocław
butelka (PET, HDPE);
pojemnik (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1611/04 z dnia ACTICIDE MV
28.10.2004
CHEMO" Sp. z o o. Stojowice
107, 32-410 Dobczyce
"THOR" GmbH, Landwertstrasse 1, mieszanina (3:1) 5-chloro-2-metylo-2H- płyn stosowany jako środek konserwujący do wyrobów chemii
67246 Speyer, Niemcy
izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2Hgospodarczej
izotiazolin-3-onu, CAS: 55965-84-9 [zaw.
1,5%];
paletopojemnik PE; beczka produkt do
PE; kanister PE
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1614/04 z dnia ROKSOL TL7
28.10.2004
PCC ROKITA S. A. ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
PCC ROKITA S. A. ul. Sienkiewicza
4, 56-120 Brzeg Dolny
beczka PE
Kat: II Grupy: 11
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
błękit metylenowy, CAS: 61-73-4 [zaw.
0,027-0,04%]; fiolet krystaliczny, CAS:
548-62-9 [zaw. 0,027-0,04%];
ciecz do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w
zakładach przemysłu spoŵywczego oraz do dezynfekcji wód ściekowych i
technologicznych w obiegach zamkniętych
ciecz przeznaczona do odkaŵania wody w akwariach i oczkach wodnych
1,3,5-tris(2-hydroksyetylo)heksahydro- ciecz, produkt stosowany w przemyśle maszynowym i górniczym jako
1,3,5-triazyny, CAS: 4719-04-4 [zaw.
środek inhibitujący korozję mikrobójczą; nie naleŵy go stosować w
80%];
systemach wody pitnej i urządzeniach do produkcji ŵywności
produkt do
profesjonalnego
stosowania
1615/04 z dnia ROKSOL TLF1
28.10.2004
Zakłady Chemiczne ROKITA
Spółka Akcyjna, ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
Zakłady Chemiczne ROKITA Spółka
Akcyjna, Kompleks Chemii
Specjalistycznej, ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny
2-fenoksyetanol (nazwa handlowa:
ciecz, produkt o właściwościach biobójczych, szczególnie w stosunku do
Rokafenol F1), CAS: 122-99-6 [zaw. 90%]; bakterii gramujemnych, działa takŵe przeciwko grzybom i droŵdŵom;
1,3,5-tris(2-hydroksyetylo)heksahydro- stosowany do konserwacji farb ochronnych do drewna
1,3,5-triazyny (nazwa handlowa:
Roksol TL7), CAS: 4719-04-4 [zaw. 10%];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1618/04 z dnia Alkidowy bejco-lakier
28.10.2004
do drewna LAKOBEJCA
TBD S.A., ul. Mościckiego 23,
39-200 Dębica
TBD S.A., ul. Mościckiego 23, 39200 Dębica
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530- ciecz, impregnacyjna bejca lakiernicza zabezpieczająca drewno przed
20-1 [zaw. 0,072%];
rozwojem grzybów, pleśni, porostem alg oraz sinieniem; barwi drewno na
kolory: brązowy, czarny, czerwony, orzech, palisander
puszka metalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1619/04 z dnia PRO-HAND
29.09.2004
Magdalena Stachowiak
Magdalena Stachowiak "Protech", 2,2,4-trichloro-2-hydroksy-difenylo
"Protech", ul.Truskawkowa10, ul.Truskawkowa10, 61-306 Poznań eter, CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,03%];
61-306 Poznań
płyn przeznaczony do dezynfekcji skóry rąk
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1620/04 z dnia PRO-CL / D
29.09.2004
Magdalena Stachowiak
Magdalena Stachowiak "Protech", podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
"Protech", ul.Truskawkowa10, ul.Truskawkowa10, 61-306 Poznań 45%];
61-306 Poznań
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w przemyśle spoŵywczym butelka HDPE; kanister
(mających kontakt z ŵywnością), w hodowli zwierząt i weterynarii
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1621/04 z dnia PRO-SEPT
29.09.2004
Magdalena Stachowiak
Magdalena Stachowiak "Protech", chlorek
"Protech", ul.Truskawkowa10, ul.Truskawkowa10, 61-306 Poznań alkilodimetylobenzyloamonowy 50%,
61-306 Poznań
CAS: 68989-00-4 [zaw. 25%];
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w przemyśle spoŵywczym butelka HDPE; kanister
(mających kontakt z ŵywnością), w hodowli zwierząt i weterynarii
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1622/04 z dnia PRO-SPRAY
29.09.2004
Magdalena Stachowiak
Magdalena Stachowiak "Protech", alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0
"Protech", ul.Truskawkowa10, ul.Truskawkowa10, 61-306 Poznań [zaw.66%];
61-306 Poznań
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w przemyśle spoŵywczym butelka HDPE; kanister
(mających kontakt z ŵywnością).
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
1624/04 z dnia BIOBŁYSK
28.10.2004
HIGIENIX Andrzej Baryga, ul. "Higienix" Andrzej Baryga, ul.
chlorek N, N-didecylo N, Nciecz do mycia i dezynfekcji powierzchni, maszyn i urządzeń, zbiorników i
Dąbrowskiego 95a/81, 93-202 Dąbrowskiego 95a/81, 93-202 Łódų dimetyloamoniowy, CAS 7173-51-5 [zaw. drobnego sprzętu w przemyśle spoŵywczym
Łódų
10%];
butelka (PE, PP, PTFE,
PCV); kanister (PE, PP,
PTFE, PCV)
1627/04 z dnia IRGAGUARD B 1000
28.10.2004
"Swiss Additives Agentura
Ciba Specialty Chemicals Inc., CHCiba, al. Jana Pawła II, 61 lok. 4002 Basel, Szwajcaria
219, 01-031 Warszawa
2,4,4'-trichloro-2'-hydroxyprodukt antybakteryjny w postaci proszku dodawany w procesie
diphenylether (inna nazwa: triclosan), przetwarzania tworzyw sztucznych np. w produkcji desek sedesowych
CAS: 3380-34-5 [zaw. 100%];
1628/04 z dnia IRGAGUARD F 3610
28.10.2004
"Swiss Additives Agentura
Ciba Specialty Chemicals Inc., CHCiba, Al. Jana Pawła II 61 lok. 4002 Basel, Szwajcaria
219, 01-031 Warszawa
2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazole
środek grzybobójczy w postaci tabletek dodawany w procesie
(inna nazwa: thiabendazole), CAS: 148- przetwarzania tworzyw sztucznych np. do produkcji wykładzin
79-8 [zaw. 5-15%];
podłogowych czy zasłon prysznicowych
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
opakowanie bezpośrednie: produkt do
torba PE; opakowanie
profesjonalnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: II Grupy: 9
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
opakowanie bezpośrednie: produkt do
torba PE; opakowanie
profesjonalnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: II Grupy: 9
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1629/04 z dnia Fungoset-2
28.10.2004
Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Przedsiebiorstwo Produkcyjnochlorek benzylcoco alkildimetyl
Handlowe Unicell Poland Sp. z Handlowe Unicell Poland Sp. z o.o., amonu, CAS: 61789-71-7 [zaw. 0,6%]; 2o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20Wasilków
1 [zaw. 0,24%];
płyn przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczanych w
opakowaniach zamkniętych (tj.farby wodne, akrylowe, masy szpachlowe,
masy tynkowe, kleje), uŵycie środka powoduje, iŵ produkty te są bardziej
odporne na działanie grzybów, pleśni i alg.
butelka HDPE
1636/04 z dnia Acticide LV 741
22.10.2004
Ciech S.A., ul. Powązkowska
46/50, 01-728 Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
67346 Speyer, Niemcy
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hpreparat w postaci cieczy stosowany do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń kanister PE; beczka PE;
izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2Hprodukcyjnych np. zbiorników, reaktorów, pomp itp.
kontener PE
izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw.2,5%]; chlorek benzalkoniowy,
CAS: 61789-71-7 [zaw. 2,5%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1637/04 z dnia HILTON - Szampon
28.10.2004
owadobójczy dla psa
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
P.P. Aspol, Agnieszka Sokolnicka,
ul. Polinezyjska 3, 02-777
Warszawa
permetryna (fenoksybenzylo-2,2płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
dimetylo-3-(2,2dichlorowinylo)cyklopropano-1karboksylan), CAS: 52645-53-1 [zaw.
0,6%]; piperonylubutoxyd (eter 6propylo, piperonylo, butylo dimetylowy
glikolu), CAS: 51-03-6 [zaw. 2%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
butelka PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
na czas
nieokreślony
1638/04 z dnia HILTON - Szampon
28.10.2004
owadobójczy dla
szczeniąt
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
P.P. Aspol, Agnieszka Sokolnicka,
ul. Polinezyjska 3, 02-777
Warszawa
permetryna (fenoksybenzylo-2,2płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u szczeniąt
dimetylo-3-(2,2dichlorowinylo)cyklopropano-1karboksylan), CAS: 52645-53-1 [zaw.
0,6%]; piperonylubutoxyd (eter 6propylo, piperonylo, butylo dimetylowy
glikolu), CAS: 51-03-6 [zaw. 2%];
butelka PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1639/04 z dnia HILTON - Szampon
28.10.2004
owadobójczy z
naturalnym
insektycydem - dla psa
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
P.P. Aspol, Agnieszka Sokolnicka,
ul. Polinezyjska 3, 02-777
Warszawa
pyrethrum (50% ekstrakt ze złocienia płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
dalmatyńskiego), CAS: 89997-63-7 [zaw.
2%]; piperonylubutoxyd (eter 6propylo, piperonylo, butylo dimetylowy
glikolu), CAS: 51-03-6 [zaw. 2%];
butelka PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1640/04 z dnia HILTON - płyn
28.10.2004
owadobójczy z
pyrethrum - dla psów
"ANEX"- Bogdan Dębski, ul.
Ludowa 20, 05-092 Łomianki
P.P. Aspol, Agnieszka Sokolnicka,
ul. Polinezyjska 3, 02-777
Warszawa
pyrethrum (50% ekstrakt ze złocienia płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
dalmatyńskiego), CAS: 89997-63-7 [zaw.
2%]; piperonylubutoxyd (eter 6propylo, piperonylo, butylo dimetylowy
glikolu), CAS: 51-03-6 [zaw. 2%];
butelka PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1646/04 z dnia ALGIN Pond
28.10.2004
TROPICAL Andrzej Ogrodnik,
ul. Opolska 25, 41-507
Chorzów
TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul.
Opolska 25, 41-507 Chorzów
siarczan miedzi pięciowodny, CAS: 7758- produkt w postaci roztworu wodnego przeznaczony do zwalczania glonów
99-8 [zaw. 610mg/100ml];
w akwariach i oczkach wodnych
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
3 lata od daty
produkcji
1648/04 z dnia DE ODO. VO
22.10.2004
"CEETAL-POL" Sp. z o.o. ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
chlorek
laurylodwumetylobenzyloamoniowy,
CAS: 68391-01-5 [zaw. 6,5%];
glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 4%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji i odwaniania sprzętu gromadzenia
odpadków gospodarstwa domowego i pomieszczeń do ich przetwarzania,
składowania, transportu oraz przemysłowego sprzętu mającego kontakt z
ŵywnością
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesiecy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1649/04 z dnia SEPTYSAN AL
22.10.2004
"CEETAL-POL" Sp. z o.o. ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
117,2g/l]; alkohol izopropylowy, CAS: 6763-0 [zaw.351,7g/l]; glutaraldehyd, CAS:
111-30-8 [zaw. 1,5g/l];
płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu (równieŵ mających kontakt z
butelka HDPE; kanister
ŵywnością) w przemyśle rolno-spoŵywczym i winiarskim oraz do ogólnej
HDPE
dezynfekcji w ogrodnictwie i warzywnictwie (kalosze, fartuchy, pakowaczki,
wagi, urządzenia klimatyzacyjne, stoły robocze, krajalnice itp.)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1650/04 z dnia AGRI'STERYL
22.10.2004
"CEETAL-POL" Sp. z o.o. ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
chlorek
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
laurylodwumetylobenzyloamoniowy,
ŵywnością w przemyśle rolno-spoŵywczym
CAS: 68391-01-5 [zaw.10%]; Francja;
chlorometyl izotiazolinu, CAS: 55965-849 [zaw. 5%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
kanister HDPE; beczka
HDPE
12 miesięcy od
daty produkcji
1651/04 z dnia CEETAL (citron, neutre) "CEETAL-POL" Sp. z o.o. ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
22.10.2004
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
chlorek
laurylodwumetylobenzyloamoniowy,
CAS: 68391-01-5 [zaw.100g/l];
płyn przeznaczony do dezynfekcji i odwadniania pomieszczeń, narzędzi i
kanister HDPE; beczka
sprzętu (równieŵ mających kontakt z ŵywnością) w przemyśle rolnoHDPE
spoŵywczym, do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu do hodowli i transportu
zwierząt domowych oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzętu w miejscach
prywatnych i publicznych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1652/04 z dnia AUTO-MOUSSE 2
22.10.2004
"CEETAL-POL" Sp. z o.o. ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
chlorek
laurylodwumetylobenzyloamoniowy,
CAS: 68391-01-5 [zaw.138g/l];
płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu w hodowli
zwierząt oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzętu w przemyśle rolnospoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 18 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1653/04 z dnia ALCANIOS E-WM
28.10.2004
DRACO-BIS, Marcin Lewicki,
ul. Młodzieŵowa 29, 62-510
Konin
preparat płynny o właściwościach antybakteryjnych do mycia form w
tunelowych myjkach automatycznych oraz obiegów zamkniętych;
stosowany w przemyśle spoŵywczym, a w szczególności: mleczarstwie,
przetwórstwie mięsnym, rybnym i drobiarskim oraz w przemyśle
napojowym
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
ANIOS Laboratories, Pave du Mulin, podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
59260 Lille-Hellemmes, Francja
20%];
1 rok od daty
produkcji
1656/04 z dnia ACTICIDE MKE
22.10.2004
CIECH S.A. ul. Powązkowska
46/50, 01-728 Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
67346 Speyer, Niemcy
pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7 [zaw. powłokowy środek konserwujący w postaci pasty słuŵący do
2,5-15%]; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, zabezpieczania tynków i farb zewnętrznych, klejów, tworzyw, powłok
CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,5-10%];
chroniących drewno
karbaminian 3-jodo-2propylobutylowy,CAS: 55406-53-6 [zaw.
5%];
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1658/04 z dnia BIOMIX
28.10.2004
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
6%];
produkt w postaci płynu przeznaczony dla przemysłu spoŵywczego do
mycia i dezynfekcji powierzchni (takŵe mających kontakt z ŵywnością)
kanister (PP, PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1659/04 z dnia CHLORO K2 PLUS
28.10.2004
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4%];
produkt w postaci płynu przeznaczony dla przemysłu spoŵywczego do
mycia i dezynfekcji powierzchni (takŵe mających kontakt z ŵywnością)
kanister (PP, PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1660/04 z dnia CHLOROCIP K1
28.10.2004
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4%];
produkt w postaci płynu przeznaczony dla przemysłu spoŵywczego do
mycia i dezynfekcji powierzchni (takŵe mających kontakt z ŵywnością)
kanister (PP, PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1661/04 z dnia VIRUCIDAL EXTRA
28.10.2004
Timac Agro Luboń Sp. z o.o.,
ul. Romana Maya 1, 62-030
Luboń
Hypred S.A., 55 Boulevard Jules
Verger- BP 10180, 35803 Dinard
Cedex, Francja
mononadsiarczan potasu, CAS: 7069362-8 [zaw. 26,8%];
dwuchloroizocyjanuran sodowy, CAS:
51580-86-0 [zaw. 5%];
proszek granulowany do rozcieńczania, przeznaczony do dezynfekcji
pomieszczeń hodowlanych
kanister PE; wiadro PE;
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
na czas
nieokreślony
12 miesięcy od
daty produkcji
1664/04 z dnia ACTILITH PROSANEX
28.10.2004
Timac Agro Luboń Sp. z o.o.,
ul. Romana Maya 1, 62-030
Luboń
Hypred S.A., 55 Boulevard Jules
Verger- BP 10180, 35803 Dinard
Cedex, Francja
dwuchloroizocyjanuran sodowy, CAS:
51580-86-0 [zaw. 5%];
proszek przeznaczony do dezynfekcji, osuszania i oczyszczania podściółki w worek papierowy
hodowli zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1666/04 z dnia WDVS Renosil - System
28.10.2004
Renowacji Systemów
Dociepleń - farba
fasadowa
POLIFARB CIESZYN Sigma Coatings GmbH,
WROCŁAW S.A. ul. Kwidzyńska Kluesenerstr. 54, 44085 Bochum,
8, 51-416 Wrocław
Niemcy
2-oktyloizotiazol-3-(2H)-on, CAS: 26530- farba dyspersyjna w postaci cieczy przeznaczona do malowania systemów
20-1 [zaw. 0,03%]; diuron (PN) (3-(3,4- dociepleń budynków, zabezpiecza przed rozwojem alg, mchów i grzybów
dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik),
CAS: 330-54-1 [zaw.0,21%]; karbendazym
(PN), CAS: 10605-21-7 [zaw.0,095%];
wiadro PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1668/04 z dnia MALEINAK PLUS
28.10.2004
Polifarb Cieszyn - Wrocław
S.A. ul. Kwidzyńska 8, 51-416
Wrocław
Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. ul.
Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530- farba dyspersyjna w postaci cieczy przeznaczona do malowania wewnątrz
20-1 [zaw. 0,048%];
budynków, chroni konstrukcje murowane przed działaniem grzybów
pleśniowych
pudełko metalowe; wiadro produkt do
PP
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1669/04 z dnia PROXITANE - 5
28.10.2004
Solvay Chemia Sp. z o. o.,ul.
Królowej Marysieńki 11/1, 02954 Warszawa
Solvay S.A., Rue du Prince Albert
44, B-1050 Bruksela, Belgia
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 5%]; ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością w przemyśle spośywczym oraz do dezynfekcji powierzchni
sanitarnych
kontener HDPE; beczka
HDPE
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
produkt do
profesjonalnego
stosowania
na czas
nieokreślony
1670/04 z dnia PROXITANE - 15
28.10.2004
Solvay Chemia Sp. z o. o., ul.
Królowej Marysieńki 11/1, 02954 Warszawa
Solvay S.A., Rue du Prince Albert
44, B-1050 Bruksela, Belgia
kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw.
15%];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością w przemyśle spoŵywczym oraz do dezynfekcji powierzchni
sanitarnych
1671/04 z dnia RENOSTYL
28.10.2004
Polifarb Cieszyn - Wrocław
S.A. ul. Kwidzyńska 8, 51-416
Wrocław
Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A. ul.
Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
diuron (PN) (3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1- farba w postaci cieczy stosowana do malowania wnętrz oraz konserwacji
dimetylomocznik), CAS: 330-54-1
konstrukcji murowanych
[zaw.0,15%]; 2-oktyloizotiazol-3(2H)on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,02%];
karbendazym (PN), CAS: 10605-21-7
[zaw.0,07%];
kontener HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
pudełko metalowe
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
na czas
nieokreślony
36 miesięcy od
daty produkcji
1674/04 z dnia Grotan BK
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
2,2'2"-(Heksahydro-1,3,5-triazyno1,3,5-triylo)trietanol, CAS: 4719-04-4
[zaw. 75% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
kanister PE; beczka PE;
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
kontener PE
budowlanej, chemii gospodarczej i in.; stosowany do zabezpieczania i
zwalczania mikroorganizmów w układach obiegowych typu woda
przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze, inne technologiczne
układy wodne; do konserwacji emulsji czy roztworów stosowanych w
obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne;
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
1676/04 z dnia Grotan F15
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate,CAS: ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
55406-53-6 [zaw. 10% w/w];
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
budowlanej, chemii gospodarczej i in.; do konserwacji emulsji czy
roztworów stosowanych w obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze
walcownicze, układy hydrauliczne; działa przeciwko bakteriom, grzybom
pleśniowym, droŵdŵom
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 13
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
13
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1677/04 z dnia Grotan OD
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
3,3′-metylenobis[5metylooksazolidyna]/Oksazolidyna,
CAS: 66204-44-2,
WE: 266-235-8 [zaw. 98 g/100 g (zaw. 98%
w/w)];
ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
kanister PE; beczka PE;
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
kontener PE
budowlanej, chemii gospodarczej i in.; stosowany do zabezpieczania i
zwalczania mikroorganizmów w układach obiegowych typu woda
przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze, inne technologiczne
układy wodne; do konserwacji emulsji czy roztworów stosowanych w
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530- obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne;
20-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,68 g/100 g
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
(zaw. 0,68 % w/w)];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 13
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1678/04 z dnia Grotan OF
28.10.2004
FORCHEM Mirosław Ŵubr ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
3,3'-metylenobis[5metyloksazolidyna], CAS: 66204-44-2
[zaw. 97% w/w];
ciecz, koncentrat środka do dezynfekcji instalacji przemysłowych,
kanister PE; beczka PE;
aparatury zbiornikowej przy produkcji wyrobów chemii budowlanej,
kontener PE
obróbce metali, produkcji tektury, wyrobów ceramicznych, kosmetyków,
chemii gospodarczej, przemysle rafineryjnym; preparat do zabeczpieczania
wyrobów technicznych w opakowaniach stosowany do wodnych i
wododyspersyjnych produktów chemii budowlanej, chemii gospodarczej i
in.; stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w
układach obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne technologiczne układy wodne; do konserwacji emulsji
czy roztworów stosowanych w obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze
walcownicze, układy hydrauliczne; działa przeciwko bakteriom, grzybom
pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 6,
11, 13
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1679/04 z dnia Grotan OX
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
3,3'-metylenobis[5metyloksazolidyna], CAS: 66204-44-2
[zaw. 99% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
kanister PE; beczka
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
stalowa; kontener PE
budowlanej, chemii gospodarczej i in.; stosowany do zabezpieczania i
zwalczania mikroorganizmów w układach obiegowych typu woda
przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze, inne technologiczne
układy wodne; do konserwacji emulsji czy roztworów stosowanych w
obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne;
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 13
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
1683/04 z dnia Grotan WS
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
1684/04 z dnia Milton Antibacterial
28.10.2004
Hand Gel - Milton
antybakteryjny żel do
rąk
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
alfa,alfa',alfa"-trimetylo-1,3,5-triazyno- ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
kanister PE; beczka PE;
1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanol, CAS: 25254- stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
kontener PE
50-6 [zaw. 80% w/w];
budowlanej, chemii gospodarczej i in.; stosowany do zabezpieczania i
zwalczania mikroorganizmów w układach obiegowych typu woda
przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze, inne technologiczne
układy wodne; do konserwacji emulsji czy roztworów stosowanych w
obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne;
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 13
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Laboratoires Rivadis, Impasse Laboratoires Rivadis, Impasse du
du Petit Rose, Z.I. de Louzy,
Petit Rose, Z.I. de Louzy, 79100
79100 THOUARS, Francja
THOUARS, Francja
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
ŵel dezynfekujący do mycia rąk bez uŵycia wody
62%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-630 [zaw. 10%];
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1685/04 z dnia Milton Antibacterial
28.10.2004
Surface Wipes - Milton
ściereczki
dezynfekujące do
odkażania powierzchni
Laboratoires Rivadis, Impasse Laboratoires Rivadis, Impasse du
du Petit Rose, Z.I. de Louzy,
Petit Rose, Z.I. de Louzy, 79100
79100 THOUARS, Francja
THOUARS, Francja
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
45%w/w];
ściereczki do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i
przedmiotów codziennego uŵytku
opakowanie bezpośrednie: produkt do
pojemnik PE; opakowanie powszechnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1687/04 z dnia Milton Sterilising
28.10.2004
Tablets - Milton
dezynfekujące tabletki
do rozpuszczania w
wodzie
Laboratoires Rivadis, Impasse Remploy Household & Toiletries
du Petit Rose, Z.I. de Louzy,
Ltd., Eton Hill Road, Radcliffe,
79100 THOUARS, Francja
Manchester M26 2XS, Wielka
Brytania
dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 289378-9 [zaw. 19,5%];
tabletki do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów codziennego uŵytku,
łącznie z naczyniami kuchennymi i butelkami do karmienia niemowląt
opakowanie bezpośrednie: produkt do
papier foliowany;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1688/04 z dnia Milton Sterilising Fluid - Laboratoires Rivadis, Impasse Remploy Household & Toiletries
28.10.2004
Milton płyn
du Petit Rose, Z.I. de Louzy,
Ltd., Eton Hill Road, Radcliffe,
dezynfekujący
79100 THOUARS, Francja
Manchester M26 2XS, Wielka
Brytania
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
[zaw.2%];
1690/04 z dnia ROCIMA™ 103 BIOCIDE HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (inna
28.10.2004
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
nazwa: 2-n-oktyl-4-izotiazolin-3-on),
Szwajcaria
CAS: 26530-20-1 [zaw. 9,3g/100g (9,3%)];
płyn przeznaczony do dezynfekcji przedmiotów codziennego uŵytku,
butelka PET z zakrętką z
powierzchni i utensyliów kuchennych, takŵe przeznaczonych dla niemowląt polipropylenu
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
preparat w postaci cieczy przeznaczony do przemysłowego przygotowania beczka (PE, stal); kontener produkt do
roztworów wodnych do zwalczania mikroorganizmów na przegrodach i
(PE, stal)
profesjonalnego
konstrukcjach budowlanych
stosowania
Kat: II Grupy: 10
1800 dni od daty 31.12.2024
produkcji
preparat w postaci cieczy przeznaczony do produkcji przemysłowej
impregnatów do drewna w celu ochrony przed insektami
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1800 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
preparat w postaci cieczy przeznaczony do produkcji przemysłowej
impregnatów do drewna w celu ochrony przed insektami
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1800 dni od daty 31.12.2024
produkcji
Chlorek didecylodimetyloamonu (inna
nazwa: chlorek amonowy
dimetylodidecylu) CAS: 7173-51-5 [zaw.
40g/100g (40%)];
1691/04 z dnia Rocima 224
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw.
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
13,8%],
Szwajcaria
1693/04 z dnia Rocima™ 226 Premix
28.10.2004
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 15%
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
(15g/100g)];
Szwajcaria
1694/04 z dnia Rocima™ 243 Biocide
28.10.2004
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530- preparat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący w produkcji beczka (PE, stal); kontener produkt do
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
20-1 [zaw. 7,2% (7,2g/100g)];
przemysłowej do wyrobów chemii budowlanej
(PE, stal)
profesjonalnego
Szwajcaria
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2520 dni od daty 31.12.2024
produkcji
1695/04 z dnia Rocima 250
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im jodo-2-propyl węglan butylu, CAS:
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
55406-53-6 [zaw. 41,9%];
Szwajcaria
preparat w postaci dyspersji stosowany jako środek konserwujący w
produkcji przemysłowej do wyrobów chemii budowlanej
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1800 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
1696/04 z dnia Rocima 251
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im jodo-2-propyl węglan butylu, CAS:
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
55406-53-6 [zaw. 14,6%];
Szwajcaria
preparat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący w produkcji beczka (PE, stal); kontener produkt do
przemysłowej
(PE, stal)
profesjonalnego
do wyrobów chemii budowlanej
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1800 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
1701/04 z dnia Grotan WS Plus
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
budowlanej, chemii gospodarczej i in.; do konserwacji emulsji czy
roztworów stosowanych w obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze
walcownicze, układy hydrauliczne; działa przeciwko bakteriom, grzybom
pleśniowym, droŵdŵom
Kat: II Grupy: 6,
13
24 miesiące od
daty produkcji
alfa,alfa',alfa"-trimetylo-1,3,5-triazyno1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanol, CAS: 2525450-6 [zaw. 75% w/w]; pirydine-2-thiol 1oxide, sodium salt, CAS: 3811-73-2 [zaw.
1,1% w/w];
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
31.12.2024
1703/04 z dnia Parmetol A 28
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok. 1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 7% w/w];
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-one i 2-metylo-2H-izotiazol3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,1%
w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów technicznych w
opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
1704/04 z dnia Parmetol A 28S
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 14% w/w];
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-one i 2-metylo-2H-izotiazol3-one (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,5%
w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów technicznych w
kanister PE; beczka PE;
opakowaniu, stosowany do wodnych i wododyspersyjnych układach chemii kontener PE
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
1706/04 z dnia Parmetol A 33
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
tetrahydro-1,3,4,6tetrakis(hydroxymethyl) imidazo[4,5d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, CAS:
5395-50-6 [zaw. 12% w/w]; mieszanina:
5-chloro-2-methyl-(2H)-isothiazol-3one i 2-methyl-(2H)-isothiazol-3-one
(3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów technicznych w
kanister PE; beczka PE;
opakowaniu, stosowany do wodnych i wododyspersyjnych układach chemii kontener PE
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
1707/04 z dnia Parmetol D 11
28.10.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS:
2634-33-5 [zaw. 9,5% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniu,
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych układach chemii
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
1708/04 z dnia ROCIMA TM 552
28.10.2004
MICROBICIDE
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im Bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 10 g/100g], płyn do konserwacji produktów podczas przechowywania takich jak farby,
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
spoiwa, kleje, lateksy polimerowe, wyroby chemii gospodarczej, chroniący
Szwajcaria
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT), CAS: je przed szkodliwym działaniem bakterii i grzybów
2682-20-4 [zaw. 9,5 g/100g];
beczka (polietylen wysokiej produkt do
gęstości (HDPE))
profesjonalnego
kontener (polietylen
stosowania
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: 2 Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
1711/04 z dnia Rocima 320
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im karbendazym, CAS: 10605-21-7 [zaw.
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
10,2%];
Szwajcaria
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
2880 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
1712/04 z dnia Rocima 343
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im 2-n-oktyl-4-izotiazolin-3-on, CAS: 26530- produkt w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do wyrobów beczka (PE, stal); kontener produkt do
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
20-1 [zaw. 7,2%];
chemii budowlanej, do konserwacji powłok
(PE, stal)
profesjonalnego
Szwajcaria
stosowania
1713/04 z dnia ROCIMA ™ 344
28.10.2004
MICROBICIDE
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im 4,5-dichloro-2-oktyloizotiazol-3(2H)Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
on, CAS: 64359-81-5 [zaw. 10g/100g];
Szwajcaria
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS:
26530-20-1 [zaw. 2,5g/100g];
preparat w postaci pasty stosowany do konserwacji powłok
preparat w postaci cieczy stosowany konserwacji powłok
beczka (stal, polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kontener (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
produkt do
profesjonalnego
stosowania
na czas
nieokreślony
Kat: II Grupy: 6, 7 2520 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
Kat: II Grupy: 7
720 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1714/04 z dnia Rocima™ 363N
28.10.2004
Microbicide
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530- preparat w postaci dyspersji stosowany jako środek konserwujący do
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
20-1 [zaw. 2,9 g/100g ];
wyrobów chemii budowlanej, klejów, do konserwacji powłok
Szwajcaria
Terbutryna CAS: 886-50-0 [zaw. 10
g/100g];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
365 dni od daty
produkcji
31.12.2024
karbendazym, CAS: 10605-21-7 [zaw. 8,8
g/100g];
1716/04 z dnia RocimaTM 370
28.10.2004
Microbicide
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im s-Triazyna, 2-(tert-butyloamino)-4Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
(ethyloamino)-6-(methylothio), CAS:
Szwajcaria
886-50-0 [zaw. 33%];
preparat w postaci dyspersji stosowany jako środek konserwujący do
wyrobów chemii budowlanej, do konserwacji powłok
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
1440 dni od daty 31.12.2024
produkcji
1719/04 z dnia CHLORAMINA
28.10.2004
"SUM" PP-H Branŵy
Zoologiczno-Wędkarskiej
Gierczyk Elŵbieta, ul. Jedności
Narodowej 207, 50-303
Wrocław
"SUM" PP-H Branŵy ZoologicznoWędkarskiej Gierczyk Elŵbieta, ul.
Jedności Narodowej 207, 50-303
Wrocław
ciecz przeznaczona do odkaŵania wody w akwariach i oczkach wodnych
butelka (PET, HDPE)
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1726/04 z dnia Rocima 521
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 14,7%], 2-n- preprat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do wyrobów beczka (PE, stal); kontener produkt do
Ochsensand, CH-9471 Buchs SG,
oktyl-4-izotiazolin-3-on, CAS: 26530-20- chemii budowlanej, klejów, środków ochrony roślin
(PE, stal)
profesjonalnego
Szwajcaria
1 [zaw. 2,9%]; mieszanina: 5-chloro-2stosowania
metylo-2H-izotiazol-3-onu oraz 2metylo-2H-izotiazol-3-onu ( 3:1), CAS:
55965-84-9 [zaw. 0,5%];
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
chloramina T (N-chloro-4
toluenosulfamidu sól sodowa), CAS:
7080-50-4 [zaw. 3,3-4,95%];
produkt do
powszechnego
stosowania
1728/04 z dnia Rocima 604
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2HOchsensand, CH-9471 Buchs/SG,
izotiazol-3-onu oraz 2-metylo-2HSzwajcaria
izotiazol-3-onu ( 3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. 1,4%];
preprat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do wyrobów beczka (PE, stal); kontener produkt do
chemii budowlanej, klejów, środków ochrony roślin
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1080 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
1729/04 z dnia Rocima 615
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2HOchsensand, CH-9471 Buchs/SG,
izotiazol-3-onu oraz 2-metylo-2HSzwajcaria
izotiazol-3-onu ( 3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. 1,5%];
preprat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do wyrobów beczka (PE, stal); kontener produkt do
chemii budowlanej, klejów, środków ochrony roślin
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
1733/04 z dnia ROCIMA TM 363 Biocide
28.10.2004
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries, Ltd. Im karbendazym, CAS: 10605-21-7 [zaw.
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
7,5g/100g];
Szwajcaria
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS:
26530-20-1 [zaw. 2,7g/100g];
diuron, CAS: 330-54-1 [zaw. 20g/100g],
preparat w postaci dyspersji stosowany do konserwacji powłok
beczka (polietylen wysokiej produkt do
gęstości (HDPE))
profesjonalnego
kontener (polietylen
stosowania
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: II Grupy: 7
1800 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
1735/04 z dnia Rocima 520
28.10.2004
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, Ltd. Im bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 73,5%];
Ochsensand, CH-9471 Buchs SG,
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2HSzwajcaria
izotiazol-3-onu oraz 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu ( 3:1), CAS: 55965-84-9
[zaw. 10,5%];
preprat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do wyrobów beczka (PE, stal); kontener produkt do
chemii budowlanej, klejów, środków ochrony roślin
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1736/04 z dnia DULUX PŁYN DO
28.10.2004
USUWANIA PLEŚNI
ICI POLSKA Sp. z o.o., ul.
Kochanowskiego 49A, 01-864
Warszawa
Albastine Holland B.V., Hogesteeg
27e, 5324 AA Ammerzoden,
Holandia
płyn do usuwania pleśni
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek alkilo-dimetyko-benzyloamoniowy, CAS: 68424-85-1 [zaw. 3,7%];
pojemnik PE ze
spryskiwaczem
produkt do
powszechnego
stosowania
na czas
nieokreślony
1737/04 z dnia DULUX OWAD - KILER
28.10.2004
ICI POLSKA Sp. z o.o., ul.
Kochanowskiego 49A, 01-864
Warszawa
ICI Paints, Wexham Road Slough, permethrin, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,2%]; ciecz do zwalczania owadów drąŵących drewno, ich jaj i larw, w kaŵdym
Berkshire SL2 5DS., Wielka Brytania
rodzaju drewna stosowanego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
konstrukcyjne, likwiduje juŵ obecnie owady oraz chroni drewno przed ich
atakiem w przyszłości
pojemnik z blachy
ocynowanej, pojemnik z
blachy ocynowanej aerozol
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
7 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1743/04 z dnia BIOGEL B
28.10.2004
Ekochemia s.c. Andrzej
Grobelny, Tomasz Grobelny,
Pełczyn 55, 56-100 Wołów
Ekochemia s.c. Andrzej Grobelny,
Tomasz Grobelny, Pełczyn 55, 56100 Wołów
Vantocil IB (polimer 20%
chlorowodorku
polihexametylobiguanidyny), CAS:
27083-27-8 [zaw. 0,5%];
ciecz o wysokiej lepkości, przeznaczona do utrzmywania higieny
poduojowej zwierząt, stosowana przez zamaczanie strzyków
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1744/04 z dnia BIOGEL SUPER
28.10.2004
Ekochemia s.c. Andrzej
Grobelny, Tomasz Grobelny,
Pełczyn 55, 56-100 Wołów
Ekochemia s.c. Andrzej Grobelny,
Tomasz Grobelny, Pełczyn 55, 56100 Wołów
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,1%];
ciecz o konsystencji ŵelowej, przeznaczona do utrzymania higieny
poudojowej zwierząt, stosowana przez zamaczanie strzyków
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1745/04 z dnia BIOPIANA
28.10.2004
Ekochemia s.c. Andrzej
Grobelny, Tomasz Grobelny,
Pełczyn 55, 56-100 Wołów
Ekochemia s.c. Andrzej Grobelny,
Tomasz Grobelny, Pełczyn 55, 56100 Wołów
Vantocil IB (polimer 20%
chlorowodorku
polihexametylobiguanidyny), CAS:
27083-27-8 [zaw. 0,1%];
ciecz przeznaczona do mycia wymion i strzyków bezpośrednio przed
dojem, stosowana bezpośrednio lub w formie piany myjąco-pielęgnującej
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1746/04 z dnia FINK-ANTISEPT A
28.10.2004
Środek do dezynfekcji
powierzchni
zawierający alkohol
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 35%];
propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 35%];
ciecz dezynfekująco-czyszcząca stosowana w przemyśle spoŵywczym do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością (dezynfekcja
powierzchni wykonanych z metali i tworzyw sztucznych)
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1747/04 z dnia FINK-ANTISEPT G
28.10.2004
Środek dezynfekujący
skuteczny przeciw
listerii
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chlorek benzylo-C12-16
ciecz dezynfekująco-czyszcząca stosowana w przemyśle spoŵywczym do
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 68424-85- dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością (do dezynfekcji
1 [zaw. 6,7%]; chlorek
powierzchni, aparatów i urządzeń)
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 3,35%];
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1748/04 z dnia FINK-FC 2062
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
28.10.2004
Dezynfekcyjny środek
33, 71-221 Szczecin
czyszczący dla
przetwórstwa
spożywczego i rolnictwa
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chlorek benzylo-C12-16
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 68424-851 [zaw. 1,7%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 0,9%];
ciecz dezynfekujaco-czyszcząca stosowana do dezynfekcji powierzchni
kanister PE; beczka PE
mających kontakt z ŵywnością w produkcji, w przetwórstwie oraz obróbce
ŵywności w przemyśle spoŵywczym oraz w rolnictwie i hodowli zwierząt do
czyszczenia i dezynfekcji powierzchni
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1749/04 z dnia FINK-ANTISEPT HR
28.10.2004
Środek do dezynfekcji
higienicznej rąk
zawierający alkohol
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 35%]; propan- ciecz dezynfekująco-czyszcząca stosowana do pielęgnacyjnej dezynfekcji
butelka PE; kanister PE
1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 35%];
skóry rąk we wszystkich rodzajach przemysłu, ma działanie bakteriobójcze,
wirusobójcze i zarodnikobójcze
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1750/04 z dnia FINK-FC 21 Alkaiczna
28.10.2004
piana czyszcząca z
aktywnym chlorem
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chloran (I) sodu, CAS: 7681-52-9
[zaw.3,1% aktywnego chloru];
ciecz dezynfekujaco-czyszcząca stosowana do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym (powierzchnie
metalowe, ceramiczne i z tworzyw sztucznych)
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1751/04 z dnia FINK-FC 30 Alkaiczna
28.10.2004
piana czyszczącodezynfekująca
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
n-C10-16 alkilotrimetylodiaminy, CAS:
139734-65-9 [zaw. 0,5%];
ciecz dezynfekująco-czyszcząca stosowana w przemyśle spoŵywczym i
kanister PE; beczka PE;
produkcji napojów do powierzchni mających kontakt z ŵywnością (do
kontener PE
powierzchni metalowych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych; do
czyszczenia kadzi do warzenia, kadzi fermentacyjnych, kadzi na zacier itp.)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1752/04 z dnia FINK-FC 56 Środek
28.10.2004
czyszczący do maszyn
do peklowania kwaśny,
dezynfekujący,
nadający się do
układów CIP
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chlorek benzylo-C12-14
ciecz dezynfekujaco-czyszcząca stosowana w przemyśle spoŵywczym do
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 85409-22- czyszczenia i dezynfekcji urządzeń do peklowania, maszyn do peklowania,
9 [zaw. 1,25%];
iniektorów do peklowania oraz oczyszczarek bębnowych
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1753/04 z dnia ODTŁUSZCZACZ FINK
28.10.2004
Kombinowany środek
czyszcząco dezynfekujący
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chloran (I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4,5% akt.chloru];
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością oraz powierzchni niemających kontaktu z ŵywnością,
do usuwania zabrudzeń organicznych o bardzo wysokim udziale białka,
moŵe być stosowany w technologii CIP
1754/04 z dnia FINK-STERIL Środek
28.10.2004
dezynfekujący z
aktywnym chlorem
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chloran(I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
7,5% aktywnego chloru];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji we wszystkich dziedzinach przetwórstwa kanister PE; beczka PE
spoŵywczego do powierzchni mających kontakt z ŵywnością oraz do
powierzchni niemających kontaktu z ŵywnością, do wybielania powierzchni
zafarbowanych materiałem organicznym (krew, barwniki roślinne) oraz
jako wzmacniacz do czyszczenia do alkalicznych roztworów czyszczących
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1755/04 z dnia FINK - STERIL SD
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
28.10.2004
Pieniący środek do
33, 71-221 Szczecin
dezynfekcji powierzchni
z aktywnym chlorem
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chloran(I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
7,5% aktywnego chloru];
ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym (powierzchnie metalowe,
ceramiczne i z tworzyw sztucznych); do bielenia powierzchni
zafarbowanych substancjami organicznymi (krew, barwniki roślinne); do
zwalczania czarnej pleśni (Aspergillus niger)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
kanister PE; beczka PE
6 miesięcy od
daty produkcji
1756/04 z dnia FINK-69 CIP
28.10.2004
Wysokoalkaliczny
środek do czyszczenia i
dezynfekcji
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
chloran(I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4,5% aktywnego chloru];
ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym (do kadzi warzelnych,
chłodnic warzelnianych, separatorów, aparatów płytowych, pras do
owoców, lejów wodnych, pomp z koncentratami i do wyparek)
1757/04 z dnia ŐKORON 12 Kwaśny
28.10.2004
środek dezynfekujący z
15% kwasem
nadoctowym
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
15%];
1758/04 z dnia ŐKORON 13 Kwaśny
28.10.2004
środek dezynfekujący
POLOR Sp. z o.o., ul. Modra
33, 71-221 Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
D-59069 Hamm, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
3,0%];
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających
kanister PE; beczka PE
kontakt z ŵywnością w przetwórstwie spoŵywczym, przemyśle piwowarskim
i produkcji napojów
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością w przetwórstwie spoŵywczym (ze stali szlachetnej, a
takŵe z tworzyw sztucznych; teflon, polietylen i polipropylen, munkadur,
PCV, NBR i EPDM)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister PE; beczka PE
1760/04 z
dnia
30.11.2011
WEICOPER Lf -10
ICL Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 469, 02-844
Warszawa
Solvay Interox GmbH Co. KG
Parseralstrasse 6, Bitterfeld,
Niemcy
kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw. 15
g/100g];
ciecz przeznaczona do mycia i dezynfekcji zbiorników wodnych i
powierzchni (równieŵ mających kontakt z ŵywnością) w przemyśle
spoŵywczym
kanister (HDPE), poj. 30l;
beczka (HDPE), poj. 200l;
paletopojemnik (HDPE),
poj. 1000l
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
siarczan tetrakis(hydroksymetylo)
fosfoniowy (2:1) CAS 55566-30-8 [zaw.
30%];
ciecz przeznaczona do mycia i dezynfekcji zbiorników wodnych i
powierzchni w przemyśle spoŵywczym (nie mających kontaktu z
ŵywnością)
kanister (HDPE), poj. 30l;
beczka (HDPE), poj. 200l;
paletopojemnik (HDPE),
poj. 1000l
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
nadtlenek wodoru CAS: 7722-84-1[zaw.
20g/100g];
1762/04 z dnia SLIMCIDE 4139
22.11.2011
ICL Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 469, 02-844
Warszawa
BK Giulini Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 469, 02-844 Warszawa
1763/04 z dn. DEZYNFEKTANT HY
30.11.2004
"BIOCHEM-ART" Cezary Góral, "BIOCHEM-ART" Cezary Góral,
Beata Góral, ul. Elfów 75, 80- Beata Góral, ul. Elfów 75, 80-180
180 Gdańsk
Gdańsk
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 15%
± 0,5%]; nadtlenek wodoru (inna
nazwa: perhydrol, woda utleniona),
CAS: 7722-84-1 [zaw. 20% ± 1%] ;
produkt stęŵony, ciekły, do dezynfekcji w przemyśle cukrowniczym i
owocowo-warzywnym; m.in. stosowany do dezynfekcji zasobników,
płuczek i myjek, krajalnic, przenośników i transporterów, zbiorników
buforowych, wód barometrycznych, instalacji technologicznych
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PE, PP,
PTFE, PCV);
paletokontener (PE, PP,
PTFE, PCV)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1764/04 z dn. DEZYNFEKTANT
28.10.2004
PROCESOWY
"BIOCHEM-ART" Cezary Góral, "BIOCHEM-ART" Cezary Góral,
Beata Góral, ul. Elfów 75, 80- Beata Góral, ul. Elfów 75, 80-180
180 Gdańsk
Gdańsk
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0
[zaw.3%±1%]; nadtlenek wodoru (inna
nazwa: perhydrol, woda utleniona),
CAS: 7722-84-1 [zaw. 20% ± 1%];
produkt stęŵony, ciekły, do dezynfekcji oraz konserwacji wód
technologicznych, uŵywanych w procesie przetwarzania roślin okopowych
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PE, PP,
PTFE, PCV);
paletokontener (PE, PP,
PTFE, PCV)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4,
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1765/04 z dn. DEZYNFEKTANT
28.10.2004
BEZPOŚREDNI
"BIOCHEM-ART" Cezary Góral, "BIOCHEM-ART" Cezary Góral,
Beata Góral, ul. Elfów 75, 80- Beata Góral, ul. Elfów 75, 80-180
180 Gdańsk
Gdańsk
1766/04 z dn. Black Jack Bulls Eye
28.10.2004
Axall, ul. Łojewska 22/42, 03392 Warszawa
1771/04 z dn. Preparat akwarystyczny ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego
28.10.2004
TRYPAFLAVIN®
27, 94-003 Łódų
ciecz do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników, naczyń i sprzętów
kuchennych powierzchni i rurociągów związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków
ŵywnienia zwierząt lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt,
stosowana jest równieŵ w układach chłodzących i procesach
technologicznych, w celu ochrony przed szkodliwymi organizmami i
powstawania śluzu, produkt równieŵ słuŵy do dezynfekcji powietrza,
powierzchni, materiałów, mających kontakt z ŵywnością lub środkami
ŵywienia zwierząt, produkt przeznaczony jest do stosowania w miejscach
publicznych i prywatnych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle
spoŵywczym
kanister (PE, PP, PTFE,
PCV); beczka (PE, PP,
PTFE, PCV);
paletokontener (PE, PP,
PTFE, PCV)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 miesiące od
4, Kat: II Grupy: daty produkcji
11, 12
na czas
nieokreślony
Safeguard Chem. Corp., 411 Wales tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw.
Avenue, Bronx, NY 10454, Stany
0,2%];
Zjednoczone
produkt w postaci płynu stosowany do zwalczania szerszeni i os
metalowa puszka pod
ciśnieniem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego 27, 94- chlorek 3,6-diamino-10003 Łódų
metyloakrydyniowy, CAS: 8063-24-9
[zaw. 0,5%];
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach
butelka (HDPE, PET);
produkt do
butelka szklana zamykana powszechnego
kormiem lub zakraplaczem stosowania
PE
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka HDPE; kanister
HDPE
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1780/04 z dn. SANINET- Płyn do mycia OCEANIC Przedsiębiorstwo
OCEANIC Przedsiębiorstwo
28.10.2004
urządzeń sanitarnych o Farmaceutyczno Kosmetyczne, Farmaceutyczno Kosmetyczne,
zapachu Citronelle
ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot Zakład Produkcyjny, Trąbki Małe
11a, 83-034 Trąbki Wielkie
k/Gdańska
nadtlenek wodoru stężony (inna
nazwa: perhydrol, woda utleniona),
CAS: 7722-84-1 [zaw. 34%±1%];
chlorek
wodny roztwór o działaniu przeciwbakteryjnym, przeznaczony do mycia i
alkilodometylobenzyloamoniowy (inna dezynfekcji urządzeń sanitarnych, WC, zlewów, pojemników na śmieci,
nazwa: alkylbenzyl dimethyl
powierzchni glazurowanych
ammonium chloride), CAS: 61789-71-7
[zaw. 0,3%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
1783/04 z dn. Agrisept ®Tabs
28.10.2004
MEDIVET S. A., ul. Szkolna 17, Medentech Limited, Whitemill
63-100 Śrem
Industrial Estate, Clonard Road,
Wexford, Irlandia
troklozen sodu (inna nazwa: sol
tabletki do przedudojowej i poudojowej dezynfekcji strzyków, sprzętu
sodowa kwasu
udojowego
dichloroizocyjanurowego), CAS: 2893-789, WE: 220-767-7 [zaw. 2,5g w tab. o masie
5g];
blister (Alu), pudełko
kartonowe (papier)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1784/04 z dn. SANAJOD
28.10.2004
"Ravet" Sp. z o.o., ul.
Chemifarma S.P.A., Via Don E.
Księgarska 1, 51-180 Wrocław Servadei n. 16, 47 100 Forli,
Włochy
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 2,3%];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni i sprzętu ( nie mających
kontaktu ze środkami ŵywienia zwierząt) stosowanego w hodowli zwierząt
butelka PE; kontener PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1785/04 z dn. HYPRELVA SF
28.10.2004
Timac Agro Luboń Sp. z o.o.,
ul. Romana Maya 1, 62-030
Luboń
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw.
13%]; chlorek benzalkoniowy, CAS:
63449-41-2 [zaw.8%]; chlorek
dwudecylowego i dwumetylowego
amonu, CAS: 7173-51-5 [zaw. 1,5%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń , środków transportu oraz
sprzętu do hodowli zwierząt domowych
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach i
ozdobnych oczkach wodnych
butelka szklana zamykana produkt do
korkiem gumowym lub
powszechnego
zakraplaczem z nasadką z stosowania
PE; butelka szklana z
zakraplaczem z PE i
zakrętką plombującą z PP;
butelka (HDPE, PET) z
zakrętką z PP;
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1797/04 z dn. Preparat akwarystyczny ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego
28.10.2004
AKTIVCHLOR
27,94-003 Łódų
Hypred S.A., 55 Boulevard Jules
Verger- BP 10180, 35803 Dinard
Cedex, Francja
ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego 27, 94- dwuchloroizocyjanuran sodu
003 Łódų
dwuwodny, CAS: 51580-86-0 [zaw. 5%];
1798/04 z dn. Preparat akwarystyczny ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego
28.10.2004
AKTIVCHLOR-S
27, 94-003 Łódų
ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego 27, 94- dwuchloroizocyjanuran sodu
003 Łódų
dwuwodny, CAS: 51580-86-0 [zaw. 40%];
tabletki z mieszaniny suchych substancji czynnych z neutralnymi solami
opakowanie bezpośrednie: produkt do
rozpuszczalnymi w wodzie, przeznaczone do dezynfekcji wody w akwariach folia PE-Al; opakowanie
powszechnego
oraz ozdobnych oczkach wodnych
zewnętrzne: kartonowe
stosowania
Kat: I Grupy: 2
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni, środków transportu,
narzędzi, sprzętu w hodowli zwierząt, do dezynfekcji i mycia rąk oraz do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością
1799/04 z dn. QUATERSAN
28.10.2004
"Ravet" Sp. z o.o., ul.
Chemifarma S.P.A., Via Don E.
Księgarska 1, 51-180 Wrocław Servadei n. 16, 47 100 Forli,
Włochy
chlorek benzalkonium, CAS: 68989-00-4
[zaw.20%];
1801/04 z dn. DINAMIC
28.10.2004
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Medi Chimica International SRL, Via
Handlowe "POLNET" Sp. z
Del Paracadutista 9, 42100 Reggio
o.o., ul. Obodrzycka 61, 61Emilia, Włochy
249 Poznań
chloramina T3 hydrat (mieszanina:
produkt w postaci proszku do dezynfekcji budynków inwentarskich
amid kwasu para-toluenosulfonowego20%, sól sodowa chloramidu kwasu
para-toluenosulfonowego- 80%), CAS:
7080-50-4 [zaw. 99,5-100%];
1802/04 z dn. REMIX - DERMASEPT
28.10.2004
"Firma Reinex" Danuta Cypelt "Firma Reinex" Danuta Cypelt kompleks 1-winyl-2-pirolidonu z jodem płyn do higienicznej dezynfekcji rąk stosowany w przemyśle spoŵywczym
– Woųny, ul. Piekielna Góra 7, Woųny, ul. Piekielna Góra 7, 57-330 (PVP - iodine), CAS: 25655-41-8 [zaw.
oraz w zakładach opieki zdrowotnej
57-330 Szczytna
Szczytna
5%];
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PE; kontener PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 3, 36 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kontener PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 1
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka z pompką
produkt do
spieniającą HDPE; butelka profesjonalnego
HDPE; kanister HDPE
stosowania
1805/04 z dn. Dodatek antypleśniowy ORO-Produkt Polska Sp. z o.o., Innovation Products GmbH,
cocobenzyldimethylammoniumchloride płynny dodatek antypleśniowy do farb, zapraw murarskich, tynków, klejów butelka HDPE
28.10.2004
500 ml
ul. Kresowa 13, 72-010 Police Haversloh 11, D-41366 Schwalmtal, , CAS: 61789-71-7 [zaw. 1,5% ± 0,5%];
do tapet/ zmiana na: płynny dodatek antypleśniowy do zapraw murarskich,
Niemcy
tynków.
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1806/04 z dn. Preparat do usuwania
28.10.2004
mchu i glonów 500 ml
ORO-Produkt Polska Sp. z o.o., Innovation Products GmbH,
cocobenzyldimethylammoniumchloride płynny środek do niszczenia glonów stosowany na powierzchniach
ul. Kresowa 13, 72-010 Police Haversloh 11, D-41366 Schwalmtal, , CAS: 61789-71-7 [zaw. 4% ± 1%];
murowanych
Niemcy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1807/04 z dn. LT 1200 - S.I.PINNE
28.10.2004
antybakteryjny środek
do mycia i odświeżania
toalet
Jan Trochimczyk i S-ka LINEA ECOCHEM srl, Via del Lavoro, 10,
TRADE Import-Export Sp.J., ul. 24058 Romano di Lombardia /BG/,
Chorzowska 12, 44-100 Gliwice Włochy
chlorek benzalkoniowy (inna nazwa:
płyn przeznaczony do antybakteryjnego mycia i odświeŵania toalet, sprzętu butelka PE
LINQUAD BLM 50), CAS: 8001-54-5 [zaw. i wyposaŵenia łazienek
2,5%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1815/04 z dn. MEGAN
30.11.2004
DABEX S.A., ul. Jagiellońska 8, Zakład Chemii Gospodarczej M.
42-200 Częstochowa
Jarzębowski i S. Bara S.C.,
Rusociny 25 A, 97-306 Grabica
Irgasan DP 300 (triclosan 2,4,4trichloro-2-hydroksy-difenylo-eter),
CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,02%];
1818/04 z dn. AVITAPED
30.11.2004
Antybakteryjny
preparat do pielęgnacji
racic i kopyt
1819/04 z dn. AVITAIOD
30.11.2004
butelka HDPE z
rozpylaczem
mydło w płynie przeznaczone do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
"AVITA" Stanisław Pawlik CID LINES NV/SA, Waterpoorstraat chlorek benzalkonium, CAS: 8001-54-5
Sławomir Rutz Sp. J., ul. Leśna 2, B-8900 Ieper, Belgia
[zaw.2%];
8, 86-031 Osielsko
płynny, antybakteryjny preparat do sporządzania rozcieńczeń roboczych,
przeznaczony do pielęgnacji racic i kopyt
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
"AVITA" Stanisław Pawlik CID LINES NV/SA, Waterpoorstraat jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,4%];
Sławomir Rutz Sp. J., ul. Leśna 2, B-8900 Ieper, Belgia
8, 86-031 Osielsko
płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji strzyków po udoju poprzez
zanurzanie
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1823/04 z dn. Ultracide CU
21.01.2005
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Apartado 4583,
1511-601 Lizbona, Portugalia
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hciecz, produkt stosowany do zabezpieczania paliw płynnych, olejów przed
izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol- rozwojem mikroorganizmów i przed powstawaniem śluzów
3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,6%
zanieczyszczających paliwa
w/w];
1826/04 z dn. Spülan GSM
30.11.2004
Eilfix Polska Spółka Jawna
Anna Łagowska, ul.
Krzemieniecka 109,
54-613 Wrocław
Becker-Chemie GmbH, Westring 87- podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
89, D-33818 Leopoldshöhe, Niemcy 20%];
1827/04 z dn. Parmetol D 22
30.11.2004
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS:
2634-33-5 [zaw. 10% w/w];
beczka PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Ciecz, środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji naczyń i sprzętu
kuchennego mającego kontakt z ŵywnością, do stosowania w
przemysłowych zmywarkach naczyń z automatycznym dozownikiem płynu
myjącego, przeznaczony dla przemysłu spoŵywczego, gastronomii oraz
placówek zbiorowego ŵywienia
kanister (HDPE, PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów techniczynych w
opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1830/04 z dn. Parmetol DF 19 forte
30.11.2004
FORCHEM Sp. z o.o.,, ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
karbendazym, CAS: 10605-21-7
[zaw.10%w/w]; diuron, CAS: 330-54-1
[zaw. 20% w/w];
dyspersja wodna, dodatek do wyrobów wododyspersyjnych typu farby,
kleje, tynki, spoiwa zabezpieczający powłoki utworzone z tych wyrobów
przed rozwojem grzybów, glonów; środek do zabezpieczania powierzchni,
materiałów przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów
kanister PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1831/04 z dn. Parmetol DF 27
30.11.2004
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
karbendazym, CAS: 10605-21-7
[zaw.9%w/w]; terbutryn, CAS: 886-50-0
[zaw. 5,5% w/w]; sól cynkowa pirytionu,
CAS: 13463-41-7 [zaw. 6,5% w/w];
dyspersja wodna, dodatek do wyrobów wododyspersyjnych typu farby,
kleje, tynki, spoiwa zabezpieczający powłoki utworzone z tych wyrobów
przed rozwojem grzybów, glonów; środek do zabezpieczania powierzchni,
materiałów przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów
kanister PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1832/04 z dn. MULTI sept
30.11.2004
Dabex S.A., ul. Jagiellońska 8, Homclean Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
Przedsiębiorstwo HandlowoHurtowe, ul. Fabryczna 12a, 64-200
Wolsztyn
n-propanol, CAS: 71-23-80 [zaw. 34%];
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 19,5%];
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw.
0,075%];
ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni (blatów, półek, elementów
wyposaŵenia gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, siłowni, klubów
fitness itp.) poprzez spryskiwanie
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1833/04 z dn. SKIN sept
30.11.2004
Dabex S.A., ul. Jagiellońska 8, P.P.H. TESS s.c. M. Maksymowicz,
42-200 Częstochowa
S. Maksymowicz, ul. Gen.
Okulickiego 3, 73-102 Stargard
Szczeciński
izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 55%];
chlorek benzyloalkiloaminowy, CAS:
68989-00-4 [zaw. 0,1%]; diglukonian
chlorheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw.
0,3%];
1836/04 z dn. Parmetol HF 25
30.11.2004
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1,01-991
Warszawa
karbendazym, CAS: 10605-21-7
ciecz, dodatek do wyrobów wododyspersyjnych typu farby, kleje, tynki,
[zaw.4%w/w]; 2-oktylo-2H-izotiazol- spoiwa zabezpieczający powłoki utworzone z tych wyrobów przed
3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 8% w/w];
rozwojem grzybów, glonów; środek do zabezpieczania powierzchni,
materiałów przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
ciecz przeznaczona do higienicznej dezynfekcji czystych rąk, dezynfekcji
czystych powierzchni roboczych nie mających kontakt z ŵywnością,
powierzchni i sprzętu w gabinetach odnowy biologicznej i kosmetycznych
oraz do dezynfekcji poprzez spryskiwanie drobnego sprzętu fryzjerskokosmetycznego
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
na czas
nieokreślony
36 miesięcy od
daty produkcji
1837/04 z dn. Parmetol K 25
30.11.2004
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,4%
w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów techniczynych w
opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
działa przeciwko bakteriom, grzybom pleśniowym, droŵdŵom
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
19 miesięcy od
daty produkcji
1838/04 z dn. Ultracide FRA
30.11.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B,lok.1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Apartado 4583,
1511-601 Lizbona, Portugalia
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 16%
w/w];
ciecz, produkt do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w
układach obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze i inne technologiczne układy wodne; moŵe być uŵywany do
konserwacji emulsji czy roztworów stosowanych w obróbce metalu typu
chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 12 miesięcy od
13
daty produkcji
na czas
nieokreślony
31.12.2024
1840/04 z dn. Ultracide BF
30.11.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok. 1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Apartado 4583,
1511-601 Lizbona, Portugalia
1842/04 z dnia OMNISEPT
30.11.2004
Pet Food World Lech
Menno Chemie-Vertrieb GmbH,
Szczepiński, ul. Wesoła 1D, 70- Langer Kamp 104, D-22850
884 Szczecin
Norderstedt, Niemcy
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS:
2634-33-5 [zaw. 10% w/w]; biphenyl-2ol, CAS: 90-43-7 [zaw. 21% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
budowlanej, chemii gospodarczej i innych; do konserwacji emulsji czy
roztworów stosowanych w obróbce metalu typu chłodziwa, ciecze
walcownicze, układy hydrauliczne
kanister PE; beczka PE
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8
[zaw.20-25%]; aldehyd formalinowy,
CAS: 50-00-0 [zaw.15-20%]; chlorek
benzyloalkiloamoniowy, CAS: 85409-22-9
[zaw. 1-5%];
płyn o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym
butelka PE; kanister PE
przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wszystkich powierzchni (równieŵ
porowatych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi) w miejscach
hodowli, czasowego przetrzymywania i transportu zwierząt, klatek w
hodowli zwierząt futerkowych i drobnego inwentarza oraz sprzętu i
wyposaŵenia weterynaryjnego i zootechnicznego, do stosowania w
ogniskach chorób zakaųnych i do dezynfekcji profilaktycznej, szczególnie w
hodowli drobiu i świń
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
13
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1843/04 z dnia Alba Super
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
Polimer N-metylmetanaminy (EINECS
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran
(EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy
polimeryczny chlorek amonu,
CAS: 25988-97-0, WE: polimer, [zaw. 340
mg/g (34%)];
płyn do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym,
grzybobójczym i przeciw glonom
Butelka (polietylen (PE))
Butelka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Pojemnik DPPL sztywny
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE) / stalowe
wzmocnienie)
produkt do
powszechnego
stosowania
kat. I, gr. 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1844/04 z dnia Calzelos
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendligen,
Niemcy
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1 [zaw. 240 mg/g]
płyn do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym i przeciw kanister (polietylen duŵej
glonom
gęstości (HDPE))
butelka (polietylen (PE))
butelka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
pojemnik DPPL sztywny
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE)/stalowe
wzmocnienie)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1845/04 z dnia Aquablanc O2
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
bis(peroksymonosiarczano)bis(siarcza granulat do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
n) pentapotasu, CAS: 70693-62-8 [zaw.
940 mg/g]
słój (polietylen duŵej
produkt do
gęstości (HDPE));
powszechnego
wiadro (polipropylen (PP)); stosowania
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (tektura)
worek (polietylen małej
gęstości (LDPE));
worek wielowarstwowy
(papier
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1846/04 z dnia Aktywny tlen tabletki
30.11.2004
20g
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
bis(peroksymonosiarczano)bis(siarcza tabletki do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
n) pentapotasu, CAS: 70693-62-8 [zaw.
940 mg/g]
słój (polietylen duŵej
produkt do
gęstości (HDPE));
powszechnego
wiadro (polipropylen (PP)); stosowania
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (tektura)
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1847/04 z dnia Multisan
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
Alkil (C12-16)-chlorku
płyn czyszcząco-dezynfekcyjny do pomieszczeń sanitarnych
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)) CAS: 68424-85-1 [zaw. 10 mg/g]
butelka (polietylen
(PE)/(polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
pojemnik DPPL sztywny
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE)/stalowe
wzmocnienie)
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
1849/04 z dnia Chemochlor T duże
30.11.2004
tabletki 200g
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
Symklosen, CAS: 87-90-1, [zaw. 990 mg/g tabletki do dezynfekcji wody basenowej
(zaw. aktywnego chloru 900mg/g)];
1850/04 z dnia Alba
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
Czwartorzędowe związki amonowe
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki CAS: 68424-85-1 [zaw. 170 mg/g]
słój (polietylen duŵej
produkt do
gęstości (HDPE),
powszechnego
polipropylen (PP))
stosowania
wiadro (polipropylen (PP))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (tektura)
katon (tektura)
płyn do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym i przeciw butelka (polietylen (PE)/
glonom
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE))
kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
pojemnik DPPL sztywny
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE)/ stalowe
wzmocnienie)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1851/04 z dnia Multifunkcyjne tabletki
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
symklosen, CAS: 87-90-1[zaw. 970 mg/g];
siarczan miedzi CAS: 7758-98-7 [zaw. 10
mg/g];
1852/04 z dnia Aktywny tlen tabletki
30.11.2004
200g
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
1853/04 z dnia Chemochlor płynny
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
tabletki do dezynfekcji wody basenowej
słój (polietylen wysokiej
produkt do
gęstości (HDPE),
powszechnego
polipropylen (PP))
stosowania
boja dozująca (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE),
polietylen niskiej gęstości
(LDPE), polistyren (PS))
wiadro (polipropylen (PP))
beczka (polietylen wysokiej
gęstości (HDPE), tektura)
karton (tektura)
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
bis(peroksymonosiarczano)bis(siarcza tabletki do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
n) pentapotasu, CAS: 70693-62-8 [zaw.
940 mg/g]
słój (polietylen duŵej
produkt do
gęstości (HDPE));
powszechnego
wiadro (polipropylen (PP)); stosowania
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (tektura)
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: ciecz do dezynfekcji wody basenowej
7681-52-9
[zaw. 192 mg/g ± 6mg/g (16% ± 3%)
aktywnego chloru];
kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE)) o
ograniczonej
przepuszczalności światła
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
1854/04 z dnia Chemochlor T szybkie
30.11.2004
tabletki
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-732540 Wendlingen,
Niemcy
symklosen, CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8
[zaw. 540-580 mg/g];
tabletki do dezynfekcji wody basenowej
słój (polietylen wysokiej
produkt do
gęstości (HDPE),
powszechnego
polipropylen (PP))
stosowania
wiadro (polipropylen (PP))
beczka (polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
beczka (tektura)
karton (tektura)
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1855/04 z dnia Aktywny tlen płynny
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0 [zaw. 190mg/g (19%)];
płyn do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1856/04 z dnia Chemochlor T granulat
30.11.2004
65
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu
granulat do dezynfekcji wody basenowej
(inna nazwa: sól kwasu
dichloroizocyjanurowego), CAS: 5158086-0 [1000mg/g (zaw. aktywnego chloru 550570mg/g)];
słój (polietylen duŵej
produkt do
gęstości (HDPE),
powszechnego
polipropylen (PP))
stosowania
wiadro (polipropylen (PP))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
pojemnik DPPL elastyczny
(tworzywa sztuczne:
polietylen
(PE)/polipropylen (PP))
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1857/04 z dnia Chemochlor T tabletki
30.11.2004
20g
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
symklosen, CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8
[zaw. 990 mg/g (zaw. aktywnego chloru
900mg/g)];
tabletki do dezynfekcji wody basenowej
1858/04 z dnia Sauna - Reiniger
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płynny bakteriobójczy środek do czyszczenia saun
25mg/g (2,5%)];
Alkil (C12-16)-chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)),
CAS: 68424-85-1 [zaw. 15mg/g (1,5%)];
1859/04 z dnia Aquablanc płynny
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
190mg/g (19%)];
Polimer N-metylmetanaminy (EINECS
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran
(EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy
polimeryczny chlorek amonu, CAS:
25988-97-0, WE: polimer [zaw. 30 mg/g
(3%)]
słój (polietylen duŵej
produkt do
gęstości (HDPE),
powszechnego
polipropylen (PP))
stosowania
wiadro (polipropylen (PP))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
beczka (tektura)
katon (tektura)
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka (polietylen (PE);
butelka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
butelka (polietylen (PE))
butelka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
pojemnik DPPL sztywny
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE)/stalowe
wzmocnienie)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1860/04 z dnia Aquablanc A
30.11.2004
Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Ottoul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
polimer N-metylmetanaminy (EINECS
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran
(EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy
polimeryczny chlorek amonu,
CAS: 25988-97-0, WE: polimer, [zaw. 340
mg/g];
płyn do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową, wspomaga działanie Butelka (polietylen (PE))
aktywnego tlenu, działa bakteriobójczo i przeciw glonom
Butelka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Kanister (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Pojemnik DPPL sztywny
(polietylen duŵej gęstości
(HDPE) / stalowe
wzmocnienie)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1861/04 z dnia Chemochlor CH granulat Chemoform Polska Sp. z o.o., Chemoform AG, Heinrich-Otto30.11.2004
ul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Strasse 28, D-73240 Wendlingen,
Niemcy
podchloryn wapnia/Chloran(I) wapnia, Granulat o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych przeznaczony słój (polietylen duŵej
CAS: 7778-54-3 [1000mg/g; zaw. aktywnego do dezynfekcji wody basenowej oraz wody przeznaczonej do spoŵycia
gęstości (HDPE),
chloru 700mg/g±20mg/g (70% ± 3%)];
przez ludzi i zwierzęta.
polipropylen (PP))
wiadro (polipropylen (PP))
beczka (polietylen duŵej
gęstości (HDPE))
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
kat. 1, gr. 2, 5
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1866/04 z dnia Harpic Aktywny Żel
30.11.2004
Czyszczący
kwas mrówkowy 85%, CAS: 64-18-6
ŵel przeznaczony do czyszczenia i deyznfekcji muszli klozetowej
[zaw.1,29%]; kwas cytrynowy
monohydrat, CAS: 5949-29-1 [zaw. 1,0938
%]; chlorek benzalkoniowy 80%, CAS:
68424-85-1 [zaw. 0,36%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Reckitt Benckiser (Poland) S.A, Reckitt Benckiser (Poland) S.A, ul.
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór
Dwór Mazowiecki
Mazowiecki
butelka HDPE
1867/04 z dnia BACILLOCID rasant
30.11.2004
"Skamex Company Ltd" Sp. z Bode Chemie GmbH & Co,
o.o., ul. Częstochowska 38/52, Melanchthonstrasse 27, D-22525
93-121 Łódų
Hamburg, Niemcy
1868/04 z dnia Stopex - obroża dla
30.11.2004
psów przeciw
pasożytom
zewnętrznym
Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
1869/04 z dnia Stopex - obroża dla
30.11.2004
kotów przeciw
pasożytom
zewnętrznym
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw.
10%]; chlorek benzalkoniowy, CAS:
61789-71-7 [zaw.6%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 6%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki
zdrowotnej
saszetka (poliester,
polietylen); kanister PE
Qualichem Ltd, Sokolska 1041, 276 pyrethrum 50%, CAS: 8003-34-7
01 Melnik, Czechy
[zaw.500mg];
obroŵa biobójcza przeciw ektopasoŵytom psów
Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
Qualichem Ltd, Sokolska 1041, 276 pyrethrum 50%, CAS: 8003-34-7
01 Melnik, Czechy
[zaw.269mg];
1870/04 z dnia Direct - obroża przeciw
30.11.2004
pasożytom
zewnętrznym psów
Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
1871/04 z dnia Direct - obroża dla
30.11.2004
kotów przeciw
pasożytom
zewnętrznym
Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
1877/04 z dnia EFFECT- środek
09.12.2004
owadobójczy przeciw
mrówkom
1880/04 z dnia BIOTOLL - pylisty
09.12.2004
preparat na osy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka (PCV);
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
karton
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
obroŵa biobójcza przeciw ektopasoŵytom kotów
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka (PCV);
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
karton
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Qualichem Ltd, Sokolska 1041, 276 cypermetryna 2,5%, CAS: 52315-07-8
01 Melnik, Czechy
[zaw.550mg];
obroŵa biobójcza przeciw ektopasoŵytom psów
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka (PCV);
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
karton
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Qualichem Ltd, Sokolska 1041, 276 cypermetryna 2,5%, CAS: 52315-07-8
01 Melnik, Czechy
[zaw.296mg];
obroŵa biobójcza przeciw ektopasoŵytom kotów
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka (PCV);
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
karton
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
“UNICHEM POLSKA” Sp. z o.o., UNICHEM d.o.o., Sja Gorica 2, 1360 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2ul. Kołobrzeska 52G/16, 05Vrhnika, Słowenia
dimetylocyklopropanokarboksylan
510 Konstancin -Jeziorna
mfenoksybenzylu/Permetryna, CAS:
52645-53-1, WE: 258-067-9[zaw.0,5%]
proszek przeznaczony do zwalczania mrówek, pluskiew, karaluchów i
innych pasoŵytów pełzających, bytujących w domu oraz w
pomieszczeniach higieny sanitarnej
pudełko (PE), wiaderko
(PP)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
“UNICHEM POLSKA” Sp. z o.o., UNICHEM d.o.o., Sja Gorica 2, 1360 permetryna (inna nazwa: 3ul. Kołobrzeska 52G/16, 05Vrhnika, Słowenia
fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2510 Konstancin -Jeziorna
dimetilciklopropankarbamat, cis:trans
= 25:75), CAS: 52645-53-1 [zaw.0,5%];
gotowy do stosowania pylisty preparat przeznaczony do zwalczania os oraz pudełko PE
niszczenia ich gniazd
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1881/04 z dnia HR - płyn do mycia i
09.12.2004
dezynfekcji urządzeń
sanitarnych
Dabex S.A., ul. Jagiellońska 8, MPS International LDT Sp. z o.o.,
42-200 Częstochowa
ul. Bohaterów Warszawy 30, 75211 Koszalin
chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
[zaw. 0,1%];
butelka HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1886/04 z dnia Preparat akwarystyczny ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego
09.12.2004
HEXACHLOR
27, 94-003 Łódų
ZOOLEK, ul. Wyspiańskiego 27, 94- diglukonian chlorheksydyny, CAS: 18472- płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach i
003 Łódų
51-0 [zaw. 10%];
ozdobnych oczkach wodnych
butelka (HDPE, PET);
produkt do
butelka szklana zamykana powszechnego
kormiem lub zakraplaczem stosowania
PE
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1887/04 z dnia O.K. - obroża dla psów
09.12.2004
przeciw pasożytom
zewnętrznym
Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
Qualichem Ltd, Sokolska 1041, 276 cypermetryna 5%, CAS: 52315-07-8
01 Melnik, Czechy
[zaw.1100mg];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka PCV; opakowanie powszechnego
zewnętrzne: karton
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1889/04 z dnia O.K. - obroża dla kotów
09.12.2004
przeciw pasożytom
zewnętrznym
Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
Qualichem Ltd, Sokolska 1041, 276 cypermetryna 5%, CAS: 52315-07-8 [zaw. obroŵa biobójcza przeciw ektopasoŵytom kotów
01 Melnik, Czechy
592mg];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka PCV; opakowanie powszechnego
zewnętrzne: karton
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1892/04 z dnia Protector Impregnat
09.12.2004
Koloryzujący do drewna
(bezbarwny i w
kolorach)
DEKSPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe
Iwona Oleszak, ul. Terespolska
13, 61-047 Poznań
DEKSPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe Iwona
Oleszak, ul. Terespolska 13, 61-047
Poznań
puszka stalowa
Kat: II Grupy: 8
na czas
nieokreślony
1-[[2-(2,4- dichlorofenylo)-4-propylo1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4triazol (propikonazol), CAS: 60207-901[zaw. 0,16 g/100 g];
3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian
(IPBC), CAS: 55406-53-6 [zaw.0,1 g/100 g];
3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan
(permetryna), CAS: 52645-53-1 [zaw.
0,013 g/100 g];
obroŵa biobójcza przeciw ektopasoŵytom psów
impregnat do drewna w postaci cieczy przeznaczony do zabezpieczania
drewna przed działaniem grzybów i owadów
produkt do
powszechnego
stosowania
24 miesiące od
daty produkcji
1893/04 z dnia DEKOLIT lakierobejca
09.12.2004
do drewna (bezbarwna,
biała, heban, jodła,
kasztan, mahoń, orzech,
palisander, sosna, tik)
DEKSPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe
Iwona Oleszak, ul. Terespolska
13, 61-047 Poznań
DEKSPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowe Iwona
Oleszak, ul. Terespolska 13, 61-047
Poznań
propiconazol (1-[2-2'(4impregnat do drewna w postaci cieczy przeznaczony do zabezpieczania
dwuchlorofenyl)-4-propyl-1,3dioxolan- drewna przed działaniem grzybów i owadów
2-yl-metyl]-1H-1,2,4-triazol), CAS:
60207-90-1[zaw. 0,16%]; permetryna,
CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,013%]; IPBC
(kwas karbamidowy 3-jodo-2propylenoestru), CAS: 55406-53-6
[zaw.0,1%];
puszka stalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1898/04 z dnia SALIM 2D - preparat
09.12.2004
myjąco-dezynfekujący
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe SALIMAR
Sabina Klej, ul. Hubala 3/11,
05-120 Legionowo
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe SALIMAR
Sabina Klej, ul. Hubala 3/11, 05120 Legionowo
kokosalkylbenzyldimethylammoniumc
hlorid, CAS: 61789-71-7 [zaw. 50%];
koncentrat w płynie myjąco-dezynfekujący do powierzchni i urządzeń
równieŵ mających kontakt z ŵywnością
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1899/04 z dnia neomoscan RD
09.12.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH & Co), Muhlenhagen 85, D- 5%];
Warszawa
20539 Hamburg, Niemcy
ciecz do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w przemyśle
spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1900/04 z dnia neomoscan m.S.
09.12.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH & Co), Muhlenhagen 85, D- 5%];
Warszawa
20539 Hamburg, Niemcy
ciecz do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w przemyśle
spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1901/04 z dnia neomoscan S 22
09.12.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH & Co), Muhlenhagen 85, D- 5%];
Warszawa
20539 Hamburg, Niemcy
ciecz do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w przemyśle
spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1902/04 z dnia neoagrar CLEAN A
09.12.2004
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik DR. WEIGERT
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH & Co), Muhlenhagen 85, D- 5%];
Warszawa
20539 Hamburg, Niemcy
ciecz do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni równieŵ mających kanister HDPE; beczka
kontakt z ŵywnością
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
1 rok od daty
produkcji
1903/04 z dnia Preventol A14-D
09.12.2004
"Farby Kabe Polska" Sp. z o.o., Bayer Chemicals AG, Leverkusen, D- diuron, CAS: 330-54-1 [zaw. 20-25%];
ul. Śląska 88, 40-742 Katowice 51368 Leverkusen, Niemcy
carbendazim, CAS: 10605-21-7 [zaw. 911%]; 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on, CAS:
26530-20-1 [zaw. 1-4%];
1905/04 z dnia PESGUARD ALPHA 5FL
09.12.2004
SUMI-AGRO POLAND Sp. z
Sumitomo Chemical Company Ltd., esfenwalerat, CAS: 66230-04-4 [zaw. 5%]; preparat w postaci emulsji przeznaczony do zwalczania owadów
o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00- 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,
biegających
175 Warszawa
Osaka, 541-8550 Japonia
1918/04 z dnia Grotanol SR 1
09.12.2004
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
1919/04 z dnia COSMOCIL CQ
09.12.2004
Integral Sp. z o.o., ul. Kosiarzy ARCH UK Biocides Ltd., Biocides
35, 02-953 Warszawa
Building, M9 8ZS Manchester,
Wielka Brytania
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
produkt w postaci ciekłej o konsystencji pasty, grzybobójczy i glonobójczy, beczka HDPE; kontener
przeznaczony do konserwacji powłok malarskich i tynków
(stal ocynkowana/HDPE)
beczka
(poliamid+polietylen)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7,
10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
alfa,alfa',alfa"-trimetylo-1,3,5-triazyno1,3,5-(2H,4H,6H)-trietanol, CAS: 2525450-6 [zaw.9,6% w/w]; pyridine-2-thiol 1oxide, sodium salt, CAS: 3811-73-2 [zaw.
0,2% w/w];
ciecz, koncentrat środka do mycia i dezynfekcji instalacji przemysłowych, kanister PE; beczka PE;
aparatury zbiornikowej przy produkcji wyrobów chemii budowlanej,
kontener PE
obróbce metali, produkcji tektury, wyrobów ceramicznych, kosmetyków,
chemii gospodarczej, przemyśle rafineryjnym; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
polimer (20%) chlorowodorku
poliheksametylobiguanidyny (inna
nazwa:monomer: 1,5-bis(trimetylo)guanyloguanidyna), CAS: 27083-27-8
[zaw. 20%];
roztwór wodny przeznaczony do konserwacji wyrobów kosmetycznych i
higieny osobistej człowieka
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
beczka PE
1920/04 z dnia REPUTEX 20
09.12.2004
Integral Sp. z o.o., ul. Kosiarzy ARCH UK Biocides Ltd., Biocides
35, 02-953 Warszawa
Building, M9 8ZS Manchester,
Wielka Brytania
polimer (20%) chlorowodorku
poliheksametylobiguanidyny (inna
nazwa: monomer: 1,5-bis (trimetylo)guanyloguanidyna), CAS: 27083-27-8
[zaw.20%];
roztwór wodny przeznaczony do zabezpieczania włókien pochodnych
celulozie, materiałów z tych włókien i gotowych wyrobów przed atakiem
bakterii i grzybów
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 9
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1927/04 z dnia PROXEL BD20
09.12.2004
Integral Sp. z o.o., ul. Kosiarzy ARCH UK Biocides Ltd., Biocides
35, 02-953 Warszawa
Building, M9 8ZS Manchester,
Wielka Brytania
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634- zawiesina wodna przeznaczona do stosowania w przemyśle do konserwacji beczka PE
33-5 [zaw. 20%];
wyrobów w opakowaniach zamkniętych, opartych na roztworach wodnych,
np. do konserwacji farb, klejów, dyspersji wodnych, pulpy celulozowej,
koncentratów płynów w obróbce metali, płynów chłodzących, włókien
syntetycznych i materiałów spolimeryzowanych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
9, 11, 13
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1931/04 z dnia MASTOFIT SPRAY
16.12.2004
FARMWET - Zakład Usługowo- Unione Commerciale Lombarda
glukonian chlorheksydyny, CAS: 18472Handlowy Hieronim Kędziora, S.P.A., Via G. Di Vittorio, 36, 25125 51-0 [zaw. 0,3%];
ul. Waryńskiego 6 A, 62-300
Brescia, Włochy
Września
ciecz do dezynfekcji i higieny strzyków krów mlecznych po doju
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1932/04 z dnia MAMMO IOD B
16.12.2004
FARMWET - Zakład Usługowo- Unione Commerciale Lombarda
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,3%];
Handlowy Hieronim Kędziora, S.P.A., Via G. Di Vittorio, 36, 25125
ul. Waryńskiego 6 A, 62-300
Brescia, Włochy
Września
produkt do dezynfekcji i higieny strzyków krów mlecznych, stosowany po
udoju poprzez zanurzenie
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1933/04 z dnia NEO PODOFIT LIQUIDO FARMWET - Zakład Usługowo- Unione Commerciale Lombarda
aldehyd glutaminowy, CAS: 111-30-8
16.12.2004
Handlowy Hieronim Kędziora, S.P.A., Via G. Di Vittorio, 36, 25125 [zaw.6%];
ul. Waryńskiego 6 A, 62-300
Brescia, Włochy
Września
płynny preparat do higieny i dezynfekcji kończyn u bydła
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1935/04 z dnia MASTOFIT AMARILLO
16.12.2004
FARMWET - Zakład Usługowo- Unione Commerciale Lombarda
glukonian chlorheksydyny, CAS: 18472Handlowy Hieronim Kędziora, S.P.A., Via G. Di Vittorio, 36, 25125 51-0 [zaw. 0,3%];
ul. Waryńskiego 6 A, 62-300
Brescia, Włochy
Września
ciecz do dezynfekcji i higieny strzyków krów mlecznych, stosowany po
udoju poprzez zanurzanie
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1936/04 z dnia SpY
09.12.2004
Dow AgroSciences Sp. z o.o.,
ul. Domaniewskiego 50 A, 02672 Warszawa
Dow AgroSciences using as toll
spinosad - produkt fermentacji
przynęta granulowana, produkt do zwalczania much w budynkach
manufacturer, Denka International drobnoustrojów glebowych
gospodarskich przeznaczony do chowu zwierząt (np. stajnie, obory,
b.v., 3770 AH Barneveld, Holandia zawierających Spinosyn A i Spinosyn D chlewnie)
[zaw. 1% w/w];
pojemnik HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
1943/04 z dnia BIOCIDE HD 100
16.12.2004
Nordmann, Rassmann Polska
Sp. z o.o., ul. Królowej
Marysieńki 90, 02-954
Warszawa
PROGIVEN, 221 Rue des Marais, F- dazomet (inna nazwa: 3,594132 Fontenay-Sous-Bois Cedex, dimetyloperhydro-1,3,5-tiadiazyno-2Francja
tion), CAS: 533-74-4 [zaw.90-99%];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
worek PE; opakowanie
profesjonalnego
zewnętrzne: pojemnik
stosowania
kartonowy
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1953/04 z dnia KORASIT Additiv K
21.01.2005
Kurt Obermeier GmbH&Co.,
Kurt Obermeier GmbH&Co.,
Berghäuser Str. 70, 57319 Bad Berghäuser Str. 70, 57319 Bad
Berleburg-Raumland, Niemcy Berleburg-Raumland, Niemcy
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1,2-benzisothiazolin-3-(2H)-on, CAS:
2634-33-5 [zaw. 20%];
proszek o działaniu bakterio i grzybobójczym, uŵywany do konserwacji
produktów wodnych i systemów emulsyjnych umieszczanych w
opakowaniach zamkniętych tj. klejów, emulsji, farb dyspersyjnych.
produkt w postaci cieczy przeznaczony do czasowej ochrony drewna przed kanister PE
grzybami pleśniowymi w połączeniu z impregnacją ciśnieniową drewna
produkt do
profesjonalnego
stosowania
1956/04 z dnia ALK-DES Preparat
Firma KiM s.c. Józef Klinowski i HWR-CHEMIE GmbH, Moosleldstr.
21.01.2005
alkoholowy do szybkiej spółka, ul. Oczków 232, 347, D-82275 Emmering, Niemcy
natryskowej dezynfekcji 300 Ŵywiec
powierzchni
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 64,5%];
płyn o działaniu bekterio, grzybo i wirusobójczym, do dezynfekcji w
hotelach i gastronomii, laboratoriach medycznych, w zakładach
przetwórstwa spoŵywczego, pomieszczeń i urządzeń równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1957/04 z dnia Cleanexol N 119
21.01.2005
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511
Mistelbach, Niemcy
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach,
Niemcy
podchloryn sodu 15% Cl. Act., CAS:
7681-52-9 [zaw. 16g/100g, 15% chloru
aktywnego];
płynny produkt do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1958/04 z dnia HASEPT A
21.01.2005
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511
Mistelbach, Niemcy
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach,
Niemcy
2-propanol (inna nazwa: alkohol
izopropylowy), CAS: 67-63-0 [zaw.
80g/100g];
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1959/04 z dnia HASEPT CA
21.01.2005
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511
Mistelbach, Niemcy
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach,
Niemcy
podchloryn sodu 15% Cl. Act., CAS:
7681-52-9 [zaw. 80g/100g, 15% chloru
aktywnego];
płynny produkt do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1961/04 z dnia Primuzon WP 35
21.01.2005
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511
Mistelbach, Niemcy
Habla Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach,
Niemcy
nadtlenek wodoru 35%, CAS: 7722-84-1 płynny produkt do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
[zaw.35g/100g];
w przemyśle spoŵywczym
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1963/04 z dnia CHEMTAB
21.01.2005
Chemaide S.A., Pol. Ind. c/Blas Chemaide Ltd., Hailsham Industrial dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 2893de Otero, 4, 17200 Palafrugell- Park, Diplocks Way, Hailsham, East 78-9 [zaw. 53%];
Girona, Hiszpania
Sussex BN27 3JF, Wielka Brytania
pojemnik HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 5 lat od daty
produkcji
tabletki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających
kontakt z ŵywnością) w przemyśle spoŵywczym
na czas
nieokreślony
1964/04 z dnia CLENSIT
21.01.2005
Chemaide S.A., Pol. Ind. c/Blas Chemaide Ltd., Hailsham Industrial kwas chlorowodorowy, CAS: 7647-01-0
de Otero, 4, 17200 Palafrugell- Park, Diplocks Way, Hailsham, East [zaw.13,8%];
Girona, Hiszpania
Sussex BN27 3JF, Wielka Brytania alkilodimetylobenzyloamoniowy
chlorek, CAS: 8001-54-5 [zaw. 0,94%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia toalet i łazienek
1967/04 z dnia LICOSIL 03
21.01.2005
BROS s.c., ul. Sokoła 7/6, 60- BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619
644 Poznań
Poznań
chlorek alkilodimetyloamoniowy, CAS:
7173-51-5 [zaw. 2,5%]; aldehyd
glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw.22,5%];
formaldehyd 37%, CAS: 50-00-0 [zaw.
15,7%];
1969/04 z dnia MAXFORCE WHITE IC
21.01.2005
Bayer Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair, CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
1973/04 z dnia QUICKBAYT SPRAY
21.01.2005
Bayer Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie
Leclair CS 90106, 69266 Lyon
Cedex 09, Francja
wiadro HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń i wyposaŵenia butelka (HDPE); kanister
w higienie weterynaryjnej
(PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-Nnitroimidazolidyn-2ylidenoamina/Imidaklopryd, CAS:
138261-41-3 [zaw. 2,15%, (21,50 g/kg)];
ŵel do bezpośredniego wykładania, przeznaczony do zwalczania
karaczanów
strzykawka PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-Nnitroimidazolidyn-2- ylidenoamina
/Imidaklopryd, CAS: 138261-41-3 [zaw.
100 g/kg]
granulat do rozcieńczania z wodą, przeznaczony do zwalczania owadów
Opakowanie bezpośrednie: produkt do
folia zgrzewana,
powszechnego
wielowarstwowa
stosowania
(polipropylen (PP),
polietylen (PE), folia
aluminiowa),
Opakowanie zewnętrzne:
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1974/04 z dnia GrotaMar 71
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok. 1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
3,3'-metylenobis[5metyloksazolidyna], CAS: 66204-44-2
[zaw. 99% w/w];
ciecz, produkt do zabezpieczania paliw płynnych, olejów przed rozwojem
mikroorganizmów i przed powstawaniem śluzów zanieczyszczających
paliwa
kanister PE; beczka
stalowa; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
18 miesięcy od
31.12.2024
daty produkcji
(opakowania z
PE); 36 miesięcy
od daty produkcji
(opakowania
stalowe)
1975/04 z dnia Parmetol A 35
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok. 1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
tetrahydro-1,3,4,6tetrakis(hydroxymethyl) imidazo[4,5d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, CAS:
5395-50-6 [zaw. 41% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów techniczynych w
opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
kanister PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1979/04 z dnia Mr. Muscle Cleaner
21.01.2005
Disinfectant
Concentrate
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
JohnsonDiversey Ceska republika
s.r.o., K Hajum 1233/2, 155 00
Praha 5 - Stodulky, Czechy
chlorek
alkilodimetylobenzyloamoniowy, CAS:
68989-00-4 [zaw. 2%];
ciekły koncentrat przeznaczony do sporządzania roztworów do mycia i
dezynfekcji wodoodpornych powierzchni w toaletach, salach
gimnastycznych, pod prysznicem i w wannach
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1980/04 z dnia Degraissant
21.01.2005
Desinfectant
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
1). JohnsonDiversey Ceska
chlorek
republika s.r.o., K Hajum 1233/2,
alkilodimetylobenzyloamoniowy, CAS:
155 00 Praha 5 - Stodulky, Czechy; 68989-00-4 [zaw. 4,5%];
2). JohnsonDiversey France, 103
rue de Paris, 93003 Bobigny Cedex,
Francja
ciekły koncentrat przeznaczony do sporządzania roztworów do mycia i
dezynfekcji powierzchni, urządzeń mających kontakt z ŵywnością oraz
powierzchni i wyposaŵenia, które nie mają kontaktu z ŵywnością oraz do
stosowania w higienie weterynaryjnej
1982/04 z dnia Taski Sani Des J-Flex
21.01.2005
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
1) JohnsonDiversey Espana, S.L.,
chlorek
C/. Sant Gabriel, 43-45, 08950
alkilodimetylobenzyloamoniowy, CAS:
Esplugues de Ll. (Barcelona),
68989-00-4 [zaw. 7%];
Hiszpania; 2) JohnsonDiversey P.O.
Box 50, 7500 AB Enschede,
Rembrandtlaan 414, Holandia
1983/04 z dnia Taski R2 conc
21.01.2005
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
1) JohnsonDiversey Ceska republika chlorek didecylodimetyloamoniowy,
s.r.o., K Hajum 1233/2, 155 00
CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,4%];
Praha 5 - Stodulky, Czechy; 2)
JohnsonDiversey P.O. Box 50, 7500
AB Enschede, Rembrandtlaan 414,
Holandia; 3) JohnsonDiversey
S.p.A. S.S. Lodi Crema 235, 26010
Bagnolo Cremasco-CR, Włochy
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
ciekły koncentrat przeznaczony do sporządzania roztworów do czyszczenia butelka HDPE; kanister
i dezynfekcji wszelkich powierzchni w sanitariatach
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciekły koncentrat o właściwościach biobójczych przeznaczony do
sporządzania roztworów do regularnego czyszczenia zmywalnych
powierzchni (wanien, kafelków, ścian, powierzchni z tworzyw sztucznych,
stali nierdzewnej i chromowanej)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister HDPE; butelka
HDPE; worek (PA/LLDPE)
1984/04 z dnia OPTI sept
21.01.2005
Dabex S.A., ul. Jagiellońska 8, HOMCLEAN Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa
Przedsiębiorstwo Handlowo –
Hurtowe, ul. Fabryczna 12a, 64-200
Wolsztyn
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8
produkt w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia
[zaw.9g/100g]; etoksysiarczan nnarzędzi fryzjersko-kosmetycznych
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5
[zaw. 13,4g/100g];
butelka PE; kanister HDPE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1985/04 z dnia Suma D10.1 conc
21.01.2005
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
1) JohnsonDiversey UK Limited,
Weston Favell Centre, Northampton
NN3 8PD, Wielka Brytania; 2)
JohnsonDiversey Espana, S.L., C/.
Sant Gabriel, 43-45, 08950
Esplugues de Ll. (Barcelona),
Hiszpania
chlorek
koncentrat w postaci cieczy przeznaczony do sporządzania roztworów do
alkilodimetylobenzyloamoniowy, CAS: mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością oraz
68989-00-4 [zaw. 20%]; N-(3powierzchni, materiałów, wyposaŵenia, które nie mają kontaktu z
aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3- ŵywnością oraz do stosowania w higienie weterynaryjnej
dwuamina, CAS: 2372-82-9 [zaw. 1,8%];
butelka HDPE; worek
(PA/LLDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
1986/04 z dnia Divosan Extra
21.01.2005
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
1) JohnsonDiversey Ceska republika chlorek
s.r.o., K Hajum 1233/2, 155 00
alkilodimetylobenzyloamoniowy, CAS:
Praha 5 - Stodulky, Czechy; 2)
68989-00-4 [zaw. 15%];
JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o,
Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04028 Warszawa; 3) JohnsonDiversey
Deutschland GmbH & Co. oHG,
Morschheimer Strasse 12, D-67292
Kirchheimbolanden, Niemcy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciekły koncentrat przeznaczony do sporządzania roztworów do mycia i
kanister HDPE; beczka
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością oraz do dezynfekcji HDPE
w higienie weterynaryjnej
1987/04 z dnia Hypofoam
21.01.2005
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
1) Brenntag polska Sp. z o.o., ul.
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
Towarowa 6, 05-530 Góra Kalwaria 231-668-3 [zaw. 47,5 g/kg (zaw. 4,5-5%)];
2) Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Republika Czeska
ciekły preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i
urządzeń. Posiada właściwości bakteriobójcze. Produkt przeznaczony jest
do stosowania
w zakładach przemysłu spoŵywczego, napojowego, browarniczego oraz
zakładach ŵywienia zbiorowego. Jest przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego
kontaktu z ŵywnością
kanister (HDPE); beczka
(HDPE); paletokontener
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
1988/04 z dnia DivoCIP
21.01.2005
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-466
Warszawa
1) Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93, podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
76312 Vizovice, Republika Czeska; 231-668-3 [zaw. 49,25 g/kg];
2) Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. J.
Bema 21, 47-244 Kędzierzyn - Koųle
ciekły preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji w zakładach
przetwórstwa spoŵywczego i ŵywienia zbiorowego, do urządzeń i
powierzchni mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z
ŵywnością. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
kanister (HDPE); beczka
(HDPE); paletokontener
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1990/04 z dnia APESIN SUN
21.01.2005
Werner & Mertz Polska Sp. z
o.o., ul. Okólna 40, 05-270
Marki
Werner & Mertz GmbH,
Ingelheimstrasse 1-3, D-55120
Mainz, Niemcy
butelka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 ciecz o zastosowaniu dezynfekcyjno-czyszczącym w słuŵbie zdrowia,
[zaw.1%];
solariach, biurach, itp.
1991/04 z dnia BTC 1218-50
21.01.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Stepan Europe, Chemin Jongking,
38343 Voreppe cedex, Francja
N-alkilo-dimetylo-benzylo-amonowy
chlorek, CAS: 68391-01-5 [zaw. 49-51%];
ciecz powierzchniowoczynna o właściwościach biobójczych stosowana w
beczka HDPE
preparatach myjąco-dezynfekujących i środkach sanitarnych do dezynfekcji
powierzchni nie mających kontaktu z ŵywnością i mających kontakt z
ŵywnością
1993/04 z dnia Parmetol DF 35
21.01.2005
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1,01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
(etylenodioksy)dimetanol, CAS: 3586-55- ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów technicznych w
kanister PE; beczka PE;
8 [zaw. 34% w/w]; mieszanina: 5-chloro- opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii kontener PE
2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo- gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
2H-izotiazol-3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 słuŵy do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
[zaw. 0,7% w/w];
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; zapobiega powstawaniu śluzu
(biofilmów) na konstrukcjach i aparaturze we wszystkich procesach
przemysłowych w szczególności masa papiernicza, masa ceramiczna,
warstwy filtracyjne piasku, zwiesiny kredy, kaolinu, kleje skrobiowe
stosowane przy produkcji tektury i in.; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 12
na czas
nieokreślony
24 miesiące od
daty produkcji
1994/04 z dnia Parmetol K 40
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-one i 2-metylo-2H-izotiazol3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,7%
w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów techniczynych w
kanister PE; beczka PE;
opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii kontener PE
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
słuŵy do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; zapobiega powstawaniu śluzu
(biofilmów) na konstrukcjach i aparaturze we wszystkich procesach
przemysłowych w szczególności masa papiernicza, masa ceramiczna,
warstwy filtracyjne piasku, zwiesiny kredy, kaolinu, kleje skrobiowe
stosowane przy produkcji tektury i in.; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 12
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1995/04 z dnia Parmetol N 20
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 10% w/w]; 2- ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów techniczynych w
kanister PE; beczka PE;
oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-20- opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii kontener PE
1 [zaw. 2% w/w];
gospodarczej,chemii budowlanej czy innych produktów technicznych; słuŵy
do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach obiegowych
typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze, inne
wodne media obiegowe; działa przeciwko bakteriom, grzybom
pleśniowym, droŵdŵom.
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1996/04 z dnia Parmetol N 40
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
tetrahydro-1,3,4,6tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, CAS:
5395-50-6 [zaw. 26% w/w]; 1,2benzisothiazol-3(2H)-one, CAS: 2634-335 [zaw. 4% w/w]; 2-octyl-2H-isothiazol3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw. 1,35% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania wodnych wyrobów techniczynych w
opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach chemii
gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów technicznych;
stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
kanister PE; kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1997/04 z dnia Parmetol S 15
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3on, CAS: 64359-81-5 [zaw. 10% w/w];
ciecz, dodatek do wyrobów wododyspersyjnych typu farby, kleje, tynki,
spoiwa zabezpieczający powłoki utworzone z tych wyrobów przed
rozwojem grzybów, glonów; środek do zabezpieczania powierzchni,
materiałów przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów; środek do
konserwacji włókien i materiałów spolimeryzowanych na etapie ich
produkcji
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7, 9 18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
1998/04 z dnia Mr. Muscle Washing Up
21.01.2005
Liquid Bactericidal
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., Al. Stanów
Zjednoczonych 61 A, 04-028
Warszawa
JohnsonDiversey Ceska republika
s.r.o., K Hajum 1233/2, 155 00
Praha 5 - Stodulky, Czechy
2001/04 z dnia Impregnat Koloryzujący SELENA S.A., ul. Grabiszyńska Dekspol P.P.H. Iwona Oleszak, ul.
21.01.2005
do Drewna DECOR
241B, 53-234 Wrocław
Terespolska 13, 61-047 Poznan
chlorek
alkilodimetylobenzyloamoniowy, CAS:
68989-00-4 [zaw. 0,85%];
ciekły koncentrat stosowany do sporządzania roztworów przeznaczonych
do ręcznego mycia naczyń, szkła, przyborów kuchennych, oraz wszelkich
wodoodpornych powierzchni kuchennych, wykazuje działanie
antybakteryjne
kanister HDPE
propiconazol, CAS: 60207-90-1 [zaw.
0,16%]; kwas karbamidowy 3jodo
2propylenoestru (IPBC), CAS: 55406-536 [zaw. 0,1%]; permetryna, CAS: 5264553-1 [zaw. 0,013%];
impregancyjno-dekoracyjny środek do drewna w postaci cieczy
puszka stalowa
przeznaczony do zabezpieczania stolarki z drewna przed działaniem
grzybów i owadów, na zewnątrz i wewnątrz budynków, m.in.: bram, okien,
boazerii, mebli ogrodowych, architektury ogrodowej, płotów itp.; barwi
drewno na kolory: bezbarwny, biały, sosna, kasztan, orzech, tikowy,
palisander, mahoń, heban, zielony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
na czas
nieokreślony
24 miesiące od
daty produkcji
2002/04 z dnia Lakierobejca DECOR
21.01.2005
SELENA S.A., ul. Grabiszyńska Dekspol P.P.H. Iwona Oleszak, ul.
241B, 53-234 Wrocław
Terespolska 13, 61-047 Poznan
propiconazol, CAS: 60207-90-1 [zaw.
0,16%]; kwas karbamidowy 3jodo
2propylenoestru (IPBC), CAS: 55406-536 [zaw. 0,1%]; permetryna, CAS: 5264553-1 [zaw. 0,013%];
impregant do drewna w postaci cieczy przeznaczony do zabezpieczania
drewna przed działaniem grzybów i owadów; barwi drewno na kolory:
bezbarwny, biały, sosna, kasztan, orzech, tikowy, palisander, mahoń,
heban, zielony
puszka stalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2003/04 z dnia FENNOSAN BR 94
21.01.2005
"KEMIRA Świecie" Sp. z o.o.,
Kemira Oyj, P.O. Box 330, 00101
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie Helsinki, Finlandia
bromochloro-5,5-dimetylohydantoina,
CAS: 32718-18-6 [zaw. 96%]; p
tabletki o działaniu bakteriobójczym, do dezynfekcji surowej wody i
konserwacji instalacji wody sitowej w przemyśle papierniczym
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2004/04 z dnia FENNOSAN GL 10
21.01.2005
"KEMIRA Świecie" Sp. z o.o.,
Kemira Oyj, P.O. Box 330, 00101
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie Helsinki, Finlandia
Glutaral (aldehyd glutarowy), CAS: 111- ciecz do konserwacji wody, ma działanie bakteriobójcze i odszlamiające,
30-8 [zaw. 500g/1kg];
likwiduje przetrwalniki bakterii, bakterie redukujące siarczan, grzyby i
wodorosty
stalowa beczka wykładana produkt nie jest
PE; paleto-pojemnik PE
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2005/04 z dnia Formalina Techniczna
21.01.2005
37%
Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
S.A., ul. Mostowa 30A, 47-220 ul. Mostowa 30A, 47-220
Kędzierzyn-Koųle
Kędzierzyn-Koųle
formaldehyd (inna nazwa: aldehyd
mrówkowy) CAS: 50-00-0 [zaw.
37%±1%];
produkt jest sprzedawany
luzem, do opakowań
odbiorcy, którymi są
autocysterny HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2006/04 z dnia Desinfektionsmittel
21.01.2005
Winterhalter Gastronom Polska Winterhalter Gastronom GmbH,
Sp. z o.o. ul. Trakt Brzeski
Tettnangerstr. 72, D-88074
62b, 05-077 Warszawa
Mecklenbeuren/Wurtt., Niemcy
1-propanol, CAS: 71-23-8 [zaw. 35g/100g]; ciecz przeznaczona do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 25g/100g];
ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
roztwór wodny formaliny technicznej, środek do dezynfekcji, posiada
właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze
2007/04 z dnia EFFECT- uniwersalny
21.01.2005
środek owadobójczy
“UNICHEM POLSKA” Sp. z o.o., UNICHEM d.o.o., Sja Gorica 2, 1360 permetryna (inna nazwa: 3ul. Kołobrzeska 52G/16, 05Vrhnika, Słowenia
fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2510 Konstancin -Jeziorna
dimetilciklopropankarbamat, cis:trans
= 25:75), CAS: 52645-53-1 [zaw.0,25%];
2018/04 z dnia AGROXYDE II
21.01.2005
„CEETAL–POL” Sp. z o.o., ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
płyn do dezynfekcji powierzchni (równieŵ mających kontakt z ŵywnością) w kanister HDPE; beczka
58,6g/l]; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84- przemyśle rolno-spoŵywczym, winiarskim
HDPE
1 [zaw.157,5g/l];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2020/04 z dnia Środek myjącoChemiczna Spółdzielnia Pracy Chemiczna Spółdzielnia Pracy
21.01.2005
zapachowy o
"Betesca", ul. Króla Z. Augusta "Betesca", ul. Króla Z. Augusta 26,
właściwościach
26, 15-136 Białystok
15-136 Białystok
dezynfekujących "SAMA
D"
2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (inna
nazwa: bronopol), CAS: 52-51-7 [zaw.
0,9%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2021/04 z dnia ETAPROBEN
21.01.2005
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
płyn przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
52%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-630 [zaw.10%];
butelka
produkt do
polipropylenowo/polietylen powszechnego
owa poj. 500 ml, 1000ml
stosowania
butelka
polipropylenowo/polietylen
owa z atomizerem, poj. 65
g
kanister PE-HD poj. 5I
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "Septoma", Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
gotowy do stosowania płynny preparat przeznaczony do zwalczania
butelka PE z atomizerem
owadów biegających (np. prusaki, karaluchy, mrówki itp.), bytujących w
domach oraz w pomieszczeniach higieny sanitarnej, a takŵe do zwalczania
owadów latających takich jak muchy i komary w pomieszczeniach
płyn, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji, które nie mają
butelka HDPE; kanister
bezpośredniego kontaktu z ŵywnością, stosowany w miejscach prywatnych HDPE
i publicznych
2023/04 z dnia ECOCIDE KLD
21.01.2005
Nordmann, Rassmann Polska
Sp. z o.o., ul. Królowej
Marysieńki 90, 02-954
Warszawa
PROGIVEN, 221 Rue des Marais, F- mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hciecz do konserwacji produktów wodnych w opakowaniach zamkniętych,
94132 Fontenay-Sous-Bois-Cedex, izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol- zapobiega degradacji mikrobiologicznej podczas ich przechowywania
Francja
3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 01%]; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
(inna nazwa: 1,2-benzoizolin-3-onu),
CAS: 2634-33-5 [zaw. 2-5%]; 2-metylo(2H)-izotiazol-3-onu, CAS: 2682-20-4
[zaw. 2-5%];
2026/04 z dnia ROKASEPT, preparat
21.01.2005
myjąco-dezynfekcyjny
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%];
2027/04 z dnia HOSPITAAB, preparat
21.01.2005
myjąco-dezynfekcyjny
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5%];
butelka HDPE; paletokontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do mycia i
dezynfekcji powierzchni, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego mającego
kontakt z ŵywnością i nie mającego kontaktu z ŵywnością w zakładach
przemysłu spoŵywczego
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do mycia i
dezynfekcji miejsc publicznych (włącznie ze szpitalami) oraz w przemyśle
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2030/04 z dnia NPS-100
21.01.2005
NANOPAC POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Lenartowicza 24, 41-219
Sosnowiec
5F Hanyang Plaza, 978-6,
Youngtong- Dong, Youngtong-Ku,
Suwon, Korea
Srebro, CAS: 7440-22-4, WE: 231-131-3
[zaw. 0,2- 0,5 % (zaw. 2-5 g/l)]
koncentrat w postaci roztworu wodnego, do nanoszenia natryskowego
kanister (HDPE)
pistoletem pod ciśneniem lub metodą zanurzeniową o właściwościach
beczka (HDPE)
bakteriobójczych i grzybobójczych, moŵe być stosowany na tkaniny,
butelka (HDPE)
artykuły skórzane, artykuły medyczne i sanitarne, artykuły uŵytku
codziennego, zabawki, słuŵący do konserwacji wody i płynów w procesach
technologicznych
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechenego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 12 miesięcy od
Kat: II Grupy: 9, daty produkcji
11
31.12.2024
2031/04 z dnia NPS-200
21.01.2005
NANOPAC POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Lenartowicza 24, 41-219
Sosnowiec
5F Hanyang Plaza, 978-6,
Youngtong- Dong, Youngtong-Ku,
Suwon, Korea
Srebro, CAS: 7440-22-4, WE: 231-131-3
[zaw. 1,27- 3,17% (zaw. 12,7- 31,7 g/l)]
roztwór cząsteczek srebra na bazie etanolu do nanoszenia natryskowego
kanister (HDPE)
pistoletem pod ciśnieniem, metodą zanurzeniową lub jako komponent, o
beczka (HDPE)
właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, jako produkt gotowy
butelka (HDPE)
stosowany jest na filtry powietrza, klimatyzacji i wodne, przewody
wentylacyjne, zraszacze, skraplacze, parowniki, wentylatory, zbiorniki
wody pitnej, na elementy pralek, odkurzaczy, zmywarek, lodówek,
piekarników, ekspresów do kawy, na powierzchnie aluminiowe, metalowe,
malowane, gumowe, skórzane i na materiały spolimeryzowane, jako
komponent moŵe miec zastosowanie do granulatu tworzyw sztucznych i
gum mających kontakt z ŵywnością, środkami ŵywienia zwierząt oraz do
konserwacji płynów w procesach technologicznych
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechenego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4, 12 miesięcy od
Kat: II Grupy: 9, daty produkcji
11
31.12.2024
2035/04 z dnia CEETAL NM
21.01.2005
„CEETAL–POL” Sp. z o.o., ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
chlorowodorek poliheksametyleno
dwuguanidyny, CAS: 32289-58-0 [zaw.
6%];
2036/04 z dnia Sabunol puder przeciw
21.01.2005
pchłom i kleszczom
P.H.U.P. "Poljano" Janusz
Ćwik, ul. Kaczeńców 16, 43607 Jaworzno
permetryna 75:25, CAS: 52645-53-1
proszek przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy na skórze i sierści
[zaw.0,05%]; piriproxyfen, CAS: 95737-68- psów oraz u ptaków trzymanych w klatkach; stosowany równieŵ w
1 [zaw. 0,005%];
otoczeniu, w którym przebywają zwierzęta
2037/04 z dnia BIOSAN, preparat
21.01.2005
dezynfekcyjny
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
bromek
dodecylobenzylodimetyloamoniowy,
CAS: 7281-04-1 [zaw.10%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 20 %];
P.H.U.P. "Poljano" Janusz Ćwik, ul.
Kaczeńców 16, 43-607 Jaworzno
płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, narzędzi i sprzętu (równieŵ kanister HDPE; beczka
mających kontakt z ŵywnością) w przemyśle rolno-spoŵywczym, do
HDPE
dezynfekcji kanalizacji w celu zniszczenia "zielonych porostów", do
konserwacji wody w obiegach chłodniczych oraz do dezynfekcji
powierzchni basenów w hodowli ryb i wody (bez obecności ryb) przed
wrzuceniem do kanalizacji
płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 18 miesięcy od
Kat: II Grupy: 11 daty produkcji
na czas
nieokreślony
pojemnik (PE, PP); tuba
produkt do
kartonowo-plastikowa (PE, powszechnego
PP)
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka HDPE; kanister
HDPE
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
12 miesięcy od
daty produkcji
2039/04 z dnia FTALOXID, preparat
21.01.2005
dezynfekcyjny
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
monoperoksyftalan magnezu, CAS:
78948-87-5 [zaw. 15 %];
preparat dezynfekcyjny w postaci proszku przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z ŵywnością, miejsc publicznych (włącznie
ze szpitalami), w przemyśle, hodowli zwierzęcej; posiada właściwości
bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2040/04 z dnia DISO, preparat
21.01.2005
dezynfekcyjny
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1
[zaw.0,45%];
mydło dezynfekcyjne w płynie przeznaczone do higienicznego mycia skóry butelka HDPE; kanister
rąk pracowników przetwórstwa spoŵywczego oraz pracowników słuŵby
HDPE
zdrowia
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 60 %];
kwas mlekowy, CAS: 598-82-3 [zaw. 2,4
%];
preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2041/04 z dnia CITOSAN-AERO,
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
21.01.2005
preparat dezynfekcyjny ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
butelka HDPE; kanister
HDPE
2042/04 z dnia CHLOROTAAB-D,
21.01.2005
preparat myjącodezynfekcyjny
IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., IODEX - LABICHEM Sp. z o.o., ul.
ul. Gronowa 22, 61-655
Gronowa 22, 61-655 Poznań
Poznań
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 6
% ];
płynny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
butelka HDPE; kanister
mających kontakt z ŵywnością, miejsc publicznych (włącznie ze szpitalami), HDPE
w przemyśle oraz do utrzymywania higieny weterynaryjnej w miejscach
hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2045/04 z dnia NALCO 7330
21.01.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3one (inna nazwa: 5-chloro-2-metylo2H-isotiazol-3-one), CAS: 26172-55-4,
WE: 247-500-7 [zaw. 12 g/kg (zaw. 1,2%)];
płyn przeznaczony do zwalczania drobnoustrojów, zapobiega powstawaniu bęben HDPE; zbiornik ICB
śluzu i szlamu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych
(HDPE)
systemach wodnych (recyrkulacyjne systemy chłodzenia wód, systemy
oczyszenia wód, systemy płuczek wodnych, pasteryzatory browarnicze)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 365 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
1) Nalco Italia S.R.L., Cisterna
Plant, Via Ninfina II, 4012 Cisterna
di Latina, Włochy; 2) Nalco
Espanola SA, Celra Plant, Poligono
Industrial de Celrá, s/n, 17460
Celrá (Gerona), Hiszpania; 3) Nalco
France SAS, Zl 431 Avenue
Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Cedex, Francja; 4) Nalco France
SAS, 5 Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 5) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
2-methyl-4-isothiazoline-3-one (inna
nazwa: 2-metylo-2H-isotiazol-3-one), CAS:
2682-20-4 [zaw. 4 g/kg (zaw. 0,4%)];
2046/04 z dnia Nalco Stabrex ST70
21.01.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw.
Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
94g/kg]; podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
[zaw.80g/kg];
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Limited, Weavergate
Works, Winnington Avenue,
Cheshire CW8 4DX, Winnington,
Northwich, Wielka Brytania
płyn przeznaczony do kontroli rozwoju drobnoustrojów oraz powstawaniu
śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach
wodnych (otwarte, recyrkulacyjne, systemy chłodzenia wód, skraplacze
wyparne, systemy ścieków dopływających do oczyszczalni, systemy
oczyszczania wody, zakłady oczyszczania wstępnego, wody przeznaczone
do pasteryzatorów)
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
2047/04 z dnia Nalco Stabrex ST40
21.01.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Italia S.R.L., Cisterna
bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw.
Plant, Via Ninfina II, 4012 Cisterna 94g/kg]; podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
di Latina, Włochy; 2) Nalco Limited, [zaw.80g/kg];
Weavergate Works, Winnington
Avenue, Cheshire CW8 4DX,
Winnington, Northwich, Wielka
Brytania
płyn przeznaczony do kontroli rozwoju drobnoustrojów oraz powstawaniu
śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach
wodnych (otwarte, recyrkulacyjne, systemy chłodzenia wód, skraplacze
wyparne, systemy ścieków dopływających do oczyszczalni, systemy
oczyszczania wody, zakłady oczyszczania wstępnego, wody przeznaczone
do pasteryzatorów)
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
2048/04 z dnia NALCO 3434
21.01.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
bromek sodu, CAS: 7647-15-6, WE: 231Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
599-9 [zaw. 446 g/kg (44,6%)];
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Deutschland GmbH,
Biebesheim Plant, Justus von Liebig
Strasse 11, Bibesheim am Rhein,
Niemcy; 4) Nalco Espanola SA,
Celra Plant, Poligono Industrial de
Celrá, s/n, 17460 Celrá (Gerona),
Hiszpania; 5) Nalco France SAS, 5
Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 6) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
płyn przeznaczony do wzmacniania działania chloru w systemach wody
chłodzącej (recyrkulacyjne systemy wody chłodzącej, woda przemysłowa
w przemyśle celulozowym i papierniczym) w celu kontrolowania
zanieczyszczeń makro-i mikrobiologicznych, szlamu i śluzu pochodzenia
mikrobiologicznego oraz w celu sterylizacji ścieków z przemysłowych i
miejskich stacji uzdatniania wody
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE)
2050/04 z dnia Atlantol 914
26.01.2005
Eko Komes Sp. z o.o., ul.
Załogowa 6, 80-557 Gdańsk
NV EC.O, Zandloperstraat 84, 9030 podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Gent, Belgia
335g/kg];
płynny koncentrat do dezynfekcji urządzeń i powierzchni równieŵ mających kanister HDPE
kontakt z ŵywnością w przemyśle przetwórstwa spoŵywczego oraz w
hodowli zwierząt i ich transporcie
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2051/04 z dnia Licosil Oxy
21.01.2005
BROS s.c., ul. Karpia 24, 61619 Poznań
BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619
Poznań
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji ogólnej pomieszczeń,
butelka HDPE; kanister
22-26%]; kwas nadoctowy, CAS: 97-21-0 powierzchni, urządzeń i środków transportu oraz w higienie weterynaryjnej HDPE
[zaw. 13-16%];
do dezynfekcji pomieszczeń pojemników, wyposaŵenia, w tym do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt ze środkami ŵywnienia zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 24 miesiące od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2054/05 z dnia Aqua Biocyd G-1/R
15.03.2005
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe Acrylmed Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
Polimer N-metylmetanaminy (EINECS
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran
(EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy
polimeryczny chlorek amonu, CAS:
25988-97-0, WE: Polimer [zaw. 6% wag.
(zaw. 60g/kg)]
płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń, wody w basenach kąpielowych butelka HDPE; kanister
oraz konserwacji wody w wierzach chłodniczych i innych obiegach
HDPE
przemysłowych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
na czas
nieokreślony
2056/04 z dnia ORION FRAGRANCE
21.01.2005
LEMON - zawieszka
Orion przeciw molom cytrynowa
Delta-Marca Polska Sp. z o.o., Industrias Marca S.A., Avda.
ul. Mineralna 15 A, 02-274
Carrilet 293-297, 08907 L'
Warszawa
Hospitalet (Barcelona), Hiszpania
empenthrin [(R,S)-1-ethynyl-2methylpent-2-enyl (1-R,S)-cis,
transchrysantemate], CAS: 54406-48-3
[zaw. 5,6%];
produkt w postaci płytki molobójczej do zawieszenia w szafie
torebka cylofanowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2057/04 z dnia ORION FRAGRANCE
21.01.2005
LAVENDER - zawieszka
Orion przeciw molom lawendowa
Delta-Marca Polska Sp. z o.o., Industrias Marca S.A., Avda.
ul. Mineralna 15 A, 02-274
Carrilet 293-297, 08907 L'
Warszawa
Hospitalet (Barcelona), Hiszpania
empenthrin [(R,S)-1-ethynyl-2methylpent-2-enyl (1-R,S)-cis,
transchrysantemate], CAS: 54406-48-3
[zaw. 0,516%];
produkt w postaci płytki molobójczej do zawieszenia w szafie
torebka cylofanowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
24 miesiące od
daty produkcji
2058/04 z dnia "INOL" PREPARAT
21.01.2005
ALKOHOLOWY DO
HIGIENICZNEJ I
CHIRURGICZNEJ
DEZYNFEKCJI RĄK
EURO GROUP HOLDING Sp. z
o.o., ul. Puzonistów 9, 02-876
Warszawa
ROU-ASEPT SRL, Tulcea, Macin
825300, Str. Viticulfori Nr 2,
Rumunia; INKRASŁAW, ul. 40-lat
Pobiedy, 19, Borowlany, Miński
Rejon, Republika Białoruś
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
73,8%]; alkohol izopropylowy, CAS: 6763-0 [zaw.3,8%];
pojemnik HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2060/04 z dnia Parmetol SL 60
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 10% w/w];
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,3%
w/w];
3 lata od daty
produkcji
ciecz, koncentrat środka dezynfekującego do uŵytku prywatnego i
kanistter PE; kontener PE
publicznego do powierzchni i instalacji nie mających kontaktu z ŵywnością
lub środkami ŵywienia zwierząt, takimi jak: zbiorniki i instalacje
produkcyjne, ściany, podłogi, powierzchnie w obiektach publicznych,
składowiska odpadów, elementy oczyszczalni ścieków; koncentrat środka
do dezynfekcji powierzchni mających konntakt z ŵywnością: zbiorniki i
instalacje związane z produkcją i transportem, przechowywaniem
ŵywności, napojów i środków ŵywienia zwierząt, drobne sprzęty, elementy
urządzeń, pojemniki uŵywane przy produkcji ŵywności, napojów, pasz dla
zwierząt; środek nie jest przeznaczony jako dodatek do wody pitnej dla
ludzi i zwierząt; środek do zabezpieczania wodnych wyrobów technicznych
w opakowaniu, stosowany w wodnych i wododyspersyjnych układach
chemii gospodarczej, chemii budowlanej czy innych produktów
technicznych; słuŵy do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w
układach obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze, inne wodne media obiegowe; działa przeciwko bakteriom,
grzybom pleśniowym, droŵdŵom
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 24 miesiące od
Kat: II Grupy: 6, daty produkcji
11
na czas
nieokreślony
31.12.2024
2061/04 z dnia Buraton 3025
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
Schülke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol3-on (3:1) CAS 55965-84-9 [zaw. 0,1-0,3%
w/w]; glutaral CAS: 111-30-8 [zaw. 10%
w/w];
ciecz, koncentrat środka dezynfekującego do uŵytku prywatnego i
publicznego do powierzchni i instalacji nie mających kontaktu z ŵywnością
lub środkami ŵywienia zwierząt, takimi jak: zbiorniki i instalacje
produkcyjne w zakładach wytwarzających kosmetyki, wyroby chemii
gospodarczej i budowalanej, instalacje chłodziw emulsyjnych itp., ściany,
podłogi, powierzchnie w obiektach publicznych i prywatnych oraz
przemysłowych, sanitariaty, układy klimatyzacji; koncentrat środka do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością: zbiorniki i
instalacje związane z produkcją i transportem, przechowywaniem
ŵywności, napojów i środków ŵywienia zwierząt, drobne sprzęty, elementy
urządzeń, pojemniki uŵywane przy produkcji ŵywności, napojów pasz dla
zwierząt, powierzchnie ścian, podłóg, stołów, taśmociągów w zakładach
związanych z produkcją ŵywności lub pasz dla zwierząt; środek nie jest
przeznaczony jako dodatek do wody pitnej dla ludzi czy zwierząt
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2062/04 z dnia Ultracide FFOB
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok.1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Apartado 4583,
1511-601 Lizbona, Portugalia
2-octyl-2H-isothiazol-3-on CAS: 2653020-1 [zaw. 45% w/w];
ciecz, środek do zabezpieczania przeciwko grzybom, glonom powłok
budowlanych, technicznych, powstałych przez nanoszenie polimerowych
wyrobów wododyspersyjnych lub rozpuszczalnikowych typu: farby, kleje,
tynki, układy hydroizolacyjne; do zabezpieczania naturalnych i sztucznych
materiałów włóknistych, papieru, tkanin przed rozwojem grzybów;
stosowany do zabezpieczania i zwalczania mikroorganizmów w układach
obiegowych typu woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele
przędzalnicze i inne technologiczne układy wodne
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7,
9, 11
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2063/04 z dnia Ultracide TCS-OG
21.01.2005
FORCHEM Mirosław Ŵubr, ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Apartado 4583,
1511-601 Lizbona, Portugalia
triclosan CAS 3380-34-5 [zaw. powyŵej
99% w/w];
krystaliczny proszek, środek przeznaczony jako dodatek bakterio i
wiadro PE; cylindryczny
grzybobójczy do wyrobów rynkowych typu: płyny detergentowe stosowane pojemnik tekturowy +
do mycia i dezynfekcji powierzchni
worek PE
w placówkach słuŵby zdrowia i obiektach uŵyteczności publicznej, roztwory
dezynfekujące
i myjąco-dezynfekujące uŵywane w przemyśle przetwórstwa spoŵywczego;
środka nie stosuje się do dezynfekcji wody pitnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 60 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2064/04 z dnia Ultracide BIT 20 S
21.01.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok. 1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Apartado 4583,
1511-601 Lizbona, Portugalia
2065/04 z dnia TYTAN Impregnat do
21.01.2005
drewna NW
jednokrotnego krycia
SELENA S.A., ul. Grabiszyńska Dekspol P.P.H. Iwona Oleszak, ul.
241B, 53-234 Wrocław
Terespolska 13, 61-047 Poznań
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS 2634- ciecz, środek do zabezpieczania wyrobów technicznych w opakowaniach
kanister PE; beczka PE
33-5 [zaw. 20% w/w];
stosowany do wodnych i wododyspersyjnych produktów chemii
budowlanej, gospodarczej i innych; stosowany do zabezpieczania i
zwalczania mikroorganizmów w układach obiegowych typu woda
przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze i inne technologiczne
układy wodne; preparat zapobiegający powstawaniu śluzu (biofilmów) na
aparaturze przemysłowej, konstrukcjach, filtrach i warstwach filtrujących w
róŵnych układach wyrobów wodnych lub wododyspersyjnych stosowanych
w przemyśle
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 12
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Lonzabac 12.100 (inna nazwa:
N,Nbis(3-aminopropyl)dodecyloamina)
CAS 2372-82-9 [zaw. 2,45%];
Propiconazol CAS 60207-90-1 [zaw.
1,0%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
impregnat do drewna w postaci cieczy, gotowy do uŵycia, jednokrotnego
uŵycia; przeznaczony do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia,
grzybówdomowych, pleśnią, glonami, bakteriami i owadami, dodatkowo
zabezpiecza przed sinizną; do stosowania wewnętrznego i na zewnątrz;
barwi drewno na kolor: bezbarwny, zielony (barwnik kontrolny)
butelka HDPE; kanister
HDPE; beczka HDPE
2066/04 z dnia RAID saszetki przeciw
21.01.2005
molom o zapachu
lawendy
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Zobele Ind. Chemiche S.p.A, Via
Fersina 4, 38100 Trento, Włochy
2067/04 z dnia RAID aerozol przeciw
21.01.2005
molom
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
2068/04 z dnia RAID saszetki przeciw
21.01.2005
molom o zapachu
kwiatu brzoskwini i
pomarańczy
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
2069/04 z dnia REMIX - MYDŁO AN
21.01.2005
transflutryna CAS 118712-89-3 [zaw.
0,05%];
papierowe saszetki wypełnione granulkami, nasączonymi insektycydem,
przeznaczone do zwalczania moli odzieŵowych w pomieszczeniach
mieszkalnych
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka papierowa;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko tekturowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
SC Johnson Europlant BV, Groot
permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,25%]; aerozol przeznaczony do zwalczania dorosłych moli i ich larw
Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht,
Holandia
opakowanie ze stali
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Zobele Ind. Chemiche S.p.A, Via
Fersina 4, 38100 Trento, Włochy
opakowanie bezpośrednie: produkt do
saszetka papierowa;
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko tekturowe
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
transflutryna CAS 118712-89-3 [zaw.
0,05%];
papierowe saszetki wypełnione granulkami, nasączonymi insektycydem,
przeznaczone do zwalczania moli odzieŵowych w pomieszczeniach
mieszkalnych
Firma Reinex Danuta Cypelt - Firma Reinex Danuta Cypelt Woųny, ul. Piekielna Góra, 57- Woųny, ul. Piekielna Góra, 57-330
330 Szczytna
Szczytna
triclosan CAS 3380-34-5 [zaw. 1.0%];
antybakteryjne mydło w płynie do higienicznej dezynfekcji rąk w przemyśle pojemnik PCV, kanister
spoŵywczym i zakładach opieki zdrowotnej
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2070/04 z dnia Decta EW
21.01.2005
BROS S.C., ul. Karpia 24, 61619 Poznań
BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619
Poznań
ekstrakt pyretrum (pyretryny
naturalne), CAS: 8003-34-7 [zaw. 3%];
butoksylan piperonylu, CAS: 51-03-6
[zaw. 10-15%];
produkt w postaci płynnej emulsji wodnej przeznaczony do zwalczania
owadów w higienie sanitarnej
butelka (HDPE, PET);
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2072/05 z dnia IZOSOL
26.01.2005
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płynny produkt przeznaczony do dezynfekcji rąk
1%]; dimetylokarbinol (inna nazwa:
propan-2-ol), CAS: 67-63-0 [zaw. 20%];
kanister (PE, PP, HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
na czas
nieokreślony
24 miesiące od
daty produkcji
2073/05 z dnia MYDŁO PŁYNNE
26.01.2005
DEZYNFEKUJĄCE
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
chlorek
alkilodimetylobenzyloamonowy (inna
nazwa: Empigen BAC 500), CAS: 6898900-4 [zaw. 1%];
2074/05 z dnia HYDROSEPT
26.01.2005
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. produkt w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji maszyn i urządzeń
5%]; dimetylokarbinol (inna nazwa:
(takŵe mających kontakt z ŵywnością)
propan-2-ol), CAS: 67-63-0 [zaw. 20%];
2085/05 z dnia HOKOEX
01.02.2005
Hoko Sarl, 15, Ave. de
Dr. Schirm AG, Dieselstrasse 8, DE- cyromazine, CAS: 66215-27-8 [zaw. 2%];
Joinville, FR-94130 Nogent-sur- Baar-Ebenhausen, Niemcy
Marne, Francja
granulat rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do zwalczania much w
stajniach i oborach
2086/05 z dnia Licosil taby
26.01.2005
Bros Sp. J., B.P. Miranowscy, BROS s.c, ul. Karpia 24, 61-619
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Poznań
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i mycia pomieszczeń,
powierzchni, urządzeń i środków transportu nie mających kontaktu z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt oraz w higienie weterynaryjnej do
dezynfekcji pomieszczeń, pojemników, wyposaŵenia, które nie mają
kontaktu ze środkami ŵywienia zwierząt.
chlorek alkilodimetyloamoniowy, CAS:
7173-51-5 [zaw. 4-6%]; chlorek
alkilobenzyloamoniowy, CAS: 68424-85-1
[zaw. 3-5%]; glukonian chlorheksydyny
20%, CAS: 18472-51-0 [zaw. 3,6-5,8%];
płynny produkt myjąco-dezynfekujący do rąk
kanister (PE, PP, HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (PE, PP, HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
pojemnik PE; wiaderko PE; produkt do
worek papierowy
profesjonalnego
(wewnętrzna warstwa PE) stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka HDPE; kanister PE produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2087/05 z dnia DezoStar
26.01.2005
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462
Warszawa
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462 Warszawa
podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spoŵywczym (równieŵ
kanister HDPE; beczka
7681-52-9 [zaw. 12,5-13,5 g/100g, zaw.
mających kontakt z ŵywnością), do stosowania w miejscach publicznych i w HDPE
aktywnego chloru 12,5-13,5 g/100g)];
przemyśle, w higienie weterynaryjnej oraz do dezynfekcji wody pitnej
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4, 5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2088/05 z dnia Draco Plus
26.01.2005
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462
Warszawa
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462 Warszawa
podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spoŵywczego dla pomieszczeń,
7681-52-9 [zaw. 2,5-2,9%, (2,5-2,9g/100g, powierzchni i urządzeń równieŵ mających kontakt z ŵywnością
zaw. aktywnego chloru 2,5-2,9 g/100g)];
kanister HDPE; beczka
HDPE; paletopojemnik
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2089/05 z dnia Magnus
26.01.2005
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462
Warszawa
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462 Warszawa
podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spoŵywczego dla pomieszczeń,
7681-52-9 [zaw. 3,8-4,2%, (3,8-4,2 g/100g, pomierzchni i urządzeń równieŵ mających kontakt z ŵywnością
zaw. aktywnego chloru 3,8-4,2 g/100g)];
kanister HDPE; beczka
HDPE; paletopojemnik
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2090/05 z dnia ARVO B81
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- 25g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 4 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2091/05 z dnia BASO SUPER MOUSSE
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- [zaw.50g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 4 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2092/05 z dnia ARVONITRASEPT
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
biguanidyna, CAS: 27083-27-8 [zaw.
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- 3g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2093/05 z dnia BASODETAM
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- 25g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 4 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2094/05 z dnia BASOCHLOR DD
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
sól sodowa kwasu
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- dichloroizocyjanurowego - dihydrat,
De-La-Lande, F-35091 Rennes
CAS: 51580-86-0 [zaw. 31,2g/kg];
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2095/05 z dnia BASONEIGE
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- 30g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 4 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2096/05 z dnia ARVOSEPT
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
Buhotiere-BP 89152, Saint-JacquesDe-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2097/05 z dnia ARVOXY 2500
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- 25g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek didecylodimetyloamonium,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 13g/kg]; dwuamino
propyl lauryl amina, CAS: 2372-82-9
[zaw. 35g/kg];
2098/05 z dnia BASOTANK D
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- 36g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 4 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2099/05 z dnia ARVOFOG
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
chlorek didecylodimetyloamonium,
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- CAS: 7173-51-5 [zaw. 6g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni maszyn
równieŵ mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2100/05 z dnia ARVODESCAM
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
chlorek didecylodimetyloamonium,
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- CAS: 7173-51-5 [zaw. 60g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn (równieŵ mających
kontakt z ŵywnością) oraz pomieszczeń hodowli zwierząt
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2101/05 z dnia ARVODERM
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
chlorek didecylodimetyloamonium,
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- CAS: 7173-51-5 [zaw. 15g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
mydło do mycia i dezynfekcji rąk
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2102/05 z dnia ARVOALIZE
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
chlorek didecylodimetyloamonium,
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- CAS: 7173-51-5 [zaw. 20g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2103/05 z dnia ARVODECID
01.02.2005
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Solvadis France, 3.rue de la
chlorek didecylodimetyloamonium,
Buhotiere-BP 89152, Saint-Jacques- CAS: 7173-51-5 [zaw. 2,5g/kg];
De-La-Lande, F-35091 Rennes
Cedex 9, Francja
płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni maszyn równieŵ mających
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2104/05 z dnia Rocima 101
26.01.2005
Hamburska Spółka Handlowa Acima Chemical Industries, Ltd. Im chlorek didecylodimetyloamonium,
H.S.H. Sp. z o.o., ul. Płowiecka Ochsensand, CH-9471 Buchs SG,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 50%];
1/3, 04-501 Warszawa
Szwajcaria
płynny preparat do przemysłowego przygotowywania roztworów wodnych
do zwalczania mikroorganizmów na przegrodach i konstrukcjach
budowlanych
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
2106/05 z dnia FONGIMUR
01.02.2005
Nordmann, Rassmann Polska
Sp. z o.o., ul. Królowej
Marysieńki 90, 02-954
Warszawa
Progiven, 221 Rue des Marais, F94132 Fontenay-Sous-Bois Cedex,
Francja
bromek laurylobenzyloamonu, CAS:
7281-04-1 [zaw. 50-60%]; chlorek
poliheksametylenobiguanidyny, CAS:
27083-27-8 [zaw. 2,65%];
ciecz do przygotowywania roztworu uŵywanego do dezynfekcji powierzchni beczka HDPE; paletopokrytych pleśnią, glonami i porostami
kontener HDPE
2107/05 z dnia Acticide GR
01.02.2005
Fuchs Oil Corporation (Pl) Sp.
z o.o., ul. Kujawska 102, 44101 Gliwice
THOR CHEMIE GmbH,
Landwehrstrasse 1, D-67346
Speyer, Niemcy
trój-(2-hydroksyetylo)produkt w postaci ciekłej, uŵywany w procesie produkcji
sześciohydroksytrójazyna, CAS: 4719-04- wodorozcieńczalnych środków smarnych stosowanych do obróbki metalu;
4 [zaw. 80%];
przeznaczony do zakonserwowania przemysłowych cieczy smarnych na
okres ich przechowywania oraz w celu przedłuŵenia ŵywotności środka
chłodząco-smarującego po rozcieńczeniu wodą
beczka PE
Kat: II Grupy: 8,
10
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 13
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2111/05 z dnia Antymicrobial 7287
01.02.2005
Inaqua Poland PolskoNiemiecka Sp. z o.o., ul.
Powstańców Śląskich 6, 43-300
Bielsko-Biała
The Dow Chemical Company,
Michigen Operations/DBNPA Plant,
Midland 48667, Michigan, Stany
Zjednoczone
2114/05 z dnia AGRI'GERM 2000
01.02.2005
„CEETAL–POL” Sp. z o.o., ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid, CAS: ciecz przeznaczona do konserwacji wody w układach zamkniętych i
beczka PE; kontener ICB
10222-01-2 [zaw. 20%];
przepływowych z recyrkulacją wody chłodzącej, w układach odwróconej
(PP)
osmozy, układy płuczek powietrznych, do konserwacji płynów do obróbki
metali oraz przeznaczona do zapobiegania i hamowania powstawaniu śluzu
na materiałach, wyposaŵeniu i konstrukcjach stosowanych w przemyśle
celulozowo-papierniczym, petrochemicznym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 12 miesięcy od
12, 13
daty produkcji
na czas
nieokreślony
glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 40g/l];
formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 31,5g/l];
chlorek di-decylo di-metylo amoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 100g/l]; glioksal,
CAS: 107-22-2 [zaw. 32g/l];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu w hodowli zwierząt, do
dezynfekcji powierzchni w ośrodkach medycznych, instytucjach
publicznych oraz do dezynfekcji podłóg, ścian i powierzchni (niemających
kontaktu z ŵywnością) w przemyśle spoŵywczym
butelka HDPE; kanister
HDPE; beczka HDPE
2115/05 z dnia Sokrena
01.02.2005
"Skamex Company Ltd" Sp. z Bode Chemie GmbH & Co,
o.o., ul. Częstochowska 38/52, Melanchthonstrasse 27, D-22525
93-121 Łódų
Hamburg, Niemcy
chlorek didecylodimetyloamonowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 7g/100g];
płyn przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni (równieŵ
saszetka (poliester/PE);
mających kontakt z ŵywnością) w przemyśle spoŵywczym oraz w kuchniach butelka HDPE; kanister
i stołówkach szpitalnych
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2116/05 z dnia Mikrobac food
01.02.2005
"Skamex Company Ltd" Sp. z Bode Chemie GmbH & Co,
o.o., ul. Częstochowska 38/52, Melanchthonstrasse 27, D-22525
93-121 Łódų
Hamburg, Niemcy
chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 płyn przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni (równieŵ
saszetka (poliester/PE);
[zaw. 9,9g/100g]; aurylamine
mających kontakt z ŵywnością) w przemyśle spoŵywczym oraz w kuchniach butelka HDPE; kanister
dipropylenediamine, CAS: 2372-82-9
i stołówkach szpitalnych
HDPE
[zaw. 6,8g/100g];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2117/05 z dnia PERMETHRIN 25/75
01.02.2005
TECHNICAL
SUMI-AGRO Poland Sp. z o.o., Sumitomo Chemical Company Ltd., permetryna techniczna 25/75, CAS:
ul. Jana Pawła II 80, 00-175
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 52645-53-1 [zaw. 93,0-99,9%];
Warszawa
Osaka, Japonia
ciecz, przeznaczona do produkcji produktów biobójczych przeznaczonych
do utrzymywania higieny człowieka, produktów do konserwacji drewna w
celu zabezpieczania przed organizmami niszczącymi drewno oraz
produktów biobójczych do zwalczania stawonogów
beczka metalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1,
3 lata od daty
Kat: II Grupy: 8, produkcji
Kat: III Grupy: 18
na czas
nieokreślony
2118/05 z dnia ESBIOTHRIN T.G.
01.02.2005
SUMI-AGRO Poland Sp. z o.o., Sumitomo Chemical Company Ltd., esbiotryna techniczna [zaw. min. 93%];
ul. Jana Pawła II 80, 00-175
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,
Warszawa
Osaka, Japonia
ciecz, przeznaczona do produkcji produktów biobójczych przeznaczonych
do zwalczania stawonogów
beczka metalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2122/05 z dnia Nalco Varicid BCD
14.02.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
BioLab Inc., 1400 Michigan Street,
Adrian MI 49221, Stany
Zjednoczone
2123/05 z dnia SIO Activ Preparat
01.02.2005
przeciw insektom
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. "Ziołolek" Sp. z o.o., ul.
z o. o., ul. Starołęcka 189, 61- Pamiątkowa 5, 61-512 Poznań
341 Poznań
2124/05 z dnia Domestos czyszcząco14.02.2005
dezynfekujący spray
Unilever Polska S.A., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Lever Faberge Europe, Deltaweg
150, Postbus 46, 3130 AA
Vlaardingen, Holandia
bromochloro-5,5dimethylimidazolidine-2,4-dione, CAS:
32718-18-6, WE: 251-171-5 [zaw. 960 g/kg
(zaw. 96%)];
tabletki przeznaczone do kontroli powstawania drobnoustrojów, śluzu i
osadów pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach
wodnych: otwarte systemy recyrkulacyjnego chłodzenia wód, chłodnie
kominowe, skraplacze wyparne, instalacje wyciekowe (filtry przepływowe,
stawy ściekowe), w przemysłowych systemach płuczek wodnych oraz w
wodach stosowanych w pasteryzatorach browarniczych
pojemnik HDPE; beczka
produkt do
HDPE; zbiornik IBC (HDPE) profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
ethyl butylacetylaminopropionate
płyn do stosowania na skóre, przeznaczony do odstraszania owadów:
(inna nazwa: N-acetylo-N-butylo-.beta.- komarów, kleszczy, meszek, mrówek i os
alaninian etylu, nazwa handlowa:
Insect Repellent IR3535), CAS: 52304-366, WE: 257-835-0 [zaw. 20 g/100 g];
butelka HDPE
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
0,4-0,6%];
butelka PE z atomizerem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
płyn czyszcząco-dezynfekcyjny w sprayu do czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni w gospodarstwach domowych
12 miesięcy od
daty produkcji
2125/05 z dnia PVP IODINE
14.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
International Specialty Products,
1361 Alps Rd, Wayne, N.J. 07470,
Stany Zjednoczone
homopolimer 1-etenylo-2-pirolidynonu produkt w postaci proszku o właściwościach biobójczych stosowany w
z jodyną, CAS: 25655-41-8 [zaw. 100%];
preparatach do higieny ciała oraz w higienie weterynaryjnej
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 3 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2126/05 z dnia ARO – PŁYN DO
14.02.2005
CZYSZCZENIA,
DEZYNFEKCJI I
WYBIELANIA
PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o., ul.
Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny
PCC Consumer Products Kosmet
Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4,5 g/100g aktywnego chloru];
Płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
ŵywnością
w zakładach przemysłu spoŵywczego i dezynfekcji powierzchni i urządzeń
sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej (poza obszarem medycznym);
produkt słuŵy do wybielania tkanin
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2129/05 z dnia Chlorynka W
14.02.2005
PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o., ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
Zakład Chemii Gospodarczej i
Samochodowej "Kosmet - Rokita"
Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56120 Brzeg Dolny
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4,5 g/100g aktywnego chloru]
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
ŵywnością
w zakładach przemysłu spoŵywczego i dezynfekcji powierzchni i urządzeń
sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej (poza obszarem medycznym);
produkt przeznaczony do wybielania tkanin
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
kat. 1, gr. 2, 4
na czas
nieokreślony
9 miesięcy od
daty produkcji
2132/05 z dnia ELTRA
14.02.2005
Ecolab Sp. z.o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 kwas nadoctowy (in situ), (1 mol=76g), proszek do chemiczno-termicznej dezyfekcji bielizny szpitalnej w procesie
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- CAS: 79-21-0, WE: 201-186-8
prania
42, Niemcy
[zaw.2,24%wag.] prekursory: 1. TAED (1
mol=228 g), CAS: 10543-57-4, WE: 234-1238 [zaw. 4%wag.]; 2. węglan disodu,
związek z nadtlenkiem wodoru (2:3) (1
mol=157 g), CAS: 15630-89-4, WE: 239-7076 [15%wag.];
worek papierowy; wiadeko produkt do
kartonowe
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2133/05 z dnia OZONIT
14.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 40g/kg]
42, Niemcy
proszek do dezyfekcji bielizny szpitalnej w procesie prania
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2134/05 z dnia OZONIT SUPER
14.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40589 kwas nadoctowy CAS: 79-21-0 [zaw.
Duesseldorf, Reisholzer Werfstr. 38- 80g/kg]
42, Niemcy
proszek do dezyfekcji bielizny szpitalnej w procesie prania
kanister HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2135/05 z dnia neoform D Spray
14.02.2005
"DR. WEIGERT POLSKA" Sp. z Chemische Fabrik Dr. Weigert
alkohol n-propylowy (inna nazwa:
ciecz do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w szpitalu oraz powierzchni i
o.o., ul. Francuska 18, 03-906 (GmbH & Co.), Muhlenhagen 85, D- propan-1-ol), CAS: 71-23-8 [zaw.
sprzętów mających kontakt z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
Warszawa
20539 Hamburg, Niemcy
45g/100g]; alkohol izopropylowy (inna
nazwa: propan-2-ol), CAS: 67-63-0 [zaw.
25g/100g]; alkohol etylowy (inna
nazwa: etanol), CAS: 64-17-5 [zaw.
4,7g/100g];
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2136/05 z dnia BARDAC 22
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
chlorek N,N-didecylo-N,Npłyn przeznaczony do zwalczania glonów w basenach kąpielowych,
dimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. przemysłowych systemach wody chłodzącej, zapobiegania powstawaniu
50-52%];
śluzu w wodach chłodzących
beczka PE; kontener IBC
(PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
2 lata od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
2137/05 z dnia Barquat PQ2
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
polimer chlorku N,N-dimetylo-2hydroksypropyloamoniowego, CAS
25988-97-0 [zaw. 49-51%];
płyn przeznaczony do zwalczania glonów w basenach kąpielowych,
przemysłowych systemach wody chłodzącej
beczka PE; kontener IBC
(PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
Kat: II Grupy: 11
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2138/05 z dnia GLYDANT
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5dimetyloimidazoline-2,4-dione, CAS:
6440-58-0 [zaw. 55%];
płynny środek do konserwacji wyrobów w opakowaniach zamkniętych (np. kanister PE; beczka PE;
kosmetyki, produkty chemii gospodarczej)
kontener IBC (PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2139/05 z dnia GLYDANT 2000
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, CAS:
6440-58-0 [zaw. 70 ± 1%];
płyn przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczanych w
opkowaniach zamkniętych (np. kosmetyki, produkty chemii gospodarczej)
kanister PE; beczka PE;
kontener IBC (PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2140/05 z dnia Glydant Plus Granular
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
butylokarbaminian 3-jodo-2granulat przeznaczony do konserwacji wyrobów w opakowaniach
propynylu, CAS: 55406-53-6 [zaw.
zamkniętych (np. kosmetyki, produktu chemii gospodarczej)
5±0,5%]; 1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, CAS:
6440-58-0 [zaw. 95±1%];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2141/05 z dnia GLYCACIL-L
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
butylokarbaminian 3-jodo-2propynylu, CAS: 55406-53-6 [zaw. 10%];
2142/05 z dnia ISOCIL- SG
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
2143/05 z dnia GLYDANT PLUS LIQUID
23.02.2005
Lonza AG Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce,
ul. Smoleńskiego 4 m 15, 01698 Warszawa
Lonza AG, Munchensteinerstrasse
38, CH-4002 Basel, Szwajcaria
płyn przeznaczony do konserwacji wyrobów w opkowaniach zamkniętych
(np. kosmetyki, produkty chemii gospodarczej)
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hpłyn przeznaczony do konserwacji wyrobów w opkowaniach zamkniętych
izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol- (np. kosmetyki, produkty chemii gospodarczej)
3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5%];
kanister PE; beczka PE;
kontener IBC (PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, CAS:
6440-58-0 [zaw. 70±1%];
butylokarbaminian 3-jodo-2propynylu, CAS: 55406-53-6 [zaw. 2,8
0,5%];
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do konserwacji wyrobów w opkowaniach zamkniętych
(np. kosmetyki, produkty chemii gospodarczej)
2148/05 z dnia ROKO CLASIK WC TRIO
14.02.2005
PŁYN DO
CZYSZSZCZENIA I
DEZYNFEKCJI
PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o., ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
PCC Consumer Products Kosmet
Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56120 Brzeg Dolny
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [roztwór Płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
butelka HDPE; kanister
zawierający 4,5 g/100g aktywnego chloru]; ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego i dezynfekcji powierzchni i HDPE
urządzeń sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej (poza obszarem
medycznym); produkt posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze,
prątkobójcze i wirusobójcze; produkt przeznaczony do wybielania tkanin.
Produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2151/05 z dnia ANTI - GERM MAMOGEL Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, Penngar S.A., Z.I. Le Roineau,
14.02.2005
72500 Vaas, Francja
72500 Vaas, Francja
chlorhexidine digluconate, CAS: 1847251-0 [zaw. 0,5%];
płyn do dezynfekcji strzyków krów po udoju
bidon HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2154/05 z dnia GALOX PRATIC P
14.02.2005
Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, Penngar S.A., Z.I. Le Roineau,
72500 Vaas, Francja
72500 Vaas, Francja
monohydrat poliheksametylenu
biguanidyny, CAS: 27083-27-8 [zaw.
3,2%];
płyn do dezynfekcji strzyków krów przed i po udoju
bidon HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2155/05 z dnia GALOX IOFILM
14.02.2005
Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, Penngar S.A., Z.I. Le Roineau,
72500 Vaas, Francja
72500 Vaas, Francja
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,36%];
płyn do dezynfekcji strzyków krów po udoju
bidon HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2156/05 z dnia ANTI - GERM STERIPIS
14.02.2005
Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, Penngar S.A., Z.I. Le Roineau,
72500 Vaas, Francja
72500 Vaas, Francja
monohydrat poliheksametylenu
biguanidyny, CAS: 27083-27-8 [zaw.
0,8%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 0,4%];
płyn do dezynfekcji strzyków krów przed udojem
bidon HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2158/05 z dnia PROSAN - Ściereczki do
14.02.2005
higieny udoju krów i
innych zwierząt
"PROSAN" Sp. z o.o., ul.
Wielkopolska 56 B, 56-416
Twardogóra
Prosan Sp. z o.o., ul. Wysoka
40/42, 90-037 Łódų
Kwas d-glukonowy, związek z N,N″bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1),
CAS: 18472-51-0 [zaw. 1ml/l]
włóknina nasączona roztworem do dezynfekcji udoju krów i innych
zwierząt
wiadro PP
2165/05 z dnia BTC 2125 M 50
14.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Stepan Europe, Chemin Jongking,
B.P. 127, 38343 Voreppe Cedex,
Francja
N-alkilo-dimetylo-benzylo-amonowy
ciecz o właściwościach biobójczych przeznaczona do stosowania w
beczka HDPE
chlorek (chlorek
preparatach myjąco-dezynfekujących i środkach sanitarnych do dezynfekcji
alkilodimetylobenzyloamoniowy), CAS: powierzchni nie mających kontaktu z ŵywnością i dezynfekcji powierzchni
68391-01-5 [zaw. 25%]; N-alkilo-dimetylo- mających kontakt z ŵywnością
etylo-benzylo-amonowy chlorek
(chlorek
dimetyloetylobenzyloamoniowy), CAS:
85409-23-0 [zaw. 25%];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2167/05 z dnia NALCO 74724
14.02.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
glutaraldehyd, CAS: 111-30-8, WE: 203Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
856-5 [zaw. 240 g/kg (zaw. 24%)];
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Espanola SA, Celra Plant,
Poligono Industrial de Celrá, s/n,
17460 Celrá (Gerona), Hiszpania;
4) Nalco France SAS, Zl 431 Avenue
Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Cedex, Francja; 5) Nalco France
SAS, 5 Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 6) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
płyn przeznaczony do zwalczania mikroorganizmów (grzybów, droŵdŵy,
bęben HDPE; zbiornik ICB
bakterii) oraz śluzu pochodzenia mikrobiologicznego przy produkcji papieru (HDPE); samochód
z zastosowaniem wody; stosowany w przemyśle celulozowym i
cysterna
papierniczym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2168/05 z dnia NALCO 7647
14.02.2005
Nalco Polska Sp.z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hpłyn przeznaczony do zwalczania bakterii, grzybów i śluzu w instalacjach
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol- przemysłu papierniczego
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5%];
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Espanola SA, Celra Plant,
Poligono Industrial de Celrá, s/n,
17460 Celrá (Gerona), Hiszpania;
4) Nalco France SAS, Zl 431 Avenue
Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Cedex, Francja; 5) Nalco France
SAS, 5 Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 6) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE); samochód
cysterna
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 365 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2169/05 z dnia Nalco Bactolyse 74815
14.02.2005
Nalco Polska Sp.z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 24%]; płyn przeznaczony do kontroli bakterii tlenowych i beztlenowych w
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
otwartych i zamkniętych (recyrkulacyjnych) przemysłowych systemach
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
wody chłodzącej oraz do zapobiegania powstawaniu śluzu w przemyśle
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
papierniczym
3) Nalco Espanola SA, Celra Plant,
Poligono Industrial de Celrá, s/n,
17460 Celrá (Gerona), Hiszpania;
4.) Nalco France SAS, Zl 431
Avenue Ambroise Croizat, 38920
Crolles Cedex, Francja; 5) Nalco
France SAS, 5 Rue Rosa Bonheur,
59290 Wasquehal, Francja; 6)
Nalco Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE); samochód
cysterna
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2170/05 z dnia Nalco 8514
14.02.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
didecyldimethyl ammonium chloride,
Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 100
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
g/kg (zaw. 10%)];
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Deutschland GmbH,
Biebesheim Plant, Justus von Liebig
Strasse 11, Bibesheim am Rhein,
Niemcy; 4) Nalco Espanola SA,
Celra Plant, Poligono Industrial de
Celrá, s/n, 17460 Celrá (Gerona),
Hiszpania; 5) Nalco Limited,
Weavergate Works, Winnington
Avenue, Cheshire CW8 4DX,
Winnington, Northwich, Wielka
Brytania
płyn przeznaczony do kontroli mikroorganizmów (w szczególności glonów,
grzybów i bakterii tworzących śluz) w przemysłowych systemach wodnych
bęben HDPE; zbiornik IBC
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2171/05 z dnia Nalco 73500
14.02.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
glutaraldehyd (inna nazwa: glutaral),
Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
CAS: 111-30-8, WE: 203-856-5 [zaw. 240
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
g/kg (zaw. 24%)];
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Espanola SA, Celra Plant,
Poligono Industrial de Celrá, s/n,
17460 Celrá (Gerona), Hiszpania;
4) Nalco France SAS, Zl 431 Avenue
Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Cedex, Francja; 5) Nalco France
SAS, 5 Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 6) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów oraz śluzu
pochodzenia mikrobiologicznego w otwartych i zamkniętych
(recyrkulacyjnych) przemysłowych systemach wody chłodzącej oraz w
systemach płuczek powietrznych
bęben HDPE; zbiornik IBC
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2172/05 z dnia Nalco 77350
14.02.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
glutaraldehyd, CAS: 111-30-8, WE: 203Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
856-5 [zaw. 240 g/kg (zaw. 24%)];
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Espanola SA, Celra Plant,
Poligono Industrial de Celrá, s/n,
17460 Celrá (Gerona), Hiszpania;
4) Nalco France SAS, Zl 431 Avenue
Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Cedex, Francja; 5) Nalco France
SAS, 5 Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 6) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów oraz śluzu
pochodzenia mikrobiologicznego w otwartych i zamkniętych
(recyrkulacyjnych) przemysłowych systemach wody chłodzącej, w
pasteryzatorach z zastosowaniem wody, w systemach wód oraz w
systemach płuczek powietrznych
bęben HDPE; zbiornik IBC
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2173/05 z dnia Nalco 74748
14.02.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Deutschland GmbH,
Biebesheim Plant, Justus von Liebig
Strasse 11, Bibesheim am Rhein,
Niemcy; 4) Nalco Espanola SA,
Celra Plant, Poligono Industrial de
Celrá, s/n, 17460 Celrá (Gerona),
Hiszpania; 5) Nalco Limited,
Weavergate Works, Winnington
Avenue, Cheshire CW8 4DX,
Winnington, Northwich, Wielka
Brytania
2174/05 z dnia Nalco Bactolyse 74826
14.02.2005
Nalco Polska Sp.z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco France
SAS, Zl 431 Avenue Ambroise
Croizat, 38920 Crolles Cedex,
Francja
2175/05 z dnia 3M Steri-Gas
14.02.2005
3M Poland Spółka z o.o., al.
Arc Specialty Products, Balchem
Katowicka 117, Kajetany
Corporation, 95 Balchem Lane,
k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn Green Pond, South Carolina, Stany
Zjednoczone
2177/05 z dnia Szampon dla zwierząt
14.02.2005
insektobójczy
Viki Laboratories Dr Krzysztof
Słoń, ul. Estrady 11a, 05-080
Izabelin-Mościska
chlorek didecylodimetyloamonu (inna
nazwa: chlorek
dimetylodidecyloamoniowy, CAS: 717351-5, WE: 230-525-2 [zaw. 100 g/kg (zaw.
10%)];
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE); samochód
cysterna
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
methylenebisthiocyanate, CAS: 6317-18- płyn przeznaczony do kontroli bakterii, grzybów i śluzu pochodzenia
6 [zaw. 8,8%];
mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych
bęben HDPE; zbiornik ICB
(HDPE); samochód
cysterna
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
tlenek etylenu, CAS: 75-21-8 [zaw.
100%];
gaz do sterylizacji materiałów medycznych
naboje aluminiowe
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
płyn przeznaczony do zwalczania insektów u zwierząt
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
Viki Laboratories Dr Krzysztof Słoń, permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,3%
ul. Estrady 11a, 05-080 Izabelinwag.];
Mościska
płyn przeznaczony do kontroli mikroorganizmów powodujących tworzenie
się osadów (śluzu i szlamu) w zakladach produkcji celulozy, papieru i
tektury; zwalcza bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby oraz bakterie
zarodnikobójcze
na czas
nieokreślony
2179/05 z dnia Kathon LX
14.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, LTD. Im mieszanina: 5-chloro-2-methyl-2Hprodukt w postaci pasty stosowany w produkcji przemysłowej jako środek
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2Hkonserwujący w produkcji farb i lakierów umieszczony w opakowaniach
Szwajcaria
isothiazol-3-one ( 3:1), CAS: 55965-84-9 zamkniętych, działa przeciwko rozwojowi mikroorganizmów
[zaw. 0,5%];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
720 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2180/05 z dnia Rocima 551
14.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries, LTD./ a
Rohm and Haas Company, Im
Ochsensand, CH-9471 Buchs/ SG,
Szwajcaria
2-metylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 268220-4 [zaw. 4,94%]; 2,2'-dithiobis[Nmetylobenzamid], CAS: 2527-58-4 [zaw.
3,75 %];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
365 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2181/05 z dnia KATHON LX 1400
14.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Rohm and Haas UK LTD., Lenning
House 2, Masons Avenue Croydon,
CR9 3 NB, Wielka Brytania
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hpreparat w postaci cieczy przeznaczony do produkcji przemysłowej, jako
beczka (PE, stal); kontener produkt do
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol- środek konserwujący do wyrobów chemii budowlanej, emulsji lateksowych (PE, stal)
profesjonalnego
3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 14,7
w celu zapewnienia deklarowanej trwałości wyrobu
stosowania
%];
Kat: II Grupy: 6
720 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2182/05 z dnia ACTION 10
14.02.2005
Astral Pool Polska Sp. z o.o.,
ul. Borowska 264, 50-558
Wrocław
Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, symclosene, CAS: 87-90-1 [zaw. 83%];
08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania copper sulphate, CAS: 7758-98-7 [zaw.
0,6%];
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
preparat w postaci płynnej dyspersji przeznaczony do produkcji
przemysłowej, jako środek konserwujący do wyrobów chemii budowlanej,
klejów w celu zapewnienia deklarowanej trwałości wyrobu
produkt w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej
wiaderko PP
produkt do
powszechnego
stosowania
2183/05 z dnia Chlor w tabletkach- 20
14.02.2005
gr
(szybkorozpuszczalny)
Astral Pool Polska Sp. z o.o.,
ul. Borowska 264, 50-558
Wrocław
Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, symclosene, CAS: 87-90-1 [zaw. 50%];
08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania
produkt w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej
wiaderko PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2184/05 z dnia Chlor w tabletkach 14.02.2005
200 gr
Astral Pool Polska Sp. z o.o.,
ul. Borowska 264, 50-558
Wrocław
Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, symclosene, CAS: 87-90-1 [zaw. 86%];
08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania
produkt w postaci stałej, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej
wiaderko PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2185/05 z dnia Środek na zimę
14.02.2005
Astral Pool Polska Sp. z o.o.,
ul. Borowska 264, 50-558
Wrocław
Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, poliquat, CAS: 25988-97-0 [zaw. 12%];
08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania copper sulphate, CAS: 7758-98-7 [zaw.
3,11%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej zimą
pojemnik HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
7 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2186/05 z dnia TABLETKI
14.02.2005
DEZYNFEKUJĄCE
EKOJAVEL
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych "Ekoserwis", ul.
Bieŵuńska 2A, 03-578
Warszawa
Hydrachem, Gillmans Industrial
Estate, Natts Lane, Billingshurst,
West Sussex, RH14 9EZ, Wielka
Brytania
pojemnik HDPE
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2187/05 z dnia POLANA 914
14.02.2005
Przedsiębiorstwo HandlowoProdukcyjno-Usługowe
TRANSVET Sp. z o.o., ul.
Warszawska 63a, 62-800
Kalisz
Przedsiębiorstwo Handlowopodchloryn sodu, CAS 7681-52-9 [zaw. 50 roztwór wodny stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni mających
Produkcyjno-Usługowe TRANSVET g/l aktywnego chloru];
kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
Sp. z o.o., ul. Warszawska 63a, 62800 Kalisz
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
na czas
nieokreślony
dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 51580- produkt w postaci tabletek (3,35g) do rozpuszczania, przeznaczony do
86-0 [zaw. 1,5g aktywnego chloru/3,35g];
dezynfekcji powierzchni i sprzętów w placówkach słuŵby zdrowia i
weterynarii, opieki społecznej, oświatowych, w hotelach, gastronomii, w
przetwórstwie spoŵywczym, gospodarstwach domowych oraz do
dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
12 miesięcy od
daty produkcji
2188/05 z dnia EWA - antybakteryjne
15.02.2005
mydło w płynie
Zakład Chemii Gospodarczej
Zakład Chemii Gospodarczej M.
M. Jarzębowski i S. Bara S.C., Jarzębowski i S. Bara S.C.,
Rusociny 25 A, 97-306 Grabica Rusociny 25 A, 97-306 Grabica
Irgasan DP 300 (Triclosan; 2,4,4trichloro-2-hydroksy-difenylo-eter),
CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,02%];
2190/05 z dnia G 446 Budenat RF
15.02.2005
BUZIL-Werk Wagner GmbH &
Co. KG, Fraunhoferstr.17,
87700 Memmingen, Niemcy
BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.
KG, Fraunhoferstr.17, 87700
Memmingen, Niemcy
2191/05 z dnia Budenat ® LM D 447
15.02.2005
BUZIL-Werk Wagner GmbH &
Co. KG, Fraunhoferstr.17,
87700 Memmingen, Niemcy
BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.
KG, Fraunhoferstr.17, 87700
Memmingen, Niemcy
mydło w płynie przeznaczone do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek
płyn do dezynfekcji powierzchni w szpitalach, gabinetach lekarskich i
alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamo stomatologicznych, domach opieki, przedszkolach, halach sportowych i
nionowy, CAS 85409-23-0 [zaw.3,325%];
podobnych obiektach
chlorek
alkilobenzylodimetyloamonionowy, CAS
68391-01-5 [zaw.3,325%]; chlorek
didecylodimetyloamonionowy, CAS 717351-5 [zaw.3,35%];
kasniter PE; worek(PE,
poliestru)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
chlorek
alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamo
nionowy, CAS: 85409-23-0 [zaw. 3,325%];
chlorek
alkilobenzylodimetyloamonionowy,
CAS: 68391-01-5 [zaw. 3,325%]; chlorek
didecylodimetyloamonionowy, CAS:
7173-51-5 [zaw. 3,35%];
kanister PE; butelka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w szpitalach, gabinetach
lekarskich i stomatologicznych, doamch opieki, przedszkolach, halach
sportowych, oraz do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń w przemyśle
przetwórstwa spoŵywczego, kuchniach i podobnych obiektach, takŵe
mających kontakt z ŵywnością i do dezynfekcji powierzchni w zakresie
higieny weterynaryjnej
2205/05 z dnia PERMEX
15.02.2005
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
Wielobranŵowe VET-AGRO Sp. VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 32, 20-616 Lublin
Lublin
permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw.
74,4g/100ml];
roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, przeznaczony do
zwalczania pcheł i kleszczy u psów
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
Wielobranŵowe VET-AGRO Sp. VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 32, 20-616 Lublin
Lublin
(1RS, 3RS, 1RS, 3RS)-3-(2.2dichlorowinylo)-2dimetylocyklopropanokarbo-ksylan 3fenoksybenzlu (permetryna), CAS:
52645-53-1 [zaw. 25 g/100ml],
koncentrat do sporządzania roztworu przeznaczonego do zwalczania
owadów: pchły, wszy, wszoły, karaluchy, mrówki, osy, szerszenie, rybiki
oraz pajęczaków: kleszcze, pająki, świerzbowce, roztocza
butelka PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2214/05 z dnia EKTOPAR®
23.02.2005
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
Wielobranŵowe VET-AGRO Sp. VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 32, 20-616 Lublin
Lublin
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna),
CAS: 52645-53-1 [zaw. 74,4g/100ml];
roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, przeznaczony do
zwalczania pcheł i kleszczy u psów
pipetka (polietylen (PE))
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2218/05 z dnia FUGA - SPOINA O
23.02.2005
WŁAŚCIWOŚCIACH
BIOBÓJCZYCH
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdroŵeniowe "Impuls" mgr
Wdroŵeniowe "Impuls" mgr inŵ.
inŵ. Władysław Fediuk, ul.
Władysław Fediuk, Zakład
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
produkcyjny, ul. Zastawna 34, 83000 Pruszcz Gdański
sól sodowa 2-bifenylu, CAS: 132-27-4
[zaw. 0,2%];
produkt w postaci proszku, spoina cementowo-poculanowa SCP 35 o
właściwościach biobójczych, zapewniająca odporność powierzchni na
rozwój grzybów i pleśni, przeznaczona do pomieszczeń produkcyjnych,
magazynowych, łaųni, pralni
wiadro PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
na czas
nieokreślony
2209/05 z dnia Ektopar
15.02.2005
®
spray
12 miesięcy od
daty produkcji
2219/05 z dnia VISTULA - FARBA O
23.02.2005
WŁAŚCIWOŚCIACH
BIOBÓJCZYCH
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdroŵeniowe "Impuls" mgr
Wdroŵeniowe "Impuls" mgr inŵ.
inŵ. Władysław Fediuk, ul.
Władysław Fediuk, Zakład
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
produkcyjny, ul. Zastawna 34, 83000 Pruszcz Gdański
IPBC (3-jodo-2-propynylo-nbutylokarbaminian), CAS: 55406-53-6
[zaw. 0,13%];
farba w postaci płynnej dyspersji o właściwościach przeciwgrzybicznych
wiadro PE
przeznaczona do malowania pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i
mieszkaniowych naraŵonych na wilgoć i zwiększone ryzyko zagrzybienia;
zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni na pomalowanych
powierzchniach w przemyśle spoŵywczym, farmaceutycznym, gastronomii,
pomieszczeniach hodowlanych oraz na basenach i w łaųniach
2221/05 z dnia Rocima 360
23.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD., Im diuron, CAS: 330-54-1 [zaw. 33%];
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
Szwajcaria
płynna dyspersja do produkcji przemysłowej, stosowana jako środek
przeciwko algom w wodorozcieńczalnych powłokach zewnętrznych
budynków
2222/05 z dnia Rocima 518
23.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD., Im 1,2-benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
33-5 [zaw. 7,5%];
Szwajcaria
dithiobenzmethylamide, CAS: 2527-58-4
[zaw. 3,8%];
ciekła dyspersja do produkcji przemysłowej stosowana jako środek
konserwujący do wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych
(kleje, farby, tynki, wypełniacze, powłoki, ŵywice); zabezpiecza przed
grzybami
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
2160 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
1800 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
2223/05 z dnia Rocima 520 S
23.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
2224/05 z dnia ROCIMA ™ 523
23.02.2005
MICROBICIDE
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
ACIMA Chemical Industries Ltd.
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa (Spółka zaleŵna, będąca w 100%
własnością The Dow Chemical
Comapany) Im Ochsensand, CH9471 Buchs, Szwajcaria
2225/05 z dnia ROCIMA™ 554
23.02.2005
MICROBICIDE
Acima Chemical Industries LTD., Im bronopol (INN), CAS: 52-51-7 [zaw.
ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do beczka (PE, stal); kontener produkt do
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
14,7%]; mieszanina (3:1) 5-chloro-2wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych (takich jak ŵywice i (PE, stal)
profesjonalnego
Szwajcaria
methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2inne produkty techniczne), zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
stosowania
methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 5596584-9 [zaw. 0,5%];
Bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 15 g/100g];
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS
220-239-6) (Mieszanina CMIT/MIT),
CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,5 g/100g];
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries LTD., Im bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 10g/100g
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
(10%)];
Szwajcaria
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT), CAS
2682-20-4 [zaw. 9,5g/100g (9,5%)];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS:
26530-20-1 [zaw. 2g/100g (2%)];
Kat: II Grupy: 6
1080 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
ciecz do produkcji przemysłowej, stosowana jako środek konserwujący do
wyrobów technicznych umieszczanych w opakowaniach zamkniętych,
zapobiega rozwojowi mikroorganizmów
beczka (polietylen wysokiej produkt do
gęstości (HDPE))
profesjonalnego
kontener (polietylen
stosowania
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do
wyrobów wodnych umieszczanych w opakowaniach zamkniętych,
zabezpiecza przed grzybami, bakteriami i zapobiega rozwojowi
mikroorganizmów
beczka (polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
kontener (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechego
stosowania
2226/05 z dnia Topax C
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
1) Ecolab GmbH & Co. OHG,
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 [zaw.35%];
Duesseldorf, Niemcy; 2) Ecolab Sp.
z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków, Zakład w Raciborzu
2227/05 z dnia Topax DD
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
2228/05 z dnia Sator
28.02.2005
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kontaktujących się z
ŵywnością
kanister HDPE; kontener
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Ecolab GmbH & Co. OHG,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, płyn do pianowej dezynfekcji powierzchni, równieŵ kontaktujących się z
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 CAS: 68424-85-1 [zaw. 7,5%];
ŵywnością
Duesseldorf, Niemcy
poliheksametyleno biguanidyna, CAS:
27083-27-8 [zaw.0,5%];
butelka HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 54%];
Duesseldorf, Niemcy
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2229/05 z dnia Tenn Desinfekt
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 51580- proszek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, mających równieŵ
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 86-0 [zaw. 1%];
kontakt z ŵywnością
Duesseldorf, Niemcy
wiadro HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2230/05 z dnia Diesin Forte
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
chlorek alkilo-dimetylo-benzylo
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 amoniowy (inna nazwa: chlorek
Duesseldorf, Niemcy
benzalkoniowy), CAS: 68424-85-1 [zaw.
15%];
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2231/05 z dnia Marketguard D 300
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
chlorek
płyn do dezynfekcji powierzchni mających równieŵ kontakt z ŵywnością
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 laurylodimetylobenzyloamoniowy, CAS:
Duesseldorf, Niemcy
85409-22-9 [zaw. 34,3%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, urządzeń
sanitarnych, ścian, kabin natryskowych, otworów ściekowych, syfonów, a
takŵe powierzchni mających kontakt z ŵywnością
płyn do mycia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni
2232/05 z dnia Marketguard D 500
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
chlorek
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 dimetyloalkilobenzyloamoniowy, CAS:
Duesseldorf, Niemcy
61789-71-7 [zaw. 9, 35%];
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni mających równieŵ
kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2233/05 z dnia Marketguard D 800
28.02.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 80%];
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589
Duesseldorf, Niemcy
płyn do dezynfekcji powierzchni równieŵ kontaktujących się z ŵywnością
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2234/05 z dnia Rocima 560
28.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD. Im methyl-4-isothiazolin-3-one, CAS: 2682- ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
20-4 [zaw. 9,7%]; mieszanina (3:1): 5wyrobów (farb, ŵywic i pochodnych) umieszczanych w opakowaniach
Szwajcaria
chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
zamkniętych
oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one,
CAS: 55965-84-9 [zaw. 1%];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2235/05 z dnia Rocima 562
28.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD. Im benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 ciecz stosowana jako środek konserwujący do wyrobów (farb, substancji
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
[zaw. 5%]; methyl-4-isothiazolin-3-one, wiąŵących i pochodnych) umieszczonych w opakowaniach zamkniętych
Szwajcaria
CAS: 2682-20-4 [zaw. 4%]; mieszanina
(3:1): 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,4%];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2237/05 z dnia ROCIMA™ 607 Biocide
28.02.2005
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
Acima Chemical Industries LTD. Im 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT), CAS: płynna dyspersja do produkcji przemysłowej stosowana jako środek
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
2634-33-5 [zaw. 12g/100g (12%)];
konserwujący produkty (farby i kleje) w opakowaniu zamkniętym,
Szwajcaria
przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów
bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 10g/100g
(10%)];
beczka (polietylen wysokiej
gęstości (HDPE))
kontener (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
kanister (polietylen
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: II Grupy: 6
720 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
2238/05 z dnia Rocima 608
28.02.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD. Im bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 15%];
pasta do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący w
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 produkcji farb i lakierów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych,
Szwajcaria
[zaw. 10%]; mieszanina (3:1): 5-chloro- działa przeciwko rozwojowi mikroorganizmów
2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 5596584-9 [zaw. 0,5%];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
330 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2245/05 z dnia THERINKO
28.02.2005
GC CONSULTING Graŵyna
Zaborowska, ul. Przecławska
5, 03-879 Warszawa
GC CONSULTING Graŵyna
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
płynny środek o właściwościach bakteriobójczych do mycia powierzchni z
Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03- CAS: 7173-51-5 [zaw. 5%]; 2-propanol,
metali i ich stopów, tworzyw sztucznych i gumy w przemyśle spoŵywczym
879 Warszawa
CAS: 67-63-0 [zaw. 6-7%]; 20% wodny
roztwór diglukonianu chlorheksydyny,
CAS: 18472-51-0 [zaw. 2,5%];
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
480 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2247/05 z dnia THERINKO-PIAN
28.02.2005
GC CONSULTING Graŵyna
Zaborowska, ul. Przecławska
5, 03-879 Warszawa
GC CONSULTING Graŵyna
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
płynny neutralny preparat myjący o właściwościach bakteriobójczych, silnie hobok (kanister) PE
Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03- CAS: 7173-51-5 [zaw. 5%]; 2-propanol,
pieniący do stosowania z agregatem spieniającym lub mycia klasycznego w
879 Warszawa
CAS: 67-63-0 [zaw. 2%]; 20% wodny
zakładach przemysłu spoŵywczego
roztwór diglukonianu chlorheksydyny,
CAS: 18472-51-0 [zaw. 1,6%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
480 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2250/05 z dnia THEROXON-GC
28.02.2005
GC CONSULTING Graŵyna
Zaborowska, ul. Przecławska
5, 03-879 Warszawa
GC CONSULTING Graŵyna
kwas nadoctowy, CAS:79-21-0 [zaw. 15Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03- 18%]; woda utleniona, CAS: 7722-84-1
879 Warszawa
[zaw. 55-60%];
płynny środek o działaniu dezynfekującym do stosowania w urządzeniach
produkcyjnych, zbiornikach, rurociągach, maszynach napełniających oraz
do mycia powierzchni mających kontakt z ŵywnością w przemyśle
spoŵywczym
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 180 dni od daty
produkcji
31.12.2024
2251/05 z dnia STOPER-1
28.02.2005
GC CONSULTING Graŵyna
Zaborowska, ul. Przecławska
5, 03-879 Warszawa
GC CONSULTING Graŵyna
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
płynny środek do dezynfekcji wody, ma działanie bakteriobójcze, hamuje
Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03- CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; 2-propanol,
rozwój mikroorganizmów
879 Warszawa
CAS: 67-63-0 [zaw. 19%]; 20% wodny
roztwór diglukonianu chlorheksydyny,
CAS: 18472-51-0 [zaw. 2,5%];
hobok (kanister) PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
360 dni od daty
produkcji
31.12.2024
2252/05 z dnia Alkyl Dimethyl Benzyl
28.02.2005
Ammonium Chloride
Zakłady Chemiczne ANSER Sp. Jiang Su Fei Xiang Chemical Co.
alkyl dimethyl benzyl ammonium
z o o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Ltd, Feng Huang Town, Zhang Jia chloride, CAS: 68424-85-1 [zaw. 79-81%];
Warszawa
Gang City, Jiang Su Province, Chiny
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt w postaci cieczy przeznaczony do stosowania w produktach jako
składnik czynny do impregnacji drewna
2253/05 z dnia Kathon 14%
28.02.2005
Zakłady Chemiczne ANSER Sp. Newsmart (Nantong) Chem-Spec
z o o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Ind., #4-6, Building one, 31
Warszawa
Yaogang Road, 226006 Nantong,
Chiny
mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-4isotiazolin-3-on oraz 2-metylo-4isotiazolin-3-on , CAS: 55965-84-9 [zaw.
13,1-15,5%];
2254/05 z dnia BROS Granulat na
28.02.2005
myszy i szczury
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
2259/05 z dnia BROS Płatki na myszy i
28.02.2005
szczury
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
2261/05 z dnia Płyn ma meszki.
28.02.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
proszek przeznaczony do konserwacji wyrobów w opakowaniach
zamkniętych w celu ochrony przed działaniem drobnoustrojów i
zapewnienia trwałości, zalecany do farb, emulsji polimerowych, klejów,
tynków, glinek ceramicznych, roztworów celulozowych, atramentów,
produktów chemii gospodarczej i innych
beczka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’granulat przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni
bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw.
0,005%];
saszetka laminatowa
(PET/PE, PET/Alu/PE);
butelka PE; wiadro PE;
worek PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 14 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’preparat w postaci płatków, śruty owsianej przeznaczony do zwalczania
bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy- gryzoni
1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw.
0,005%];
saszetka laminatowa
(PET/PE, PET/Alu/PE);
butelka PE; wiadro PE;
worek PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 14 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-mtoluamid), CAS: 134-62-3 [zaw. 15%];
butelka PE; butelka PE z
atomizerem
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
preparat w postaci płynu do odstraszania meszek
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2269/05 z dnia Spray na meszki
28.02.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-mtoluamid), CAS: 134-62-3 [zaw. 15%];
preparat w postaci aerozolu do odstraszania meszek
2271/05 z dnia Supercyp 6 WP
28.02.2005
BROS Sp. j. P. Miranowski, ul.
Sokoła 7/6, 60-644 Poznań
BROS Sp. j. P. Miranowski, ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- preparat w postaci proszku do zwalczania owadów, przeznaczony do
2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan sporządzania zawiesiny wodnej
(RS)-α-cyjano-3fenoksybenzylu
(cypermetryna) (inna nazwa: 3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.cyjano-3-fenoksybenzylu) CAS: 5231507-8 [zaw. 5% (5 g/100g)];
puszka (stal, aluminium)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
saszetka (PET/PE); torebka produkt do
(PE, PET/PE); wiaderko
powszechnego
(PE, PP)
stosowania
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 1%
(1 g/100g)];
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy (butotlenek
piperonylu/ PBO), CAS: 51-03-6 [zaw. 2%
(2 g/100g)];
2272/05 z dnia BROS Krążek na mole
28.02.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
olejek lawendowy, CAS: 91722-69-9 [zaw. preparat w postaci ŵelu w zawieszce plastikowej do odstraszania moli
3g/11,5g zawieszki];
opakowanie bezpośrednie: produkt do
woreczek (PA/PE);
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2275/05 z dnia BROS Ziarno na myszy i Bogusława Miranowska, Piotr
15.03.2005
szczury
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’preparat w postaci ziarna przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i
bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy- innych gryzoni
1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw.
0,005%];
saszetka laminatowa
(PET/PE, PET/Alu/PE);
butelka PE; wiadro PE;
worek PE
Kat: III Grupy: 14 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
2277/05 z dnia ALGA STOP EXTRA
28.02.2005
Astral Pool Polska Sp. z o.o.,
ul. Borowska 264, 50-558
Wrocław
Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, poliquat, CAS: 25988-97-0 [zaw. 8%];
08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania
2279/05 z dnia Renomal farba
Malak Sp. z o.o., ul. Lędzińska Malak Sp. z o.o., ul. Lędzińska 18,
15.03.2005
renowacyjna do betonu 18, 43-143 Lędziny
43-143 Lędziny
2281/05 z dnia PERAMEX
20.04.2005
alkilodimetylobenzyloamonochlorek,
CAS: 63449-41-2 [zaw. 0,2% wag.];
MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. MEXEO Wiesław Hreczuch, ul.
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
Parkowa 28b/6, 47-220
Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - 5%]; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1
Kędzierzyn - Koųle
Koųle
[zaw. 27%]; kwas octowy, CAS: 64-19-7
[zaw. 5%];
płyn przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w
basenie kąpielowym oraz na powierzchni wokół basenu
pojemnik HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
7 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
farba dyspersyjna przeznaczona do renowacji kostki brukowej, zabezpiecza wiadro PE
przed mchem i algami
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płyn stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i kanister HDPE; beczka
środkami ŵywienia zwierząt (wyposaŵenie, pojemniki, naczynia i sprzęt
HDPE; kontener HDPE
kuchenny, powierzchnie i rurociągi związane z produkcją, transportem,
przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków ŵywienia zwierząt
lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spoŵycia) przeznaczonych
dla ludzi i zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2282/05 z dnia PULNEX
15.03.2005
Maciej Koncerewicz "DeInsect" Dezynfekcja,
Dezynsekcja, Deratyzacja, ul.
Szafrańska 19, 92-605 Łódų
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A, permetryna 95% (cis/trans 25/75) CAS proszek przeznaczony do zwalczania insektów latających (osy, komary),
Nona Strada 57, 35129 Padova,
52645-53-1 [zaw. 0,5g/100g];
biegających (prusaki, mrówki, rybiki, pająki, pchły, pluskwy, roztocza,
Włochy
kleszcze) w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pod
warunkiem zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
2284/05 z dnia Mergal K10N
15.03.2005
Troy Chemical Company BV
Troy Chemical Company BV,
Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis,
Piłsudskiego 41, 41-200
Holandia
Sosnowiec
2290/05 z dnia ALGA STOP
15.03.2005
Astral Pool Polska Sp. z o.o.,
ul. Borowska 264, 50-558
Wrocław
1,2-benzisothiazolin-3-on, CAS: 2634-33- płyn stosowany jako konserwant do wyrobów w opakowaniach
5 [zaw. 9,5%];
zamkniętych chemii gospodarczej i budowlanej
Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, quaternary ammonium compounds,
08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania benzyl-C10-16-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 68989-00-4 [zaw. 4%];
płyn przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w
basenie kąpielowym oraz na powierzchni wokół basenu
pudełko PP; wiaderko PP;
worek papierowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
hobok HDPE; beczka
HDPE; kontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
pojemnik HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
7 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2291/05 z dnia VIGONEZ NEPTUNE
Andrzej Jagło Vigonez Firma
India Industrie Chimiche S.p.A,
15.03.2005
SPRAY DO ZWALCZANIA Handlowa, ul. Ŵeńców 50, 30- Nona Strada 57, 35 129 Padwa,
PAJĄKÓW
734 Kraków
Włochy
tetrametryna, CAS: 7696-12-0, WE: 231711-6 [zaw. 0,3g/100g];
płyn przeznaczony do zwalczania pająków i zapobiegania tworzeniu się
pajęczyn
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan
m-fenoksybenzyl/Permetryna, CAS:
52645-53-1, WE: 258-067-9
[zaw. 0,6g/100g];
pojemnik z blachy
aluminiowej; kanister PE
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy/butotlenek
piperonylu (inna nazwa: butoksyd
piperonalu), CAS: 51-03-6, WE: 200-076-7
[zaw. 1,2g/100g];
2292/05 z dnia G 456 Budenat F
15.03.2005
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co. KG, Fraunhoferstr. 17,
87700 Memmingen, Niemcy
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co.
KG, Fraunhoferstr. 17, 87700
Memmingen, Niemcy
chlorek
płyn myjąco-dezynfekujący do łóŵek solariów, sprzętu będącego
alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamo wyposaŵeniem siłowni oraz zakładów sportowych
nionowy, CAS: 85409-23-0 [zaw. 0,24%];
chlorek
alkilobenzylodimetyloamonionowy,
CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,24%]; chlorek
didecylodimetyloamonionowy, 7173-515 [zaw. 0,24%];
butelka PET z rozpylaczem produkt do
profesjonalnego
stosowania
2 lata od daty
produkcji
2293/05 z dnia G 451 Combi-Clean
15.03.2005
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co. KG, Fraunhoferstr. 17,
87700 Memmingen, Niemcy
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co.
KG, Fraunhoferstr. 17, 87700
Memmingen, Niemcy
chlorek
alkilobenzylodimetyloamonionowy,
CAS: 68391-01-5 [zaw. 5%];
2298/05 z dnia BROS odstrasza krety,
15.03.2005
psy i koty
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
2300/05 z dnia Owadum Domowe
15.03.2005
Firma Wielobranŵowa "Bartosz Firma Wielobranŵowa "Bartosz
Dorociak", ul. Kolejowa 34, 46- Dorociak", ul. Kolejowa 34, 46-113
113 Wilków
Wilków
2314/05 z dnia BROS wkłady do elektro BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, ul.
14.03.2005
na komary
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
płyn myjąco-dezynfekujący do powierzchni mających równieŵ kontakt z
ŵywnością, stosowany w przemyśle spoŵywczym, hotelach i gastronomii
oraz w zakresie przetwórstwa ŵywności pochodzenia zwierzęcego
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
olejek lawendowy 10%, CAS: 91722-69- proszek przeznaczony do odstraszania kretów (wyłącznie na terenie
wiaderko (PE, PP); słoik
9 [zaw. 1-3%];
lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych) (PE, PP)
oraz psów i kotów
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
alfacypermetryna, CAS: 67375-30-8 [zaw. płyn do zwalczania owadów w higienie sanitarnej
0,01%];
butelka (PE, HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop- preparat w postaci wkładów - mat nasączonych substancją aktywną do
1-enylo)-cyklopropanokarboksylan
zwalczania owadów, uŵywanych w elektrofumigatorze (urządzeniu
(RS)-3-allilo-2-metylo-4elektrycznym)
oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2
izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie
1:3) (esbiotryna), CAS: 260359-57-7 [zaw.
22,8 mg/płytkę (2,47g/100g)];
opakowanie bezpośrednie:
folia: (poli(tereftalan) etylu
(PET)), aluminium (ALU),
chlorowany polietylen
(CPE), celofan)
opakowanie zewnętrzne:
karton (tektura)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2315/05 z dnia BROS Płyn na krety
14.03.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
olejek lawendowy, CAS: 91722-69-9 [zaw. płyn przeznaczony do odstraszania kretów wyłącznie na terenie lotnisk,
0,05%];
ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych
butelka (PE, PET, PCV,
COEX)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2317/05 z dnia Preparat Antygrzybiczny "Od A do Z" Sp. z o.o., ul.
14.03.2005
FUNGI-KILL
Brukowa 16, 91-341 Łódų
"Od A do Z" Sp. z o.o., ul. Brukowa chlorki benzylo-C12-C18płyn przeznaczony do zwalczania grzybów pleśniowych oraz domowych
16, 91-341 Łódų
alkilodimetyloamoniowe (Barquat CB
występujących na murach
80), CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4 [zaw.
3 g/100g (zaw. 3%)];
butelka PE; kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2319/05 z dnia BRONOPOL
14.03.2005
Biesterfeld Chemia Specjalna
Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11
lok. 254, 02-741 Warszawa
BASF, Carl-Bosch-Strasse 38, D67056 Ludwigshafen, Niemcy
2-bromo,2-nitropropano 1,3-diol, CAS:
52-51-7 [zaw. 100g/100g];
proszek przeznaczony do konserwacji w opakowaniach zamkniętych
produktów chemii gospodarczej, chemii przemysłowej i kosmetyków
bęben tekturowy
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2320/05 z dnia PENTONIUM DO 50
14.03.2005
Biesterfeld Chemia Specjalna
Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11
lok. 254, 02-741 Warszawa
Trigon Chemie GmbH, Alte
Hohenzeller Strasse 20, D-36381
Schluchtern, Niemcy
chlorek dimetylodioktyloamoniowy,
CAS: 5538-94-3 [zaw. 50g/100g];
ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących
(do uŵytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt)
oraz preparatów do konserwacji drewna i murów.
beczka (PE, PP);
paletokontener (PE, PP);
cysterna drogowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4 Kat: II Grupy: 8, produkcji
10
na czas
nieokreślony
2321/05 z dnia PENTONIUM DD 50
14.03.2005
Biesterfeld Chemia Specjalna
Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11
lok. 254, 02-741 Warszawa
Trigon Chemie GmbH, Alte
Hohenzeller Strasse 20, D-36381
Schluchtern, Niemcy
2324/05 z dnia BROS elektro + płyn na
20.04.2005
muchy, komary i
mrówki 3w1
BROS Sp.j. B.P.Miranowscy, ul. BROS Sp.j. B.P.Miranowscy, ul.
Sokoła 7/6 24, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
2325/05 z dnia Biofidex
20.04.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
2326/05 z dnia Starycide SC 480
20.04.2005
Bayer Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
chlorek dimetylodidecyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 50g/100g];
ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących
(do uŵytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt),
preparatów do konserwacji drewna i murów oraz jako produkt do
konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych.
beczka (PE, PP);
paletokontener (PE, PP);
cysterna drogowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4 Kat: II Grupy: 6, produkcji
8, 10
na czas
nieokreślony
Trans-2-(2,2-dichlorowinylo)-3,3Elektrofumigator z płynem, do zwalczania much, komarów i mrówek oraz
dimetylocyklopropanokarboksylan
zabezpieczania pomieszczeń przed owadami nadlatującymi z zewnątrz
2,3,5,6tetrafluorobenzylu/Transflutryna, CAS:
118712-89-3 [zaw. 2 g/100g];
butelka (PE, PET, szkło,
HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: 3 Grupy: 18
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
krzemionka bezpostaciowa, CAS: 763186-9 [zaw. 100%];
proszek przeznaczony do zwalczania pasoŵytów (zwłaszcza roztoczy) u
ptactwa w budynkach inwentarskich
worek HDPE; wiaderko
(PP, PE); hobok tektura
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Bayer CropScience AG, Niemcy
Landwirtschaftszentrum Monheim,
Alfred Nobel Strasse 50, D-51368
Leverkusen, Niemcy
triflumuron, CAS: 64628-44-0 [zaw.
480g/ml];
emulsja do sporządzania zawiesiny, przeznaczona do zwalczania owadów
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2327/05 z dnia Solfac EW 50
20.04.2005
Bayer Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
Bayer SAS Bayer
EnvironmentalScience, 16 rue JeanMarie Leclair CS 90106, 69266
LYON CEDEX 09, FRANCJA
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania butelka PE; kanister PE
dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.- owadów
cyjano-3-fenoksy-4fluorobenzylu/Cyflutryna, CAS: 68359-375 [zaw. 50 g/l];
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
2337/05 z dnia Rocima 603
20.04.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD., Im benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
[zaw. 4,9%]; octyl-4-isothiazolin-3-one, płynów chłodzących i smarów, zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.
Szwajcaria
CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,3%];
beczka (PE, stal); kontener produkt do
(PE, stal)
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
1800 dni od daty na czas
produkcji
nieokreślony
2339/05 z dnia Rocima 607
20.04.2005
ICI Polska Sp. z o.o., ul.
Kochanowskiego 49A, 01-864
Warszawa
Acima Ltd., Imochsend, CH-9471
Buchs/SG, Szwajcaria
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS:
2634-33-5 [zaw. 12,5-15%]; bronopol,
CAS: 52-51-7 [zaw. 10-12,5%];
pasta do konserwacji wyrobów w opakowaniach zamkniętych i
zabezpieczania ich przed mikroorganizmami
kontener (PE, stal
nierdzewna)
Kat: II Grupy: 6
24 miesiące od
daty produkcji
2341/05 z dnia PROTECT Trutka na
20.04.2005
mrówki faraona
Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., HH-1107 Budapest, Węgry
1107 Budapest, Węgry
s-methoprene, CAS: 65733-16-6 [zaw.
0,5%];
granulat do zwalczania mrówek
opakowanie bezpośrednie: produkt do
blister (PCV, PE);
powszechnego
opakowanie zewnętrzne:
stosowania
pudełko kartonowe
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
na czas
nieokreślony
na czas
nieokreślony
2342/05 z dnia Nalco Bactolyse 74834
20.04.2005
Nalco Polska Sp. z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2HGŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco France izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolSAS, ZI 431 Avenue Ambroise
3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5%];
Croizat, 38920 Crolles Cedex,
Francja; 3) Nalco France SAS, 5 rue
Rosa Bonheur, 59290 Wasquehal,
Francja
2343/05 z dnia Nalco Bactolyse 74899
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
Leiden, Holandia; 2) Nalco France
SAS, Zl 431 Avenue Ambroise
Croizat, 38920 Crolles Cedex,
Francja
płyn przeznaczony do zapobiegania rozwojowi bakterii, grzybów i
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
powstawaniu śluzu pochodzenia mikrobójczego w przemyśle papierniczym, (HDPE); samochód
profesjonalnego
w obiegach wód przemysłowych oraz do konserwacji lateksów
cysterna
stosowania
polimerowych, powłok lakierniczych, pigmentów przechowywanych w
opakowaniach zamkniętych
2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid (inna
płyn przeznaczony do kontroli mikroorganizmów oraz powstawania śluzu
nazwa: 2,2-dibromo-2pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych
nitrilopropionamide), CAS: 10222-01-2,
WE: 233-539-7 [zaw. 400 g/kg (zaw. 40%)];
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
(HDPE); samochód
profesjonalnego
cysterna
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 12
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: II Grupy: 11, 730 dni od daty
12
produkcji
na czas
nieokreślony
2344/05 z dnia Nalco 2593
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Espanola SA, Celra Plant,
Poligono Industrial de Celrá, s/n,
17460 Celrá (Gerona), Hiszpania;
4) Nalco France SAS, Zl 431 Avenue
Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Cedex, Francja; 5) Nalco France
SAS, 5 Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja; 6) Nalco
Limited, Weavergate Works,
Winnington Avenue, Cheshire CW8
4DX, Winnington, Northwich,
Wielka Brytania
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9, WE:
mieszanina [zaw. 15 g/kg (zaw. 1,5%)];
płyn przeznaczony do kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych w
otwartych przemysłowych systemach recyrkulacyjnych z wodą chłodzącą,
do wód stosowanych w pastertyzatorach browarniczych i w systemach
zamkniętych oraz do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych
2345/05 z dnia Nalco 2894
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
Rohm & Haas Company, Lennig
House 2, Mason Avenue, Croydon
CR9 3NB, Wielka Brytania
4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów w
on (inna nazwa: 4,5-dwuchloro-2-nprzemysłowych systemach wodnych (recyrkulacyjne systemy chłodzenia
oktyl-3(2H)-izotiazolina), CAS: 64359-81- wód, systemy oczyszczania wód)
5, WE: 264-843-8 [zaw. 42,5 g/kg (zaw.
4,25%)];
bęben HDPE; zbiornik IBC
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
365 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
bęben HDPE; zbiornik IBC
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
31.12.2024
730 dni od daty
produkcji
2346/05 z dnia Nalco 7320
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Dow Chemical Company Ltd., 2 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide,
Heathrow Boulevard, 284 Bath
CAS: 10222-01-2, WE: 233-539-7 [zaw. 200
Road, West Drayton, Middlesex,
g/kg (zaw. 20%)];
UB7 0DQ, Wielka Brytania; 2) Dow
France SAS, Le Respail Paris Nord
2, 22 Avenue des Nations, B.P.
50299-Villepinte, 95958 Roissy CDG
Cedex, Francja
płyn przeznaczony do kontroli zanieczyszczeń mikroorganicznych (równieŵ bęben HDPE; zbiornik IBC
do zwalczania bakterii tworzących szlam) w przemysłowych systemach
(HDPE)
jednoprzejściowych, recyrkulacyjnych systemach chłodzących,
pasteryzatorach browarniczych na bazie wody i płuczkach powietrznych
oraz do dezynfekcji sytemów klimatyzacyjnych; stosowany w szczególności
w przemyśle celulozowym i papierniczym, w cieczach do obróbki metali na
bazie wody
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12, 13
na czas
nieokreślony
2347/05 z dnia Anti-Bacterial
20.04.2005
Jan Szóstakiewicz prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: Jan Szóstakiewicz
”Axall”, ul. Łojewska 22/42, 03392 Warszawa
Jan Szóstakiewicz ”Axall”, ul.
Łojewska 22/42, 03-392 Warszawa;
2) Safeguard Chemical Corp. 411
Wales Avenue, Bronx, NY 10454,
Stany Zjednoczone
płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń nie mających
kontaktu z ŵywnością w domach, solariach, salonach fryzjerskich,
szpitalach, biurach, restauracjach, hotelach itp.
Produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
Alkil (C12-18) chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C1218)), CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,1 g/100g];
Alkil (C12-C14) chlorku
etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12C14)), CAS: 85409-23-0 [zaw. 0,1 g/100g];
pojemnik (stal, aluminium
(Alu), polietylen (PE),
polietylen wysokiej gęstości
(HDPE))
2 lata od daty
produkcji
2348/05 z dnia Oxidan TCA/T20
20.04.2005
"Tara J-V" Sp. z o.o., ul.
Jagiełły 8, 62-030 Luboń
k/Poznania
3V Sigma S.P.A., Via T. Tasso 58,
24-100 Bergamo, Włochy
kwas trichloroizocyjanurowy (inna
tabletki (20g) do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych; do
nazwa: symclosene), CAS: 87-90-1 [zaw. dezynfekcji narzędzi i sprzętu, które nie mają kontaktu z ŵywnością; do
100%];
dezynfekcji wody przeznaczonej do spoŵycia przez ludzi i zwierzęta
pojemnik HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2349/05 z dnia Oxidan DCN/WSG
20.04.2005
"Tara J-V" Sp. z o.o., ul.
Jagiełły 8, 62-030 Luboń
k/Poznania
3V Sigma S.P.A., Via T. Tasso 58,
24-100 Bergamo, Włochy
dwuwodny dichloroizocyjanuran sodu, granulat przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w
pojemnik HDPE
CAS: 51580-86-0 [zaw. 100%];
obiektach publicznych i prywatnych; do dezynfekcji ścieków, odpadów
medycznych; stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej; do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością oraz do dezynfekcji
wody przeznaczonej do spoŵycia przez ludzi i zwierzęta
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, 5
produkcji
na czas
nieokreślony
2350/05 z dnia Germacert Plus
20.04.2005
NCH-POLSKA Sp. z o.o., ul.
NCH EUROPE - Mohawk
Przedpole 1, 02-241 Warszawa Laboratories, Codnor Gate, High
Holborn, Ripely Derbyshire DE 5
3NW, Wielka Brytania
Chlorek didecylodimetyloamonu
(DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 45 g/kg];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, urządzeń i
zbiorników (mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
butelka HDPE; kanister
HDPE; beczka HDPE
2351/05 z dnia Surfanios
20.04.2005
MEDILAB” Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60,
15-531 Białystok
Laboratories Anios, Pave du Moulin, Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
F-59260 Lille-Hellemmes, Francja
7173-51-5, WE: 230-525-2
[(zaw. 2,5%) zaw. 2,5g/100g];
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchi i urządzeń mających równieŵ
kontakt z ŵywnością
butelka HDPE; kanister
HDPE; saszetka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 50%]; płyn przeznaczony do zwalczania bakterii i kontroli powstawania śluzu
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych otwartych i
(HDPE); samochód
profesjonalnego
zamkniętych systemach wód chłodniczych oraz do konserwacji barwników i cysterna
stosowania
lakierów w opakowaniach zamkniętych
Kat: II Grupy: 6,
11, 12
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [(zaw. 5,1%)
zaw. 5,1g/100g];
2352/05 z dnia Nalco 77451
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
Flexsys N.V./S.A., Woluwe Garden, dimetyloditiokarbaminian sodowy, CAS: płyn przeznaczony do kontroli rozwoju mikoorganizmów i powstawania
bęben HDPE; zbiornik IBC
Woluwedal 24, B-1932 St. Stevens 128-04-1, WE: 204-876-7 [zaw. 400 g/kg
śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych instalacjach wody (HDPE)
Woluwe, Belgia
(zaw. 40%)];
chłodzącej
2353/05 z dnia Nalco 7634
20.04.2005
Nalco Polska Sp. z o.o., ul.
1) Union Carbide Corporation, A
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa subsidiary of the Dow Chemical
Company Ltd., Route 25, Institute,
West Virginia 25111, Stany
Zjednoczone; 2) Dow Chemical
Company Ltd., 2 Heathrow
Boulevard, 284 Bath Road, West
Drayton, Middlesex, UB7 0DQ,
Wielka Brytania
2354/05 z dnia Nalco 74726
20.04.2005
Nalco Polska Sp. z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5,
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco Limited, thiadiazine-2-thione (inna nazwa:
Weavergate Works, Winnington
Dazomet), CAS: 533-74-4 [zaw. 26,3%];
Avenue, Cheshire CW8 4DX,
Winnington, Northwich, Wielka
Brytania
płyn przeznaczony do zapobiegania powstawaniu śluzu w procesach
technologicznych przemysłu papierniczego oraz do konserwacji
modyfikatorów (zawiesin gliniastych, CaCO3, zawiesin, skrobi, polimerów,
lateksu) w opakowaniach zamkniętych.
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
(HDPE); samochód
profesjonalnego
cysterna
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
12
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2355/05 z dnia Nalco Bactolyse 74824
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
płyn przeznaczony do zapobiegania rozwojowi bakterii i grzybów oraz
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
powstawaniu śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w procesach produkcji (HDPE); samochód
profesjonalnego
papieru i celulozy z uŵyciem wody chłodzącej oraz do konserwacji w
cysterna
stosowania
opakoawaniach zamkniętych lateksu polimerowego i pigmentów
lakierniczych
Kat: II Grupy: 6,
11, 12
730 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
Leiden, Holandia; 2) Nalco France
SAS, Zl 431 Avenue Ambroise
Croizat, 38920 Crolles Cedex,
Francja
mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9, WE:
mieszanina [zaw. 43,5 g/kg (zaw. 4,35%)];
2356/05 z dnia Nalco 2510
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Dow Chemical Company Ltd., 2 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide,
Heathrow Boulevard, 284 Bath
CAS: 10222-01-2, WE: 233-539-7 [zaw. 200
Road, West Drayton, Middlesex,
g/kg (zaw. 20%)];
UB7 0DQ, Wielka Brytania; 2) Dow
France S.A.S., Le Respail Paris
Nord 2, 22 Avenue des Nations,
B.P. 50299 - Villepinte, 95958
Roissy CDG Cedex, Francja; 3) Dow
Chemical Company, Michigan
Division, Midland, Michigan 48674,
Stany Zjednoczone
2357/05 z dnia NALCO 7649
20.04.2005
Nalco Polska Sp. z o.o., ul.
1) Dow Chemical Company Ltd., 2 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide,
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Heathrow Boulevard, 284 Bath
CAS: 10222-01-2 [zaw. 20%];
Road, West Drayton, Middlesex,
UB7 0DQ, Wielka Brytania; 2) Dow
France S.A.S., Le Respail Paris
Nord 2, 22 Avenue des Nations,
B.P. 50299 - Villepinte, 95958
Roissy CDG Cedex, Francja; 3) Dow
Chemical Company, Michigan
Division, Midland, Michigan 48674,
Stany Zjednoczone
płyn przeznaczony do zwalczania drobnoustrojów i śluzu pochodzenia
mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych (systemy
jednorazowego chłodzenia wód, systemy recyrkulacyjnego chłodzenia
wód, pasteryzatory browarnicze), w cieczach do obróbki metali na bazie
wody oraz do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
(HDPE)
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12, 13
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do kontrolowania aktywności mikrobiologicznej
odpowiedzialnej za tworzenie się śluzu i osadów w instalacjach
papierniczych z uŵyciem wody, w systemach chłodniczych, w obróbce
metali oraz do dezynfekcji maszyn do papieru
bęben HDPE; zbiornika IBC produkt do
(HDPE)
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12, 13
na czas
nieokreślony
2358/05 z dnia Nalco 74715
20.04.2005
Nalco Polska Sp. z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw.
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
94g/kg]; podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
[zaw. 80g/kg];
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Limited, Weavergate
Works, Winnington Avenue,
Cheshire CW8 4DX, Winnington,
Northwich, Wielka Brytania
płyn przeznaczony do kontroli rozwoju drobnoustrojów, śluzu pochodzenia bęben HDPE; zbiornik
produkt do
mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych (otwarte,
HDPE; samochód cysterna profesjonalnego
recyrkulacyjne, systemy chłodzenia wód, pasteryzatory) oraz do
stosowania
dezynfekcji w systemach ścieków dopływających do oczyszczalni, w
systemach oczyszczania wody oraz zakładach oczyszczania wstępnego
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
2360/05 z dnia Fongitol Antiquaire w
20.04.2005
aerozolu
Eurochemia Sp. z o.o., ul.
Północna 15-19, 54-105
Wrocław
S.A.S. Brunel Chimie Derives, 89
rue de Madagascar, 59800 Lille,
Francja
cypermethrine, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,06%];
płyn do iniekcji mebli, parkietów, boazerii, stolarki, zaatakowanych przez
pasoŵyty w celu ich wytępienia
2368/05 z dnia TANAGARD 3755
20.04.2005
Arch Timber Protection,
Wheldon Road, Castleford,
West Yorkshire, WF10 2JT,
Wielka Brytania
Arch Timber Protection, Wheldon
Road, Castleford, West Yorkshire,
WF10 2JT, Wielka Brytania
2371/05 z dnia Uniwersalny impregnat
20.04.2005
do drewna
Eurochemia Sp. z o.o., ul.
Północna 15-19, 54-105
Wrocław
S.A.S. Brunel Chimie Derives, 89
rue de Madagascar, 59800 Lille,
Francja
puszka FE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530- płynny koncentrat, wodorozpuszczalny dodatek konserwujący do
20-1 [zaw. 6%]; mieszanina: 5-chloro-2- dodawania do roztworu środka ochrony drewna Tanalith E
metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-849 [zaw. 3%];
kontener IBC (HDPE);
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
cypermethrine, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,06%];
bidon FE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn do impregnacji surowego drewna w celu zabezpieczenia przed
pasoŵytami lub ich wytępienia
2374/05 z dnia ENIZOL
20.04.2005
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
Wielobranŵowe VET-AGRO Sp. VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 32, 20-616 Lublin
Lublin
imazalil, CAS: 35554-44-0 [zaw.
150g/1000ml];
roztwór płynny do zwalczania grzybów z rodzaju Aspergillus, Candida,
Microsporum w najbliŵszym środowisku bytowania zwierząt
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2378/05 z dnia CIPER - PULVIZOO
20.04.2005
Calier Polska Sp. z o.o., ul.
Wyszyńskiego 38, 66-400
Gorzów Wlk.
Laboratorios Calier S.A.,
Barcelones, 26 Pla del Ramassa,
08520 Les Franqueses del Valles,
Barcelona, Hiszpania
cypermetryna 40/60, CAS: 52315-07-8
[zaw. 10%];
płyn przeznaczony do nakrapiania na skórę psów w celu zwalczania
kleszczy i pcheł oraz do opryskiwania powierzchni ścian budynków
gospodarczych, podłóg i sprzętów w celu zwalczania much (Haematobia
irritans, Musca automnalis, Hydrotaea irritans), pasoŵytów (Linognatus
spp, Haemetopinus spp, Dermanyssus gallinae) i ich larw
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2382/05 z dnia PREPARAT DO
20.04.2005
DEZYNFEKCJI
KLIMATYZACJI
Wurth Polska Sp. z o.o., ul.
Płochocińska 33, 03-044
Warszawa
Adolf Wurth GmbH & Co. KG.,
Reinhold - Wurth Str. 12-16, D74653 Kunzelsau, Niemcy
bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 0,18%];
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 60%];
płyn w pojemniku aerozolowym przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji
klimatyzacji w samochodach, niszczy pleśń i bakterie
puszka aluminiowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2384/05 z dnia PREPARAT DO
20.04.2005
DEZYNFEKCJI
Wurth Polska Sp. z o.o., ul.
Płochocińska 33, 03-044
Warszawa
Adolf Wurth GmbH & Co. KG.,
Reinhold - Wurth Str. 12-16, D74653 Kunzelsau, Niemcy
propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw.
35g/100g]; etanol (96%), CAS: 64-17-5
[zaw. 25g/100g]; glyoxal, CAS: 107-22-2
[zaw. 0,33g/100g];
płyn do dezynfekcji klimatyzacji, wkładów masek ochronnych oraz
urządzeń sanitarnych
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2385/05 z dnia ANTYMECH 1%
20.04.2005
"Malak" Sp. z o.o., ul.
Lędzińska 18, 43-143 Lędziny
"Malak" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 18, alkilodimetylobenzyloamonochlorek,
43-143 Lędziny
CAS: 63449-41-2 [zaw. 1% wag.];
produkt w postaci cieczy przeznaczony do usuwania grzybów, mchów i alg butelka PE
z powierzchni mineralnych i ścian budynków
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2386/05 z dnia ANTYMECH 3%
20.04.2005
"Malak" Sp. z o.o., ul.
Lędzińska 18, 43-143 Lędziny
"Malak" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 18, alkilodimetylobenzyloamonochlorek,
43-143 Lędziny
CAS: 63449-41-2 [zaw. 3% wag.];
produkt w postaci cieczy przeznaczony do usuwania grzybów, mchów i alg butelka PE
z powierzchni mineralnych: mury, kostka brukowa, itp.
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2387/05 z dnia IPBC
20.04.2005
Zakłady Chemiczne ANSER Sp. Shanghai Hui Long Chemicals
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
z o. o., ul. J. Conrada 7, 01Factory, Shanghai Mei Ling
(inna nazwa: IPBC), CAS: 55406-53-6
922 Warszawa
Chemicals Co., Ltd., Zhu Jia Qiao
[zaw. 99-100%];
Town Jia Ding District Shanghai Zip
Code 201815, Chiny
produkt w postaci proszku stosowany jako składnik czynny w preparatach
do konserwacji powłok (np.: farb) oraz do konserwacji konstrukcji
murowanych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7,
10
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
bęben tekturowy z
workiem PE
2395/05 z dnia Nalco Actibrom 1318
20.04.2005
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
bromek sodu, CAS: 7647-15-6, WE: [zaw.
Leiden, Holandia; 2) Nalco Italia
430 g/kg (zaw. 43%)];
S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina
II, 4012 Cisterna di Latina, Włochy;
3) Nalco Deutschland GmbH,
Biebesheim Plant, Justus von Liebig
Strasse 11, Bibesheim am Rhein,
Niemcy; 4) Nalco Espanola SA,
Celra Plant, Poligono Industrial de
Celrá, s/n, 17460 Celrá (Gerona),
Hiszpania; 5) Nalco France SAS, Zl
431 Avenue Ambroise Croizat,
38920 Crolles Cedex, Francja; 6)
Nalco France SAS, 5 Rue Rosa
Bonheur, 59290 Wasquehal,
Francja; 7) Nalco Limited,
Weavergate Works, Winnington
Avenue, Cheshire CW8 4DX,
Winnington, Northwich, Wielka
Brytania
2397/05 z dnia Nalco Actibrom 74840
20.04.2005
Nalco Polska Sp. z o.o., ul.
1) Nalco Europe BV, 2300 AP
Gŵegŵółki 4, 02-804 Warszawa Leiden, Holandia; 2) Nalco France
SAS, Zl 431 Avenue Ambroise
Croizat, 38920 Crolles Cedex,
Francja; 3) Nalco France SAS, 5
Rue Rosa Bonheur, 59290
Wasquehal, Francja
bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw.
39,2%];
płyn przeznaczony do stosowania w połączeniu z chlorem w celu
bęben HDPE; zbiornik IBC
kontrolowania rozwoju drobnoustrojów oraz śluzu pochodzenia
(HDPE)
mikrobójczego w systemach wody chłodzącej, w przemysłowych stacjach
wstępnego uzdatniania wody oraz w celu dezynfekcji dezynfekcji ścieków z
przemysłowych i miejskich stacji uzdatniania wody
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do zwalczania glonów, grzybów i bakterii w wodzie
stosowanej w produkcji celulozy i papieru
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
na czas
nieokreślony
bęben HDPE; zbiornik IBC
(HDPE); samochód
cysterna
730 dni od daty
produkcji
2399/05 z dnia Globol Zawieszka na
20.04.2005
mole
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
von Philipp str. 33, 866 33
Neuburg/Donau, Niemcy
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
2,37%];
preparat w postaci zawieszki wypełnionej włókniną, przeznaczony do
zwalczania moli, ich larw i innych szkodników odzieŵowych w
pomieszczeniach mieszkalnych
saszetka (celofan)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2400/05 z dnia Expel Zawieszka na
20.04.2005
mole
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Jeyes Deutschland GmbH, Anna
von Philipp str. 33, 866 33
Neuburg/Donau, Niemcy
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
2,37%];
preparat w postaci zawieszki wypełnionej włókniną, przeznaczony do
zwalczania moli, ich larw i innych szkodników odzieŵowych w
pomieszczeniach mieszkalnych
saszetka (celofan)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2401/05 z dnia Globol Papier na mole
20.04.2005
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
ARIS Handels GmbH, Neuhartshöfe 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-316, 85080 Gaimersheim, Niemcy
(2,2-dichlorowinylo)- 2,2dimetylocyklopropanokarboksylan) /
transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw.
0,5g/100g];
produkt w postaci arkuszy papieru pokrytych przynętą, przeznaczony do
zwalczania moli, ich larw i innych szkodników odzieŵowych w
pomieszczeniach mieszkalnych
saszetka (celofan)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: 3 Grupy: 18
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2402/05 z dnia Licosil Eggy
20.04.2005
Bros Sp. J., B.P. Miranowscy, Bogusława Miranowska, Piotr
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Miranowski BROS S.C., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
nadftalan magnezu techniczny, CAS:
84665-66-7 [zaw. 13-16%];
proszek do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, urządzeń i środków
transportu ( nie mających kontaktu z ŵywnością i środkami ŵywienia
zwierząt).
słoik (PE, PP); butelka (PE, produkt do
PP); torebka (laminat
powszechnego
PET/PE, PET/Alu/PE)
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2408/05 z dnia Mammibio- preparat do
20.04.2005
kąpieli poudojowej
strzyków (dippingu) dla
krów mlecznych
PPH VIT-TRA prof. dr hab.
Adam Traczykowski, ul.
Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022
Dobrcz
hydrochlorek poliheksametylenu
biguanidu, CAS: 32289-58-0 [zaw. 5g/l];
płyn do dezynfekcji przeznaczony do kąpieli strzyków po udoju
butelka PE; kanister PE
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Codislait Neolait, BP 1-22120
Yffiniac, Francja
produkt do
powszechnego
stosowania
2410/05 z dnia MATOSEPT Gel
20.04.2005
Toruńskie Zakłady Materiałów BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZOpatrunkowych S.A., ul.
735 95 Bohumin, Czechy
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
ciecz stosowana do dezynfekcji rąk w gabinetach lekarskich, przychodniach butelka HDPE; kanister
45%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-63- i szpitalach
HDPE
0 [zaw. 30%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2411/05 z dnia MATOSEPT Spray
20.04.2005
Toruńskie Zakłady Materiałów BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZOpatrunkowych S.A., ul.
735 95 Bohumin, Czechy
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
ciecz stosowana do dezynfekcji narzędzi i powierzchni w gabinetach i
45%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-63- przychodzniach lekarskich, stomatologicznych, specjalistycznych i
0 [zaw. 30%]; chlorek
kosmetyków oraz urządzeń i sprzętu szpitalnego
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 0,5%];
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2412/05 z dnia MATOSEPT Utensil
20.04.2005
Toruńskie Zakłady Materiałów BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZOpatrunkowych S.A., ul.
735 95 Bohumin, Czechy
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. ciecz stosowana do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich, sprzętu
butelka HDPE; kanister
3,5%]; glioksal, CAS: 107-22-2 [zaw. 6%]; medycznego oraz wszelkich zmywalnych powierzchni niezanieczyszczonych HDPE
substancjami organicznymi w zakładach opieki zdrowotnej i profilaktyce
ogólnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2414/05 z dnia Tabletki BROMICIDE
20.04.2005
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
BioLab Water Additives, Tenax
Road, Trafford Park, Manchester
M17 1 WT, Wielka Brytania
bromo-chloro-5,5tabletki stosowane do konserwacji płynów chłodzących
dwumetylohydantoina, CAS: 32718-18-6
[zaw. 93-99%];
wiadreko PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2415/05 z dnia P3 - Ferrocid 8590
20.04.2005
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel KgaA, D-40191 Dusseldorf,
Niemcy
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn do konserwacji płynów chłodzących
30-32%];
kasnietr PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2417/05 z dnia Koncentrat Preparatu
20.04.2005
Grzybobójczego Atlas
Mykos
Wytwórnia Klejów i Zapraw
Budowlanych "Atlas" Grzelak i
Wspólnicy Sp.J., ul. Św. Teresy
105, 91-222 Łódų
1) Wytwórnia Klejów i Zapraw
Budowlanych "Atlas" Grzelak i
Wspólnicy Sp.J., Zakład
Produkcyjny nr 2, ul. Wronia 61/63,
97-300 Piotrków Trybunalski; 2)
Wytwórnia Klejów i Zapraw
Budowlanych "Atlas" Grzelak i
Wspólnicy Sp.J., Zakład
Produkcyjny nr 3, ul. Przemysłowa
32, 85-758 Bydgoszcz
chlorek benzylo-C8-18
płyn przeznaczony do zabezpieczania konstrukcji murowanych i usuwania z butelka PE; kanister PE
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 63449-41- nich grzybów, pleśni, porostów, glonów i mchów
2 [zaw. 2,7g/kg]; 2-oktyloizotiazol3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,3g/kg];
2419/05 z dnia Płyn do mycia naczyń "K- Katowickie Zakłady Chemii
20.04.2005
antybakteryjny"
Gospodarczej "PollenaSavona" Sp.z o.o.; ul.
Pośpiecha 7/9, 40-852
Katowice
Katowickie Zakłady Chemii
aldehyd glutarowy (inna nazwa:
Gospodarczej "Pollena-Savona"
Parmetol SL 60), [zaw. 0,3%]; CAS: 111Sp.z o.o.; ul. Pośpiecha 7/9, 40-852 30-8;
Katowice
2421/05 z dnia Sabunol - płyn do
29.04.2005
zwalczania pcheł w
otoczeniu zwierząt
Laboratorium DERMAPHARM Sp. z
o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100
Warszawa
Laboratorium DERMAPHARM
Sp. z o.o., ul. Człuchowska
12a, 01-100 Warszawa
płyn do mycia i dezynfekcji pojemników i naczyń mających kontakt z
ŵywnością
3-fenoksybenzylo(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- płyn przeznaczony do likwidacji pcheł oraz kleszczy w otoczeniu zwierząt
(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklo
propanokarboksylan / permetryna,
CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,5g/1kg];
Eter 4-fenoksyfenyl (RS)-2-(2pirydyloksy)propylu / piryproksyfen,
CAS: 95737-68-1 [zaw. 0,1g/1kg];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
butelka PET; doypack-dolia produkt do
dwuwartsowa (PET/PE)
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
butelka (PE, HDPE, PP) z
atomizerem lub bez;
kanister (PE, HDPE, PP)
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
2422/05 z dnia Sabunol krople
29.04.2005
przeciwko pchłom i
kleszczom
Laboratorium DERMAPHARM
Sp. z o.o., ul. Człuchowska
12a, 01-100 Warszawa
Laboratorium DERMAPHARM Sp. z
o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100
Warszawa
permetryna, CAS: 52645-53-1, [zaw.
płyn przeznaczony do likwidacji pcheł oraz kleszczy na skórze i sierści psa
25%]; pyriproxyfen, CAS: 95737-68-1
oraz w otoczeniu, w którym znajduje się pies (np. legowisko, dywan, itp.)
[zaw. 2%]; imidacloprid, CAS: 138261-413, [zaw. 8%];
2423/05 z dnia OXISEPT
29.04.2005
OXILAB Sp. z o.o., ul.
Jasnogórska 22, 31-358
Kraków
OXILAB Sp. z o.o., ul. Jasnogórska
22, 31-358 Kraków
pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate), CAS: 70693-62-8 [zaw.
63%];
2424/05 z dnia OXISHOCK
29.04.2005
OXILAB Sp. z o.o., ul.
Jasnogórska 22, 31-358
Kraków
OXILAB Sp. z o.o., ul. Jasnogórska
22, 31-358 Kraków
2425/05 z dnia PANKO
29.04.2005
"MABI" Karolak Tadeusz, ul.
Mieszka I 13/88, 26-617
Radom
"MABI" Karolak Tadeusz, ul.
Mieszka I 13/88, 26-617 Radom
2426/05 z dnia Rocima 553
29.04.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD., Im 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS:
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
2682-20-4 [zaw. 9,5%]; 2-octyl-2HSzwajcaria
isothiazol-3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw.
2%];
tuba (PP, PE, HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
proszek przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu i
saszetki (LDPE)
urządzeń w obiektach uŵyteczności publicznej i prywatnej m. in. basenach,
saunach, spa, łaųniach, przebieralniach, powierzchni w przemyśle
spoŵywczym, sklepach oraz innych obiektach wymagających dezynfekcji
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate), CAS: 70693-62-8, [zaw.
100%];
proszek przeznaczony do szokowej dezynfekcji wody
saszetki (LDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
N,N-dietylo-m-toluamid, CAS:134-62-3
[zaw.15%];
preparat ciekły odstraszający komary i kleszcze
butelka PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 36 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: II Grupy: 6
na czas
nieokreślony
ciecz do produkcji przemysłowej, stosowana jako środek konserwujący do beczka (PE, stal); kontener produkt do
wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych, zabezpiecza przed (PE, stal)
profesjonalnego
grzybami i bakteriami
stosowania
360 dni od daty
produkcji
2428/05 z dnia San Clear med. 2
29.04.2005
HOMCLEAN Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 12A, 64-200
Wolsztyn
HOMCLEAN Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 12A, 64-200 Wolsztyn
n-propanol, CAS: 71-23-8 [zaw. 34g/100g]; ciecz do dezynfekcji powierzchni poprzez spryskiwanie, np. blatów, półek,
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 19,5g/100g];
elementów wyposaŵenia gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, siłowni,
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. klubów fitness
0,075g/100g]; triclosan [5-chloro-2-(2,4dichlorofenoksy)fenol], CAS: 3380-34-5
[zaw. 0,2g/100g];
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2431/05 z dnia Oxidan TCA/T200
23.06.2005
"Tara J-V" Sp. z o.o., ul.
Jagiełły 8, 62-030 Luboń
k/Poznania
3V Sigma S.P.A., Via T. Tasso 58,
24-100 Bergamo, Włochy
kwas trichloroizocyjanurowy (inna
produkt w postaci tabletki (200g) przeznaczonej do dezynfekcji wody w
nazwa: symclosene), CAS: 87-90-1 [zaw. basenach kąpielowych; do dezynfekcji narzędzi i sprzętu, które nie mają
100%];
kontaktu z ŵywnością; do dezynfekcji wody przeznaczonej do spoŵycia
przez ludzi i zwierzęta
pojemnik HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2432/05 z dnia Chlorine S
29.04.2005
"Tara J-V" Sp. z o.o., ul.
Jagiełły 8, 62-030 Luboń
k/Poznania
Ludwig Schulz GmbH, Hinterm
Jakobsdorf 8, D-99986 Langula,
Niemcy
sodium hypochlorite, CAS: 7681-52-9
[zaw. 16%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spoŵycia przez ludzi i kanister HDPE
zwierzęta oraz wody w basenach kąpielowych
2435/05 z dnia TH 4 +
29.04.2005
BIS-ROL Małgorzata i Maciej
Hempowicz S.J., ul. Główna
110, 62-050 Mosina
Laboratories Sogeval, 200 Route de aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu dla zwierząt
Mayenne, BP 2227, 53022 Laval
62,5g/l]; benzyl-C12-16-alkyldimethyl
Cedex 9, Francja
chlorides, CAS: 68424-85-1 [zaw. 50g/l]; diC8-10-alkyldimethyl chlorides, CAS:
68424-95-3 [zaw. 37,5g/l]; chlorek
dioktylodimetyloamoniowy, CAS: 553894-3 [zaw. 18,75g/l]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 18,75g/]l;
2437/05 z dnia ARMEX 5 29.04.2005
stabilizowany roztwór
ditlenku chloru
MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. MEXEO Wiesław Hreczuch, ul.
ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5
Energetyków 9, 47-225
Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - g/ 100g] generowany in situ z:
Kędzierzyn-Koųle
Koųle
chloranu sodu/ chloranu (III) sodu,
CAS: 7758-19-2 [zaw. 12,5 g/ 100g]
poprzez zakwaszenie kwasem
cytrynowym, CAS: 5949-29-1 [zaw. 35 g/
100g]
butelka PE
płyn stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia oraz kanister HDPE; beczka
jako preparat glonobójczy; stosowany w higienie weterynaryjnej w celu
HDPE; kontener HDPE
utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu
zwierząt; do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników, naczyń i sprzętów
kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków
ŵywnienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spoŵycia)
przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody
przeznaczonej do spoŵycia
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
4 lata od daty
produkcji
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4, 5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
na czas
nieokreślony
2438/05 z dnia Rocima 609
29.04.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Acima Chemical Industries LTD., Im glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 16,7%]; 1,2- ciecz stosowana do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach beczka (PE, stal); kontener produkt do
Ochsensand, CH-9471 Buchs/SG,
benzisothiazol-3(2H)-one, CAS: 2634-33- zamkniętych
(PE, stal)
profesjonalnego
Szwajcaria
5 [zaw. 6,72%];
stosowania
2440/05 z dnia TINOSAN HP 100
29.04.2005
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. CIBA Speciality Chemicals Inc., CH- eter 2-hydroksy-4,4'ciecz stosowana w przemyśle kosmetycznym i chemii gospodarczej jako
Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- 4002 Basel, Szwajcaria
dichlorodifenylowy, CAS: 3380-30-1 [zaw. środek antybakteryjny do produkcji środków myjących i czyszczących
Koųle
30%];
(równieŵ do powierzchni mających kontakt z ŵywnością)
kanister PE
2444/05 z dnia BOLIX PRO COMPLEX
29.04.2005
Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34300 Ŵywiec
Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34-300
Ŵywiec
diuron, CAS 330-54-1 [zaw. 0,125g/100g], płyn przeznaczony do zabezpieczania przed skaŵeniem mikrobiologicznym
carbendazim, CAS: 10605-21-7 [zaw.
na zewnętrznych powierzchniach budynków
0,06g/100g]; 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on,
CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,02g/100g];
wiaderko HDPE
2445/05 z dnia BOLIX GLO COMPLEX
29.04.2005
Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34300 Ŵywiec
Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34-300
Ŵywiec
quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-18-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw.
5,1g/100g];
płyn przeznaczony do usuwania skaŵenia mikrobiologicznego (grzybów,
butelka HDPE
glonów, porostów i mchów) na zewnętrznych powierzchniach budynków
(podłoŵa z betonu, kamienia, mineralne i polimerowe wyprawy tynkarskie)
Kat: II Grupy: 6
360 dni od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2, 730 dni od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2447/05 z dnia DESOLAR PLUS
29.04.2005
Abacosun G. Cichocka, R.
Sipowicz Spółka Jawna, ul.
Olgierda 45, 81-534 Gdynia
STECNIC s.a., Polig. Ind. Riera de quaternary ammonium compounds,
Caldes, Argenteria 3, 08184 Palau benzyl-C10-16-alkyldimethyl,
de Plegamans-Barcelona, Hiszpania chlorides, CAS: 68989-00-4 [zaw. 12,5%];
triclosan, CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,8%];
płyn do dezynfekcji płyt solaryjnych, akcesoriów kosmetycznych,
fryzjerskich
2459/05 z dnia ULTRACIDE MI 25
29.04.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok. 1, 01-991
Warszawa
UltraQuimica Lda., Talaide Park,
Armazem 9 - Edificio A, Estrada
Octavio Pato -Talaide, 2785-601
Sao Domingos de Rana, Lisbona,
Portugalia
płyn do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach
kanister PE
zamkniętych (wyroby chemii budowlanej, chemii gospodarczej i inne); do
konserwacji płynów chłodzących i stosowany w procesach
technologicznych (układy obiegowe: woda przemysłowa, woda chłodnicza,
kąpiele przędzalnicze i inne technologiczne układy wodne); do
zapobiegania powstawania śluzu na materiałach i konstrukcjach
stosowanych w procesach przemysłowych (petrochemicznym,
papierniczym, ceramicznym, farb i lakierów, w warstwach filtracyjnych); do
konserwacji roztworów stosowanych w obróbce metallu (chłodziwa, ciecze
walcownicze, układy hydrauliczne)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS:
2682-20-4 [zaw. 26%];
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
11, 12, 13
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2462/05 z dnia MATOSEPT CLEANOSEL
29.04.2005
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., ul.
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
Toruńskie Zakłady Materiałów
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
Opatrunkowych SA, ul.
CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5%wag.];
Ŵółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń; miejsce
wytwarzania: F.K. „POLLENA EWA”
S.A., ul. Zachodnia 25, 97- 425
Zelów
ciecz stosowana do dezynfekcji powierzchni zmywalnych
butelka HDPE; kanister
niezanieczyszczonych substancjami organicznymi w zakładach opieki
HDPE
zdrowotnej, podłóg, ścian, urządzeń sanitarnych oraz niecek basenów
kąpielowych w obiektach uŵyteczności publicznej oraz do dezynfekcji
urządzeń i powierzchni, w tym mających kontakt z ŵywnością w przemyśle
spoŵywczym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2464/05 z dnia GROTAN OK Plus
29.04.2005
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B, lok. 1, 01-991
Warszawa
Schulke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str.2, 22840 Norderstedt,
Niemcy
płyn do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach
kanister PE; beczka PE;
zamkniętych (wyroby chemii budowlanej, chemii gospodarczej i inne); do kontener PE
konserwacji roztworów stosowanych w obróbce metallu (chłodziwa, ciecze
walcownicze, układy hydrauliczne).
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6,
13
31.12.2024
3,3'-methylenebis[5methyloxazolidine], CAS: 66204-44-2
[zaw. 86%]; pyridine-2-thiol-1-oxide,
sodium salt, CAS: 3811-73-2 [zaw. 1,12%];
12 miesięcy od
daty produkcji
2466/05 z dnia Fongitol Antiquaire w
11.05.2005
płynie
Eurochemia Sp. z o.o., ul.
Północna 15-19, 54-105
Wrocław
S.A.S. Brunel Chimie Derives, 89
rue de Madagascar, 59800 Lille,
Francja
cypermethrine, CAS: 52315-07-8 [zaw.
0,06%];
2470/05 z dnia PASTYLKI CHLOROWE
23.05.2005
ARNAUD POLSKA Sp. z o.o.,
1) Hebei Jiheng Chemicals Co.,
sól sodowa kwasu
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Ltd., 125 Zhonghua Street
dichloroizocyjanurowego dihydrat,
Poznań
Hengshui City, Hebei, Chiny; 2)
CAS: 51580-86-0 [zaw. 99%];
Arch Water Products France S.A.,
ZI de la Boistardiere BP 219, 37402
Amboise, Francja; 3) SIGMA S.P.A.,
Via t. Tasso 58, 24100 Bergamo,
Włochy
płyn do impregnacji surowego drewna w celu zabezpieczania przed
pasoŵytami lub ich wytępienia, do zwalczania lub zabezpieczania przed
pleśnią i grzybami
puszka FE
produkt do
powszechnego
stosowania
pastylki przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach, dezynfekcji
powierzchni, materiałów, wyposaŵenia oraz mebli, które nie mają kontaktu
z ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt; stosowane w miejscach
publicznych (wyłącznie ze szpitalami), prywatnych i w przemyśle;
stosowane w higienie weterynaryjnej; do dezynfekcji wyposaŵenia,
pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni związanych z
produkcją, transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności,
środków ŵywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do
spoŵycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody
przeznaczonej do spoŵycia
opakowanie bezpośrednie: produkt do
worek PP; opakowanie
profesjonalnego
zewnętrzne: beczka
stosowania
(tektura)
Kat: II Grupy: 8
5 lat od daty
produkcji
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, 5
produkcji
na czas
nieokreślony
na czas
nieokreślony
2471/05 z dnia Deophyton
23.05.2005
"Tara J-V" Sp. z o.o., ul.
Jagiełły 8, 62-030 Luboń
k/Poznania
Ludwig Schulz GmbH, Hinterm
Jakobsdorf 8, D-99986 Langula,
Niemcy
quaternary ammonium compounds,
benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides,
CAS: 63449-41-2 [zaw. 10%]; propan-2ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 10%];
didecyldimethylammonium chloride,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; glutaral, CAS:
111-30-8 [zaw. 2%];
płynny roztwór stosowany do utrzymania higieny człowieka (dezynfekcja
stóp) w obiektach prywatnych i publicznych; do dezynfekcji powierzchni
(toalety, prysznice, hale basenowe) w obiektach prywatnych i publicznych
włącznie ze szpitalami i w przemyśle, do dezynfekcji ścian i podłóg
pomieszczeń w placówkach związanych z ochroną zdrowia i w innych
instytucjach
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2475/05 z dnia KOMAR REPELENT
23.05.2005
JAGO-PRO Sp. z o.o., ul.
Szczakowska 35, 43-600
Jaworzno
JAGO-PRO Sp. z o.o., ul.
Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno
N-acetylo-N-butylo-.beta.-alaninian
etylu, CAS: 52304-36-6, WE: 257-835-0
[zaw. 10g/100g];
ciecz o działaniu odstraszającym komary
puszka aluminiowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2477/05 z dnia ELSIL
11.05.2005
Polskie Linie Lotnicze "LOT"
S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00906 Warszawa
ELSAN Ltd., Uckfield, East Sussex
TN22 1QF, Wielka Brytania
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn zabezpieczający wodę pitną przed rozwojem bakterii oraz do
3%]; srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw.
dezynfekcji instalacji wodnej samolotów PLL "LOT" S.A. i pojazdów
40mg/l];
dystrybucyjnych tankujących wodę do samolotów
butelka HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4, 5 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2482/05 z dnia JAVEL GRANULAT
23.05.2005
DCCNA 55% Dihydrate
AZELIS POLAND Sp. z o.o., ul. 1) OXENA S.A., Zl la Motte Sud,
dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu,
Warszawska 39/41, 61-028
Rue Marc Seguin, 26800 Portes lès CAS: 51580-86-0, WE: 220-767-7
Poznań
Valence, Francja
[zaw. 99g/100g]
2) EUROTAB GROUP, ZAC des
Peyrardes BP211, 42173 St Just St
Rambert, Francja
3) HydraChem Limited, Gillmans
Industrial Estate, Billingshurst,
West Sussex, RH14 9EZ, Wielka
Brytania
4) JAVEL Polska Wojciech Jóųwiak,
ul. Cietrzewia 34/1, 02-492
Warszawa
5) HIND PHARAMA, 11-G, Industrial
Area, Govindpura, Bhopal 462021,
Indie
6) Puyang Cleanway Chemical LTD,
Wanglou Industrial Zone, Fan
County, Puyang, Henan, 457516,
Chiny
7) Heze, 13 East Qingnian Road,
Juancheng, Shandong, Chiny
granulat przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach, powierzchni,
worek (HDPE)
materiałów, wyposaŵenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z ŵywnością wiaderko (HDPE)
lub środkami ŵywienia zwierząt w miejscach prywatnych, publicznych
pudełko (HDPE)
(wyłącznie ze szpitalami) i w przemyśle; stosowany równieŵ w higienie
weterynaryjnej oraz do dezynfekcji powierzchni związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków
ŵywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spoŵycia);
stosowany równieŵ do dezynfekcji wody przeznaczonej do spoŵycia
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, 5
produkcji
na czas
nieokreślony
2484/05 z dnia MATOSEPT TABS
23.05.2005
Toruńskie Zakłady Materiałów BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZOpatrunkowych S.A., ul.
735 95 Bohumin, Czechy
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
tabletki do dezynfekcji powierzchni czystych oraz powierzchni i
puszka PE
przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w zakładach
opieki zdrowotnej i higieny komunalnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
dichloroizocyjanuran sodu, dihydrat
(inna nazwa: troklozen sodu,
dihydrat), CAS: 51580-86-0 [zaw. 60%];
3 lata od daty
produkcji
2485/05 z dnia MATOSEPT CLOROZON
23.05.2005
Toruńskie Zakłady Materiałów BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZOpatrunkowych S.A., ul.
735 95 Bohumin, Czechy
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100
Toruń
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
5%];
2490/05 z dnia STERILL
23.05.2005
„Alpinus Chemia” Sp. z o.o., ul. 1) Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul.
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 3g/100g];
Garbary 5, 86-050 Solec
Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
Kujawski
2) Alpinus Sp. z o.o., ul. Ogrodowa etanol (inna nazwa: alkohol etylowy),
31, lok 35, 00-893 Warszawa
CAS: 64-17-5 [zaw. 72g/100g];
chlorek didecylodimetyloamonu
(DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,5g/100g];
ciecz przeznaczona do mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni
czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi w zakładach
opieki zdrowotnej i profilaktyce ogólnej; sprzętu medycznego
wielokrotnego uŵytku oraz powierzchni i przedmiotów mających kontakt z
ŵywnością w przemyśle spoŵywczym oraz środkami ŵywienia zwierząt w
rolnictwie
butelka HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz do dezynfekcji sprzętu medycznego, sportowego, rehabilitacyjnego,
mebli i wyposaŵenia w słuŵbie zdrowia oraz usługach (solaria, itp.) oraz
innych powierzchni nie mających kontaktu z ŵywnością. Preparat do
dezynfekcji w przemyśle spoŵywczym powierzchni mających kontakt z
ŵywnością.
butelka HDPE; kanister
HDPE; worki (PE, PP)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2491/05 z dnia SINTOCID N
08.06.2005
BONDER S.A., ul. Powstańców Wetrok AG, Steinackerstrasse 62,
Warszawy 29, 05-500
CH-8302 Kloten, Szwajcaria
Piaseczno - Stara Iwiczna
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 45mg/g];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wodoodporynych, do
stosowania w szpitalach, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt, w kuchniach przemysłowych,
basenach itp.
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2492/05 z dnia SINTOGARD
08.06.2005
Wetrock Polska S.A., ul.
Wetrok AG, Steinackerstrasse 62,
Łączyny 4b, 02-820 Warszawa CH-8302 Kloten, Szwajcaria
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 700mg/g];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w łazienkach powierzchni
mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt, w szpitalach,
solariach, maszynkach do mięsa, transporcie kołowym; stosowany w
dezynfekcji sprzętu AGD w restauracjach
kanister HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2493/05 z dnia ALMU 18
08.06.2005
BONDER S.A., ul. Powstańców Wetrok AG, Steinackerstrasse 62,
Warszawy 29, 05-500
CH-8302 Kloten, Szwajcaria
Piaseczno - Stara Iwiczna
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 100mg/g];
2504/05 z dnia SREBRNA WODA
23.05.2005
BAKTERIOBÓJCZA
Paweł Siejko "NANO-TECH",
P.P.U.H. "PAWEŁ" Paweł Siejko, ul. srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 0,001ul. Willowa 48, 05-410 Józefów Willowa 48, 05-410 Józefów
0,005%];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w łazienkach, do
dezynfekcji butów lub stóp w przejściach septycznych, do dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt,
pomp wodnych, do dezynfekcji małych elementów w kąpieli
kanister HDPE
zawiesina koloidalna w wodzie przeznaczona do dezynfekcji powierzchni w butelka PET; kanister
miejscach prywatnych, publicznych oraz w przemyśle (urządzenia
HDPE
sanitarne, natryski, glazura, ściany, podłogi, itp.), do dezynfekcji
wyposaŵenia, pojemników, naczyń, powierzchni związanych z produkcją i
przechowywaniem środków ŵywienia zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2516/05 z dnia HAPPS szampon przeciw BROS Sp. j. B. P. Miranowscy, Bogusława Miranowska, Piotr
08.06.2005
pchłom dla psów
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
permetryna (inna nazwa: (1RS, 3RS)(1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu), CAS: 52645-53-1
[zaw. 0,2% (0,2g/100g)];
butoksylan piperonylu (inna nazwa: 5[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6propyl-1,3-benzodioxole), CAS: 51-03-6
[zaw. 0,4% (0,4g/100g)];
płyn przeznaczony do zwalczania pcheł u psów
butelka
produkt do
(PE/HDPE/PP/PET/PCV/szkł powszechnego
o), butelka z końcówką
stosowania
spieniającą
(PE/HDPE/PP/PET/PCV/szkł
o
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2517/05 z dnia Płyn na pchły
08.06.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
S-metopren (inna nazwa: izopropylo(S- płyn w atomizerze do zwalczania pcheł
(E,E)-11-metoksy-3,7,11trimetylododeka-2,4-dienonan), CAS:
65733-16-6 [zaw. 0,5%];
permetryna (inna nazwa: (1RS)-cis,
trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu), CAS: 52645-53-1 [zaw.
0,2%];
butoksylan piperonylu (inna nazwa: 5[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6propyl-1,3-benzodioxole, CAS: 51-03-6
[zaw. 1%];
butelka z rozpylaczem PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2524/05 z dnia Owadobójczy preperat
23.06.2005
do ochrony drewna
Wytwórnia Chemiczna
„Dragon” Kazimierz Czekaj,
Szczyglice 299, 32-083 Balice
Wytwórnia Chemiczna „Dragon”
Kazimierz Czekaj, Szczyglice 299,
32-083 Balice
alfa-cypermetryna (inna nazwa:
ciecz przeznaczona do konserwacji drewna lub wyrobów drewnianych w
.alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2- celu zwalczania organizmów lub zabezpieczania przed organizmami
dichlorovinyl)-2,2niszczącymi drewno
dimethylcyclopropanecarboxylate),
CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,85g/l];
puszka (stal ocynowana,
HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
na czas
nieokreślony
18 miesięcy od
daty produkcji
2526/05 z dnia FINK - FC 400
08.06.2005
POLOR Sp. z o.o., ul.
Władysława IV 1, 70-651
Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
59069 Hamm, Niemcy
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. ciecz do dezynfekcji powierzchni, wyposaŵenia oraz mebli, które nie mają
0,45%]; chlorek
kontaktu z ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt, stosowana w
didecylodimetyloamonium, CAS: 7173-51- miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle
5 [zaw. 1%];
oraz do dezynfekcji wyposaŵenia i powierzchni związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków
ŵywienia zwierząt lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2528/05 z dnia ökoron 16
08.06.2005
POLOR Sp. z o.o., ul.
Władysława IV 1, 70-651
Szczecin
FINKTEC GmbH, Gewerbepark 16,
59069 Hamm, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
7,5%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
ciecz do dezynfekcji powierzchni, wyposaŵenia oraz mebli, które nie mają
kontaktu z ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt, stosowana w
miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle
oraz do dezynfekcji wyposaŵenia i powierzchni związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków
ŵywienia zwierząt lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt
2533/05 z dnia GAZIK DO DEZYNFEKCJI POMONA COMPANY Ltd. Sp. z POMONA COMPANY Ltd. Sp. z o.o., propan-2-ol (inna nazwa:
08.06.2005
o.o., ul. Limanowskiego 49A, Zakład Pracy Chronionej, ul.
izopropanol), CAS: 67-63-0 [zaw. 70%];
96-300 Ŵyrardów
Limanowskiego 49A, 96-300
Ŵyrardów
gazik nasączony płynem przeznaczony do dezynfekcji miejscowej skóry
saszetka trójwarstwowa
(przed iniekcją lub zabiegami kosmetycznymi) oraz do dezynfekcji narzędzi (PE/ALU/PAP)
i przyrządów
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2535/05 z dnia MEXIPOL
08.06.2005
MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. MEXEO Wiesław Hreczuch, ul.
2-propanol, CAS: 67-63-0 [zaw.
Energetyków 9, 47-225
Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn- 40g/100g]; etanol, CAS: 64-17-5 [zaw.
Kędzierzyn Koųle
Koųle
600g/kg];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia w kanister HDPE; beczka
miejscach prywatnych i publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle HDPE; kontener HDPE
w celu utrzymania higieny oraz do dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt - wyposaŵenie,
pojemniki, naczynia i sprzęt kuchenny, powierzchnie i rurociągi związane z
produkcją, transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności,
środków ŵywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do
spoŵycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2538/05 z dnia Primuzon PE 15
23.06.2005
HABLA - Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511
Mistelbach, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
produkt płynny przeznaczony do dezynfekcji w przemyśle spoŵywczym, do kanister HDPE; beczka
15%]; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84- powierzchni mających kontakt z ŵywnością oraz ścian i podłóg
HDPE
1 [zaw. 20%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
HABLA - Chemie GmbH, Ha.
Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach,
Niemcy
2545/05 z dnia KEMWOOD ACQ 1900
08.06.2005
"HOETMER-POLSKA" Sp. z
o.o.j.v., ul. 14 Pułku Piechoty
6/29, 87-800 Włocławek
CSI Wood Protection Ltd., Moorfield quaternary ammonium compounds,
płynny koncentrat do zabezpieczania drewna przed działaniem grzybów
Rd, Widnes WA 80 JU, Wielka
benzylcoco alkyldimethyl, chlorides,
oraz owadów
Brytania
CAS: 61789-71-7 [zaw. 4,75%];
hydroksywęglan miedzi (II), CAS: 1206969-1 [zaw. 17,3%];
2547/05 z dnia BROS Spray na owady
23.06.2005
biegające
BROS Sp.j. B.P.Miranowscy, ul. BROS Sp.j. B.P.Miranowscy, ul.
Sokoła 7/6 24, 60-644 Poznań Karpia 24, 61-619 Poznań
karboksylan (S)-α-cjano-3-fenoksy
płyn w puszce aerozolowej przeznaczony do zwalczania owadów
benzylo (1R,3R)-3-(2,2(zwłaszcza biegających) w budynkach i w otoczeniu człowieka; w tym w
dibromowinylo)-2,2pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych, itp.
dimetylocyklopropanu (deltametryna),
CAS: 52918-63-5 [zaw. 0,05 g/100g];
tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,2
g/100g],
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy (butotlenek
piperonylu/PBO), CAS: 51-03-6 [zaw. 0,6
g/100g];
kontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
puszka (stal, aluminium)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2550/05 z dnia ABIOSEPTYNA
08.07.2005
Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul.
Wolności 69, 41-500 Chorzów Wolności 69, 41-500 Chorzów
formaldehyd 36-40%, CAS: 50-00-0 [zaw.
10%];
2555/05 z dnia Bioprotekt®
23.06.2005
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
chlorek alkilodimetylobenzylo-C10-16- pianowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zatłuszczonych,
amoniowy, CAS: 68989-00-4 [zaw. 2%];
maszyn, pojemników z tworzyw i metalu, aparatury laboratoryjnej, szkła
oraz aparatury pomocniczej, mający kontakt z ŵywnością
2556/05 z dnia Etaproben - żel
23.06.2005
Farmaceutyczno - Chemiczna Farmaceutyczno - Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
2557/05 z dnia Stoposan
23.06.2005
Farmaceutyczno - Chemiczna Farmaceutyczno - Chemiczna
Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", ul.
ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
płyn przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach oraz do utrzymywania butelka (PE, szkło);
higieny weterynaryjnej (zwalczania szkodliwych mikroorganizmów) w
kanister PE
miejscu hodowli, przetrzymywania i transportu ryb ozdobnych nie
przeznaczonych do konsumpcji
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (PP, PE, HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
ŵel do dezynfekcji rąk
52%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-630 [zaw. 10%];
butelka PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw.
płyn do dezynfekcji i likwidacji przykrego zapachu stóp
52%]; alkohol izopropylowy, CAS: 67-630 [zaw. 10%];
butelka (PP, PE, PP/PE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2558/05 z dnia GLUTAMEX
23.06.2005
MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. MEXEO Wiesław Hreczuch, ul.
formaldehyd (inna nazwa: aldehyd
Parkowa 28b/6, 47-220
Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - mrówkowy), CAS: 50-00-0 [zaw.
Kędzierzyn - Koųle
Koųle
12g/100g]; aldehyd glutarowy, CAS: 11130-8 [zaw. 3g/100g]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 3,5g/100g]; chlorek benzyloC8-18 alkilodimetyloamoniowy, CAS:
63449-41-2 [zaw. 1g/100g];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia,
mebli oraz mający zastosowanie jako preparat glonobójczy; stosowany w
higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt
kanister HDPE; beczka
HDPE; kontener HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2559/05 z dnia Benamin Sporex
23.06.2005
BWT Polska Sp. z o.o., ul.
Połczyńska 116, 01-304
Warszawa
BWT AG, Walter-Simmer-Str. 4, A5310 Mondsee, Austria
ciecz przeznaczona do dezynfekcji wody pitnej, basenowej, chłodzącej,
uŵytkowej
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 5 3 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2560/05 z dnia Line-Antybakteria 96
23.06.2005
LINEGAL CHEMICALS Sp. z
o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01224 Warszawa
LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o., ul. etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. ciecz o działaniu bakterio- i grzybobójczym przeznaczona do dezynfekcji
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 90,5 g/100 g];
powierzchni nieporowatych w obszarze spoŵywczym, przemysłowym,
domowym i instytucjonalnym a takŵe do dezynfekcji higienicznej rąk
butelka (PE, PP, PET, PS,
PA) z dozownikiem lub
spryskiwaczem (PE, PP,
PET, PS, PA),
kanister (PE, PP, PET, PS,
PA) opcjonalnie z
dozownikiem
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1,
2, 4
31.12.2024
chloran (I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
950g/kg];
3 lata od daty
produkcji
2561/05 z dnia LINE ANTYBAKTERIA 70 LINEGAL CHEMICALS Sp. z
23.06.2005
o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01224 Warszawa
LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o., ul. etanol (r-r 96%), CAS: 64-17-5, WE: 200- ciecz, preparat antyseptyczny przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 578-6 [zaw. 63,3 g/100g]
metodą wcierania, do bakterio- i grzybobójczej dezynfekcji powierzchni
nieporowatych w obszarze spoŵywczym, przemysłowym, domowym i
instytucjonalnym. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji wyrobów
medycznych
butelka z dozownikiem (PE,
PP, PET, PS, PA)
butelka ze spryskiwaczem
(PE, PP, PET, PS, PA)
kanister (PE, PP, PET, PS,
PA)
kanister z dozownikiem
(PE, PP, PET, PS, PA)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2563/05 z dnia TETRANYL BC 80
23.06.2005
Kao Corporation S.A., Puig dels
Tudons 10, 08210 Barbera Del
Valles (Barcelona), Hiszpania
beczka (PE, PP);
paletokontener (PE, PP);
cysterna drogowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, Kat: II Grupy: produkcji
8, 10
na czas
nieokreślony
Biesterfeld Chemia Specjalna
Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11
lok. 254, 02-741 Warszawa
quaternary ammonium compounds,
benzylcoco alkyldimethyl, chlorides,
CAS: 61789-71-7 [zaw. 80g/100g];
ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących
(do uŵytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt)
oraz preparatów do konserwacji drewna i murów.
2564/05 z dnia TETRANYL BC 50
23.06.2005
Biesterfeld Chemia Specjalna
Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11
lok. 254, 02-741 Warszawa
Kao Corporation S.A., Puig dels
Tudons 10, 08210 Barbera Del
Valles (Barcelona), Hiszpania
quaternary ammonium compounds,
benzylcoco alkyldimethyl, chlorides,
CAS: 61789-71-7 [zaw. 50g/100g];
ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących
(do uŵytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt)
oraz preparatów do konserwacji drewna i murów.
beczka (PE, PP);
paletokontener (PE, PP);
cysterna drogowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
2565/05 z dnia AFANISEP® 25 WP
23.06.2005
"Fregata" S.A., ul.
Grunwaldzka 497, 80-309
Gdańsk
"Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka
497, 80-309 Gdańsk
permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw.
248g/kg];
proszek przeznaczony do zwalczania owadów w budynkach i wokół nich
butelka (polietylen
produkt do
wysokiej gęstości (HDPE)) powszechnego
torebka (poli(tereftalan
stosowania
etylenu)
(PET)/polietylen(PE))
torebka (poli(tereftalan
etylenu)
(PET)/poli(tereftalan
etylenu) (PET)
metalizowany
aluminium/polietylen (PE))
torebka (poli(tereftalan
etylenu)
(PET)/aluminium/polietylen
(PE))
tubus (papier/polietylen
(PE))
opakowanie zewnętrzne:
wiaderko (polipropylen
(PP))
opakowanie wewnętrzne:
worek (polietylen (PE))
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, Kat: II Grupy: produkcji
8, 10
na czas
nieokreślony
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2568/05 z dnia KEMWOOD ACQ 21
23.06.2005
"HOETMER-POLSKA" Sp. z
o.o.j.v., ul. 14 Pułku Piechoty
6/29, 87-800 Włocławek
CSI Wood Protection Ltd., Moorfield didecyldimethylammonium chloride,
płyn do zabezpieczania drewna przed działaniem grzybów oraz owadów
Rd, Widnes WA 80 JU, Wielka
CAS: 7173-51-5; [zaw. 4,6%]; tlenek
Brytania
miedzi (II), CAS: 1317-38-0; [zaw. 9,4%];
2569/05 z dnia Polyphase S99
23.06.2005
Troy Chemical Company BV
Troy Chemical Company BV,
Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis,
Krolowej Marysieńki 9 lok.4, 02- Holandia
954 Warszawa
3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, CAS: 55406-53-6,
WE: 259-627-5
[zaw. 3 g/100 g (zaw. 3%)];
kontener HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
pasta do konserwacji powłok lub powierzchni zewnętrznych (powierzchnie hobok HDPE; beczka
malowane, z tworzyw sztucznych, masy uszczelniające, kleje do tapet,
HDPE; kontener HDPE
spoiwa, dokumenty, dzieła sztuki), chroniąca przed szkodliwym działaniem
drobnoistrojów
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
terbutryna, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5
[zaw. 10 g/100 g (zaw. 10%)];
karbendazym, CAS: 10605-21-7, WE: 234232-0 [zaw. 9 g/100 g (zaw. 9%)];
2573/05 z dnia MICIDE FOAM
23.06.2005
"CHRISAL-POLSKA" Sp. z o.o., BIO CLEARING PRODUCTS Ltd, Sint didecyldimethylammonium chloride,
ul. 23 Lutego 7/2, 61-741
Carolusstraat 21, B-2400 Mol,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,95 %];
Poznań
Belgia
płyn do dezynfekcji powierzchni, równieŵ kontakt z ŵywnością i środkami
ŵywienia zwierząt
kanister HDPE; kontener
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2575/05 z dnia Fennosan R 20 A
23.06.2005
KEMIRA ŚWIECIE Sp. z o.o.,
Kemira Oyj, Vaasa Plants, P.O. Box 2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 500, FIN-65101 Vaasa, Finlandia
(DBNPA), CAS: 10222-01-2, WE: 233539-7 [zaw. 20% (zaw. 20 g/100g)];
ciecz stosowana w przemyśle papierniczo-celulozowym zapobiega
powstawaniu i osadzaniu się śluzu
beczka PE; pateltopojemnik PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 12
3 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2587/05 z dnia Trimeta NOD
06.07.2005
ECOLAB Sp. z o.o., ul. Opolska ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
100, 31-323 Kraków
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń mających kanister HDPE; beczka
kontakt z ŵywnością
HDPE; kontener HDPE
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
9 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kwas glikolowy, CAS: 79-14-1 [zaw.
21g/kg];
2592/05 z dnia Chitosal - Apis
08.07.2005
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
Wielobranŵowe VET-AGRO Sp. VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 32, 20-616 Lublin
Lublin
kwas salicylowy, CAS: 69-72-7 [zaw.
0,75g/100ml];
płyn stosowany do dezynfekcji ula po uprzednim usunięciu z niego pszczół, butelka z rozpylaczem PE
czerwiu, jaj, miodu, wosku pszczelego oraz innych pozostałości
biologicznych
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2593/05 z dnia ALFACID
23.06.2005
Strovels AB, S-291 09
Kristianstad, Szwecja
quaternary amonium compounds,
benzylcoco alkyldimethyl chlorides,
CAS: 61789-71-7 [zaw. 5% obj.];
ciecz przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni (w tym mających
równieŵ kontakt z ŵywnością); do stosowania w przemyśle spoŵywczym,
przetwórczym, restauracjach, w miejscach hodowli zwierząt (stajniach,
chlewniach), na pływalniach itp.
hobok HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 1 rok od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
2599/05 z dnia Milbenzerstäuber
06.07.2005
"Beaphar Polska" Sp. z o.o., ul. Beaphar B.V., Oude Lindertesweg
Ogrodników 2,, 84-240 Reda
9, 8102 EV Raalte, Holandia
pyretryny i pyretroidy, CAS: 8003-34-7
[zaw. 0,6g/100g];
płyn przeznaczony do zwalczania roztoczy, kleszczy, pcheł, wszy i innych
pasoŵytów zewnętrznych na zwierzęciu i w jego otoczeniu
butelka z atomizerem PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Strovels AB, S-291 09 Kristianstad,
Szwecja
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2600/05 z dnia TH4+
23.06.2005
FRANCE HYBRIDES POLSKA
Sp. z o.o., ul. Gostyńska 24A,
60-103 Poznań
Laboratoires Sogeval, 200 route de quaternary ammonium compounds, di- płyn do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu dla zwierząt
Mayenne, BP 2227, 53022 Laval
C8-10-alkyldimethyl, chlorides, CAS:
Cedex 9, Francja
68424-95-3 [zaw. 7,5%]; quaternary
ammonium compounds, benzyl-C12-16alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68424-851 [zaw. 5%]; aldehyd glutarowy, CAS:
111-30-8 [zaw.6,25%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2601/05 z dnia Globol Taśma na muchy Globol Polska Sp. z o.o., ul.
08.07.2005
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Jeyes Deutschland GmbH, Annavon-Philipp Str. 33, D-86633
Neuburg/Donau, Niemcy
azametyfos, CAS: 35575-96-3 [zaw.
2,32%];
saszetka (folia z PP)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2604/05 z dnia OXIM®
06.07.2005
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100
Wągrowiec
CID-ROL Tomasz Futro, ul.
Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 13- preparat do deznfekcji maszyn i urządzeń oraz instalacji CIP mających
16%]; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84- kontakt z ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego
1 [zaw. 19-22%];
kanister (PP, PE, HDPP)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2610/05 z dnia Rocima™ 350 Biocide
06.07.2005
HSH Chemie Sp. z o.o., ul.
ACIMA Chemical Industries Ltd.
Płowiecka 1, 04-501 Warszawa (Spółka zaleŵna, będąca w 100%
własnością The Dow Chemical
Company), Im Ochsensand, CH9471 Buchs, Szwajcaria
3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian pasta przeznaczona do konserwacji powłok (farby, lakiery, podkłady,
(IPBC), CAS: 55406-53-6 [zaw. 6,5g/100g]; emalie), drewna (farby, lakiery, bejce), konstrukcji murowanych oraz
materiałów budowlanych (tynki szpachlówki, wypełniacze)
4,5-dichloro-2-oktyloizotiazol-3(2H)on (4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol3-on (DCOIT)) CAS: 64359-81-5 [zaw.
13,5g/100g];
beczka (polietylen wysokiej produkt do
gęstości (HDPE))
profesjonalnego
kontener (polietylen
stosowania
wysokiej gęstości (HDPE))
Kat: II Grupy: 7,
10
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
preparat w postaci samoprzylepnych pasków pokrytych warstwą trutki,
przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach
2611/05 z dnia Rocima™ 564
06.07.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
ACIMA Chemical Industries Ltd.
Inc., Im Ochsensand CH-9471
Buchs, Szwajcaria
2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS:
płynna dyspersja przeznaczona do konserwacji wyrobów umieszczanych w beczka (PE, stal); kontener produkt do
2682-20-4 [zaw. 5 %]; 1,2-benzisothiazol- opakowaniach zamkniętych
(PE, stal)
profesjonalnego
3(2H)-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 5 %];
stosowania
mieszanina 5-chloro-2-methyl-2Hisothiazol-3-one i 2-methyl-2Hisothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw.
1%];
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2615/05 z dnia Azuro-mini-OXI
13.07.2005
Green&Blue S.A., ul. Św.
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Mountfield a.s., Masarykovo
nam.708, 251 64 Mnichovice,
Republika Czeska
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
10%];
butelka HDPE; wiaderko PP produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2616/05 z dnia Azuro-chlor-T
13.07.2005
Green&Blue S.A., ul. Św.
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Mountfield a.s., Masarykovo nam.
708, 251 64 Mnichovice, Republika
Czeska
kwas trichloroizocyjanurowy, CAS: 8790-1 [zaw. 90%];
tabletki do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
butelka HDPE; wiaderko PP produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2617/05 z dnia Azuro - niebieska
13.07.2005
błyskawica
Green&Blue S.A., ul. Św.
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Mountfield a.s., Masarykovo nam.
708, 251 64 Mnichovice, Republika
Czeska
calcium hypochlorite, CAS: 7778-54-3
[zaw. 68%];
proszek do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
butelka HDPE; wiaderko PP produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2618/05 z dnia Azuro-chlor-TRIO
13.07.2005
Green&Blue S.A., ul. Św.
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Mountfield a.s., Masarykovo nam.
708, 251 64 Mnichovice, Republika
Czeska
kwas trichloroizocyjanurowy, CAS: 8790-1 [zaw. 90%];
tabletki do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
butelka HDPE; wiaderko PP produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2620/05 z dnia Azuro-chlor szok-G
13.07.2005
Green&Blue S.A., ul. Św.
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Mountfield a.s., Masarykovo nam.
708, 251 64 Mnichovice, Republika
Czeska
dichloroizocyjanuran sodu-dihydrat,
CAS: 51580-86-0 [zaw. 100%];
proszek do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
butelka HDPE; wiaderko PP produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2621/05 z dnia Azuro-ALG
13.07.2005
Green&Blue S.A., ul. Św.
Mikołaja 72, 50-126 Wrocław
Mountfield a.s., Masarykovo nam.
708, 251 64 Mnichovice, Republika
Czeska
czwartorzędowy związek amoniowy,
benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek, CAS: 68391-01-5 [zaw. 49,8%];
płyn do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
butelka HDPE; wiaderko PP produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2623/05 z dnia Mononadftalan
06.07.2005
magnezu
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls"
Władysław Fediuk, ul. Jelenia
2, 80-366 Gdańsk
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls" Władysław
Fediuk, ul. Jelenia 2, 80-366
Gdańsk
monoperoksyftalan magnezu
heksahydrat CAS: 84665-66-7 [zaw. 90%
wag.];
proszek przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (nie mających kontaktu z puszka (PE, PP); pudełko produkt do
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt), do stosowania w produkcji
(PE, PP); wiaderko (PE, PP) profesjonalnego
środków dezynfekujących do uŵytku publicznego, prywatnego, placówek
stosowania
słuŵby zdrowia.
Kat: I Grupy: 2
2624/05 z dnia OMNICLEAN
06.07.2005
"ROLVET" Józef i Barbara
Napierała Spółka Jawna, ul.
Nowotomyska 33, 64-310
Lwówek
Coventry Chemicals Limited,
Woodhams Road, Siskin Drive,
Coventry CV3 4FX, Anglia
quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-18-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 5%];
płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji pomieszczeń
inwentarskich, środków transportu, powierzchni i urządzeń (mających
równieŵ kontakt z karmą dla zwierząt)
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2625/05 z dnia OMNICIDE
06.07.2005
"ROLVET" Józef i Barbara
Napierała Spółka Jawna , ul.
Nowotomyska 33, 64-310
Lwówek
Coventry Chemicals Limited,
Woodhams Road, Siskin Drive,
Coventry CV3 4FX, Anglia
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji pomieszczeń
15%]; quaternary ammonium
inwentarskich, środków transportu, powierzchni i urządzeń (mających
compounds, benzylcoco alkyldimethyl, równieŵ kontakt z karmą dla zwierząt)
chlorides, CAS: 61789-71-7 [zaw. 10%];
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne Okoniewscy
"VETOS - FARMA" Sp. z o.o.,
ul. Dzierŵoniowska 21, 58-260
Bielawa
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 2%];
Okoniewscy "VETOS - FARMA" Sp. z
o.o., ul. Pocztowa 6, 58-260
Bielawa
Kat: I Grupy: 3
na czas
nieokreślony
TM
2627/05 z dnia Pol-Lena JK Farma
08.07.2005
płyn przeznaczony do deznynfekcji pomieszczeń inwentarskich, sprzętu
inwentarskiego i środków transportu zwierząt
butelka PE; kanister HDPE produkt do
powszechnego
stosowania
2 lata od daty
produkcji
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2631/05 z dnia A MASZ ! SPRAY
08.07.2005
PRZECIW KOMAROM I
KLESZCZOM
MCR Corporation - Janina
Mincer, Mincer Corporation
Mona - Liza cosmetic France,
ul. Kościuszki 37, 05-816
Michałowice
MCR Corporation - Janina Mincer,
Mincer Corporation Mona - Liza
cosmetic France, ul. Kościuszki 37,
05-816 Michałowice
ethyl N-acetyl-N-butyl-beta-alaninate, płyn do odstraszania komarów i kleszczy, chroni przed ukąszeniami
CAS: 52304-36-6 [zaw. 12% wag.];
2634/05 z dnia ROZONE™ 2000
06.07.2005
Hamburska Spółka Handlowa
HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka
1/3, 04-501 Warszawa
Rohm and Haas Bayport Biocides
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX one, CAS: 64359-81-5 [zaw. 20%];
77571 La Porte, Stany Zjednoczone
ciecz stosowana do konserwacji powłok (farby, lakiery, bejce, podkłady,
emalie)
2640/05 z dnia ACTICIDE IPS 15
08.07.2005
ICI Polska Sp. z o.o., ul.
Kochanowskiego 49, 01-864
Warszawa
THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
67346 Speyer, Niemcy
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate,
CAS: 55406-53-6 [zaw. 15%]:
ciecz, środek konserwujący przeznaczony do zabezpieczania wyrobow
kontener (PE, stal
technicznych typu: kleje przed degradacją mikrobiologiczną spowodowaną nierdzewna)
przez grzyby i algi
2641/05 z dnia TOILINER auto
08.07.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c.,ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 4-5% wag.]; płyn do napełniania i dezynfekcji zbiorników na nieczystości (np.
chlorek benzylo-(C12-C16-alkilo)przenośnych toalet, toalet w autokarach, na działkach itp.)
dimetyloamoniowy, CAS: 68424-85-1
[zaw. 2-3% wag.];
2642/05 z dnia TOILINER koncentrat
08.07.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c.,ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 8-10%
wag.]; chlorek benzylo-(C12-C16alkilo)-dimetyloamoniowy, CAS: 6842485-1 [zaw. 2-3% wag.];
płyn do napełniania i dezynfekcji zbiorników na nieczystości (np.
przenośnych toalet, toalet w autokarach, na działkach itp.)
butelka z atomizerem PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
wiadro PE; bęben PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
4 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (HDPE, PCV, COEX produkt do
(PA/PE)); butelka (HDPE, powszechnego
PCV, COEX (PA/PE));
stosowania
saszetka (laminat PA/PE)
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (HDPE, PCV, COEX produkt do
(PA/PE)); butelka (HDPE, powszechnego
PCV, COEX (PA/PE));
stosowania
saszetka (laminat PA/PE)
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2646/05 z dnia ALGIN Pond
06.07.2005
Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul.
Wolności 69, 41-500 Chorzów Wolności 69, 41-500 Chorzów
siarczan miedzi pięciowodny, CAS: 7758- płyn glonobójczy do stosowania w oczkach wodnych i stawach ogrodowych butelka (PE, szkło);
99-8 [zaw. 0,6%];
z rybami ozdonymi nie przeznaczonymi do konsumpcji
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2647/05 z dnia CHLORAMINA
06.07.2005
Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul.
Wolności 69, 41-500 Chorzów Wolności 69, 41-500 Chorzów
chloramina T, CAS: 127-65-1 [zaw. 5%];
butelka (PE, szkło);
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2649/05 z dnia HYDRA-TOX
06.07.2005
Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul.
Wolności 69, 41-500 Chorzów Wolności 69, 41-500 Chorzów
siarczan miedzi pięciowodny, CAS: 7758- płyn przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach
99-8 [zaw. 0,3%];
butelka (PE, szkło);
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2654/05 z dnia ALGIN
06.07.2005
Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul.
Wolności 69, 41-500 Chorzów Wolności 69, 41-500 Chorzów
siarczan miedzi pięciowodny, CAS: 7758- płyn glonobójczy do stosowania w akwariach z rybami ozdobnymi nie
99-8 [zaw. 0,3%];
przeznaczonymi do konsumpcji
butelka (PE, szkło);
kanister PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
płyn przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach oraz do utrzymania
higieny weterynaryjnej w miejscu hodowli, przetrzymywania i transportu
ryb ozdobnych nie przeznaczonych do konsumpcji
2657/05 z dnia DIVOSAN MEZZO
08.07.2005
Solvay Chemie B.V., Schepersweg
1, 6049 CV Herten, Holandia
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0 [zaw. 19% (zaw. 190 g/kg)];
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201186-8 [zaw. 2,5% (zaw. 25 g/kg)];
płyn do uŵytku prywatnego i publicznego oraz w przemyśle, do dezynfekcji kanister HDPE; beczka
powierzchni, materiałów, wyposaŵenia, mających równieŵ kontakt z
HDPE
ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt, stosowany równieŵ w higienie
weterynaryjnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
2663/05 z dnia Tetra Medica Fungi Stop Euro-Zoo Sp. z o.o., ul.
13.07.2005
Porannej Bryzy 15, 03-284
Warszawa
Tetra Verke Dr U.B. Benesch
GmbH, 49324 Malle, Herrenteich
78, Niemcy
srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 7,57g/l];
płyn przeznaczony do zwalczania grzybów i bakterii w akwariach i oczkach butelka szklana; pojemnik
wodnych
PCV
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2664/05 z dnia Chitopan
13.07.2005
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
VET - AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
32, 20-616 Lublin
L-(+)-kwas mlekowy CAS: 79-33-4 [zaw. płyn przeznaczony do dezynfekcji skóry u zwierząt
0,6g/100g];
Kwas d-glukonowy, związek z N,N″bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)
(CHDG), CAS: 18472-51-0 [zaw.
0,2g/100g];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
®
płyn
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-466
Warszawa
Przedsiębiorstwo
Wielobranŵowe VET - AGRO
Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20616 Lublin
butelka PE
2665/05 z dnia DIPREX
13.07.2005
Przedsiębiorstwo
Wielobranŵowe VET - AGRO
Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20616 Lublin
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
VET - AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana
32, 20-616 Lublin
L-(+)-kwas mlekowy, CAS: 79-33-4, WE: ŵel przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji skóry zwierząt
201-196-2 [zaw. 0,6g/100g];
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2669/05 z dnia Chito - Derm®
21.07.2005
Przedsiębiorstwo
Wielobranŵowe VET - AGRO
Sp. z .o.o, ul. Gliniana 32, 20616 Lublin
Przedsiębiorstwo Wielobranŵowe
VET - AGRO Sp. z o.o, ul. Gliniana
32, 20-616 Lublin
pojemnik PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2671/05 z dnia PROTECT ® kaseta
13.07.2005
przeciw molom
odzieżowym
Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., HH-1107 Budapeszt, Węgry
1107 Budapeszt, Węgry
empentryna, CAS: 54406-48-3 [zaw. 6%
wag.];
kaseta z substancją czynną, przeznaczoną do zwalczania moli odzieŵowych opakowanie bezpośrednie: produkt do
wewnątrz pomieszczeń, szaf i szuflad
kaseta PP-PE; opakowanie powszechnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2672/05 z dnia MAJOR DOMUS TRACH
13.07.2005
kaseta przeciw molom
odzieżowym
Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., HH-1107 Budapeszt, Węgry
1107 Budapeszt, Węgry
empentryna, CAS: 54406-48-3 [zaw. 6%
wag.];
kaseta z substancją czynną, przeznaczoną do zwalczania moli odzieŵowych opakowanie bezpośrednie: produkt do
wewnątrz pomieszczeń, szaf i szuflad
kaseta PP-PE; opakowanie powszechnego
zewnętrzne: pudełko
stosowania
kartonowe
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
Kwas d-glukonowy, związek z N,N″bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1),
CAS: 18472-51-0, WE: 242-354-0 [zaw.
0,2g/100g];
L-(+)-kwas mlekowy CAS: 79-33-4 [zaw. krem do codziennej dezynfekcji wymion u krów mlecznych
2g/100g];
2673/05 z dnia Antec Virkon® S
13.07.2005
tabletki
Naturan Sp. z o.o., ul.
Antec International Ltd., Windham
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk, CO10 2XD,
Wielka Brytania
bis(siarczan)
bis(nadtlenomonosiarczan)
pentapotasu, CAS: 70693-62-8 [zaw.
21,5g/100g];
tabletki przeznaczone do przygotowywania wodnych roztworów do
pudełko PP
dezynfekcji weterynaryjnych pomieszczeń laboratoryjnych i
ambulatoryjnych, pomieszczeń dla zwierząt, narzędzi i sprzętu, środków
transportu oraz jaj wylęgowych, powierzchni mających kontakt z ŵywnością
i środkami ŵywienia zwierząt i wody przenaczonej do picia dla drobiu
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, 5
produkcji
na czas
nieokreślony
permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw.
5,0%wag.]; imidachlopryd, CAS: 13826141-3 [zaw. 1,6%wag.]; pyriproksyfen,
CAS: 95737-68-1 [zaw. 0,4%wag.];
Opaska z plecionej tkaniny stylonowej, przeznaczona do zwalczania pcheł, opakowanie bezpośrednie:
kleszczy, wszołów oraz roztoczy występujących u psów.
torebka PE; opakowanie
zewnętrzne: torebka
papierowa
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
wodny roztwór do dezynfekcji powierzchni i urządzeń o działaniu
grzybobójczym i bakteriobójczym
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
2675/05 z dnia OBROŻA
Zakład Produkcyjno-Usługowo14.07.2005
INSEKTOBÓJCZA - IPON Handlowy "BEST-PEST"
Małgorzata Świętosławska,
Jacek Świętosławski Sp. J., ul.
Moųdzierzowców 6b, 43-602
Jaworzno
Zakład Produkcyjno-UsługowoHandlowy "BEST-PEST" Małgorzata
Świętosławska, Jacek Świętosławski
Sp. J., ul. Moųdzierzowców 6b, 43602 Jaworzno
2676/05 z dnia Formalina Techniczna
13.07.2005
37%
SILEKOL Sp. z o.o., ul. Mostowa, 47- formaldehyd (inna nazwa: aldehyd
220 Kędzierzyn-Koųle
mrówkowy), CAS: 50-00-0 [zaw.
37%±1%];
SILEKOL Sp. z o.o., ul.
Mostowa, 47-220 KędzierzynKoųle
produkt jest sprzedawany
luzem, do opakowań
odbiorcy, którymi są
autocysterny (stal
kwasoodporna,
aluminium); opakowania
HDPE
6 miesięcy od
daty produkcji
2677/05 z dnia N-SILVERIA QUATTRO
13.07.2005
Renata Śliwińska, Bogdan
1) Nanux Inc., 263-1, Gomo-Ri,
Śliwiński ALCUNI
Jillye-Myeon, Gimhae, Gyungnam,
ŚRODOWISKO S.C., ul.
621-832, Korea; 2) Nanopac, 5F
Ciećwierza 121A, Klaudyn, 05- Hanyang Plaza, 978-6 Youngtong080 Izabelin
dong, Youngtong-ku, Suwon, 443812, Korea
srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 12% wag.];
płyn do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, sprzętów kuchennych,
taśmociągów, urządzeń związanych z produkcją, transportem,
przechowywaniem ŵywności; w systemach klimatyzacyjnych, do
dezynfekcji wody w basenach, stawach; do dezynfekcji gleby, placów
zabaw dla dzieci, itp.; stosowany jako dezynfektant na ściany, sufity,
podłogi, elementy wyposaŵenia wnętrz; środek stosowany do konserwacji
włókien, skóry, gumy, materiałów spolimeryzowanych
butelka PE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4, 12 miesięcy od
Kat: II Grupy: 9
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2678/05 z dnia BIOLIZOL
14.07.2005
Aleksander Kamiński P.W.
Aleksander Kamiński P.W. KAMAL,
KAMAL, ul. Miechowska 10, 85- ul. Miechowska 10, 85-875
875 Bydgoszcz
Bydgoszcz
podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9
[zaw. 5% wag.];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych,
emaliowanych, glazury (np. wanien, zlewów), do stosowania w miejscach
prywatnych, publicznych i w przemyśle
buetelka PE/PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2680/05 z dnia CALGONIT Sporexalin
14.07.2005
Forte
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
płyn stosowany do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, rurociągów i
kanister HDPE; beczka
10%]; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 pojemników mających kontakt z ŵywnością oraz w higienie weterynaryjnej HDPE
[zaw. 19%];
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
2681/05 z dnia CALGONIT CN 260
14.07.2005
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
10%];
płyn do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, rurociągów i pojemników
mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE z
odpowietrznikiem; beczka
HDPE z odpowietrznikiem
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2682/05 z dnia CALGONIT CN 373
14.07.2005
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
10%];
płyn do dezynfekcji powierzchni urządzeń, rurociągów i pojemników
mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE z
odpowietrznikiem; beczka
HDPE z odpowietrznikiem
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2683/05 z dnia CALGONIT DS 639
14.07.2005
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 16,1%];
płyn do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, rurociągów i pojemników
mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2684/05 z dnia CALGONIT DS 4690
14.07.2005
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 24%]; 1propanol, CAS: 71-23-8 [zaw. 34%];
płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2685/05 z dnia CLORSAN - S
14.07.2005
ISOTEX Sp. z o.o., ul. Jeŵycka
35/8, 60 -864 Poznań
Stonehouse Tablet Manufacturing
Co. Ltd., Nottingham Road,
Attenborough, Nottingham, NG9
6DT, Wielka Brytania
Troklozen sodu (inna nazwa:
Dichloroizocyjanuran sodu-bezwodny),
CAS: 2893-78-9, WE: 220-767-7 [zaw. 71%
wag. (710 g/kg)];
tabletki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i przedmiotów w pojemnik PP
placówkach słuŵby zdrowia, do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników,
naczyń sprzętów kuchennych, toalet, ubrań, powierzchni i rurociągów
związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem
ŵywności, do dezynfekcji wody przeznaczonej do spoŵycia, stosowany
równieŵ do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej, a takŵe do konserwacji
wody w procesach technologicznych
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4, 5, Kat: II
produkcji
Grupy: 11
na czas
nieokreślony
2688/05 z dnia SANIBIOTEC
02.08.2005
Polsanders Sp. z o.o., ul.
SANITEC - OCENE, Avenue de
Sikorskiego 29, 83-000 Pruszcz Monthorin, FR-35420 Louvigne du
Gdański
Desert, Francja
2692/05 z dnia Licosil 02
14.07.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski "BROS S.C.", ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
chlorek benzylo-C12-16płyn do dezynfekcji i mycia pomieszczeń hodowlanych i w przemyśle
alkilodimetyloamoniowy, CAS: 68424-85- spoŵywczym (w tym powierzchni mających kontakt z ŵywnością)
1 [zaw. 12,85% wag.]; aldehyd
glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 7,41%
wag.];
Bogusława Miranowska, Piotr
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 20%
Miranowski "BROS S.C.", ul. Karpia wag.];chlorek
24, 61-619 Poznań
didecylodimetyloamoniowy, CAS:717351-5 [zaw. 10% wag.]; chlorek benzyloC12-C16-alkilodimetyloamoniowy, CAS:
68424-85-1 [zaw. 15% wag.];
płyn do dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i powierzchni w
obiektach hodowlanych oraz powierzchni zewnętrznych w zakładach
przemysłu rolno-spoŵywczego, obiektach magazynowych i w obiektach
uŵytku publicznego oraz powierzchni mających kontakt z ŵywnością i
środkami ŵywienia zwierząt
kanister PE; beczka HDPE; produkt do
zbiornik HDPE
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 3 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
kanister (HDPE, PP lub
COEX (PA/PE)); butelka
(HDPE, PP lub COEX
(PA/PE))
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt do
profesjonalnego
stosowania
2693/05 z dnia CHLORAMIN T
14.07.2005
Bochemie a.s., Lidická 326,
735 95 Bohumin, Republika
Czeska
2694/05 z dnia VITROGLANZ® PRE 4A
21.07.2005
2705/05 z dnia Uniwersalny płyn do
02.08.2005
mycia podłóg, ścian i
glazury antybakteryjny
– FLOOR (Kwiaty
Ogrodów, Kwiaty
Wiosny, Kwiaty Lata,
Kwiaty Gór)
Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735
95 Bohumin, Republika Czeska
chloramina T, CAS: 127-65-1, WE: 204-854- proszek o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych,
pojemnik HDPE; wiadro
7 [zaw. 81% wag.];
wirusobójczych i prątkobójczych przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i HDPE; worek LDPE
przedmiotów (mających równieŵ kontakt z ŵywnością) w słuŵbie zdrowia i
higienie komunalnej, w higienie weterynaryjnej oraz do dezynfekcji wody
pitnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 60 miesięcy od
4, 5
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Przedsiębiorstwo Techniczno- Korn GmbH Schmidts Breite 19 DHandlowe "AS TRADE" Andrzej 21107 Hamburg Niemcy
Szopiński, ul. Łęczycka 34, 99340 Krośniewice
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
500g/kg],
beczka PE; karnister PE;
kontener PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 3 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
“GOLD DROP” Sp. z o.o., ul.
Rzeczna 11 d, 34-600
Limanowa
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw.
płyn o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczony do mycia
0,025g/100g]; mieszanina: 5-chloro-2- powierzchni: podłóg (drewnianych, lakierowanych, ceramicznych z
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylotworzyw sztucznych w tym z PCV), ścian, glazury, paneli
2H-izotiazol-3-on, CAS: 55965-84-9 [zaw.
0,00075g/100g];
butelka (PE, PP, HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
na czas
nieokreślony
„GOLD DROP” Sp. z o.o., ul.
Rzeczna 11 d, 34-600 Limanowa
płyn do dezynfekcji posadzek, ścian, zbiorników, rurociągów (majacych
równieŵ kontakt z ŵywnością)
2 lata od daty
produkcji
2706/05 z dnia DIX – balsam do mycia
21.07.2005
naczyń antybakteryjny
– sensitive
“GOLD DROP” Sp. z o.o., ul.
Rzeczna 11 d, 34-600
Limanowa
„GOLD DROP” Sp. z o.o., ul.
Rzeczna 11 d, 34-600 Limanowa
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw.
płyn o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczony do mycia naczyń
0,025g/100g]; mieszanina: 5-chloro-2kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo2H-izotiazol-3-on, CAS: 55965-84-9 [zaw.
0,0013g/100g]; bronopol, CAS: 52-51-7
[zaw. 0,0035g/100g];
butelka PET
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2708/05 z dnia DISHGUARD 72
21.07.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 7173-51-5 [zaw. 150 g/kg (15% wag.)];
Duesseldorf, Niemcy
płyn do mycia i dezynfekcji naczyń powierzchni i urządzeń (mających
butelka HDPE; kanister
równieŵ kontakt z ŵywnością) w placówkach związanych z ochroną zdrowia HDPE
(szpitalach), hotelach, stołówkach, restauracjach
2709/05 z dnia Bromosept 50%
21.07.2005
Abic Polska Sp. z o.o., ul.
Szkolna 17, 63-100 Śrem
Abic Biological Laboratories Teva
bromek didecylo-dimetylo-amoniowy
Ltd., Western Industrial Zone, Beit- (inna nazwa: DAAB), CAS: 2390-68-3
Shemesh, Izrael
[zaw. 50%];
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni, urządzeń i sprzętu mającego
butelka PE; kanister HDPE produkt do
kontakt z ŵywnością (zbiorników na mleko, kanek wiaderek, sprzętu
powszechnego
udojowego) w zakładach przemysłu spoŵywczego, mleczarniach, rzeųniach
stosowania
i chłodniach, środkach transportu ŵywności, do dezynfekcji podłóg i ścian,
stosowany do dezynfekcji jaj wylęgowych
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
Kat: I Grupy: 3, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2711/05 z dnia SUBSTRAL – NA
21.07.2005
MRÓWKI
SCOTTS Poland Sp. z o.o., ul.
Ostrobramska 101A, 04-041
Warszawa
SCOTTS S.A.S., Usine du Fourneau, fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw: 0,2g/kg];
27580-BOURTH, Francja
granule rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do zwalczania mrówek na
ścieŵkach przebiegu, w domach, na trasach i podjazdach
torebka DOYPACK
(PET/PE)
saszetka (PAP/ALU/PE)
tuba (PAP/PE)
pudełko (PAP/PE)
butelka (HDPE/PET)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2712/05 z dnia CALGONIT DS 5620 FOG CALVATIS GmbH, Dr.-Albert21.07.2005
Reimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
chlorki benzylo-C8-C18płyn do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach zakładów przetwórstwa
alkilodimetyloamoniowe, CAS: 63449-41- spoŵywczego i w higienie weterynaryjnej
2 [zaw. 0,25%]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5 [zaw. 0,22%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2713/05 z dnia CALGONIT DS 5609
21.07.2005
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
chlorki benzylo-C8-C18płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających równieŵ kontakt z
alkilodimetyloamoniowe, CAS: 63449-41- ŵywnością
2 [zaw. 15%];
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2715/05 z dnia CALGONIT CF 5325
21.07.2005
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
CALVATIS GmbH, Dr.-AlbertReimann-Str.2, D-68526
Ladenburg, Niemcy
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
3% wag.];
płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających równieŵ kontakt z
ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2716/05 z dnia DIVODES FG
02.08.2005
Diversey Polska Sp. z o. o., ul. 1. Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
Fabryczna 5, 00-446
763 12 Vizovice, Czechy
Warszawa
2. Diversey, Rembrandtlaan 414,
7545 ZW Enschede, Holandia
propan-1-ol, CAS: 71-23-8, WE: 200-746-9
[zaw. 520 g/kg]
propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661
[zaw. 173 g/kg]
płyn do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia i mebli oraz
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
(pojemniki, naczynia, wyposaŵenie i sprzęty kuchenne), do uŵytku
prywatnego i publicznego
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2718/05 z dnia ACTICLENS
21.07.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG, D-40554 kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
Duesseldorf, Niemcy
1000 mg/kg];
proszek do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
(mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
pojemnik PP
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 18 miesięcy od
daty produkcji
na czas
nieokreślony
2719/05 z dnia Premier Klercide CR
21.07.2005
Sterile Biocide T
concentrate
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Shield Medicare – A Division of
Ecolab, Cheyenne House, West
Street, Farnham, GU9 7EQ, Anglia
glukoprotamina, CAS: 164907-72-6,
WE: 403-950-8 [zaw. 260 g/kg];
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
(mających kontakt z ŵywnością)
saszetka (folia
wielowarstwowa: PET,
ALU, PE/E, PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2721/05 z dnia DIX koncentrat do
02.08.2005
mycia naczyń
antybakteryjny
(cytryna, mięta,
grejpfrut, zielone
jabłuszko)
“GOLD DROP” Sp. z o.o.,ul.
Rzeczna 11 d, 34-600
Limanowa
„GOLD DROP” Sp. z o.o., ul.
Rzeczna 11 d, 34-600 Limanowa
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw.
płyn o właściwościach antybakteryjnych, przeznaczony do mycia naczyń
0,025g/100g]; mieszanina: 5-chloro-2kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo2H-izotiazol-3-on, CAS: 55965-84-9 [zaw.
0,0013g/100g];
butelka PET
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
na czas
nieokreślony
2739/05 z dnia DEPTAL MCL
29.09.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A., 55, Boulevard Jules
Verger,35 803 Dinard
Cedex,Francja
podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9
[zaw. 3,7% wag.];
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Produkt w stanie płynnym, myjąco-dezynfekujący z zawartością aktywnego kanister PE; beczka PE;
chloru. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
kontener One Way PE;
ŵywnością
kontener PE
i środkami ŵywienia zwierząt. Do stosowania w zakładach przemysłu
spoŵywczego
2740/05 z dnia DEPTIL MYCOCIDE S
29.09.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A.,55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard
Cedex,Francja
2742/05 z dnia DEPTIL G4
29.09.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A.,55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard
Cedex,Francja
didecyldimethylammonium chloride,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 10% wag.];
glutaral CAS: 111-30-8 [zaw. 6,5g/100g];
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
chlorki CAS: 68391-01-5 [zaw. 8,5g/100g];
Ciecz, pianowy, neutralny środek na bazie amin czwartorzędowych
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i
środkami ŵywienia zwierząt. Przeznaczony do stosowania w zakładach
przemysłu spoŵywczego
kanister PE; beczka PE;
kontener One Way PE;
kontener PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
do dezynfekji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami
ŵywienia zwierząt
kanister PE; beczka PE;
kontener One Way PE;
kontener PE
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2743/05 z dnia ARMEX 2000 - aktywny MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. MEXEO Wiesław Hreczuch, ul.
ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4 [zaw.
03.10.2005
roztwór ditlenku chloru Energetyków 9, 47-225
Parkowa 28 B/6, 47-220 Kędzierzyn- 0,2 g/ 100g] generowany in situ z:
Kędzierzyn-Koųle
Koųle
chloranu sodu/ chloranu (III) sodu,
CAS: 7758-19-2 [zaw. 0,5 g/ 100g]
poprzez zakwaszenie kwasem
cytrynowym, CAS: 5949-29-1 [zaw. 1,4 g/
100g]
2744/05 z dnia SALISEPT - preparat
29.09.2005
dezynfekujący
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe
"SALIMAR" Sabina Klej, ul.
Hubala 3/11, 05-120
Legionowo
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "SALIMAR"
Sabina Klej, ul. Hubala 3/11, 05120 Legionowo
2746/05 z dnia BARISEPT
29.09.2005
Farmaceutyczno – Chemiczna Farmaceutyczno – Chemiczna
Spółdzielnia Pracy „SEPTOMA” Spółdzielnia Pracy „SEPTOMA” ul.
ul. Reymonta 28 05-091 Ząbki Reymonta 28 05-091 Ząbki
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 75%
wag.];
Płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia, kanister HDPE; beczka
mebli oraz jako preparat glonobójczy; stosowany w higienie
HDPE; kontener HDPE
weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt - wyposaŵenie,
pojemniki, naczynia i sprzęt kuchenny, powierzchnie i rurociągi związane z
produkcją, transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności,
środków ŵywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do
spoŵycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt; do dezynfekcji wody
przeznaczonej do spoŵycia; do stosowania w miejscach prywatnych,
publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle. Produkt nie jest
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarze klinicznym.
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: 1 Grupy: 2,
3, 4, 5
3 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
płyn do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni (mających równieŵ kontakt
z ŵywnością) oraz do dezynfekcji rąk
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2, 18 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
butelka (PE, PP, PE/PP);
kanister HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
Bardac 22 (inna nazwa: chlorek
płyn do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, sprzętu i urządzeń mających
didecylodimetyloamoniowy), CAS: 7173- kontakt z ŵywnością
51-5 [zaw. 9% wag.];
2750/05 z dnia Polyphase AF4
29.09.2005
Troy Chemical Company BV
Troy Chemical Company BV,
Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis,
Krolowej Marysieńki 9 lok.4, 02- Holandia
954 Warszawa
3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, CAS: 55406-53-6,
WE: 259-627-5 [zaw. 40 g/100 g (zaw.
40%)];
płyn do konserwacji powłok lub powierzchni zewnętrznych (powierzchnie
malowane,
z tworzyw sztucznych, masy uszczelniające, kleje do tapet, spoiwa,
dokumenty, dzieła sztuki)
beczka stalowa
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2751/05 z dnia Polyphase P2020T
29.09.2005
Troy Chemical Company BV
Troy Chemical Company BV,
Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis,
Krolowej Marysieńki 9 lok. 4,
Holandia
02-954 Warszawa
3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, CAS: 55406-53-6
[zaw. 20%];
płyn do konserwacji powłok lub powierzchni zewnętrznych (powierzchnie
malowane,
z tworzyw sztucznych, masy uszczelniające, kleje do tapet, spoiwa,
dokumenty, dzieła sztuki)
beczka stalowa; kontener
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2752/05 z dnia Polyphase 920
29.09.2005
Troy Chemical Company BV
Troy Chemical Company BV,
Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis,
Krolowej Marysieńki 9 lok. 4,
Holandia
02-954 Warszawa
3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, CAS: 55406-53-6,
WE: 259-627-5 [zaw. 20g/100g];
do konserwacji powłok lub powierzchni zewnętrznych (powierzchnie
malowane, z tworzyw sztucznych, masy uszczelniające, kleje do tapet,
spoiwa, dokumenty, dzieła sztuki)
hobok HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 7
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2753/05 z dnia Sanitoral
04.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski „BROS” S.C., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 60%
Miranowski „BROS” S.C., ul. Karpia wag]; L+ kwas melkowy, CAS: 79-33-4
24, 61-619 Poznań
[zaw. 2,4% wag.];
2756/05 z dnia Vaprox
29.09.2005
Tehand Sp. z o.o., ul. Herbowa Steris Corporation, 5960 Haisley
4, 20-551 Lublin
Road, Mentor, OH 44060-1834,
Stany Zjednoczone
2762/05 z dnia Expel Elektro Komar
03.10.2005
Stop Elektrofumigator
owadobójczy z
wkładami zapasowymi
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
płyn stosowany w zakładach przemysłu rolno-spoŵywczego, przemysłu
kosmetycznego, gastronomii, handlu, salonach fryzjerskich i
kosmetycznych, do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i drobnych sprzętów,
mających równieŵ kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i sprzętu
350g/kg];
(równieŵ mających kontakt z ŵywnością) oraz w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt
Zobele Group-Parma Elektronic Srl., 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1elektryczny odparowywacz z wkładami w postaci płytek przeznaczony do
Trento, Via Fersina, 4-38123
enylo) cyklopropanokarboksylan 2zwalczania komarów, much i innych owadów w pomieszczeniach
Trento, Włochy
metylo4-okso-3-(prop-2-ynylo)cyklopent-2en- 1-ylu (praletryna), CAS: 23031-36-9,
[zaw. 0,81 g/100g];
butelka (HDPE, PP, COEX produkt do
(PA/PE)) ze
powszechnego
spryskiwaczem; kanister
stosowania
(HDPE, PP, COEX (PA/PE));
butelka (HDPE, PP, COEX
(PA/PE))
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (poliester)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produckji
31.12.2024
saszetka (celofan);
pudełko (papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2766/05 z dnia FUNGIKILL CQ
29.09.2005
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400
Tarnobrzeg
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg
zasadowy węglan miedzi
ciecz do impregnacji drewna
(copper(II)carbonate-copper(II)
hydroxide(1:1)), CAS: 12069-69-1 [zaw.
24-25% wag]; quaternary ammonium
compounds, benzyl-C12-16alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68424-851 [zaw. 24-25% wag.];
beczka HDPE; paletopojemnik HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2767/05 z dnia FUNGIKILL IA
29.09.2005
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400
Tarnobrzeg
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg
alfa-cypermetryna, CAS: 67375-30-8
ciecz do impregnacji drewna
[zaw. 0,8-1% wag.]; 3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate, CAS: 55406-53-6 [zaw.
0,8-1% wag.]; 1-(4-chlorophenyl)-4,4dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1ylmethyl)pentan-3-ol, (inna nazwa:
tebukonazol), CAS: 107534-96-3 [zaw. 0,81% wag.]; 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H1,2,4-triazole (inna nazwa:
propikonazol); CAS: 60207-90-1 [zaw. 0,81% wag.];
beczka HDPE; paletokontener HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2768/05 z dnia FUNGIKILL QA
29.09.2005
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400
Tarnobrzeg
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg
alfa-cypermetryna, CAS: 67375-30-8
ciecz do impregnacji drewna
[zaw. 0,8-1% wag.];
quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-16-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 68424-85-1 [zaw. 19-20%
wag.];
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol,
(inna nazwa: tebukonazol), CAS: 10753496-3 [zaw. 0,8-1% wag.];
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4triazole (inna nazwa: propikonazol);
CAS: 60207-90-1 [zaw. 0,8-1% wag.];
beczka HDPE; paletopojemnik HDPE; kanister
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2772/05 z dnia ESEPT ®
29.09.2005
„MEDI-SEPT“ Sp. z o.o.,
Konopnica 159 C, 21-030
Motycz
ESTEER ® PHARMA GmbH, CarlZeiss-Str. 2, 68799 Reilingen,
Niemcy
izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 70%];
płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
butelka PP; kanister PE;
butelka PE z atomizerem
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
48 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2774/05 z dnia DEMOS P Alkaliczny,
29.09.2005
pianowy preparat
myjąco-dezynfekujący
do mycia urządzeń w
przemyśle spożywczym
„TECHMAKO” s.c. Henryk
Ostarek, Robert Ostarek, ul.
Pszczyńska 1, 43-175 Wyry
„TECHMAKO” s.c. Henryk Ostarek,
Robert Ostarek, ul. Pszczyńska 1,
43-175 Wyry
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
aktywnego chloru 4,5% wag.];
płynny koncentrat stosowany do dezynfekcji w zakładach przetwórstwa
spoŵywczego, szczególnie w przetwórstwie mięsa; nadaje się do mycia
posadzek, ścian oraz stołów rozbiorowych, maszyn i pojemników
plastikowych mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2777/05 z dnia Alpocid FP 1.5M
29.09.2005
Alpivar Sp.j. D. Kempińska. L.
Wilkanowicz, K. Tuliński, ul.
Pszczela 7/39, 09-400 Płock
Alpivar Sp.j. D. Kempińska. L.
Wilkanowicz, K. Tuliński, ul.
Marynarska 14, 02-674 Warszawa
mieszanina 5-chloro-2-metylopłyn o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych do
izotiazolin-3-onu (CIT) i 2-metylozabezpieczania produktów paliwowych i układów wodnych - nie mających
izotiazolin-3-onu (MIT), 3:1, CAS: 55965- kontaktu z produktami spoŵywczymi
84-9 [zaw. 1,5%];
beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2789/05 z dnia OXYSAN
29.09.2005
Ecolab Sp. z o.o.,ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG.,
kwas nadoctowy (in situ), CAS: 79-21-0
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 [zaw. 4,4g/100g]; nadtlenek wodoru,
Duesseldorf, Niemcy
CAS: 7722-84-1 [zaw. 6,8g/100g];
płyn do dezynfekcji tkanin delikatnych w procesie prania w pralniach
profesjonalnych (takŵe w szpitalach)
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2790/05 z dnia EPICARE 5
29.09.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG.,
triclosan, CAS: 3380-34-5 [zaw. 1g/100g];
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589
Duesseldorf, Niemcy
płyn do mycia i dezynfekcji rąk i ciała człowieka
butelka HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
30 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2791/05 z dnia ACTICHLOR PLUS
29.09.2005
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
1)Adams Healthcare A Division of
Troklozen sodu CAS: 2893-78-9 [zaw. 41,4 tabletki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
Ecolab, Lotherton Way, Garforth,
g/100g];
(mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
Leeds LS25 2JY, Wielka Brytania, 2)
Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska
69, 30-504 Kraków
pojemnik HDPE
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2792/05 z dnia FILMAGREEN
29.09.2005
Agrochemia Polska Sp. z o.o.,
ul. Śremska 75 A, 62-050
Mosina
HYPRED S.A., 55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard Cedex,
Francja
L-(+)-lactic acid, CAS: 79-33-4
[zaw.31%wag];
kanister PE; beczka PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2793/05 z dnia DEPTIL PA 5
29.09.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75 A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A., 55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard Cedex,
Francja
kwas nadtlenooctowy, CAS: 79-21-0
płyn do mycia i dezynfekcji w obiegu CIP zbiorników na mleko i rur
[zaw. 5% wag.]; nadtlenek wodoru, CAS: przesyłowych
7722-84-1 [zaw. 14,5% wag];
kanister PE; beczka PE;
kontener One Way PE;
kontener PE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
ciecz do dezynfekcji strzyków po udoju
2795/05 z dnia Draco CL
29.09.2005
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462
Warszawa
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462 Warszawa
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
3,2-3,7% wag. (3,2-3,7 g/100g, zaw.
aktywnego chloru 3,2-3,7 g/100g)];
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń równieŵ
mających kontakt z ŵywością, przeznaczony do przemysłu spoŵywczego
kanister HDPE; beczka
HDPE; paletopojemnik
HDPE
produkt nie jest
przecznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2796/05 z dnia Saturn Plus
29.09.2005
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462
Warszawa
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462 Warszawa
chlorek didecylodimetyloamonu (inna
nazwa: chlorek didecylodimetylo
amioniowy), CAS: 7173-51-5 [zaw. 6,77,1%, (6,7-7,1g/100g)];
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń równieŵ mających
kontakt z ŵywnością, przeznaczony do stosowania w przemyśle
spoŵywczym, miejscach publicznych i obiektach przemysłowych oraz w
higienie weterynaryjnej
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosownia
Kat: I Grupy: 2, 3, 30 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
2797/05 z dnia Serpens PAA
29.09.2005
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462
Warszawa
Eurostarchem Sp. z o.o., ul.
Straŵacka 89, 04-462 Warszawa
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 14,5- płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń równieŵ mających
15,5g/100g];
kontakt z ŵywnością, przeznaczony do stosowania w przemyśle
spoŵywczym, miejscach publicznych i obiektach przemysłowych oraz w
higienie weterynaryjnej
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
2800/05 z dnia FILMODIP
29.09.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75 A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A., 55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard Cedex,
Francja
L-(+)-kwas mlekowy CAS: 79-33-4 [zaw. płyn do dezynfekcji strzyków po udoju
8g/100g];
kanister PE; beczka PE;
kontener One Way PE
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
31.12.2024
12 miesięcy od
aty produkcji
2804/05 z dnia FT 54 CIP
29.09.2005
POLOR Sp. z o.o., ul.
Władysława IV 1, 70-651
Szczecin
FINK TEC GmbH, Gewerbepark 16, quaternary ammonium compounds,
D-59069 Hamm, Niemcy
benzyl-C12-14-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 85409-22-9 [zaw. 2,5 %
wag.];
płyn czyszcząco - dezynfekcyjny do stosowania w przemyśle spoŵywczym,
do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością
kanister HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2806/05 z dnia LAVAGE L-40
03.10.2005
Przedsiębiorstowo HandlowoUsługowe „Mixtum” S.C. Wilk
Renata, Skura Stanisław,
Skura Wiesław, Niedzieliska
1008A, 32-820 Szczurowa
Finipar-Sodel Francja, Zi Nord Est,
Rue Rene Barthelemy BP 94184,
14104 Lisieux Cedex, Francja
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9 [zaw. 2,5% wag.];
płyn do mycia i dezynfekcji (ręcznej) naczyń stołowych oraz powierzchni
mających bezpośredni kontakt z ŵwynością
kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2816/05 z dnia Borasept 10-2
03.10.2005
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 50, 39-400
Tarnobrzeg
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
quaternary ammonium compounds,
ciecz do konserwacji drewna
benzyl-C12-16-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 68424-85-1 [zaw. 24 - 25%
wag.]; disodium octaborate
tetrahydrate, CAS: 12280-03-4 [zaw. 2,5 3% wag.];
beczka HDPE; paletokontener HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2818/05 z dnia Borasept 20-2 BD
03.10.2005
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 50, 39-400
Tarnobrzeg
Zakłady Chemiczne ANSERTARNOBRZEG Sp. z o.o., ul.
Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg
quaternary ammonium compounds,
ciecz do impregnacji drewna
benzyl-C12-16-alkyldimethyl,
chlorides, CAS: 68424-85-1 [zaw. 23-25%
wag.]; oktaboran dwusodowy
czterowodny (inna nazwa: disodium
octaborate tetrahydrate), CAS: 12280-034 [zaw. 1-1,5% wag.];
beczka HDPE; paletopojemnik HDPE; kanister
HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2819/05 z dnia Wolmanit® CX-10
29.09.2005
Dr. Wolman GmbH, Dr.
Wolman Str. 31-33, D-76547
Sinzheim, Niemcy
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman
Str. 31-33, D-76547 Sinzheim,
Niemcy
bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxypłyn do impregnacji drewna metodą ciśnieniowo-próŵniową i oscylacyjną
.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper,
CAS: 312600-89-8 [zaw. 3,5 %wag.];
copper(II) carbonate-copper(II)
hydroxide (1:1), CAS: 12069-69-1 [zaw.
16,3 %wag.]; boric acid, CAS: 10043-35-3
[zaw. 5 %wag.];
beczka HDPE; kontener
ICB (HDPE); cysterna ze
stali nierdzewnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2820/05 z dnia Wolmanit® CX-8
29.09.2005
Dr. Wolman GmbH, Dr.
Wolman Str. 31-33, D-76547
Sinzheim, Niemcy
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman
Str. 31-33, D-76547 Sinzheim,
Niemcy
bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxypłyn do impregnacji drewna metodą ciśnieniowo-próŵniową i oscylacyjną
.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper,
CAS: 312600-89-8 [zaw. 2,8 %wag.];
copper(II) carbonate-copper(II)
hydroxide (1:1), CAS: 12069-69-1 [zaw.
13,04 %wag.]; boric acid, CAS: 10043-35-3
[zaw. 4 %wag.];
beczka HDPE; kontener
ICB (HDPE); cysterna ze
stali nierdzewnej
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2823/05 z dnia Wolsit® EC-100
29.09.2005
Dr. Wolman GmbH, Dr.
Wolman Str. 31-33, D-76547
Sinzheim, Niemcy
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman
Str. 31-33, D-76547 Sinzheim,
Niemcy
propiconazole, CAS: 60207-90-1 [zaw.
płyn przeciw grzybom i insektom, do impregnacji drewna metodą
4,5% wag.]; permethrin, CAS: 52645-53-1 zanurzeniową
[zaw.1,25% wag];
beczka HDPE; kontener
produkt do
ICB (HDPE); cysterna (stal profesjonalnego
nierdzewna)
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2826/05 z dnia Wolsit® T-33
04.10.2005
Dr. Wolman GmbH, Dr.
Wolman Str. 31-33, D-76547
Sinzheim, Niemcy
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman
Str. 31-33, D-76547 Sinzheim,
Niemcy
permethrin, CAS: 54645-53-1 [zaw. 30%
wag.];
beczka (HDPE, stal);
kontener ICB (HDPE)
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
płyn do ochrony materiałów drewnopochodnych przed owadami
niszczącymi drewno, łącznie z termitami
produkt do
profesjonalnego
stosowania
2827/05 z dnia Wolsin® FL 35
04.10.2005
Dr. Wolman GmbH, Dr.
Wolman Str. 31-33, D-76547
Sinzheim, Niemcy
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman
Str. 31-33, D-76547 Sinzheim,
Niemcy
propiconazole, CAS: 60207-90-1
[zaw.2,7%wag]; fenpropimorphe, CAS:
67564-91-4 [zaw. 5,4% wag.]; boric acid,
CAS: 10043-35-3 [zaw. 9% wag.];
płyn do zabezpieczania drewna przed sinizną i grzybami przebarwiającymi kanister HDPE; kontener
drewno, stosowany poprzez zanurzanie lub natrysk
ICB (HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2833/05 z dnia Licosil chloro
03.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
35% wag.];
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni (mających równieŵ kontakt z
ŵywnością), urządzeń i instalacji produkcyjnych w zakładach przemysłu
rolno-spoŵywczego; pomieszczeń, środków transportu i powierzchni w
obiektach hodowlanych i magazynowych, a takŵe w obiektach
hodowlanych i magazynowych, a takŵe w obiektach uŵytku publicznego
kanister (HDPE, PP lub
COEX (PA/PE)); butelka
(HDPE, PP lub COEX
(PA/PE))
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
2834/05 z dnia Licosil septic
03.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,3% wag.];
diglukonian chloroheksydyny, CAS:
18472-51-0 [zaw. 0,03% wag.];
płyn przeznaczony do utrzymania higieny wymion
kanister (HDPE, PP lub
produkt do
COEX (PA/PE)); butelka
powszechnego
(HDPE, PP lub COEX
stosowania
(PA/PE)); butelka ze
spryskiwaczem (HDPE, PP
lub COEX (PA/PE))
Kat: I Grupy: 3
31.12.2024
2 lata od daty
produkcji
2843/05 z dnia PCHEŁKA - OBROŻA
03.10.2005
OWADOBÓJCZA DLA
PSÓW
Laboratorium Organiczne
Laboratorium Organiczne „LAB” Sp. pyriproxyfen, CAS: 95737-68-1 [zaw.
„LAB” Sp. z o.o., ul. Darwina 3, z o.o., ul. Darwina 3, 43-603
1%wag.]; permethrin, CAS: 52645-53-1
43-603 Jaworzno
Jaworzno
[zaw. 40%wag.]; deltamethrin, CAS:
52918-63-5 [zaw.4% wag.];
obroŵa przeznaczona do zwalczania pcheł i kleszczy u psów
2848/05 z dnia VIRUCIDAL EXTRA (w
03.10.2005
wersji bezzapachowej i
cytrynowej)
Novartis Animal Health d.o.o., AVS Manufacturing & Marketing
Verovskova 57, 1000
Ltd., 85 Bangor Road,
Ljubljana, Słowenia
Newtownards, Co. Down Northern
Irleand, BT 23 3BZ, Wielka Brytania
bis(peroksymonosiarczan)bis(siarczan)
pentapotasu, CAS: 70693-62-8 [zaw. 50%
wag.]; dichloroizocyjanuran sodu, CAS:
2893-78-9 [zaw. 4,5% wag.];
proszek przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, powietrza,
wiadro PP
materiałów, wyposaŵenia oraz mebli oraz do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z ŵywnością, przeznaczony do stosowania w miejscach
prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle, stosowany
równieŵ w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt
2850/05 z dnia DEPTIL PA 15
03.10.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. Płyn przeznaczony do dezynfekcji w układach zamkniętych CIP,
21,6% wag.]; kwas nadtlenooctowy,
zbiornikach na mleko, przewodach rurowych. Do stosowania w zakładach
CAS: 79-21-0 [zaw. 15% wag.];
przemysłu spoŵywczego.
Degussa Huls AG, Postfach 13 45,
D-63403 Hanau, Niemcy
pudelko (papier + folia PE) produkt do
powszechnego
stosowania
kanister PE; beczka PE
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4
produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosownia
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
6 miesięcy od
daty produkcji
2852/05 z dnia Sterisol Ethanol
03.10.2005
„MEDILAB” Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60, 15-531
Białystok
Sterisol AB, P.O. Box 149, 592 23
Vadstena, Szwecja
etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [(zaw. ŵel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk
70% wag.) zaw. 70g/100g];
2853/05 z dnia Aldecoc XD
03.10.2005
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Wyłom 16, 61-671 Poznań
Ewabo Chemikalen GmbH&Co. KG, 4-xhloro-3-metylofenol, CAS: 59-50-7
49835 Wietmarschen 2,
[zaw. 20% wag.];
Kolpingstrasse 4, Niemcy
2855/05 z dnia PENETRIN 03.10.2005
rozpuszczalnikowy
impregnat do drewna
Przedsiębiorstwo Altax Sp. z
o.o., ul. Kopanińska 7,
Brodziszewo, 64-500
Szamotuły
2856/05 z dnia GERMEX SPRAY
03.10.2005
HCS EUROPE Sp. z o.o., ul.
Warszawska 9 A, 32-086
Węgrzce
worek z zaworkiem (PE,
PETP)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
30 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butelka PE; kanister HDPE produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Przedsiębiorstwo „Altax” Sp. z o.o., 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate,
płyn zabezpieczający drewno przed grzybami powodującymi rozkład,
Zakład Produkcyjny, ul. Kopanińska CAS: 55406-53-6 [zaw. 0,4 % wag.];
grzybami pleśniowymi, sinizną oraz owadami niszczącymi drewno
7, Brodziszewo
permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,05%
wag.];
puszka stalowa
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Pramol Chemie AG,
Industriestrasse 3, CH-9602
Bazenhied, Szwajcaria
butelka PE; kanister PE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7
[(zaw. 10% wag.) zaw. 10g/100g.];
płyn do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt
propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 ciecz do dezynfekcji powierzchni, wyposaŵenia, sprzętów, pojemników
[zaw. 65g/100g]
(mających równieŵ kontakt z ŵywnością), stosowana w przemyśle m.in.
spoŵywczym oraz w placówkach medycznych (szpitale, przychodnie itp.)
2858/05 z dnia AGITA ® 10 WG
03.10.2005
Novartis Animal Health d.o.o., Kwizda GmbH, Laser Strasse, AVerovńkova 57, 1000
2100 Leobendorf, Austria
Ljubljana, Słowenia
Tiametoksam, CAS: 153719-23-4, WE: 428- granulat przeznaczony do zwalczania much, karaluchów i pcheł
pojemnik HDPE
650-4 [zaw. 10g/100g (zaw. 10% wag.)];
występujących w miejscach publicznych, gospodarstwach rolnych (w
szczególności: pomieszczenia dla zwierząt, magazyny, rzeųnie, przetwórnie
spoŵywcze, targowiska, pomieszczenia sanitarne)
2859/05 z dnia NEPOREX 2SG
03.10.2005
Novartis Animal Health d.o.o., Schirm AG, Division Sifokan,
Verovńkova 57, 1000
Dieselstr.8, D-85107 BaarLjubljana, Słowenia
Ebenhausen, Niemcy
N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6triamina/cyromazyna, CAS: 66215-27-8
[zaw. 2% wag.];
granulat przeznaczony do zwalczania larw much w oborach, chlewniach,
kurnikach, śmietnikach i dołach kloacznych, na wysypiskach śmieci
2871/05 z dnia Środek do usuwania
04.10.2005
glonów, mchu i pleśni
„Pufas Polska” Sp. z o.o., ul.
Rzemieślnicza 14, 62-081
Baranowo
chlorek didecylodimetyloamonowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,9-1% wag.];
ciecz w sprayu do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich,
konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niŵ drewno,
chroniący przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów i glonów
Pufas Werk GmbH, Im schedetal1,
D-34346 Hann Munden, Niemcy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
pojemnik (HDPE) torba
produkt do
(PET/PE) torba (PET/LDPE) powszechnego
torba (PET/PA/PE)
stosowania
kat. 3, gr. 18
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
butelka HDPE
Kat: II Grupy: 10
36 miesięcy od
daty produckji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
2872/05 z dnia Spray Pleśniobójczy
04.10.2005
„Pufas Polska” Sp. z o.o., ul.
Rzemieślnicza 14, 62-081
Baranowo
Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D- podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
34346 Hann. Münden, Niemcy
3,5% wag. (35 g/kg)];
2873/05 z dnia Antybakteryjny Płyn dr
04.10.2005
Seidla
Laboratorium Dermapharm Sp. Laboratorium Dermapharm Sp. z
z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01- o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100
100 Warszawa
Warszawa
2874/05 z dnia Eugenia
04.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
ciecz w sprayu do usuwania pleśni, glonów, mchu i grzybów wewnątrz
butelka HDPE
pomieszczeń, stosowany do powierzchni, materiałów oraz wyposaŵenia nie
mających kontaktu z ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
etanol, CAS: 64-17-5 [aw. 70% wag.];
kwas salicylowy, CAS: 69-72-7
[zaw.1,5%wag]; diglukonian
chlorhexydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw.
2,5% wag.];
płyn antybakteryjny przeznaczony do czyszczenia powierzchni w
gabinetach weterynaryjnych
butelka (PE, HDPE, PP) z
rozpylaczem; butelka (PE,
HDPE, PP); kanister (PE,
HDPE; PP)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 2,5% wag.];
płyn do rozcieńczania, przeznaczony do mycia i dezynfekcji posadzek w
zakładach przemysłu rolno-spoŵywczego, kosmetycznego, w
pomieszczeniach magazynowych, obiektach handlowych oraz miejscach
uŵyteczności publicznej
kanister (HDPE, PP, COEX
(PA/PE)); butelka (HDPE,
PP, COEX (PA/PE))
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2875/05 z dnia Sanitoral plus
04.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 605
płyn stosowany w obiektach handlowych, zakładach przemysłu rolnowag.]; L (+) kwas melkowy, CAS: 79-33- spoŵywczego i gastronomii, do czyszczenia i dezynfekcji lad chłodniczych i
4 [zaw. 2,4% wag.];
powierzchni szklanych, mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia
zwierząt
butelka (HDPE, PP, COEX produkt do
(PA/PE)) ze
powszechnego
spryskiwaczem; kanister
stosowania
(HDPE, PP, COEX (PA/PE));
butelka (HDPE, PP, COEX
(PA/PE))
Kat: I Grupy: 4
2876/05 z dnia 707 Roach and Ant
04.10.2005
Killer
Jan Szóstakiewicz prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: Jan Szóstakiewicz
”Axall”, ul. Łojewska 22/42, 03392 Warszawa
1) Jan Szóstakiewicz ”Axall”, ul.
Łojewska 22/42, 03-392 Warszawa;
2) Safeguard Chemical Corp., 411
Wales Avenue, Bronx, NY 10454,
Stany Zjednoczone
3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)- płyn do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów, stosowany w
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2magazynach, salach, piwnicach, mieszkaniach, garaŵach, altankach,
dimetylocyklopropanokarboksylan
podwórkach
(permetryna), CAS: 52645-53-1
[zaw. 0,5 g/100g];
pojemnik (stal, aluminium
(Alu), polietylen (PE),
polietylen wysokiej gęstości
(HDPE))
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
31.12.2024
2877/05 z dnia 707, Black Jack na
04.10.2005
insekty
Jan Szóstakiewicz prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą: Jan Szóstakiewicz
”Axall”, ul. Łojewska 22/42, 03392 Warszawa
1) Jan Szóstakiewicz ”Axall”, ul.
Łojewska 22/42, 03-392 Warszawa;
2) Safeguard Chemical Corp., 411
Wales Avenue, Bronx, NY 10454,
Stany Zjednoczone
3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)- płyn do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów, stosowany w
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2magazynach, salach, piwnicach, mieszkaniach, garaŵach, szkołach,
dimetylocyklopropanokarboksylan
szpitalach, biurach, stołówkach, fermach, stodołach, stajniach, itp.
(permetryna), CAS: 52645-53-1 [0,25
g/100g];
pojemnik (stal, aluminium produkt do
(Alu), polietylen (PE),
powszechnego
polietylen wysokiej gęstości stosowania
(HDPE))
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE, PP, COEX produkt do
(PA/PE)); kanister (HDPE, powszechnego
PP, COEX (PA/PE));
stosowania
woreczek (HDPE, PP, COEX
(PA/PE))
Kat: I Grupy: 1
31.12.2024
Tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,1
g/100g];
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy (butotlenek
piperonylu/PBO), CAS: 51-03-6 [zaw. 0,5
g/100g]
2878/05 z dnia Desitola 2
04.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. płyn do mycia i dezynfekcji rąk, stosowany w zakładach przemysłu rolno0,45% wag.];
spoŵywczego, kosmetycznego, gastronomii, placówkach zbiorowego
ŵywienia, handlu, salonach kosmetycznych i fryzjerskich, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (np. przedszkola, ŵłobki)
2 lata od daty
produkcji
2879/05 z dnia Desitola
04.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 605
płyn do mycia i dezynfekcji rąk, stosowany w zakładach przemysłu rolnowag.]; diglukonian chlorhexydyny, CAS: spoŵywczego, kosmetycznego, gastronomii, placówkach zbiorowego
18472-51-0 [zaw. 0,08% wag.];
ŵywienia, handlu, obiektach magazynowych, salonach kosmetycznych i
fryzjerskich
butelka (HDPE, PP, COEX produkt do
(PA/PE)); kanister (HDPE, powszechnego
PP, COEX (PA/PE));
stosowania
woreczek (HDPE, PP, COEX
(PA/PE))
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
2880/05 z dnia Płyn do mycia naczyń
04.10.2005
Koncentrat LUX
Antybakteryjny
Merida Sp. z o.o. ul.
Karkonoska 59, 53-015
Wrocław
Merida Sp. z o.o. ul. Karkonoska
59, 53-015 Wrocław
5-chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol,
CAS: 3380-30-1 [zaw. 0,5% wag.];
płyn do mycia naczyń
butelka PP
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2882/05 z dnia Preparat EPKS – Płyn o
04.10.2005
działaniu
antybakteryjnym
Avantor Performance Materials POCH S.A. ul. Sowińskiego 11, 44Poland Spółka Akcyjna, ul.
101 Gliwice
Sowińskiego 11, 44-101
Gliwice
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 65-75% wag.];
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 8-12%
wag.]; kwas salicylowy, CAS: 69-72-7
[zaw. 1,5-2,5% wag.];
płyn do dezynfekcji przedmiotów i urządzeń mających kontakt z ŵywnością butelka (szkło, HDPE);
w zakładach przemysłu spoŵywczego
kanister HDPE; beczka
(stal, HDPE);
paletopojemnik HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2885/05 z dnia Sabunol Bis – Obroża
04.10.2005
Przeciw Pchłom i
Kleszczom dla Psów
Laboratorium Dermapharm Sp. Laboratorium Dermapharm Sp. z
z o.o. ul. Człuchowska 12a, 01- o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100
100 Warszawa
Warszawa
3-fenoksybenzylo(1RS,3RS;1RS,3SR)-3- obroŵa przeznaczona do likwidacji pcheł oraz kleszczy na skórze i sierści
(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklo psa
propanokarboksylan / permetryna,
CAS: 52645-53-1 [zaw. 36g/1kg];
torebka (PE/ALU/Papier,
PE/ALU/PET, PE/ALU)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Eter 4-fenoksyfenyl (RS)-2-(2pirydyloksy)propylu / piryproksyfen,
CAS: 95737-68-1 [zaw. 4g/1kg];
(E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-Nnitroimidazolidyn-2-ilidynoamina /
imidaclopryd, CAS: 138261-41-3 [zaw.
11g/1kg];
2889/05 z dnia Licosil taby 2
04.10.2005
BROS Sp. j. B.P. Miranowscy, Bogusława Miranowska, Piotr
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Miranowski BROS s.c., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5% wag.];
czwartorzędowe związki amoniowe:
chlorki bezylo-C(12-16)alkilodimetylowe, CAS: 68424-85-1 [zaw.
0,5% wag.]; diglukonian chlorhexydyny,
CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,5% wag.];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, urządzeń, nie
kanister (HDPE, PP, COEX
mających kontaktu z ŵywnością, w miejscach uŵyteczności publicznej
(PA/PE)); butelka (HDPE,
(salony fryzjerskie i kosmetyczne, szatnie, itp.),dezynfekcji urządzeń
PP, COEX (PA/PE))
klimatyzacyjnych i kanałów wentylacyjnych oraz w higienie weterynaryjnej
do dezynfekcji pomieszczeń, nie mających kontaktu ze środkami ŵywienia
zwierząt.
2890/05 z dnia Deptal SMP
04.10.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
Hypred S.A., 55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinar Cedex,
Francja
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina CAS:
2372-82-9
[zaw. 0,39g/100g];
Produkt w stanie płynnym (alkaliczny), myjąco-dezynfekujący, do mycia
jednofazowego w obiegach zamkniętych CIP, obiegach termicznych,
zbiornikach na mleko. Do uŵycia w zakładach przemysłu spoŵywczego
kanister PE; beczka PE;
kontener PE
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2891/05 z dnia HYPROTANK ED
04.10.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
Hypred S.A., 55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinar Cedex,
Francja
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
37% wag. (5% chloru aktywnego)];
Produkt w stanie płynnym (alkaliczny) z zawartością aktywnego chloru,
przeznaczony do mycia i dezynfekcji w obiegach zamkniętych CIP,
zbiorników na mleko, rur przesyłowych w zakładach przemysłu
spoŵywczego
kanister PE; beczka PE;
produkt jest
kontener PE; kontener One przeznaczony do
Way (PE)
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2892/05 z dnia HYPROCLOR ED
04.10.2005
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75 A, 62-050 Mosina
1) HYPRED S.A., 55, Boulevard
Jules Verger B.P 10180 35803
DINARD Cedex, Francja
2) HYPRED Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75 A, 62-050 Mosina
podchloryn sodu/Chloran (I) sodu CAS: płyn do mycia i dezynfekcji w obiegu CIP urządzeń udojowych, zbiorników kanister PE; beczka PE;
7681-52-9 [zaw. aktywnego chloru 5, 62
na mleko i rur przesyłowych
kontener PE
g/100g]
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2893/05 z dnia DEPTAL MDS
04.10.2005
Hypred Polska Sp. z o. o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A., 55, Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard Cedex,
Francja
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9
[zaw. 2,4 g/100g (2,4% wag.)];
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
płyn do mycia i dezynfekcji podłóg, ścian, stołów, maszyn, wnętrz
zbiorników, mających równieŵ kontakt z ŵywnością
produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
kanister PE; beczka PE;
produkt nie jest
kontener PE; kontener One przeznaczony do
Way (PE)
powszechnego
stosowania
2894/05 z dnia ELITE PROFESSIONAL
04.10.2005
DETERGENT &
DISINFECTANT
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH&Co. OHG, Reisholzer czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników,
Werfstr. 38-42, D-40589
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z
Duesseldorf, Niemcy
CAS: 68424-85-1 [zaw. 7,5g/100g]; N-(3- produkcją, transportem, przechowywaniem ŵywności w gastronomii,
aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3- środków ŵywienia zwierząt lub napojów, a takŵe do powierzchni nie
diamina, CAS: 2372-82-9 [zaw. 4g/100g];
mających kontaktu z ŵywnością do stosowania w miejscach prywatnych,
publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle
kanister HDPE; beczka
HDPE
produkt do
profesjonalnego
stosowania
2895/05 z dnia Licosil bio
04.10.2005
Bros Sp. J., B.P. Miranowscy, Bogusława Miranowska, Piotr
sześciowodny mononadftalan
proszek przeznaczony do dezynfekcji powierzchni ( nie mających kontaktu słoik (PE, PP); butelka (PE, produkt do
ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań Miranowski „BROS S.C.”, ul. Karpia magnezu, CAS: 84665-66-7 [zaw. 13-16 % z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt)urządzeń i drobnego sprzętu w
PP); torebka (laminat
powszechnego
24, 61-619 Poznań
wag.];
zakładach przemysłu kosmetycznego,w pomieszczeniach magazynowych, PET/PE, PET/Alu/PE)
stosowania
gastronomii, handlu oraz miejscach uŵyteczności publicznej (salony
fryzjerskie, kosmetyczne itp.)
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
2 lata od daty
produkcji
2896/05 z dnia Licosil farm
04.10.2005
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski „BROS S.C.”, ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
Miranowski „BROS S.C.”, ul. Karpia CAS: 7173-51-5 [zaw. 4 % wag.];
24, 61-619 Poznań
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością,
kanister (HDPE, PP, COEX
urządzeń i drobnego sprzętu w gospodarstwach rolnych (konwie, kubki
(PA/PE)); butelka (HDPE,
udojowe, drobne elementy dojarek myte ręcznie itp.), a takŵe w miejscach PP, COEX (PA/PE))
hodowli, transportu i przetrzymywania zwierząt, w tym do dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z paszą
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2897/05 z dnia STERIDIAL P z
04.10.2005
zapachem
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
Innowacyjno–Wdroŵeniowe
Innowacyjno–Wdroŵeniowe
„Impuls” Władysław Fediuk, ul. „Impuls” Władysław Fediuk, ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.1
wag.];
płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń w butelka HDPE; kanister
przemyśle spoŵywczym (mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia HDPE; beczka HDPE;
zwierząt) oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w pomieszczeniach
paletopojemnik HDPE
uzytku prywatnego i publicznego
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2901/05 z dnia Dipal Koncentrat
04.10.2005
DELAVAL Sp. z o.o. ul.
Robotnicza 72, 53-608
Wrocław
DeLaval NV, Industriepark 8-10,
9031 Drongen, Belgia
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,75% wag.];
płyn do poudojowej dezynfekcji strzyków
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2902/05 z dnia Włóknina Filtracyjna
04.10.2005
Przeciwmikrobowa
Centralny Ośrodek Badawczo –
Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „POLMATEXCENARO”, ul.
Wólczańska55/59, 90-608 Łódų
Centralny Ośrodek Badawczo –
triclosan, CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,1%
Rozwojowy Maszyn Włókienniczych wag.];
„POLMATEX-CENARO”, ul.
Wólczańska 55/59, 90-608 Łódų
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka HDPE; kanister
HDPE
włóknina filtracyjna przeznaczona do dezynfekcji powietrza w urządzeniach worek PE
klimatyzacyjnych
2904/05 z dnia FENNOSAN BR 98 G
04.10.2005
„Kemira Świecie” Sp. z o.o., ul. ICL-IP Europe BV. P.O. Box 13,
Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Fosfaatweeg 48, 1013 BM
Amsterdam,
Holandia
2909/05 z dnia „Magia Srebra” –
04.10.2005
materiał
Renata Śliwińska, Bogdan
Śliwiński ALCUNI Środowisko
S.C., ul. Ciećwierza 121A,
Klaudyn, 05-080 Izabelin
2912/05 z dnia Sinesto® B
04.10.2005
Dr. Wolman GmbH, Dr.
Wolman Str. 31-33, D-76547
Sinzheim, Niemcy
bromochloro-5,5dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, CAS:
32718-18-6
[zaw. 960g/1kg (96% wag.)];
granulat przeznaczony do konserwacji wody na biologicznej oczyszczalni
ścieków; stosowany na początku procesu technologicznego w przemyśle
papierniczym
worek PE; wiaderko PE
1) Renata Śliwińska, Bogdan
srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 0,001 –
Śliwiński Alcuni Środowisko SC, ul. 0,003% wag.];
Ciećwierza 121A, Klaudyn, 05-080
Izabelin;2) Nanux Inc. 263-1, GomoRi, Jillye-Myeon, Gimhae,
Gyungham, 621-832 Korea; 3)
Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34120 Andrychów; 4) Boryszew S.A.,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87100 Toruń (wraz z innymi
oddziałami); 5) BZPB Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 7, 97-400 Bełchatów;6)
ZPJ Miranda S.A., ul. Jedwabnicza
1, 62-700 Turek; 7) Wacoal Co.
Ltd., 15 Ching Kuo Rd Taoynan
City, Tajwan; 8) Gronowalski Sp. z
o.o., ul. Piotrkowska 270, 90-361
Łódų; 9) GW and Cristal Fashion
Sp. J., ul. Piotrkowska 270, 90-361
Łódų; 10) Nanopac, 5F Hanyang
Plaza, 978-6 Youngtong-dong,
Youngtong-ku, Suwon, 443-812,
Korea; 11) Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych S.A., ul.
Ŵółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
(wraz z innymi zakładami
naleŵącymi do grupy); 12) Big Star
Ltd. Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego
20/21A, 62-800 Kalisz
tkanina o długim działaniu grzybobójczym, mikrobójczym i
dezodoryzującym, zabezpieczona przed działaniem drobnoustrojów
opakowanie bezpośrednie: produkt do
folia PE, pudełko
powszechnego
tekturowe; opakowanie
stosowania
zewnętrzne: pudełko
tekturowe
Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman
Str. 31-33, D-76547 Sinzheim,
Niemcy
płyn do zabezpieczania drewna przed sinizną i grzybami przebarwiającymi kanister HDPE; kontener
produkt do
drewno, stosowany poprzez zanurzanie lub natrysk
ICB (stal nierdzewna);
profesjonalnego
cysterna (stal nierdzewna) stosowania
quaternary ammonium compounds,
coco alkyltrimethyl, chlorides, CAS:
61789-18-2 [zaw. 14 %wag.]; sodium
tetraborate anhydrous, CAS: 1330-43-4
[zaw. 5,2 %wag.];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 11
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 9
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2919/05 z dnia 2-PROPANOL 70% 04.10.2005
płyn o działaniu
antybakteryjnym
Avantor Performance Materials POCH S.A., ul. Sowińskiego 11, 44- alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. płyn do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni w miejscach prywatnych i
Poland Spółka Akcyjna, ul.
101 Gliwice
65-75% wag.]:
publicznych (włącznie z placówkami związanymi z ochroną zdrowia)
Sowińskiego 11, 44-101
Gliwice
butelka (szłko oranŵowe,
HDPE); kanister HDPE;
beczka HDPE;
paletopojemnik HDPE
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2933/05 z dnia Dezacid JOD-LP
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED”
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED” Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
polyhexamethylene biguanide
(monomer: 1,5-bis
(trimethylen)guanylguanidium
monohydrochloride), CAS: 27083-27-8
[zaw. 5% wag.];
ciecz do mycia i dezynfekcji powierzchni (mających równieŵ kontakt z
ŵywnością), pomieszczeń hodowlanych i wyposaŵenia oraz środków
transportu zwierząt
butelka (PE, HDPE);
kanister (PE, HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
31.12.2024
2934/05 z dnia Dezacid VR
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED”
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED” Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate),CAS: 70693-62-8
[zaw.25%wag];
proszek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni (mających równieŵ
kontakt z ŵywnością), pomieszczeń hodowlanych i wyposaŵenia oraz
środków transportu ziwerząt, przeznaczony równieŵ do dezynfekcji wody
do picia
worek PE; wiaderko (PE,
HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, 5
produkcji
31.12.2024
2935/05 z dnia Dezacid VRC
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED”
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED” Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate),CAS: 70693-62-8
[zaw.25%wag]; sodium
dichloroisocyanurate dihydrate, CAS:
51580-86-0 [zaw. 5% wag.];
proszek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni (mających równieŵ
kontakt z ŵywnością), pomieszczeń hodowlanych i wyposaŵenia oraz
środków transportu ziwerząt, przeznaczony równieŵ do dezynfekcji wody
do picia
worek PE; wiaderko (PE,
HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4, 5
produkcji
31.12.2024
2936/05 z dnia Dezacid ® GM
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo –
Wdroŵeniowe „ACRYLMED”
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo –
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 10% wag.];
Wdroŵeniowe „ACRYLMED” Ludwika didecyldimethylammonium chloride,
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- CAS: 7173-51-5 [zaw. 10% wag.];
100 Śrem
2939/05 z dnia Much-ex ® MP
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
2944/05 z dnia Much-ex OKS
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Przedsiębiorstwo Badawczo N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika triamina, CAS: 66215-27-8 [zaw. 2%
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63- wag.];
100 Śrem
2946/05 z dnia Much-ex Repelent
04.10.2005
Przedsiębiorstwo Badawczo Wdroŵeniowe "ACRYLMED"
Ludwika Własińska, ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
2948/05 z dnia MOTH KILLER AE
04.10.2005
2949/05 z dnia NOKAUT ŻÓŁTY
04.10.2005
ciecz do mycia i dezynfekcji powierzchni (mających równieŵ kontakt z
ŵywnością), pomieszczeń hodowlanych i wyposaŵenia oraz środków
transportu zwierząt
butelka (PE, HDPE);
kanister (PE, HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lata od daty
4
produkcji
31.12.2024
butelka (PE, HDPE);
kanister (PE, HDPE);
pojemnik ALU
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (PE, HDPE);
kanister (PE, HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Przedsiębiorstwo Badawczo etyl N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninate, płyn do odstraszania owadów takich jak: komary, meszki i kleszcze
Wdroŵeniowe "ACRYLMED" Ludwika CAS: 52304-36-6 [zaw. 10% wag.];
Własińska, ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem
butelka (PE, HDPE);
kanister (PE, HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Laboratorium Organiczne
"LAB" Spółka z o.o., ul.
Darwina 3, 43-603 Jaworzno
Laboratorium Organiczne "LAB"
permethrin, CAS: 52645-53-1
aerozol przeznaczony do zwalczania moli
Spółka z o.o., ul. Darwina 3, 43-603 [zaw.0,4%wag.]; empenthrin, CAS: 54406Jaworzno
48-3 [zaw. 0,25% wag.];
pojemnik aluminiowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Laboratorium Organiczne
"LAB" Spółka z o.o., ul.
Darwina 3, 43-603 Jaworzno
Laboratorium Organiczne "LAB"
permethrin, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,45% aerozol przeznaczony do zawalczania owadów latających: os, much,
Spółka z o.o., ul. Darwina 3, 43-603 wag.]; tetramethrin, CAS: 7696-12-0 [zaw. komarów, moli i innych
Jaworzno
0,15% wag.];
pojemnik aluminiowy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
tetrametryna, CAS: 7696-12-0
płyn do zwalczania owadów takich jak: muchy, komary
[zaw.0,3%wag.]; permetryna,CAS: 5264553-1 [zaw.0,1%wag.]; transfluthrin,CAS:
118712-89-3 [zaw. 0,06% wag.];
ciecz do zwalczania much w oborach, kurnikach, szambach i na
wysypiskach śmieci
2951/06 z dnia kret PŁYN do
Global Cosmed Group S.A., ul. Global Pollena S.A., Fabryka Chemii podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
18.07.2006
udrożniania i
Kuziennicza 15, 59-400 Jawor Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15,
231-668-3 [zaw. 18,4g/100g-22,4 g/100g
dezynfekcji BAKTERIOM
59-400 Jawor
(2g/100g – 3,5g/100g Cl2)
STOP
płyn do dezynfekcji i udroŵniania odpływów wody: w mieszkaniach,
gabinetach lekarskich, zakładach pracy
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2952/06 z dnia DE - ZAL
18.07.2006r.
płyn do dezynfekcji rąk
butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
Produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
kat: I grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
płyn do dezynfekcji rąk
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
Produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
„TENZI” Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce 20, 72-002
Dołuje
„TENZI” Sp. z o.o., Skarbimierzyce
20, 72-002 Dołuje
Kwas d-glukonowy, związek z N,N″bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)
(CHDG), CAS: 18472-51-0 [zaw. 2,2 g/100
ml];
propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 58 g/100
ml ];
2953/06 z dnia SAPONE DEZ EXTRA
12.07.2006r.
„TENZI” Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce 20, 72-002
Dołuje
„TENZI” Sp. z o.o., Skarbimierzyce
20, 72-002 Dołuje
triklosan, CAS: 3380-34-5, WE: 222-182-2
[zaw. 0,5g/100ml (zaw. 0,5% wag.)];
2954/06 z dnia Cillit Bang Super Silny
18.07.2006r. Środek Czyści Toalety i
Usuwa Brud (wersja
podstawowa i wersja
citrus);
Reckitt Benckiser (Poland)
S.A., ul. Okunin 1, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki
Reckitt Benckiser Production
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 6- płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym; przeznaczony do
(Poland) sp. Z o.o., ul. Okunin 1, 05- 1,4% wag, (zaw. 6-1,4g/100g)];
dezynfekcji i czyszczenia toalet, łazienek, podłóg, duŵych powierzchni,
100 Nowy Dwór Mazowiecki
udroŵniania odpływów oraz usuwania grzybów i pleśni
2957/06 z dnia Baygon Protector
SC Johnson Sp. z o. o., ul.
02.08.2006r. Przeciw Karaluchom i
Domaniewska 41, 02-672
Mrówkom z naturalnym Warszawa
składnikiem aktywnym
SC Johnson Europlant, PostBus 38, ekstrakt pyretrum, CAS: 8003-34-7 [zaw. aerozol do zwalczania owadów biegających
3640 AA Mijdrecht, Holandia
0,2% wag]; permetryna, CAS: 52645-53-1
[zaw. 0,2% wag]; butoksyd piperonylu:
51-03-6 [zaw. 0,5%];
pojemnik aerozolowy (stal) produkt do
powszechnego
stosowania
kat: III grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2959/06 z dnia QUART ultra
02.08.2006r.
Wojciech Apola prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą OLE.PL Wojciech Apola,
ul. Mostowa 25/3, 61-854
Poznań
Wojciech Apola prowadzący
chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
działalność gospodarczą pod nazwą 7173-51-5 [zaw. 5g/100g ];
OLE.PL Wojciech Apola, ul.
Mostowa 25/3, 61-854 Poznań
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
(mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
butelka (PE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2960/06 z dnia DOREX ultra
02.08.2006r.
Wojciech Apola prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą OLE.PL Wojciech Apola,
ul. Mostowa 25/3, 61-854
Poznań
Wojciech Apola prowadzący
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
działalność gospodarczą pod nazwą 45% wag.];
OLE.PL Wojciech Apola, ul.
Mostowa 25/3, 61-854 Poznań
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
(mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
butelka (PE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2962/06 z dnia Raid Przeciw Osom i
10.10.2006r. Szerszeniom
S C Johnson Sp. z o.o., ul.
1.) Farmol S.p.A., Via Verdella 3,
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 24040 Comun Nuovo, Bergamo,
Włochy; 2.) SC Johnson Europlant,
PostBus 38, 3640 AA Mijdrecht,
Holandia 3. Colep CCL Apartado 14,
3731-955 Vale de Cambra,
Portugalia
tetrametryna, CAS: 7696-12-0, WE: 231711-6 [zaw. 0,2g/100g (zaw. 0,2% wag)];
permetryna, CAS: 52645-53-1, WE: 258067-9 [zaw. 0,2g/100g (zaw. 0,2% wag)];
aerozol do zwalczania os, szerszeni i ich gniazd
pojemnik aerozolowy (stal) produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
2964/06 z dnia Domestos 5x (Gold,
09.08.2006
Green)
Unilever Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 49, 02-672
Warszawa
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9
[zaw.4,3g/100g];
płyn przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji toalet
butelka z nakrętką (HDPE) produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
Unilever Hungary, Tancsics Mihaly
u 2-4, H-4300 Nyirbator, Węgry
12 miesięcy od
daty produkcji
2965/06 z dnia Detmol- long
10.10.2006r.
Agro – Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
FROWEIN GMBH & CO. KG Am,
Reislebach 83, D- 72461 Albstadt,
Niemcy
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna),
CAS: 52645-53-1 [zaw. 8 g/l];
płyn do zwalczania owadów biegających i latających
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy (butotlenek
piperonylu/PBO), CAS: 51-03-6 [zaw. 4
g/l]
butelka (blacha
produkt do
ocynkowana, ALU, PE,
profesjonalnego
HDPE); puszka (blacha
stosowania
ocynkowana, ALU); beczka
(blacha ocynkowana, ALU,
PE, HDPE); kanister
(blacha ocynkowana, PE,
HDPE, ALU)
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Pyretryny i pyretroidy, CAS: 8003-34-7
[zaw. 4 g/l];
2970/06 z dnia Bio-piana
05.09.2006r.
DeLaval Sp. z o.o., ul.
Robotnicza 72, 53-608
Wrocław
DeLaval N.V., Industriepark 8-10,
9031 Drongen, Belgia
kwas L-(+)-mlekowy, CAS: 79-33-4 [zaw. płyn do mycia i dezynfekcji strzyków przed dojem
2%wag];
kanister (HDPE)
2975/06 z dnia Licosil activ cip
10.10.2006
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Bogusława Miranowska, Piotr
Miranowski BROS S.C., ul. Karpia
24, 61-619 Poznań
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 15
% wag.]; nadtlenek wodoru, CAS: 772284-1 [zaw. 20-25 % wag.];
kanister, korek z
odpowietrzeniem (HDPE
lub PA/PE)
płyn do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętów i instalacji
produkcyjnych w zakładach przemysłu rolno-spoŵywczego mających
bezpośredni kontakt z ŵywnością
produkt do
profesjonalnego
stosowania
2976/06 z dnia BAGOSEL
16.10.2006r.
BROS Sp. j. B.P. Miranowscy,
ul. Sokoła 7 lok. 6, 60-644
Poznań
2977/06 z dnia Domestos udrożniacz do Unilever Polska S.A., ul.
16.10.2006r. rur i odpływów
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
BROS Sp.j.B.P. Miranowscy, ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
Etofenproks (Eter 3-fenoksybenzylo-2- płynny koncentrat przeznaczony do zwalczania owadów latających (much,
(4-etoksyfenylo)-2-metylopropylowy
komarów, meszek itp.) w higienie sanitarnej; preparat moŵe być
CAS: 80844-07-1 [zaw. 10 % wag.];
stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych i uŵyteczności publicznej
(biura, szkoły, przedszkola itp.) oraz w pomieszczeniach gospodarczych,
inwentarskich, magazynach, itp.
butelka (HDPE lub PA/PE); produkt jest
kanister (HDPE lub PA/PE) przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
Unilever Hellas AEBE, Rentis
factory, 22 Legaki str., GR 182 33,
Rentis, Piraeus, Grecja
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
4,87 %wag];
płyn do udroŵniania rur i odpływów
butelka (HDPE)
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
2985/06 z dnia SUPER
18.10.2006r.
DeLaval Operations Sp. z o.o., DeLaval Operations Sp. z o.o., ul.
ul. Robotnicza 72, 53-608
Robotnicza 72, 53-608 Wrocław
Wrocław
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 4g/100g ]
płyn do dezynfekcji i mycia instalacji udojowych przeznaczony do
powierzchni mających kontakt z ŵywnością
butelka (HDPE); kanister
(HDPE); beczka (HDPE),
opakowanie DPPL (HDPE)
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
2986/06 z dnia Blu-Gard N SPRAY D
31.10.2006r.
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH&Co. OHG, D-40589
Düsseldorf, Reisholzer Werstr. 3842, Niemcy
L-(+) - kwas mlekowy, CAS: 79-33-4
[zaw. 9,375% wag.];
płyn do stosowania zewnętrznego do przed i poudojowej dezynfekcji i
pielęgnacji strzyków
kanister (HDPE)
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2987/06 z dnia Blu-Gard N DIP D
31.10.2006r.
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH&Co. OHG, D-40589
Düsseldorf, Reisholzer Werstr. 3842, Niemcy
L-(+) - kwas mlekowy, CAS: 79-33-4
[zaw. 9,375% wag.];
płyn do stosowania zewnętrznego do przed i poudojowej dezynfekcji i
pielęgnacji strzyków
kanister (HDPE)
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
2990/06 z dnia JODAT
10.11.2006r.
Agro - Trade Sp. z o. o.,
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3,
63-004 Tulce
EWABO Chemikalien GmbH,
Kolpingstrasse 4, D-49835
Wietmarschen 2, Niemcy
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 30 g/l]
2992/06 z dnia DeLaval Hoofcare DA
10.11.2006r.
DeLaval Sp. z o.o., ul.
Robotnicza 72, 53-608
Wrocław
DeLaval N.V., Industriepark 8-10,
9031 Drongen, Belgia
2996/06 z dnia HANDE-DES fluid
10.11.2006r.
Józef Klinowski, Ewa
HWR-CHEMIE GmbH,
Klinowska, FIRMA KiM s.c., ul. Moosfeldstrasse 7, D-82275
Oczków 232, 34-300 Ŵywiec
Emmering, Niemcy
Płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt. Wykazuje
działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w zakresie grzybów
droŵdŵopodobnych
butelka (blacha
ocynkowana, PE, HDPE);
puszka (blacha
ocynkowana, Al), beczka
(blacha ocynkowana, Al,
PE, HDPE); kanister
(blacha ocynkowana, Al,
PE, HDPE)
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
czwartorzędowe związki amoniowe;
płyn do dezynfekcji racic
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 68424-85-1 [zaw. 8%wag.];
kanister (HDPE)
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 80 % wag.];
butelka (PE); kanister (PE)
Kat: I Grupy: 1
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
płyn przeznaczony do dezynfekcji rąk w kuchniach, zakładach
przetwórstwa spoŵywczego, kosmetyce, domach opieki i laboratoriach
medycznych
2997/06 z dnia Koncentrat na osy i
31.10.2006r. szerszenie
BROS Sp. j. P. Miranowski, ul.
Sokoła 7/6, 60-644 Poznań
BROS Sp. j. P. Miranowski, ul.
Karpia 24, 61-619 Poznań
tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 1,7
g/100 g];
płynny koncentrat przeznaczony do zwalczania os i szerszeni
butelka (HDPE, PA/PE);
kanister (HDPE, PA/PE)
permetryna (inna nazwa: 3fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)-3(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan),
CAS: 52645-53-1 [zaw. 2,3 g/100 g];
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 3
31.12.2024
cypermetryna (inna nazwa: (1RS)cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan
(RS)-α-cyjano-3fenoksybenzylu), CAS:
52315-07-8 [zaw. 2,3 g/100 g];
2998/06 z dnia BIO DDN
10.11.2006r.
BIOCHEM Tomasz Młyniec,
Szymocin 26, 59-150
Grębocice
BIOCHEM Tomasz Młyniec, ul.
Morcinka 3, 67-200 Głogów
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan1,3-diamina, CAS: 2372-82-9 [zaw.
3%wag.];
Płyn do dezynfekcji i mycia pomieszczeń i urządzeń mających równieŵ kanister( PE)
kontakt z ŵywnością. Ma działanie grzybobójcze i bakteriobójcze. Preparat
nie moŵe być stosowany w obszarze medycznym
3000/06 z dnia IODICREM
13.11.2006r.
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75A, 62-050 Mosina
HYPRED S.A., 55 Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard Cedet,
Francja
jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,145%wag.];
płyn do dezynfekcji strzyku i wymienia po procesie udoju
kanister (PE); beczka (PE); produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
12 miesięcy od
daty produkcji
3007/06 z dnia CAGROSEPT G
13.11.2006
Wytwórnia Chemiczna
"CAGRO" Maria Cieśla, ul.
Sienkiewicza 191, 42-583
Bobrowniki
Wytwórnia Chemiczna "CAGRO"
Maria Cieśla, ul. Sienkiewicza 191,
42-583 Bobrowniki
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 70 % wag.];
płyn do bezpośredniego uŵycia przeznaczony do dezynfekcji: maszyn i
butelka (HDPE); kanister
urządzeń przemysłu spoŵywczego stykających się z ŵywnością, ochron
(HDPE)
osobistych wielokrotnego uŵytku wykorzystywanych w przemyśle
spoŵywczym oraz innych działach gospodarki (fartuchy, kombinezony,
maski ochronne, aparaty tlenowe itp.), powierzchni mebli, aparatów
telefonicznych oraz przedmiotów stykających się z wieloma uŵytkownikami
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3008/06 z dnia Płyn odstraszający
13.11.2006
komary i kleszcze
Fabryka Substancji
Zapachowych "Pollena-Aroma"
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Fabryka Substancji Zapachowych
"Pollena-Aroma" Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 14, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki
lavender, lavandula hybryda,
ext./lavandin oil CAS 91722-69-9 [zaw.
0,1% wag.];
płyn do odstraszania komarów i kleszczy
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 19 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE); kanister
(HDPE); beczka (stal)
3009/06 z dnia BOWI-SEPT
13.11.2006
Józef Klinowski, Ewa
HWR-CHEMIE GmbH,
Klinowska, FIRMA KiM s.c., ul. Moosfeldstrasse 7, D-82275
Oczków 232, 34-300 Ŵywiec
Emmering, Niemcy
3010/06 z dnia SanOxSept - preparat
6.12.2006
dezynfekujący
Kuchnie Świata S. A., ul.
Słodowiec 10/10, 01-708
Warszawa
chlorek didecylodimetyloamoniowy
CAS 7173-51-5 [zaw. 6,9% wag.];
Evonik Degussa Peroxid GmbH,
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201Fabrikstrasse 1, 9721 Weissenstein, 186-8, [zaw. 14g/100g]
Austria
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0, [zaw 21g/100g]
płyn stosowany do dezynfekcji ścian, podłóg, powierzchni, materiałów,
butelka (PE); kanister (PE)
wyposaŵenia, pomieszczeń w placówkach związanycj z ochroną zdrowia i w
innych instytucjach, toalet, sanitariatów i saun; do dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z ŵywnością, wyposaŵenia pojemników, naczyń,
sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności; utrzymania
higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu
zwierząt
Kat: I Grupy: 2, 3, 5 lat od daty
4
produkcji
31.12.2024
płyn do dezynfekcji maszyn, urządzeń i linii technologicznych oraz wody
procesowej mających kontakt z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym.
Stosowany takŵe w układach CIP, systemach natryskowych, metodzie
zanurzeniowej
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
kanister (HDPE)
1 rok od daty
produkcji
3011/06 z dnia Goliath Gel
6.12.2006
BASF Polska Sp. z o.o., Al..
Jerozolimskie 154, 02-326
Warszawa
BASF Agro B.V., Arnhem
(Holandia), Oddział Zurych Im
Tiergarten 7, 8055 Zurych,
Szwajcaria
fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 0,5mg/g]; ŵel przeznaczony do zwalczania karaczanów: prusaków i karaluchów;
zwalcza skutecznie zarówno osobniki dorosłe jak i larwy
strzykawka z dozownikiem produkt nie jest
(PE/PP)
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3013/06 z dnia Detmol-Cap
6.12.2006
Agro – Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
Frowein GmbH&Co. KG Am,
Reislebach 83, D-72461 Albstadt,
Niemcy
2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo)cyklopropanokarboksylan.alfa.cyjano-3-fenoksybenzylu
(cyfenotryna), CAS: 39515-40-7 [zaw.
100g/l];
butelka (plastik, szkło, PE,
HDPE); kanister (plastik,
szkło, HDPE); puszka
(aluminium, PE); beczka
(plastik, szkło, PE, HDPE)
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3014/06 z dnia MULTAN D 2
06.12.2006
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel KgaA - Surface
Technologies, 40191 Duesseldorf,
Niemcy
3,3-metylenobis(5ciecz przeznaczona do ogranicznania tworzenia się mikroorganizmów w
metylooksazolidyna)/oksazolidyna CAS przemysłowych recyrkulacyjnych wodnych sytemach chłodzących
66204-44-2 [zaw. 0,25-1% wag.];
Kat: II Grupy: 11, 6 miesięcy od
13
daty produkcji
31.12.2024
płyn przeznaczony do zwalczania owadów biegających
kanister (PE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
3016/06 z dnia Korasit KS
6.12.2006
Kurt Obermaier GmbH&Co.
KG, Berghaeuser Str. 70,
57319 Bad BerleburgRaumland, Niemcy
Kurt Obermaier GmbH&Co. KG,
Berghaeuser Str. 70, 57319 Bad
Berleburg-Raumland, Niemcy
węglan miedzi(II) - wodorotlenek
ciemnoniebieska ciecz o gęstości 1,18 g/cm3 do impregnacji i
miedzi(II) (1:1) (inna nazwa:
zabezpieczania wyrobów drewnianych przed działaniem grzybów oraz
hydroksywęglan miedziowy) CAS 12069- owadów
69-1 [zaw. 15,2% wag.]; poli(oksy-1,2etanodilo), .alfa.-[2(didecylometyloamonio)etylo]-.omega.hydroksy-, propanian (sól)/(N,Ndidecylo-N-metylopoli-(oxyetylo)propionian amonu) CAS 94667-33-1 [zaw.
8,4% wag.];
3017/06 z dnia Incimaxx DES
13.12.2006
Ecolab Sp. z o.o., ul.
Kalwaryjska 69, 30-504
Kraków
Ecolab GmbH&Co. OHG, Reisholzer kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 5%
Werfstr. 38-42, D-40589
wag];
Duesseldorf, Niemcy
płyn do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji pomieszczeń,
powierzchni i urządzeń (mających kontakt z ŵywnością)
kontener (PE) w
oŵebrowaniu aluminiowym
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
kanister (HDPE); beczka
(HDPE)
Kat: I Grupy: 3, 4 12 miesiecy od
daty produkcji
31.12.2024
31.12.2024
3018/06 z dnia ARVOXANE
06.12.2006
Solvadis Polska Sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 74, 50-020
Wrocław
Quaron S.A., 3.rue de la Buhotiere- kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 5%
BP, 89152 Saint-Jacques-de-lawag.];
Lande, F-35091 Rennes Cedex 9,
Francja
płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni pomieszczeń i kanister (HDPE)
maszyn (równieŵ mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia
zwierząt) oraz do dezynfekcji powierzchni w celu utrzymania higieny
weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu
zwierząt
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
3022/06 z dnia FENDONA 6 SC
06.12.2006
BASF Polska Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 154, 02-326
Warszawa
BASF Agro B.V., Arnhem
(Holandia), Oddział Zurych, Im
Tiergarten 7, 8055 Zurych,
Szwajcaria
Koncentrat w postaci stęŵonej zawiesiny przeznaczony do zwalczania
butelka (PE/PA)
owadów latających i biegających (much, komarów, prusaków, karaluchów,
mrówek faraona, pluskiew, pcheł, omacnicy spichrzanki (mól spoŵywczy),
kleszczy)
w higienie sanitarnej, pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych,
biurowych, fabrycznych oraz uŵyteczności publicznej oraz do zwalczania
komarów i kleszczy na zewnątrz budynków
produkt do
powszechnego
stosowania
kat. 3, gr. 18
31.12.2024
3-(2,2-dichloroetenylo)-2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan
[1.alfa.(S*), 3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano-(3fenoksyfenylo)metylu/alfacypermetryna CAS: 67375-30-8 [zaw. 60
g/l]
2 lata od daty
produkcji
3023/06 z dnia FENDONA 50 WP
06.12.2006
BASF Polska Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 154, 02-326
Warszawa
BASF Agro B.V., Oddział
alfa-cypermetryna CAS 67375-30-8 [zaw. proszek do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania
Waedenswil, Steinacherstrasse 101, 5,9% wag.];
owadów latających takich jak: muchy, komary i pełzających takich jak :
Ch-8804 Waedenswill/Au,
karaluchy, prusaki, mrówki faraona i inne
Szwajcaria
worek (PP, Papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3024/06 z dnia Impregnat do mebli i
06.12.2006
boazerii
V33 Polska Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 18, 62-069
Zakrzewo k/Poznania
V33 Siege Social Et Usines - B.P. 1- cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw. 0,1% płyn przeznaczony do konserwacji drewnianych mebli, schodów, boazerii
39210 Domblans, Francja
wag.];
oraz podłóg, zabezpiecza drewno oraz zwalcza owady niszczące drewno
puszka (blacha
ocynowana)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3025/06 z dnia Ecocid® S
06.12.2006
Krka, tovarna zdravil, d.d.
Krka, d.d., Ńmarjeńka cesta 6, 8501 pentapotasu bis
proszek do sporządzania roztworu przeznaczonego do uŵytku prywatnego i saszetka (folia laminowana produkt do
Novo mesto, Ńmarjeńka cesta Novo mesto, Słowenia
(nadtlenomonosiarczan) bis (siarczan) publicznego do dezynfekcji ogólnej; stosowany w higienie weterynaryjnej; PET/Al./PE); torba (folia
powszechnego
6, 8501 Novo mesto, Słowenia
CAS 70693-62-8 [zaw. 50% wag];
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i
laminowana PET/AL/PE)
stosowania
środkami ŵywienia zwierząt
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4
produkcji
31.12.2024
3028/06 z dnia VC 420 DEZOPOL
14.12.2006
Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "VOIGT" Usługowo-Handlowe "VOIGT" Sp. z
Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze
813 Zabrze
chlorek didecylodimetyloamoniowy
CAS 7173-51-5 [zaw. 20% wag.]; kwas dglukonowy, związek z N,N"-bis(4chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyna (2:1)
CAS 18472-51-0 [zaw. 3,5% wag.];
płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny do wszelkich wodoodpornych
butelka (HDPE); kanister
powierzchni o spektrum dzialania bakteriobójczym i grzybobójczym; środek (HDPE); beczka (HDPE);
przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na
kontener (HDPE)
działanie wody, do stosowania w placówkach słuŵby zdrowia, zakładach
przemysłu spoŵywczego do dezynfekcji powierzchni nie mających kontakt
z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt oraz w higienie weterynaryjnej
3032/06 z dnia Raid® – aktywne
10.01.2007
zawieszki na mole
S C Johnson Sp. z o.o., ul.
IGO s.r.l., Via Palazzo 46, 24061
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Albano Sant’ Alessandro (BG),
Włochy
Trans-2-(2,2-dichlorowinylo)-3,3dimetylocyklopropanokarboksylan
2,3,5,6-tetrafluorobenzylu/
Transflutryna CAS: 118712-89-3 [zaw.
0,27g/100g zaw. 6,7 mg/zawieszkę)];
zawieszki, wykazują działanie biobójcze na dorosłe mole ubraniowe i ich
larwy
pudełko kartonowe
(papier)
3033/06 z dnia Raid Anti Moth
10.01.2007
Protection
Spring/Summer zawieszki przeciw
molom
S C Johnson Sp. z o.o., ul.
Palma Electronic s.r.l., 37049 Villa
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Bartolomea (VR), Włochy
transflutryna, CAS: 118712-89-3, WE: 405- zawieszki z impregowanego papieru, przeznaczone do zwalczania moli w
060-5 [zaw. 0,27g/100g (zaw. 0,27% wag)]; pomieszczeniach mieszkalnych
pudełko kartonowe
(papier)
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3035/07 z dnia DEZYNFEKTANT
22.01.2007
DeLaval Operations Sp. z o.o., DeLaval Operations Sp. z o.o., ul.
ul. Robotnicza 72, 53-608
Robotnicza 72, 53-608 Wrocław
Wrocław
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 5-15% wag. (10 g/100 g)];
3036/06 z dnia Raid Night & Day
02.01.2007
przeciw muchom,
komarom i mrówkom–
elektrofumigator
owadobójczy z
wymiennym wkładem
S C Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Zobele Ind. Chemiche S.p.A, Via
Fersina 4, 38100 Trento, Włochy
3037/06 z dnia Raid Night & Day
02.01.2007
przeciw muchom,
komarom i mrówkom –
wymienny wkład do
elektrofumigatora
owadobójczego
S C Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
3038/06 z dnia ALDEKOL DES FF
29.01.2007
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Transflutryna, CAS: 118712-89-3, WE: 405- wkład zawierający skompresowany piasek przeznaczony do zwalczania
060-5 [zaw. 300mg (13,4g/100g)];
much, komarów i mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych
pudełko kartonowe
(papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Zobele Ind. Chemiche S.p.A, Via
Fersina 4, 38100 Trento, Włochy
Trans-2-(2,2-dichlorowinylo)-3,3wkład zawierający skompresowany piasek przeznaczony do zwalczania
dimetylocyklopropanokarboksylan
much,
2,3,5,6komarów i mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych
tetrafluorobenzylu/Transflutryna, CAS:
118712-89-3, WE: 405-060-5
[zaw. 300 mg (13,4 g/100g)]
pudełko kartonowe
(papier)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
EWABO Chemikalien GmbH,
Kolpingstrasse 4, D-49835
Wietmarschen 2, Niemcy
glutaral (aldehyd glutarowy), CAS: 111- Płynny środek do dezynfekcji powierzchni. Wykazuje skuteczność wobec
30-8 [zaw. 112 g/l];
bakterii, wirusów i grzybów w zakresie grzybów droŵdŵopodobnych w
obszarze weterynaryjnym oraz wobec bakterii na powierzchniach mających
chlorek didecylodimetyloamonu
kontakt
(DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 46 g/l];
z ŵywnością.
butelka (blacha
ocynkowana, PE, HDPE);
puszka (blacha
ocynkowana, Al), beczka
(blacha ocynkowana, Al,
PE, HDPE); kanister
(blacha ocynkowana, Al,
PE, HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Alkil (C12-16)-chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)),
CAS: 68424-85-1 [zaw. 74 g/l];
płyn przeznaczony do dezynfekcji instalacji udojowych (powierzchni
mających kontakt z ŵywnością)
3040/06 z dnia Fettentferner 0404 10.01.2007
niepianowy środek do
usuwania
zanieczyszczeń
organicznych z funkcją
dezynfekcji
Kuchnie Świata S. A., ul.
Słodowiec 10/10, 01-708
Warszawa
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu ,
10/10, 01-708 Warszawa
CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3, [zaw.
33g/100g]
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością w
systemach obiegowych przewodów, zbiorników, tankofermentorów,
systemów napełniania oraz pojemników w wielosekcyjnych myjkach
automatycznych
kanister (HDPE)
3041/06 z dnia OLE Preparat do
Wojciech Apola prowadzący
22.01.2007
higienicznej dezynfekcji działalność gospodarczą pod
rąk
nazwą:OLE.PL Wojciech Apola
ul. Mostowa 25/3, 61-854
Poznań
Wojciech Apola prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą:OLE.PL Wojciech Apola ul.
Mostowa 25/3, 61-854 Poznań
Propan-2-ol CAS: 67-63-0 [zaw.
70g/100g];
płyn o właściwościach bakteriobójczych do higienicznej dezynfekcji rąk
butelka (PE); kanister
(HDPE)
3042/06 z dnia Parmetol K 20
10.01.2007
Schuelke & Mayr GmbH, RobertKoch-Str. 2, 22851 Norderstedt,
Niemcy
mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (WE 247-500-7) i 2metylo-2H-izotiazol-3-onu (WE 220-2396) CAS 55965-84-9 [zaw. 1,4% wag.];
przezroczysta ciecz przeznaczona do konserwacji wyrobów umieszczonych kanister (PE); beczka (PE);
w opakowaniach zamkniętych; środek do zabezpieczania wodnych
kontener (PE)
wyrobów technicznych w opakowaniu, stosowany w wodnych i
wododyspersyjnych układach chemii gospodarczej, chemii budowlanej czy
innych produktów technicznych
Forchem Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 6,
13
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3043/07 z dnia Korasit TS
29.01.2007
Kurt Obermaier GmbH&Co.
KG, Berghaeuser Str. 70,
57319 Bad BerleburgRaumland, Niemcy
3053/07 z dnia CT 175 Tynk silikatowo- Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
29.01.2007
silikonowy
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Kurt Obermaier GmbH&Co. KG,
Berghaeuser Str. 70, 57319 Bad
Berleburg-Raumland, Niemcy
węglan miedzi(II) - wodorotlenek
ciemnoniebieska ciecz o gęstości ok. 1,14 g/cm3, stosowana w postaci 5miedzi(II) (1:1) (inna nazwa:
15% roztworów wodnych do impregnacji i zabezpieczania wyrobów
hydroksywęglan miedziowy) CAS 12069- drewnianych przed działaniem grzybów rozkładających drewno oraz
69-1 [zaw. 12,7% wag.]; poli(oksy-1,2owadów technicznych szkodników drewna
etanodilo), .alfa.-[2(didecylometyloamonio)etylo]-.omega.hydroksy-,propapanian (sól) (inna
nazwa: N,N-didecylo-N-metylopoli(oxyetylo)-propionian amonu), CAS
94667-33-1 [zaw. 8,4% wag.];
kontener (PE) w
produkt do
oŵebrowaniu aluminiowym; profesjonalnego
beczka (PE); kanister (PE) stosowania
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
terbutryna, CAS: 886-50-0 [zaw. 0,3
g/1000g.];
wiadro (PP)
Kat: II Grupy: 10
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7 [zaw.
0,1 g/1000g];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS:2653020-1 [zaw. 0,09 g/1000g];
masa tynkarska stosowana do konserwacji konstrukcji murowanych
produkt do
powszechnego
stosowania
3057/07 z dnia Detmol - flex
13.02.2007
Agro - Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
FROWEIN GMBH & CO. KG Am,
Reislebach 83, D-72461 Albstadt,
Niemcy
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna), CAS:
52645-53-1 [zaw. 12,1 g/kg];
aerozol do zwalczania owadów
puszka aerozolowa
(aluminium, blacha
ocynkowana, PE, HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
wiadro (PP)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 10
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (PE); kanister
(HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: II Grupy: 8
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
Pyretryny i pyretroidy, CAS: 8003-34-7
[zaw. 24,2 g/kg];
3058/07 z dnia CT 174 Tynk silikatowo- Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
29.01.2007
silikonowy
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
terbutryna, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 masa tynkarska stosowana do konserwacji konstrukcji murowanych
[zaw. 0,3 g/kg];
pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0, 1 g/kg];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,09 g/kg];
3059/06 z dnia GRZYBO-IZOL S
29.01.2007
Icopal S.A., ul. Łaska 169/197, Icopal S.A., ul. Łaska 169/197, 9898-220 Zduńska Wola
220 Zduńska Wola
N-(3-aminopropylo)-Npłyn przeznaczony do zabezpieczania drewna przed grzybami domowymi
dodecylopropano-1,3-diamina CAS 2372- oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna przy płytkiej penetracji
82-9 [zaw. 4,9% wag.]; propikonazol CAS drewna
60207-90-1 [zaw. 2% wag.]; fenoxycarb
CAS 72490-01-8 [zaw. 0,2% wag.];
3063/07 z dnia SEPT NF
06.02.2007
Wytwórnia Chemiczna
"CAGRO" Maria Cieśla, ul.
Sienkiewicza 191, 42-583
Bobrowniki
Wytwórnia Chemiczna "CAGRO"
Maria Cieśla, ul. Sienkiewicza 191,
42-583 Bobrowniki
3065/07 z dnia Desinfektionsreiniger
20.03.2007
0164 pianowy preparat
myjąco-dezynfekujący
Kuchnie Świata S. A., ul.
Słodowiec 10/10, 01-718
Warszawa
3069/07 z dnia CAGROSEPT
06.02.2007
Wytwórnia Chemiczna
"CAGRO" Maria Cieśla, ul.
Sienkiewicza 191, 42-583
Bobrowniki
etanol CAS 64-17-5 WE 200-57-86 [zaw.
70% wag.];
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością, takich jak: kanister (HDPE)
10/10, 01-718 Warszawa
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 35g/100g] zewnętrzne powierzchnie maszyn i urządzeń, ściany i posadzki
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Wytwórnia Chemiczna "CAGRO"
Maria Cieśla, ul. Sienkiewicza 191,
42-583 Bobrowniki
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
etanol CAS 64-17-5 WE 200-57-86 [zaw.
70% wag.];
płyn do bezpośredniego uŵycia przeznaczony do higienicznej dezynfekcji
rąk oraz do dezynfekcji zdrowej skóry
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
płyn do bezpośredniego uŵycia przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
butelka (HDPE); kanister
mających kontakt z ŵywnością, w tym do dezynfekcji: maszyn i narzędzi
(HDPE)
przemysłu cukierniczego, mięsnego, piekarniczego oraz pozostałych gałęzi
przemysłu spoŵywczego, opakowań transportowych, wnętrz samochodów
do przewozu ŵywności, chłodni, lodówek, zamraŵarek oraz sprzętu
gospodarstwa domowego, słoików itp.
3070/07 z dnia Korasit Additiv K
22.02.2007
Kurt Obermeier GmbH &
Co.KG, Berghaeuser Str. 70,
57319 Bad BerleburgRaumland, Niemcy
Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, D- 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CAS:263467346 Speyer, Niemcy
33-5 [zaw. 20% wag.];
3071/07 z dnia DEZMEX S
06.02.2007
Wiesław Hreczuch MEXEO, ul. Wiesław Hreczuch Mexeo, ul.
podchloryn sodowy CAS 7681-52-9 [zaw.
Energetyków 9, 47-225
Parkowa 28 B/6, 47-220 Kędzierzyn- 13-16% wag.];
Kędzierzyn-Koųle
Koųle
ciecz o lekko brązowym zabarwieniu o gęstości 1,12-1,16 g/cm3,
kanister (PE)
przeznaczona do ochrony produktów wodorozcieńczalnych umieszczalnych
w opakowaniach zamkniętych przed zainfekowaniem lub uszkodzeniem
przez bakterie
płyn myjący i bakteriobójczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni
kanister (HDPE); beczka
mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt, do dezynfekcji (HDPE); kontener (HDPE)
w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji ogólnej
powietrza, powierzchni, materiałów, wyposaŵenia, mebli oraz w miejscach
uprawy roślin i grzybów
produkt do
profesjonalnego
stosowania
Kat: II Grupy: 6
2 lata od daty
produkcji
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
31.12.2024
3072/07 z dnia PERAMEX 5
06.02.2007
Wiesław Hreczuch MEXEO, ul. Wiesław Hreczuch Mexeo, ul.
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw.
Energetyków 9, 47-225
Parkowa 28 B/6, 47-220 Kędzierzyn- 25g/100g];
Kędzierzyn Koųle
Koųle
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw.
5g/100g] powstający in situ:
prekursor: Nadtlenek wodoru, CAS: 772284-1 [zaw. 27g/100g]
płynny koncentrat do rozcieńczania, myjący i bakteriobójczy, przeznaczony kanister (HDPE); beczka
do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami
(HDPE); kontener (HDPE)
ŵywienia zwierząt, do dezynfekcji w celu utrzymania higieny
weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu
zwierząt oraz do dezynfekcji ogólnej powietrza, powierzchni, materiałów,
wyposaŵenia, mebli oraz w miejscach uprawy roślin i grzybów
Kat: I Grupy: 2, 3, 6 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
prekursor: Kwas octowy, CAS: 64-19-7
[zaw. 43g/100g]
3075/07 z dnia ECODES
06.02.2007
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
1) Ecolab GmbH & Co. OHG,
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589
Duesseldorf, Niemcy; 2) Henkel
Polska S.A. Oddział Racibórz, ul.
Stalowa 9, 47-400 Racibórz
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 18,4 proszek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów, przeznaczony
worek (papier); wiadro
g/kg], powstający in situ
do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania, do
(HDPE)
z prekursorów:
stosowania w miejscach publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle
węglan disodu związek z nadtlenkiem
wodoru (2:3), CAS: 15630-89-4 [zaw. 150
g/kg];
TAED, CAS: 10543-57-4 [zaw. 30 g/kg];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
3 lata od daty
produkcji
3077/07 z dnia DR CLEANSTERIL DDA
20.03.2007
Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul. Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9 (zaw. 1,96%wag.);
płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni i urządzeń mających równieŵ
kontakt z ŵywnością równieŵ w zakładach przemysłu
spoŵywczego,piekarniach,gastronomii oraz w miejscach hodowli i
przetrzymywania zwierząt
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 3 lata od daty
4
produkcji
31.12.2024
3078/07 z dnia DEZI
20.03.2007
Rytm-L Sp. z o.o., ul.Strefowa Rytm-L Sp. z o.o., ul.Strefowa 14,
14, 43-100 Tychy
43-100 Tychy
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 88g/100g];
płyn w postaci aerozolu do dezynfekcji osobistej i przedmiotów
codziennego uŵytku
puszka (ALU)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 1, 2 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE)
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
31.12.2024
kwas D-glukonowy, zawiązek z N,N”bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1),
CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,19 g/100g];
3079/07 z dnia Film-Utile D
13.02.2007
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH,
Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim
am Rhein, Niemcy
L-(+)-kwas mlekowy, CAS: 79-33-4 [zaw. płyn przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji skóry strzyków krów
2,06 g/100g];
24 miesięcy od
daty produkcji
3080/07 z dnia DR OXY-STERIL FORTE
20.03.2007
Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul. Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 (zaw.
5,57%wag); nadtlenek wodoru, CAS:
7722-84-1 (zaw.48,45%wag),
3082/07 z dnia Domestos Zero
22.02.2007
Kamienia (Lime, Pink,
Blue)
Unilever Polska Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa
kwas solny (inna nazwa: chlorowodór) ŵel o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
CAS 7647-01-0, WE 231-595-7 [zaw. 8 g/100 dezynfekcji toalet
g (zaw. 8% wag.)];
Unilever Hungary, Tancsics Mihaly
u 2-4, H-4300 Nyirbator, Węgry
płyn o wlasciwościach grzybobójczych, bakteriobójczych, sporobójczych
kinisret (PE), beczka (PE),
przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i urządzeń majacych kontakt z
kontener (PE)
ŵywnością stosowanych w zakładach przemysłu spoŵywczego, piekarniach,
gastronomii, hodowli oraz prztwórstwie owocowo-warzywnym
butelka (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3084/07 z dnia GLUTAMEX PLUS
13.02.2007
Wiesław Hreczuch Mexeo, ul.
Energetyków 9, 47-225
Kędzierzyn-Koųle
Wiesław Hreczuch Mexeo, ul.
formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 150
Parkowa 28 B/6, 47-220 Kędzierzyn- g/kg.];
Koųle
glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 200 g/kg.];
chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5 [zaw. 35 g/kg];
3086/07 z dnia Bros granulat na
20.03.2007
nornice
Bros S. C., ul. Karpia 24, 61619 Poznań
3088/07 z dnia Desinfektionsreiniger
Kuchnie Świata S. A., ul.
20.03.2007
0510-pianowy preparat Słodowiec 10/10, 01-708
myjąco-dezynfekujący Warszawa
Bros S. C., ul. Karpia 24, 61-619
Poznań
bromadiolon CAS: 28772-56-7 [zaw.
0,005% wag.],
płyn o właściwościach bakteriobójczych, stosowany w celu utrzymania
kanister (HDPE); beczka
higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu (HDPE); kontener (HDPE)
zwierząt oraz w szklarniach i pieczarkarniach poza cyklami hodowlanymi
(nie słuŵy do dezynfekcji gleby). Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji
powierzchni, materiałów, wyposaŵenia i mebli, które nie mają kontaktu z
ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt.
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: 1 Grupy: 2,
3, 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
gotowa trutka w postaci granulatu do zwalczania nornic w celu ochrony
ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych, lotnisk itp.
butelka (HDPE lub PA/PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 14 48 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS: płyn do mycia i dezynfekcji maszyn, ścian i posadzek oraz wszelkich
10/10, 01-708 Warszawa
7173-51-5,WE: 230-525-2 [zaw. 4.5 g/100 g] powierzchni produkcyjnych mających kontakt z ŵywnością
2 lata od daty
produkcji
3089/07 z dnia DR SURFASTERIL DA
20.03.2007
Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul. Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
3091/07 z dnia IZOHAN grzybostop
20.03.2007
płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością, obiegów
kanister (HDPE), beczka
zamkniętych, pasteryzatorów, zbiorników mleka, zbiorników
(PE), kontener (PE)
fermentacyjnych, dezynfekcji wody lodowej, dezynfekcji drobnego sprzętu,
maszyn i urządzeń, mat dezynfekcynych oraz dezynfekcji powietrza
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
IZOHAN Sp. z o.o., ul.Łuŵycka IZOHAN Sp. z o.o., ul.Łuŵycka 2, 81- chlorek didecylodimetyloamoniowy,
2, 81-963 Gdynia
963 Gdynia
CAS: 7173-51-5 (zaw.0,5%wag.);
płyn do konserwacji konstrukcji murowanych
kanister (HDPE), butelka
(HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3092/07 z dnia IZOHAN GRZYBOCHRON IZOHAN Sp. z o.o., ul.Łuŵycka IZOHAN Sp. z o.o., ul.Łuŵycka 2, 81- chlorek didecylodimetyloamoniowy,
20.03.2007
2, 81-963 Gdynia
963 Gdynia
CAS: 7173-51-5 (zaw. 0,5%wag.);
płyn do konserwacji konstrukcji murowanych
kanister (HDPE), butelka
(HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3093/07 z dnia DR SURFASTERIL DVX
20.03.2007
płyn o właściwościach grzybobójczych, bakteriobójczych, sporobójczych
przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni, urządzeń (niemających
kontaktu z ŵywnością), budynków inwentarskich, szklarni i magazynów
oraz dezynfekcji powietrza
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul. Marcin Lewicki DRACO-BIS, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9 (zaw. 3,05%wag.);
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5 (zaw. 12,7%wag.);
formaldehyd, CAS: 50-00-0 (zaw.
6,03%wag), glutaral, CAS: 111-30-8 (zaw.
4,42%wag)
Kat: I Grupy: 2, 3 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3094/07 z dnia ALUSOL D
20.03.2007
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo,
chlorki,CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
(zaw. 4%wag);
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w
zakładach przetwórstwa spoŵywczego
kanister (HDPE)
paletokontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3095/07 z dnia Anios Alcool
20.03.2007
Isopropylique 70% IP
Sterile
„MEDILAB” Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60, 15-531
Białystok
Laboratories ANIOS, Pave du
Moulin, 59260 Lille-Hellemmes,
Francja
propan-2-ol, CAS:67-63-0, WE: 200-661-7
[(zaw.70%wag.) zaw. 70 g/100g];
płyn przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyposaŵenia w
zakładach przemysłu farmaceutycznego (szczególnie pomieszczeniach
czystych)
butelka (aluminium)
produkt nie jest
kanister (HDPE), butelka ze przeznaczony do
spryskiwaczem (HDPE)
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3098/07 z dnia DEZOSAN WIGOR
20.03.2007
JHJ Sp.z o.o.,Nowa Wieś 11,63- JHJ Sp.z o.o.,Nowa Wieś 11,63-308 chloramina T, CAS:127-65-1,WE:204-854-7 proszek o dzialaniu bakteriobójczym do suchej dezynfekcji powierzchni i
308 Gizałki
Gizałki
(zaw.0,2%wag);
pomieszczeń hodowlanych
worek(LDPE),worek
produkt do
(papier,HDPE), wiadro (PP) powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3102/07 z dnia CHLORAMINA T
20.03.2007
BORUTA-ZACHEM S.A., ul.
Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz
worek (folia polietylowa)
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
BORUTA-ZACHEM S.A., ul. Wojska
Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Tosylochloramid sodu, CAS: 127-65-1
(zaw. 82-84g/100g);
proszek przeznaczony do dezynfekcji nienasiąkliwych powierzchni
uŵytkowych (takŵe mających kontakt z ŵywnością) oraz wyposaŵenia w
obiektach słuŵby zdrowia, zakładach przemysłowych, hotelach, saunach,
kabinach natryskowych, toaletach; do dezynfekcji bielizny w w/w
obiektach. Produkt nie ma zastosowania w obszarze klinicznym.
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
3104/07 z dnia Halamid
03.04.2007
Axcentive SARL, Chemin de
Champouse-La Chamousette,
13320 Bouce Bel Air, Francja
Axcentive SARL, Chemin de
Champouse-La Chamousette,
13320 Bouce Bel Air, Francja
sól sodowa N-chloro-ptoluenosulfonamidu(Chloramina-T),
CAS: 127-65-1, WE: 204-854-7 [zaw.100%
wag.]
proszek dezynfekujący do uŵytku prywatnego i publicznego; stosowany w
higienie weterynaryjnej (w tym do zwalczania wirusa ptasiej grypy); do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością
worek (papier); bęben
(PE); wiadro (PE,PP); big
bag (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 2 lat od daty
4
produkcji
31.12.2024
3105/07 z dnia BOOSTER WYBIELACZ
03.04.2007
(bez zapachu,
cytrynowy)
"Gold Drop" Sp. z o.o.,
ul.Rzeczna 11d, 34-600
Limanowa
"Gold Drop" Sp. z o.o., ul.Rzeczna
11d, 34-600 Limanowa
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9; WE:
231-668-3 [zaw. 3,3% wag.];
płyn o działaniu dezynfekujacym (bakteriobójczym i grzybobójczym),
przeznaczony do mycia powierzchni podłóg, ścian, sanitariatów, łazienek
butelka (HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3107/07 z dnia SIN LUX preparat do
03.04.2007
mycia lodówek
Chemiczna Spółdzielnia
Inwalidów "ARA", ul.
Batalionów Chłopskich 120 c,
70-760 Szczecin
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów
"ARA", ul. Batalionów Chłopskich
120 c, 70-760 Szczecin
1) izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw.10%
wag.]; 2) chlorki czwartorzędowych
soli amoniowych benzylo-C-12-14alkilodimetylowe, CAS:85409-22-9
[zaw.0,6%wag.]
płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością, do mycia i
dezynfekcji lodówek oraz kuchenek mikrofalowych i innych sprzętów i
powierzchni kuchennych
butelka (PET), kanister
(HDPE)
produkt do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3108/07 z dnia Micropur Forte MF 1T
03.04.2007
DCCNa
Henryk Tarasiuk prowadzący
działalność gospodarczą pod
nazwą Henryk Tarasiuk
„Polana”, ul. Słupecka 10, 02309 Warszawa
Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 28938304 Wallisellen, Szwajcaria
78-9 [zaw. 10,3%wag.]; chlorek srebra,
CAS: 7783-90-6[zaw.0,28%wag.];
tabletki do odkaŵania wody pitnej
listek (ALU)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 5
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3109/07 z dnia SEPTOSURF
15.07.2011
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14,
18-220 Czyŵew
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14, 18220 Czyŵew
Chlorek didecylodimetyloamonu
płyn do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
(DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 1,5 g/100 g] (mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
Alkil (C12-16)-chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)),
CAS: 68424-85-1 [zaw. 1,5 g/100 g]
butelka (PE), kanister (PE) produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesaięcy od
daty pradukcji
31.12.2024
kanister(HDPE); butelka
(PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 20 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Produkt jest
przeznaczony do
profesjonalnego
stosowania
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
3113/07 z dnia Preparat dezynfekująco- Dakis Sp. z o.o., ul.
Dakis Sp. z o.o., ul. Zawadzkiego 9, chlorek didecylodimetyloamoniowy,
03.04.2007
myjący. Koncentrat
Zawadzkiego 9, 42-693 Krupski 42-693 Krupski Młyn
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525Młyn
2[zaw.6,9%wag.];
płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z ŵywnością i
środkami ŵywienia zwierząt
3115/07 z dnia Major C 100 (neutre,
03.04.2007
citron, muguet,
fraicheur verte)
"Ceetal-Pol" Sp. z o.o., ul.
Laboratoires Ceetal, 1 Rue des
Wrocławska 82, 81-530 Gdynia Touristes, B.P. 39, 42001 SaintEtienne, Francja
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 68391-01-5, WE: 269-9194[zaw.2,5%wag.];
płyn przeznaczony do dezynfekcji i odtłuszczania sanitariatów oraz
kanister (HDPE), beczka
pomieszczeń produkcyjnych, narzędzi i sprzętu (mających równieŵ kontakt (HDPE), saszetka (HDPE)
z zywnością i środkami ŵywienia zwierząt) do produkcji i transportu w
przemyśle rolno-spoŵywczym
3117/07 z dnia DEPTACID 2D
03.04.2007
Hypred Polska Sp. z o.o., ul.
Śremska 75 A, 62-050 Mosina
L-(+)-kwas mlekowy CAS: 79-33-4 [zaw. płyn do dezynfekcji urządzeń i powierzchni mających kontakt z ŵywnością
8g/100g]
w przemyśle rolno-spoŵywczym
Hypred S.A., 55 Boulevard Jules
Verger, 35 803 Dinard Cedet,
Francja
kanister (PE), beczka(PE),
kontener (PE)
1 rok od daty
produkcji
12 miesięcy od
daty produkcji
3118/07 z dnia TASKI Sani Des J-Flex
18.04.2007
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Multifill B.V., Constructieweg 25a, Czwartorzędowe zaiązki amoniowe,
ciekły koncentrat przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji sanitariatów
3641 SB Mijdrecht, Thenë, Holandia benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw.
70g/kg]
3119/07 z dnia Pułapka na mrówki
15.05.2007
Buffet
NEUDORFF GmbH An der
W. NEUDORFF GmbH KG, Postfach boraks, CAS: 1303-96-4, WE: 215-540-4
Muehle 3, D-31860 Emmerthal, 1209, D-31857 Emmerthal, Niemcy [zaw. 4,9%wag];
Niemcy
3120/07 z dnia Expel Spray na mole o
26.04.2007
zapachu lawendowym
Globol Polska Sp. z o.o.,
Szymanów 9E, 05-532
Baniocha/Góra Kalwaria
Czech Aerosol, a.s., Velvěty 33, 415 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-101 Rtyně nad Bìlinou, Czechy
enylo) cyklopropanokarboksylan 1etynylo-2-metylopent-2-enylu
(empentryna), CAS: 54406-48-3 [zaw.
0,3g/100g];
Fenotryna (izomer 1R trans), CAS:
26046-85-5 [zaw. 0,3g/100g];
3122/07 z dnia Expel Spray na owady
26.04.2007
biegające, karaluchy,
mrówki i inne
Globol Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Zelnova S.A., Poligono Industrial
Torneiros s/n, 36400-Porrino
(Pontevedra), Hiszpania
3125/07 z dnia KH-Granulat
15.05.2007
LUERS-System Spłóka z o.o.,
ul.Łuŵycka 87, 59-900
Zgorzelec
LÜERS m/v GmbH, Pehmertanger
podchloryn wapnia, CAS 7778-54-3, WE:
Weg 1-3, 26169 Friesoythe, Niemcy 231-908-7 [zaw. 90% wag. (zawartość
aktywnego chloru 65%)];
butelka(HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
płyn do zwalczania mrówek na balkonach, tarasach, drogach i w
pomieszczeniach mieszkalnych
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 7 lat od daty
produkcji
31.12.2024
aerozol owadobójczy przeznaczony do zwalczania moli odzieŵowych
puszka (blacha ŵelazna)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
puszka (blacha ŵelazna)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 5 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
pyretryny i pyretroidy, CAS: 8003-34-7
aerozol owadobójczy przeznaczony do zwalczania karaluchów, mrówek i
[zaw.0,2%.]; permetryna, CAS: 52645-53- innych owadów biegających
1 [zaw.0,25%wag.];
granulat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
dezynfekcji wody w basenach kąpielowych oraz wody do picia
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3126/07 z dnia GRAN CLOR 2006
29.05.2007
TENZI Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce 20, 72-002
Dołuje
TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce
20, 72-002 Dołuje
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, [zaw.
230-240 g/kg]
płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, sporobójczym
i wirusobójczym, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz
urządzeń mających równieŵ kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia
zwierząt
3127/07 z dnia P3-aquacid BRM
18.04.2007
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska
69, 30-504 Kraków
1) bromochloro-5,5brykiet przeznaczony do konserwacjki wody stosowanej w chłodniach,
dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, CAS:
zamraŵarkach i pasteryzatorach
32718-18-6, WE: 251-171-5 [zaw.60%wag.];
2) 1,3-dichloro-5,5dimetylohydantooina, CAS: 118-52-5,
WE: 204-258-7 [zaw.27,4%wag.]; 3) 1,3dichloro-5-etylo-5-metyloimidazolidyn2,4-dion, CAS: 89415-87-2, WE:401-570-7
[zaw.10,6%wag.];
3128/07 z dnia Filtracon Oxidator
29.05.2007
LUERS-System Spłóka z o.o.,
ul. Łuŵycka 87, 59-900
Zgorzelec
LÜERS m/v GmbH, Pehmertanger
ditlenek chloru, CAS: 10049-04-4;
Weg 1-3, 26169 Friesoythe, Niemcy [zaw.20%wag.]
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, wody do picia oraz ścieków
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 11
31.12.2024
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 5 2 lat od daty
produkcji
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3132/07 z dnia TopAlgin forte
23.05.2007
LURES-System Spółka z o.o.,
ul. Łuŵycka 87, 59-900
Zgorzelec
LÜERS m/v GmbH, Pehmetanger
polimer N-metylmetanaminy (EINECS płyn o działaniu glonobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym,
Weg 1-3, 26169 Friesoythe, Niemcy 204-697-4) z (chlorometyl)-oksyran
przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
(EINECS 203-439-8)/ czwartorzędowy
polimetryczny chlorek amonu, CAS:
25988-97-0; [zaw.50%wag.]
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3136/07 z dnia HEKTOR C.I.P.
15.05.2007
Władysław Fediuk,
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul.
Jelenia 2, 80-366 Gdańsk
Władysław Fediuk,
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "Impuls", ul. Jelenia
2, 80-366 Gdańsk
kanister (HDPE); butelka
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3137/07 z dnia Dosia (Lemon,
15.05.2007
Pine/Leśna)
Reckitt Benckiser (Poland)
S.A., ul. Okunin 1, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki
Reckit Benckiser Production
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
(Poland) Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05- 231-668-3 [zaw.2,9%-5%wag., (29-50
100 Nowy Dwór Mazowiecki
g/kg)];
płyn do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3138/07 z dnia GAMIX Chlor Shock
15.05.2007
Zakłady Chemiczne "GAMIX",
Jankowo Dolne 64, 60-200
Gniezno
Anhui Worldbest CO.LTD 389-399
Jinzha, Room 801-802, Sunon
Plaza, Hefei/Chiny
granulat o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych,
przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych
słój (PE lub PP), wiadro
(PE lub PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lat od daty
produkcji
31.12.2024
beczka (PP)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 5 1 rok od daty
produkcji
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni równieŵ mających kontakt z
231-668-3 [zaw. 12%wag.(5,6% aktywnego ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
chloru)];
sól sodowa kwasu
dichloroizocyjanurowego dihydrat,
CAS: 51580-86-0 [zaw. 100%wag.]
3139/07 z dnia HTH EASIFLO PASTYLKI CTM Sp. z o.o., ul. Dziendziela ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, podchloryn wapnia, CAS: 7778-54-3, WE: pastylki o właściach bakteriobójczych, przeznaczone do dezynfekcji wody
15.05.2007
24, 43-190 Mikołów
Z.I.ouest la Boistardiere, BP219231-908-7 [zaw. 69% wag.(zaw. 690 g/kg)]; w basenach oraz wody przeznaczonej do spoŵycia
37402 Amboise Cedex, Francja
31.12.2024
3141/07 z dnia Baygon Protector
11.06.2007
przeciw komarom i
muchom z naturalnym
składnikiem aktywnym
S.C. Johnson Sp. z o.o., ul.
SC Johnson Europlant BV, Groot
piretryny i piretroidy, CAS: 8003-34-7,
aerozol przeznaczony do zwalczania komarów, much i innych owadów
Postępu 18, 02-672 Warszawa Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, WE: 232-319-8 [zaw.0,25%wag.];
latających
Holandia
butoksylan piperonylu (inna nazwa:
butoksyd piperonylu), CAS: 51-03-6, WE:
200-076-7 [zaw.1% wag.];
pojemnik aerozolowy (stal) produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3144/07 z dnia MASTIJOD
18.05.2007
Ludwika Własińska
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "Acrylmed", ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Ludwika Własińska
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "Acrylmed", ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
jod, CAS: 7553-56-2, WE: 231-442-4 [zaw.
0,5%wag.];
ciekły preparat do dezynfekcji strzyków po udoju
butelka (PE,HDPE),
kanister (PE, HDPE),
kontener (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3146/07 z dnia MASTICREAM
18.05.2007
Ludwika Własińska
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "Acrylmed", ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Ludwika Własińska
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "Acrylmed", ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
jod, CAS: 7553-56-2, WE: 231-442-4 [zaw.
0,15%wag.];
ciekły preparat do dezynfekcji strzyków po udoju
butelka (PE,HDPE),
kanister (PE, HDPE),
kontener (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3148/07 z dnia MASTIPROTECT
18.05.2007
Ludwika Własińska
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "Acrylmed", ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
Ludwika Własińska
Przedsiębiorstwo BadawczoWdroŵeniowe "Acrylmed", ul.
Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
jod, CAS: 7553-56-2, WE: 231-442-4 [zaw.
0,5%wag.];
ciekły preparat do dezynfekcji strzyków po udoju
butelka (PE,HDPE),
kanister (PE, HDPE),
kontener (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3150/07 z dnia Q-250-preparat
25.05.2007
dezynfekcyjny
INTER-IODEX Sp. z o.o., ul.
Nowa 50, 62-080 Tarnowo
Podgórne
INTER-IODEX Sp. z o.o., ul. Nowa
50, 62-080 Tarnowo Podgórne
Chlorek didecylodimetyloamonu
(DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw: 5 g/100g]
płynny preparat dezynfekcyjny stosowany do powierzchni mających
kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt oraz do uŵytku
prywatnego i publicznego
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
Glutaral (aldehyd glutarowy), CAS: 11130-8 [zaw: 15 g/100g]
Glioksal, CAS: 107-22-2 [zaw: 2,8 g/100g]
31.12.2024
3151/07 z dnia Gamix Chlor Long Tabs
25.05.2007
Zakłady Chemiczne Gamix,
Jankowo Dolne 64, 62-200
Gniezno
Anhui Worldbest CO.LTD 389-399
Jinzha, Room 801-802, Sunon
Plaza, Hefei/Chiny
kwas trichloroizocyjanurowy (TCCA;
tabletki chlorowe, wolno rozpuszczające się, do ciągłej dezynfekcji wody
symklozen), CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8 basenowej
[ zaw. 95-100%wag.]
3152/07 z dnia INTO WC
25.05.2007
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH&Co. OHG, Reisholzer Kwas glikolowy, CAS: 79-14-1 [zaw. 45,6
Werfstr. 38-42, D-40589
g/kg (4,56% wag.)];
Duesseldorf, Niemcy
3155/07 z dnia GRAN QAT, SET
29.05.2007
„TENZI” Sp. z o.o.,
SKARBIMIERZYCE 18, 72-002
DOŁUJE
Teniz Sp. z o.o., Skarbimierzyce 22, etanol, CAS; 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
butelka(HDPE);kanister
72-002 Dołuje
50 g/100ml (zaw. 50% wag.)];
dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń, mających równieŵ kontakt z (HDPE);beczka(HDPE)
ŵywnością
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-352-2 [zaw. 5
g/100ml (zaw. 5%)];
3157/07 z dnia HTH Glonobójczy
31.05.2007
Koncentrat
CTM Sp. z o.o., ul. Dziendziela ARCH WATER PRODUCTS FRANCE, polimeryczny czwartorzędowy chlorek płyn o właściwościach glonobójczych, przeznaczony do dezynfekcji wody w butelka, (PEHD), kanister
24, 43-190 Mikołów
Z.I.ouest la Boistardiere, BP219amoniowy, CAS: 25988-97-0,
basenach
(PEHD)
37402 Amboise Cedex, Francja
WE: polimer [zaw. 10% (zaw. 100 g/l)];
płyn do czyszczenia i dezynfekcji WC stosowany w obiektach
instytucjonalnych i przemysłowych (włącznie ze szpitalami) oraz
publicznych
słój (PE lub PP), wiadro
(PE lub PP)
produkt
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
3 lat od daty
produkcji
3158/07 z dnia BARSAN RA
20.06.2007
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
3159/07 z dnia Formalina techniczna
20.06.2007
37%
LERG S.A., Pustków Osiedle
59D, 39-206 Pustków 3
3161/07 z dnia BARSAN RB
20.06.2007
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
Chlorek didecylodimetyloamonu
(DDAC),
CAS: 7173-51-5 [zaw. 17g/100g];
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" formaldehyd, CAS: 50-00-0, WE: 200-001- ciekły preparat o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych,
Pustkowie Spółka Akcyjna, 39-206 8 [zaw. 37% wag.];
przeznaczony do dezynfekcji szklarni, podłóg i urzadzeń ogrodniczych
Pustków
kanister(HDPE), kontener
(aluminiowy, stal
gumowana, stal
kwasoodporna),
autocysterna(aluminium,
stal gumowana, stal
kwasoodporna)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Chlorek didecylodimetyloamonu
(DDAC),
CAS: 7173-51-5 [zaw. 5,1g/100g];
Poli(heksametylenobiguanid) CAS:
91403-50-8 [zaw. 0,2g/100g];
produkt w postaci płynnego koncentratu do sporządzenia wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w zakładach przetwórstwa spoŵywczego
produkt w postaci płynnego koncentratu do sporządzenia wodnych
roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
kontaktujących się z ŵywnością w zakładach przetwórstwa spoŵywczego
3163/07 z dnia Bochemit QB hobby;
20.06.2007
bezbarwny, brązowy,
zielony
Bochemie a.s., Lidická 326,
735 95 Bohumin, Republika
Czeska
Bochemie s.r.o., ul. Lidicka 326,
73595 Bohumin, Czechy
Czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkildimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1 WE: 270-325-2
[zaw. 50 g/kg]
płyn przeznaczony do konserwacji drewna przeciw niszczącym drewno
grzybom domowym, pleśniom i owadom technicznym
butelka (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
36 miesiący od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE), beczka
(HDPE), kontener (HDPE i
stal szlachetna)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lat od daty
produkcji
31.12.2024
Kwas borny, CAS: 10043-35-3 WE: 233-1392 [zaw. 50 g/kg]
3164/07 z dnia Bochemit QB Profi
21.06.2007
Bochemie a.s., Lidická 326,
735 95 Bohumin, Republika
Czeska
Bochemie a.s., ul. Lidicka 326,
73595 Bohumin, Czechy
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 20g/100g];
Kwas borny, CAS: 10043-35-3, WE: 233139-2 [zaw. 20g/100g];
płyn przeznaczony do konserwacji drewna przeciw niszczącym drewno
grzybom domowym, pleśniom i owadom technicznym
3166/07 z dnia Dr. Prakti Desinfection
09.09.2011
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14,
18-220 Czyŵew
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14, 18220 Czyŵew
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2
[zaw.0,75%wag.];
produkt w postaci płynu o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym,
butelka (polietylen),
przezanczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia, które kanister (polietylen o
nie mają kontaktu z ŵywnością lub środkami ŵywienia zwierząt: stosowany wysokiej gęstości)
w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle
3167/07 z dnia BayroSoft
21.06.2007
PHU BASEN POOL ŚWITA
Sp.j., Skałowo 6 B, 62-025
Kostrzyn Wlkp
BAYROL DEUTSCHLAND GmbH,
Robert-Koch-Strasse 4, D-82152
Planegg, Niemcy
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0 [zaw. 32,58% wag.
(32,58 g/100g)];
płyn o dzialaniu bakteriobojczym, przeznaczony do dezynfekcji wody
basenowej
kanister (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
10 lat od daty
produkcji
31.12.2024
płyn o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do dezynfekcji wody
basenowej
kanister (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
10 lat od daty
produkcji
31.12.2024
polimer N-metylmetanaminy (EINECS
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran
(EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy
polimeryczny chlorek amonu,
CAS: 25988-97-0, WE: polimer [zaw. 2,25%
wag. (2,25 g/100g)];
3168/07 z dnia BayroShock
21.06.2007
PHU BASEN POOL ŚWITA
Sp.j., Skałowo 6 B, 62-025
Kostrzyn Wlkp
BAYROL DEUTSCHLAND GmbH,
Robert-Koch-Strasse 4, D-82152
Planegg, Niemcy
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0 [zaw. 32,58% wag.
(32,58 g/100g)];
3169/07 z dnia STROVELS ALFACID
21.06.2007
A Clean Partner International
AB, P.O. Box 623, 441 17,
Alingsas, Szwecja
A Clean Partner International AB,
P.O. Box 623, 441 17, Alingsas,
Szwecja
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C-12-16-alkilodimetylo,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 50g/1000g.];
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
hobok (HDPE)
dezynfekcji powierzchni: w przemyśle spoŵywczym i przetwórczym do
mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt; w miejscach hodowli i
przetrzymywania zwierząt przy dezynfekcji chlewni, stajni, ferm drobiu,
środków transportu zwierząt; do dezynfekcji ścian i podłóg pomieszczeń w
placówkach związanych z ochroną zdrowia i w innych instytucjach; do
dezynfekcji powierzchni na basenach, w łaųniach, toaletach itp.
3173/07 z dnia Fobos M-4
04.07.2007
LUVENA S.A., ul. Romana
Maya 1, 62-030 Luboń
LUVENA S.A., ul. Romana Maya 1,
62-030 Luboń
Chlorek alkilo(C12-16)dimetylobenzylo-amonowy; C12-16ADBAC,
CAS: 68424-85-1, [zaw. 17g/kg]
granulat proszkowy przeznaczony do konserwacji drewna w celu
zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów
pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna
3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian
/ IPBC, CAS: 55406-53-6, [zaw. 1,3g/kg]
tetraboran disodu (bezwodny), CAS:
1330-43-4, [zaw. 26g/kg]
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
worek (PE), wiaderko (PE) produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 1 rok od daty
4
produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 8
31.12.2024
24 miesiące od
daty produkcji
3174/07 z dnia Q-150 - preparat
06.08.2007
dezynfekcyjny
INTER-IODEX Sp. z o.o., ul.
Nowa 50, 62-080 Tarnowo
Podgórne
INTER-IODEX Sp. z o.o., ul. Nowa
50, 62-080 Tarnowo Podgórne
Chlorek didecylodimetyloamonu
(DDAC),
CAS: 7173-51-5 [zaw: 15,4g/100g]
płynny preparat dezynfekcyjny przeznaczony do ogólnej dezynfekcji
pieczarkarni pomiędzy cyklami hodowlanymi, sprzętu, opakowań oraz
zabezpieczania drewna
butelka (HDPE) ; kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny do wszelkich wodoodpornych
powierzchni o spektrum działania bakteriobójczym i grzybobójczym; środek
przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na
działanie wody, do stosowania w placówkach słuŵby zdrowia, zakładach
przemysłu spoŵywczego do dezynfekcji powierzchni nie mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwiarząt oraz w higienie weterynaryjnej
butelka (HDPE), woreczek
(PE), kanister (HDPE),
beczka (HDPE), kontener
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano- 1,3–diamina
(diamina),
CAS: 2372-82-9 [zaw: 1,5g/100g]
3175/07 z dnia Merida Desinfectin
02.07.2007
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "VOIGT" Usługowo-Handlowe "VOIGT" Sp. z
Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze
813 Zabrze
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2
[zaw.20%wag.]; kwas d-glukonowy,
związek z N, N"-bis(4-chlorofenylo)3,12-diimino-2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyna (2:1)
(inna nazwa: glukonian
chloreheksydyny), CAS: 18472-51-0, WE:
242-354-0 [zaw. 3,5%wag.]
3177/07 z dnia Expel Spray na owady
Globol Polska Sp. z o.o.,
12.07.2007
latające zapachowy
Szymanów 9E, 05-532
(Leśne kwiaty, Cytryna, Baniocha/Góra Kalwaria
Lawenda)
Czech Aerosol, a.s., Velvěty 33, 415 (1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających (np. muchy,
01 Rtyně nad Bìlinou, Czechy
metyloprop- 1komary, osy)
enylo)cyklopropanokarboksylan
(1,3,4,5,6,7-heksahydro-l,3-diokso- 2Hizoindol-2-ilo)metylu (dTetrametryna), CAS: 1166-46-7 [zaw.
0,1g/100g];
puszka (blacha ŵelazna)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
Fenotryna (izomer 1R trans), CAS:
26046-85-5 [zaw. 0,1g/100g];
3178/07 z dnia Expel Spray na owady
Global Polska Sp. z o.o., ul.
12.07.2007
latające, muchy,
Raszyńska 13, 05-500
komary, ćmy, osy i inne Piaseczno
Zelnova S.A. Poligono Industrial
Torneiros s/n, 36400-Porrino
(Pontevedra), Hiszpania
d-tetrametryna, CAS: 1166-46-7; WE: 214- aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających
619-0 [zaw.0,1g/100g]; d-fenotryna, CAS:
188023-86-1 [zaw.0,1g/100g];
puszka (blacha ŵelazna)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3179/07 z dnia Expel Spray na owady
12.07.2007
latające o zapachu
lawendowym
Global Polska Sp. z o.o., ul.
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Zelnova S.A. Poligono Industrial
Torneiros s/n, 36400-Porrino
(Pontevedra), Hiszpania
d-tetrametryna, CAS: 1166-46-7; WE: 214- aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających
619-0 [zaw.0,1g/100g]; d-fenotryna, CAS:
188023-86-1 [zaw.0,1g/100g];
puszka (blacha ŵelazna)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3185/07 z dnia HTH TABLETKI 200g
12.07.2007
CTM Sp. z o.o., ul. Dziendziela Arch Water Products France,
24, 43-190 Mikołów
Z.I.ouest la Boistardiere, BP21937402 Amboise Cedex, Francja
symklozen (inna nazwa symclosene),
CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8 [zaw. 98%
wag. (zaw. 980 g/kg)];
wiadro (PP)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
tabletki o działaniu bakteriobójczym do wody w basenach kąpielowych
3 lata od daty
produkcji
3186/07 z dnia STROVELS
04.09.2007
YTDESINFEKTION
A Clean Partner International
AB, P.O. Box 623, 441 17,
Alingsas, Szwecja
A Clean Partner International AB,
P.O. Box 623, 441 17, Alingsas,
Szwecja
propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE:200-661-7
[zaw.800g/1000g.]
płyn o dzialaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do mycia i hobok (HDPE)
dezynfekcji powierzchni: w przemyśle spoŵywczym i przetwórczym, w tym
powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt,
do dezynfekcji ścian i podłóg pomieszczeń w placówkach związanych z
ochroną zdrowia i w innych instytucjach; do dezynfekcji powierzchni
wyposaŵenia w solariach, na basenach, w łaųniach, toaletach itp.
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3187/07 z dnia STROVELS A 351
04.09.2007
A Clean Partner International
AB, P.O. Box 623, 441 17,
Alingsas, Szwecja
A Clean Partner International AB,
P.O. Box 623, 441 17, Alingsas,
Szwecja
podchloryn sodowy (zawartość aktywnego płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
hobok (HDPE); beczka
chloru 12%wag.), CAS: 7681-52-9, WE: 231- dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z ŵywnością, (HDPE); kontener (HDPE);
668-3 [zaw.230g/1000g.];
w przemyśle spoŵywczym i przetwórczym, w masarniach, mleczarniach,
browarach, zakładach przetwórstwa rybnego, w miejscach
przetrzymywania (chlewnie, stajnie, fermy drobiu) i transportu zwierząt;
do mycia i dezynfekcji w układach zamkniętych, ścian i podłóg na
basenach, w toaletach, łaųniach itp.
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 1 rok od daty
4
produkcji
31.12.2024
3188/07 z dnia STROVELS A 352
04.09.2007
A Clean Partner International
AB, P.O. Box 623, 441 17,
Alingsas, Szwecja
A Clean Partner International AB,
P.O. Box 623, 441 17, Alingsas,
Szwecja
3189/07 z dnia kret Żel do WC POWER
18.07.2007
USUWA BAKTERIE
Global Cosmed Group S.A., ul. Global Pollena S.A. Fabryka Chemii kwas mrówkowy, CAS: 64-18-6, WE: 200- produkt w postaci ŵelu o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do
Kuziennicza 15, 59-400 Jawor Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15,
257-1 [zaw. 1,67 g/100 g - 1,99 g/100 g];
mycia i odświeŵania muszli klozetowych, bidetów i pisuarów
59-400 Jawor
3190/07 z dnia RODEZYN APS
12.07.2007
ROYAL Sp. z o.o., ul. Marii
Konopnickiej 7, 11-320
Jeziorna
ROYAL Sp. z o.o., ul. Marii
Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorna
podchloryn sodowy (zawartość aktywnego płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym,przeznaczony do
hobok (HDPE) beczka
chloru 12%wag.), CAS: 7681-52-9, WE: 231- dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z ŵywnością, (HDPE) kontener (HDPE)
668-3 [zaw.230g/1000g.];
w przemyśle spoŵywczym i przetwórczym, w masarniach, mleczarniach,
browarach, zakładach przetwórstwa rybnego, w miejscach
przetrzymywania (chlewnie, stajnie, fermy drobiu) i transportu zwierząt;
do mycia i dezynfekcji ścian i podłóg na basenach, w toaletach, łaųniach
itp.
podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9, WE: płyn o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeznaczony do dezynfekcji i
231-668-3 [zaw.10%wag.];
mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń mających kontakt z ŵywnością
w zakładach przemysłu spoŵywczego
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 1 rok od daty
4
produkcji
31.12.2024
butelka (polietylen o
wysokiej gęstości) kanister
(polietylen o wysokiej
gęstości)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (PE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3191/07 z dnia Sanat
18.07.2007
Naturan Sp. z o.o., ul.
Farmaceutyczno-Chemiczna
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Spółdzielnia Pracy "Septoma", ul.
Reymonta 28, 05-091 Ząbki
alkohol etylowy (inna nazwa: etanol),
CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6
[zaw.52%wag.] alkohol izopropylowy
(inna nazwa: propan-2-ol), CAS: 67-630, WE: 200-661-7 [zaw.10%wag.]
3193/07 z dnia LAUFER Aquadur
30.07.2007
(bezbarwny, zielony,
brązowy)
Laufer Polska Sp. z o.o., ul.
MA-LACK Andrzej Zaporski, ul.
N-(3-aminopropylo)-NFrancuska 92,54-405 Wrocław Edwarda Bieszki 11, 84-300 Lębork dodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE; 219-145-8
[zaw.4,9%wag.];1-[[2-(2,4dichlorofenylo)-4-propylo-1,3dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4triazol (inna nazwa: propikonazol) CAS:
60207-90-1, WE: 262-104-4
[zaw.2,0%wag.]; [2-(4fenoksyfenoksy)etylo] węglan etylu
(inna nazwa: fenoksykarb) CAS: 7249001-8, WE: 276-696-7 [zaw. 0,02%wag.];
płyn o działaniu bakteriobójczym przeznaczony do higienicznej dezynfekcji butelka (PP/PE)
rąk osób mających kontakt z ŵywnością
kanister(PE-HD)
produkt w postaci płynnego koncentratu przeznaczony do zabezpieczania
drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed grzybami
powodującymi głęboki rozkład drewna i owadami ŵerującymi w drewnie;
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
butelka (PP), kanister (PP), produkt jest
beczka (PP), kontener (PP) przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 8
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3194/07 z dnia TopEfekt® MOSS
24.07.2007
„TENZI” Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce 20, 72-002
Dołuje
Produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3195/07 z dnia HTH Spa GLONOBÓJCZY CTM Sp. z o.o., ul. Dziendziela Arch Water Products France, Z.I.
Polimeryczny czwartorzędowy chlorek płyn do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych (glonobójczy)
24.07.2007
24, 43-190 Mikołów
ouest la Boistradiere, BP219, 37402 amoniowy, CAS: 25988-97-0, WE: polimer
Amboise Cedex, Francja
[zaw. 10% (zaw. 100 g/l)],
butelka (PEHD zawierający produkt nie jest
atofinę)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3196/07 z dnia HTH PŁYN AKTYWUJĄCY CTM Sp. z o.o., ul. Dziendziela Arch Water Products France, Z.I.
Polimeryczny czwartorzędowy chlorek płyn do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych (zapobiegający
24.07.2007
24, 43-190 Mikołów
ouest la Boistardiere BP219, 37402 amoniowy, CAS: 25988-97-0, WE: polimer rozwojowi glonów)
Amboise Cedex, Francja
[zaw. 10% (zaw. 100 g/l)],
butelka (PEHD zawierająca
atofinę); kanister
(bimodalny PEHD
zawierający atofinę)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3197/07 z dnia RADISOL SR
24.07.2007
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
„TENZI” Sp. z o.o., Skarbimierzyce
20, 72-002 Dołuje
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
Alkil (C12-16)-chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)), CAS: 68424-85-1 [zaw. 9-10
g/100ml];
produkt w postaci płynu o działaniu grzybobójczym, przeznaczony do
butelka (HDPE),
usuwania grzybów z róŵnego typu powierzchni, które nie mają kontaktu z kanister(HDPE),
ŵywnością lub środkami ŵywienia tj. dachów, powierzchni betonowych,
beczka(HDPE)
ŵelbetonowych, kamiennych sztucznych i kamiennych naturalnych (tarasy,
balkony, schody, mury, elewacje, jak równieŵ do powierzchni
marmurowych, granitowych, granitogresowych)
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w zakładach przetwórstwa
[zaw.66% wag.];
spoŵywczego (bakteriobójczy)
3198/07 z dnia DEKSON
04.09.2007
P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o., P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o., ul.
ul. Warszawska 63a, 62-800
Warszawska 63a, 62-800 Kalisz
Kalisz
3200/07 z dnia Wood Protector
06.08.2007
Impregnat do drewna
konstrukcyjnegogotowy do użycia
(bezbarwny, brązowy,
zielony)
DEKSPOL P.P.H. Iwona
DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak, ul. N-(3-aminopropylo)-NOleszak, ul. Terespolska 13, 61- Terespolska 13, 61-047 Poznań
dodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
047 Poznań
2372-82-9, WE: 219-145-8
[zaw.0,24g/100g]; propikonazol, CAS:
60207-90-1, WE: 262-104-4 [zaw.
0,1g/100g]; fenoksykarb, CAS: 72490-018, WE: 276-696-7 [zaw.0,001g/100g];
3201/07 z dnia LERASEPT T 430
24.07.2007
Stockmeier Chemia Sp. z o.o.
Spółka Sp. k., ul. Obornicka
227, 60-691 Poznań
STOCKMEIER CHEMIE GmbH,
Gustav-Adolf-Ring 5, 04838
Eilenburg, Niemcy
kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- płyn o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń,
186-8 [zaw. 50g/kg]; nadtlenek wodoru, instalacji, pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych mających kontakt z
CAS: 7722-84-1, WE: 231-765-0 [zaw.
ŵywnością w zakładach przemyslu spoŵywczego
70g/kg];
Chlorek didecylodimetyloamonu CAS:
7173-51-5 [zaw. 8% wag./ (8g/100g)];
Formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 3,7%
wag./ (3,7g/100g)];
Glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 5% wag./
(5g/100g)];
Glikosal CAS: 107-22-2[zaw. 9,6% wag./
(9,6g/100g)];
butelka (PE, HDPE);
kanister(HDPE);
beczka(HDPE);
paletokontener(HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
produkt w postaci cieczy, przeznaczony do zabezpieczania drewna
kanister (HDPE), butelka
konstukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, naraŵonych na (HDPE)
działanie warunków atmosferycznych, jak i w pomieszczeniach
zamkniętych przed dzialaniem owadów oraz grzybów domowych
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
płyn do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych (bakteriobójczych i
grzybobójczych dla grzybów droŵdŵopodobnych)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (PE)
3202/07 z dnia LERASEPT FI
04.09.2007
Stockmeier Chemia Sp. z o.o.
Spółka Sp. k., ul. Obornicka
277, 60-691 Poznań
STOCKMEIER CHEMIE GmbH,
Gustav-Adolf-Ring 5, 04838
Eilenburg, Niemcy
etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6
[zaw.96%wag.];
płyn, do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających równieŵ kontakt z
ŵywnością (bakteriobojczy)
kanister (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3203/07 z dnia Elektrofumigator
06.08.2007
owadobójczy do
zwalczania komarów wkład w płynie
Nicols Poland Sp. z o.o., 21044 Trawniki
Nicols Poland Sp. z o.o., 21-044
Trawniki
esbiotryna [zaw. 1,75%wag.]
płyn owadobójczy przeciw komarom/ w tym komarom tygrysim
butelka (PET) karton
(papier)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3204/07 z dnia Elektrofumigator
06.08.2007
owadobójczy do
zwalczania komarów płytki
Nicols Poland Sp. z o.o., 21044 Trawniki
Nicols Poland Sp. z o.o., 21-044
Trawniki
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop- Płytka owadobójcza przeciw komarom w tym komarom tygrysim
1-enylo)-cyklopropanokarboksylan
(RS)-3-allilo-2-metylo-4oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2
izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie
1:3)/Esbiotryna, WE: Środek ochrony
roślin [zaw. 2,2 g/100g (2,2 % wag.)]
opakowanie płytki
(aluminium) karton
(papier)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3205/07 z dnia Elektrofumigator
04.09.2007
owadobójczy do
zwalczania komarówprodukt w płynie z
dyfuzorem
Nicols Poland Sp. z o.o., 21044 Trawniki
Nicols Poland Sp. z o.o., 21-044
Trawniki
esbiotryna [zaw. 1,75%wag.]
płyn owadobójczy przeciw komarom/ w tym komarom tygrysim
urządzenie (PP) butelka
(PET) karton (papier)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3206/07 z dnia Zawieszka papierowa
06.08.2007
antymolowa o zapachu
cedrowym i
lawendowym
Nicols Poland Sp. z o.o., 21044 Trawniki
Hyodall 4 Allé des Erables F 59980
Bertry, Francja
empentryna, CAS: 54406-48-3, WE: 259154-4 [zaw.0,1%wag. (zaw. 0,1 g/ 100 g)];
zawieszka z impregnowanym wkładem, przeznaczona do zwalczania moli
zawieszka (PP) wkład
(bawelna/celuloza) folia
(PP/PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3207/07 z dnia Wood Protector
DEKSPOL P.P.H. Iwona
DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak, ul. N-(3-aminopropylo)-N06.08.2007
Impregnat do drewna
Oleszak, ul. Terespolska 13, 61- Terespolska 13, 61-047 Poznań
dodecylopropano-1,3-diamina
konstrukcyjnego
047 Poznań
(diamina), CAS: 2372-82-9,
koncentrat (bezbarwny,
[zaw.2,4g/100g]
brązowy, zielony)
1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4triazol (propikonazol), CAS: 60207-90-1,
[zaw. 1g/100g];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
[zaw.0,01g/100g];
produkt w postaci cieczy, przeznaczony do zabezpieczania drewna
kanister (HDPE) butelka
konstukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, naraŵonych na (HDPE)
działanie warunków atmosferycznych, jak i w pomieszczeniach
zamkniętych przed dzialaniem owadów oraz grzybów domowych,
powodujących głęboki rozkład drewna
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3208/07 z dnia DEKOLIT KD Super
06.08.2007
Koncentrat
DEKSPOL P.P.H. Iwona
DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak, ul. N-(3-aminopropylo)-NOleszak, ul. Terespolska 13, 61- Terespolska 13, 61-047 Poznań
dodecylopropano-1,3-diamina
047 Poznań
(diamina), CAS: 2372-82-9
[zaw.4,8g/100g];
1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4triazol (propikonazol), CAS: 60207-90-1
[zaw.2g/100g];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8
[zaw.0.02g/100g];
produkt w postaci cieczy, przeznaczony do zabezpieczania drewna
montowanego pod zadaszeniem jak i naraŵonego na wymywanie przed
insektami (technicznymi szkodnikami drewna) oraz grzybami domowymi,
powodującymi głęboki rozkład drewna
kanister(HDPE)
beczka(HDPE)
kontener(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3209/07 z dnia Soft Care Plus Pure
06.08.2007
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Diversey, S.S. Lodi Crema 235,
26010 Bagnol Cremasco-CR,
Włochy
Kwas d-glukonowy, związek z N,N″bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1),
CAS: 18472-51-0, WE: 242-354-0, [zaw.
8g/kg]
płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji rąk. Posiada właściwości
bakteriobójcze
worek (LDPE)
kanister(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
Worek z tworzywa
sztucznego (laminat
PET/PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lat od daty
produkcji
31.12.2024
Monohydrochlorek polimeru N,N″′-l,6heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
(EINECS 240-032-4) i
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/ Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno)guanilguanidyny), CAS:
27083-27-8/32289-58-0, WE: Polymer, [zaw.
1g/kg]
3210/07 z dnia Suma Bac-conc D10
30.07.2007
conc
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Diversey Manufacturing Facility,
Cotes Park Industrial Estate,
Somercotes, Alfreton, Derbyshire
DE55 4AP, Wielka Brytania
chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń (równieŵ
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 49,2 g/kg]; mających kontakt z ŵywnością)
czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw. 49
g/kg];
31.12.2024
3211/07 z dnia FORMASTER
06.08.2007
CHEMIFARMA S.P.A., Via Don
Eugenio Servadei 16, 47100
Forli, Włochy
FORMASTER di Emanuela Magnani, formaldehyd, CAS: 50-00-0, WE: 200-001- tabletka o wlasciowściach bakteriobojczych, przeznaczona do dezynfekcji
Via Zanella 3, 29100 Piacenza,
8 [zaw.35,3%wag.] powstaje in situ z
obiektów hodowlanych
Włochy
prekursora: paraformaldehyd, CAS: 3052589-4, [zaw.37%wag.];
torebka (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
5 lat od daty
produkcji
3214/07 z dnia BARLON M
06.08.2007
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe
"BARLON" Bartłomiej Osiński,
Miszewo Wielkie 3, 09-120
Nowe Miasto
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe "BARLON"
Bartłomiej Osiński, Miszewo Wielkie
3, 09-120 Nowe Miasto
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- proszek, do mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętów kuchennych,
186-8 [zaw. 0,6g/100g in situ]; Nadtlenek wyposaŵenia w zmywarkach mechanicznych; do stosowania w
wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: 231-765-0
gospodarstwach domowych, gastronomii i przemyśle spoŵywcznym
[zaw. 1,5g/100g in situ]; prekursory:
(bakteriobójczy).
Nadboran sodu, CAS: 10486-00-7, WE: 234390-0 [zaw. 8g/100g]; TAED, CAS; 1054357-4, WE: 234-123-8 [zaw. 0,8g/100 g];
torebka (PE), butelka (PE,
PP); pudełko (karton).
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3215/07 z dnia Bacteranios SF IP
04.09.2007
Sterile
„MEDILAB” Firma Wytwórczo
Usługowa Sp. z o.o., ul.
Niedųwiedzia 60, 15-531
Białystok
Laboratoires ANIOS, Pavé du
Moulin, 59260 Lille-Hellemmes,
Francja
chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5 WE: 230-525-2 [zaw. 12g/100g];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
glutaral, CAS: 111-30-8, WE: 203-856-5
[zaw. 5g/100g.];
płyn o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, przeznaczony do ampułka (polietylen)
mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposaŵenia w przemyśle
farmaceutycznym
31.12.2024
3216/07 z dnia Desun
04.09.2007
Biotimex s.c., Maria Zając,
Marek Kisiel, ul. Zawadzka 9,
42-693 Krupski Młyn
Biotimex s.c., Maria Zając, Marek
Kisiel, ul. Zawadzka 9, 42-693
Krupski Młyn
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkilodiletylo, chlorki,
CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4
[zaw.3,2%wag.]; czwartorzędowe
związki amoniowe, C-12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo,chl
orki CAS: 85409-23-0, WE: 287-090-7 [zaw.
3,2%wag.];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (podłogi, ściany, kabiny
natryskowe, brodziki, wanny, powierzchnie solarium, powierzchnie w
klubach sportowych, siłowniach) oraz powierzchni w zakładach
produkcyjnych, które nie mają kontaktu z ŵywnością
3217/07 z dnia San Clear med. 5A
04.09.2007
Homclean Sp. z o.o..ul.
Fabryczna 12A, 64-200
Wolsztyn
Homclean Sp. z o.o..ul. Fabryczna
12A, 64-200 Wolsztyn
czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w solarium,
benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki, siłowniach, gabinetach odnowy biologicznej, fitness-studiach
CAS: 68391-01-5 WE: 269-919-4
[zaw.5%wag.]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5, WE: 230-525-2 [zaw. 5%wag.],
czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo,
chlorki CAS: 85409-23-0, WE: 287-090-7
[zaw. 5%wag.];
3218/07 z dnia "ScanSept" płyn do
04.09.2007
dezynfekcji
Scan-Anida Sp. z o.o.,ul.
Motyla 26, 30-733 Kraków
Scan-Anida Sp. z o.o.,ul. Motyla 26, etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
30-733 Kraków
38,4%wag]; propan-2-ol, CAS: 67-63-0,
(mających równieŵ kontakt z ŵywnością)
WE: 200-661-7 [zaw. 30%wag.];
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE) pojemnik,
pojemnik z rozpylaczem
(HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3221/07 z dnia BANIMOUSS
10.08.2007
Andrzej Domański ADCHEM,
ul. Kuropatwy 22e, 02-892
Warszawa
CORROBAN, 400 Bd. Jules Durand, czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn o dzialaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do
76085 Le Havre, Francja
benzylo C12-16-alkilodimetylo chlorki, dezynfekcji ścian i podłóg pomieszczeń oraz tarasów
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw.4%wag.]
butelka (PE) kanister (PE)
beczka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3222/07 z dnia OXYGENE BIO
10.08.2007
EMER Robert Dziedzic, ul.
Barwinkowa 12, 92-725 Łódų
EMER Robert Dziedzic, ul.
Barwinkowa 12, 92-725 Łódų
butelka (HDPE) kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw.
69,3g/kg];
płyn do dezynfekcji wszelkich powierzchni: ścian, podłóg pomieszczeń,
wyposaŵenia, mebli w tym równieŵ powierzchni mających kontakt z
ŵywnością; do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników, naczyń, sprzętów
kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności
(bakteriobójczy, grzybobójczy)
3223/07 z dnia TM 100 DZP.P.H. Inter Team Przemysław P.P.H. Inter Team Przemysław Róg, N-(3-aminopropylo)-N04.09.2007
skoncentrowany
Róg, ul. Ŵorska 18b, 44-203
ul. Ŵorska 18b, 44-203 Rybnik
dodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
preparat dezynfekcyjno- Rybnik
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 7,5%wag.];
myjący
3224/07 z dnia MUCHOSTOP
04.09.2007
THEMAR Import Eksport Sp. z
o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820
Warszawa
Bayer CropScience AG,
Landwirtschaftszentrum Monheim
Albert Nobel Strasse 50, D-51368
Leverkusen, Niemcy
płyn o działaniu bakteriobójczym i droŵdŵobójczym przeznaczony do
kanister (HDPE) butelka
dezynfekcji i mycia powierzchni w zakładach przetwórstwa spoŵywczego, (HDPE)
warunkach domowych i przemysłowych, w zakładach uŵyteczności
publicznej oraz w obszarach szpitalnych nie związanych bezpośrednio z
dzialalnością kliniczną. W przemyśle spoŵywczym, mleczarski i gastronomii
moŵe być stosowany do pozwierzchni mających kontakt z ŵywnością.
Imidacloprid, CAS: 138261-41-3, WE: 428- granulat, do zwalczania owadów - much
040-8 [zaw. 5g/kg];
butelka (PE, HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3230/07 z dnia Barlon Cl
04.09.2007
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe
"BARLON" Bartłomiej Osiński,
Miszewo Wielkie 3, 09-120
Nowe Miasto
Przedsiębiorstwo Produkcyjnopodchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9, WE:
Handlowo-Usługowe "BARLON"
231-668-3 [zaw.13,5-15,0% wag. w tym
Bartłomiej Osiński, Miszewo Wielkie zawartość aktywnego chloru 2,025-2,25%];
3, 09-120 Nowe Miasto
3231/07 z dnia ROSAN - G DESINFECT
04.09.2007
Royal Sp. z o.o., ul. Marii
Konopnickiej 7, 11-320
Jeziorany
Royal Sp. z o.o., ul. Marii
Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany
3235/07 z dnia STERILLHAND
04.09.2007
„Alpinus Chemia” Sp. z o.o., ul. 1) Alpinus Chemia Sp. z o.o., ul.
etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 72g/100g]
Garbary 5, 86-050 Solec
Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
Kujawski
2) Alpinus Sp. z o.o., ul. Ogrodowa
31, lok 35, 00-893 Warszawa
płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i
prątkobójczym wobec prątków gruųlicy do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk
3236/07 z dnia Chusteczki
04.09.2007
dezynfekujące
STERILLHAND
Alpinus Sp. z o.o., Karnówko,
89-100 Nakło n/Notecią
chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk
Alpinus Sp. z o.o., Karnówko, 89100 Nakło n/Notecią
płyn o działaniu bakteriobójczym do maszynowego mycia naczyń z
aktywnym chlorem, przeznaczony do mycia i dezynfekcji naczyń,
pojemników i sprzętów kuchennych mających kontakt z ŵywnością,
stosowany w gastronomii, przemyśle spoŵywczym, przemyśle mięsnym i
rybnym
butelka (HDPE UN)
kanister (HDPE UN)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (PEHD); kanister
(PEHD); worek (PP, PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
tuba (PP,PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
didecyldimethylammonium chloride
płyn do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń mających butelka (PE), kanister
(inna nazwa: chlorek N,N-didecylo-N,N- kontakt z ŵywnością
(HDPE)
dimetyloamoniowy), CAS: 7173-51-5,
WE: 230-525-2 [zaw. 9% wag.]
alkohol etylowy, CAS: 64-17-5, WE: 200578-6 [zaw.72%wag.]
3238/07 z dnia Parmetol K 60
04.09.2007
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke&Mayr GmbH, Robert-Koch mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hciecz o działaniu bakteriobójczym, droŵdŵobójczym i pleśniobójczym, do
Str. 2,22851 Norderstedt, Niemcy
izotiazol-3-onu(EINECS 247-500-7) i 2- konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych
metylo-2H-izotiazol-3-onu(EINECS 220239-6), CAS: 55965-84-9 [zaw.3,2g/100g] 2oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-201, WE: 247-761-7 [zaw. 0,65g/100g]
kanister (PE) beczka (PE)
kontener (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3239/07 z dnia DesSan 0153 - kwaśny Kuchnie Świata S. A., ul.
14.09.2007
preparat do mycia
Słodowiec 10/10, 01-718
pionowego z dodatkiem Warszawa
środka
bakteriobójczego
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
10/10, 01-718 Warszawa
7173-51-5 WE: 230-525-2 [zaw. 5 g/100g];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni (mających kontakt z kanister (polietylen,
ŵywnością) ze stali kwasoodpornej, aluminium, wykładzin ceramicznych,
polipropylen, polichlorek
posadzek chemoodpornych oraz usuwania osadów w halach produkcyjnych winylu)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3240/07 z dnia SanSept 0200 - preparat Kuchnie Świata S. A., ul.
24.09.2007
dezynfekcyjny
Słodowiec 10/10, 01-718
Warszawa
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec chlorek didecylodimetyloamoniowy,
10/10, 01-718 Warszawa
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw.
10g/100g];
płyn przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji maszyn, urządzeń,
ścian, posadzek i innych poweirzchni produkcyjnych mających kontakt z
ŵywnością
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16alkilodimetylweo,chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw. 9
g/100g];
kanister (polietylen,
polipropylen, polichlorek
winylu)
3241/07 z dnia ProSan K - kwaśny
Kuchnie Świata S. A., ul.
14.09.2007
niepieniący płyn myjący Słodowiec 10/10, 01-718
z dodatkiem środka
Warszawa
bakteriobójczego
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec chlorek dimetylodioktyloamonu CAS:
10/10, 01-718 Warszawa
5538-94-3, WE: 226-901-0 [zaw. 3 g/100g];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń w układzie CIP,
nastrzykiwarek, pojemników, form do pieczenia itp.
kanister (polietylen,
polipropylen, polichlorek
winylu)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3242/07 z dnia ProSan A Kuchnie Świata S. A., ul.
14.09.2007
wysokoalkaliczny
Słodowiec 10/10, 01-718
niepieniący płyn myjący Warszawa
z dodatkiem środka
bakteriobójczego
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec chlorek dimetylodioktyloamonu, CAS:
10/10, 01-718 Warszawa
5538-94-3, WE: 226-901-0 [zaw. 3 g/100g];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji pojemników w myjkach
automatycznych oraz urządzeniach w układzie CIP
kanister (polietylen,
polipropylen, polichlorek
winylu)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3243/07 z dnia Germclean Rd Spez
19.10.2011
Super
ICL Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 469, 02-844
Warszawa
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul.
Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koųle
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 300g/kg];
płyn (bakteriobójczy i grzybobójczy), do dezynfekcji wody w basenach
kąpielowych, akwariach i innych zbiornikach, ścian i podłóg, mycie i
dezynfekcja urządzeń, zbiorników, pomieszczeń i powierzchni (mających
kontakt z ŵywnością)
kanister (HDPE), beczka
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3244/07 z dnia Germclean Rd Spez Sr
16.08.2011
Foam
ICL Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 469, 02-844
Warszawa
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul.
Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koųle
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 300g/kg];
płyn (bakteriobójczy i grzybobójczy), do dezynfekcji wody w basenach
kąpielowych, akwariach i innych zbiornikach, ścian i podłóg, mycie i
dezynfekcja urządzeń, zbiorników, pomieszczeń i powierzchni (mających
kontakt z ŵywnością)
kanister (HDPE), beczka
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3245/07 z dnia Germclean Rd Spez
16.08.2011
ICL Polska Sp. z o.o., ul.
Puławska 469, 02-844
Warszawa
3246/07 z dnia Sanat Plus™
14.09.2007
3247/07 z dnia NALCO WT-040
24.09.2007
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul.
Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koųle
kanister (HDPE), beczka
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
Naturan ® Sp. z o.o., ul.
Du Pont de Nemours BVBA, Du
etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. ŵel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Pont Chemical Solutions Enterprise, 70% wag., (zaw. 700mg/g)];
Ketenislaan 1, Haven 1548, B-9130
Kallo, Belgia
butelka (HDPE, PET,
LDPE);
kanister (HDPE);
saszetka (folia PET/Alu/PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
31.12.2024
Nalco Mobotec Polska Sp. z
o.o., ul. Przemysłowa 55, 43110 Tychy
kanister (HDPE),
beczka(HDPE), zbiornik
(HDPE w stalowym
okratowaniu)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2,
730 dni od daty
Kat: II Grupy: 11, produkcji
12
1) Nalco Italia S.R.L., Cisterna
Plant, Via Ninfina II, 4012 Cisterna
di Latina, Włochy, 2) Nalco Limited,
Weavergate Works, Winnington
Avenue, Cheshire CW8 4DX,
Winnington, Northwich, Wielka
Brytania
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 300g/kg];
bromek sodu, CAS: 7647-15-6, WE: 231599-9 [zaw. 94 g/kg (9,4%wag.)];
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
231-668-3 [zaw. 80 g/kg (8%wag.)];
płyn (bakteriobójczy i grzybobójczy), do dezynfekcji wody w basenach
kąpielowych, akwariach i innych zbiornikach, ścian i podłóg, mycie i
dezynfekcja urządzeń, zbiorników, pomieszczeń i powierzchni (mających
kontakt z ŵywnością)
płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym,
sporobójczym i glonobójczym, przeznaczony do kontroli rozwoju
drobnoustrojów, śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych
systemach chłodzenia, wodnej płuczce gazu(oczyszczanie powietrza),
systemie wody przemysłowej, pasteryzatorach, sterylizatorach, systemach
do oczyszczania wstępnego, systemach wód gaśniczych, fontannach i
instalacjach wstępnej obróbki wody
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3249/07 z dnia Mr Muscle Disinfectant
04.09.2007
Cleaner
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Cheport spol. S r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Republica Czeska
3250/07 z dnia AEROSEPT - preparat
24.09.2007
dezynfekcyjny
Inter-Iodex Sp. z o.o., ul.
Nowa 50, 62-080 Tarnowo
Podgórne
3251/07 z dnia EXIT 05
08.01.2008
Agriphar S.A., Rue de Renory
26/1, B-4102 Ougrèe, Belgia
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkildimetyl, chlorki:
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw.12,5g/kg]
ciecz o działaniu bakteriobójczym, droŵdŵobójczym i pleśniobójczym, do
dezynfekcji i mycia wodoodpornych powierzchni w toaletach, salach
gimnastycznych, pod prysznicem i w wannach
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Inter-Iodex Sp. z o.o., ul. Nowa 50, propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami
62-080 Tarnowo Podgórne
[zaw. 62g/100g (62%wag.)]; chlorek
ŵywienia zwiarząt
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5, WE: 230-525-2 [zaw.
0,1g/100g(0,1%wag.)]; N-(3aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3diamina, CAS: 2372-82-9, WE: 219-145-8
[zaw. 0,06g/100g%wag.)]
butelka (HDPE) kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2B-4102 Ougrèe, Belgia
dimetylocyklopropanokarboksylan.
alfa.-cyjano-3fenoksybenzylu/cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw.0,5g/1];
spryskiwacz z
wyzwalaczem (COEX),
kanister (COEX), butelka
(COEX)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
płyn, przeznaczony do zwalczania owadów biegających (karaluchy,
mrówki) oraz pcheł w budynkach mieszkalnych oraz na terenach
przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi)
31.12.2024
3252/07 z dnia EXIT 10
19.12.2007
Agriphar S.A., Rue de Renory
26/1, B-4102 Ougrèe, Belgia
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2B-4102 Ougrèe, Belgia
dimetylocyklopropanokarboksylan.
alfa.-cyjano-3fenoksybenzylu/cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw.0,5g/1];
3254/07 z dnia FENOCLIN
08.10.2007
Sovrana Polska" Sp. J. Marcin Sutter Industries S.P.A., 15060
Szastak Rafal Kaim, ul.
Bordhetto Borbera, Włochy
Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz
3255/07 z dnia Herkulan K 808
24.09.2007
Daunpol Sp. z o.o., ul. Annopol Daunpol Sp. z o.o., ul. Annopol 6,
6, 03-236 Warszawa
03-236 Warszawa
mikroemulsja przeznaczona do zwalczania owadów biegających i
latających w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych,
budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa ŵywności oraz na
terenach przyległych (fundamenty, tarasy, pojazdy, chodniki, parkingi)
kanister (COEX-EVOH,
HDPE-F, PET, HDPE);
butelka (COEX-EVOH,
HDPE-F, PET, HDPE);
saszetka (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
chlorofen, CAS: 120-32-1, WE: 204-385-8
[zaw.4,8g/100g]
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, do dezynfekcji
powierzchni zmywalnych nie mających kontaktu z ŵywnością lub środkami
ŵywienia zwierząt (podłóg, toalet, łazienek, basenów).
butelka (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 6,77,1%wag.];
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do
dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urzędzeń, mających równieŵ
kontakt z ŵywnością, stosowany w gasrtronomii, przemyśle spoŵywczym,
zakładach uŵyteczności publicznej
beczka (HDPE) kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 30 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3258/07 z dnia ATLAS MYKOS
24.09.2007
IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łuŵycka IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łuŵycka 2,
2, 81-963 Gdynia
81-963 Gdynia
3259/07 z dnia BIEL PLUS CYTRYNOWY
24.09.2007
PŁYN DO CZYSZCZENIA,
DEZYNFEKCJI I
WYBIELANIA
PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o. ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
3260/07 z dnia MaxiWhite Wybielacz
24.09.2007
Płyn do wybielania,
czyszczenia i
dezynfekcji
PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o. ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
chlorek didecylodimetyloamoniowy
(inna nazwa: chlorek
didecylodimetyloamonium), CAS: 717351-5, WE: 230-525-2 [zaw.
0,5g/100g(0,5%wag.0];
płyn, produkt do konserwacji konstrukcji murowanych
butelka (HDPE) kanister
(HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Zakład Chemii Gospodarczej i
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, zaw. 15 płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do
Samochodowej "KOSMET-ROKITA" g/100g (4-5g/100 g aktywnego chloru)]
dezynfekcji, mycia i wybielania powierzchni mających równieŵ kontakt z
Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego i w gospodarstwach
120 Brzeg Dolny
domowych
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Zakład Chemii Gospodarczej i
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
Samochodowej "KOSMET-ROKITA" 15g/100g (4-5g/100g aktywnego chloru)]:
Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56120 Brzeg Dolny
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do
dezynfekcji, mycia i wybielania powierzchni mających równieŵ kontakt z
ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego i w gospodarstwach
domowych
3262/07 z dnia ROKO AGRO CHLORAL
09.10.2007
PCC Consumer Products
Kosmet Sp. z o.o., ul.
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg
Dolny
PCC Consumer Products Kosmet
Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56120 Brzeg Dolny
podchloryn sodu CAS: 7681-52-9 [zaw. 4,5- Płyn, wielofunkcyjny środek bakteriobójczy i grzybobójczy przeznaczony do butelka (HDPE)
2,7g/100g];
mycia i dezynfekcji powierzchni i instalacji mających kontakt z ŵywnością
i środkami ŵywienia zwierząt w gospodarstwach domowych, lokalach
uŵyteczności publicznej i sanitariatach
Produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
kat. 1, gr. 2, kat.
1, gr. 4
9 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3267/07 z dnia Chlorifix
08.10.2007
PHU BASEN POOL ŚWITA
Sp.j., Skałowo 6 B, 62-025
Kostrzyn Wlkp
BAYROL DEUTSCHLAND GmbH,
Robert-Koch-Strasse 4, D-82152
Planegg, Niemcy
Troklozen sodu (Dichloroizocyjanuran
sodu), CAS: 2893-78-9, WE: 220-767-7
[zaw. 80% wag. (80g/100g)];
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
10 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3268/07 z dnia HYDROCID 309
24.09.2007
Doster Sp. z o.o., ul. Leśników DOSTER JMP S.C. Jan
2,2',2''-(heksahydro-1,3,5-triazyno5, 43-210 Kobiór
Kaczmarczyk, Marcin Kaczmarczyk, 1,3,5-triylo)trietanol, CAS: 4719-04-4,
Piotr Kaczmarczyk, ul. Piwowarów WE: 225-208-0[zaw. 40%wag.(40/100g)];
38, 43-100 Tychy
płyn o działaniu bakteriostatycznym, przeznaczony do konserwacji wody w kanister (PE)
obiegach chłodzących
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 11
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3269/07 z dnia HYDROCID 306
24.09.2007
Doster Sp. z o.o., ul. Leśników DOSTER JMP S.C. Jan
5, 43-210 Kobiór
Kaczmarczyk, Marcin Kaczmarczyk,
Piotr Kaczmarczyk, ul. Piwowarów
38, 43-100 Tychy
mieszaniana 5-chloro-2-metyol-2Hpłyn o działaniu bakteriostatycznym, przeznaczony do konserwacji wody w kanister (PE)
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol- obiegach chłodzących
3-onu(3:1), CAS: 55965-84-9, WE:
mieszanina [zaw.1,5%wag.(1,5g/100g)];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 11
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
proszek o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do dezynfekcji wody
basenowej
puszka (PE), wiadro (PE)
3270/07 z dnia BORAMON STRONG 08.10.2007
preparat grzybobójczy
Przedsiębiorstwo "Altax" Sp. z
o.o., ul. Jasielska 7A, 60-476
Poznań
Przedsiębiorstwo "Altax" Sp. z o.o., podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9, wE: płyn o działaniu grzybobójczym przeznaczony do zwalczania grzybów
ul. Jasielska 7A, 60-476 Poznań
231-668-3 [zaw. 5%wag(50g/l)];
pleśniowych występujących na murach, tynkach, powłokach malarskich,
fugach itp., działa wybielająco na powierzchnie
butelka z atomizerem
(HDPE), kanister(HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3271/07 z dnia SWC Bacto Detsan
08.10.2007
Isotex Sp. z o.o., ul. Jeŵycka
35/8, 60-864 Poznań
SWC Health&Hygiene Limited,
Proton House, Normanton
Industrial Estate, Wakefield WF6
IQT, Wielka Brytania
kanister (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
czwartorzędowe związki amonowe,
benzylokoko alkilodimetylo chlorki,
CAS: 61789-71-7, WE: 263-080-8
[zaw.70g/l+/- 20g/l];
płyn, produkt myjąco-dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i
grzybobójczym; przeznaczony do dezynfekcji powierzchni czystych w
przemyśle spoŵywczym, farmaceutycznym, obiektach spotowych (baseny,
hale widowiskowe, SPA) oraz powierzchni sanitarnych niezwiązanych z
działalnością kliniczną (np. sanitariatów) w placówkach słuŵby zdrowia;
produkt uŵywany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
ŵywnością; wyposaŵenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych,
powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem,
przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków ŵywienia zwierząt
lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
31.12.2024
3272/07 z dnia BarloSept
09.10.2007
Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe
"BARLON" Bartłomiej Osieński,
Mieszewo Wielkie 3, 09-120
Nowe Miasto
Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe "BARLON"
Bartłomiej Osieński, Mieszewo
Wielkie 3, 09-120 Nowe Miasto
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw.
6,93g/100g];
płyn, przeznaczony do dezynfekcji w gospodarstwach domowych,
butelka (polietylen);
miejscach publicznych (włącznie ze szpitalami, słuŵbą zdrowia) i w
kanister (polietylen)
przemyśle spoŵywczym, mięsnym, rybnym, mleczarskim, gastronomii;
stosowany do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników, naczyń, sprzętów
kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją,
transportem; przeznaczony równieŵ do mycia i dezynfekcji urządzeń i
powierzchni, mających kontakt z ŵywnością (bakteriobójczy, grzybobójczy,
wirusobójczy)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3273/07 z dnia RADISOL
08.10.2007
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo,
chlorki(inna nazwa: chlorek
benzyloalkilodimetyloamonium), CAS:
68424-85-1, WE: 270-352-2
[zaw.2,4g/100g(2,4%wag.0];
płyn, do higienicznego mycia rąk w zakładach przetworstwa spoŵywczego
(bakteriobójczy)
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3274/07 z dnia STROVELS Hand
29.10.2007
Desinfection Gel
A Clean Partner International
AB, P.O.Box 623, 441 17,
Alingsas, Szwecja
A Clean Partner International AB,
P.O.Box 623, 441 17, Alingsas,
Szwecja
etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. ŵel bakteriobójczy do dezynfekcji rąk
200g/1000g]; propan-2-ol, CAS: 67-63-0,
WE: 200-661-7 [zaw.500g/1000g];
butelka (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3275/07 z dnia Tiret Professional
08.10.2007
Reckitt Benckiser (Poland)
S.A., ul. Okunin 1, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki
Reckitt Benckiser Production
podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE:
ŵel o działaniu bakteriobójczy i grzybobójczym przeznaczony do
(Poland) Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05- 231-668-3 [zaw. 35-50 g/kg (3,5-5% wag.)]; udraŵniania i dezynfekcji rur odpływowych
100 Nowy Dwór Mazowiecki
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3281/07 z dnia Chloriklar
08.10.2007
PHU BASEN POOL ŚWITA
Sp.j., Skałowo 6 B, 62-025
Kostrzyn Wlkp
BAYROL DEUTSCHLAND GmbH,
Robert-Koch-Strasse 4, D-82152
Planegg, Niemcy
Symklozen, CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8
[zaw. 55% wag. (55g/100g)];
puszka (PE), wiadro (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
10 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3282/07 z dnia ChloriLiquide
08.10.2007
PHU BASEN POOL ŚWITA
Sp.j., Skałowo 6 B, 62-025
Kostrzyn Wlkp
BAYROL DEUTSCHLAND GmbH,
Robert-Koch-Strasse 4, D-82152
Planegg, Niemcy
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do dezynfekcji wody
7681-52-9, WE: 231-668-3
basenowej
[zaw. 12,7g/100g];
kanister (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3283/07 z dnia MAZOVIA P
26.11.2007
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS", mgr
inŵ. Władysław Fediuk, ul.
Jelenia 2, 80-336 Gdańsk
Przedsiębiorstwo Innowacyjnomonoperoksyftalan magnezu,
Wdroŵeniowe "IMPULS", mgr inŵ.
heksahydrat, CAS: 84665-66-7, WE: 279Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80- 013-0 [zaw. 15%wag. (15g/100g)]
336 Gdańsk
puszka (PE), wiaderko (PE) produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
tabletki o działaniu bakteriobójczym, przeznaczone do dezynfekcji wody
basenowej
proszek o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do
mycia i dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposaŵenia, mebli nie
mających kontaktu z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt w miejscach
prywatnych i przemyśle.
3285/07 z dnia BIOSTAT
09.10.2007
Polski Serwis Płynów
Wiertniczych Sp. z o.o., ul.
Armii Krajowej 3, 38-400
Krosno
Polski Serwis Płynów Wiertniczych 2,2',2''-(heksahydro-1,3,5-triazyn-1,3,5- płyn o działaniu bakteriobójczym w stosunku do bakterii redukujących SRB, beczka (PE), kontener (PE) produkt nie jest
Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 3, 38- triylo)trietanol, CAS: 4719-04-4, WE: 225- przeznaczony do zabezpieczania przed korozją mikrobiologiczną płynów
przeznaczony do
400 Krosno
208-0; [zaw. 70-80g/100g];
wiertniczych oraz likwidacji skaŵenia mikrobiologicznego w PMG.
powszechnego
Zapobieganie powstawaniu śluzu w procesach szczelinowania złóŵ
uŵytku
węglowodorów.
kat. 2, gr. 11 i 12 1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3290/07 z dnia PARMETOL DF 12
09.10.2007
FORHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke&Mayr GmbH, Robert-Koch tetrahydro-1,3,4,6ciecz o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym stosowana do
Str. 2,22851 Norderstedt, Niemcy
tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5- konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych
d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion, CAS: 539550-6, WE: 226-408-0 [zaw. 7,3g/100g]
mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2metylo-2H-izotiazol-3-onu(EINECS 220239-6), CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,3g/100g]
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,9g/100g]
Kat: II Grupy: 6
31.12.2024
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
24 miesiące od
daty produkcji
3294/07 z dnia Premier Klercide CR
09.10.2007
Sterile Biocide S
concentrate
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Shield Medicare – A Division of
Ecolab, Cheyenne House, West
Street, Farnham, GU9 7EQ, Anglia
Troklozen sodu CAS: 2893-78-9 [zaw.
50g/100g];
tabletki o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i sporobójczym,
opakowanie bezpośrednie:
przeznaczone do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchmi i urządzeń pojemnik [PP], opakowanie
mających kontakt równieŵ z ŵywnością
zewnętrzne: podwójna
folia [PE]
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3295/07 z dnia HYLOTOX Q-preparat do
29.10.2007
zwalczania i
zabezpieczania przed
owadami szkodnikami
technicznymi drewna
Przedsiębiorstwo Altax Sp. z
o.o., ul. Kopanińska 7,
Brodziszewo, 64-500
Szamotuły
Przedsiębiorstwo ALTAX Sp. z o.o., permetryna, CAS: 52645-53-1, WE: 258Zakład Produkcji Brodziszewo, ul.
067-9 [zaw.2g/l];
Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
płyn, przeznaczony do zwalczania i zabezpieczania drwena przd
szkodnikami technicznymi drewna
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3296/07 z dnia GROTAN OK.
16.10.2007
FORHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
Schülke&Mayr GmbH, Robert-Koch 3,3'-metylenobis[5ciecz o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym stosowany do
Str. 2,22851 Norderstedt, Niemcy
metylooksazolidyna] (inna nazwa:
konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych oraz
oksazolidyna), CAS: 66204-44-2, WE: 266- do konserwacji płynów w obróbce metalu
235-8 [zaw. 86g/100g]
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6,
13
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3297/07 z dnia GROTAN TK 6
16.10.2007
FORHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B/1, 01-991
Warszawa
FORHEM Sp. z o.o., ul. Heroldów
15B/1, 01-991 Warszawa
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6,
13
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
tetrahydro-1,3,4,6tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS: 539550-6, WE: 226-408-0 [zaw. 47g/100g]
ciecz o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym stosowany do
konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych oraz
do konserwacji płynów w obróbce metalu
puszka(stal ocynowana)
3298/07 z dnia SOL-CLEAR
18.10.2007
Zakład Chemii Gospodarczej
"Pollena Astra" Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700
Przemyśl
Zakład Chemii Gospodarczej
"Pollena Astra" Sp. z o.o., ul.
Herburtów 34, 37-700 Przemyśl
3299/07 z dnia OFF! Family Care Soft
18.10.2007
Spray
SC Johnson Sp. z o.o., ul.
COLEP CCL POLAND, ul.
N,N-dietylo-m-toluamid, CAS: 134-62-3,
Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów WE: 205-149-7 [zaw. 150g/kg];
aerozol, repelent do odstraszania komarów
3301/07 z dnia Tytan Impregnat do
29.10.2007
drewna
konstrukcyjnego
koncentrat
SELENA S.A., ul. Wyścigowa
56E, 53-012 Wrocław
ciecz, produkt w postaci wodorozcieńczalnego koncentratu przeznaczony
do ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznejgrzybami domowymi, owadami ŵerującymi w drewnie, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz obiektów
1. Dombud RP Dąbrowski Piotr,
Gałczewko 20, 87-400 Golub
Dobrzyń
2. Laufer Polska Sp. z o.o., ul.
Francuska 92, 54-405 Wrocław
3. Tytan EOS Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 1A, 59-300 Lubin
czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn do dezynfekcji i czyszczenia urządzeń stanowiących wyposaŵenie
benzylo-C12-16-alkilodimetylo chlorki, gabinetów solaryjnych, fitness studio
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw.47,5g/kg]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5, WE: 230-525-2 [zaw. 47,5g/kg];
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw.
3,43%wag(3,43g/100g)]; 1-[[2-(2,4dichlorofenylo)-4-propylo-1,3dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 1,4%wag.(1,4g/100g];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,014%wag.
(0,014g/100g)]
kanister (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
pojemnik aerozolowy (stal) produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 19 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE)
Kat: II Grupy: 8
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
3 lata od daty
produkcji
3302/07 z dnia EXIT 100
19.12.2007
Agriphar S.A., Rue de Renory
26/1, B-4102 Ougrèe, Belgia
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2B-4102 Ougrèe, Belgia
dimetylocyklopropanokarboksylan.
alfa.-cyjano-3fenoksybenzylu/cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw.100g/I];
emulsja przeznaczona do zwalczania owadów biegających i latających w
budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach
publicznych, zakładach przetwórstwa ŵywności oraz na terenach
przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi)
kanister (COEX-EVOH,
HDPE-F, PET); butelka
(COEX-EVOH, HDPE-F,
PET)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3303/07 z dnia EXIT DP
19.12.2007
Agriphar S.A., Rue de Renory
26/1, B-4102 Ougrèe, Belgia
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2B-4102 Ougrèe, Belgia
dimetylocyklopropanokarboksylan.
alfa.-cyjano-3fenoksybenzylu/cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw.0,25g/I];
proszek gotowy do uŵycia przeznaczony do zwalczania owadów
biegających w budynkach mieszkalnych oraz na terenach przyległych
(fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi)
opylacz (PE), torba (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3304/07 z dnia EXIT WP
19.12.2007
Agriphar S.A., Rue de Renory
26/1, B-4102 Ougrèe, Belgia
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2B-4102 Ougrèe, Belgia
dimetylocyklopropanokarboksylan.
alfa.-cyjano-3fenoksybenzylu/cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw.100g/I];
proszek przeznaczony do zwalczania owadów biegających i latających w
budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach
publicznych, zakładach przetwórstwa ŵywności oraz na terenach
przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi)
pudełko z torebką
wewnętrz (karton, PE),
saszetka (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3305/07 z dnia Tytan Impregnat do
29.10.2007
drewna NW koncentrat
(bezbarwny, brązowy,
zielony)
„SELENA” S.A., ul. Wyścigowa 1)Dombud RP Dąbrowski Piotr,
56E, 53-012 Wrocław
Gałczewo 20, 87-400 Golub
Dobrzyń, 2)Laufer Polska Sp. z o.o.,
Francuska 92, 54-405 Wrocław, 3)
Tytan EOS Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 1A, 59-300 Lublin
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw.
4,9%wag(4,9g/100g)]; 1-[[2-(2,4dichlorofenylo)-4-propylo-1,3dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 2%wag.(2g/100g]; [2(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,02%wag.
(0,02g/100g)]
3308/07 z dnia CT 60 Tynk akrylowy
29.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryna, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
[zaw. 0,02g/1000g (zaw. 0,002 % wag.)];
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,2 g/1000 g (zaw. 0,02%
wag.)];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,009 g/1000 g
(zaw. 0,0009 % wag.)];
ciecz, produkt w postaci wodorozcieńczalnego koncentratu przeznaczony
do ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznejgrzybami domowymi, owadami ŵerującymi w drewnie, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz obiektów
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3309/07 z dnia CT 75 Tynk silikonowy
29.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryna, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
[zaw. 0,05g/1000g (zaw. 0,005 % wag.)];
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,5 g/1000 g (zaw. 0,05%
wag.)];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,022 g/1000 g
(zaw. 0,0022 % wag.)];
3311/07 z dnia CT 73 Tynk silikatowy
31.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, E: 212-950półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
5[zaw. 0,003%wag.(0,03g/1000g)];
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3[zaw. 0,03%wag.(0,3g/1000g0];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw.
0,0013%wag.(0,013g/1000g)];
3312/07 z dnia CT 72 Tynk silikatowy
31.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, E: 212-950półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
5[zaw. 0,002%wag.(0,02g/1000g)];
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3[zaw. 0,02%wag.(0,2g/1000g0];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw.
0,0012%wag.(0,012g/1000g)];
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3313/07 z dnia CT 64 Tynk akrylowy
31.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryna, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
[zaw. 0,02g/1000g (zaw. 0,002 % wag.)];
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,2 g/1000 g (zaw. 0,02%
wag.)];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,009 g/1000 g
(zaw. 0,0009 % wag.)];
3314/07 z dnia CT 63 Tynk akrylowy
31.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5
[0,02g/1000g];
półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [0,2g/1000g];
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [0,009g/1000g];
3318/07 z dnia Expel Spray na roztocza Globol Polska Sp. z o.o., ul.
31.10.2007
Raszyńska 13, 05-500
Piaseczno
Zelnova S.A., Poligono Industrial
Torneiros s/n, 36400 Porino
(Pontevedra), Hiszpania
3-fenoksybenzylu (1R)-cis, trans-2,2dimetylo-3-(2-metyloprop-1enylo)cyklo-propanokarboksylan/dPhenothrin, CAS: 188023-86-1
[zaw.0,5%wag.];
aerozol przeznaczony do zwalczania roztoczy
puszka (blacha ŵelazna)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3320/07 z dnia CT 74 Tynk silikonowy
31.10.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5
[zaw. 0,028g/1000g)];
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,28g/1000g)];
półpłynna masa tynkarska, produkt przeznaczony do konserwacji
konstrukcji murowanych przed działaniem grzybów pleśniowych
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
31.12.2024
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,013g/1000g)];
6 miesięcy od
daty produkcji
3321/07 z dnia Tytan Impregnat do
31.10.2007
drewna NW gotowy do
użycia
„SELENA” S.A., ul. Wyścigowa 1) Dombud RPDąbrowski Piotr,
56E, 53-012 Wrocław
Gałczewko 20, 87-400 Golub
Dobrzyń
2) Laufer Sp. z o.o., ul. Francuska
92, 54-405 Wrocław
3) Tytan EOS Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 1A, 59-300 Lubin
N-(3-aminopropylo)-Nciecz przeznaczona do ochrony drewna przed niszczącym działaniem
dodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
korozji biologicznej - grzybami domowymi, owadami ŵerującymi w
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw.
drewnie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
0,49%wag(0,49g/100g)]; 1-[[2-(2,4dichlorofenylo)-4-propylo-1,3dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 0,2%wag.(0,2g/100g];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,002%wag.
(0,002g/100g)]
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3324/07 z dnia DEZYNFEX S
31.10.2007
EKOPLON S.A., Grabki Duŵe
82, 28-225 Szydłów
Tosylochloramid sodu, CAS: 127-65-1,
proszek o działaniu baketriobójczym przeznaczony do suchej dezynfekcji
WE: 204-854-7 [zaw. 0,2g/100g]; producent: powierzchni i pomieszczeń hodowlanych
Bochemie spol. S.r.o., Lidická 326, 735 95
Bohumin, Czechy
worek (LDPE), worek
(papier+HDPE), wiadro
(PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
JHJ Sp. z o.o., Nowa Wieś 11, 63308 Gizałki
3326/07 z dnia Tytan Impregnat do
05.11.2007
Więźby Dachowej NW
koncentrat
SELENA S.A., ul. Wyścigowa
56E, 53-012 Wrocław
3327/07 z dnia Harpic Power Plus
26.11.2007
(Original, Citrus Force,
Spring Power, Marine
Force, Hygiene)
Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul.
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy
Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór
Dwór Mazowiecki
Mazowiecki
3332/07 z dnia BaktoSan - preparat do Kuchnie Świata S. A., ul.
12.11.2007
dezynfekcji powierzchni Słodowiec 10/10, 01-708
urządzeń
Warszawa
1. Tytan EOS Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 1A, 59-300 Lubin
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw.
3,43%wag(3,43g/100g)];1-[[2-(2,4dichlorofenylo)-4-propylo-1,3dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 1,4%wag.(1,4g/100g];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,014%wag.
(0,014g/100g)]
ciecz, produkt w postaci wodorozcieńczalnego koncentratu przeznaczony
do ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznej grzybami domowymi, owadami ŵerującymi w drewnie, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz obiektów
kwas solny, CAS: 7647-01-0, WE: 231-595- ŵel o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do
7 [zaw. 90g/kg]
czyszczenia i dezynfekcji toalet
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec Propan-1-ol, CAS: 71-23-8 WE: 200-746-9
10/10, 01-708 Warszawa
[zaw. 50 g/100g];
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
płyn przeznaczony do dezynfekcji metodą natryskową powierzchni maszyn, kanister (PE, PP, PCV);
urządzeń oraz ich części stosowanych w zakładach przemysłu spoŵywczego butelka (PE, PP, PCV);
i gastronomii. Stosowany w przemyśle mięsnym, napojowym,
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0 , WE: 200-661- mleczarstwie, gastronomii.
7 [zaw. 30 g/100g];
3340/07 z dnia DeLaval Prima
20.11.2007
DELAVAL Sp.z o.o., ul.
Robotnicza 72, 53-608
Wrocław
3343/07 z dnia Tytan Impregnat do
19.11.2007
drewna ogrodowego
koncentrat
3344/07 z dnia DDR-płyn do
26.11.2007
dezynfekcji rąk bez
konieczności
spłukiwania
DeLaval NV, Industriepark 8-10,
9031 Drongen, Belgia
nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0 [zaw. 0,5g/100g];
płyn o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do dezynfekcji strzyków po kanister (HDPE)
udoju
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
"SELENA" S.A., ul. Wyścigowa 1) Dombud RP Dąbrowski Piotr,
56E, 53-012 Wrocław
Gałczewko 20, 87-400 Golub
Dobrzyń, 2) Laufer Polska Sp. z
o.o., ul. Francuska 92, 54-405
Wrocław, 3) Tytan EOS Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 1A, 59-300 Lublin
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw.
3,43%wag.(3,43g/100g)]; 1-[[2-(2,4dichlorofenylo)-4-propylo-1,3dioksolan-2-ylo]metylo]-IH-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw.1,4%wag.(1,4g/100g)];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,014%wag.
(0,014g/100g)]
ciecz, produkt w postaci wodorozcieńczalnego koncentratu przeznaczony
do ochrony drewna przed niszczącym działaniem korozji biologicznejgrzybami domowymi, owadami ŵerującymi w drewnie, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz obiektów
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o., P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o., ul.
ul. Warszawska 63a, 62-800
Warszawska 63a, 62-800 Kalisz
Kalisz
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do higienicznej dezynfekcji butelka (PE), butelka
[zaw. 64g/100g]; Czwartorzędowe
rąk bez konieczności spłukiwania, do profesjonalnego stosowania w
(HDPE), kanister (HDPE)
związki amoniowe, benzylo-C12-16zakładach spoŵywczych i weterynarii
alkilodimetylo, chlorki, CAS: 68424-85-1,
WE: 270-325-2 [zaw. 0,3g/100g];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3346/07 z dnia GLON TERRRORR
20.11.2007
Festires Piotr Sadowski,
Zawady 1, 05-085 Kampinos
Festires Piotr Sadowski, Zawady 1,
05-085 Kampinos
Siarczan miedzi, CAS: 7758-98-7, WE: 231- płyn o działaniu glonobójczym, przeznaczony do stosowania w oczkach
847-6 [zaw.24g/kg];
wodnych i akwariach
butelka (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3347/07 z dnia Soft Care Alcoplus
20.11.2007
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Diversey, S.S. Lodi Crema 235,
26010 Bagnol Cremasco-CR,
Włochy
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
[zaw. 625g/kg],
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3348/07 z dnia TEGO 2001
20.11.2007
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Goldschmidt AG. Goldschmidtstr.
100, 45127 Essen, Niemcy
Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi,produkt reakcji z kwasem
chlorooctowym, CAS: 139734-65-9 [zaw.
60g/kg];
butelka (HDPE), kanister
(HDPE), beczka (HDPE),
kontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3349/07 z dnia CT 55 Farba silikatowa
26.11.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 farba płynna, przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji murowanych
[zaw. 0,01%wag.(0,1g/1000g)];
przed działaniem grzybów pleśniowych
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,1%wag.(1,0g/1000g)]; 2oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-201, WE: 247-761-7 [zaw.
0,0045%wag.(0,045g/1000g)];
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
31.12.2024
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spoŵywczym,
przetwórczym, napojowym oraz innych pokrewnych, a takŵe w przemyśle
farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkt moŵna stosować do
powierzchni i urządeń mających jak i nie mających kontaktu z ŵywnością
12 miesięcy od
daty produkcji
3350/07 z dnia CT 54 Farba silikatowa
26.11.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 farba płynna, przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji murowanych
[zaw. 0,007%wag.(0,07g/1000g)];
przed działaniem grzybów pleśniowych
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,075%wag.(0,7g/1000g)];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw.
0,00315%wag.(0,0315g/1000g)];
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3351/07 z dnia CT 44 Farba akrylowa
26.11.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5
[0,07g/1000g];
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [0,7g/1000g];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [0,0315g/1000g];
farba płynna, przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji murowanych
przed działaniem grzybów pleśniowych
3352/07 z dnia CT 42 Farba akrylowa
26.11.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5
[zaw. 0,003 % wag. (0,03g/1000g)];
farba płynna, przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji murowanych
przed działaniem grzybów pleśniowych
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
farba płynna, przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji murowanych
przed działaniem grzybów pleśniowych
wiadro (PP)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [zaw. 0,03 % wag. (0,3g/1000g)];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,00135 % wag.
(0,0135g/1000g)];
3353/07 z dnia CT 48 Farba silikonowa
26.11.2007
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Henkel Polska Sp. z o.o.,
Domaniewska 41, 02-672
Warszawa
Terbutryn, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5
[0,01g/1000g];
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE:
236-671-3 [1,0g/1000g];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [0,045g/1000g];
3356/07 z dnia EPIDEMED VC 400
19.12.2007
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Produkcyjnochlorek didecylodimetyloamoniowy,
Usługowo-Handlowe "Voigt"
Usługowo-Handlowe "Voigt" Sp. z CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2
Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze [zaw.7%wag.(7g/100g)],
813 Zabrze
3358/07 z dnia BARSAN
19.12.2007
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
płyn; o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym ( w tym wirusa ptasiej
butelka (HDPE), kanister
grypy H3N8 i H5N1), grzybobójczym ( w zakresie grzybów,
(HDPE), beczka (HDPE),
droŵdŵopodobnych) i prądkobójczym; przeznaczony do mycia i dezynfekcji kontener (HDPE)
powierzchni, ciągów technologicznych w zakładach przemysłu
spoŵywczego i farmaceutycznego, w tym równieŵ powierzchni mających
kontakt z ŵywnością; polecany takŵe do uŵycia w gabinetach lekarskich,
stomatologicznych, odnowy biologicznej oraz zakładach fryzjerskokosmetycznych, a takŵe placówkach gastronomicznych; moŵe być
stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
płyn; preparat o działaniu bakterio- i grzybobójczym przeznaczony do
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw.3,33
dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością
g/100g)], Czwartorzędowe związki
amoniowe, benzylo-C12-18alkilodimetylo, chlorki, CAS: 68391-01-5,
WE: 269-919-4 [zaw. 3,33g/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo,
chlorki, CAS: 85409-23-0, WE: 287-090-7
[zaw.3,33g/100g];
kanister (HDPE), butelka
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 24 miesiące od
4
daty produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
12 miesięcy od
daty produkcji
3359/07 z dnia Spectrum DEKOSOL
19.12.2007
DEKSPOL P.P.H, Iwona
DEKSPOL P.P.H, Iwona Oleszak, ul. Alkil (C12-16)-chlorku
Oleszak, ul. Terespolska 13, 61- Terespolska 13, 61-047 Poznań
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
047 Poznań
(C12-16)), CAS: 68424-85-1 [zaw. 4.324.99g/100g)];
ciecz; produkt przeznaczony do zabezpieczania murów przed działaniem
grzybów domowych, pleśni i glonów
butelka z atomizerem
(HDPE); butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
3360/07 z dnia DR CIP-STERIL DH
19.12.2007
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
kwas glikolowy, CAS: 79-14-1, WE: 201180-5 [zaw.0,37g/100g];
płyn o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczony do mycia i
odkamieniania powierzchni mających kontakt z ŵywnością. Zalecany do
mycia w obiegu zamkniętym maszyn i urządzeń, takich jak: rurociągi,
zbiorniki, pasteryzatory, sterylizatory, wyparki, separatory, cysterny.
Preparat nadaj się do mycia form, pojemników, butelek (w tunelowych
myjkach automatycznych), zbiorników fermentacyjnych i leŵakowni.
Przeznaczony do stosowania w zakładach przemysłu spoŵywczego, w
mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym i drobiarskim, owoco-warzywnym,
napojowym, browarach, gastronomii, kuchniach zbiorowego ŵywienia.
3365/07 z dnia Eau de Javel AN-MA
16.01.2008
12°chl
Optimum Sp. z o.o., ul.
Brukowa 14, 91-341 Łódų
Podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.
płyn; o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym do dezynfekcji wody
3,6-5% wag. (36-50g/l); 3,4-4,7% wag. (34- do picia, powierzchni w słuŵbie zdrowia, powierzchni mających kontakt z
47g/l) aktywnego chloru];
ŵywnością
Optimum Sp. z o.o., ul. Brukowa
14, 91-341 Łódų
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: 2 Grupy: 10
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (PE), kanister (PE) produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4, 1 rok od daty
5
produkcji
31.12.2024
3366/07 z dnia DR MANUDERM
16.01.2008
DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul. DRACO-BIS, Marcin Lewicki ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw.
0,53g/100g]; Biguanid
poliheksametylenowy, CAS: 91403-50-8,
WE: Polimer [zaw. 0,43g/100g];
płyn o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do higienicznego mycia
rąk; produkt jest przeznaczony do wykorzystania w zakładach
przetwórstwa spoŵywczego, w szczególności; mleczarstwie, przetwórstwie
mięsnym i drobiarskim, browarach, przemyśle napojowym, w kuchniach
zbiorowego ŵywienia
3367/07 z dnia Mr Muscle Kitchen
19.12.2007
Degreaser Disinfectant
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw.7%wag.(70g/kg)];
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do mycia i kanister (HDPE)
dezynfekcji powierzchni i urządzeń w miejscach przygotowywania i
spoŵywania posiłków, do powierzchni, sprzętów kuchennych, naczyń i
wyposaŵenia zarówno mających jak i nie mających kontaktu z ŵywnością
Cheport spol. S.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3368/07 z dnia Mr Muscle Cleaner
08.01.2008
Disinfectant
Concentrate
JohnsonDiversey Polska Sp. z
o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
3369/07 z dnia VIDARON Impregnat
Fabryka Farb i Lakierów
19.12.2007
ochronno - dekoracyjny "ŚNIEŴKA" S.A., 39-102
do drewna (bezbarwny, Lubzina 34A
kolory)
Cheport spol. S.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn o działaniu bakteriobójczym i droŵdŵobójczym przeznaczony do mycia kanister (HDPE)
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni w toaletach, salach
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
gimnastycznych, pod prysznicem i w wannach
[zaw.2%wag.(20g/kg)];
Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŴKA" Dichloro-Npłyn; stosowany do konserwacji drewna w celu zabezpieczania przed
S.A., 39-102 Lubzina 34A
[(dimetyloamino)sulfonylo]floro-N-(p- grzybami domowymi, sinizną, owadami-technicznymi szkodnikami drewna
tolilo) metanosulfonamid (tolilfluanid), (oprócz termitów)
CAS: 731-27-1 [zaw. 0,5g/100g];
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklo
propano karboksylan 3-fenoksybenzylu
(permetryna), CAS: 52645-53-1 [zaw.
0,03g/100g];
1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3(1,2,4-triazol-ylometylo) - pentan-3-ol
/Tebukonazol, CAS: 107534-96-3 [zaw.
0,2g/100g];
puszka (blacha stalowa
ocynkowana), wiadro
(blacha stalowa
ocynkowana)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3372/07 z dnia DEZOPOL MED
16.01.2008
COMPLEX VC 430
Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Przedsiebiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "Voigt"
Usługowo-Handlowe "Voigt" Sp. z
Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze
813 Zabrze
3373/07 z dnia PARMETOL D 22
19.12.2007
FORCHEM Sp. z o.o., ul.
Heroldów 15B lok.1, 01-991
Warszawa
etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (w zakresie
40%wag. (40g/100g)]; propan-2-ol, CAS: droŵdŵakobójczym), przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających
67-63-0, WE: 200-661-7 [zaw.
równieŵ kontakt z ŵywnością
9,5%wag.(9,5g/100g)]; chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5, WE: 230-525-2
[zaw.0,25%wag.(0,25g/100g.)];
czwartorzędowe zwiazki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki,
CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4 [zaw.
0,25%wag.(0,25g/100g)];
czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo,
chlorki, CAS: 85409-23-0, WE: 287-090-7
[zaw.0,25%wag.(0,25g/100g)];
Schülke&Mayr GmbH, Robert-Koch 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634- ciecz o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym stosowany do
Str. 2, 22851 Norderstedt, Niemcy 33-5, WE: 220-120-9 [zaw.10g/100g]; N-(3- konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych
aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3diamina, CAS: 2372-82-9, WE: 219-145-8
[zaw.18g/100g];
butelka (HDPE), kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
kanister (PE), beczka (PE), produkt nie jest
kontener (PE)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 6
31.12.2024
24 miesiące od
daty produkcji
3374/07 z dnia ACTICIDE®F(N)
19.12.2007
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
tetrahydro-1,3,4,6płyn o działaniu bakteriobójczym, stosowany do konserwacji wyrobów
tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5- umieszczonych w opakowaniach zamkniętych, innych niŵ ŵywność lub
d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion, CAS: 5395- środki ŵywienia zwierząt
50-6, WE: 226-408-0 [zaw.661 g/kg],
beczka (HDPE), kontener
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3378/07 z dnia ACTICIDE®MBS 5050
19.12.2007
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634- płyn; przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczonych w
33-5, WE: 220-120-9 [zaw. 5 g/100g]; 2opakowaniach zamkniętych, innych niŵ ŵywność lub środki ŵywienia
metylo-2H-izotiazolo-3-on, CAS: 2682- zwiarząt, stosowany w celu ochrony przed szkodliwym działaniem bakterii
20-4, WE: 220-239-6 [zaw. 5 g/100g]
beczka (HDPE), kontener
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3379/07 z dnia ACTICIDE®MBF 50
19.12.2007
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634- płyn; przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczonych w
33-5, WE: 220-120-9
opakowaniach zamkniętych, innych niŵ ŵywność lub środki ŵywienia
[zaw. 2,5 g/100g];
zwierząt, stosowany w celu ochrony przed szkodliwym działaniem bakterii
2-metylo-2H-izotiazolo-3-on, CAS: 268220-4, WE: 220-239-6 [zaw. 2,5 g/100g]
beczka (HDPE), kontener
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Tetrahydro-l,3,4,6tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion, CAS: 539550-6, WE: 226-408-0 [zaw. 33,6 g/100g];
3380/07 z dnia ACTICIDE®MBL
19.12.2007
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
Bronopol, CAS: 52-51-7, WE: 200-143-0
płyn; przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczonych w
[zaw. 8g/100g]; 1,2-Benzoizotiazolopakowaniach zamkniętych, innych niŵ ŵywność lub środki ŵywienia
3(2H)-on, CAS: 2634-33-5, WE: 220-120-9 zwiarząt, stosowany w celu ochrony przed szkodliwym działaniem bakterii
[zaw. 2,5 g/100g]; 2-metylo-2Hizotiazolo-3-on, CAS: 2682-20-4, WE: 220239-6 [zaw. 2,5 g/100g]
beczka (HDPE), kontener
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3381/07 z dnia ACTICIDE®FS(N)
19.12.2007
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
THOR GmbH, Landwehrstr. 1,
D67346 Speyer, Niemcy
Tetrahydro-l,3,4,6płyn; przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczonych w
tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5- opakowaniach zamkniętych, innych niŵ ŵywność lub środki ŵywienia
d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion, CAS: 5395- zwiarząt, stosowany w celu ochrony przed szkodliwym działaniem bakterii
50-6, WE: 226-408-0 [zaw. 43,76 g/100g];
beczka (HDPE), kontener
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE); kanister
(HDPE); beczka (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS
220-239-6), CAS: 55965-84-9, WE:
Mieszanina
[zaw. 0,67 g/100g];
3392/07 z dnia Divosan Extra
08.01.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Cheport spol. S.r., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
Czwartorzędowe związki amoniowe,
ciecz, przeznaczona do dezynfekcji powierzchni zewnętrznych (ścian,
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, podłóg, urządzeń i sprzętów) w przemyśle spoŵywczym
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw.
150g/kg];
31.12.2024
3393/07 z dnia Suma D10.1 conc J-Flex Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
08.01.2008
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
1) Diversey UK Limited, Weston
Favel Centre, Northampton NN3
8PD, Wielka Brytania
2) Multifill B.V., Constructieweg
25a, 3641 SB Mijdrecht, Holandia
Czwartorzędowe związki amoniowe,
ciecz, przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, miejscach przygotowywania i spoŵywania posiłków
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw.
200g/kg]; N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 18g/kg];
kanister (HDPE); butelka
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3394/07 z dnia Divosan OSA-N
08.01.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Cheport spol. S.r., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
kwas glikolowy, CAS: 79-14-1 [zaw.
46g/kg];
płyn, skoncentrowany, niskopieniący, kwaśny preparat do mycia,
butelka (HDPE), kanister
odkamieniania i dezynfekcji w układach CIP w przemyśłe spoŵywczym;
(HDPE), beczka (HDPE),
produkt o dziłaniu bakterio- i droŵdŵobójczym przeznaczony do dezynfekcji kontener (HDPE)
powierzchni i urządzeń mających jak i niemająch bezpośredniego kontaktu
z ŵywnością
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3395/07 z dnia DEFOS
08.01.2008
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
Chlorek didecylodimetyloamoniowy,
CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw.
3g/100g];
płyn; produkt o działaniu bakterio- i grzybobójczym do dezynfekcji
powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w zakładach przetwórstwa
spoŵywczego
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
kanister (HDPE)
12 miesięcy od
daty produkcji
3396/07 z dnia TESOL EKO
16.01.2008
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
3397/07 z dnia Knauf Środek do
08.01.2008
zwalczania pleśni
Knauf Bauprodukte Polska Sp. Knauf Bauprodukte GmbH, D-97353 Podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9, WE: płyn, do zwalczania grzybów pleśniowych porastających tynki
z o.o., ul. Gipsowa 5, 97-427
Iphofen, Niemcy
231-668-3 [zaw. 12g/100g];
Rogowice
3402/07 z dnia FUMISPORE OPP
16.01.2008
K.Szmidt i S-ka Agencja
Techniczno-Handlowa, ul.
Skibowa 67, 52-230 Wrocław
3404/08 z dnia TOTAL TOWER
24.01.2008
NCH-POLSKA Sp. z o.o., ul.
NCH EUROPE-Mohawk
Przedpole 1, 02-241 Warszawa Laboratories, Codnor Gate Business
Park, High Holborn Road, Ripley,
Derbyshire DE5 3NW, Wielka
Brytania
LCB- Laboratoire de Chemie et
Biologie, Route Nationale 6, 71260
La Salle, Francja
Podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9, WE: płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z kanister (HDPE); beczka
231-668-3 [zaw. 7,1-9,4g/100g(3,3ŵywnością w zakładach przetwórstwa spoŵywczego
(HDPE)
4,4g/100g aktywnego chloru)]
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Bifenyl-2-ol, CAS: 90-43-7, WE: 201-993-5 proszek o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, przeznaczony puszka (blacha stalowa)
[zaw.20 g/100g];
do dezynfekcji powietrza i powierzchni mających kontakt z ŵywnością
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Siarczan
tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy
(2:1), CAS: 55566-30-8, WE: 259-709-0
[zaw. 10,5g/100g];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 11
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
ciecz do rozcieńczania z wodą; preparat o działaniu bakteriobójczym do
stosowania na zbiorniki z wodą przemysłową, fontanny, rurociągi z woda
przemysłową, chłodnie kominowe; produkt zapobiegający korozji,
narastaniu kamienia kotłowego, nawarstwianiu sie osadów mineralnych,
szlamów
butelka (PE)
beczka (PEHD); kanister
(PEHD); butelka (PEHD)
3405/08 z dnia Krzemionka z nano
16.01.2008
cząsteczkami srebra V1
o działaniu
bakteriostatycznym
Avantor Performance Materials POCH S.A., ul. Sowińskiego 11, 44- Srebro, CAS: 7440-22-4, WE: 231-131-3
Poland Spółka Akcyjna, ul.
101 Gliwice
[zaw. 19-22,5g/100g];
Sowińskiego 11, 44-101
Gliwice
proszek; produkt przeznaczony do konserwacji wyrobów tekstylnych (z
słój (HDPE); worek (PP,
włókien syntetycznych, naturalnych i mieszanych), materiałów włóknistych PE); bęben (stal lub
(włóknin naturalnych i syntetycznych) oraz materiałów spolimeryzowanych HDPE); wiadro (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 9
3406/08 z dnia Żel odstraszający
16.01.2008
komary i kleszcze
Fabryka Substancji
Fabryka Substancji Zapachowej
Zapachowej "Pollena-Aroma" "Pollena-Aroma" Sp. z o.o., ul.
Sp. z o.o., ul. Klasyków 10, 03- Klasyków 10, 03-115 Warszawa
115 Warszawa
Lawenda, Lavendula Hybrida,
ext./olejek lawendowy, CAS: 91722-699, WE: 294-470-6 [zaw. 0,3g/100g];
ŵel; przeznaczony do odstraszania komarów i kleszczy
bęben (wstęga papierowa
impregnowana zamknięta
płytą drewnianą, wyłoŵona
workami foliowymi z
HDPE); butelka (PCV)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 19 12 miesięcy od
daty pordukcji
31.12.2024
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 170
mg/100g]; Czwartorzędowe związki
amoniowe, benzylo-C12-18alkildimetylowe, chlorki, CAS: 68391-015, WE: 269-919-4 [zaw. 170 mg/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki, CAS: 85409-23-0, WE:
287-090-7 [zaw.170 mg/100g];
płyn: o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (w zakresie grzybów
droŵdŵopodobnych), przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i
ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spoŵywczego i
farmaceutycznego, w tym równieŵ powierzchni mających kontakt z
ŵywnością; do stosowania w gabinetach lekarskich, stomatologicznych,
odnowy biologicznej, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach
gastronomicznych, w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscu
hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 12 miesięcy od
4
daty pordukcji
31.12.2024
3407/08 z dnia VC 410R DEZOPOL MED.- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Produkcyjno01.02.2008
preparat gotowy do
Usługowo-Handlowe "Voigt"
Usługowo-Handlowe "Voigt" Sp. z
użycia
Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze
813 Zabrze
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3408/08 z dnia VC 410 DEZOPOL MED.
01.02.2008
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe "Voigt"
Usługowo-Handlowe "Voigt" Sp. z
Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze
813 Zabrze
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 3,5g/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
chlorki, CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4
[zaw. 3,5g/100g]; Czwartorzędowe
związki amoniowe, C12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki, CAS: 85409-23-0, WE:
287-090-7 [zaw.3,5g/100g];
płyn: o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (w zakresie grzybów
droŵdŵopodobnych), przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i
ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spoŵywczego i
farmaceutycznego, w tym równieŵ powierzchni mających kontakt z
ŵywnością; do stosowania w gabinetach lekarskich, stomatologicznych,
odnowy biologicznej, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach
gastronomicznych, w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscu
hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3, 24 miesiące od
4
daty produkcji
31.12.2024
3409/08 z dnia BIOSAN ULTRA
01.02.2008
Centrum BadawczoProdukcyjne "ALCOR" Sp. z
o.o., ul.Kępska 12, 45-130
Opole
Triklosan, CAS: 3380-34-5, WE: 222-182-2
[zaw. 0,5g/100g];
ciecz o wlaściwościach bakteriobójczych, przeznaczona do malowania
podłóg w obiektach uŵyteczności publicznej (szpitale, szkoły, itp.) oraz
obiektach przemysłu spoŵywczego (mleczarnie, browary, ubojnie, itp.)
puszka (stal)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
MARTIN MATHYS N.V.,
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,
Belgia
2 lata od daty
produkcji
3410/08 z dnia BIOSAN AQUA PLUS
01.02.2008
Centrum BadawczoProdukcyjne "ALCOR" Sp. z
o.o., ul.Kępska 12, 45-130
Opole
MARTIN MATHYS N.V.,
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,
Belgia
Triklosan, CAS: 3380-34-5, WE: 222-182-2
[zaw. 0,5g/100g];
ciecz o wlaściwościach bakteriobójczych, przeznaczona do malowania ścian puszka (stal)
i sufitów w obiektach uŵyteczności publicznej (szpitale, szkoły, itp.) oraz
obiektach przemysłu spoŵywczego (mleczarnie, browary, ubojnie, itp.)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3411/08 z dnia BIOSAN SEALANT
01.02.2008
Centrum BadawczoProdukcyjne "ALCOR" Sp. z
o.o., ul.Kępska 12, 45-130
Opole
MARTIN MATHYS N.V.,
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,
Belgia
Triklosan, CAS: 3380-34-5, WE: 222-182-2
[zaw. 0,5g/100g];
pasta o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczona do wypełniania,
łączenia, sklejania betonu, drewna, metalu, szkła, PCW w obiektach
uŵyteczności publicznej (szpitale, szkoły, itp.) oraz obiektach przemysłu
spoŵywczego (mleczarnie, browary, ubojnie, itp.)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3412/08 z dnia BIOSAN AQUA (Matt,
01.02.2008
Satin, Gloss)
Centrum BadawczoProdukcyjne "ALCOR" Sp. z
o.o., ul.Kępska 12, 45-130
Opole
MARTIN MATHYS N.V.,
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,
Belgia
Triklosan, CAS: 3380-34-5, WE: 222-182-2
[zaw. 0,5g/100g];
ciecz o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczona do malowania ścian puszka (stal)
i sufitów w obiektach uŵyteczności publicznej (szpitale, szkoły, itp.) oraz
obiektach przemysłu spoŵywczego (mleczarnie, browary, ubojnie, itp.)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
tubka (polietylen)
3413/08 z dnia DR FOAM FLUX
07.02.2008
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn przeznaczony do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji powierzchni
kanister (PE); beczka (PE); produkt nie jest
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 30-28
mających kontakt z ŵywnością. Przeznaczony do stosowania w zakładach
kontener (PE)
przeznaczony do
g/100g (chlor aktywny 5-4,5 g/100g)],
przemysłu spoŵywczego, w mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym i
powszechnego
drobiarskim, owoco-warzywnym, napojowym, browarach, gastronomii oraz
uŵytku
kuchniach zbiorowego ŵywienia.
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3414/08 z dnia DR CIP FLUX
07.02.2008
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn przeznaczony do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji powierzchni
kanister (PE); beczka (PE); produkt nie jest
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 35-32
mających kontakt z ŵywnością. Zalecany do stosowania w zakładach
kontener (PE)
przeznaczony do
g/100g (chlor aktywny 5,5-5 g/100g)],
przemysłu spoŵywczego, w mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym i
powszechnego
drobiarskim, owoco-warzywnym, napojowym, browarach, gastronomii oraz
uŵytku
kuchniach zbiorowego ŵywienia.
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3415/08 z dnia DREWNOCHRON
PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o.,
24.01.2008
IMPREGNAT EXTRA
Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
środek ochronnodekoracyjny
do drewna (bezbarwny i
w kolorach)
Dichloro-N[(dimetylamino)sulfonylo]fluoro-N-(ptolilo)metanosulfenamid/Tolylfluanid,
CAS: 731-27-1, WE: 211-986-9 [zaw.
5,2g/kg]; 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan mfenoksybenzyl/Permetryna, CAS: 5264553-1, WE: 258-067-9 [zaw. 0,3g/kg]; 1-(4chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4triazol-1-ylmetylo)pentan-3ol/Tebukonazol, CAS: 107534-96-3, WE:
403-640-2 [zaw.2,2g/kg];
3416/08 z dnia BROS zwalcza krety
01.02.2008
Fosforek glinu, CAS: 20859-73-8, WE: 244- świeca; przeznaczona do zwalczania kretów na terenie lotnisk, ziemnych
088-0 [zaw. 5g/100g];
konstrukcji hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych, nasypów,
zapór ziemnych zbiorników wodnych
BROS Sp.j., B.P. Miranowscy,
ul. Sokoła nr 7, lok.6, 60-644
Poznań
BROS Sp.j., ul. Karpia 24, 61-619
Poznań
ciecz, środek ochronno-dekoracyjny do drewna; przeznaczony do
dekoracyjnego wykończenia powierzchni elementów drewnianych oraz do
równoczesnej ochrony drewna przed grzybami domowymi, grzybami
pleśniowymi, grzybami powodującymi siniznę wtórną oraz owadamitechnicznymi szkodnikami drewna; stosowany na zewnątrz pomieszczeń
oraz wewnątrz pomieszczeń nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np.
strychy, poddasza
pudełko metalowe (blacha produkt jest
stalowa ocynowana)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
36 miesięcy od
daty produkcji
opakowanie bezpośrednie- produkt jest
folia (PE); opakowanie
przeznaczony do
zewnętrzne-karton (papier) powszechnego
uŵytku
Kat: IV Grupy: 23 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
31.12.2024
3418/08 z dnia SOLEO
01.02.2008
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS", mgr
inŵ.. Władysław Fediuk, ul.
Jelenia 2, 80-336 Gdańsk
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS", mgr inŵ..
Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80336 Gdańsk
propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7
[zaw. 2,9g/100g]; chlorek
didecylodimetyloamonu, CAS: 7173-51-5,
WE: 230-525-2 [zaw. 6g/100g];
3419/08 z dnia Milton antybakteryjny
01.02.2008
spray do dezynfekcji
powierzchni
Laboratoires Rivadis SAS,
Remploy Household and Toiletries, Czwartorzędowe związki amoniowe,
Impasse du Petit Rose, Z.I. de Euro Link Lea Green, WA9 4TT St
benzylo-C12-14-alkilodimetylowe,
Louzy, 79100 Thouars, Francja Helens, Wielka Brytania
chlorki, CAS: 85409-22-9, WE: 287-089-1
[zaw. 30g/kg];
płyn; przeznaczony do ogólnej dezynfekcji i mycia pomieszczeń, urządzeń, kanister (HDPE); butelka
a takŵe sprzętu w obiektach uŵyteczności publicznej, zakładach opieki
(HDPE)
zdrowatnej oraz gospodarstwach domowych. Preparat moŵe być
stosowany do mycia i dezynfekcji łóŵek do opalania, a takŵe innych
powierzchni oraz sprzętu w solariach, gabinetach odnowy biologicznej,
gabinetach kosmetycznych oraz fryzjerskich, siłowniach i klubach fitness
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
płyn; do dezynfekcji zarówno do uŵytku prywatnego jak i publicznego; do
dezynfekcji powierzchni mających równieŵ kontakt z ŵywnością i środkami
ŵywienia zwiarząt- bakteriobójczy i grzybobójczy
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (PET)
3421/08 z dnia BANDIT 40 WP
15.02.2008
Korta Romuald - Korbut Piotr,
Firma Handlowo-Produkcyjna
"CHEMROM" s.c., ul. Gołębia
21, 32-700 Bochnia
TransChem s.r.o., Pod Straśnickou
vinici 12, 100 00 Praha 10, Czechy
Cypermetryna, CAS: 52315-07-8, WE: 257- proszek; produkt owadobójczy, przeznaczony do zwalczania owadów
woreczek rozpuszczalny w
842-9 [zaw. 400g/kg];
biegających: prusaków, szczypawek, karaluchów, pluskiew, mrówek oraz wodzie (papier, PE);
latających: much i komarów w pomieszczeniach mieszkalnych i
puszka (PE)
uŵyteczności publicznej (gospodarstwach rolniczych i zakładach
spoŵywczych, restauracjach, mleczarniach, łaųniach, piekarniach, oborach,
sklepach, rzeųniach, w fabrykach, magazynach)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3423/08 z dnia TYTAN IMPREGNAT
30.05.2008
OWADOBÓJCZY DO
DREWNA KONCENTRAT
„SELENA" S.A., ul.
Głowackiego 18, 58-100
Świdnica;
1) Qualichem spol. s.r.o., Sokolská
1041, 276 01 Mĕlnik, Czechy; 2)
Laufer Polska Sp. z o.o., Francuska
92, 54-405 Wrocław
3424/08 z dnia DR FOGSTERIL DV
07.02.2008
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2ciecz - koncentrat wodorozcieńczalny; do zwalczania owadów,
dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.- technicznych szkodników drewna (oprócz termitów) oraz ochrony drewna
cyjano-3nienaraŵonego na wymywanie przed ich niszczącym działaniem
fenoksybenzylu/Cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw. 0,25
g/100g];
[2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,03 g/100g];
1-(4-(2-chloro-a,a,a-ptrifluorotoliloksy)-2-fluorofenylo)-3(2,6difluorobenzolylo)mocznik/Flufenoksu
ron, CAS: 101463-69-8, WE: 417-680-3
[zaw. 0,12 g/100g];
butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Formaldehyd, CAS: 50-00-0, WE: 200-0018 [zaw. 20,9g/kg]; Chlorek
didecylodimetyloamoniowy, CAS: 717351-5, WE: 230-525-2 [zaw. 28,7g/kg];
beczka (PE); kontener
(PE); kanister (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 3 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
płyn, preparat o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeznaczony do
dezynfekcji ścian, podłóg, stołów, mat dezynfekcyjnych, maszyn i
urządzeń, dezynfekcji powietrza oraz budynków inwentarskich i
magazynów
3426/08 z dnia SANITEX
07.02.2008
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
Czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn; produkt o działaniu bakterio- i grzybobójczym przeznaczony do mycia kanister (HDPE); butelka
benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w zakładach
(HDPE)
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw.
przemysłu spoŵywczego
5g/100g];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesiecy od
daty produkcji
31.12.2024
3428/08 z dnia Środek owadobójczy w
07.02.2008
aerozolu na owady
biegające
NICOLS POLAND Sp. z o.o., 21- Matsan ILAC SAN. LTD. STI, Eski
butoksylan piperonylu, CAS: 51-03-6,
aerozol owadobójczy przeciw owadom biegającym takim jak mrówki,
044 Trawniki
Iymit Zolu Űyeri, Dostlar Cd., Pelitli, WE: 200-076-7 [zaw. 0,5g/100g];
karaluchy, przeznaczony do uŵytku w pomieszczeniach domowych i
41400 Gebye Kocaeli, Turcja
tetrametryna, CAS: 7696-12-0, WE: 231- biurowych
711-6 [zaw. 0,2g/100g]; permetryna, CAS:
52645-53-1, WE: 258-067-9 [zaw.
0,075g/100g];
puszka (cyna)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3429/08 z dnia Środek owadobójczy w
07.02.2008
aerozolu na owady
latające
NICOLS POLAND Sp. z o.o., 21- Matsan ILAC SAN. LTD. STI, Eski
tetrametryna, CAS: 7696-12-0, WE: 231044 Trawniki
Iymit Zolu Űyeri, Dostlar Cd., Pelitli, 711-6 [zaw. 0,3g/100g]; d-phenothrin,
41400 Gebye Kocaeli, Turcja
CAS: 188023-86-1, WE: Środek ochrony
roślin [zaw. 0,2 g/100g];
aerozol owadobójczy przeciw owadom latającym takim jak muchy, komary, puszka (cyna)
przeznaczony do uŵytku w pomieszczeniach domowych i biurowych
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3430/08 z dnia HandSan
07.02.2008
Kuchnie Świata S. A., ul.
Słodowiec 10/10, 01-708
Warszawa
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
31.12.2024
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, stosowany w zakładach przemysłu
10/10, 01-708 Warszawa
[zaw. 30g/100g]; Propan-1-ol, CAS: 71-23- spoŵywczego i gastronomii
8, WE: 200-746-9 [zaw. 45g/100g];
kanister (PE, PP, PCV)
12 miesięcy od
daty produkcji
3433/08 z dnia Spray na mrówki
07.02.2008
NEUDORFF GmbH, An der
W. NEUDORFF GmbH KG, Postfach Piretryny i piretroidy, CAS: 8003-34-7,
Muehle 3, D-31860 Emmerthal, 1209, D-31857 Emmerthal, Niemcy WE: 232-319-8 [zaw. 2,5 g/l];
Niemcy
3434/08 z dnia "SEPTAMIN" Farmaceutyczno-Chemiczna
Farmaceutyczno-Chemiczna
15.02.2008
alkoholowy preparat do Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", ul.
dezynfekcji powierzchni ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki Reymonta 28, 05-091 Ząbki
Etanol (inna nazwa: alkohol etylowy),
CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. 66,5
g/100g]; Propan-2-ol (inna nazwa:
alkohol izopropylowy), CAS: 67-63-0,
WE: 200-661-7 [zaw. 10 g/100g];
aerozol; produkt przeznaczony do zwalczania mrówek w domu, na
drogach, ścieŵkach i placach o powierzchni utwardzonej oraz tarasach
pojemnik aerozolowy
(aluminium)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 7 lat od daty
produkcji
31.12.2024
płyn, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do
dezynfekcji powierzchni w warunkach przemysłowych i domowych oraz
zakładach uŵyteczności publicznej (dezynfekcja ogólna ścian, podłóg,
toalet, blatów nie mających kontaktu z ŵywnością)
butelka (polietylen);
kanister (polietylen)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
36 miesięcy od
daty produkcji
3435/08 z dnia AMITOX
15.02.2008
Unicell Poland Sp. z o.o., ul.
Supraślska 25, 16-010
Wasilków
Unicell Poland Sp. z o.o., ul.
Supraślska 25, 16-010 Wasilków
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 0,24
g/100g]; 1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]1H-1,2,4-triazol/Propikonazol, CAS:
60207-90-1, WE: 262-104-4 [zaw. 0,1
g/100g]; [2-(4fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/Fenoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,001 g/100g];
ciecz; produkt przeznaczony do zabezpieczania drewna nie naraŵonego na butelka (PE, HDPE);
działanie warunków atmosferycznych przed działaniem grzybów
kanister (PE, HDPE)
domowych, powodujących głęboki rozkład drewna
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3436/08 z dnia BACTER Q
22.02.2008
SISINVERT S.L., Pol. Ind. 2A - SISINVERT S.L., Pol. Ind. 2A C/Maria Aurelia Capmany 17, C/Maria Aurelia Capmany 17, 08297
08297 Castellgali (Barcelona), Castellgali (Barcelona), Hiszpania
Hiszpania
Czwartorzędowe związki amoniowe,
alkilodimetyl benzylokokosowy,
chlorki, CAS: 61789-71-7, WE: 263-080-8
[zaw. 3,6 g/100g];
płyn, produkt o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do stosowania w butelka (HDPE); kanister
miejscach publicznych i w przemyśle, do dezynfekcji powierzchni,
(HDPE)
materiałów, wyposaŵenia oraz mebli, m.in. do dezynfekcji ścian i podłóg w
instytucjach i placówkach związanych z ochroną zdrowia (a w przypadku
obszaru medycznego to w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z
działalnością kliniczną, czyli w pomieszczeniach administracyjnych,
handlowych oraz ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych); produkt
przeznaczony jest równieŵ do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt, do mycia i dezynfekcji ścian i
podłóg, wyposaŵenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych,
powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem,
przechowywaniem i spoŵywaniem ŵywności
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3437/08 z dnia GRAN DEZ 2008
15.02.2008
Tenzi Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce 18, 72-002
Dołuje
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 100g/kg];
płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń mających butelka (HDPE); kanister
równieŵ kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
(HDPE); beczka (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce
22, 72-002 Dołuje
3440/08 z dnia ALL 1
15.02.2008
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Akacjowa 3, Gowarzewo, 63004 Tulce
FROWEIN GMBH & CO. KG Am,
Reislebach 83, D-72461 Albstadt,
Niemcy
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6propylpiperonylowy (butotlenek
piperonylu/PBO), CAS: 51-03-6 [zaw. 16
g/l]
Pyretryny i pyretroidy, CAS: 8003-34-7
[zaw. 16 g/l];
(1RS,3RS;1RS,3RS)-3-(2,2dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3fenoksybenzylu (permetryna),
CAS: 52645-53-1 [zaw. 8 g/l];
3441/08 z dnia Płyn zagęszczony WC
25.04.2008
HIT
Kowalewska Ewa DCC CHEMIA Kowalewska Ewa DCC CHEMIA
POLSKA, ul. Elbląska 57, 87POLSKA, ul. Elbląska 57, 87-100
100 Toruń
Toruń
3442/08 z dnia EKOLIZOL
25.04.2008
Kowalewski Robert
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe DANEX,
ul. Szosa Bydgoska 44a, 87100 Toruń
płyn; gotowy do uŵycia produkt przeznaczony do zamgławiania na gorąco
o działaniu natychmiastowym oraz długotrwałym do zwalczania owadów
biegających (np. karaluchy, pustosze wypuklaki, rybiki cukrowe) i
latających, a takŵe szkodników tekstylnych
i materiałowych (mole odzieŵowe, szubaki dwukropki, skórnikowate).
Produkt skutecznie zwalcza pleśniakowca lśniącego (czarnego chrząszcza
ściółkowego) oraz muchy. Nie jest przeznaczony do stosowania w
mieszkaniach i pomieszczeniach, gdzie znajduje się ŵywność
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym; przeznaczony do
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 40 g/1000g dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchni zmywalnych, toalet, muszli
± 10%];
klozetowych, studzienek spustowych itp.
Kowalewski Robert
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym; przeznaczony do
Przedsiębiorstwo Produkcyjno7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 20 g/1000g dezynfekcji i mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych, toalet, muszli
Usługowo-Handlowe DANEX, ul.
± 10%];
klozetowych, itp.
Szosa Bydgoska 44a, 87-100 Toruń
puszka (blacha
ocynowana, blacha
ocynkowana, PE, HDPE,
aluminium); butelka
(blacha ocynowana, blacha
ocynkowana, PE, HDPE,
aluminium); beczka
(blacha ocynowana, blacha
ocynkowana, PE, HDPE,
aluminium); kanister
(blacha ocynowana, blacha
ocynkowana, PE, HDPE,
aluminium)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (PE);
kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
butelka (PE);
kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3444/08 z dnia Frezja 2000
22.02.2008
Kuchnie Świata S. A., ul.
Słodowiec 10/10, 01-708
Warszawa
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec Czwartorzędowe związki amonowe,
10/10, 01-708 Warszawa
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 4 g/100g];
płyn przeznaczony do higienicznego mycia rąk w przemyśle spoŵywczym,
astronomii i hotelarstwie
kanister (PE, PP, PCV)
butelka (PE, PP, PCV
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3446/08 z dnia CYNGIEL
14.03.2008
Zakład Syntezy Organicznej
"SYNPEKO" Roman Kozłowski,
Krzysztof Przygodzki Spółka
Jawna, ul. Stawowa 75-77, 55002 Dobrzykowice, Kamieniec
Wrocławski
Zakład Syntezy Organicznej
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn, przeznaczony do likwidowania pleśni i innych grzybów na ścianach, w butelka (PE); kanister
"SYNPEKO" Roman Kozłowski,
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 75-50
szczelinach, fugach między kafelkami, w łazienkach, oknach, drzwiach,
(HDPE)
Krzysztof Przygodzki Spółka Jawna, g/kg];
koło wanien i umywalek itp.
ul. Stawowa 75-77, 55-002
Dobrzykowice, Kamieniec
Wrocławski
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3448/08 z dnia SIRAFAN SPEED
14.03.2008
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab GmbH & Co. OHG,
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn; produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony
butelka (HDPE); kanister
Reisholzer Werfstr. 38-42, D-40589 [zaw. 35 g/100g]; Propan-1-ol, CAS: 71-23- do dezynfekcji powierzchni i urządzeń (równieŵ mających kontakt z
(HDPE)
Duesseldorf, Niemcy
8, WE: 200-746-9 [zaw. 25 g/100g];
ŵywnością) w hotelach, stołówkach, restauracjach, przemyśle spoŵywczym
oraz o działaniu bakteriobójczym i droŵdŵakobójczym w placówkach słuŵby
zdrowia
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3449/08 z dnia P3-oxysan CM
14.03.2008
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Deutschland GmbH,
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- płyn do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń, mających
Reisholzer Werftstr. 38-42, D-40554 186-8 [zaw. 5 g/100g]; Kwas
kontakt z ŵywnością
Düsseldorf, Niemcy
peroksyoktanowy, CAS: 33734-57-5 [zaw.
0,35 g/100g];
kanister (HDPE); beczka
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
3451/08 z dnia Loxiran Preparat do
14.03.2008
zwalczania mrówek
W. Neudorff GmbH KG, An der W. Neudorff GmbH KG, An der
Muehle 3, 31857 Emmerthal, Muehle 3, 31857 Emmerthal,
Niemcy
Niemcy
pudełko (karton); pudełko
(PEHD)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3452/08 z dnia PILMAS - zabójca pleśni P.P.H. SBS-SIM Mariola Pilniak, P.P.H. SBS-SIM Mariola Pilniak, ul. Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn, produkt przeznaczony do dezynfekcji ścian wewnątrz pomieszczeń
14.03.2008
ul. Wczasowa 25, Huta Mińska, Wczasowa 25, Huta Mińska, 05-300 7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 350 g/l]
05-300 Mińsk Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki
butelka z rozpylaczem
(HDPE); kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
3453/08 z dnia LD 100 Contact - B
14.03.2008
ROLVET Józef i Barbara
Napierała Sp.J., ul.
Nowotomyska 33, 64-310
Lwówek
Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2płynna zawiesina, preparat do sporządzania roztworu wodnego,
KG, Pfaffensteinstbabe 1, D-83115 dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.- przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach dla zwierząt,
Neubauern, Niemcy
cyjano-3fermach, gospodarstwach rolnych, magazynach, stajniach, oborach
fenoksybenzylu/cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw. 8 g/100g];
butelka (PE/PA)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3454/08 z dnia Alcosan
09.04.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Chrysanthemum
cinerariaefolium/Złocienia
dalmatyńskiego, ekst., CAS: 89997-63-7,
WE: 289-699-3 [zaw. 1,74 g/kg];
granulat, produkt do zwalczania mrówek na drogach, ścieŵkach, na
placach, tarasach oraz terenach bez roślin uprawnych
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 płyn, preparat dezynfekcyjny ogólnego stosowania na bazie alkoholu, do
[zaw. 250 g/kg];
stosowania w przemyśle spoŵywczym na powierzchniach mających i
niemających kontaktu z ŵywnością
9 miesięcy od
daty produkcji
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3458/08 z dnia Chusteczki
09.04.2008
dezynfekcyjne Soft
Hygienic Surface
Euro Trade Technology Sp. z
o.o., ul. Wyspiańskiego 4C m.
31, 64-920 Piła
Euro Trade Technology Sp. z o.o., Propan-2-ol , CAS: 67-63-0, WE: 200-661- chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni
ul. Wyspiańskiego 4C m. 31, 64-920 7 [zaw. 51,58 g/100g nasączonych
Piła
chusteczek]; Kwas d-glukonowy,
związek z N,N″-bis(4-chlorofenylo)3,12-diimino-2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) ,
CAS: 18472-51-0, WE: 242-354-0 [zaw. 0,37
g/100g nasączonych chusteczek];
saszetka (polietylen,
produkt jest
aluminium, papier);
przeznaczony do
pudełko (polieter fenylowy) powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3459/08 z dnia Soft Hygienic Skin
09.04.2008
Euro Trade Technology Sp. z
o.o., ul. Jana Styki 8, 64-920
Piła
Euro Trade Technology Sp. z o.o.,
ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła
pudełko (polieter
fenylowy);
saszetka (polietylen,
aluminium, papier)
Kat: I Grupy: 1
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Propan-2-ol , CAS: 67-63-0, WE: 200-661- chusteczki do dezynfekcji zdrowej, nienaruszonej skóry rąk
7 [zaw. 51,58 g/100g nasączonych
chusteczek];
Kwas d-glukonowy, związek z N,N″bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino2,4,11,13tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) ,
CAS: 18472-51-0, WE: 242-354-0 [zaw. 0,37
g/100g nasączonych chusteczek];
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
3464/08 z dnia STROVELS A 346
01.04.2008r.
A Clean Partner International
AB, P.O. Box 623, 441 17,
Alingsas, Filia Strovels;
Szwecja
A Clean Partner International AB,
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7
P.O.Box 623, 441 17, Alingsas, Filia [zaw. 20 g/1000g]; Chlorek
Strovels, Szwecja
didecylodimetyloamonu, CAS: 7173-51-5,
WE: 230-525-2 [zaw. 50 g/1000g];
ciecz, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym do stosowania w
hobok (HDPE); beczka
przemyśle spoŵywczym i przetwórczym do mycia i dezynfekcji powierzchni (HDPE); kontener (HDPE)
w tym powierzchni mających kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia
zwierząt, do dezynfekcji ścian i podłóg pomieszczeń w placówkach
związanych z ochroną zdrowia w pomieszczeniach nie związanych z
działalnością kliniczną i w innych instytucjach; do dezynfekcji powierzchni
na basenach, w łaųniach, toaletach itp.
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3465/08 z dnia BENAMIN QUICK
15.10.2008
GRANULAT
BWT Polska Sp. z o.o., ul.
Połczyńska 116, 01-304
Warszawa
BWT AG, Walter Simmer Str. 4, A53310 Mondsee, Austria
Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu,
CAS: 51580-86-0, WE: 220-767-7 [zaw. 98
g/100g];
granulat; preparat o działaniu bakterio-, grzybo i glonobójczym
przeznaczony do dezynfekcji wody
w basenach kąpielowych
słoik (PE-HD);
wiaderko (PE-Co)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3466/08 z dnia SOLTANK N
09.04.2008
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 4 g/100g];
płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony
do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w
zakładach przetwórstwa spoŵywczego
kanister (HDPE);
paletokontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3467/08 z dnia DR FOAMSTERIL D.30
25.06.2008
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8
[zaw. 1,7 g/100g];
płyn, preparat grzybobójczy i bakteriobójczy przeznaczony do ręcznego i
kanister (PE);
pianowego mycia
beczka (PE);
i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych oraz powierzchni mających kontakt kontener (PE)
z ŵywnością typu: ściany, podłogi, blaty, stoły, regały, naczynia, sita,
krajalnice, masielnice, pojemniki produkcyjne, formy piekarskie,
taśmociągi, drobne części maszyn i urządzeń produkcyjnych; do
zastosowania w zakładach przemysłu spoŵywczego, piekarniach,
gastronomi, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3468/08 z dnia Boraks 200
06.05.2008
Piotr Dąbrowski "Dombud RP", Piotr Dąbrowski "Dombud RP",
Gałczewko, 87-400 GolubGałczewko, 87-400 Golub-Dobrzyń
Dobrzyń
1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo- płyn, do ochrony drewna przed grzybami podstawczakami i grzybami
1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-1H-1,2,4- pleśniowymi
triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 8g/kg]; [2-(4fenoksyfenoksy)etylo]węglan
etylu/FEnoksykarb, CAS: 72490-01-8,
WE: 276-696-7 [zaw. 0,3 g/kg]; Poli(oksy1,2-etanodilo),.alfa.[2(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.hydroksy-, propanian (sól), CAS: 9466733-1, WE: Polimer [zaw.250 g/kg];
butelka (PE);
kanister (HDPE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3469/08 z dnia VIRAKIL O2
10.04.2008
CEVA SANTE ANIMALE, Zone
Industrielle La Ballastiere, 33
500 Libourne, Francja
CEVA SANTE ANIMALE, Z.I. de Tres Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- proszek, do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni (zastosowanie w higienie wiaderko (polietylen PEHD) produkt jest
le Bois, 22603 Laudeac, Francja
186-8 ["in-situ" zaw. 45 mg/100ml w 1% r- weterynaryjnej, do dezynfekcji miejsc przetrzymywania zwierząt, środków
przeznaczony do
rze]; prekursory: 1) Tetrahydrat
transportu, w ubojniach); moŵe być stosowany na powierzchniach
powszechnego
nadboranu sodu, CAS: 10486-00-7, WE:
mających kontakt z paszą i produktami ŵywnościowymi, (bakteriobójczy,
uŵytku
234-390-0 [zaw. 14 g/100g (14% wag.)]; 2) grzybobójczy, wirusobójczy)
N,N’-etylenbis[Nacetylacetamid], CAS:
10543-57-4, WE: 234-123-8 [zaw. 8 g/100g
(8%wag.)]; Czwartorzędowe związki
amoniowe, benzylo-C12-14alkilodimetylowe, chlorki, CAS: 85409-229, WE: 287-089-1 [zaw. 4,0 g/100g (4,0%
wag.)];
Kat: I Grupy: 3, 4 30 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3470/08 z dnia PROTIM 418 V
09.04.2008
Osmose Deutschland GmbH,
Am Sägewerk 26, D-69526
Ladenburg, Niemcy
Osmose Deutschland GmbH, Am
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2Sägewerk 26, D-69526 Ladenburg, dimetylocyklopropanokarboksylan mNiemcy
fenoksybenzyl/Permetryna, CAS: 5264553-1, WE: 258-067-9 [zaw. 1,79 g/kg];
1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 3,2 g/kg];
1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3(l,2,4-triazol-1-ylmetylo)pentan-3ol/Tebukonazol, CAS: 107534-96-3, WE:
403-640-2 [zaw. 5,2 g/kg];
3473/08 z dnia Gran Alka-Dez
25.04.2008
Tenzi Sp. z o.o.,
Skarbimierzyce 20, 72-002
Dołuje
TENZI Sp. z o.o., Skarbimierzyce
20, 72-002 Dołuje
płyn, do zabezpieczania drewna przed grzybami podstawczakami i
owadami technicznymi szkodnikami drewna (w klasach uŵytkowych 1, 2,
3); do uŵytku przemysłowego przez zanurzenie lub impregnację wgłębną
w komorze ciśnieniowo-próŵniowej
Glutaral (aldehyd glutarowy), CAS: 111- płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń
30-8, [zaw. 1 g/kg];
mających równieŵ kontakt z ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt
kontener prostokątny
(polietylen)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 8
butelka (HDPE);
kanister (HDPE);
beczka (HDPE)
produkt
przeznaczony do
powszechnego
stosowania
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE);
beczka (HDPE);
kontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
31.12.2024
Alkil (C12-16)-chlorku
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
(C12-16)),
CAS: 68424-85-1, [zaw. 70 g/kg];
3474/08 z dnia P3-trimeta DUO
25.04.2008
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska
100, 31-323 Kraków
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab- Kwas glikolowy, CAS: 79-14-1, WE: 201Allee 1, D-40789 Monheim am
180-5 [zaw. 3 g/100g];
Rhein, Niemcy
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kontaktujących
się z ŵywnością w przemyśle spoŵywczym
2 lata od daty
produkcji
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3477/08 z dnia Agrecol płynny preparat Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98- alfa-cypermetryna, CAS: 67375-30-8, WE: płyn, przeznaczony do zwalczania mrówek faraona oraz wszelkich innych
butelka (polietylen HDPE)
25.04.2008
na mrówki
98-400 Wieruszów
400 Wieruszów
Środek ochrony roślin [zaw. 0,25 g/l];
gatunków mrówek: w domach, pomieszczeniach gospodarczych, garaŵach,
na tarasach, chodnikach i ścieŵkach przebiegu owadów
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3478/08 z dnia DR MANUSTERIL
06.05.2008
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
Propan-2-ol /inna nazwa: alkohol
izopropylowy/, CAS: 67-63-0, WE: 200661-7 [zaw. 53 g/100g]; Nadtlenek
wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: 231-765-0
[zaw. 0,22 g/100g];
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym; przeznaczony do
higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni zewnętrznych mających kontakt
z ŵywnością, w zakładach przetwórstwa spoŵywczego: mleczarstwie,
przetwórstwie mięsnym i drobiarskim, browarach, w przemyśle
napojowym, kuchniach zbiorowego ŵywienia
kanister (PE)
3479/08 z dnia APESIN COMBI DR
16.05.2008
„Werner & Mertz Polska” sp. z Werner & Mertz Polska GmbH,
o. o., ul. Okólna 40, 05-270
Ingelheimstrasse 1-3, D-55120
Marki
Mainz, Niemcy
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 7,5
g/100g];
ciecz, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (w zakresie grzybów
droŵdŵopodobnych); produkt przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia
powierzchni mających kontakt z ŵywnością, wyposaŵenia, pojemników,
naczyń i sprzętów kuchennych; w kuchniach i zakładach ŵywienia
zbiorowego oraz w przemyśle przetwórstwa produktów ŵywnościowych
3481/08 z dnia Troysan S89 Paste
25.04.2008
Troy Chemical Company BV
Troy Chemical Company BV,
Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Uiverlaan 12E, 3145 XN Maassluis,
Krolowej Marysieńki 9 lok.4, 02- Holandia
954 Warszawa
Diuron, CAS: 330-54-1, WE: 206-354-4
pasta o właściwościach konserwujących, do ochrony suchego filmu, do
[zaw. 190 g/kg];
uŵytku zewnętrznego do zwalczania grzybów pleśniowych i glonów
Karbendazym, CAS: 10605-21-7, WE: 234232-0 [zaw. 100 g/kg]; 2-oktylo-2Hizotiazol-3-on, CAS: 26530-20-1, WE: 247761-7 [zaw. 22 g/kg];
beczka (stal);
butelka z dozownikiem
(PEHD);
kanister (PEHD)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
hobok (HDPE);
beczka (HDPE);
kontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3489/08 z dnia SUN-DES
06.05.2008
Józef Klinowski Firma KiM, ul.
Suska 6, 34-300 Ŵywiec
HWR-CHEMIE GmbH,
Moosfeldstrasse 7, D-82275
Emmering, Niemcy
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 3,4
g/100g]; Czwartorzędowe związki
amoniowe, benzylo-C12-18alkildimetylowe, chlorki, CAS: 68391-015, WE: 269-919-4 [zaw. 3,4 g/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki, CAS: 85409-23-0, WE:
287-090-7 [zaw. 3,4 g/100g];
płyn, do mycia i dezynfekcji powierzchni urządzeń i wyposaŵenia solariów, butelka (PE), kanister (PE) produkt jest
gabinetów odnowy biologicznej, saun, łaųni parowych, urządzeń do
przeznaczony do
fitnessu itp., oraz powierzchni urządzeń wyposaŵenia przedsiębiorstw: jak
powszechnego
klamki, uchwyty, podłogi itp : Szczególnie nadaje się do łóŵek opalających
uŵytku
wykonanych ze szkłą akrylowego
Kat: I Grupy: 2
5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3490/08 z dnia Muchozol Turbo
16.05.2008
Zakłady Chemiczne OrganikaAzot S.A., ul. Chopina 94, 43600 Jaworzno
1.Synthos Agro Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
2. Zakłady Chemiczne OrganikaAzot S.A., ul. Chopina 94, 43-600
Jaworzno
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2aerozol, przeznaczony do zwalczania os i szerszeni
dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.cyjano-3fenoksybenzylu/Cypermetryna, CAS:
52315-07-8, WE: 257-842-9 [zaw. 0,51
g/100g]; (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu
((mieszanina 2 izomerów 1R trans:
1R/S wyłącznie 1:3)/Esbiotryna,
WE: Środek ochrony roślin [zaw. 0,04
g/100g];
3491/08 z dnia BLEACH 3
16.05.2008
SOVRANA POLSKA” SPÓŁKA
SUTTER INDUSTRIES S.p.A, 15060 kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych i
JAWNA, M. SZASTAK, R. KAIM, Bordhetto Borbera, Włochy
186-8 [zaw. 4,5-5,0 g/100g]; nadtlenek
prątkobójczych przeznaczony do wybielania i dezynfekcji tkanin
ul. Przemysłowa 3, 32-300
wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: 231-765-0
Olkusz
[zaw. 25-30 g/100g];
puszka aerozolowa (blacha produkt jest
stalowa ocynowana)
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
kanister (HDPE)
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
12 miesięcy od
daty produkcji
3492/08 z dnia Divosan TC86
16.05.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
3494/08 z
dnia
18.07.2011
IZOMUR Sp. z o.o., ul.
IZOMUR Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska
Kwidzyńska 9, 51-415 Wrocław 9, 51-415 Wrocław
"IZOMUR"
Cheport spol. sr.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
Podchloryn sodu/chloran(I) sodu, CAS: ciecz myjąco-dezynfekująca na bazie chloru, o właściwościach
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 40 g/kg]
bakteriobójczych, grzybobójczych i sporobójczych, przeznaczona do
powierzchni i urządzeń (równieŵ mających kontakt z ŵywnością), do
stosowania w układach obiegowych CIP, do czyszczenia natryskowego w
przemyśle spoŵywczym, w gospodarstwach rolnych, do mycia urządzeń
udojowych
butelka (HDPE);
kanister (HDPE);
beczka (HDPE);
kontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
2-Fenoksyetanol, CAS: 122-99-6 [zaw. 70 płyn, przeznaczony do likwidacji grzybów pleśniowych
g/l];
kanister (HDPE);
butelka (PE)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
31.12.2024
12 miesięcy od
daty produkcji
3500/08 z dnia ASEPTOL PRO
27.05.2008
Laboratoire Meriel, 12 rue de
Malacussy, 42100 Saint
Etienne, Francja
Laboratoire Meriel, BP Nº 3, 32
Glutaral, CAS: 111-30-8, WE: 203-856-5
płyn, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym,
Route de Soissons, 02370 Vailly Sur [zaw. 75 g/l]; Czwartorzędowe związki
przeznaczony do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej, w miejscach
Aisne, Francja
amonowe, benzylo-C12-16hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Produkt o działaniu
alkilodimetylowe, chlorki, CAS: 68424-85- bakteriobójczym przeznaczony do dezynfekcji wyposaŵenia, pojemników
1, WE: 270-325-2 [zaw. 130 g/l];
naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z
produkcją, transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności,
środków ŵywienia zwierząt lub napojów.
3501/08 z dnia KATHON CG-ICP
16.05.2008
PRESERVATIVE
Rohm and Haas Polska Sp. z
1) Rohm and Haas (UK) Ltd.,
o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02- Tyneside Works, Ellison Street,
672 Warszawa
Jarrow, Tyne and Wear, NE32 3DJ,
Wielka Brytania
2) Acima Chemical Industries Ltd,
Im Ochsensand, CH-9471 Buchs,
Szwajcaria
kanister (PE);
beczka (PE)
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2Hpłyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym; przeznaczony do
beczka (HDPE)
izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2 konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS
wyrobów chemii gospodarczej takich jak płynne środki czyszczące,
220-239-6), CAS: 55965-84-9, WE:
produkty do ochrony, czyszczenia czy pielęgnacji podłóg, zmiękczacze oraz
Mieszanina [zaw. 1,5 g/100g]
produkty do pielęgnacji tkanin
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3502/08 z dnia ALK FOAM CL
27.05.2008
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS",
Władysław Fediuk, ul. Jelenia
2, 80-336 Gdańsk
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoPodchloryn sodu/Chloran(I) sodu ,
Wdroŵeniowe "IMPULS",
CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 32-85
Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80- g/kg];
336 Gdańsk
płyn, preparat myjąco-dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym i
grzybobójczym przeznaczony do mycia (ręcznego oraz za pomocą
urządzeń pianotwórczych) i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt. Preparat moŵe być stosowany do
dezynfekcji wyposaŵenia i powierzchni związanych z produkcją,
transportem, przechowywaniem lub spoŵywaniem ŵywności, środków
ŵywienia zwierząt
kanister (HDPE);
beczka (HDPE);
paletopojemnik (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3503/08 z dnia ALK CIP PLUS
27.05.2008
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS",
Władysław Fediuk, ul. Jelenia
2, 80-336 Gdańsk
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoPodchloryn sodu/Chloran(I) sodu ,
Wdroŵeniowe "IMPULS",
CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 94Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80- 120 g/kg];
336 Gdańsk
płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony
do mycia
i dezynfekcji wyposaŵenia, opakowań i powierzchni mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt. Moŵe być uŵywany w
automatycznych myjkach pojemników, szorowarkach do podłóg oraz
systemach C.I.P. Preparat przeznaczony jest do stosowania w przemyśle
spoŵywczym (przetwórstwo mleka, mięsa, ryb, warzyw, produkcja
napojów)
kanister (HDPE);
beczka (HDPE);
paletopojemnik (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3506/08 z dnia ROVLON
27.05.2008
„ROYAL" Sp. z o. o., ul. M.
Konopnickiej 7, 11-320
Jeziorany
„ROYAL" Sp. z o. o., ul. M.
Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany
płyn, mydło do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym
butelka (PE);
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 1
1 rok od daty
produkcji
31.12.2024
3507/08 z dnia ACTICIDE® MBS
16.05.2008
THOR GmbH, Landwehrstrasse THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
1, 67346 Speyer, Niemcy
67346 Speyer, Niemcy
beczka (HDPE);
kontener (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 6
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Triklosan, CAS: 3380-34-5, WE: 222-182-2
[zaw. 15 g/l];
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on , CAS: 2634- płyn przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczonych w
33-5 , WE: 220-120-9 [zaw. 2,5 g/100g];2- opakowaniach zamkniętych, innych niŵ ŵywność lub środki ŵywienia
metylo-2H-izotiazol-3-on , CAS: 2682-20- zwierząt, stosowany w celu ochrony przed szkodliwym działaniem bakterii
4 , WE: 220-239-6 [zaw. 2,5 g/100g];
‴
3508/08 z dnia PLURASEPT DK
29.05.2008
Agro-Trade Sp. z o.o., ul.
Wyłom 16, 61-671 Poznań
3510/08 z dnia IMPREGNAT DO
OD A DO Z Sp. z o.o., ul.
29.05.2008
DREWNA BUDOWLANO- Helska 47/61, 91-342 Łódų
KONSTRUKCYJNEGO
IMPREGNATOR
EWABO Chemikalien GmbH & Co
KG, Kolpingstrasse 4, 49835
Wietmarschen, Niemcy
Monohydrochlorek polimeru N,N -1,6- płyn, płynny koncentrat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym
heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny]
przeznaczony
(EINECS 240-032-4) i
do dezynfekcji i mycia skóry i rąk
heksametylenodiaminy (EINECS 204679-6)/Poliheksametylen biguanid
(monochlorowodorek monomeru: 1,5bis(trimetyleno)guanilguanidyny), CAS:
27083-27-8/32289-58-0, WE: Polimer [zaw.
900-1100 mg/100g];
OD A DO Z Sp. z o.o., ul. Helska
47/61, 91-342 Łódų
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8
[zaw. 4,9 g/100g];
1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4triazol/Propikonazol, CAS: 60207-90-1,
WE: 262-104-4 [zaw. 2 g/100g];
butelka (blacha
ocynkowana, aluminium,
PE, HDPE); puszka (blacha
ocynkowana, aluminium);
beczka (blacha
ocynkowana, aluminium,
PE, HDPE); kanister
(blacha ocynkowana,
aluminium, PE, HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
płyn, do ochrony drewna wewnątrz i na zewnątrz obiektów przed korozją butelka (PE); kanister (PE); produkt jest
biologiczną powodowaną przez grzyby domowe w I, II, III klasie
beczka (PE)
przeznaczony do
uŵytkowania; do zabezpieczania i ochrony surowego drewna budowlanego
powszechnego
(konstrukcji szkieletowych, więųby dachowej, stropów, mebli ogrodowych,
uŵytku
pergoli)
Kat: I Grupy: 1
4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Kat: II Grupy: 8
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3512/08 z dnia Muchozol Extra New
29.05.2008
Zakłady Chemiczne OrganikaAzot S.A., ul. Chopina 94, 43600 Jaworzno
1. Synthos Agro Sp. z o.o., ul.
Chemików 1, 32-600 Oświęcim
2. Zakłady Chemiczne „OrganikaAzot” S.A., ul. Chopina 94, 43-600
Jaworzno
(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- aerozol, zwalczanie owadów w pomieszczeniach
2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan
(RS)-α-cyjano-3fenoksybenzylu
(cypermetryna) CAS: 52315-07-8, WE:
257-842-9 [zaw. 0,51 g/100g];
(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop1-enylo)-cyklopropanokarboksylan
(RS)-3-allilo-2-metylo-4oksocyklopent-2-enylu ((mieszanina 2
izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie
1:3)/(esbiotryna), CAS: 260359-57-7, WE:
Środek ochrony roślin [zaw. 0,04 g/100g];
pojemnik areozolowy
(blacha stalowa
ocynowana)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3513/08 z dnia MIRACLE
18.06.2008
Swish Polska Sp. z o.o., ul.
Pańska 73, 00-834 Warszawa
Stepan Company, 22 West
Frontage Road, Northfield, 60093
Illinois, St. Zjednoczone
Czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
chlorki,
CAS: 68391-01-5 , WE: 269-919-4 [zaw. 7
g/l];
butelka (HDPE, PCV, PETE) produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki, CAS: 85409-23-0 , WE:
287-090-7 [zaw. 9 g/l];
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji posadzek, ścian oraz twardych
powierzchni
do uŵytku prywatnego i publicznego, równieŵ do stosowania w przemyśle
spoŵywczym
do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością
3514/08 z dnia FOOD SERVICE
18.06.2008
Swish Polska Sp. z o.o., ul.
Pańska 73, 00-834 Warszawa
Stepan Company, 22 West
Frontage Road, Northfield, 60093
Illinois, St. Zjednoczone
Czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
chlorki,
CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4 [zaw. 8
g/l];
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni twardych w zakładach
przetwórstwa spoŵywczego (w tym: rzeųni, zakładach przetwórczych
przemysłu rybnego, zakładach drobiarskich)
butelka (HDPE, PCV, PETE) produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
butelka (HDPE, PCV, PETE) produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki CAS: 85409-23-0, WE:
287-090-7 [zaw. 8 g/l];
3515/08 z dnia QUATO 44
18.06.2008
Swish Polska Sp. z o.o., ul.
Pańska 73, 00-834 Warszawa
Stepan Company, 22 West
Frontage Road, Northfield, 60093
Illinois, St. Zjednoczone
Czwartorzędowe związki amoniowe,
płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji posadzek, ścian oraz innych
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
twardych powierzchni do uŵytku prywatnego i publicznego
chlorki,
CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4 [zaw. 15,4
g/l];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki CAS: 85409-23-0, WE:
287-090-7 [zaw. 23,1 g/l];
3516/08 z dnia MAXFORCE LN
30.05.2008
Bayer Sp. z o.o., Al.
Jerozolimskie 158, 02-326
Warszawa
Bayer CropScience AG,
Landwirtschaftszentrum Monheim,
Alfred Nobel Str. 50,
D-51368 Leverkusen, Niemcy
1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-Ngranulat, zwalczanie mrówek
nitroimidazolidyn-2ylidenoamina/Imidaklopryd,
CAS: 138261-41-3, WE: 428-040-8 [zaw. 0,5
g/kg];
kubełek (polipropylen)
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
3517/08 z dnia EST-EEM
29.05.2008
FUH FRESH Piotr Seliga, ul.
Nowa 2a, 97-500 Radomsko
Evans Vanodine International Plc.,
Brierley Road Walton Summit
centre, PR5 8AH Preston,
Lancashire, Wielka Brytania
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw. 15
g/l]; p
płyn, mycie i dezynfekcja powierzchni kuchennych i urządzeń mających
kontakt z ŵywnością - działanie bakteriobójcze
butelka (polietylen PE);
produkt jest
kanister (polietylen PE);
przeznaczony do
kanister (polietylen HDPE) powszechnego
uŵytku
3518/08 z dnia DR PHOS-OXY
25.06.2008
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE:
231-765-0 [zaw. 15,8 g/100g];
płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia i
kanister (PE);
dezynfekcji powierzchni zewnętrznych oraz powierzchni mających kontakt beczka (PE);
z ŵywnością typu: formy serowarskie, rurociągi, zbiorniki, pasteryzatory,
kontener (PE)
sterylizatory, wyparki, separatory, cysterny, butelki, zbiorniki
fermentacyjne, leŵakownie, inne maszyny i urządzenia; do zastosowania w
przemyśle spoŵywczym, w szczególności w mleczarstwie, przetwórstwie
mięsnym, drobiarskim, napojowym, browarach, gastronomii, kuchniach
zbiorowego ŵywienia
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: III Grupy: 18 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 4
36 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3519/08 z dnia DR PHOSTERIL D.25
25.06.2008
DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul. DRACO-BIS Marcin Lewicki, ul.
Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin Młodzieŵowa 29, 62-510 Konin
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 1,6
g/100g];
3525/08 z dnia MARTEN FORTE
18.06.2008
ANROCHEM DUNAJSKA ANNA, ANROCHEM DUNAJSKA ANNA, ul.
ul. Lisia 2, 66-132 Trzebiechów Lisia 2, 66-132 Trzebiechów
3526/08 z dnia MARTEN SR
18.06.2008
ANROCHEM DUNAJSKA ANNA, ANROCHEM DUNAJSKA ANNA, ul.
ul. Lisia 2, 66-132 Trzebiechów Lisia 2, 66-132 Trzebiechów
płyn, preparat bakteriobójczy i grzybobójczy do mycia i dezynfekcji
odpornych na działanie wody i kwasów powierzchni zewnętrznych oraz
powierzchni mających kontakt z ŵywnością typu: ściany, podłogi, stoły,
części maszyn i urządzeń; do zastosowania w przemyśle spoŵywczym, w
szczególności: mleczarstwie, przetwórstwie mięsnym, drobiarskim,
owocowo-warzywnym, napojowym, browarach, gastronomii, kuchniach
zbiorowego ŵywienia
w mobilnych i centralnych systemach pianowego mycia
kanister (PE);
beczka (PE);
kontener (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 300 g/kg]; do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających
kontakt z ŵywnością)
beczka (HDPE); kanister
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 300 g/kg]; do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających
kontakt z ŵywnością)
beczka (HDPE); kanister
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 5
7 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3527/08 z dnia MARTEN
18.06.2008
ANROCHEM DUNAJSKA ANNA, ANROCHEM DUNAJSKA ANNA, ul.
ul. Lisia 2, 66-132 Trzebiechów Lisia 2, 66-132 Trzebiechów
3528/08 z dnia ElkoSan
18.06.2008
Kuchnie Świata S. A., ul.
Słodowiec 10/10, 01-708
Warszawa
3529/08 z dnia Glon Stop
11.08.2008
Arch Water Products France
Arch Water Products France S.A.S.,
S.A.S., Z.I. ouest la
Z.I. ouest la Boistardière, F-37402
Boistardière, F-37402 Amboise Amboise cedex, Francja
cedex, Francja
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 300 g/kg]; do dezynfekcji
i mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających kontakt z
ŵywnością)
Kuchnie Świata S. A., ul. Słodowiec N-(3-aminopropylo)-N10/10, 01-708 Warszawa
dodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 0,5
g/100g];
beczka (HDPE); kanister
(HDPE); paletopojemnik
(HDPE)
płyn o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do mycia kanister (PE, PP, PCV)
ręcznego
butelka (PE, PP, PCV)
i dezynfekcji elementów maszyn i urządzeń w przemyśle spoŵywczym oraz
powierzchni mających kontakt z ŵywnością w gastronomii i hotelarstwie
Polimer N-metylmetanaminy (EINECS płyn, preparat o działaniu glonostatycznym przeznaczony do wody w
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran
basenach kąpielowych
(EINECS 203-439-8)/ czwartorzędowy
polimeryczny chlorek amonu, CAS:
25988-97-0, WE: Polimer [zaw. 100-110 g/l];
kanister (PE);
butelka (PE);
puszka/wiaderko (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3530/08 z dnia Glon Stop Szok
19.08.2008
Arch Water Products France
Arch Water Products France S.A.S.,
S.A.S., Z.I. ouest la
Z.I. ouest la Boistardière, F-37402
Boistardière, F-37402 Amboise Amboise cedex, Francja
cedex, Francja
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 150-160 g/l];
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3531/08 z dnia Domestos Grotbuster
25.06.2008
Unilever Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 49, 02-672
Warszawa
Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: ŵel, produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do butelka z nakrętką (HDPE) produkt jest
7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 4,9
dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni, elementów wyposaŵenia domu
przeznaczony do
g/100g];
nie mających kontaktu z ŵywnością typu: kosze na śmieci, zasłony
powszechnego
prysznicowe, naroŵniki kabiny prysznicowej, fugi, odpływy zlewu
uŵytku
kuchennego, wanny
Kat: I Grupy: 2
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3532/08 z dnia EVERBRITE SUPER
18.06.2008
NCH Polska Sp. z o.o., ul.
NCH EUROPE- Mohawk
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
Przedpole 1, 02-241 Warszawa Laboratories, Codnor Gate Business 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 6,93
Park, High Holborn Road, Ripley,
g/100g];
DE5 3NW Derbyshire, Wielka
Brytania
Unilever Hellas AEBE, Himaras str.
8, 151 25 Maroussi, Grecja
płyn, preparat o działaniu glonostatycznym przeznaczony do wody w
basenach kąpielowych
ciecz do rozcieńczania z wodą (o właściwościach bakteriobójczych i
grzybobójczych), przeznaczona do dezynfekcji powierzchni odpornych na
działanie wody (podłogi, ściany, stoły itd.), dezynfekcji toalet, równieŵ do
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z ŵywnością
puszka/wiaderko (PE)
beczka (PEHD);
kanister (PEHD);
butelka (PEHD)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3533/08 z dnia Chlorotaab D - preparat Inter-Iodex Sp. z o.o., ul.
18.06.2008
myjąco-dezynfekujący Nowa 50, 62-080 Tarnowo
Podgórne;
Inter-Iodex Sp. z o.o., ul. Nowa 50, Podchloryn sodu,
62-080 Tarnowo Podgórne;
CAS: 7681-52-9 [zaw. 53 – 60 g/kg (w tym
chlor aktywny zaw. 50,5 - 70 g/dm3)]
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z
ŵywnością i środkami ŵywienia zwierząt, urządzeń i instalacji
technologicznych. Produkt nadaje się do stosowania
w miejscach uŵytku publicznego z wyłączeniem placówek zdrowia
publicznego.
butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3534/08 z dnia SANOL
18.06.2008
RADEX Zbigniew i Tomasz
Nagay Spółka Jawna,
Kamieniec 50, 72-001
Kołbaskowo
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay
Spółka Jawna, Kamieniec 50, 72001 Kołbaskowo
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z ŵywnością w
zakładach przetwórstwa spoŵywczego
butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3535/08 z dnia SARNIF
01.07.2008
Przedsiębiorstwo Produkcyjno ATAS S.r.l, Via Nazionale 279,
Czwartorzędowe związki amonowe,
– Handlowe "Parys" Sp. z o.o., 42045 Codisotto di Luzzara, Reggio benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
ul. L. Herc 3, 20-328 Lublin
Emilia, Włochy
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 6 g/100g];
płyn do dezynfekcji pojazdów przewoŵących ŵywność, urządzeń,
pojemników, komór chłodniczych, ścian, podłóg oraz innych powierzchni
mających kontakt z ŵywnością
kanister (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3536/08 z dnia OUST 3 w 1 aerozol [o
20.06.2008
zapachach:
Outdoor/Floral]
SC Johnson Sp. z o. o., ul.
SC Johnson Europlant BV, Groot
Czwartorzędowe związki amoniowe,
aerozol, produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni twardych
Postępu 18, 02-672 Warszawa Mijdrechtstr. 81, 3640 AA Mijdrecht, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole (równieŵ tych mających kontakt z ŵywnością) oraz powierzchni miękkich
Holandia
z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol(zasłony, tapicerka)
3(2H)-onu (1:1), CAS: 68989-01-5, WE:
273-545-7 [zaw. 20 g/kg];
Kat: I Grupy: 2, 4 4 lata od daty
produkcji
31.12.2024
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 5 g/100g];
pojemnik aerozolowy (stal) produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
3537/08 z dnia Desitop
20.06.2008
Merida Sp. z o.o., ul.
Karkonoska 59, 53-015
Wrocław
Farmos, Tengstrominkatu 6, FI20360 Turku, Finlandia
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 3,3 g/l];
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS:
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 11 g/l];
płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni twardych w halach
sportowych, basenach oraz w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3538/08 z dnia Desichlor
18.06.2008
Merida Sp. z o.o., ul.
Karkonoska 59, 53-015
Wrocław
Farmos, Tengstrominkatu 6, FI20360 Turku, Finlandia
Tosylochloramid sodu, CAS: 127-65-1,
WE: 204-854-7 [zaw. 85 g/l];
płyn do mycia i dezynfekcji twardych powierzchni w halach
sportowych, basenach oraz w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach
butelka (HDPE); kanister
(HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 5 lat od daty
produkcji
31.12.2024
3539/08 z dnia ACTICIDE® EPW
20.06.2008
THOR GmbH, Landwehrstrasse THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
1, 67346 Speyer, Niemcy
67346 Speyer, Niemcy
Diuron, CAS: 330-54-1, WE: 206-354-4
[zaw. 20 g/100g]; Karbendazym, CAS:
10605-21-7, WE: 234-232-0 [zaw. 9 g/100g];
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2653020-1, WE: 247-761-7 [zaw. 2,8 g/100g];
płyn przeznaczony do konserwacji powłok, powierzchni zewnętrznych,
beczka (HDPE)
chroniący przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych i glonów w
celu zachowania pierwotnych właściwości materiałów, przedmiotów takich
jak powierzchnie malowane, powierzchnie z tworzyw sztucznych
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 7
12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3541/08 z dnia Chlor skroplony
01.07.2008
Zakłady Chemiczne ZACHEM
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.,
S.A., Wojska Polskiego 65, 85- Wojska Polskiego 65, 85-825
825 Bydgoszcz
Bydgoszcz
Chlor, CAS: 7782-50-5, WE: 231-959-5
[zaw. 995-999 g/kg];
ciecz, do dezynfekcji wody (równieŵ przeznaczonej do spoŵycia)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 5 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
butla (stal);
beczka ciśnieniowa (stal);
zbiornik rurowy (stal);
cysterna (stal);
kontener (stal)
3542/08 z dnia VC 550 DEZYNFEKCJA – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Przedsiębiorstwo Produkcyjno04.07.2008
HOTEL SERVICE
Usługowo-Handlowe "Voigt"
Usługowo-Handlowe "Voigt" Sp. z
Sp. z o.o., Jordana 90, 41-813 o.o., Jordana 90, 41-813 Zabrze
Zabrze
Etanol, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 [zaw. płyn, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym w zakresie
40 g/100g];
droŵdŵakobójczym, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni takich jak:
pisuary, muszle i deski klozetowe, bidety, wanny, kabiny prysznicowe,
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 umywalki, armatury, klamki, uchwyty i wieszaki oraz słuchawki aparatów
[zaw. 9,5 g/100g];
telefonicznych w obiektach hotelowych oraz placówkach słuŵby zdrowia
(poza obszarem medycznym), a takŵe do dezynfekcji powierzchni
Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS: mających kontakt z ŵywnością w zakładach przemysłu spoŵywczego
7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 0,25
g/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkildimetylowe,
chlorki, CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4
[zaw. 0,25 g/100g];
Czwartorzędowe związki amoniowe,
C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowe, chlorki, CAS: 85409-23-0, WE:
287-090-7 [zaw. 0,25 g/100g];
butelka (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 12 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3544/08 z dnia TASKI Sprint Degerm
03.07.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
1. Diversey, Rembrandtlaan 414,
7545 ZW Enschede, Holandia;
2. Cheport spol.sr.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8
[zaw. 9 g/kg];
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 97,5 g/kg];
3545/08 z dnia Viragri Plus
04.07.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul. 1) Diversey International,
Fabryczna 5, 00-446
Maarssenbroeksedijk 2, 3504 AE
Warszawa
Utrecht, Holandia
2) Cheport spol. s.r.o., Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
Glutaral, CAS: 111-30-8, WE: 203-856-5
[zaw. 150 g/kg];
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 80 g/kg];
Ciecz, preparat do mycia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni i
kanister (HDPE)
podłóg. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i
sporobójcze. Produkt o ograniczonym działaniu wirusobójczym: BVDV oraz
Vaccinia Virus oraz FCV (norowirus). Przeznaczony jest do dezynfekcji
powierzchni i podłóg w restauracjach, kuchniach, sklepach, szkołach,
lotniskach, biurach, hotelach, łazienkach, szatniach, zakładach
przetwórstwa spoŵywczego oraz w szpitalach i innych obiektach słuŵby
zdrowia. Produkt moŵna stosować do powierzchni i urządzeń mających jak
i nie mających bezpośredniego kontaktu z ŵywnością. Produkt nie jest
przeznaczony do dezynfekcji narzędzi stosowanych w obszarze
medycznym.
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
kat. 1, gr. 2, kat.
1, gr. 4
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
ciecz o działaniu bakterio i grzybobójczym przeznaczona do utrzymania
kanister (HDPE);
higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu beczka (HDPE);
zwierząt, zalecana do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i
kontener (HDPE)
spłukanych czystą wodą powierzchni w oborach, chlewach
i kurnikach
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3547/08 z dnia Delladet
17.07.2008
Diversey Polska Sp. z o.o., ul.
Fabryczna 5, 00-446
Warszawa
Cheport spol. s.r.o, Lhotsko 93,
76312 Vizovice, Czechy
3548/08 z dnia ACTICIDE® LV 706
17.07.2008
THOR GmbH, Landwehrstrasse THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
1, 67346 Speyer, Niemcy
67346 Speyer, Niemcy
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki, CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2
[zaw. 70 g/kg];
ciecz, do mycia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych, urządzeń i
sprzętów w zakładach przemysłu spoŵywczego, browarnictwa i
mleczarstwa. Posiada właściwości bakteriobójcze
i grzybobójcze, przeznaczony do jednoetapowego mycia i dezynfekcji:
podłóg, ścian, wyposaŵenia, urządzeń i innych powierzchni, mających jak i
nie mających bezpośredniego kontaktu z ŵywnością.
butelka (HDPE);
kanister (HDPE);
beczka (HDPE);
kontener (HDPE)
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530- płyn przeznaczony do konserwacji konstrukcji murowanych lub materiałów beczka (HDPE);
20-1, WE: 247-761-7 [zaw. 0,27 g/100g];
budowlanych innych niŵ drewno, w celu ochrony przed grzybami
kontener IBC (HDPE)
Czwartorzędowe związki amonowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetylowe,
chlorki,
CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2 [zaw. 2,67
g/100g];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2, 4 2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 10
31.12.2024
12 miesięcy od
daty produkcji
3549/08 z dnia NOWA QUICK - DES
21.07.2008
"Werner & Mertz Polska" Sp. z Werner & Mertz GmbH,
o. o., ul. Okólna 40, 05-270
Ingelheimstrasse 1-3, D-55120
Marki
Mainz, Niemcy
Propan-2-ol, CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7
[zaw. 70 g/100g];
N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3–diamina, CAS:
2372-82-9, WE: 219-145-8 [zaw. 0,1
g/100g];
ciecz; produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (wobec
grzybów droŵdŵopodobnych), przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z ŵywnością, wyposaŵenia, pojemników,
naczyń i sprzętów kuchennych; produkt do stosowania w kuchniach,
zakładach ŵywienia zbiorowego oraz w przemyśle przetwórstwa produktów
ŵywnościowych
3554/08 z dnia Agrisan 8090
12.09.2008
"AGRIVET" ALINA KILJAŃSKA,
ANDRZEJ KILJAŃSKI - SPÓŁKA
JAWNA, ul. E. Sczanieckiej 24,
64-316 Kuślin
Tosylochloramid sodu (sól sodowa
tosylchloramidu — chloramina T),
CAS: 127-65-1 [zaw. 500 mg/100g];
proszek; produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,
worek (papier/PE);
wirusobójczym oraz bójczym
worek (propylen)
w stosunku do jaj, oocyt kokcydiów: Oesophagostomum dentatum i Ascaris
suum, przeznaczony
do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji budynków
inwentarskich
"AGRIVET" ALINA KILJAŃSKA,
ANDRZEJ KILJAŃSKI - SPÓŁKA
JAWNA, ul. E. Sczanieckiej 24, 64316 Kuślin
kanister (HDPE);
butelka z dozownikiem
(HDPE);
beczka (stal)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 4
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
24 miesiące od
daty produkcji
31.12.2024
3555/08 z dnia ACTICIDE® MKB 3
22.07.2008
THOR GmbH, Landwehrstrasse THOR GmbH, Landwehrstrasse 1,
1, 67346 Speyer, Niemcy
67346 Speyer, Niemcy
Terbutryna, CAS: 886-50-0, WE: 212-950-5 płyn, przeznaczony do konserwacji powłok, powierzchni zewnętrznych,
beczka (HDPE)
[zaw. 8 g/100g];
chroniący przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów: grzybów
pleśniowych i glonów
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530- w celu zachowania pierwotnych właściwości materiałów, przedmiotów
20-1, WE: 247-761-7 [zaw. 4,5 g/100g];
takich jak powierzchnie malowane, powierzchnie z tworzyw sztucznych
oraz do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji
Pirytionian cynku, CAS: 13463-41-7, WE: murowanych lub materiałów budowlanych innych niŵ drewno, chroniący je
236-671-3 [zaw. 4,5 g/100g];
przed szkodliwym działaniem grzybów i glonów
3556/08 z dnia SPESSO
22.07.2008
SISINVERT S.L., Pol. Ind. 2A - SISINVERT S.L., Pol. Ind. 2A Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: płyn, przeznaczony do mycia i dezynfekcji (działanie bakteriobójcze i
C/Maria Aurelia Capmany 17, C/Maria Aurelia Capmany 17, 08297 7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 6,49
grzybobójcze) podłóg
08297 Castellgali (Barcelona), Castellgali (Barcelona), Hiszpania
g/100g];
i ścian, do czyszczenia sanitariatów, płytek, powierzchni emaliowanych,
Hiszpania
toalet, kanalizacji
butelka (HDPE);
kanister (HDPE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: II Grupy: 7,
10
6 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
18 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3558/08 z dnia OMNISEPT
17.11.2008
Agro - Trade Sp. z o. o.,
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3,
63-004 Tulce
EWABO Chemikalien GmbH &
CoKG, Kolpingstrasse 4, D-49836
Wietmarschen, Niemcy
3559/08 z dnia Chlor Ekonomiczny
11.08.2008
Arch Water Products France
Arch Water Products France S.A.S., Podchloryn wapnia/Chloran(I) wapnia tabletki, preparat o działaniu bakteriobójczym przeznaczony do
S.A.S., Z.I. ouest la
Z.I. ouest la Boistardière, F-37402 , CAS: 7778-54-3, WE: 231-908-7 [zaw. 650 dezynfekcji oraz szybkiego przywrócenia zawartości aktywnego chloru w
Boistardière, F-37402 Amboise Amboise cedex, Francja
g/kg];
wodzie basenowej
cedex, Francja
3560/08 z dnia MONOSAN
11.08.2008
BURNUS Polska Sp. z o.o., ul.
Świętokrzyska 36 lok. 48, 00116 Warszawa
BurnusHychem GmbH, KarlWinnacker-Str. 22, D-36396
Steinau an der Strasse, Niemcy
Formaldehyd, CAS: 50-00-0, [zaw. 185
g/l];
płyn, preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym butelka (blacha
i prątkobójczym, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w
ocynkowana, aluminium,
pomieszczeniach hodowli, transportu i przetrzymywania zwierząt
PE, HDPE);
Glutaral (aldehyd glutarowy), CAS: 111puszka (blacha
30-8, [zaw. 250 g/l];
ocynkowana, aluminium);
beczka (blacha
ocynkowana, aluminium,
Alkil (C12-16)-chlorku
PE, HDPE);
dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC
kanister (blacha
(C12-16))
ocynkowana, aluminium,
CAS: 68424-85-1, [zaw. 25 g/l];
PE, HDPE)
puszka/wiaderko (PE);
butelka (PE)
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- proszek, środek piorąco-dezynfekujący, bakteriobójczy w tym prątkobójczy, worek (papier/PE), (PE)
186-8 [zaw. 0,108 g/kg in-situ w wodnym
grzybobójczy, wirusobójczy do urządzeń piorących, bielizny z DPS i słuŵby
roztworze produktu o stęŵeniu 7 g/l];
zdrowia
prekursory: Nadboran sodu
czterowodny, CAS: 10486-00-7, WE: 234390-0 [zaw. 160 g/kg];
N,N’-Etylenobis[N-acetylacetamid],
CAS: 10543-57-4, WE: 234-123-8 [zaw. 23
g/kg];
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 3
2 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
9 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
3561/08 z dnia MONOSAN PF
11.08.2008
BURNUS Polska Sp. z o.o., ul.
Świętokrzyska 36 lok. 48, 00116 Warszawa
BurnusHychem GmbH, KarlWinnacker-Str. 22, D-36396
Steinau an der Strasse, Niemcy
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- proszek, środek piorąco-dezynfekujący, bakteriobójczy w tym prątkobójczy, worek (Papier/PE)
186-8 [zaw. 0,164 g/kg in-situ w wodnym
grzybobójczy, wirusobójczy do urządzeń piorących, bielizny z DPS i słuŵby
roztworze produktu o stęŵeniu 7
zdrowia
g/l];prekursory:Węglan disodu, związek z
nadtlenkiem wodoru (2:3), CAS: 1563089-4, WE: 239-707-6 [zaw. 150 g/kg]; N,N’Etylenobis[N-acetylacetamid], CAS:
10543-57-4, WE: 234-123-8 [zaw. 35 g/kg];
3569/08 z dnia Chlor o przedłużonym
12.09.2008
działaniu
wielofunkcyjny 20 g
Arch Water Products France
Arch Water Products France S.A.S., Symklosen , CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8 tabletki o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do dezynfekcji wody w
S.A.S., Z.I. ouest la
Z.I. ouest la Boistardière, F-37402 [zaw. 940-960 g/kg];
basenach kąpielowych
Boistardière, F-37402 Amboise Amboise cedex, Francja
cedex, Francja
Siarczan miedzi/Siarczan(VI)
miedzi(II) , CAS: 7758-98-7, WE: 231-8476 [zaw. 10 g/kg];
puszka (PE);
wiaderko (PE)
produkt nie jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
9 miesięcy od
daty produkcji
31.12.2024
produkt jest
przeznaczony do
powszechnego
uŵytku
Kat: I Grupy: 2
3 lata od daty
produkcji
31.12.2024
3571/08 z dnia DEZYNFEKTOR
12.09.2008
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS",
Władysław Fediuk, ul. Jelenia
2,
80-336 Gdańsk
Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdroŵeniowe "IMPULS",
Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2,
80-336 Gdańsk
Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0, WE: 201- płyn; produkt o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony kanister (HDPE);
186-8 [zaw. 2,5 - 2,2 g/kg];
do mycia
butelka (HDPE)
i dezynfekcji:
Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1, WE: • pomieszczeń, urządzeń sanitarnych, a takŵe sprzętu w gospodarstwach
231-765-0 [zaw. 62-56 g/kg];
domowych i obiektach uŵyteczności publicznej;
• powierzchni, wyposaŵenia oraz urządzeń mających kontakt z ŵywnością i
środkami ŵywienia zwierząt;
• posadzek, ścian i wyposaŵenia (umywalki, kabiny prysznicowe, wanny,
muszle sedesowe, armatura) w pomieszczeniach sanitarnych w zakładach
opieki zdrowotnej.
Preparatu nie naleŵy stosować do mycia i dez