porządek posiedzenia Komisji OKiKF w czerwcu 2015

Transkrypt

porządek posiedzenia Komisji OKiKF w czerwcu 2015
Proponowany porządek posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
zwołanej na 23 czerwca 2015 r. godz. 16.00
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę, wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie,
restauracyjne
lub
roboty
budowlane
zabytkowego
kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kędzierzynie-Koźlu,
wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 1200/66.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzynie-Koźlu
upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu refundacji
kosztów
kształcenia
zawodowego
pracowników
młodocianych
(Uchwała nr XXI/271/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku).
6. Przygotowanie placówek oświatowych oraz miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3
do wakacji, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości opieki nad
dzieckiem do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym, jak i oferty szkół podstawowych i
gimnazjalnych dla uczniów pozostających na terenie miasta.
7. Przygotowanie miejskich placówek sportowych do pracy w wakacje.
Informacja przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Kędzierzynie-Koźlu.
8. Przygotowanie miejskich placówek kulturalnych do pracy w wakacje.
Informacja przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
a)
Pismo nr ZNP K-K 0760/16/15 Związku Nauczycielstwa Polskiego
dot. podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi
b)
Pismo radnego Ryszarda Masalskiego dot. budowy 6 basenów na terenie gminy
Kędzierzyn-Koźle.
10. Zakończenie obrad.

Podobne dokumenty