OFERTA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘ

Transkrypt

OFERTA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘ
OFERTA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
OFERTA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW
Dla Studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
Kod
ryzyka
Klauzula
numer
Zakres ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
25 000 zł
jeŜeli śmierć nastąpiła w następstwie postrzelenia w trakcie strzelaniny pomiędzy napastnikami i policją
SNW
Suma ubezpieczenia
1
dodatkowo 50% SU
jeŜeli śmierć nastąpiła w następstwie pogryzienia przez psa
dodatkowo 50% SU
jeŜeli śmierć w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku poniosło oboje rodziców (prawnych
opiekunów), których wszystkie dzieci są od nich finansowo zaleŜne i są poniŜej 18 roku Ŝycia
dodatkowo 50% SU
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu
komunikacyjnym
SNWK
25 000 zł
2
w przypadku śmierci w trakcie jazdy komunikacją publiczną
dodatkowo 50% SU
w przypadku zapinania pasów w samochodzie z poduszkami
dodatkowo 50% SU
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku (1% SU za 1% uszczerbku) (max SU za 100% uszczerbku)
TUSN
12
w przypadku uciąŜliwości leczenia (pobyt w szpitalu, nie stwierdzono uszczerbku)
dodatkowo 1% SU
w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji dodatkowo 75% SU
DDNP
SPN
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w.
pełny): - pobyt w szpitalu 1% SU (dieta dzienna)
Zapadnięcie Ubezpieczonego w śpiączkę w następstwie nieszczęśliwego wypadku
25 000 zł
dodatkowo75% SU
19
37
Koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych w wyniku NW
2 500 zł
2 500 zł
32 000 zł
w tym:
Leczenie ambulatoryjne
do 50% SU max 10 000zł
Leczenie szpitalne
do 50% SU max 10 000zł
Leczenie dentystyczne
do 10% SU max 500zł
Wizyty i badania lekarskie
KLN
Przewiezienie Ubezpieczonego z miejsca NW do szpitala i ze szpitala do domu
do 20% SU max 2 000zł
45
do 30% SU max 2 500zł
Nabycie środków opatrunkowych i leczniczych oraz protez zalecanych przez lekarza
do 30% SU max 2 500zł
Koszty poszukiwania i ratownictwa
do 50% SU max 2 500zł
Koszty przekfalifikowania zawodowego Ubezpieczonego na wypadek trwałej niezdolności do wykonywania
dotychczasowej pracy spowodowanej NW
do 20% SU
Koszty wypoŜyczenia, naprawy lub zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
wspierających proces leczenia NNW
do 20% SU
Koszty wypoŜyczenia, naprawy lub zakupu wózka inwalidzkiego, na wypadek inwalidztwa spowodowanego NW
do 30% SU
Koszty operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych wskutek NW
do 20% SU

Podobne dokumenty