Modyfikacja siwz z dnia 01 września 2015r. Dotyczy

Transkrypt

Modyfikacja siwz z dnia 01 września 2015r. Dotyczy
Modyfikacja siwz z dnia 01 września 2015r.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
holownika-statku pożarniczego z klasą pożarową FiFi1”
Zamawiający wyjaśnia zapis zawarty w ust. I załącznika nr 1 do siwz Oferta cenowa brzmiący:
W przypadku, gdy kwota w złożonej przez Wykonawcę ofercie, wyrażona będzie w walucie
innej niż PLN Zamawiający w celu porównania ofert dokona przeliczenia wartości tej kwoty z
walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Przez zapis „inne waluty” Zamawiający miał na myśli wyłacznie dolar amerykański oraz euro
i w takich walutach Wykonawca może podać Zamawiającemu cenę przedmiotu zamówienia.
W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapis w kolumnie 1 wiersz 4 tabeli w załączniku nr
1 do siwz poprzez dopisanie w nim waluty EUR.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku składania oferty z ceną wyrażoną w
walucie innej niż PLN Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie podać czy cena wyrażona
jest w dolarach amerykańskich czy w euro.
Przedmiotowa modyfikacja nie powoduje konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu ani
przedłużenia terminu składania ofert.

Podobne dokumenty