Uchwała Nr XXXIII/86/2012 Rady Gminy

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XXXIII/86/2012 Rady Gminy
Uchwała Nr XXXIII/86/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie : zwiększenia udziałów Gminy Kosakowo w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych „PEKO”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami )
Rada Gminy uchwala, co następuje :
§1
Wyraża się zgodę na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” w Kosakowie poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/62 o pow. 0,0193 ha obręb Kosakowo
wpisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00018437/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku o wartości 56.356,00 zł i
objęcia przez Gminę Kosakowo, 348 nowo utworzonych w wyniku zwiększenia kapitału
zakładowego udziałów o łącznej wartości 56.282,04 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Gmina Kosakowo w zasobach mienia komunalnego posiada nieruchomość położoną w
miejscowości Kosakowo przy ul. Żeromskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
nr 146/62 o pow. 193 m2.
Dla terenu działki i terenu przyległego wykonano koncepcje zagospodarowania i
przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę pawilonem usługowohandlowym. Z uwagi, iż Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO jest gminną spółką
powołaną w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu użyteczności publicznej zasadne
jest przekazanie nieruchomości w formie aportu w celu jej zagospodarowania.
Różnica wartości pomiędzy wyceną nieruchomości a łączną wartością nominalną nowo
utworzonych udziałów, w kwocie 73,96 zł jest wynikiem przeliczenia wartości nieruchomości
na niepodzielne udziały o wartości nominalnej 161,37 zł.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, do właściwości rady gminy należy określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów przez wójta.

Podobne dokumenty