t - Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Transkrypt

t - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
POMIARY WIELKOŚCI
NIEELEKTRYCZNYCH
Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Prezentacja do wykładu dla EMNS
Semestr zimowy studia niestacjonarne
Wykład nr 5
Prawo autorskie
Niniejsze materiały podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Materiał te udostępniam do celów dydaktycznych jako materiały pomocnicze
do wykładu z przedmiotu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych prowadzonego
dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
Mogą z nich również korzystać inne osoby zainteresowane tą tematyką. Do tego
celu materiały te można bez ograniczeń przeglądać, drukować i kopiować
wyłącznie w całości.
Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody autora w inny sposób i do innych
celów niż te, do których zostały udostępnione, jest zabronione.
W szczególności niedopuszczalne jest: usuwanie nazwiska autora, edytowanie
treści, kopiowanie fragmentów i wykorzystywanie w całości lub w części do
własnych publikacji.
Eligiusz Pawłowski
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
2
Uwagi dydaktyczne
Niniejsza prezentacja stanowi tylko i wyłącznie materiały pomocnicze do
wykładu z przedmiotu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych prowadzonego dla
studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
Udostępnienie studentom tej prezentacji nie zwalnia ich z konieczności
sporządzania własnych notatek z wykładów ani też nie zastępuje
samodzielnego studiowania obowiązujących podręczników.
Tym samym zawartość niniejszej prezentacji w szczególności nie może być
traktowana jako zakres materiału obowiązujący na kolokwium zaliczeniowym.
Na kolokwium obowiązujący jest zakres materiału faktycznie wyłożony
podczas wykładu oraz zawarty w odpowiadających mu fragmentach
podręczników podanych w wykazie literatury do wykładu.
Eligiusz Pawłowski
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
3
Tematyka wykładu
Międzynarodowa skala temperatur MST-90
Czujniki temperatury (generacyjne i parametryczne)
Czujniki termoelektryczne i ich układy pracy
Czujniki termorezystancyjne i ich układy pracy
Półprzewodnikowe czujniki temperatury
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
4
Skale temperatury
1724- Skala Fahrenheita oparta o temperaturę mieszaniny lodu,
wody i chlorku amonu (0oF), temperaturę mieszaniny lodu i wody
(32oF) i temperaturę ciała ludzkiego (96oF)
1742- Skala Celsjusza oparta o punkt topniejącego lodu (100oC) i
punkt wrzenia wody (0oC)
1850- Skala Celsjusza zmodyfikowana przez Strőmera: punkt
topniejącego lodu (0oC) i punkt wrzenia wody (100oC), punkt
potrójny wody ma temperaturę 0,01oC
1854- Skala Kelvina oparta o temperaturę zera bezwzględnego, w
której zanika ruch cząsteczek i punkt potrójny wody (273,16 K)
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
5
Przeliczanie skal temperatury
Przeliczanie skali Celsjusza na skalę Fahrenheita:
9
t F = 32 + tC °F
5
Przeliczanie skali Fahrenheita na skalę Celsjusza:
5
tC = ( t F − 32 ) °C
9
20°C = 68°F
10°C = 50°F
0°C = 32°F
−10°C = 14°F
−20°C = − 4°F
Przeliczanie skali Celsjusza na skalę Kelvina:
TK = tC + 273,15 K
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
6
Termometr Fahrenheita w Gdańsku
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
7
Międzynarodowa Skala Temperatur MST-90
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
8
Czujniki do pomiaru temperatury
1.Czujniki termoelektryczne, termopary (Thermocouples)
2.Czujniki termorezystancyjne (RTD Resistance Temperature
Detectors)
3.Czujniki półprzewodnikowe termistorowe
4.Czujniki półprzewodnikowe złączowe
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
9
Czujniki generacyjne i parametryczne - przypomnienie
Czujnik generacyjny (aktywny)
pobiera z obiektu energię procesu
związanego z wielkością mierzoną X i
generuje elektryczny sygnał
wyjściowy Y bez potrzeby
dodatkowego zasilania.
PWN EMNS wykład 5
Czujnik parametryczny (pasywny)
pod wpływem wielkości mierzonej X
zmienia swój określony parametr
elektryczny P, wyjściowy sygnał
elektryczny Y jest generowany
układzie pomiarowym czujnika dzięki
energii pobranej ze źródła energii
zasilającej.
dr inż. Eligiusz Pawłowski
10
Termopary – efekt Seebeka
Złącze pomiarowe
Zasada pomiaru temperatury za pomocą termopary
Problem pomiaru za pomocą termopary polega na tym, ze siła termoelektryczna
eAB powstaje nie tylko na złączu pomiarowym, ale również na każdym innym
złączu dwóch metali w całym układzie pomiarowym.
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
11
Termopary – podstawowe właściwości
Najważniejsze parametry termopar:
- czułość S w µV/oC
- zakres temperatur pracy
- błędy
- skład chemiczny, znakowanie
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
12
AWG - American Wire Gauge (Brown & Sharpe wire gauge)
- przewód z numerem AWG większym o 6 ma około dwa razy mniejszą średnicę, a więc 4 razy mniejszy przekrój
(np. 6 AWG jest 2 razy grubszy niż 12 AWG);
- przewód z numerem AWG większym o 3 ma około dwa razy mniejszy przekrój, czyli może przewodzić 2 razy
mniejszy prąd (czyli np. przewód 15 AWG można zastąpić dwoma przewodami 18 AWG połączonymi
równolegle);
- przewód z numerem AWG większym o 10 ma około 10 razy mniejszy przekrój.
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
13
Charakterystyki przetwarzania termopar
Największe napięcia
Najtańsze, najpopularniejsze
Najlepsza liniowość
Najwyższe temperatury
Wniosek: nie ma jednego,
najlepszego rozwiązania!
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
14
Nieliniowości termopar
Największa czułość
Najlepsza liniowość
Najwyższe temperatury,
najmniejsze czułości
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
15
Termopara – problem temperatury wolnych końców
Dołączenie woltomierza tworzy dodatkowe dwa złącza (dla Cu-Const)
Wynik pomiaru jest zależny od różnicy temperatur złącz J1 i J2 !!!
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
16
Rozwiązanie problemu temperatury wolnych końców
Umieszczenie wolnych końców w mieszaninie lodu z wodą (Ice Batch)
Dla innej termopary (Fe-Const.) powstają kolejne dwa złącza
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
17
Zastosowanie bloku isotermicznego
Umieszczenie dodatkowych złącz J3, J4 w bloku isotermicznym
Eliminacja mieszaniny wody z lodem
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
18
Zastosowanie prawa trzeciego metalu
Prawo trzeciego metalu
albo stabilizujemy tref
albo mierzymy tref
Ostateczny układ pomiarowy termopary z blokiem isotermicznym
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
19
Kompensacja temperatury wolnych końców termopary
Puszka
kompensacyjna
Zasada kompensacji mostkiem niezrównoważonym i układem elektronicznym
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
20
Problem temperatury wolnych końców - podsumowanie
Rozwiązywanie problemu temperatury wolnych końców:
-Umieszczenie w mieszaninie wody z lodem (0oC),
-Umieszczenie w termostacie i stabilnej znanej temperaturze i
odjęcie stałej wartości od wyniku pomiaru,
-j.w. modyfikacja: zakopanie w ziemi poniżej granicy
zamarzania,
-Umieszczenie w temperaturze otoczenia, pomiar temperatury
otoczenia i odjęcie od wyniku pomiaru,
-Zastosowanie kompensacji temperatury wolnych końców
(puszki kompensacyjnej lub podobnego rozwiązania)
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
21
Przewody kompensacyjne
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
22
Praktyczne parametry termopar – zakres pracy
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
23
Praktyczne parametry termopar – błędy
Dla niskich temperatur błąd w stopniach oC
Dla wysokich temperatur błąd w procentach %
Przerwa po pierwszej godzinie wykładu !!!
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
24
Praktyczne parametry termopar – szybkość odpowiedzi
Pr
aw
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
ie
50
00
ra
zy
w
ięk
sz
a
25
Parametry termopar - podsumowanie
-zakres temperatur pracy od –100oC do +1800oC, specjalne
wykonania do +2320oC
-błędy pomiaru temperatury od 0,25% do 0,75% w zakresie
temperatur ok. 300oC ... 1700oC oraz do 2,5oC w zakresie
temperatur od –40oC do +300oC
-czas odpowiedzi T0,9 w zakresie od 0,06s (uziemiona spoina, w
wodzie 0,2m/s) do 290s (spoina izolowana, w powietrzu 2m/s)
Sygnał wyjściowy maksymalnie do ok. 75mV (termopara typu E
chromel-konstantan w temperaturze 1000oC)
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
26
Zakłócenia w układzie pomiarowym termopary
Przykład -Powstawanie zakłóceń podczas pracy pieca łukowego
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
27
Czujniki termorezystancyjne - przykładowe konstrukcje
Rozwiązania konstrukcyjne czujnika Pt100
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
28
Czujniki Pt100 - przykładowe konstrukcje
drutowe ceramiczne
cienkowarstwowe
drutowe szklane
PWN EMNS wykład 5
W plastikowej obudowie
dr inż. Eligiusz Pawłowski
cienkowarstwowe
29
Czujnik Pt100 w wykonaniu przemysłowym
Wkład czujnika Pt100 w wykonaniu przemysłowym
Obudowa w wykonaniu przemysłowym
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
30
Metale stosowane w czujnikach termorezystancyjnych
Platyna jest najlepsza,
ale bardzo droga!
Nikiel ma dużą czułość,
ale jest silnie nieliniowy
Miedź jest tania, ale
ma słabe parametry
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
31
Charakterystyka czujnika platynowego Pt100
PN-EN 60751+A2
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
32
Charakterystyka czujnika platynowego Pt100
Linia prosta o nachyleniu
38,5Ω
Ω/100oC
Wielomian drugiego
stopnia (parabola)
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
33
Charakterystyka czujnika platynowego Pt100
PN-EN 60751+A2
∆t = 0,15°C + 0,2% ⋅ t
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
34
Problem pomiarowy - rezystancja przewodów
R=2,5Ω
Ω
R=2,5Ω
Ω
Pętla 100m (2x100mb) przewodu Cu 1mm ma rezystancję ok. 5Ω
Ω
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
35
Problem pomiarowy - rezystancja przewodów
R=2,5Ω
Ω
R=2,5Ω
Ω
200m przewodu (Cu 1mm) ma rezystancję ok. 5Ω
Ω
Czułość czujnika Pt100:
R100 − R0 138,5 Ω − 100 Ω
Ω
Ω
S=
=
= 0,385
≈ 0,4
100°C
100°C
°C
°C
Błąd od rezystancji przewodów 2 x 100mb (∆R=4,56Ω):
∆R
4,56 Ω
∆t =
=
= 11,8°C
Ω
S
0,385
°C
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
!!!
36
Układy pracy czujnika termorezystancyjnego
Tylko przy krótkich grubych przewodach
Układ czteroprzewodowy
PWN EMNS wykład 5
Układy
dr inż. Eligiusz Pawłowski
mostkowe 2 i 3 przewodowe
37
Układ pracy czujnika termorezystancyjnego 3-przewodowy
Dwa źródła prądowe
połączenie 3 przewodowe
Kompensacja wpływu rezystancji linii RL w układzie 3-przewdowym
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
38
Parametry Pt100 - podsumowanie
-zakres temperatur pracy od –200oC do +850oC
-błędy pomiaru temperatury 0,15oC +0,2% dla klasy A czujników
-czas odpowiedzi podobne jak dla termopary (takie same
obudowy)
Sygnał wyjściowy ok. 0,385 Ω/ oC w zakresie od 0oC do 100oC,
charakterystyka nieliniowa aproksymowana wielomianem
trzeciego (dla t < 0oC) lub drugiego (dla t > 0oC) rzędu
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
39
Czujnik termistorowy NTC - charakterystyka
RT = R0 e
B
T −T0
Rezystancja początkowa termistorów
podawana jest typowo dla 25oC
Charakterystyka NTC – duża czułość, silna nieliniowość
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
40
Czujniki termistorowe NTC muRata
Rezystancja początkowa
dla 25oC
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r44e.pdf
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
41
Parametry czujników termistorowych NTC muRata
Rezystancja początkowa dla 25oC
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
42
Czujniki półprzewodnikowe jedno- i dwu- złączowe
Układy pracy czujników jedno- i dwu- złączowych
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
43
Czujniki półprzewodnikowe złączowe analogowe
Układy pracy czujników złączowych
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
44
Czujnik półprzewodnikowe złączowy LM75 cyfrowy
Schemat blokowy scalonego czujnika złączowego LM75
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
45
Podsumowanie
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
46
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PWN EMNS wykład 5
dr inż. Eligiusz Pawłowski
47