science point

Transkrypt

science point
Chcesz otrzymaæ nawet 36 500,00 PLN
na za³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej?
Zg³oœ siê do projektu: Business Point!
Co oferuje projekt?
x
x
x
x
x
szkolenia
dotacja inwestycyjna do 23.000 PLN
wsparcie pomostowe finansowe do 13.500 PLN
wsparcie pomostowe specjalistyczne
Forum Wymiany Doœwiadczeñ
BIURO PROJEKTU:
Fundacja Science Point
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Bia³ystok
Tel.: 607 -645-779 lub 85 732 01 22
Mail: [email protected]
www.sciencepoint.pl
PARTNERZY:
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Podobne dokumenty