pełnomocnictwo

Transkrypt

pełnomocnictwo
PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa i numer dokumentu tożsamości, pesel)
zwany/a dalej Mocodawcą,
udzielam pełnomocnictwa dla
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa i numer dokumentu tożsamości, pesel)
zwany/a dalej Pełnomocnikiem
§1
Mocodawca daje umocowanie Pełnomocnikowi do dokonania w imieniu i na rzecz Mocodawcy następujących
czynności:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§2
Pełnomocnik ma prawo/nie ma prawa* ustanawiać dla Mocodawcy innych Pełnomocników.
§3
Niniejsze pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie.
………………………………………………………
Miejscowość, data i podpis Mocodawcy
* Niepotrzebne skreślić
Dokument pobrany ze strony www.lexpublica.pl
+48 508 805 801,+48 22 390 92 52, [email protected]
Zdaniem wielu najskuteczniejsza pomoc i ochrona prawna.

Podobne dokumenty