Revio 300

Transkrypt

Revio 300
Miesiêcznik Notariatu Polskiego
REJENT
Rok 26
Nr 4(300)
Kwiecieñ 2016
Spis treœci
Artyku³y
Grzegorz M a t u s i k
Status prawny zarz¹dcy i kuratora ustanowionego
na podstawie art. 102 k.r.o. ...................................................... 9
Karol O r s z y ñ s k i
Zapis zwyk³y alternatywny ...................................................... 35
Adam S o b o t a
Nasciturus jako strona postêpowania cywilnego .................... 52
Krzysztof P. S o k o ³ o w s k i
Nabycie nieruchomoœci przez Skarb Pañstwa
na podstawie art. 713 Kodeksu Napoleona ............................. 62
Krzysztof Z a g r o b e l n y
Uwagi o przenoszeniu praw z umowy przedwstêpnej ........... 105
Glosa
Joanna K i s i e l i ñ s k a
Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego
z 29.04.2015 r., IV CSK 459/14 ............................................. 123
3
Polemiki i refleksje
Wojciech K w i a t k o w s k i
OdpowiedŸ na tekst Paw³a Czubika zamieszczony
w nr. 9 „Rejenta” z 2015 r., a dotycz¹cy artyku³ów
opublikowanych przeze mnie w tym¿e periodyku
w nr. 6 i 7 ................................................................................ 131
Aktualnoœci .............................................................................. 145
Podatki i op³ata skarbowa ................................................... 158
Przegl¹d orzecznictwa .......................................................... 172
Przegl¹d prawodawstwa ...................................................... 181
4
Monthly Magazine of the Polish Notariate
REJENT (Notary)
26th Year of Publicatio
No 4(300)
April 2016
Table of contents
Articles
Grzegorz M a t u s i k
Legal status of the administrator and the guardian
appointed pursuant to Art. 102 of the Family
and Guardianship Code ............................................................ 9
Karol O r s z y ñ s k i
An alternative ordinary legacy ................................................ 35
Adam S o b o t a
Nasciturs as a litigant in civil proceedings ............................ 52
Krzysztof P. S o k o ³ o w s k i
The Acquisition of Real Property by the State Based
on the Art. 713 of the Napoleonic Code .................................. 62
Krzysztof Z a g r o b e l n y
Remarks on the transfer of rights from a preliminary
agreement ............................................................................... 105
Gloss
Joanna K i s i e l i ñ s k a
Gloss to the judgment of the Supreme Court
of 29.04.2015, IV CSK 459/14 ............................................... 123
5
Polemics and reflections
Wojciech K w i a t k o w s k i
A response to the article by Pawe³ Czubik published
in „Rejent”, 2015, issue no. 9, which concerned the articles
published by me in this journal in issue no. 6 and 7 ........... 131
News ........................................................................................... 145
Taxes and stamp duties ......................................................... 158
Review of jurisdiction ........................................................... 172
Review of legislation .............................................................. 181
6
Monatszeitschrift des Polnischen Notariats
REJENT (Notar)
26. Jahrgang
Nr. 4(300)
April 2016
Inhaltsverzeichnis
Artikel
Grzegorz M a t u s i k
Der Rechtsstatus des Verwalters und des Pflegers,
der aufgrund Art. 102 des Familien -und Fürsorgegesetzbuches bestellt wird .................................................................. 9
Karol O r s z y ñ s k i
Das einfache Alternativvermächtnis ....................................... 35
Adam S o b o t a
Nasciturus als Partei im Zivilverfahren ................................. 52
Krzysztof P. S o k o ³ o w s k i
Der Eigentumserwerb durch den Fiskus
nach Art. 713 Code Napoléon .................................................. 62
Krzysztof Z a g r o b e l n y
Bemerkungen zu Rechtsübertragung
vom Vorkaufsvertrag .............................................................. 105
Glosse
Joanna K i s i e l i ñ s k a
Glosse zum Urteil des Obersten Gerichts
vom 29.04.2015., IV CSK 459/14 .......................................... 123
7
Polemiken und Reflexionen
Wojciech K w i a t k o w s k i
Antwort zum Text von Pawel Czubik in „Rejent“ Nr. 9
von 2015 über meine Artikel in „Rejent“ Nr. 6 und 7 ........... 131
Aktuelles ................................................................................... 145
Steuern und Gebühren ........................................................... 158
Übersicht der Rechtsprechung ............................................ 172
Übersicht des Rechtswesens ................................................ 181
8