www.lebork.pl - Wakacje 2014

Transkrypt

www.lebork.pl - Wakacje 2014
www.lebork.pl
Wakacje 2014
Burmistrz miasta Lęborka ogłasza II otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynek dzieci i
młodzieży pn.: ”Wakacje - 2014".
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
1. Rodzaj zadania: organizowanie dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych z terenu miasta
Lęborka wypoczynku letniego.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – do łącznej kwoty 30.000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej miasta Lęborka: www.bip.um.lebork.pl
4. Termin realizacji zadania: sierpień 2014 r.
5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „WAKACJE 2014 – konkurs” w terminie do dnia
29.07.2014 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny
15.00. Wzór oferty z zakresu realizacji zadania oraz wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej
miasta Lęborka.
6. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu
terminu ich składania.
7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2
pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:
rok 2013 – 30.000 zł
rok 2014 – 0 zł
Lista załączników:
1. Specyfikacja II konkursu - "Wakacje 2014"
2. Wzór oferty
3. Wzór sprawozdania
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)