Podstawy funkcjonowania PPS i PIK

Transkrypt

Podstawy funkcjonowania PPS i PIK
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
Lubelskim prowadzi poradnictwo specjalistyczne oraz działania w zakresie interwencji kryzysowej.
Od marca 2005r., w strukturach PCPR, funkcjonują: Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkt
Interwencji Kryzysowej.
PPS i PIK oferują:
•
wsparcie rodziny w jej
prawidłowym
funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego
i środowiska lokalnego;
•
wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych;
•
pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych;
•
udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, wykazującym potrzebę wsparcia,
wielozakresowej pomocy doradczej oraz w aktywnym uczeniu się umiejętności zaradczych.
PPS i PIK prowadzą działania doradcze, interwencyjne oraz informacyjne. Dysponują
równieŜ potencjałem w zakresie działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych. W PPS i PIK
dyŜurują: prawnik, psycholog i pracownik socjalny.
Pomoc PPS i PIK udzielana jest przez zatrudnionych specjalistów w bezpośrednim kontakcie
z klientem – głównie w siedzibie PCPR, gdy zachodzi potrzeba – równieŜ w rozmowie telefonicznej.
PPS i PIK oferują pomoc bezpłatnie, bez konieczności uprzedniego rejestrowania się,
z zachowaniem prawa klientów do ochrony danych osobowych, a takŜe – na Ŝyczenie klienta –
anonimowości.
Według art. 46 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.),
w zakres
poradnictwa
specjalistycznego
wchodzą
w
szczególności:
poradnictwo
prawne,
psychologiczne i rodzinne, z których dwa ostatnie realizują równieŜ zadania terapeutyczne.
Do zadań Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim naleŜy
udzielanie rodzinie i poszczególnym jej członkom wielozakresowego poradnictwa rodzinnego:
prawnego, psychologicznego, socjalnego.
Art. 47 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.),
określa,
iŜ
w
ramach
interwencji
kryzysowej
udziela
się
w
szczególności
poradnictwa
specjalistycznego oraz schronienia przez całą dobę, by zapobiegać występowaniu lub pogłębianiu się
dysfunkcji.
Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej w PCPR w Opolu Lubelskim to:
•
udzielanie wsparcia: emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom
znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
•
pokierowanie do odpowiednich instytucji i placówek pomocowych,
•
podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez osobę i rodzinę dotkniętą
kryzysem zdolności do samodzielnego jego rozwiązania.
Opracowała: Agnieszka Szkutnicka
1