ogłoszenie o przetargu

Transkrypt

ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie, dnia 05 październik 2009r
Nr spr.: DPS.III/K-g/2/1011/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
ogłasza
IV przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaŜ samochodu cięŜarowego marki KIA rok
produkcji 2000, nr silnika J2 257232, nr identyfikacyjny (nr podwozia) KNETB
2812YK506155, nr rejestracyjny LTM W086.
Cena wywoławcza – 5.500,-zł
Przetarg odbędzie się dnia w siedzibie Domu Pomocy społecznej w Tyszowcach – w
kawiarni, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce w dniu 12 października 2009 roku o godzinie
10.00
Warunkiem udziału w przetargu jest złoŜenie przed licytacją wypełnionego
kwestionariusza zgłoszeniowego (do pobrania w sekretariacie Domu Pomocy
Społecznej), złoŜenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanej ruchomości tj. 550,-zł. kasie Domu Pomocy Społecznej w
Tyszowcach - w terminie do dnia 12 października 2009 roku do godz. 9.30.
Dowód wpłaty naleŜy dołączyć do składanej oferty.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Domu Pomocy Społecznej w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przedmiot sprzedaŜy moŜna oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
BliŜszych informacji moŜna uzyskać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
lub telefonicznie pod nr tel. 084 6619277 w. 15.
Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków
przetargu oraz uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny.
DYREKTOR
/-/ mgr Stanisława Wojciechowska
Art. 92.2 - na stronie internetowej dnia 2009-10-05
- w swojej siedzibie dnia 2009-10-05.
data: 2009-10-05 godz. 14:14
http://www.dps-tyszowce.pl/przetargi/uploads/download/ogloszenie4sam.pdf

Podobne dokumenty