stypendia 2007-2011

Transkrypt

stypendia 2007-2011
Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych
w Nowym Targu w latach 2007-2011
Wykres 1. Stypendia szkolne w latach 2007-2011
397
400
370
350
286
300
275
272
272
253
252
250
200
liczba wniosków
liczba przyznanych stypendiów
150
100
50
0
rok szkolny
2007/2008
rok szkolny
2008/2009
rok szkolny
2009/2010
rok szkolny
2010/2011
Wykres 2. Wydatki – stypendia szkolne w latach 2007-2011
156 904
160 000 zł
145 196
136 278
140 000 zł
125 126
120 000 zł
130 230
127 825
122 039
106 822
100 000 zł
80 000 zł
wydatki ogółem
w tym z pozyskanej dotacji
60 000 zł
40 000 zł
20 000 zł
0 zł
rok szkolny
2007/2008
rok szkolny
2008/2009
rok szkolny
2009/2010
rok szkolny
2010/2011
Liczba wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w skali roku szkolnego uległa
obniżeniu i kształtuje się na poziomie 272 wniosków w roku szkolnym. W większości
wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mają swoje uzasadnienie, wynikają z trudnej
sytuacji rodzinnej uczniów (92%). Najwyższe wydatki związane z refundacją pomocy
dydaktycznych w ramach stypendium szkolnego, nastąpiły w roku szkolnym 2007/2008
i były przede wszystkim wynikiem dużo większej niż w latach następnych liczby
przyznanych stypendiów. Wzrost wydatków budżetu miasta zaobserwowany w roku
szkolnym 2010/2011 wynika z ustawowej zmiany stawek miesięcznych stypendiów
szkolnych przy zbliżonej w stosunku do lat poprzednich liczbie przyznanych stypendiów
szkolnych.
Wydatki na stypendia szkolne finansowane są z dochodów własnych miasta oraz
dotacji pozyskanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Udział dotacji
w ogólnych wydatkach związanych ze stypendiami szkolnymi na poziomie 80%.
Opracował:
mgr Katarzyna Trzcińska
Nowy Targ, 2011-06-07

Podobne dokumenty