N%ytgfrfd"4

Transkrypt

N%ytgfrfd"4
N%ytgfrfd"4
Ur?4d Gminy IJqbe Wicli(r-
Urzqd Gminy Dgbe Wielkie
Od:
BIURO TERENOWE ZOSP RP w Siedlcach
Vtfyslano: 17 kwietnia 2015
I
14:34
Do:
W6jt Wodynie; W6jt Laskazew; W6jt Huszl
Zelech6w-Tomasze j UMiG Zelech6w; UMiG
Grodzki; UM|G Kos6w Lackii UM Sulej6wek; UM Sokol6w R Ambroziak; UM Sokot6w; UM
Mirisk Maz; UM Lochow; UM t-askarzew; UM Kaluszyn; UM Kaluszyn-z burmistza; UM
Halin6w; UM Garwolin; UG Zbuczyn Ginter; UG Zbuczyn - W Kubak; UG Zbuczyn; UG
Wodynie - J. Majek; UG Wodynie; UG \Msniew; UG Wilga - Marszalek; UG Wlga - |
Wqgzynek; UG Wilga; UG Wierzbno -G.Lukasiak; UG Wezbno; UG Trojan6w; UG
Suchozebry-Wiezbick; UG Suchozebry; UG Stoczek (ZPl); UG Stoczek; UG Stoczek; UG
Sterdyn; UG Stanislaw6w; UG Stanislaw6w; UG Soko.l6w; UG Sokolow; UG Sobolew LRoslaniec; UG Sobolew; UG Sk6zec - Mlynarczyk: UG Sk6rzec; UG Siennica; UG Siedlce K. Czesnik; UG Siedlce; UG Sarnaki -A. Jgrdzejuk; UG Sarnaki; UG Sadowne; UG Sabnie A. lwaniuk; UG Sabnie; UG Repki; UG Pzesmyki; UG Pzesmyki; UG Przesmyki; UG
Plater6w - Tomek; UG Plater6w; UG Pilawa-Beata Calka; UG Pilawa - Beata Calka; UG
Parys6w; UG Paprotnia; UG Olszanka; UG Mrozy - R. Kublik; UG Mrozy; UG Mordyi UG
Mokobody; UG Mokobody; UG Minsk Mazowiecki - T; UG Miisk Mazowiecki; UG Mi6sk; UG
l\iliedzna; UG Miedzna; UG Miastk6w Koscielny; UG Miastkow KoScielny; UG Maciejowice;
UG Maciejowice; UG Maciejowice; UG t-askazew - Paziewski; UG Liw; UG LatowiczBor6wek; UG Koturi - Jarek; UG Kotun - Chojecka; UG Koturl; UG Korytnica - J Kaim; UG
Korytnica; UG Kornica; UG Kornica; UG Korczew; UG Korczew; UG Jakub6w - J Podsiadly;
UG Jakub6w; UG Jakub6w; UG Jablonna - E. Dorczuk; UG Jablonna; UG Grebk6w; UG
G6zno; UG G6zno; UG Garwolin Dariu Mucha; UG Garwolin; UG Domanice; UG Dobre -A
Kalinowska; UG Dobre; UG'DQbe Wielkie; UG Ceran6w; UG Cegl6w; UG Borowie; UG
Bielany - R. Karcz; UG Bielany
Temat:
Informacje o obozie MDP
'
Zalqczniki:, Pismow w sprawie obozu MDP.doc
W zalaczeniu pzesylam informacje dotyczEce obozu dla dow6dc6w MDP organizowanego w tym roku pzez
nasze biuro.
W przypadku pytaf prosze o kontakt.
pozdrawtam
Pawet JastrzQbski
Biuro Terenowe ZOSP RP
Czerwonego Ktzyaa 45
08-1 10 Sledlce
tel. 25 632 83 01
trrzostf
20t5-04-20
wiadomoii zostala sprawdzona na obecnoii wirus6w przez oprogramowanie
antvwirusowe Avast.
www.avast.com
Ta
Ochotnicze Straie Poiarne
z
mfodzieiowymi druiynami poiarniczymi
Biuro Terenowe ZwiEzku osP RP
w
siedlcach informuje,
ie w
bie2qcym roru
MDP w Jarosfawcu nad Morzem
organizuje ob6z szkoleniowo-wypoczynkowy dla dow6dc6w
Battyckim, w
terminie 3-16 sierpnia'
plac6wce mo2na uzyskad
informacje o
na
stronie
internetowej
www.barka f .iaroslawiec.Pl
Planowana odplatnoS6 uczestnik6w bqdzie wynosila ok' 800
zl'
Jeili wypoczynek
Rolnik6w' to koszt mfodzie2y'
dofinansuje Fundusz Skiadkowy Ubezpieczenia Spotecznego
i ma uregulowane skfadki
kt6rej przynajmniej jedno z rodzic6w'jest ubezpieczone w KRUS
mo2e wynie56 ok. 300
zf
.
(wprowadzona do Systemu OSP) do
Bardzo proszq, aby OSP, przy kt6rej dziala MDP
ilu czlonk6w planuje wystai na
dnia 30.04 br. przestala maitem do naszego biura informacjq
z KRUS'
ob6z oraz ile os6b moie byi objqtych dofinansowaniem
jeden turnus mo2e okazad sie' 2e nie
Z uwagi na to, ze w tym roku organizujemy
wszystkie zgloszone osoby bqdq zakwalifikowane'
D yrektor B i u ra Teren ow ego
O
ddzi at u V{oi ew 5 dzki ego Zw i qzku
OSP RP w Siedlcach
Stefan Todorski