„Dostawę na koszt wykonawcy oleju opa łowego lekkiego dla

Transkrypt

„Dostawę na koszt wykonawcy oleju opa łowego lekkiego dla
OGŁOSZENIE
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
„Dostawę na koszt wykonawcy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Prokuratury
Okręgowej w Zamościu”
1. Nazwa i adres Zamawiaj
Zamawiającego:
amawiaj cego:
Prokuratura Okręgowa w Zamościu
Ul. Szczebrzeska 47
22 – 400 Zamość
2. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyraŜonej w złotych
równowartości 60 000 euro.
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie
b dzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.pozamosc.internetdsl.pl
4. Określenie
Okre lenie przedmiotu oraz wielkości
wielko ci zamówienia lub zakresu zamówienia,
z podaniem informacji o moŜliwo
mo liwości
liwo ci składania
sk adania ofert częściowych:
cz ciowych:
Wspólny słownik zamówień (CPV): 23122100-9
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego
wymogi jakościowe normy PN-C-96024 w ilości 15 000 litrów dla Prokuratury Okręgowej
w Zamościu o następujących parametrach:
Lp.
Nazwa parametru
Jednostka
miary
Norma
1
Gęstość w temperaturze 15 oC
g/cm3
Max. 0,86
2
Wartość opałowa
Mj/kg
Min. 42,6
3
Temperatura zapłonu
oC
Min. 56
4
Lepkość kinematyczna w 20 oC
mm2/s
Max. 6
5
Skład frakcyjny:
- do temperatury 250 oC destyluje
- do temperatury 350 oC destyluje
%v/v
%v/v
Max. 65
Min. 85
6
Temperatura płynięcia
oC
Max. -20
7
Pozostałość po koksowaniu z 10%
pozostałości destylacyjnej
% m/m
Max. 0,3
8
Zawartość siarki
% m/m
Max. 0,2
9
Zawartość wody
mg/kg
Max. 200
10
Zawartość zanieczyszczeń stałych
mg/kg
Max. 24
11
Pozostałość po spopieleniu
mg/litr
Max. 0,01
•
Zamawiający kaŜdorazowo określać będzie ilość zakupionego oleju opałowego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego w ciągu 3 dni od
momentu zgłoszenia telefonicznego lub faksem własnym transportem na adres
Zamawiającego.
•
Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe w przypadku niezrealizowania całości dostawy przez
czas trwania umowy Wykonawca nie będzie występował z roszczeniami dotyczącymi
realizacji umowy.
•
Wykonawca dołączy atest na olej opałowy przy kaŜdej dostawie.
•
Wykonawca dołączy aktualny na ostatni dzień roboczy kaŜdego miesiąca cennik
dostawcy (producenta) przy kaŜdej dostawie. Cennik musi być potwierdzony za
zgodność z oryginałem.
•
Cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie obowiązuje przez 30 dni od zawarcia
umowy.
•
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
6. Opis warunków udziału
udzia u w postępowaniu
post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania
spe niania tych warunków:
O zamówienie publiczne moŜe się ubiegać dostawca, który:
spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana w systemie
„spełnia / nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w ROZDZIALE IV SIWZ.
7. Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.
9. Miejsce i termin składania
sk adania ofert:
Ofertę moŜna złoŜyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej
47, pokój nr 22 w terminie do dnia 7 listopada 2006 r., do godz. 1000.
10. Termin związania
zwi zania ofertą:
ofert :
30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy
12. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będ
b dą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dotycz ce
dynamicznego systemu
systemu zakupów:
zakupów:
Nie dotyczy
13. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
b dzie
prowadzona aukcja elektroniczna:
Nie dotyczy.
Zatwierdzam, 30.10.2006 r.
Prokurator Okręgowy
Marek Grodzki
_______________________
(podpis Zamawiającego)