Zwiększenie zdolności instytucjonalnej podmiotów w systemie

Transkrypt

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej podmiotów w systemie
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej
podmiotów w systemie realizacji
polityki regionalnej
Andrzej Porawski
ZMP
Rzeszów, 14 września 2016
Perspektywa SOR
Działania SOR wprost dotyczące miast (1)
• Cel szczegółowy II – „Rozwój społecznie i terytorialnie
zrównoważony”, w tym obszar „Rozwój terytorialnie
zrównoważony”, a w jego ramach kierunki interwencji:
3. Rozwój miast – wsparcie horyzontalne.
4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego
aglomeracji.
5. Aktywizacja zasobów i potencjałów miast średnich,
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
a także:
Działania SOR wprost dotyczące miast (2)
6. Rozwój obszarów wiejskich – wsparcie horyzontalne,
a w tym: „wspomaganie rozwoju małych miast i centrów
gminnych jako lokalnych ośrodków wzrostu”.
7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarcze, a w tym: „wzmacnianie
powiązań i współpracy z miastami na obszarach będących w zasięgu oddziaływania funkcjonalnego miast”.
8. Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją – „grupa obszarów wiejskich i połączonych z nimi
funkcjonalnie mniejszych miast, w tym obszarów popegeerowskich położonych z dala od dużych ośrodków
miejskich lub na styku granic województw”.
Wpływ samorządów na realizację SOR
• Planowanie rozwoju, ogólne i sektorowe.
• Planowanie przestrzenne:
- wymiar terytorialny, a nie administracyjny,
- odwzorowanie terytorialne planów rozwoju.
• Inwestycje lokalne i regionalne:
- skala (ok. 40 mld rocznie, w tym 79 % miasta i gminy),
- kierunki (rozwój infrastruktury lokalnej i regionalnej).
• Polityka społeczna – gminne i powiatowe strategie
rozwiązywania problemów społecznych.
Główne wyzwania
• Konieczność zintegrowanego planowania rozwoju
w dłuższej perspektywie
• Konieczność podejmowania działań w obszarach
funkcjonalnych, a nie w granicach administracyjnych
• Konieczność współdziałania gmin, powiatów i regionów
• Konieczność współdziałania z sektorami niepublicznymi
Najważniejsze ograniczenia
• Brak kadr przygotowanych do sprostania tym
wyzwaniom
• Brak kultury współdziałania
• Brak rozwiązań prawnych, ułatwiających
współdziałanie
Rekomendacje (1)
• Zintegrowany krajowy program kształcenia kadr:
- zintegrowane zarzadzanie (planowanie i zarządzanie
strategiczne, wymiar przestrzenny, wymiar finansowy),
- współpraca podmiotów 3 sektorów,
- partycypacja społeczna, komunikacja społeczna, transparentność działania, udostępnianie informacji publ.,
- rewitalizacja jako narzędzie polityki rozwoju,
- aktywne gospodarowanie majątkiem,
- wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rekomendacje (2)
• Zmiany legislacyjne:
- Uelastycznienie rozwiązań instytucjonalnych (wspólne
„CUWy terytorialne”);
- Wprowadzenie nowych rozwiązań instytucjonalnych
(zespoły współpracy terytorialnej albo pro-rozwojowe
związki komunalne w OF; konsorcja dla rozwoju);
- Wprowadzenie nowych rozwiązań merytorycznych:
o ramowe studium przestrzenne (kierunki rozwoju),
powiązane ze strategią rozwoju OF,
o wspólna strategia rozwiązywania problemów społ. OF,
o wspólne plany transportowo-drogowe OF;
o wspólne analizy potrzeb rynku pracy OF;

Podobne dokumenty