dr Marian Maciejewski - Filologia polska UAM w Kaliszu

Transkrypt

dr Marian Maciejewski - Filologia polska UAM w Kaliszu
Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Pracownia Komunikacji Medialnej w Kaliszu
zaprasza na spotkanie
Wszechobecna manipulacja.
Czy w pracy dziennikarskiej
mo na si jej ustrzec?
które poprowadzi
dr Marian Maciejewski
3 grudnia (wtorek)
sala B-207 WP-A UAM
godzina 10.00
Projekt POKL04.01.01-00-029/09 „Dostosowanie modelu kszta cenia studentów filologii polskiej do wyzwa wspó czesnego rynku pracy
(ze szczególnym uwzgl dnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych)” .

Podobne dokumenty