Ramowy plan nauczania

Transkrypt

Ramowy plan nauczania
Zarządzanie strategią rolniczą (studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)
Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków, którzy prowadzą lub
zamierzają prowadzić działalność rolniczą, jak również chcący podjąć pracę w instytucjach, urzędach i
organizacjach zajmujących się problematyką rolnictwa.
Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy
oraz ukształtowanie umiejętności związanych z ekonomiką rolnictwa, organizacją i technologią produkcji rolnej,
marketingiem usług i artykułów rolnych oraz rachunkowości rolniczej i agrobiznesu. W efekcie absolwenci
studiów nabędą kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Studia trwają dwa semestry, a ich program realizowany jest podczas 265 godz. zajęć dydaktycznych
w formie niestacjonarnej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów
i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny
z przygotowanego w ramach seminarium projektu (np. biznes plan wybranej działalności rolniczej). Zajęcia
odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (ok. 40% z wykorzystaniem technik
kształcenia na odległość).
Ramowy plan nauczania
Lp.
Nazwa przedmiotu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Podstawy wiedzy o rolnictwie
Gleboznawstwo
Elementy mikroekonomii i makroekonomii w rolnictwie
Ekonomika i zarządzanie produkcją w rolnictwie
Organizacja gospodarstw rolnych
Marketing usług i artykułów rolnych
Podstawy agrobiznesu
Agroturystyka
Technika rolnicza
Rachunkowość rolnicza
Ochrona roślin i zwierząt
Informatyka w agrobiznesie
Polityka rolna w Unii Europejskiej. Pozyskiwanie funduszy
Agrobiotechnologie
Ekologia a rolnictwo
Seminarium - projekt końcowy
Razem
Liczba godzin
zajęć
teoretycznych
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
10
5
5
125
Liczba godzin
zajęć
praktycznych
5
5
5
10
20
20
5
5
5
5
5
10
10
5
5
20
140
Liczba
punktów
ECTS
4
2
4
4
5
5
4
4
4
4
2
4
4
2
2
6
60
Koszty kształcenia:
W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne: 1 450,00 zł za semestr, w
sytuacji gdy grupa będzie liczyła co najmniej 30 osób + wpisowe 100,00 zł. W przypadku wpłaty czesnego
w większej liczbie rat niż dwie w semestrze koszt studiów wzrasta o 100,00 zł za semestr.

Podobne dokumenty