regulamin

Transkrypt

regulamin
Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki
z dnia 08 grudnia 2011 roku
GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A.
REGULAMIN
RUCHU OSOBOWEGO, POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ORAZ SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE GCT S. A.
GDYNIA, grudzień 2011
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
Wprowadzenie
Procedury wjazdu i wyjazdu pojazdów z terenu terminalu.
Zasady ruchu pojazdów na terenie terminalu
Zasady ruchu pieszego na terenie terminalu
Postanowienia końcowe
2
2
4
5
5
Załącznik Nr 1. Plan sytuacyjny terminalu
1. WPROWADZENIE
1.1.
„REGULAMIN” reguluje zasady ruchu osobowego, zasady ruchu pojazdów oraz sprzętu
technologicznego na terenie Gdynia Container Terminal S.A. (zwanego dalej GCT) ;
1.2.
„REGULAMIN” dostosowuje ogólnie obowiązujące zasady ruchu na drogach publicznych do
specyfiki wynikającej z układu technologicznego terminalu oraz do ruchu na drogach
komunikacyjnych przy obsłudze przeładunków lądowych i morskich GCT ;
1.3.
W sytuacjach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu na terenie GCT
obowiązują zasady ruchu określone w Ustawie z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.05.108.908 z późn zm.) oraz Zarządzenia Nr 12
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 roku przepisy portowe (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 131 z późn. zmianami;
1.4.
Wszyscy użytkownicy dróg komunikacyjnych, placów składowych oraz manewrowych
terminalu (kierowcy oraz piesi), zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w
czasie poruszania się po terenie terminalu z uwagi na zagrożenia wynikające z pracy
urządzeń przeładunkowych;
1.5.
„REGULAMIN” uwzględnia następujący podział na strefy dostępu:
STREFA „0” – rejon bezpośredniej realizacji działalności eksploatacyjnej terminalu w obrocie
portowo-morskim, ograniczony od strony lądowej ogrodzeniami wewnętrznymi . Wstęp/wjazd
do strefy „0” mają wyłącznie osoby/pojazdy do tego upoważnione uczestniczące
w bezpośredniej realizacji i obsłudze przeładunków;
STREFA „1” – rejon
pomiędzy zewnętrznym, a wewnętrznym ogrodzeniem GCT
przeznaczony dla pozostałych klientów i pracowników terminalu wykonujących zadania
niewymagające ich pobytu w rejonie bezpośredniej realizacji przeładunków portowomorskich.
2. PROCEDURY WJAZDU / WYJAZDU POJAZDÓW NA / Z TERENU TERMINALU
2.1.
Położenie stref dostępu, obiektów stałych oraz rozplanowanie układu drogowego przedstawia
plan sytuacyjny terminalu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.2.
Wjazd na teren GCT oraz wyjazd z niego odbywa się przez następujące bramy:
BRAMA NR 1,1a,1b – bramy wjazdowe do strefy „0” terminalu kontenerowego przeznaczone wyłącznie
dla ruchu kontenerowego i drobnicowego z dokumentami uprawniającymi do wjazdu na teren GCT;
BRAMA NR 2 i 2a - brama wyjazdowa z terminalu kontenerowego przeznaczona wyłącznie dla ruchu
kontenerowego i drobnicowego z dokumentami uprawniającymi do wyjazdu z terenu GCT;
BRAMA NR 3 – zewnętrzna brama wjazdowa / wyjazdowa do i ze strefy „0” i „1” terminalu,
przeznaczona dla ruchu samochodowego innego, niż ruch kontenerowo–drobnicowy, tzn. dla sprzętu
Strona 2 z 5
technologicznego i zaopatrzenia, pojazdów osobowych, pojazdów uprzywilejowanych, służb celnych,
fitosanitarnych itp.;
BRAMA NR 4 – wewnętrzna brama wjazdowa / wyjazdowa do i ze strefy „0” terminalu GCT
przeznaczona dla ruchu pieszego i samochodowego innego, niż ruch kontenerowo – drobnicowy;
POSTERUNEK NR 5 –zlokalizowany na parterze wejścia „A” budynku administracyjnego przeznaczony
do obsługi ruchu pieszego w strefie „0” i „1” terminalu;
BRAMA NR 1K– brama do obsługi ruchu kolejowego;
2.3.
2.4.
Dokumentem upoważniającym do wjazdu/wyjazdu na/z terenu strefy „0” terminalu GCT jest:
2.3.1. Dla ruchu kontenerowego - elektroniczna awizacja wjazdu / wyjazdu kontenera
potwierdzona wydrukiem CMS/EIR przez upoważnionego pracownika GCT.
2.3.2. Dla ruchu drobnicowego
– zlecenie ABC złożenia / podjęcia towaru
drobnicowego wystawione przez spedytora lub agenta, potwierdzone przez
upoważnionego pracownika GCT (dot. wyjazdu);
2.3.3. Dla samochodów osobowych pracowników i klientów GCT - przepustka z
klauzulą upoważniająca do wjazdu do strefy „0” terminalu. Przepustka osobowa
bez w/w klauzuli umożliwia wjazd tylko na teren strefy „1” terminalu;
2.3.4. Dla pozostałych pojazdów - przepustka na wjazd stała lub jednorazowa z
klauzulą upoważniającą do wjazdu do stref „0” terminalu; Jeżeli wjazd/wyjazd
pojazdu z terenu GCT związany jest wwozem/wywozem materiałów, towarów,
opakowań lub narzędzi, obowiązuje dodatkowo przedłożenie dokumentów ich
wwozu/wywozu wg zasad pkt. 2.6 i 2.7.
Wystawione dokumenty, o których mowa w punktach 2.3.1 oraz 2.3.2 upoważniają do
wjazdu i postoju na placu składowym kontenerów lub przy magazynie drobnicy tylko na czas
niezbędny do za/wyładunku kontenera/drobnicy.
2.5.
Od posiadania dokumentów upoważniających do wjazdu na teren GCT zwolnione są pojazdy
uprzywilejowane: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Granicznej, Policji,
Ratownictwa Brzegowego oraz służb technicznych biorących udział w akcjach ratowniczych i
interwencyjnych. Wszystkie w/w pojazdy posiadają bezwzględne pierwszeństwo wjazdu na
teren terminalu.
2.6.
Wwóz materiałów, opakowań, narzędzi , a także innych towarów stanowiących zaopatrzenie
w pojazdach dopuszczonych do wjazdu na teren GCT, a nie związany z ruchem
kontenerowym/drobnicowym (tzn. wwozem kontenerów oraz towarów drobnicowych),
odbywa się na podstawie dokumentu zawierające następujące informacje:
- dostawcę;
- datę wystawienia;
- odbiorcę;
- nazwę, rodzaj i ilość towaru;
- rodzaj opakowania.
Dokumentami takimi są:
- dowód dostawy;
- faktura lub rachunek;
- list przewozowy;
- inne dokumenty zawierające w/w dane;
2.7.
Wywóz materiałów, towarów, opakowań i narzędzi z terenu GCT nie związany z ruchem
kontenerowym/drobnicowym jest możliwy na podstawie przepustki materiałowej podpisanej
i podstemplowanej imienną pieczęcią upoważnionego pracownika GCT.
2.8.
Służba Ochrony dokonuje kontroli dokumentów wymienionych w pkt. 2.6 i 2.7., jak też
wyjeżdżających środków transportu. Pracownik służby ochrony nie ma prawa wypuścić poza
teren przedsiębiorstwa zgłoszonych do wywozu materiałów, towarów, opakowań i narzędzi
nie związanych z ruchem kontenerowym/drobnicowym, jeżeli brak jest właściwych
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.7.
Strona 3 z 5
3. ZASADY RUCHU POJAZDÓW NA TERENIE TERMINALU
3.1.
Na terenie zamkniętym terminalu kontenerowego dopuszczony jest ruch pojazdów
samochodowych trasowych oraz pojazdów transportu wewnątrzzakładowego posiadających
pełne wyposażenie wymagane do ruchu po drogach publicznych. Dopuszcza się do niego
również pojazdy technologiczne bez świateł stopu i kierunkowskazów posiadające tablice z
napisem „Bez stopu i kierunkowskazów”.
3.2.
Prędkość jazdy na terenie GCT ogranicza się do 15 km/godz. dla wszystkich pojazdów
samochodowych. Pojazdy technologiczne mogą poruszać się po terminalu z określoną dla
nich prędkością technologiczną.
3.3.
Na drogach i placach technologicznych kierowców obowiązuje szczególna ostrożność,
dostosowanie prędkości jazdy do aktualnej sytuacji, a w sytuacjach awaryjnych stosowanie
się do poleceń wyznaczonej osoby kierującej ruchem.
3.4.
Ruch pojazdów samochodowych i sprzętu technologicznego odbywa się wyłącznie po
wyznaczonych drogach technologicznych i komunikacyjnych. Rozmieszczenie dróg i
nakazanych kierunków ruchu przedstawione jest na planie sytuacyjnym terminalu – załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3.5.
Przed wjazdem na drogi technologiczne placów składowych obowiązkiem kierującego
pojazdem samochodowym lub sprzętem technologicznym jest upewnienie się, czy wjazd nie
koliduje z ruchem i pracą suwnic, a także naprawami i próbami urządzeń technologicznych.
3.6.
Wszyscy użytkownicy dróg komunikacyjnych i technologicznych terminalu zobowiązani są
do bezzwłocznego udzielenia pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym
będącym w akcji, jak też suwnicom nabrzeżowym i placowym przemieszczającym się
w ramach wykonywania operacji technologicznych.
3.7.
Zabrania się:
a) wjazdu na nabrzeże i place składowe kontenerów wszelkich pojazdów za wyjątkiem;
• pojazdów uprzywilejowanych oznakowanych sygnalizacją świetlną (kogut),
biorących udział w akcjach związanych z wypadkami, bądź innymi zagrożeniami;
• pojazdów uczestniczących w obsłudze operacyjnej i technicznej przeładunków;
• pojazdów posiadających upoważnienie do wjazdu do strefy „0” terminalu, których
wjazd na nabrzeże/place składowe kontenerów jest niezbędny ze względów
operacyjnych.
b) postoju na wewnętrznych drogach komunikacyjnych i ich skrzyżowaniach,
wyznaczonych ścieżkach jazdy suwnic placowych (oznakowanych żółtymi ukośnymi
pasami), na torach kolejowych, torowiskach suwnic oraz w miejscach, na których postój
utrudniałby prace przeładunkowe lub stanowiłby zagrożenie wypadkowe;
c) wjazdu na teren terminalu pojazdów trasowych z osobami postronnymi;
d) podczas ruchu pojazdów zajmowania miejsca na stopniach, burtach, dyszlach,
sprzęgach przyczep lub innych częściach zewnętrznych pojazdów, nie przeznaczonych
do siedzenia lub stania;
e) pozostawiania włączonego silnika w czasie obsługi na bramach wjazdowych i
wyjazdowych;
f) wsiadania do lub wysiadania z pojazdu podczas jazdy;
g) zanieczyszczania dróg, placów, nabrzeży i kanałów portowych.
3.8.
GCT nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń z udziałem osób postronnych, które
dostały się na teren terminalu z naruszeniem zakazu, o którym mowa w punkcie 3.7c.
Strona 4 z 5
3.9.
Na kierowców pojazdów trasowych nakłada się obowiązek odbezpieczenia/zabezpieczenia
kontenerów lub drobnicy na pojeździe przed rozpoczęciem lub po zakończeniu operacji
przeładunkowych.
Kierowca pojazdu trasowego przed rozpoczęciem operacji przeładunkowych powinien
dać sygnał operatorowi sprzętu przeładunkowego o gotowości do wykonania takiej
operacji poprzez podniesienie w górę ręki i uzyskać potwierdzenie zrozumienia tego
sygnału od operatora sprzętu przeładunkowego poprzez głośnik lub sygnał
dźwiękowy.
3.10. W przypadku każdorazowego wyjścia z kabiny pojazdu trasowego na terenie terminalu
kierowca musi mieć założone środki ochrony indywidualnej w postaci hełmu
ochronnego i kamizelki odblaskowej.
3.11. W przypadku zaistnienia sytuacji ekstremalnych (zagrożenie życia, niebezpieczeństwo
poważnego uszkodzenia sprzętu – suwnicy, samochodu trasowego, itp.) i braku lub
wyczerpaniu innych sposobów kontaktu z operatorem suwnicy placowej, kierowca
samochodu trasowego może użyć wyłączników bezpieczeństwa (czerwone przyciski),
które są umieszczone po obu stronach suwnicy przy drabinach wejściowych.
W razie nieuzasadnionego użycia wyłączników bezpieczeństwa będą wyciągane
konsekwencje prawne.
3.12. Pojazd zostanie usunięty z drogi i umieszczony na parkingu GCT na koszt kierującego
pojazdem w przypadku pozostawienia go w miejscu, w którym:
a) jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
b) utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej;
c) w innych przypadkach określonych przepisami Ustawy o ruchu drogowym;
4. ZASADY RUCHU PIESZEGO NA TERENIE TERMINALU
4.1
4.2
4.3
4.4
Ruch pieszy w rejonie strefy „0” terminalu dostępny jest jedynie dla osób wykonujących
zadania związane z działalnością statutową GCT.
Osoby w ruchu pieszym muszą być wyposażone w hełmy ochronne, kamizelki odblaskowe
oraz umieszczone w widocznym miejscu wizytówki przydzielane przez upoważnionego
pracownika służby ochrony i zwracane przy opuszczaniu terenu terminalu.
Przed wejściem na skrzyżowania komunikacyjne oraz drogi technologiczne placów
składowych obowiązkiem pieszego jest upewnienie się, czy wejście nie koliduje z ruchem
poruszających się po nich pojazdów, które w każdym przypadku posiadają pierwszeństwo
ruchu.
Zabrania się:
a) przechodzenia pomiędzy kontenerami znajdującymi się na placach składowych
osobom niezwiązanym z obsługą przeładunków;
b) wchodzenia na oznakowane żółtymi pasami drogi technologiczne suwnic placowych;
c) wchodzenia pod ładunek podwieszony na urządzeniu przeładunkowym.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1
5.2
5.3
5.4
Osoby naruszające zasady ruchu obowiązujące na terenie terminalu ponoszą pełną
odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania tych zasad.
W przypadku zdarzenia skutkującego szkodami materialnymi lub utrudnieniami w ruchu
drogowym, a spowodowanego przez Użytkownika sieci drogowej terminalu, zobowiązany jest
on niezwłocznie do poinformowania GCT o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej
stosownego oświadczenia.
Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje cofnięcie zezwolenia na wjazd
na teren terminalu kontenerowego na czas określony lub na stałe oraz zastosowanie wobec
winnych sankcji karnych.
Prezes Zarządu GCT może czasowo lub całkowicie wstrzymać wydawanie przepustek
na wjazd na teren terminalu kontenerowego.
Strona 5 z 5