decyzja nr 40 - pracownik sgh

Transkrypt

decyzja nr 40 - pracownik sgh
REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOIL.0131.105.2015
DECYZJA NR 40
z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia likwidacji Podyplomowych Studiów
„Prawo i finanse w zakresie samorządności terytorialnej dla menedżerów”
Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH w związku z § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu
studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 567 Senatu SGH z dnia 21 grudnia 2011 r., postanawiam, co
następuje:
§1
Ogłaszam likwidację Podyplomowych Studiów „Prawo i finanse w zakresie
samorządności terytorialnej dla menedżerów”, których utworzenie ogłoszono decyzją
Rektora nr 36 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Podobne dokumenty