art. 24 Ustawy - mopr.siedlce.pl

Transkrypt

art. 24 Ustawy - mopr.siedlce.pl
Załącznik nr 5 do Specyfikacji
……………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w trybie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do przetargu nieograniczonego na Organizację i dwukrotne
wystawienie spektaklu teatralnego pt.: „Pamięć wody”, w reżyserii Bogdana Toszy,
dla mieszkańców Miasta Siedlce, w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”,
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z w/w zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam
wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
………..….………..…, ………….……..…
(miejscowość)
(data)
….……………..………..………………….
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty