wybór oferty - SPSK4 w Lublinie

Transkrypt

wybór oferty - SPSK4 w Lublinie
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie
20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
Dział Zamówień Publicznych i Marketingu
Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: [email protected]
NIP: 712-241-09-26
REGON : 000-288-751
Lublin, dn. 26-01-2015 r.
EDZ.242-172/14
WYKONAWCY – UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż do realizacji
zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej- 3 zadania wybrał ofertę firmy:
Zadanie nr 1- Rejestratory holterowskie EKG wraz z oprogramowaniem
OXFORD POL Sp. z o.o., ul. Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź; za cenę 72 360,00 zł
L.p.
1.
Nazwa Wykonawcy
OXFORD POL Sp. z o.o., ul. Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
liczba pkt. w
kryterium
CENA
liczba pkt. za
TERMIN
PŁATNOŚCI
RAZEM
9,50
0,00
9,50
liczba pkt. w
kryterium
CENA
liczba pkt. za
TERMIN
PŁATNOŚCI
RAZEM
9,50
0,50
10,00
Zadanie nr 3- Aparaty elektrokardiograficzne
MDS CARDIO, ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa; za cenę 30 132,00 zł
L.p.
1.
Nazwa Wykonawcy
MDS CARDIO, ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
Powyższe oferty spełniały warunki określone w SIWZ i uzyskały najwyższą łączną liczbę punktów za kryteria
oceny ofert.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający U N I E W A Ż N I A postępowanie o
udzielenie zamówienia dla: Zadania nr 2. System do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi z uwagi na
fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ppk.4 ustawy Pzp informuję, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego
dla w/w zadań zostaną zawarta nie wcześniej niż w dniu 27.01.2015r.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
Z poważaniem,
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty