Wrocław, 18.07.2013 r. Zamawiający - Eko-Unia

Transkrypt

Wrocław, 18.07.2013 r. Zamawiający - Eko-Unia
Wrocław, 18.07.2013 r.
Zamawiający – Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA”
(organizator przetargu)
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26
niniejszym informuje o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego na selektywne usuwanie
sukcesji naturalnej na łąkach w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk
i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zamówienie obejmuje:
Usuniecie sukcesji naturalnej na łąkach na terenie Gór i Pogórza Izerskiego oraz Karkonoszy,
na powierzchni 26 ha, a w szczególności:
- usunięcie niepożądanej roślinność (drzewa, krzewy) wskazanej na powierzchniach łąk,
stosując się do wytycznych przygotowanych w formie pisemnej z załącznikami mapowymi
- złożenie czasowe w stogi drzewa nadające się do wykorzystania na opał
- wycięcie oraz wywiezienie wykarczowanych drzew i krzewów w miejsce wskazane przez
Zamawiającego
- przeprowadzenie prac w sposób nienaruszający struktury ściółki.
Czas trwania zamówienia i terminy wykonania:
Od 1 października 2013 do 15 marca 2014.
1
W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie, tj do dnia 17.07.2013 roku do
godziny 13.00 spłynęły dwie oferty.
Ofertę dostarczyli:
1. AN-KO Anna Mathea
2. SABABA Filip Pobłocki
Otwarcie zgłoszonych oferty nastąpiło 17.07.2013 r. w siedzibie Zamawiającego o godzinie
14.00 bez obecności Oferentów.
Proponowane przez Oferentów kwoty za wykonanie zadania:
1. AN-KO Anna Mathea
netto: 43 334,00 zł
brutto: 46 800,72 zł
2. SABABA Filip Pobłocki
netto: 42 577,60 zł
brutto: 46 280,00 zł
Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia ofert pod względem formalno-prawnym. Obie
oferty spełniały warunki podane w ogłoszeniu pkt 5) co stwierdzono na podstawie oceny
druku
„Kwalifikacje
i
doświadczenie
zawodowe
Wykonawcy"
oraz
załączonych
dokumentów. Do ofert zostały dołączone dokumenty dotyczące statusu prawnego
Wykonawców. Oferty i załączone do nich dokumenty zostały sporządzone poprawnie.
Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert pod względem zaproponowanej kwoty za
wykonanie zadania. Koszt wykonania zadania zaproponowany przez Oferentów nie
przekraczały oszacowanych kosztów wykonania zadania.
2
Oferta SABABA Filip Pobłocki zawierała niższy koszt wykonania zadania i została
uznana za najkorzystniejszą.
Zaprasza się przedstawiciela firmy SABABA Filip Pobłocki do podpisania umowy na
selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach projektu „Trwałe zachowanie
zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu w terminie nieprzekraczającym
czasu związania z ofertą.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewa Rakiel
3