Katalog Plener 2008 - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

Transkrypt

Katalog Plener 2008 - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu efekty II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego
Puszcza Zielonka 2008. Przez dwa tygodnie dwunastu artystów pracowało w naturalnej scenerii puszczy,
całkowicie oddając się tematowi pleneru, jakim była Woda.
Dlaczego woda? Trudno wyobrazić sobie, by w dobie ekologicznych zagrożeń, w dobie nieuchronnego
topnienia tego, co najcenniejsze daje nam natura, artyści mogli przejść obok tego tematu obojętnie.
Woda w ich pracach to przede wszystkim życie, ale to także siła, żywioł, odrodzenie, tajemnica,
czy nieuchronny upływ czasu. Z tych powodów sympozjum było jedną z imprez towarzyszących Roku Klimatu
i Środowiska oraz Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej Poznań 2008.
Jako organizatorzy poprzez sam plener pragniemy promować sztukę, nasz region i kraj. Pragniemy, w mniej
konwencjonalny sposób, uwrażliwiać odbiorców, także tych najmłodszych, na to, co naprawdę w życiu ważne.
Mamy nadzieję, że choć przez chwilę uda się nam wprowadzić Państwa w stan refleksji i zadumy nad tym,
że warto docenić prawdziwe wartości na długo przedtem zanim ich zabraknie.
Plener jest przedsięwzięciem cyklicznym, każda jego edycja upamiętniana jest nowo zasadzanym
drzewem. Wraz z nimi chcemy wrastać w krajobraz kulturalny Wielkopolski, a jeśli w przyszłości uda się nam
stworzyć specjalny szlak w Puszczy Zielonce poświęcony temu wydarzeniu, będzie to zasługa
artystów i Państwa, do czego serdecznie zachęcamy.
Emilia Przybysz - Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goslińskiej
We are pleased to present to you the results of the 2nd International Open-Air Sculpture Workshop
Puszcza Zielonka 2008. For two weeks, twelve artists have worked in the natural scenery of a virgin forest,
completely submerged in the event’s theme, which was Water.
Why water? It is hard to imagine that artists could ignore this topic in this day and age, which is
a time of ecological threats and the inevitable shrinking of nature’s precious gifts. Water in works of art
symbolises life, above all, but also strength, element, rebirth, mystery and the passage of time. For this
reason, the workshop was one of the accompanying events to the Climate And Environment Year as well as
the Poznań 2008 International Climate Conference.
As the event’s organisers, not only do we wish to propagate art but also to use the workshop as a platform
to promote our region and country. It is our intention to make audiences, including the youngest ones, more
sensitive to what is truly important in life in a less conventional way. Hopefully, we can bring you into the state
of deep thought just for a short while and make you ponder upon true values before they are long gone.
Each edition of the workshop is commemorated by planting a new tree. We hope that this event, just as
those trees, will grow into the cultural landscape of the Wielkopolskie region of Poland. In the future, with
help from the artists and your support, we may be able to create a special trail dedicated to this event within
the Zielonka virgin forest.
Emilia Przybysz - Stemplewska
The President of The Murowana Goślina Twinning Committee
3
Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym/The workshop was organised with a financial help of:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
oraz Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
W realizacji projektu pomogli/
The workshop was organised with the great help of:
Daria i Tomasz Woroch
Drukarnia Tomasz Kędziora
Małgorzata i Marek Perczyńscy
Data Solutions
Tequila Polska
Nadleśnictwo Łopuchówko
GEMINI STUDIO
MARK-DREW Violetta i Marek Kroteccy
Firma Usługowa Konrad Strykowski
DEALER STIHL - Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski
Piotr Wołyński
Marcin Leitgeber
Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu
Kazimierz Kwiatkowski
Marek Rumiński
Iwona Lisiecka
Anna i Waldemar Łużni
Firma Transportowo Handlowa Zdzisława i Tadeusz Kłos
Klub Strzelecki „Pod Ratuszem”
Jacek Grala
Plener odbył się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego
M.M.M. Perczyńskich/The workshop took place in the Perczyńskis’
Agro-Tourist Guest House, Pławno 17, www.rozmaitosci.eu
4
WODA - INSPIRACJA
ŻYWIOŁ - MATERIA
Woda - to jej obecność sprawiła, że mogliśmy stanąć na szczycie drabiny ewolucyjnej realizując niezwykłe
przedsięwzięcia cywilizacyjne, tworząc skomplikowane projekty naukowe i wreszcie móc wyrazić swój
stosunek do świata przez sztukę.
Wspaniałe zapisy i fascynacje rysunkowe otaczającą przyrodą i światem jaskiń Lascoux i Altamiry dalece
wyprzedzały świadomą artykulację słów. Ta archetypowa ekspresja artystyczna jest w nas nadal żywa i silna.
Żywy i nadal aktualny jest bowiem arystotelesowski, dynamiczny model świata oparty na przeciwstawnych
czterech żywiołach wody i ognia, ziemi i powietrza.
Ta dialektyczna jedność przeciwieństw jest źródłem niekończącej się energii. Ciekawy i różnorodny zbiór prac,
jakie powstały podczas pleneru, ukazuje, że to również niezwykle bogata inspiracja artystyczna. Rzeźby, swą
fizycznością trzeciego wymiaru, tkanką użytego drewna, gliny, czy kamienia, mogą ze szczególną siłą poruszać
naszą wyobraźnię, prowokować do refleksji, cieszyć oko interesującą formą. Falistość linii, płynność rytmów,
wypukłość gładkich kropel, uszanowanie naturalnego waloru użytego drewna, to cechy znamionujące ten
niezwykły zbiór.
Obcowanie z nimi pozwala nam zaprzyjaźnić się na nowo z przyrodą, zastanowić się nad naszymi relacjami
z naturą, zrewidować wreszcie własną tożsamość. Myślę, że tematyka żywiołów - materii: ognia, ziemi
i powietrza, kontynuowana w kolejnych edycjach plenerów, mogłaby wzbogacić obraz relacji z otaczającym
nas środowiskiem i zaowocować dalszymi ciekawymi realizacjami.
Roman Kosmala
WATER - INSPIRATION
ELEMENT - MATTER
It is the presence of water that enabled us to stand at the very top of the evolution ladder, carry out extraordinary civilisational undertakings and complex science projects or express our attitude to the world
by means of art.
Marvellous cave paintings of Lascoux and Altamira, expressing fascination with nature, came long before
conscious verbal articulation. That archetypal artistic expression is still very much alive and strong in us,
which is because the Aristotelian, dynamic vision of the world based on four elements (fire, water, earth, air)
is relevant to this day. This dialectical unity of opposites is a source of inexhaustible energy.
A highly interesting and diverse collection of works created at the workshop shows that this unity can also
be artistically inspiring. Sculptures, with their physical tangibility resulting from the presence of a third
dimension, are able to move our imagination with remarkable strength as well as provoke a slightly deeper
thought, perhaps even bring us delight through interesting form combined with the texture of wood, clay
or stone used to make a particular piece. Sinuous lines, liquidity of rhythms, convex but smooth water drops,
respect for the natural value of wood are all characteristic of this exceptional collection.
Contemplating it allows us to become reacquainted with nature, reflect upon our relations with the wild
or even revise our identity. I am deeply convinced that the element-related subject matter (fire, earth, air),
if continued with regard to future editions of the workshop, could certainly enrich the artistic representation
of our relations with the environment as well as result in further interesting productions.
Roman Kosmala
5
JOLANTA BANOWSKA
[email protected]
w w w. b a n o w s k a . l a p . p l
+48 506 53 54 41
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, studiowała na Wydziale Rzeźby ( 1994). W swojej
twórczości inspiruje się literaturą, filozofią, muzyką oraz spotkaniami...
Graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań, the Faculty of Sculpture (1994). She is inspired
by literature, philosophy, music and meeting people...
6
PŁASZCZYZNA ZAPISU
brzoza; 350 x 300 x 15 cm
SHEET OF RECORDING-
birch; 350 x 300 x 15 cm
7
PIOTR BUTKIEWICZ
[email protected]
+48 691 25 61 07
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – dyplom w pracowni rzeźby prof. Leona Podsiadłego
w 1991r. Zajmuje się rzeźbą, projektowaniem mebli i malowaniem. Jest autorem prac w przestrzeni
publicznej m.in. we Wrocławiu, Brienz (Szwajcaria), Maxdorf (Niemcy), Kraliki (Czechy). Miał ponad
dwadzieścia indywidualnych wystaw w kraju i za granicą.
Graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław, the Faculty of Sculpture, under the supervision
of professor Leon Podsiadły (1991). Sculptor, painter, furniture designer and the author of pieces
placed in open city space of Wrocław, Brienz (Switzerland), Maxdorf (Germany), Kraliki (Czech
Republic). Mr Butkiewicz has had over twenty individual exhibitions both in Poland and abroad.
8
PODRÓŻ
DZIEWCZYNKA BRODZĄCA W WODZIE
TRAVEL
GIRL PADDLING IN THE WATER
topola; 185 x 75 x 30 cm
topola; 110 x 40 x 60 cm
poplar; 185 x 75 x 30 cm
poplar; 110 x 40 x 60 cm
9
ASHRAF GAFER EL SADEK MOHAMMED MAHDY
a s h r a f s a d e k 6 7 @ y a h o o. c o m
w w w. a s h r a f. n i g . p l
+48 508 96 03 43
Przebywał w Poznaniu na studiach doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych. W Egipcie
wykłada rzeźbę. W Poznaniu był uczestnikiem Biennale Rzeźby w 2004r. oraz wystawy grupowej
w Galerii Profil w 2005r. Zdobywca srebrnej nagrody w konkursie rzeźbiarskim Kanazawa
Mahinka Sculpture Competition 2006 w Japonii. Uczestnik I Międzynarodowego Pleneru
Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka Pławno 2007 oraz Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby
w Marmurze Opole 2008.
Worked on his doctoral thesis at the Academy of Fine Arts in Poznań. Teacher of sculpture in Egypt (his homeland). In Poznań, Mr El Sadek participated in the 2004 Sculpting Biennale
and a collective exhibition at Galeria Profil in 2005. Second-prize winner at the 2006 Kanazawa
Mahinka Sculpture Competition in Japan, participant of the Ist International Open-Air Sculpture
Workshop Puszcza Zielonka 2007 and the 2008 International Marble Sculpture Symposium
in Opole.
10
ŻAGIEL
dąb, akryl metal;185 x 45 x 50 cm
SAIL
oak, acrylics, metal;185 x 45 x 50 cm
11
WŁADYSŁAW GARNIK
[email protected]
w w w. g a r n i k . a r t . p l
+48 605 92 30 78
Studia: 1957-1962 Wydział Ceramiki i Szkła PWSSP we Wrocławiu (1962 dyplom u prof. Rudolfa
Krzywca). W latach 1972-76 asystent w pracowni ceramiki. Członek założyciel grupy „Nie tylko my”,
a od 1984 kierownik galerii tej grupy. Członek honorowy World Crafts Council – Europe. Zajmuje się
ceramiką, rzeźbą, rysunkiem, malarstwem. Organizator plenerów „Porcelana inaczej” w Wałbrzychu
i Międzynarodowych Plenerów Ceramiki i Rzeźby w Bolesławcu. Od 1963 brał udział
w większości wystaw ceramiki w kraju, jak również w wystawach międzynarodowych i polskiej
ceramiki za granicą.
Studied between 1957 and 1962 at the Academy of Fine Arts in Wrocław, the Faculty of Ceramics
and Glass. Graduated in 1962 under the supervision of professor Rudolf Krzywiec. Junior Teacher
at the Faculty of Ceramics and Glass between 1972 and 1976. Founding member of the ‚’Nie tylko my’’ (‚’Not Just Us’’) group, since 1984, also manager of the group’s gallery. Honorary member
of the World Crafts Council – Europe. Deals with ceramics, sculpture, drawing and painting. Organiser
of the ‚’Porcelain – A Different Approach’’ open-air workshops in Wałbrzych as well as International
Ceramics And Sculpture Workshop in Bolesławiec. Since 1963, Mr Garnik has taken part in most
of ceramics exhibitions in Poland as well as exhibitions of Polish ceramics abroad.
12
WODNIK
glina, sosna; 157 x 57 x 33 cm
AQUARIUS
clay, pine; 157 x 57 x 33 cm
13
SŁOŃ
glina; 68 x 54 x 50 cm
ELEPHANT
clay; 68 x 54 x 50 cm
NATALIA LEYKINA
n l e y k i n a @ m a i l . r u
w w w. n l e y k i n a . n m . r u
+38 067 149 41 48
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie (dyplom w 1979r.). Wykonuje rzeźby z drewna,
kamienia i brązu. Zajmuje się tkaniną artystyczną oraz projektowaniem wnętrz. Uczestniczka wielu
sympozjów i plenerów w Polsce, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Liczne wystawy indywidualne
i zbiorowe (Ukraina, Polska, Włochy, Węgry). Autorka wielu rzeźb sakralnych, również w Polsce.
Graduate of the Academy of Fine Arts in Lvov (1979). Makes sculptures in wood, stone, bronze,
tapestry, also an interior designer. Participant in numerous workshops in Poland, Czech Republic,
Slovakia and Ukraine. Has had many individual and collective exhibitions (Ukraine, Poland, Italy,
Hungary). Author of numerous sacral pieces in many countries including Poland.
14
KLEPSYDRA
POŻĄDANIE
akacja, metal; 250 x 32 x 33 cm
dąb, modrzew; 80 x 50 x 60 cm
HOURGLASS
TEMPTATION
acacia, metal; 250 x 32 x 33 cm
oak, larch; 80 x 50 x 60 cm
15
MARIAN MOLENDA
[email protected]
+48 608 06 78 96
Wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby.
Jest autorem wykonanych w brązie pomników: Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena i Jerzego
Grotowskiego. Można je oglądać przed uniwersytetem Opolskim. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw
indywidualnych w kraju i za granicą. Komisarz I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Nysa
2008. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich regionalnych i krajowych. Uczestnik
krajowych i zagranicznych plenerów rzeźbiarskich w Niemczech i Czechach.
Teacher at the Institute of Arts (University of Opole), where he is Head of the Sculpture Faculty.
Author of bronze statues of Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen and Jerzy Grotowski, which can be
seen in the campus of the University of Opole. Author of several dozen individual exhibitions both
in Poland and abroad. Curator of the 2008 First Annual International Sculpture Open-Air Workshop
in Nysa. Prize-winner in regional and national sculpture competitions, participant in open-air sculpture
workshops in Poland, Germany and Czech Republic.
16
PŁYWACZKA
JAK KAMIEŃ W WODĘ
topola, akryl; 110 x 40 x 40 cm
topola, metal, akryl; 100 x 50 x 35 cm
SWIMMER
LIKE STONE IN THE WATER
poplar, acrylics; 110 x 40 x 40 cm
poplar, metal, acrylics; 100 x 50 x 35 cm
17
LEON PODSIADŁY
+48 505 73 88 61
Profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 1970 do 2007 oraz profesor rysunku
na tejże uczelni od 2008 roku. Rzeźbi w kamieniu i drewnie. W latach 1965 do 1970 pracował
w Afryce w Ecole des Beaux Arts w Conakry Gwinea jako wykładowca rysunku i rzeźby. Autor
pomnika Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Uczestnik wielu plenerów rzeźbiarskich w kraju
(Wdzydze Kiszewskie i opolskie Dylaki – drewno, Bolesławiec – ceramika) i za granicą (Czechy).
Udział w wystawach m.in. w USA i w Szwajcarii.
Teaching Professor at the Academy of Fine Arts in Wrocław between 1970 and 2007, since 2008,
teacher of drawing at the same school. Makes sculptures in stone and wood. Between 1965 and 1970,
worked in Africa at Ecole des Beaux Arts in Conakry, Guinea, as a teacher of drawing and sculpture.
Author of the Copernicus statue in Wrocław. Participated in numerous open-air sculpture workshops
in Poland, such as Wdzydze Kiszewskie and Dylaki (wood) and Bolesławiec (ceramics), as well as
abroad (Czech Republic). Has had exhibitions in many countries including the USA and Switzerland.
18
A, PŁYŃ SOBIE WOLNO
topola, metal; 226 x 65 x 8 cm
LET FLOW SLOWLY
poplar, metal; 226 x 65 x 8 cm
19
ANDY RUßELMANN [Ferrorist]
[email protected]
w w w. a n d y - s i g n . d e
Pochodzi z Bremen. Absolwent Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania
w Hanowerze. Żyje i pracuje w Hanowerze. W swoich pracach używa głównie stali, łącząc ją
z drewnem, kamieniem lub innymi naturalnymi materiałami oraz ze znalezionymi rzeczami życia
codziennego. W ostatnich latach coraz bardziej zajmuje się, robiącymi wrażenie, kwiecistymi pracami
nadającymi się na zewnątrz, jak również planowaniem dużych rzeźb i projektów sztuki krajobrazowej.
Organizator i uczestnik wielu wystaw na terenie północnych Niemiec.
Comes from the city of Bremen. Graduate of the Hannover High School of Arts And Design,
the Faculty of Interior Design. Lives and works in Hannover. For his pieces he uses mainly steel combined
with wood, stone or other natural materials as well as abandoned objects normally utilised in every-day
life. In the recent years, he has been working on impressive ornate pieces suitable for the outdoors
as well as planning large sculptures and landscape art projects. Organiser and participant in numerous
exhibitions in northern Germany.
20
ZNAK WODNY NR 1
TAJEMNICA BERMUDZKA
WATERMARK NO. 1
THE BERMUDA MYSTERIA
jesion, pozłacany metal ; 300 x 30 x 90 cm
ash, gold-plated metal; 300 x 30 x 90 cm
21
topola; 130 x 70 x 60 cm
poplar; 130 x 70 x 60 cm
JAN SERAFIN
j a n - s e r a fi n @ w p . p l
+48 604 48 10 35
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opole oraz Krajowej Sekcji Rzeźby przy
Zarządzie Głównym. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu i drewnie. Uczestnik wielu plenerów krajowych
i zagranicznych oraz wystaw zbiorowych (Belgia, Norwegia, Niemcy). Prace w zbiorach krajowych
i zagranicznych.
Fellow-member of the Association of Polish Artists and Designers (the Opole Division) as well as
the National Section of Sculpture at the National Council of Artists. Makes sculptures in
the stone and wood. Participant in numerous open-air workshops in Poland and abroad as well as
collective exhibitions (Belgium, Norway, Germany). His pieces can be found in collections both in Poland
and abroad.
22
JAK DWIE KROPLE WODY
modrzew; 110 x 115 x 40 cm, 90 x 115 x 40 cm
LIKE TWO PEAS IN A POD
larch; 110 x 115 x 40 cm, 90 x 115 x 40 cm
23
JEDNA KROPLA
modrzew, topola; 115 x 35 x 35 cm
A DROP
larch, poplar; 115 x 35 x 35 cm
MAREK SZEWCZYK
[email protected]
w w w. m a r e k s z e w c z y k . c o m
+48 664 04 47 72
Absolwent ASP w Gdańsku (2004r.).
Autor projektu plenerowego „H2O“ zrealizowanego podczas Sympozjum Rzeźbiarskiego w Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku na terenie parku. Aktualnie pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk (2004).
Author of the ‚’H2O’’ open-air project, which was a part of the Sculpture Symposium at the Polish
Sculpture Centre in Orońsko within the park. Currently, Mr Szewczyk is a teacher at the Katowice
Undergraduate School of Technology.
24
DUSZA ŚW. HUBERTA
dąb; 50 x 90 x 50 cm
ST. HUBERT’S SOUL
oak; 50 x 90 x 50 cm
BEZ TYTUŁU
sosna, lepik; 120 x 90 x 100 cm
UNTITLED
pine, pitch; 120 x 90 x 100 cm
25
GRAŻYNA SZYMAŁA-WOŁYŃSKA
[email protected]
www.grazynaszymalawolynska.com
+48 603 89 18 51
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą w drewnie,
brązie, kamieniu i szkle. Sięga do takich technik jak batik, wiklina. Prowadzi autorskie warsztaty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Brała udział w wystawach w Polsce i za granicą oraz w plenerach
rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Od czterech lat opiniuje prace dzieci i młodzieży uzdolnionych
plastycznie Bank Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK. Jest komisarzem i inicjatorem Międzynarodowych
Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zielonka.
Graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań. Specialises in ceramics and sculpture (wood,
bronze, stone, glass). Uses such techniques as batik or wicker. Teaches to children and adults
at her own workshops. Participant of exhibitions, sculpture workshops and ceramics
symposia both in Poland and abroad. In the last four years, she has been judging
the works of artistically gifted children as part of the BZ WBK Children’s Smile Bank
project. Curator and originator of the International Open-Air Sculpture Workshop
Puszcza Zielonka.
26
POZWÓL MI PŁYNĄĆ
lipa, metal; 150 x 35 x 70 cm, 130 x 30 x 50 cm
LET ME FLOW
lime, metal; 150 x 35 x 70 cm, 130 x 30 x 50
cm
27
STEFAN WYSZKOWSKI
c e r p @ o 2
+48 509 14 01 64
.
p
l
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie nauczyciel
snycerstwa i malarstwa Liceum Plastycznego w Supraślu k/Białegostoku. Współpracował z Teatrem
Wierszalin i organizacją KAJA-WEST w Niemczech i na Białorusi. Na co dzień zajmuje się rzeźbą,
malarstwem, projektuje i realizuje snycerskie wyposażenie wnętrz cerkiewnych (Ikonostasy).
Jest autorem projektu Pomnika Świętych Ziemi Podlaskiej w Białymstoku oraz projektu pomnika
Męczenników Ziemi Podlaskiej w Białymstoku.
Graduate of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków, the Faculty of Painting. Teacher
of wood-carving and painting at the Middle School of Arts in Supraśl. Colaborated
with the Wierszalin Theatre and the KAJA-WEST organisation in Germany and Belarus. Sculptor,
painter, designer and maker of wood-carved ecclesiastical equipment for Orthodox churches
(Iconostasy). Author of the ”Saints of the Podlaskie Region” monument in Białystok and the monu-ment in honour of the Martyrs of the Podlaskie Region.
28
AKWEDUKT
PLUSK, PLUSK
modrzew; 250 x 40 x 40 cm
brzoza, patyna; 150 x 40 x 45 cm
AQUEDUCT
SPLASH, SPLASH
larch; 250 x 40 x 40 cm
birch, patina; 150 x 40 x 45 cm
29
Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji pleneru.
Thanks to all who helped in the preparations of the workshop.
Druk/print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina
Przygotowanie do druku/DTP: GEMINI STUDIO
Fotografie/photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński
Tłumaczenie/translation: Marcin Leitgeber
Kurator pleneru/the workshop curator: Grażyna Szymała-Wołyńska
Organizator/organiser: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej (www.kpzg.murowana-goslina.pl)
Współorganizatorzy/ co-organisers: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
Fundacja Malta Poznań EU, Palmiarnia Poznańska
30

Podobne dokumenty

ix międzynarodowy plener rzeźbiarski puszcza

ix międzynarodowy plener rzeźbiarski puszcza Touch of the Past Can the past be touched when afectionately revisited in good or bad memories? From time to time, we wish to go back in time and start anew but in reality it seems an impossible t...

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2007

I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2007 Ladies and gentelmen, the catalogue you are holding is the summary of the First International Open-Air Sculpture Workshop „Puszcza Zielonka”. It was initiated by the artists of Murowana Goślina: Gr...

Bardziej szczegółowo