zakup i dostawa 2 szt. odtwarzaczy mp4 oraz

Transkrypt

zakup i dostawa 2 szt. odtwarzaczy mp4 oraz
Ministerstwo Zdrowia - poiis.zdrowie.sam3.pl
Wygenerowano: 2017-03-07/00:14:06
Zamówienie - zakup i dostawa 2 szt. odtwarzaczy mp4 oraz czytnika e-book
ad min, 10.07.2013
p img {float: left; vertical-align: text-top;}
I. Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, 00-952
Warszawa.
II. Przedmiot zamówienia: zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 26 lipca 2013 r.
IV. Kryteria wyboru ofert: 100% cena (brutto).
V. Termin i sposób składania ofert: oferty należy składać do dnia 15 lipca 2013 r. do godz. 16.00 (drogą
elektroniczną na adres e-mail: [email protected]). Oferty złożone po wskazanym terminie nie
będą podlegały ocenie.
Oferta powinna zawierać informacje pozwalające na dokonanie weryfikacji zgodności zapisów oferty z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. II niniejszego zapytania oraz informacje dot. terminu
ważności oferty.
Oferta musi zawierać wskazanie proponowanej kwoty brutto obejmującej wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia (zakup i dostawa).
VI. Pozostałe informacje:
w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o sposobie realizacji zamówienia;
złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o realizację zamówienia;
niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych i nie jest wiążące dla stron.
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 1/1

Podobne dokumenty