więcej - Łódzki Ośrodek Geodezji

Transkrypt

więcej - Łódzki Ośrodek Geodezji
KARTA INFORMACYJNA
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek od zainteresowanego (właściciel, wieczysty użytkownik) – możliwość
pobrania wzoru wniosku ze strony internetowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
2. Załączniki:
a. kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, lub kopia projektu zagospodarowania
działki lub terenu, na której wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
II. OPŁATY
1. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa albo odpis
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie
nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu,
rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro podawcze - parter
Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-913 Łódź
IV. KOMÓRKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Dział Geodezji
Hanna Krasowska pok. 901; tel. (42) 230-37-94
Magdalena Słupska-Kabza pok. 913; tel. (42) 230-37-90
V. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2015 r., poz.
520).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

Podobne dokumenty