Otwarto nowy terminal Tom Bradley na lotnisku w Los

Transkrypt

Otwarto nowy terminal Tom Bradley na lotnisku w Los
Publikacje » Lotniska świata
Otwarto nowy terminal Tom Bradley na lotnisku w Los Angeles
www.lotniska.info
2013-12-21 - Patrycja KamińskaLotniska świata
Otwarto nowy terminal Tom Bradley na lotnisku w Los Angeles
Budowa nowego terminala o nazwie Tom Bradley International
Terminal na lotnisku LAX w Los Angeles została zakończona i
kosztowała 1.5 biliona dolarów.
D?ugo oczekiwany nowy terminal Tom Bradley w ko?cu zosta? oddany do u?ytku. Zosta? on wyposa?ony w
najnowsze technologie, mi?dzy innymi 18 nowych wej?? na pok?ad, wielki hol oraz ponad 60 sklepów i lokali
gastronomicznych.
Budow? nowego terminala na lotnisku LAX rozpocz?to w lutym 2010 roku. Projekt zak?ada? powstanie dziewi?ciu
wej??, specjalnie dostosowanych do obs?ugiwania maszyn nowej generacji (z Grupy VI) i wi?kszych samolotów
takich jak Airbus A-380 oraz Boeing 747-8 Intercontinental.
Nad budow? nowego terminala czuwa?a firma Austin Commercial, która pracowa?a nad projektem ponad 4 lata.
John Duval, dyrektor Austin, powiedzia?: „To wielki wyczyn uko?czy? tak skomplikowane przedsi?wzi?cie jak nowy
terminal na nieprzerwanie dzia?aj?cym lotnisku LAX. Jeste?my bardzo dumni, ?e mogli?my by? cz??ci? tego
projektu.”
Źródło:
(http://www.airport-world.com/home/general-news/item/3482-new-tom-bradley-terminal-at-lax-opens)
http://www.lotniska.info/publikacja,otwarto-nowy-terminal-tom-bradley-na-lotnisku-w-los-angeles,276.html
http://www.lotniska.info/publikacja,otwarto-nowy-terminal-tom-bradley-na-lotnisku-w-los-angeles,276.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
strona 1 / 1

Podobne dokumenty