Wykaz przeprowadzonych usług o tematyce odpowiadającej

Transkrypt

Wykaz przeprowadzonych usług o tematyce odpowiadającej
Załącznik Nr 2
...............................................
Pieczęć Wykonawcy
Wykaz przeprowadzonych usług o tematyce odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia
Lp.
Usługa
Odbiorca (nazwa i adres)
Data wykonania
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np.
referencje).
...................................................
miejscowość i data
..................................................................
czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy

Podobne dokumenty