Architektura i model koncepcyjny IN

Transkrypt

Architektura i model koncepcyjny IN
Architektura
i model koncepcyjny IN
Model koncepcyjny IN - IN CM
Usługi i funkcje usługowe
Płaszczyzna usługowa – Service Plane
Uniwersalne moduły usługowe SIB
Globalna Płaszczyzna Funkcjonalna – Global Functional Plane
Jednostki Funkcjonalne – FE
i przepływy informacji - IF
Rozproszona Płaszczyzna Funkcjonalna – Distributed Functional Plane
Fizyczne węzły i protokoły
Płaszczyzna fizyczna – Physical Plane
UTE 2014– Marek Średniawa
Model koncepcyjny IN - IN CM
Płaszczyzna usługowa
Usługa 1
SF1
Globalna Płaszczyzna
Funkcjonalna
Rozproszona Płaszczyzna
Funkcjonalna
Usługa 2
SF3
SF2
SIB1
SIB2
EF3 EF4
EF1 EF2
FE1
FE2
Płaszczyzna Fizyczna
PE1
UTE 2014– Marek Średniawa
Usługi i funkcje usługowe
Scenariusze usług
Jednostki funkcjonalne,
w tym funkcje podstawowe
PE2
Jednostki fizyczne
Model koncepcyjny IN - IN CM
Płaszczyzna usługowa - SP
Oferowane usługi IN
Usługa VPN
funkcje us ługowe:
PNP, ONA, OFA
Usługa FPH
funkcje us ługowe:
ONE, REVC, TDR,
ODR, OUP, …
Globalna Płaszczyzna Funkcjonalna - GFP
Projektowanie usług IN
SIB1
SIB3
BCP
Globalna logika usługi - GSL
SIB2
Architektura funkcjonalna IN
SCF
IF
Rozproszona Płaszczyzna Funkcjonalna - DFP
SMF
SDF
SCEF
CCF
SSF
SRF
SSF
Płaszczyzna Fizyczna - PP
Architektura fizyczna IN
SCP
SMP
INAP
SSP
UTE 2014– Marek Średniawa
IP
Dekompozycja usług IN
Płaszczyzna usługowa
Usługa FPH
Usługa VPN
D
C
B
Funkcje usługowe
A
F
C
C
B
G
C
E
A
A
Usługa UPT
Globalna płaszczyzna funkcjonalna
POI
User interaction
GSL
Charge
Uniwersalne moduły
usługowe - SIB
Charge
Screen
BCP
Compare
POR
Queue
Translate
Verify
Rozproszona płaszczyzna funkcjonalna
IF
SSF FE
1
6
FEA
6
3
7
FEA
IF
2
4
FEA
5
SDF FE
UTE 2014– Marek Średniawa
SCF FE
7
Akcje jednostek
funkcjonalnych DFP
Przepływy informacji
Moduły SIB wg ITU-T i ETSI
Algorytm (Algorithm)
Uwierzytelnienie (Aunthenticate)
Naliczanie (Charge)
Porównanie (Compare)
Rozdzielanie (Distribution)
Kolejkowanie zgłoszeń (Queue)
Rejestracja informacji o
zgłoszeniach (Log Call
Information)
Ograniczenie (Limit)
Filtrowanie (Screen)
Zarządzanie danymi usługi
(Service Data Management)
UTE 2014– Marek Średniawa
Powiadamianie o statusie
(Status Notification)
Translacja (Translate)
Interakcja z użytkownikiem
(User Interaction)
Weryfikacja (Verify)
Connect
Continue
Disconnect resource
EDP info
EDP request
Initiate call
Release call
Uniwersalne moduły usługowe - SIB
(Service Independent building Blocks)
SSD
Dane statyczne - SSD
(specyficzne dla realizowanej
funkcji usługowej
Logiczny punkt startu
SIB
Parametry wyjściowe - CID
Dynamiczne dane wejściowe - CID
(związane z bieżącym połączeniem, np.:
CLI, wybrany numer, …)
CID
UTE 2014– Marek Średniawa
Logiczne
wyjścia
Przykład SIB: Authenticate
SSD
Authenticate Name
Authenticate Password
Authenticate mechanism Id
CIDFP – E rror
CIDFP – Relationship Id
Success
AUTHENTICATE
Error
Error cause
Relationship Id
Authenticate Name
Authentic ate Password
CID
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład SIB: Queue
SSD
Max Active
Max Number
Max Time
Announcement Parameter
CIDFP - Resource
CIDFP - Error
Resource Available
Call Party Abandon
Queue
Q Timer Expiry
Q Full
Error
Call Reference
Resource
CID
UTE 2014– Marek Średniawa
Time spent on Queue
Error Cause
Konstrukcja scenariusza usługi
SIB1
SIB2
SIB3
SIB4
POI
BCP - Basic Call Process
UTE 2014– Marek Średniawa
SIB6
SIB5
POR POR
GFP- Globalna Płaszczyzna Funkcjonalna:
scenariusz (GSL) usługi FPH
GSL dla usługi FPH (ONE, REVC)
Translate
SIB
CID: nr rachunku ab. usługi FPH
Sukces
Charge
SIB
Błąd
CID: wybrany numer
POI: Address analyzed
POR: Clear Call
BCP
UTE 2014– Marek Średniawa
POR: Proceed with new data
Charakterystyka GSL (1/2)
definiuje wyróżniony punkt POI, który określa
miejsce przekazania sterowania z procesu BCP
do scenariusza usługi opisanego diagramem
złożonym z modułów SIB
określa zbiór punktów POR, w których sterowanie
może powrócić do procesu BCP
UTE 2014– Marek Średniawa
Charakterystyka GSL (2/2)
definiuje scenariusz usługi wyrażony jako
diagram zbudowany z SIBów, powiązany z POI i
POR
definiuje dane statyczne (SSD) i dynamiczne (CID)
dla każdego modułu SIB użytego w scenariuszu
usługi
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykładowy fragment scenariusza usługi
- poziom SIB
Przekaż połączenie ...
do działu reklamacji
w Warszawie
1
NIE
Interakcja:
„wybierz 1 jeśli...
wybierz 2 jeśli ...”
Decyzja:
Pora dnia
17.00 - 9.00 ?
Zapowiedź słowna
„witamy w ...”
TAK
SSP
IDP
FCI, CTR, PAC
PAC (odpowiedź)
IP
DFC, FCI, CON, RRB
ERB
...
UTE 2014– Marek Średniawa
SCP
2
Przekaż połączenie ...
do działu sprzedaży
w Krakowie
Przekaż połączenie ...
do systemu odpowiedzi
głosowej do
biura w Warszawie
Wyróżnione POI (1/2)
Call originated
– żądanie usługi bezpośrednio po podniesieniu
mikrotelefonu, przed wybraniem numeru
Address collected
– odebrano numer wybrany przez Ab A
Address analyzed
– przeprowadzona analiza numeru (np. id. FPH)
Call arrival
– sieć przygotowana do zestawienia połączenia z
abonentem docelowym
UTE 2014– Marek Średniawa
Wyróżnione POI (2/2)
Busy / No answer
Call acceptance
– proces obsługi połączenia aktywny, połączenie nie
zestawione (mostek, decyzja o kontynuacji)
Active state
– proces obsługi połączenia aktywny, połączenie
zestawione
End of call
– rozłączenie przez jedną ze stron (możliwość
kontynuacji, np. w usługach VCC, PN)
UTE 2014– Marek Średniawa
Wyróżnione POR (CS1) (1/2)
Continue with existing data
– BCP kontynuuje proces obsługi połączenia bez nowych
danych ze scenariusza usługi
Proceed with new data
– BCP kontynuuje proces obsługi połączenia na
podstawie danych dostarczonych przez scenariusz
usługi
Handle as transit
– restart BCP (połączenie traktowane jak nowe)
UTE 2014– Marek Średniawa
Wyróżnione POR (CS1) (2/2)
Clear call
– BCP powinien rozłączyć poł.
Provide call party handling
– BCP powinien umożliwić sterowanie połączeniem przez
jego uczestników
• (* połączenia wielostronne - poza CS-1)
Initiate call
– proces GSL inicjuje połączenie
• brak POI
UTE 2014– Marek Średniawa
Idea kreacji usług w IN
Uniwersalne moduły usługowe SIB
(Service Independent Building Blocks)
Paradygmat, metodologia, języki i
narzędzia kreacji usług
GUI
Terminal
agent
Session
manager
Service
logic
Billing
...
...
Manager
User Agent
UTE 2014– Marek Średniawa
Scenariusze usług skonstruowane
z modułów SIB
Graficzne środowisko kreacji usług
Specyfikacja
usługi
Edytor
graficzny
Reprezentacja
wewnętrzna
Piktogramy SIB
Biblioteki
Symulacja,
weryfikacja
Konfiguracja
UTE 2014– Marek Średniawa
Generator
kodu
i
kompilator
SLP
UTE 2014– Marek Średniawa
Początek projektu
Plan wdrażania
usługi
Specyfikacja
wysokiego
poziomu
dla usługi
Cykl życiowy usługi
Opis
funkcjonalny i
architektoniczny
usługi
Sprzężenie zwrotne
z klientem
Wymagania
systemowe i
specyfikacja
podsystemów
i interfejsów.
Prototyp
Walidacja
podsystemów
i plan testów
akceptacyjnych
Projekt i implementacja
podsystemów
Plan testów
integracyjnych
w sieci
Wyniki
testów
i analiza
wyników
Integracja i
testowanie systemu
Plan
udostępniania
usług
Udostępnianie usług
UTE 2014– Marek Średniawa
Czas
Problemy
Poprawność scenariuszy usług
– weryfikacja w modelu (model checking)
– symulacja
– badania w warunkach rzeczywistych (wydajność)
Interferencja usług i funkcji usługowych
Skrócenie czasu od koncepcji do udostępnienia
usługi (typowo 3-9 miesięcy)
Współpraca platform IN różnych dostawców
– INAP
– zakres implementacji DP
UTE 2014– Marek Średniawa
BCSM: punkty detekcji (DP) i punkty w
połączeniu (PIC)
Zdarzenie wejściowe
Przejście (transition)
DP i
PIC m (akcje)
Punkt w połączeniu - stan (Point In Call)
Zdarzenie wyjściowe
DP j
PIC n
UTE 2014– Marek Średniawa
Punkt detekcji (Detection Point)
Punkty detekcji (1/2)
Miejsca w procesie obsługi połączenia, w których
wykrywane są zdarzenia powodujące przekazanie
sterowania do scenariusza usługi IN w SCF
DP charakteryzowane przez:
– identyfikację usługi IN (service key)
– kryteria wyzwolenia (triggering criteria)
– tryb nadzorowania (monitoring mode)
UTE 2014– Marek Średniawa
Punkty detekcji (2/2)
Aktywacja (uzbrajanie) punktów detekcji DP:
– Statyczne DP - TDP (Trigger DP)
• uzbrajane za pomocą środków zarządzania siecią IN
• wyzwolenie uwarunkowane spełnieniem kryteriów, np.:
– Trigger Assigned, Class of Service, Specific Digit String,...
– Dynamiczne DP - EDP (Event DP)
• uzbrajane dynamicznie przez scenariusze usługi za pomocą
operacji protokołu INAP (EDP-R, EDP-N)
– RequestReportBCSMEvent
– EventReportBCSM
• kryteria przekazane przez IF z SCF (lista zdarzeń w operacji
RRB)
UTE 2014– Marek Średniawa
Model podstawowego procesu obsługi
połączenia - BCSM
BCSM
O-BCSM
T-BCSM
Ab A
Segmenty sterujące
Ab B
Segmenty bierne
Rozróżnienie O-BCSM i T-BCSM
UTE 2014– Marek Średniawa
Koncepcja modelu zgłoszenia IN
SCF
Logika usługi
CCF/SSF
Model procesu obsługi
połączenia w centrali
O-BCSM
Ab A
T-BCSM
Centrala A
UTE 2014– Marek Średniawa
O-BCSM
T-BCSM
Centrala B
Ab B
Proces połączenia wychodzącego: O_BCSM
1. O_Null&Authorize_Origination_Attempt
10
6. O_Exception
Orig_Attempt_Authorized
O_Abandon
1
2. Collect_Info
Collected_Info
2
3. Analyse_Info
Analyzed_Info
3
4. Routing & Alerting
9
O_Mid_Call
8
O_Disconnect
O_Answer
7
5. O_Active
UTE 2014– Marek Średniawa
Route_Select_Failure
4
O_Called_Party_Busy
5
O_No_Answer
6
PIC: stan - punkt w połączeniu
DP: punkt detekcji
Proces połączenia przychodzącego: T_BCSM
7. T_Null&Authorize_Termination_Attempt
11. T_Exception
T_Abandon
Term_Attempt_Authorized
T_Called_Party_Busy
13
18
12
8.Select_Facility & Present_Call
T_No_Answer
14
9. T_Alerting
T_Answer
T_Mid_Call
16
UTE 2014– Marek Średniawa
T_Disconnect
17
15
10. T_Active
PIC: stan - punkt w połączeniu
DP: punkt detekcji
Realizacja usługi NP
0 22 222222
Translacja numeru
0 22 111111 -->0 22 222222
CK
SLEE
SCF
IAM
Ab B przeniósł się
(0 22 222222)
SSP
RELEASE (CV)
CK
SSF
IAM (0 22 111111)
ISUP Cause Value --> Route_Select_Failure TDP
Użytkownik wybiera numer: 0 22 111111
UTE 2014– Marek Średniawa
0 22 111111
Interakcja SSF - SCF
CCF
BCSM
SSF
1
6
Stan (PIC)
TDP
2
Wznowienie
obsługi
zgłoszenia
Zawieszenie
obsługi
zgłoszenia
Trigger table
Trigger 1 0 Trigger2 X
Trigger3
0
…..
INAP
SSF-ME
SLPI
FEAM
FEAM
Aktywne
pobudzenie
SSF-FSM
3
12
Waiting for
Instructions
Service
Execution
Environment
SCF-ME
4
Analyze_Info
TDP
SCF
7, 10
5
11
8, 9
SCF-FSM
Idle
Idle
Preparing SSF
instruction
Waiting - User
Interaction
Routing to
Exception
resource
to SSF
Monitoring
User Interaction
UTE 2014– Marek Średniawa
Odwzorowanie POR - DP/PIC
POR
DP / PIC
Continue with existing data
->
Powrót do tego samego DP
Proceed with new data
->
Handle as transit
->
Clear call
->
Wznowienie w punkcie PIC
określonym przez SL
PIC: Analyze_Info lub Routing lub
Alerting
PIC: O_Null lub T_Null
Provide call party handling
->
Powrót do tego samego DP
Initiate call
->
PIC: Analyze_Info lub Routing
lub Alerting
UTE 2014– Marek Średniawa
Odwzorowanie POI - DP
POI
Call originated
Address collected
Address analyzed
Call arrival
Busy
No answer
Call acceptance
Active state
End of call
UTE 2014– Marek Średniawa
DP
Orig_Attempt_Authorized
Collected_Info
Analyzed_Info
Term_Attempt_Authorized
O_Called_Party_Busy
T _Called_Party_Busy
Route_Select_Failure
O_No_Answer, T_No_Answer
O_Answer lub T_Answer
O_Mid_Call lub T _Mid_Call
O_Abandon lub T_Abandon
O_Disconnect lub T_Disconnect
DFP - Rozproszona Płaszczyzna
Funkcjonalna IN CM
SMAF
SMF
SCEF
SDF
SCF
SRF
CCAF
SSF
SSF
CCF
CCF
CCAF
Zarządzanie usługami
Sterowanie usługami
Sterowanie połączeniem i zasobami
UTE 2014– Marek Średniawa
Sterowanie funkcjami przenoszenia
Charakterystyka elementów DFP
CCAF (Call Control Agent Function)
– reprezentuje funkcje terminala (centrali końcowej)
przy dostępie do sieci - CCF
CCF (Call Control Function)
– zapewnia podstawową funkcjonalność obsługi
połączeń (właściwą dla tradycyjnej centrali tel.).
Funkcje CCF opisuje BCP. Łącznie CCAF i CCF
reprezentują składniki istniejącej sieci PSTN/ISDN
UTE 2014– Marek Średniawa
Charakterystyka elementów DFP
SSF - (Service Switching Function)
– odpowiada za rozpoznawanie połączeń odwołujących
się do usług IN i współpracę z SCF przy realizacji
scenariusza usługi
SCF - (Service Control Function)
– steruje obsługą połączeń zgodnie z przechowanymi
scenariuszami usług. Steruje działaniem SSF i SRF oraz
współpracuje z SDF (pobieranie danych do scenariuszy
usług) i SMF (zarządzanie usługami)
UTE 2014– Marek Średniawa
Charakterystyka elementów DFP
SDF (Service Data Function)
– zapewnia dostęp do danych usługi i przesłania ich
fizyczne rozproszenie.
SRF (Specialized Resource Function)
– wspomaga SSF przy realizacji scenariuszy usług
(interakcja z abonentem - zapowiedzi słowne, rejestracja
decyzji ab., rozpoznawanie mowy, itp.)
UTE 2014– Marek Średniawa
Charakterystyka elementów DFP
SMF (Service Management Function)
– odpowiada za zarządzanie usługami
SMAF (Service Management Agent Function)
– zapewnia dostęp do funkcji zarządzania usługami
SCEF (Service Creation Environment Function)
– umożliwia projektowanie i implementację nowych
scenariuszy usług za pomocą SIB.
UTE 2014– Marek Średniawa
Usługa IN (np. FPH) na
płaszczyźnie DFP
IF1
SCF
SDF
IF2
SSF_A
IF3
CCF_A
UTE 2014– Marek Średniawa
SSF_B
IF4
CCF_B
Przykład odwzorowania DFP w PP
SCEP
SCEF
SCF
SCP
TCP/IP
X.25
SDF
SMP
INAP
INAP
SMF
Sieć sygnalizacyjna SS7
SSP
IP
SRF
ISUP
SSF
CCF
CCAF
UTE 2014– Marek Średniawa
ISUP
SRF
SSP
CCF
SSF
CCAF
Klasyczna konfiguracja fizyczna IN
X.25
LAN/WAN
SMP
SCEP
SCP
INAP
ISUP
IP DSS1
STP
SSP
TCP/IP
STP
INAP
SSP/IP
ISUP
CT/CK
ISUP
CT/CK
Testowa sieć IN operatora
UTE 2014– Marek Średniawa
Elementy architektury fizycznej IN
(1/5)
SCP - punkt sterowania usługami (Service Control Point)
– baza danych działająca w czasie rzeczywistym
– wykonywanie programów scenariuszy usług (logiki usług) SLP
– przekazywanie do SSP instrukcji sterujących obsługą
połączenia (operacje INAP)
– steruje procesem generacji rekordów zaliczeniowych w SSP
– zbiera dane statystyczne z SSP, które służą do nadzoru
wykorzystania usług
UTE 2014– Marek Średniawa
Elementy architektury fizycznej IN
(2/5)
SSP - Punkt komutacji usług (Service Switching Point)
– rozpoznawanie wywołań IN (tablica pobudzeń - TDP)
– zapytania do SCP - operacje INAP
– rejestracja danych zaliczeniowychi statystycznych dla
każdego połączenia
– współpraca z IP (zapowiedzi słowne, rozpoznawanie mowy,
rejestracja odpowiedzi użytkownika)
– realizacja funkcji sterowania natłokiem
– wstępne zliczanie głosów dla usługi teległosowania
UTE 2014– Marek Średniawa
Elementy architektury fizycznej IN
(3/5)
IP - Specjalizowane urządzenie pomocnicze (Intelligent
Peripheral)
– wspomaganie SSP przy realizacji usług wymagających
interakcji z użytkownikiem (VCC, VOT, PN, VPN, UPT)
– odtwarzanie zapowiedzi słownych
– sterowanie dialogiem z użytkownikiem przy wyborze opcji
– odbiór informacji o decyzjach użytkownika
UTE 2014– Marek Średniawa
Elementy architektury fizycznej IN
(4/5)
SMP - Punkt zarządzania usługami (Service Management Point)
– zarządzanie profilami usług
– aktywacja / deaktywacja usług i ładowanie i nowych usług z SCE
STP - Transferowy punkt sygnalizacyjny SS7 (Signalling Transfer
Point)
UTE 2014– Marek Średniawa
Elementy architektury fizycznej IN
(5/5)
SCEP - Środowisko kreacji usług (Service
Creation Environment Point)
– środowisko programistyczne służące do projektowania
scenariuszy nowych usług z SIBów
– przekazywanie wykonywalnych programów usług do
SCP (za pośrednictwem SMP)
UTE 2014– Marek Średniawa
SS7 i INAP
Stos protokołów SS7 dla IN
Aplikacje IN
Warstwy OSI
Aplikacji
INAP
MAP CAP
TCAP
ISUP
Prezentacji
Sesji
Transportowa
SCCP
Sieci
Łącza danych
Fizyczna
UTE 2014– Marek Średniawa
MTP
Model protokołu INAP (SCP)
SCP
Do partnerskich ASE
operacje
wyniki
błędy
SCF
MACF
S
A
C
F
ASE
scf-ssf
S
A
C
F
TCAP
MTP
Fizyczne łącza sygnalizacyjne SS7
UTE 2014– Marek Średniawa
TCAP
Do partnerskiej
podwarstwy transakcyjnej
BEGIN
CONTINUE
END
ABORT
SCCP
do SSP
ASE
scf-srf
Do partnerskiej
podwarstwy składnikowej
invoke (operacja)
return result
return error
reject
do IP
Relacja między kontekstem
aplikacyjnym, ASE i operacjami INAP
Kontekst aplikacyjny: core- INAP-CS1-SSP-to-SCP-AC
...
Kontekst aplikacyjny : core- INAP-CS1-IP-to-SCP-AC
ASE: SCF-SRF- activation-of-assist- ASE
...
ASE: specialized resource control- ASE
Operacja: PromptAndCollectUserInformation
...
Operacja: SpecializedResourceReport
argument
UTE 2014– Marek Średniawa
result
errors
linked
Operacje INAP: kontekst
ASE użytkownika INAPu
xyz OPERATION
ARGUMENT {Parameter1, Parameter2,...}
RESULT {Parameter1, Parameter2,...}
LINKED {operation3, operation4,...}
Do partnerskich ASE
operacje
wyniki
błędy
ERRORS {error1, error2....}
error1 ERROR
PARAMETER {Parameter6, Parameter7,...}
ASE TCAP
Podwarstwa składnikowa
Podwarstwa transakcyjna
SCCP - usługa bezpołączeniowa
UTE 2014– Marek Średniawa
Do partnerskiej
podwarstwy składnikowej
invoke (operacja)
return result
return error
reject
Do partnerskiej
podwarstwy transakcyjnej
BEGIN
CONTINUE
END
ABORT
Opis operacji protokołu INAP
Definicja wyrażona w notacji ASN.1
xyz OPERATION
ARGUMENT {Parameter1, Parameter2,...}
RESULT {Parameter1, Parameter2,...}
LINKED {operation3, operation4,...}
ERRORS {error1, error2....}
error1 ERROR
PARAMETER {Parameter6, Parameter7,...}
UTE 2014– Marek Średniawa
Notacja ASN.1
Objęta normalizacją: ISO/IEC 8824 i ITU-T X.680-X.683
Stosowana do definicji struktur danych w protokołach i
w modelach informacyjnych, np. INAP, TMN
Reguły kodowania, np. BER definiuje odwzorowanie
dowolnego typu ASN.1 w transferowany ciąg bitów
Example-ASN.1-Module DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- example of an ASN.1 type definition
Protocol-Data-Unit ::= SEQUENCE {
sequenceNr INTEGER (0..65535),
checksum
INTEGER (0..255),
data
BIT STRING }
END
UTE 2014– Marek Średniawa
Stosowanie protokołu INAP (1/2)
Zdefiniowano ogólne zasady i związki protokołu INAP z
modelem koncepcyjnym IN (BCSM, TDP i EDP, procesy
SCF, SSF, SRF, CCF).
Zdefiniowane zasady współdziałania INAP-ISUP
Każda usługa IN wykorzystuje specyficzną dla swojego
scenariusza sekwencję operacji INAP (por. przykłady w
dalszej części prezentacji).
Parametry operacji związanych z naliczaniem opłat i
fizyczną konfiguracją sieci IN są specyficzne dla operatora
(wymagają dostosowania się przez dostawcę do WTO
operatora – np. TP-INAP).
UTE 2014– Marek Średniawa
Stosowanie protokołu INAP (2/2)
INAP CS-1 obejmuje 29 operacji.
Zestawy operacji niezbędne do uruchomienia usług IN
wynikają z wymagań scenariuszy usług i architektury
sieci tlkm (np. TP-INAP 1 wykorzystuje 19 operacji).
Udana realizacja usług wymaga synchronizacji:
– scenariuszy usług z uwzględnieniem zasad naliczania opłat
– operacji INAP i ich parametrów, w szczególności operacji
odpowiedzialnych za naliczanie opłat
– scenariuszy usług i operacji INAP z systemem
rozliczeniowym (wykorzystanie i prawidłowa interpretacja
informacji z rekordów zaliczeniowych rejestrowanych przez
SSP)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje IN CS-1/2 Core INAP (1/5)
Sterowanie obsługą zgłoszeń:
SCF->SSF
–
–
–
–
–
–
–
Cancel - CNL
CollectInformation - CI
Connect - CON
Continue - CNT
InitiateCallAttempt - ICA
ReleaseCall - RC
ResetTimer - RT
UTE 2014– Marek Średniawa
SCF ->SSF
RequestReportBCSM - RRB
CallInformationRequest - CIQ
CallGap - CG
ActivityTest
ActivateServiceFiltering ASF
– ManageTriggerData
– ContinueWithArgument
–
–
–
–
–
Operacje IN CS-1/2 Core INAP (2/5)
Sterowanie obsługą zgłoszeń:
SSF -> SCF
–
–
–
–
InitialDP - IDP
EventReportBCSM - ERB
CallInformationReport - CIR
ServiceFilteringResponse - SFR
• ASF / SFR - obsługa teległosowania
– EntityReleased
– ManageTriggerDataResult
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje IN CS-1/2 Core INAP (3/5)
Interakcja z użytkownikiem:
SCF->SSF
– ConnectToResource - CT
– AssistRequestInstructions - ARI
• w scenariuszu asysty - SSF
relay
– EstablishTemporaryConnection
- ETC
– DisconnectForwardConnection DFC
– DisconnectFCWithArgument
UTE 2014– Marek Średniawa
SCF -> SRF
– PlayAnnouncement - PA
– PromptAndCollectUser
Information - PAC
– Cancel
– PromptAndReceiveMessage
– ScriptInformation
– ScriptRun
– ScriptClose
Operacje IN CS-1/2 Core INAP (4/5)
Interakcja z użytkownikiem c.d.:
SRF -> SCF
– SpecializedResourceReport - SRR
– PromptAndReceiveMessage
– ScriptEvent
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje IN CS-1/2 Core INAP (5/5)
Naliczanie opłat:
SCF->SSF
– FurnishChargingInformation FCI
– SendChargingInformation - SCI
– ApplyCharging - AC
– RequestNotificationCharging
Event - RNC
– ActivateServiceFiltering - ASF
UTE 2014– Marek Średniawa
SSF -> SCF
– ServiceFilteringResponse SFR
– ApplyChargingReport - ACR
– EventNotificationCharging ENC
Przykład: InitialDP (1/2)
InitialDP ::= OPERATION
ARGUMENT InitialDPArg
ERRORS
{MissingCustomerRecord,
MissingParameter,
SystemFailure,
TaskRefused,
UnexpectedComponentSequence,
UnexpectedDataValue,
UnexpectedParameter
}
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
InitialDP: Initial Detection Point – IDP
– SSP -> SCP
– Inicjuje proces realizacji usługi IN i przekazuje specyficzne
dla połączenia dane do SCP.
– Najważniejsze parametry:
•
•
•
•
•
servicekey (identyfikacja usługi IN)
calledPartyNumber (wybrany numer IN, dodatkowe atrybuty)
callingPartyNumber
locationNumber (GSM: ID lokalizacji)
sFEncountered (czy funkcja filtrowania była aktywna)
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład: operacja InitialDP (2/2)
InitialDPArg ::= SEQUENCE {
serviceKey
calledPartyNumber
callingPartyNumber
callingPartysCategory
cGEncountered
iPSSPCapabilities
iPAvailable
locationNumber
originalCalledPartyId
highLayerCompatibility
serviceInteractionIndicators
additionalCallingPartyNumber
forwardCallIndicators
bearerCapability
eventTypeBCSM
redirectingPartyId
redirectionInformation
[00] ServiceKey,
[02] CalledPartyNumber OPTIONAL,
[03] CallingPartyNumber OPTIONAL,
[05] CallingPartysCategory OPTIONAL,
[07] CGEncountered OPTIONAL,
[08] IPSSPCapabilities OPTIONAL,
[09] IPAvailable OPTIONAL,
[10] LocationNumber OPTIONAL,
[12] OriginalCalledPartyId OPTIONAL,
[23] HighLayerCompatibility OPTIONAL,
[24] ServiceInteractionIndicators OPTIONAL,
[25] AdditionalCallingPartyNumber OPTIONAL,
[26] ForwardCallIndicators OPTIONAL,
[27] BearerCapability OPTIONAL,
[28] EventTypeBCSM OPTIONAL,
[29] RedirectingPartyId OPTIONAL,
[30] RedirectionInformation OPTIONAL}
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
FurnishChargingInformation: FCI
– SCP -> SSP
– sterowanie naliczaniem opłaty przez SCP, który
zapisuje rekord zaliczeniowy dla bieżącego
segmentu połączenia.
– Najważniejsze parametry:
• fCIBillingChargingCharacteristics (specyficzny dla
operatora, np. id. Identyfikacja strony obciążanej opłaty,
typ i status połączenia)
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład: FCI (1/3)
FurnishChargingInformation
FurnishChargingInformationArg ::= FCIBillingChargingCharacteristics
FCIBillingChargingCharacteristics ::=
OCTET STRING (SIZE
(minFCIBillingChargingLen..maxFCIBillingChargingLen))
OPERACJA SPECYFICZNA DLA OPERATORA
(N.O.S. - NETWORK OPERATOR SPECIFIC)
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład: FCI (2/3)
FurnishChargingInformation
FCIBCC ::= SEQUENCE {
chargedPartyId
chargingInformation
chargedPartyType
legId
[00] ChargedPartyId,
[01] ChargingInformation,
[02] ChargedPartyType
OPTIONAL,
[03] LegId OPTIONAL }
………
ChargingInformation ::= CHOICE {
initChargingInformation
[00] InitChargingInformation,
updateChargingInformation [01] UpdateChargingInformation}
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład: FCI (3/3)
FurnishChargingInformation
InitChargingInformation ::= SEQUENCE {
ticketControlInformation
[00] TicketControlInformation,
callTypeAndStatus
[01] CallTypeAndStatus OPTIONAL,
billedItemList
[02] BilledItemList OPTIONAL,
inServiceSpecificData
[03] INServiceSpecificData OPTIONAL,
transparentData
[04] TransparentDataFCI OPTIONAL,
serviceIndicator
[05] ServiceIndicator OPTIONAL,
chargingLevel
[06] ChargingLevelControl OPTIONAL,
zoningInPostProcessing
[07] ZoningInformation OPTIONAL,
takeOverChargingInformation [08] BOOLEAN OPTIONAL}
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
RequestReportBCSMEvent: RRB
– SCP -> SSP
– SCP żąda od SSP monitorowania wskazanych zdarzeń w
procesie obsługi połączenia (np. zajętość, brak odpowiedzi,
rozłączenie) – uzbraja wskazane zdarzeniowe punkty detekcji
EDP.
– SSP po wykryciu zdarzenia wysyła do SCP odpowiedź za
pomocą operacji EventReportBCSM (ERB).
– Najważniejsze parametry:
• eventTypeBCSM
• monitorMode (EDP-R, EDP-N)
• dpSpecificCriteria
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
EventReportBCSM: ERB
– SSP -> SCP
– Powiadamianie SCP przez SSP o zajściu zdarzenia
(uzbrojonego punktu detekcji) w procesie obsługi
połączenia wymienionego w operacji
RequestReportBCSMEvent (RRB).
– Najważniejsze parametry:
• eventTypeBCSM
• eventSpecificInformationBCSM
– Rozpatrywane EDP-R: RouteSelectFailure, OCalledPartyBusy,
– O-NoAnswer, O-Disconnect.
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
ReleaseCall: RC
– SCP -> SSP
– Żądanie rozłączenia bieżącego połączenia w
dowolnej fazie.
– Najważniejsze parametry:
• cause (ISUP Cause)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
Cancel: CNL
– SCP -> IP
1. Żądanie anulowania poprzedniej skorelowanej operacji PA
lub PAC.
2. Żądanie anulowania wszystkich aktywnych żądań
(zainicjowanych przez operacje: EventReportBCSM,
EventNotificationCharging, ApplyChargingReport i
CallInformationReport) powodujące powrót do stanu
spoczynkowego (Idle) procesów SSF i SRF.
– Najważniejsze parametry:
•
•
invokeID (konkretna wskazana operacja)
allRequests (wszystkie operacje)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
CallInformationRequest: CIQ
– SCP -> SSP
– Żądanie rejestrowania informacji o połączeniu
(odpowiedź za pomocą operacji
CallInformationReport).
– Parametry:
•
requestedInformationTypeList
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
CallInformationReport: CIR
– SSP -> SCP
– Odpowiedź na operację CallInformationRequest.
– Parametry:
•
requestedInformationList
– requestedInformationType
– requestedInformationValue (wartość numeryczna, ISUP
Generic Number, ISUP cause)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
CollectInformation: CI
– SCP -> SSP
– Żądanie od SSF wykonania akcji związanych z
obsługą połączenia, których wynikiem jest podanie
informacji o adresie docelowym Ab A (operacja
związana z RRB uzbrajającą DP2 i określająca
liczbę cyfr oczekiwanych od ab.). Używana w fazie
ustanawiania połączenia.
– Parametry: (-)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
ActivityTest: AT
– SCP -> SSP
– Sprawdzenie czy nadal trwa aktywny dialog między
SCF a SSF. Jeżeli relacja istnieje jest wysyłana
odpowiedź przez SSF, w przeciwnym razie (np. Po
upłynięciu time-outu) SCF uważa, że SSF jest
uszkodzony i podejmuje stosowną procedurę..
– Parametry: (-)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
ApplyCharging: AC
–
–
–
SCP -> SSP
SCP instruuje SSP aby nadzorować czas połączenia z
uwzględnieniem stanu konta abonenta. W przypadku gdy
limit się wyczerpał SSF rozłącza połączenie. Po zakończeniu
segmentu połączenia SSF zwraca informację o opłacie za
pomocą operacji ApplyChargingReport.
Parametry:
•
aChBillingChargingCharacteristics (specyficzny dla oper.)
–
•
•
M.in.: pozostały limit czasu, czas i ton ostrzeżenia, „puls” (czas
następnego raportu z SSP), moment zmiany taryfy
sendCalculationToSCPIndication
partyToCharge
–
sendingSideID (H’01 lub H’02)
UTE 2014– Marek Średniawa
Operacje INAP CS-1
ApplyChargingReport: ACR
– SSP -> SCP
– Odpowiedź na ApplyCharging wysyłana przez SSP
w odstępach czasu określonych przez „puls”.
– Najważniejsze parametry:
•
callResult (specyficzny dla operatora)
– Wykorzystana wartość konta (np. czas z uwzględnieniem
zmian taryf)
– Przyczyna rozłączenia
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład 1: translacja numeru
SSP
IDP (CalledPartyNumber = 080012345,
EventTypeBCSM=AnalysedInfo)
SCP
FCI
RRB (EDP=Disconnect, LegID=1, Type=Request)
CON
ERB(EDP=Disconnect, LegID=1, Type=Request)
FCI
REL
UTE 2014– Marek Średniawa
Przekazywanie operacji INAP w
wiadomościach TCAP
TDP-R
Analysed_Info
(O_BCSM DP3)
TC_BEGIN [IDP]
SSP
TC_CONTINUE [ FCI,
RRB (O_Answer, O_Disconnect),
CON ]
TC_CONTINUE [ ERB (O_Answer) ]
TC_CONTINUE [ ERB (O_Disconnect) ]
TC_END
UTE 2014– Marek Średniawa
SCP
Przykład 4:
warunkowe przekierowywanie połączeń
SCP
SSP
IDP
FCI,
RRB (EDP-R, O_Answer, O_Busy), CON
ERB(EDP-R, O_Busy)
FCI, RRB(EDP-R, O_Disconnect), CON
UTE 2014– Marek Średniawa
Przykład 7:
naliczanie opłat na bieżąco
IDP
SSP
9:50
9:55
10:00
Ostrzegający
sygnał tonowy
AC (limit=12, tp=5, to=1), CON
...
ACR (pośredni, c=5)
...
ACR (pośredni, c=5)
10:01
10:02
ACR (finalny, c=2)
UTE 2014– Marek Średniawa
SCP
Scenariusze naliczania opłat
Scen. DET
GEN REG Info.
1
PSTN
PSTN
PSTN
-
-
-
2.1
SCF
SCF
SCF
-
-
-
2.2
SCF
SCF
SSF
rek.zal.
2.3
SCF
SSF
SSF
cp, level, item
2.4
SCF
SCF
SSF&
SCF
CorrelId
FCI
3.2
SCF
SSF
PSTN
cp, level
SCI
4.1
SCF
SSF
SCF
cp, level, item
chg. or tresh.
4.2
SCF
SSF
SSF
chg.level
treshold
UTE 2014– Marek Średniawa
Op. INAP Parametry
FCI
FCI_BCC
FCI
FCI_BCC
FCI_BCC
SCI_BCC, legId
AC/ACR
AC_BCC
AC/FCI/ACR AC_BCC
FCI_BCC
Scenariusz naliczania opłat 2.3
SLEE
SCF
DET
FurnishChargingInformation
InitialDP
Centrum
rozliczeniowe
SSP
CDR
SSF
GEN
CK
REG
CK
Ab B
Ab A
UTE 2014– Marek Średniawa
Scenariusz naliczania opłat 4.1
SLEE
Wyniki taryfikacji
SCF
DET
InitialDP
CDR
SMF
REG
ApplyCharging
ApplyChargingReport
SSP
SSF
GEN
CK
CK
Ab A
Ab B
UTE 2014– Marek Średniawa
Centrum
rozliczeniowe

Podobne dokumenty