Pozew cywilny w postępowaniu karnym

Transkrypt

Pozew cywilny w postępowaniu karnym
Wrocław, dnia…................
Powód
Dane personalne
i adres.
Pozwany
Dane personalne
i adres
DO
SĄDU REJONOWEGO
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WYDZIAŁ II KARNY
50-040 WROCŁAW
Sygnatura akt: …………………………..
Wartość przedmiotu roszczenia: …… zł
POZEW
Na podstawie art. 62 kpk w n o s z ę:
1. o zasądzenie od oskarżonego Imię i Nazwisko na rzecz powoda Imię i nazwisko kwoty
…… zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty,
2. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych,
3. o rozpoznanie powództwa cywilnego także w nieobecności powoda.
Uzasadnienie
W dniu 23 czerwca 2006 r. do Sądu Rejonowego we Wrocławiu wpłynął akt oskarżenia
przeciwko Imię i Nazwisko, któremu zarzucono popełnienie na szkodę pokrzywdzonego
przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk.
W świetle zebranego materiału dowodowego nie ulega wątpliwości, że Imię i Nazwisko,
pobierając od powoda Imię i Nazwisko zaliczkę na poczet zamówionej usługi w postaci
wymiany tapicerki na komplecie wypoczynkowym, nie miał zamiaru ani faktycznych
możliwości wywiązania się z umowy, wprowadził go w błąd w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie …. zł.
D o w ó d: znajdująca się w aktach sprawy umowa na wymianę tapicerki wypoczynku i
pokwitowanie wpłaty na kwotę …… zł.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest przyjęcie, że szkoda wyrządzona przez
pozwanego Imię i Nazwisko w kwocie …… zł wynika bezpośrednio z popełnionego
przestępstwa, co przesądza o możliwości dochodzenia jej w drodze powództwa cywilnego
zgłaszanego w postępowaniu karnym.
Podpis………………..

Podobne dokumenty