lEll`l nstytut Tech n ikiBudowlanej

Transkrypt

lEll`l nstytut Tech n ikiBudowlanej
lEll'l
nikiBudowlanej
Tech
nstytut
(48 22) 82576 s5 | fax: (48 22\ 825 52 86
0 0 - 6 1 1W A R S Z A WIAu l . F I L T R O W1A I t e l . : ( 4 8 2 2 ) 8 2 5 0 4 7 1 ,
w B . u d . o w n i c t w i e- U E A t c
C z l o n e k E u r o P e j s k i e jU n i i Akceptacji Technicznej
Technicznych - EOTA
A
p
r
o
b
a
t
d
s
.
Czlonek EuroPejskiej Organ'izacji
TECHNICZNE
Seria:APROBATY
APROBATATECHNIGZNAITB
AT-15-880812011
zdnia 8 listopada2004r. w sprawie
Infrastruktury
Na podstawierozporzqdzeniaMinistra
do ich wydawania(DzU
upowa2nionych
ch orazjednostekorganizacyjnych
-pottepdtluinia
aprobattechniczny
w Instytucie
dokonanego
aprobacyjnego
r., poz.24gi), w wyniku
Nr 24g z 2OO4
w Warszawiena wniosekfirmy:
TechnikiBudowlanej
TREXIMSP.z o. o.
ul. KrawczYkaT
05-660Warka
podnazwq
wyrob6w
w budownictwie
do stosowania
siqprzydatno$6
stwierdza
Rozdzielaczemosie2nei ze stali odpornei na korozjg
TREXIM
do instalacji ogr:zewaniaplaszczyznowegoi gzejnikowego oraz do
instalacji wody u2Ytkowej
niniejszej
w zakresiei na zasadachokreslonychw zalqczniku,kt6ryjest integralnqczq6ciq
lTB.
AprobatyTechnicznej
DYREKTOR
InstytutuTechnikiBudowlanej (
Terminwa2no6ci:
30 grudnia2016r.
/2hnru/
rr'
Marek KaProfi
t
Talacznik:
og6lnei techniczne
Postanowienia
r'
30 grudnia2011
Warszawa,
dokumentumo2nakopiowac
tekstuAprobatyTechnicznej
fragmentow
formie
puoril<oivanie
*
ka2dej,innej
116
upl*i-"n1*i"
tylkow catoSci.
TechnikiBudowlanej'
z Instytutem
uzgodnienia
wymagapisemnego

Podobne dokumenty