Program Konferencji - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku

Transkrypt

Program Konferencji - Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku
I V O g ó l n o p ol s k a K o n f e r e nc j a Na uk ow a
„WYZWANIA I POTRZEBY
WOBEC EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA”
•
E ł k , 1 3 l i s t o p a da 2 0 1 2 r .
ORGANIZATORZY
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Humanistyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Program konferencji:
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji, wystąpienia organizatorów
I Współczesne wyzwania wobec edukacji dla bezpieczeństwa
- prowadzący: dr hab. Bernard Wiśniewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
10.15 – 10.25 dr Andrzej Wawrzusiszyn (Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Człowiek we współczesnym środowisku bezpieczeństwa
10.25 – 10.35 dr Anna Pogorzelska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)
Współczesne formy zagrożeń i ich implikacje dla obszaru edukacji
10.35 – 10.50 dr Bogdan Chmieliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Nowe wyzwania w edukacji dla bezpieczeństwa
10.50 – 11.00 Justyna Sobotka (Koło BW Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń
11.00 – 11.15 Piotr Gosek (Koło BW Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Edukacja dla bezpieczeństwa a cyberprzestrzeń
11.15 – 11.30 Przerwa
II
Bezpieczeństwo młodzieży i nauczycieli współczesnej szkoły
- prowadzący: dr Andrzej Wawrzusiszyn (Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
11.30 – 11.45 Krzysztof Szwed (Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku)
Formalno-prawne aspekty odpowiedzialności dyrektora za bezpieczeństwo w szkole
11.45 – 11.55 dr Jolanta Łodzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy
nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
11.55 – 12.05 Tomasz Kowalski (Koło BW Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Współczesne wyzwania w sferze bezpieczeństwa osobistego młodzieży
12.05 – 12.15 Monika Skiepko (Koło BW Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Nadużywanie środków aktywnych jako problem społeczny XXI wieku wśród dzieci
i młodzieży. Edukacja przeciw uzależnieniom.
III
Problemy dydaktyczne edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnej szkole
- prowadzący: mgr Jan Grzyb (Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku)
12.15 – 12.30 Jan Grzyb (MODN w Ełku)
Tworzenie programów nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
12.30 – 12.45 Alina Stęperska (MODN w Ełku)
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji dla bezpieczeństwa
12.45 – 13.00 Wiesław Stępniak (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne W-wa)
Platforma WSIPnet jako internetowe narzędzie wspomagające
edukację dla bezpieczeństwa
13.00
Dyskusja, zakończenie konferencji.