Miejscowość, data - Ambasada RP w Dublinie

Transkrypt

Miejscowość, data - Ambasada RP w Dublinie
……………, dnia ………………
Imię
……………………………….
Nazwisko
………………………………..
Adres
………………………………..
……………………………….
Oświadczenie
Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U.2016.922 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w
Ambasadzie RP w Dublinie.
…………………………………..
Podpis (odręczny)

Podobne dokumenty