Spis treści - Komitet Nauk o Finansach

Transkrypt

Spis treści - Komitet Nauk o Finansach
Spis treści
CZĉĝû PIERWSZA
Andrzej SáawiĔski
The limits of monetary policy effectiveness .....................................................
9
Maágorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweá Smaga
Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko
rozwiniĊtych – analiza porównawcza ................................................................
21
Jan L. Bednarczyk
Forward guidance (ogáaszanie zamiarów) jako narzĊdzie polityki
pieniĊĪnej .............................................................................................................
35
Jan Karwowski
Negative interest rates and Islamic finance ......................................................
49
Adam Adamczyk, Sáawomir Franek
Tax structures in OECD countries – An empirical analysis ............................
61
Sáawomir Franek
TrwaáoĞü reguá fiskalnych jako kryterium ich oceny .......................................
77
Katarzyna KreczmaĔska-Gigol
Koszty windykacji polubownej w Ğwietle badaĔ empirycznych ......................
89
Tomasz Uryszek
Primary Deficit Indicator, Tax Gap, and Fiscal Sustainability
– Evidence from Central and Eastern EU Member States .............................. 103
Magdalena Redo
Znaczenie efektu Q Tobina dla skutecznoĞci polityki pieniĊĪnej .................... 117
Arkadiusz Orzechowski
Analiza efektywnoĞci obliczeniowej opcji na przykáadzie modelu
F. Blacka i M. Scholesa ..................................................................................... 137
Marcin WiĞniewski
Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu
dáugiem samorządowym w Polsce ..................................................................... 155
Krzysztof Waliszewski
Przewidywany wpáyw dyrektywy hipotecznej na rynek poĞrednictwa
i doradztwa kredytowego w Polsce – studium teoretyczno-empiryczne ......... 181
Anna Leszczyáowska
Postulat niedyskryminowania oszczĊdnoĞci w podatku dochodowym
a lokowanie Ğrodków na IKE i IKZE ............................................................... 209
Anna DoĞ, Monika Wieczorek-Kosmala
Ryzyko, efekty zewnĊtrzne i konflikty interesów w strukturze kapitaáowej
banków – ujĊcie teoretyczne .............................................................................. 233
Marcin Potrykus
Inwestycje w surowce w poáączeniu z polskim rynkiem kapitaáowym.
Analiza ryzyka i efektywnoĞci ........................................................................... 257
Anna Kasprzak-Czelej
Relacja cen záota i srebra w procesie inwestowania w metale szlachetne
w Polsce .............................................................................................................. 277
Bartosz Jura
UpadáoĞü przedsiĊbiorstw na rynku publicznym i niepublicznym
w Polsce .............................................................................................................. 291
Artykuáy podlegaáy podwójnej recenzji, redakcji statystycznej i jĊzykowej.
CZĉĝû DRUGA
Komitet Nauk o Finansach PAN na III kadencjĊ (2015–2018) ....................... 319
Dorota BurzyĔska, Dagmara Hajdys
Konferencja Katedr Finansowych 2016 „Granice finansów XXI wieku”
– wnioski i rekomendacje ... ............................................................................... 321
Maágorzata Zaleska
Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN ............................ 327
Jerzy WĊcáawski
Konkurs o NagrodĊ Prezesa Polskiej Akademii Nauk
za wybitne osiągniĊcia naukowe w zakresie finansów ..................................... 331

Podobne dokumenty