PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ADAMOWIE

Transkrypt

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ADAMOWIE
PUBLICZNE GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II
W ADAMOWIE
Dyrektor Szkoły
mgr Beata Łapot – język polski
mgr Beata Białkowska - język polski
mgr Dorota Czachurska – biologia, wych.fizyczne, wdż
mgr Magdalena Czyżyk – język polski
mgr Wanda Fonfara – język rosyjski
mgr inż. Anna Gutkiewicz – fizyka, biblioteka
lic. Ewelina Miziołek– pedagog szkolny
lic. Małgorzata Majewska – język angielski
lic. Marta Marcinkowska – język angielski
mgr Krzysztof Miernik – geografia, wych.fizyczne,
informatyka
mgr Teresa Miernik – matematyka, biblioteka
mgr Małgorzata Różyc – religia, wych.fizyczne
mgr Ewa Siek – matematyka, fizyka
mgr Paulina Kot – wych.fizyczne, plastyka, muzyka
mgr inż. Krystyna Syta – chemia, informatyka, zajęcia
techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Teresa Szewczyk – wych.fizyczne
mgr Marta Wójcik-Marzec – historia, wos
„Myśleć, to co prawdziwe, czuć to co
piękne i kochać co dobre – w tym cel
rozumnego życia”
Adamów 30
26 – 803 Promna
tel./fax.(0-48) 615 14 46
(0-48) 615 14 47
e-mail: [email protected]
www.gimadamow20.republika.pl
Uchwałą Rady Gminy Promna z dnia 09 marca
1999 roku zostało utworzone Publiczne Gimnazjum
w Adamowie. Szkoła mieści się w budynkach
dawnej jednostki wojskowej. Gimnazjum położone
jest na rozległym terenie, otoczone różnymi
gatunkami drzew i krzewów. Z okien budynku widać
malowniczą dolinę Pilicy. Na stanowisko dyrektora
gimnazjum powołano mgr Krzysztofa Miernika.
W roku szkolnym 1999/2000 gimnazjum liczyło 82
uczniów, co stanowiło cztery oddziały. Grono
Pedagogiczne składało się wówczas z sześciu
nauczycieli. Początki w nowo utworzonej szkole były
skromne, budynek wymagał generalnego remontu.
W zagospodarowaniu klas czynnie uczestniczyli
rodzice. To im zawdzięczamy kupno pomocy
dydaktycznych,
zgromadzenie
księgozbioru
bibliotecznego.
W roku szkolnym 2002/2003 obowiązki
dyrektora placówki przejął mgr inż. Henryk
Cielebąk.
Po referendum w roku 2005 społeczność
szkolna wybrała jako patrona szkoły Jana Pawła II,
co zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy
Promna z dnia 20 września 2005r.
Corocznie, w dniu 18 maja uroczyście
obchodzimy Święto Szkoły. Uczestniczymy również
w Ogólnopolskich Zjazdach Szkół im. Jana Pawła II.
W kwietniu 2007 roku w wyniku konkursu - na
stanowisko dyrektora gimnazjum wybrano Panią
mgr Beatę Łapot.
Dnia 29 września 2007r. oddano do użytku
długo wyczekiwaną halę sportową. Zakupiono
szeroki asortyment sprzętu sportowego i utworzono
siłownię.
W styczniu 2008r. powstała pracownia
multimedialna.
Obecnie do gimnazjum uczęszcza 205
uczniów w 8 oddziałach, a Grono Pedagogiczne
składa się z 19 nauczycieli, którzy starają się
wychodzić naprzeciw potrzebom edukacyjnym
współczesnej młodzieży. Próbują zapewnić
uczniom maksymalnie dobre przygotowanie do
nauki na kolejnym etapie kształcenia.
Gimnazjaliści godnie reprezentują szkołę
w zawodach
sportowych,
konkursach
przedmiotowych i recytatorskich, a otrzymane
nagrody mobilizują ich do wytężonej pracy.
W szkole prężnie działa zespół redakcyjny,
który wydaje miesięcznik „Gimzetka". Uczniowie
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez
organizowanie licznych uroczystości szkolnych,
dbają o wystrój klas i szkolnych korytarzy.
1. Dwie pracownie komputerowe ze stałym
dostępem do Internetu.
2. Pracownia techniczna i pracownia
biologiczna.
3. Biblioteka z czytelnią i centrum
multimedialnym.
4. Sala Patrona Szkoły.
5. Hala sportowa.
6. Siłownia.
7. Boiska szkolne.
8. Całoroczne lodowisko.
9. Stołówka.
10. Sklepik szkolny.
11. Gabinet pielęgniarki szkolnej.
12. Fachowa pomoc pedagoga szkolnego dla
uczniów, nauczycieli i rodziców.
13. Wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogiczna.
„Dobrych ludzi nikt
nie zapomina”
Safona
Od 2005 roku w życiu szkoły swój ogromny
udział ma Pan Tadeusz Kierzkowski.
To z Jego inicjatywy powstał kompleks
boisk szkolnych, bieżnie oraz zmieniło się
otoczenie wokół szkoły.
Ów Człowiek Wielkiego Serca troszczy się
również o rozwój intelektualny naszej
młodzieży, czego dowodem są liczne wycieczki
krajoznawcze. W pamięci naszych
wychowanków na zawsze pozostaną wrażenia
z Rzymu: pierwszy lot samolotem, refleksje
i zaduma nad grobem Jana Pawła II czy freski
w Kaplicy Sykstyńskiej. Miło wspominamy
również wycieczki naszej szkoły
do Kazimierza Dolnego.
W listopadzie 2006 roku p. Kierzkowski był
inicjatorem otwarcia stołówki szkolnej.
Naszemu serdecznemu Darczyńcy nie brakuje
pomysłów, zapału i chęci. Kolejnym wielkim
przedsięwzięciem stało się lodowisko, które
ufundował pan Tadeusz Kierzkowski z myślą
o uczniach oraz okolicznych mieszkańcach.
„Dla ludzi naprawdę
naprawdę wielkich
nie ma wię
większej radoś
radości od tej,
gdy drugim mogą
mogą sprawić
sprawić radość
radość”
ść”
Wilhelm Keppler