ogłoszenie o zamówniu na zakup szydełkarek cylindrycznych, 2 sztuki.

Transkrypt

ogłoszenie o zamówniu na zakup szydełkarek cylindrycznych, 2 sztuki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWNIU NA ZAKUP SZYDEŁKAREK
CYLINDRYCZNYCH, 2 SZTUKI.
Zamawiaj¹cy:
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usùugowe ALBED, Aleksander Bednarek;
91-496 £ódê, ul Syrenki 6/6; NIP: 726-001-30-03, REGON: 004355556; e-mail:[email protected]
I.
Tytuù projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO W£
Produkcja przez firmę ALBED nowej generacji dzianin z barwionych przędz bambusa
oraz modyfikowanych poliamidów i poliestrów.
II.
Nazwa osi priorytetowej i dziaùania w ramach których realizowany jest projekt:
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud¿etu Pañstwa, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013.
RPLD.03.02.00-1/08 (RPO woj. £ódzkiego oœ priorytetowa III: „Gospodarka, innowacyjnoœã,
przedsiêbiorczoœã”; dziaùanie III.2.: „Podnoszenie innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw”
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup szydełkarek cylindrycznych, 2 sztuki - o średnicy 32'' o podziale igieł
na cal 40GG do produkcji dzianin z okrywą z przędz poliestrowych multufilamentowych
lub równoważne.
IV.
Opis sposobu obliczania ceny:
Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium – 100%
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C=(Cmin / Cb) x 100%
Gdzie:
C – cena
Cmin – cena najni¿sza
Cb – cena badana
a)Zamawiaj¹cy przyjmie do oceny podan¹ przez Wykonawców cenê brutto w euro lub zùotych
b)Zamawiaj¹cy zastosuje zaokr¹glenie wyników do dwóch miejsc po przecinku
c)1% odpowiada 1 punktowi przyjêtemu do oceny
V.
Opis kryteriów, którymi Beneficjent bêdzie kierowaù siê przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów sposobu ofert;
Np. – cena 100% C=(Cmin/Cb)x 100%
Ocena speùnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formuùa „speùnia- nie speùnia” w oparciu o
informacje zawarte w zùo¿onej ofercie oraz dokumentach oferenta.
VI.
Termin wykonania zamówienia
31.03.2012
VII.
Opis sposobu przygotowania ofert
Drog¹ e-mail na adres: [email protected]
VIII.
Miejsce oraz termin skùadania i otwarcia ofert
Na spùyw ofert czekamy do dnia 11.02.2012 r.- godz. 8.00 w siedzibie firmy ALBED
mieszcz¹cej siê w £odzi przy ul. Plonowa 13B. po otrzymania ofert na adres:
[email protected]
Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia oferty bez podania przyczyny.
IX.
Opis warunków udziaùu w postêpowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
speùnienia tych warunków.
O zamówienie mog¹ siê ubiegaã Wykonawcy, którzy:
1)
2)
3)
4)
X.
posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie do wykonywania zamówienia,
dysponuj¹ niezbêdnym potencjaùem technicznym do wykonywania zamówienia
dysponuj¹ osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy).
Projekt wspóùfinansowany ze Úrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Bud¿etu Pañstwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ùódzkiego

Podobne dokumenty