Krzysztof FICOŃ, Logistyka Kryzysowa, Procedury, Potrzeby

Transkrypt

Krzysztof FICOŃ, Logistyka Kryzysowa, Procedury, Potrzeby
Krzysztof FICOŃ, Logistyka Kryzysowa, Procedury, Potrzeby, Potencjał, BEL Studio, Warszawa 2011
SPIS TREŚCI
WSTĘP
1. WOJSKOWY RODOWÓD LOGISTYKI KRYZYSOWEJ
1.1. Geneza i rozwój logistyki wojskowej
1.2. Misja i cele logistyki wojskowej
1.3. Wojskowy system logistyczny
1.4. Pojęcie i definicja logistyki kryzysowej
1.5. Propedeutyka logistyki kryzysowej
2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
2.1. Problematyka bezpieczeństwa w Konstytucji RP
2.2. Zarządzanie kryzysowe w świetle ustaw
2.3. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
2.4. Planowanie zarządzania kryzysowego
2.5. Ochrona infrastruktury krytycznej
2.6. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu centralnym
2.7. Użycie wojska w sytuacji kryzysowej
3. METODOLOGICZNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
3.1. Rozważania o bezpieczeństwie
3.2. Taksonomia zagrożeń kryzysowych
3.3. Specyfika zarządzania w sytuacjach kryzysowych
3.4. Etapy zarządzania kryzysowego
3.5. Zarządzanie logistyczne a zarządzanie kryzysowe
4. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
4.1. Geneza i funkcje jednostek samorządu terytorialnego
4.2. Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach
4.3. Organizacja zarządzania kryzysowego w samorządach
4.4. Funkcjonowanie grup roboczych w zarządzaniu kryzysowym
4.5. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
5. LOGISTYCZNE ASPEKTY SYTUACJI KRYZYSOWYCH
5.1. Metodologiczne problemy logistyki kryzysowej
5.2. Determinanty zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach
5.3. Priorytety zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach
5.4. Prakseologiczne zasady logistyki kryzysowej
5.5. Etapy zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych
5.6. Postulatywny model Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego
6. POTRZEBY LOGISTYCZNE LUDNOŚCI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
6.1. Gradacja potrzeb logistycznych ludności poszkodowanej
6.2. Potrzeby w zakresie pomocy medycznej i opieki lekarskiej
6.3. Potrzeby w zakresie usług transportowych
6.4. Potrzeby w zakresie ewakuacji ludności
6.5. Potrzeby zaopatrzeniowe w zakresie dostaw wody
6.6. Potrzeby zaopatrzeniowe w zakresie dostaw żywności
6.7. Potrzeby w zakresie artykułów powszechnego użytku
6.8. Zapotrzebowanie na usługi gospodarczo-bytowe
6.9. Standardy ochrony ludności
7. SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYTUACJI KRYZYSOWYCH
7.1. Struktura systemu zabezpieczenia logistycznego
7.2. System kierowania zabezpieczeniem logistycznym
7.3. Podsystem zabezpieczenia materiałowego
9
11
17
26
37
42
49
53
60
65
69
71
80
83
98
106
115
128
133
141
156
164
169
178
183
193
199
208
220
227
229
236
240
243
246
249
251
256
263
267
270
7.4. Podsystem zabezpieczenia medycznego
7.5. Podsystem zabezpieczenia technicznego
7.6. Podsystem zabezpieczenia infrastrukturalnego
7.7. Podsystem zabezpieczenia komunikacyjnego
7.8. Potencjał operacyjny systemu zabezpieczenia logistycznego
8. POTENCJAŁ LOGISTYCZNY SŁUŻB PUBLICZNYCH
8.1. Potencjał logistyczny Policji
8.2. Potencjał logistyczny Państwowej Straży Pożarnej
8.3. Potencjał logistyczny Pogotowia Ratunkowego
BIBLIOGRAFIA
1. Monografie
2. Akty prawa
3. Standardy kształcenia
ANEKS
A. Zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
B. Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
C. Zadania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
D. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
TABLE OF CONTENTS
274
276
278
281
285
301
319
347
358
362
365
366
374
385
407