INFO - PolLASA

Transkrypt

INFO - PolLASA
Tygodnik
Nenckiego
7 grudnia 2010 | Numer 41 (263); Rok VI | Nakład: 470 egz.
VII Szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi
Warszawa 24 – 26 listopada 2010 r.
W dniach 24-26 listopada 2010 r. w Instytucie
Nenckiego, pod patronatem Krajowej Komisji
Etycznej, odbyło się „VII Szkolenie dla osób
sprawujących
opiekę
nad
zwierzętami
doświadczalnymi” zorganizowane przez Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego; Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz powstałe
w tym roku Polskie Towarzystwo Nauk o
Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA). Towarzystwo zostało powołane z inicjatywy osób
związanych z tematyką zwierząt laboratoryjnych
oraz z perspektywą wejścia Polski do europejskiej
organizacji FELASA (Federation of Laboratory
Animal Science Associations). VII Szkolenie należy
do cyklu szkoleń , które rozpoczęły się
w
listopadzie 2007 roku po wejściu w życie
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20.06.07 (Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 835),
zgodnie z którym osoby opiekujące się zwierzętami
zobowiązane są odbyć specjalistyczne szkolenia.
Sukces pierwszego kursu zaowocował propozycją
organizacji podobnych szkoleń w innych miastach
Polski. W latach 2008-2009 odbyły się szkolenia w
Białymstoku (styczeń 2008 r), Gdańsku (kwiecień
2008), Krakowie (październik 2008), Puławach
(styczeń 2009) i ponownie Instytut Nenckiego
(listopad
2009).
Dzięki
temu
zgodnie
z
Rozporządzeniem MRiRW zostało przeszkolonych
376 osób z dużej części zarejestrowanych przez
Ministerstwo
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
jednostek hodowlanych i doświadczalnych w Polsce.
VII Szkolenie rozpoczęło się krótkimi wystąpieniami
prof. dr hab. Urszuli Sławińskiej i dr Pawła
Lenartowicza, przedstawiciela Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego do współpracy z Krajową
Komisją Etyczną. Następnie mgr inż. Katarzyna
Kisiel
z
Wydziału
Biologii
Uniwersytetu
Warszawskiego i dr Anna Passini powitały
uczestników.
Trzydniowy program szkolenia obejmował wykłady
z następującej tematyki: Przepisy krajowe i
przepisy Unii Europejskiej z zakresu warunków
utrzymania,
ochrony
i
dobrostanu
zwierząt
doświadczalnych;
Podstawy fizjologii zwierząt
doświadczalnych;
Przygotowanie
zwierząt
do
doświadczenia; Utrzymanie zwierząt - Karmienie,
pojenie,
pielęgnacja,
chwytanie,
warunki
utrzymania, zachowanie zwierząt doświadczalnych,
pojęcie i objawy stresu, standardy higieniczne;
Zasady bezpieczeństwa przy sprawowaniu opieki
nad
zwierzętami
doświadczalnymi,
z
uwzględnieniem
bezpieczeństwa
biologicznego;
Hodowla zwierząt laboratoryjnych; Zasady i
bezpieczeństwo pracy z urządzeniami myjącymi i
sterylizującymi.
(Zgodnie z zaleceniami FELASA program szkolenia
został rozszerzony o dodatkowe zajęcia, których
tematyka
dotyczyła
sprzętu
używanego
w
zwierzętarni. Tę cześć szkolenia przeprowadzili
przedstawiciele firm: Anima i BMT).
Wykłady przeprowadzili: prof. Stefan Kasicki
(Instytut Biologii Doświadczalnej, PolLASA); prof.
Elżbieta Wirth-Dzięciołowska (Instytut Onkologii,
przewodnicząca PolLASA); dr n wet. Wojciech
Bielecki (SGGW Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Krajowa Komisja Etyczna, PolLASA); dr Anna
Passini (Instytut Biologii Doświadczalnej, członek
zarządu PolLASA); mgr inż. Katarzyna Kisiel
(Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, członek
zarządu PolLASA); lek. wet. Marlena WełniakKamińska (Centrum Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej, członek zarządu PolLASA); mgr Barbara
Zalewska
(Warszawski
Ogród
Zoologiczny).
Pracownicy zwierzętarni Instytutu: mgr Tomasz
Włodarczyk, Małgorzata Cira. Przedstawiciele firm:
Anima – mgr inż. Marcin Rotter i BMT mgr Paweł
Kasprzyk.
W tegorocznym VII szkoleniu uczestniczyło 41 osób
(w tym 4 wolnych słuchaczy), z całej Polski
(Szczecin, Puławy, Kraków, Bydgoszcz, Radzików,
Białystok, Lublin, Poznań, Wrocław, Pieńków, Toruń,
Warszawa). Ostatniego dnia odbył się egzamin,
zaliczony przez wszystkich uczestników kursu.
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski – przewodniczący
Krajowej Komisji Etycznej, zakończył Szkolenie
dziękując organizatorom kursu, a uczestnikom,
wręczając dyplomy, gratulował świetnie zaliczonego
egzaminu. Sponsorami Szkolenia były firmy Anima i
BMT. Uczestników poinformowano o planowanej
przez PolLASA II Konferencji „Zwierzęta w
badaniach naukowych”, która ma się odbyć we
wrześniu 2011r.
Anna Passini (tel. 399)
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; e-mail: [email protected]; skład: Justyna Osmulska (tel. 486)

Podobne dokumenty