I, II, III i IV rok studiów stacjonarnych I stopnia, w roku 2015/2016

Transkrypt

I, II, III i IV rok studiów stacjonarnych I stopnia, w roku 2015/2016
POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
PLAN STUDIÓW
stacjonarnych
I-go stopnia
kierunek
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Obowiązuje od I roku począwszy od roku akademickiego
2012/2013
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
I. USTALENIA OGÓLNE
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia trwają 7
semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2565, a liczba punktów ECTS 210.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent studiów I-go stopnia:
 posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki,
sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki
budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego;
 zna przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji i przebiegu
procesu inwestycyjnego;
 posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska
człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów obiektów spełniających
wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne;
 posiada znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu
inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej
w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze
budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów
architektonicznych wraz z ich otoczeniem.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności
posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Na kolejnych stronach podano plan studiów i karty opisu przedmiotów ujętych
w planie studiów.
PRZEDMIOTY OGÓLNE (330)
1 Wychowanie fizyczne I
2 Wychowanie fizyczne II
3 Język obcy I
4 Język obcy II
5 Język obcy III
6 Język obcy IV
7 Ergonomia
8 Ochrona własności intelektualnej
9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
10 Technologia informacyjna
11 Treści humanistyczne I
11a Podstawy filozofii
11b Historia sztuki
12 Treści humanistyczne II
12a Psychologia
12b Socjologia
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (285 h)
13 Matematyka
14 Geometria wykreślna I
15 Geometria wykreślna II
16 Fizyka budowli
17 Mechanika budowli I
18 Mechanika budowli II
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (1830 h)
19A Projektowanie architektoniczne I.A
19B Projektowanie architektoniczne I.B
20A Projektowanie architektoniczne II.A
20B Projektowanie architektoniczne II.B
21A Projektowanie architektoniczne III.A
21B Projektowanie architektoniczne III.B
22A Projektowanie architektoniczne IV.A
22B Projektowanie architektoniczne IV.B
23A Projektowanie architektoniczne V.A
23B Projektowanie architektoniczne V.B
24A Projektowanie architektoniczne VI.A
24B Projektowanie architektoniczne VI.B
25A Projektowanie urbanistyczne I.A
25B Projektowanie urbanistyczne I.B
2
1,2
25
5
5
4
3
4
4
158
13
2,4
2,4
1,2
2,4
2,4
1,8
79
8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1
1
1,0
10
0,0
2,4
1,8
1,6
2,2
2,4
87
5
1
1
1
1
1
8
Godziny zajęć
ROK I
Sem. I
15 tyg.
w tym
S W Ć
13 330 120 195
1
30
30
1
30
30
1
30
30
1
30
30
1
30
30
30
30
2
30
15 15
1
15
15
1
15
15
2
30
15
1
30
30
1
Uchwalony przez Radę
Wydziału w dniu:
11.07.2012 r.
PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Zaliczenie
14
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
Egzamin
16
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
ECTS zaj. prakt.
ECTS zaj.kontakt.
Lp.
Nazwa kursu
ECTS
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Studia stacjonarne
30
L
15
P
S W Ć
L
ROK II
Sem. III
Sem. IV
15 tyg.
15 tyg.
Sem. II
15 tyg.
P W Ć
L
P W Ć
L
P W Ć
L
ROK III
Sem. V
Sem. VI
15 tyg.
15 tyg.
P W Ć
L
P W Ć
L
ROK IV
Sem. VII
15 tyg.
P W Ć L P S
2
2
2
2
2
2
1
1
1
15
1
1
2
30
7 285 135
1
60
30
2
60
30
1
30
15
1
45
15
1
45
30
1
45
15
50 1830 690
2
30
30
45
75
2
2
30
15
-
2
2
1
30
15
30
285 840 15
7
3,6 5,4
2
90
15
75
7
3,6 5,6
2
90
15
75
7
3,6 6,0
2
90
15
75
6
3,6 5,4
2
90
15
75
7
3,6 5,8
2
90
15
75
8
3,6 6,4
2
90
15
75
6
2,4 4,8
2
75
15
60
2
1
1
1
2
1
5
1
1
2
1
5
5
1
5
20120711_AiU_pelny.xlsx / I_PlanS /1
1
5
1
1
4
5
1
26A
26B
27A
27B
28A
28B
29
30
31
32
33
34
50
Projektowanie urbanistyczne II.A
Projektowanie urbanistyczne II.B
Projektowanie urbanistyczne III.A
Projektowanie urbanistyczne III.B
Projektowanie urbanistyczne IV.A
Projektowanie urbanistyczne IV.B
Historia architektury i urbanistyki I
Historia architektury i urbanistyki II
Historia architektury i urbanistyki III
Historia architektury i urbanistyki IV
Historia architektury i urbanistyki V
Historia architektury i urbanistyki VI
Budownictwo ogólne z
materiałoznawstwem I
Budownictwo ogólne z
materiałoznawstwem II
Budownictwo ogólne z
materiałoznawstwem III
Budownictwo ogólne z
materiałoznawstwem IV
Instalacje budowlane
Konstrukcje budowlane I
Konstrukcje budowlane II
Konstrukcje budowlane III
Techniki plastyczne (rys. odręczny,
model. arch.) I
Techniki plastyczne (rys. odręczny,
model. arch.) II
Techniki plastyczne (rys. odręczny,
model. arch.) III
Techniki plastyczne (rys. odręczny,
model. arch.) IV
Organizacja i ekonomika procesu
inwestycyjnego
Prawo budowlane
Projektowanie architektoniczne
wspomagane komputerem
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych
51
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52 Etyka i specyfika zawodu architekta
53 Seminarium dyplomowe
54 Praca dyplomowa
55 Praktyka dyplomowa
PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (120 h)
56 Przedmiot fakultatywny I
56a Teoria projektowania
5
2,4 4,8
2
75
15
60
5
3,0 4,4
2
60
15
45
8
3,6 6,2
2
90
15
75
3
5
4
4
3
4
1,2
1,2
2,4
2,4
1,8
1,2
1
1
2
1
2
30
45
60
60
45
30
30
30
30
30
30
30
4
1,8 0,0
1
45
45
4
2,4 1,2
2
60
45
2
1,2 1,2
2
30
15
15
4
2,4 1,6
1
1
60
30
30
3
3
3
3
1,2
2,4
1,8
1,8
1
1
1
1
1
1
1
30
45
45
45
30
30
30
30
15
15
15
4
1,8 3,6
1
45
45
4
1,8 3,6
1
45
45
3
1,8 2,6
1
45
45
2
1,8 2,2
1
30
30
2
1,2 0,0
1
30
30
2
1
0,6 0,0
1
15
15
1
3
1,8 1,8
2
45
15
30
2
1,8 1,8
2
45
15
30
2
1,2 1,2
2
30
15
2
3
15
0
11
2
0,6 0,0
0,6
6,0
1
1
15
15
15
7
2
120
30
30
15
0,0
2,2
2,0
2,0
1,2
0,0
0,0
1,6
1,2
0,9
1
1
1
1
4
1
3
1
5
2
15
30
30
15
2
1
2
2
2
2
2
1
2
3
15
3
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
3
3
3
2
1
2
1
15
2
1
1
1
15
1
4 tygodnie
4,8 9
1,2 1,2
0
0
15
15
75
1
20120711_AiU_pelny.xlsx / I_PlanS /2
1
56b
56c
57
57a
57b
57c
58
58a
58b
58c
59
59a
59b
59c
59d
60
60a
60b
60c
60d
Teoria architektury i urbanistyki
Socjologia miasta
Przedmiot fakultatywny II
Komunikacja
Strategie projektowania
Projektowanie elewacji a rozwiązania
przestrzenne
Przedmiot fakultatywny III
Obiekty wielkoskalowe – estetyka a
konstrukcja
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Projekt specjalistyczny I
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje metalowe
Konstrukcje żelbetowe
Technologia budownictwa ogólnego
Projekt specjalistyczny II
Instalacje budowlane
Wyposażenie techniczne budynków
Zagadnienia komunikacyjne
Ochrona środowiska
2
1,2 1,2
2
30
15
15
1
2
1,2 2,0
1
30
30
2
2
0,6 1,6
1
15
15
1
3
0,6 3,0
1
15
15
1
2565 975 225 360 990 15 10 4
Razem
Liczba egzaminów
210 110 114 14 77
2565
14
1
5
5 10 2
7
6
8
2
5 13 10 2
5 14 10 2
1 16 7
24
1
25
3
28
2
31
3
29
2
2
0 12 10 1
1
21
3
13
0
Liczba zaliczeń
77
9
11
12
13
14
7
11
Liczba punktów ECTS
210
29
31
30
30
30
30
30
20120711_AiU_pelny.xlsx / I_PlanS /3
0
1
0
0
0
0
PRZEDMIOTY OBIERALNE
Grupa I: Przedmioty fakultatywne:
Przedmiot fakultatywny I
a) Teoria projektowania
b) Teoria architektury i urbanistyki
c) Socjologia miasta
Przedmiot fakultatywny II
a) Komunikacja
b) Strategie projektowania
c) Projektowanie elewacji a rozwiązania przestrzenne
Przedmiot fakultatywny III
a) Obiekty wielkoskalowe – estetyka a konstrukcja
b) Architektura krajobrazu
c) Architektura wnętrz
Grupa II: Projekty specjalistyczne
Projekt specjalistyczny I
a) Konstrukcje drewniane
b) Konstrukcje metalowe
c) Konstrukcje żelbetowe
d) Technologia budownictwa ogólnego
Projekt specjalistyczny II
a) Instalacje budowlane
b) Wyposażenie techniczne budynków
c) Zagadnienia komunikacyjne
d) Ochrona środowiska
RAZEM PRZEDMIOTY DO WYBORU TO:
1) Treści humanistyczne I i II
2) Proj. arch. I, II, III, IV, V, VI (proj.)
3) Proj. urban. I, II, III, IV, V (proj.)
4) Przedm. fakultat. I, II, III
5) Projekt specjalistyczny I, II
4) Praca dyplomowa
Razem przedmioty do wyboru to:
4
34
20
6
5
15
84
p. ECTS
p. ECTS
p. ECTS
p. ECTS
p. ECTS
p. ECTS
p. ECTS przy ilości wymaganej 63 p. ECTS
PROCENTOWY UDZIAŁ PUNKTÓW DLA OBSZARÓW KSZTAŁCENIA:
1) Przedmioty z obszaru nauk technicznych
T
163 p. ECTS, tj. 78 %
2) Przedmioty z obszaru nauk o sztuce
A
36 p. ECTS, tj. 17 %
3) Przedmioty z obszaru nauk humanistycznych H
9 p. ECTS, tj. 4 %
4) Przedmioty z obszaru nauk medycznych
M
2 p. ECTS, tj. 1 %
(nr 29-34, 43-46)
(nr 3-6, 11a-12b)
(nr 1, 2)
20120711_AiU_pelny.xlsx / I_PlanS /4
Grupa III: Treści humanistyczne
Treści humanistyczne I
a) Podstawy filozofii
b) Historia Sztuki
Treści humanistyczne II
a) Psychologia
b) Socjologia
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Wychowanie fizyczne 1
Subject Title
Całk.
1
Nauki podst. (T/N)
N
Physical education
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
1
Nazwy
Wychowanie fizyczne, biologia
przedmiotów
Ma podstawową wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka w zakresie
1. wychowania zdrowotnego.
Wiedza
2.
Ma elementarną wiedzęz przepisów sportowych.
3.Ma wiedzę korzystnego wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm
… człowieka.
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Potrafi wykonać podstawowe elementy z zakresu techniki wybranej
1. dyscypliny sportowej.
2.
…
1. Potrafi współpracować i pracować w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Ćwiczenia
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
37
30
|
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
nauczyciel akademicki
Treści kształcenia
1.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Ćwiczenia
Sposób realizacji zajęcia praktyczne na obiektach sportowych
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Zasady bhp, sposób realizacji przedmiotu, warunki zaliczenia. Wiadomości o
2
wybranej dyscyplinie-zasady, przepisy,reguły.
2.
Przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego /rozgrzewka/ i ocena jego
wielkości - pomiar tętna.
2
3.
Określenie wielkości wysiłku fizycznego do indywidualnych możliwości organizmu
podczas zajęć praktycznych.
2
4.
Nauczanie nowych elementów ruchowych celem poszerzenia umiejętności w
zakresie sportów indywidualnych i zespołowych.
4
5.
Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w określonych dyscyplinach
sportowych w formie gier i zabaw.
8
Kształtowanie umiejętności współdziałania i koncentracji w grupie oraz sportowej
rywalizacji /fair-play/ w formie gier izabaw.
Tworzenie świadomej potrzeby zagospodarowania wolnego czasu poprzez udział w
zajęciach rekreacyjno - sportowych./4pkt/
8
Testowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
2
Lp.
Lp.
6.
7.
8.
9.
2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
7
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Systematyczny i aktywny udział w zajęciach. Testy i próby
sprawnościowe.
efektów kształcenia
30
Student zna korzystny wpływ czynności ruchowych na
1. zdrowie.
Wiedza
2. Student zna przepisy wybranej dyscypliny sportowej.
3. Student zna potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu.
Student opanował określone elementy ruchowe danej
1. dyscypliny sportowej i potrafi zastosować je w praktyce.
Umiejętności
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi przeprowadzić ćwiczenia o charakterze rekreacyjnym
2. w grupie nieformalnej
3.
Student rozumie konieczność dbania o własny rozwój i
posiada umiejętność zagospodarowania wolnego czasu z
1.
korzyścią dla zdrowia.
Kompetencje
społeczne
Student potrafi organizować swój proces uczenia się i
2. rozumie potrzebę systematycznej pracy.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Zajęcia praktyczne na obiektach sportowych np. hala sportowa,siłownia, bieżnia lekkoatletyczna,sala do
aerobiku. Konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach.
Literatura podstawowa:
[1] Ogólnodostępne publikacje informacyjno-szkoleniowe z zakresu kultury fizycznej.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Prasa- tygodniki, miesięczniki
[2] TV, internet
[3] Mecze, turnieje, imprezy sportowe na żywo.
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.
1
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Studia stacjonarne
II
Wychowanie fizyczne 2
Nauki podst. (T/N)
Physical education 2
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
Nazwy
Wychowanie fizyczne, biologia
przedmiotów
N
Kod przedmiotu
2
1. Ma podstawową wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka w zakresie
wychowania zdrowotnego.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
2. Ma elementarną wiedzęz przepisów sportowych.
3. Ma wiedzę korzystnego wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm
człowieka.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Potrafi wykonać podstawowe elementy z zakresu techniki wybranej
dyscypliny sportowej.
2.
…
1. Potrafi współpracować i pracować w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Ćwiczenia
37
30
nauczyciel akademicki
|
Ćwiczenia
Sposób realizacji zajęcia praktyczne na obiektach sportowych
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Zasady bhp, sposób realizacji przedmiotu, warunki zaliczenia. Wiadomości o
2
1.
wybranej dyscyplinie-zasady, przepisy,reguły.
Forma zajęć
2.
Przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego /rozgrzewka/ i ocena jego
wielkości - pomiar tętna.
2
3.
Określenie wielkości wysiłku fizycznego do indywidualnych możliwości organizmu
podczas zajęć praktycznych.
2
4.
Nauczanie nowych elementów ruchowych celem poszerzenia umiejętności w
zakresie sportów indywidualnych i zespołowych.
4
5.
Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w określonych dyscyplinach
sportowych w formie gier i zabaw.
8
Kształtowanie umiejętności współdziałania i koncentracji w grupie oraz sportowej
rywalizacji /fair-play/ w formie gier izabaw.
Tworzenie świadomej potrzeby zagospodarowania wolnego czasu poprzez udział w
zajęciach rekreacyjno - sportowych./4pkt/
8
Testowanie sprawności ogólnej i specjalnej.
2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
7
L. godz. kontaktowych w sem.
Systematyczny
i aktywny udział w zajęciach. Testy i próby
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
sprawnościowe.
efektów kształcenia
30
Student zna korzystny wpływ czynności ruchowych na
1. zdrowie.
Wiedza
2. Student zna przepisy wybranej dyscypliny sportowej.
3. Student zna potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu.
Student opanował określone elementy ruchowe danej
1. dyscypliny sportowej i potrafi zastosować je w praktyce.
Umiejętności
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi przeprowadzić ćwiczenia o charakterze rekreacyjnym
2. w grupie nieformalnej.
3.
…
Student rozumie konieczność dbania o własny rozwój i
posiada umiejętność zagospodarowania wolnego czasu z
1.
korzyścią dla zdrowia.
Kompetencje
społeczne
Student potrafi organizować swój proces uczenia się i
2. rozumie potrzebę systematycznej pracy.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Zajęcia praktyczne na obiektach sportowych np. hala sportowa,siłownia, bieżnia lekkoatletyczna,sala do
aerobiku. Konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Systematyczny i aktywny udział w zajęciach.
Literatura podstawowa:
[1] Ogólnodostępne publikacje informacyjno-szkoleniowe z zakresu kultury fizycznej.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Prasa- tygodniki, miesięczniki
[2] TV, internet
[3] Mecze, turnieje, imprezy sportowe na żywo.
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Język obcy I Język angielski
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Foreing Language I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1,4
Zaliczenie na ocenę
3
Nazwy
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
przedmiotów
1. Zna podstawowe elementy kulturowe krajów anglojęzycznych.
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
Wiedza
2.
podstawowych sytuacjach życiowych i społecznych.
…
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
1. właściwie dobranych źródeł.
Umiejętności
2. Poprawnie używa prostych struktur gramatycznych.
3. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia
codziennego.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
1.
role.
2.
…
…
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
35
30
|
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne
Tematyka zajęć
Firmy. Rodzaje firm. Struktura firmy i kariera zawodowa. Czasy present simple i
present continuous.
Spotkania biznesowe. Prowadzenie rozmowy o interesach.
Cechy przywódcze. Style zarządzania. Wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii.
Wydawanie poleceń. Przedimki. Pisanie emaili omawiających przebieg dyskusji.
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Strategie działań. Załatwianie spraw. Wydawanie poleceń.
Formy czasu przyszłego. Pisanie notatki służbowej.
Przygotowanie krótkiej prezentacji: wstęp, główne założenia, zasady.
Przedstawienie prezentacji przez studentów.
Internetowy handel detaliczny. Dopasowywanie nagłówków, uzupełnianie luk.
Zarobki. Czasowniki złożone. Czasy present perfect, past simple.
Osiąganie celów i ich realizacja. Czasowniki modalne (prawdopodobieństwo).
Prezentacja przyszłej kariery zawodowej.
Radzenie sobie z problemami. Rozmowa telefoniczna – problemy.
Wybory zawodowe. Kariera zawodowa – planowanie.
Produkty i opakowania. Cechy przedmiotów/urządzeń.
L. godz. pracy własnej studenta
5
L. godz. kontaktowych w sem.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prace domowe pisemne i ustne, zaliczenie testów, prezentacje
efektów kształcenia
tematów
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się
1. w środowisku pracy.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
2.
3.
…
Rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi używanych w
1. sytuacjach biznesowych.
Umiejętności
2.
Potrafi pozyskiwać informacje, przetwarzać je i interpretować.
3.
…
1.
Kompetencje
społeczne
2.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje nagrań, prezentacje
multimedialne
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.
Literatura podstawowa:
[1] Trappe, T. Tullis, G.: Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. Pearson Longman 2005
[2] Alison, J. Emmeron. J.: The Business Intermediate, Macmillan 2007
[3] Mascul B.: The Business Vocabulary in Use, Advanced, Cambridge University Press.
[4] Mark Powell, Simon Clarke, Pete Sharma, In Company, Macmillan.
[5] David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Market Leader, Pearson Longman.
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Emmerson, P. Business Builder Intermediate, Macmillan, 1999
English For Construction Managers and Engineering. Technical Construction Language , pod red. J.
[2] Witeckiej, Warszawa, 2007.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Język obcy II Język angielski
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Foreing language II English Language
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1,4
Zaliczenie na ocenę
4
Nazwy
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
przedmiotów
1. Zna podstawowe elementy kulturowe krajów anglojęzycznych.
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
Wiedza
2. podstawowych sytuacjach życiowych i społecznych.
…
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
właściwie dobranych źródeł.
2. Poprawnie używa prostych struktur gramatycznych.
3. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia
…
codziennego.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
35
30
|
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne
Tematyka zajęć
Marketing. Reklama marki i produktu. Techniki marketingu. Stopniowanie
przymiotników.
Prezentacja i rekomendowanie produktów. Pisanie rekomendacji dla wybranych
produktów.
Memos - Cechy charakterystyczne krótkiej notatki służbowej i pisanie jej.
Outsourcing. Offshoring. Praca za granicą. I i II tryb warunkowy.
Burza mózgów – rozwiązywanie problemów. Zgadzanie się/niezgadzanie się z
poglądami innych.
Finanse. Bilans zysków i strat. Przymiotniki i przysłówki.
Materiały wizualne: grafy, tabele, wykresy. Zwroty i wyrażenia używane przy
prezentacji.
Kolokacje związane z pracą. Język formalny i nieformalny przy aplikowaniu o pracę.
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Biznesowa rozmowa telefoniczna. Obsługa klienta. Prośby, oferowanie.
Rekrutacja. Ubieganie się o pracę. Zdania względne.
Pisanie CV. Okresy warunkowe I – III.
Small talks. Bezpieczne tematy – dyskusja.
Raporty, analiza liczb. Zdania złożone, spójniki.
Pisanie formalnego i nieformalnego emaila.
Powtórzenie wiadomości.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
L. godz. pracy własnej studenta
5 L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prace domowe pisemne i ustne, zaliczenie testów, prezentacje
tematów
efektów kształcenia
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
1. środowisku pracy.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
3.
3.
…
1.
Umiejętności
2.
Rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi używanych w
sytuacjach biznesowych.
Potrafi pozyskiwać informacje, przetwarzać je i interpretować.
3.
…
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
1. określonego przez siebie lub innych zadania.
Kompetencje
społeczne
2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje nagrań, prezentacje
multimedialne
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.
Literatura podstawowa:
[1] Trappe, T. Tullis, G.: Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. Pearson Longman 2005
[2] Alison, J. Emmeron. J.: The Business Intermediate, Macmillan 2007
[3] Mascull B.: The Business Vocabulary in Use, Advanced, Cambridge University Press.
[4] Mark Powell, Simon Clarke, Pete Sharma, In Company, Macmillan.
[5] David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Market Leader.
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] EMMERSON, P. Business Builder Intermediate, Macmillan, 1999
English For Construction Managers and Engineering. Technical Construction Language , pod red. J.
[2] Witeckiej, Warszawa, 2007.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
OGÓLNOAKADEMICKI
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Język obcy III Język angielski
Subject Title
Całk.
1
N
Foreing language III English Language
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1,4
Zaliczenie na ocenę
5
Nazwy
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
przedmiotów
1. Zna podstawowe elementy kulturowe krajów anglojęzycznych.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
2. podstawowych sytuacjach życiowych i społecznych.
…
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
właściwie dobranych źródeł.
2. Poprawnie używa prostych struktur gramatycznych.
3. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia
…
codziennego.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
1.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
35
30
mgr B. Świerczewska, mgr W. Mróz, mgr I. Wyszyńska,
|
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Podróbki produktów. Przedstawianie argumentów.
2
Rodzaje rynków. Negocjowanie. Prowadzenie firmy online.
2
Rodzaje bezokoliczników: gerund, infinitive. Składanie oferty i reagowanie na nie.
2
Grupy nacisku. Uczciwy handel. Czasowniki modalne: przymus, konieczność, zakaz.
2
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Udział w spotkaniach. Zabieranie głosu w dyskusjach.
Korespondencja formalna. List z przeprosinami.
Organizacja pracy i odpowiedzialność zespołowa. Mówienie – nowa praca – zasady i
reguły.
Układanie pytań. Robienie notatek.
Rodzaje korespondencji biznesowej. Poczta elektroniczna. Mowa zależna.
Przewodniczenie spotkaniu. Mowa zależna c.d.
Logistyka. Popyt i podaż. Metki z mikrochipem. Strona bierna.
Słowotwórstwo. Radzenie sobie z pytaniami i odpowiedziami.
Innowacje. Udoskonalanie produktów. Czasowniki modalne – czas przeszły.
Odpowiedzialność spółki. Zasady etycznego postępowania. Czytanie i słuchanie w
celu ogólnego zrozumienia i uzyskania konkretnych informacji.
Handel międzynarodowy. Międzynarodowe umowy i płatności.
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prace domowe pisemne i ustne, zaliczenie testów, prezentacje
tematów
efektów kształcenia
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
1.
środowisku pracy.
Wiedza
2.
3.
…
Rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi używanych w
1. sytuacjach biznesowych.
Efekty kształcenia dla
Potrafi pozyskiwać informacje, przetwarzać je i interpretować.
przedmiotu - po
Umiejętności
2.
zakończonym cyklu
3.
kształcenia
…
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
1. określonego przez siebie lub innych zadania.
Kompetencje
2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
społeczne
3.
…
Metody dydaktyczne:
Czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje nagrań, prezentacje
multimedialne
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.
Literatura podstawowa:
[1] TRAPPE, T. TULLIS, G.: Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. Pearson Longman 2005
[2] ALISON, J. EMMERON. J.: The Business Intermediate, Macmillan 2007
[3] MASCULL B.: The Business Vocabulary in Use, Advanced, Cambridge University Press.
[4] Mark Powell, Simon Clarke, Pete Sharma, In Company, Macmillan.
[5] David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Market Leader.
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] EMMERSON, P. Business Builder Intermediate, Macmillan, 1999
English For Construction Managers and Engineering. Technical Construction Language , pod red. J.
[2] Witeckiej, Warszawa, 2007.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
OGÓLNOAKADEMICKI
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Język obcy IV Język Angielski
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Foreing language III English Language
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
2,4
Zaliczenie na ocenę
6
Nazwy
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
przedmiotów
1. Zna podstawowe elementy kulturowe krajów anglojęzycznych.
2. Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
Wiedza
podstawowych sytuacjach życiowych i społecznych.
…
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych
właściwie dobranych źródeł.
2. Poprawnie używa prostych struktur gramatycznych.
3. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia
…
codziennego.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
1.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
60
30
|
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Sojusze. Wielkie fuzje. Powtórzenie czasów.
2
Projekty. Argumenty za i przeciw – dyskusja.
2
Praca zespołowa. Tworzenie zespołu. Czasowniki modalne.
2
Przepływ informacji. Analiza grafu. Tworzenie pytań – ankieta. Pytania bezpośrednie
2
i pozorne.
Poszukiwanie pracy przez Internet. Tryb rozkazujący.
2
Tendencje cenowe. Strategie cenowe. Targowanie ceny.
2
Technologia. Rozwój technologiczny. Produkty hi-tech.
2
Prezentacja faktów i liczb. Zdania względne.
2
Reklama. Rodzaje mediów. Opowiadanie historyjek i anegdot.
2
Raporty. Spójniki i wyrażenia łączące zdania.
2
Przepisy prawne. Zawody związane z prawem. Strona bierna – ćwiczenia.
2
Ubezpieczenia – rodzinne, obowiązkowe, roszczenia ubezpieczeniowe.
2
List z reklamacją. Odpowiedź na list z reklamacją.
2
Prezentacje multimedialne jako forma zaliczenia sprawności mówienia.
2
Zaliczenie przedmiotu.
2
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
30
30 L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prace domowe pisemne i ustne, zaliczenie testów, prezentacje
efektów kształcenia
tematów
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Posiada zasób słownictwa niezbędny do komunikowania się w
środowisku pracy.
3.
3.
…
Rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi używanych w
1. sytuacjach biznesowych.
Umiejętności
2.
Potrafi pozyskiwać informacje, przetwarzać je i interpretować.
3.
…
Kompetencje
społeczne
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
1. określonego przez siebie lub innych zadania.
2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie
3.
…
Metody dydaktyczne:
Czytanie, mówienie, pisanie, analiza tekstów, praca w grupach, prezentacje nagrań, prezentacje
multimedialne
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, pozytywne oceny cząstkowe z testów, prezentacji i zadań pisemnych.
Literatura podstawowa:
[1] Trappe, T. Tullis, G.: Intelligent Business. Coursebook. Intermediate. Pearson Longman 2005
[2] Alison, J. Emmeron. J.: The Business Intermediate, Macmillan 2007
[3] MAascul B.: The Business Vocabulary in Use, Advanced, Cambridge University Press.
[4] TRAPPE, T. TULLIS, G.: Intelligent Business. Coursebook. Upper Intermediate. Pearson Longman 2005
[5] David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Market Leader, Pearson Longman.
[6] Mark Powell, Simon Clarke, Pete Sharma, In Company, Macmillan.
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Emmerson, P. Business Builder Intermediate, Macmillan, 1999
English For Construction Managers and Engineering. Technical Construction Language , pod red. J.
[2] Witeckiej, Warszawa, 2007.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Ergonomia
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Ergonomics
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
7
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Budownictwo Ogólne, Materiały
przedmiotów
Budowlane, Fizyka budowli, Fizjologia człowieka.
1. Wiedza z zakresu projektowania architektonicznego, budownictwa
ogólnego, fizyki budowli w stopniu zaawansowanym.
Wiedza
2. Wiedza ogólna z zakresu fizjologii człowieka.
…
1. Student umie projektować obiekty budowlane w zakresie
architektoniczno-budowlanym.
Umiejętności
2.
…
1. Student rozumie znaczenie i wymiar pracy inżyniera architekta.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
17
15
dr inż. Elżbieta Miśniakiewicz
|
20
15
dr inż. Elżbieta Miśniakiewicz
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sposób realizacji Wykład tradycyjny i multimedialny
Tematyka zajęć
Geneza ergonomii, kanony estetyczne, proporcje, miary antropometryczne.
Anatomia receptorów: oka, ucha, zmysłu powonienia i smaku, układu nerwowego,
limfatycznego, krążenia (wybrane zagadnienia dla potrzeb ergonomii i bioniki).
Anatomia układu kostnego i mięśniowego w wieku 3-12 lat- 23-18 lat; powyżej 18
lat. Obciążenie statyczne i dynamiczne.
Przestrzeń ruchowa człowieka. Anatomiczne wymiary ciała w różnych pozycjach.
Rodzaje i zasięg ruchów.
Przestrzeń ruchowa w stosunku do: elementów wyposażenia wnętrza (przestrzeni),
na traktach komunikacyjnych, ze względów psychologicznych.
Ergonomia mebla: leżysko, siedzisko, pojemnik, stanowisko pracy.
Ergonomia pomieszczeń do pracy fizycznej, umysłowej, pomieszczeń
produkcyjnych.
Ergonomia pomieszczeń rekreacyjnych, sportu i wypoczynku.
Ergonomia pomieszczeń mieszkalnych.
Ergonomia ciągów komunikacyjnych, wnętrz i przestrzeni publicznych.
Psychofizyczne wymagania w stosunku do wnętrz (komfort cieplny, wilgotność,
wentylacja).
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12.
Psychofizyczne wymagania w stosunku do wnętrz (oświetlenie dzienne i sztuczne,
nasłonecznienie, kolorystyka i tekstura materiałów, emisja dźwięków i hałas).
13.
14.
15.
Strefy i ustroje akustyczne w architekturze.
Bariery architektoniczne i komunikacyjne dla niepełnosprawnych.
Bioniczne inspiracje do realizacji konstrukcji i form architektonicznych.
form składowych,
i materiałów wwodbiorze
L. godz. Szczegółowe
pracy własnejrole
studenta
2 detalu,
L.koloru
godz. kontaktowych
sem.
1
1
1
1
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Pisemne kolokwium zaliczeniowe zawierające pytania otwarte oraz
pytania testowe.
efektów kształcenia
Ćwiczenia
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne w grupie. Bieżące konsultacje.
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Uwzględnienie potrzeb ergonomicznych i psychofizjologicznych w projektowaniu
5
wybranego wnętrza (np. ze stanowiskami laboratoryjnymi) – przedstawić sytuację
1.
ergonomiczną w formie płaskiej (format 50x50cm), przy użyciu perspektywy
geometrycznej, rzutów lub aksonometrii.
Przykłady zastosowania ergonomii przy projektowaniu przestrzeni
10
architektonicznej w budynkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych –
2.
wykorzystanie projektu budynku jednorodzinnego do opracowania ergonomicznej
przestrzeni ruchowej.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
5
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Zaliczenie ćwiczeń z oceną końcową na podstawie ćwiczeń
Sposoby sprawdzenia zamierzonych projektowych wykonywanych w trakcie zajęć i w czasie pracy własnej
efektów kształcenia
oraz na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
1. Student ma uporządkowaną wiedzę odnośnie wytycznych
ergonomicznych z zakresu projektowania funkcji i formy w
architekturze oraz w architekturze wnętrz.
2. Student ma szczegółową wiedzę o architektonicznych i
komunikacyjnych barierach dla niepełnosprawnych oraz o
tworzeniu ergonomicznej przestrzeni ruchowej dla
niepełnosprawnych.
3.
…
1. Student potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących
rozwiązań w przestrzeni architektonicznej, w odniesieniu do
ergonomii i w odniesieniu do przystosowania tej przestrzeni
dla osób niepełnosprawnych.
2. Student potrafi prawidłowo pod względem ergonomicznymkorzystając z literatury, atlasów antropometrycznych, zbiorów
norm odnoszących się do człowieka i operując modelami
wymiarowymi człowieka w ujęciu statycznym i dynamicznymzaprojektować wnętrze, budynek, przestrzeń urbanistyczną.
3.
…
Kompetencje
społeczne
1. Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej w obszarze ergonomii systemowej,
w tym jej wpływu na środowisko zewnętrzne i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony przy użyciu rzutnika multimedialnego, wykorzystywane plansze dotyczące budowy
anatomicznej receptorów.
Ćwiczenia rysunkowe na deskach kreślarskich prowadzone w trakcie zajęć ćwiczeniowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Ćwiczenia: ocena końcowa na podstawie pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych oraz na podstawie
pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Wykład: pozytywne oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego
zawierające pytania otwarte oraz pytania testowe (uzyskanie co najmniej 50% punktów), uzyskanie
zaliczenia z ćwiczenia projektowego.
Literatura podstawowa:
[1] Neufert Z.: Podręcznik projektowania architektoniczno- budowlanego, Wydawnictwo Arkady 2003;
Nowak E.: Atlas antropometryczny populacji polskiej- dane do projektowania. Instytut Wzornictwa
[2] Przemysłowego, Warszawa 2000.
[3] ] Ujma-Wąsowicz K.: Ergonomia w architekturze, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
Baranowski W., Cyran M.: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki służby zdrowia i dla
[1] osób niepełnosprawnych ( interpretacja graficzna), WACETOB, Warszawa 1999;
Bola T., Schwartz L.: Vademecum projektanta- problemy osób niepełnosprawnych. Cz. 2- Budynki
[2] mieszkalne i użyteczności publicznej, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1991.
Charytonowicz J.: Zasady kształtowania laboratoryjnych stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza
[3] Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia – tom 1, Centralny Instytut Ochrony Pracy,
[4] Warszawa 1997.
Skaradzińska M.: Vademecum projektanta- problemy osób niepełnosprawnych. Cz. 3- Mieszkanie i jego
[5] wyposażenie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1991.
[6] Taczanowska T., Jaśkowski P.: Ergonomia w budownictwie, Politechnika Lubelska, Lublin 1998.
[7] Reese Ch.D.: Occupational Health and Safety Management: A practical Approach. CRC Press, 2008.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Ochrona własnośći intelektualnej
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Protectian of intelectual property
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
8
Nazwy
Podstawy informatyki
przedmiotów
1. Student zna w stopniu podstawowym akty prawne dotyczące
ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony innowacyjnych rozwiązań w budownictwie.
Wiedza
2.
…
1. Student potrafi skojarzyć rodzaj twórczości z odpowiednimi aktami
prawnymi .
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
…
1. Student jest świadom odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
23
15
dr hab. inż. Wojciech Anigacz
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne
Tematyka zajęć
Prawo autorskie.
Przedmioty ochrony własności intelektualnej: wynalazki i wzory użytkowe, wzory
zdobnicze, znaki towarowe, topografia układów scalonych.
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa (mkp). Międzynarodowe zgłoszenia
patentowe. Patent europejski.
Pojęcie dokumentu patentowego. Opis patentowy jako źródło informacji. Źródła i
rodzaje informacji patentowej.
Własność przemysłowa w działalności gospodarczej.
Przykłady rozwiązań chronionych w budownictwie
Działalność innowacyjna na wydziale budownictwa politechniki opolskiej.
Przykłady działalności innowacyjnej studentów wydziału budownictwa.
Liczba godzin
3
2
2
2
2
2
2
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
8
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Wykonanie prezentacji multimedialnej
efektów kształcenia
1. Student zna zasady projektowania, wykonywania i
opracowywania wyników pomiarów.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
15
2.
3.
…
Student potrafi samodzielnie zaprojektować, wykonywać i
1. opracowywać wyniki pomiarów.
Umiejętności
2.
3.
…
Student rozumie konieczność geodezyjnej obsługi
1. budownictwa.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład – prezentacje z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i przyrządów pomiarowych;
laboratorium – prezentacje z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, wykonanie pomiarów
zespołowych i indywidualnych, opracowanie wyników pomiarów
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – zaliczenie na ocenę; laboratorium – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń
laboratoryjnych.
Literatura podstawowa:
Akty prawne
- Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117. Prawo własności przemysłowej.
[1] - Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119. Rozporządzenie PRM w sprawie dokonywania i rozpatrywania
[2] Wydawnictwa Urzędu Patentowego RP - Pyrża A.: Poradnik wynalazcy, UP RP, Warszawa 2009
[3] Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej z serii „Własność intelektualna”
[4] Krajowa i międzynarodowa baza danych UP RP (www.uprp.pl)
[5]
Literatura uzupełniająca:
[1] www.sejm.gov.pl
[2] www.uprp.pl
[3]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Safety and hygiene of work
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
9
Nazwy
Budownictwo Ogólne, Materiały Budowlane, Fizyka, Chemia, Fizjologia
przedmiotów
człowieka
1. Student rozumie zasady pomiaru wielkości fizycznych, ma
podstawową wiedzę z chemii i biologii.
2. Student zna zasady organizacji robót budowlanych i funkcjonowania
Wiedza
przepisów prawnych w budownictwie.
3. Zna sposoby prowadzenia prac budowlanych i ma wstępną wiedzę o
zasadach bezpieczeństwa.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Umie analizować formułowane zadania i pracować z dokumentacją
techniczną.
2.
1. Student rozumie znaczenie i wymiar pracy inżyniera budownictwa.
Student rozumie znaczenie bezpieczeństwa w prowadzeniu prac
2. budowlanych.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
30
15
dr inż. Elżbieta Miśniakiewicz
|
Treści kształcenia
Wykład
2.
Sposób realizacji Wykład z zastosowaniem rzutnika multymedialnego
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Pojęcia podstawowe związane z ergonomią, bezpieczeństwem i higieną pracy.
1
Psychiczne obciążenie pracą (pamięć, postrzeganie, uwaga). Ocena obciążenia
1
fizycznego człowieka w procesie pracy (wytrzymałość fizyczna, budowa
anatomiczna).
1
3.
Środowisko pracy (mikroklimat, oświetlenie, hałas, drgania i wibracje) oraz jego
wpływ na człowieka. Spełnienie warunków bhp przy pracy w pomieszczeniach
biurowych, stanowisko komputerowe.
Wypadki przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w sektorze
budownictwa. Organizacja placu budowy pod względem BHP.
1
Zasady bhp przy wykonywaniu prac budowlanych zakresie robót ziemnych.
Zasady bhp przy wykonywaniu prac budowlanych zakresie prac na wysokości.
Zasady bhp przy wykonywaniu robót: murowych, tynkarskich.
Zasady bhp przy wykonywaniu robót: betonowych, zbrojarskich, żelbetowych.
Zasady bhp przy wykonywaniu prac budowlanych zakresie robót: spawalniczych,
montażowych.
1
1
1
1
1
Lp.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zasady bhp przy wykonywaniu prac budowlanych zakresie robót: stolarskich,
antykorozyjnych, malarskich.
1
Zasady bhp przy wykonywaniu prac rozbiórkowych, usuwanie azbestu.
Choroby zawodowe.
Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Zasady ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenu budowy.
Szkolenia pracowników w zakresie bhp.
1
1
1
1
1
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Przeprowadzenie 3 sprawdzianów w postaci testów w czasie
efektów kształcenia
wykładów oraz kolokwium zaliczeniowego.
Student ma uporządkowaną wiedzę odnośnie ergonomii
pracy, zagrożenia pracowników poprzez kontakt, narażenie
lub ekspozycję na czynniki szkodliwe i skutki ich
1.
oddziaływania na organizm pracownika, takie jak: choroby
zawodowe i wypadki przy pracy występujące w sektorze
budownictwa; student zna prawne podstawy ochrony pracy.
Student ma podstawową wiedzę o sposobach wykonywania
Wiedza
2. różnorodnych prac budowlanych, w aspekcie zachowania
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Student zna podstawowe zasady- doboru i stosowania
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ochrony
3.
przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenu budowy,
organizacji placu budowy pod względem bhp..
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student ma przygotowanie niezbędne do pracy związanej z
1. realizacją obiektów budowlanych oraz zna zasady
bezpieczeństwa, dotyczące prowadzenia prac budowlanych.
Student potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących
rozwiązań na placu budowy i postępowania pracowników
2.
realizujących obiekt budowlany pod względem ergonomii,
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.
…
Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej w obszarze bezpieczeństwa i
1. higieny pracy, w tym jej wpływu na środowisko zewnętrzne i
związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Kompetencje
społeczne
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
2. wykonywaniem zawodu, zwłaszcza w zakresie dostosowania
pracy i jej elementów do człowieka.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład materiału z podaniem szczegółowych informacji. Wykorzystanie rzutnika multimedialnego. Bieżąca
kontrola przyswajania materiału z wykorzystaniem zadań testowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie zadań testowych. Kolokwium zaliczeniowe na ocenę.
Literatura podstawowa:
[1] Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych, CIOP- PIB, Warszawa
[2] Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2008.
[3] Wasilewski Z.J.: BHP na placu budowy, Arkady, Warszawa 1989.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Abramowski M.: BHP 2009. Podręczny zbiór przepisów. Beck Info Biznes, Warszawa, 2009.
[2] Reese Ch.D.: Occupational Health and Safety Management: A practical Approach. CRC Press, 2008.
[3] Wieczorek Z.: Wymagania bezpieczeństwa pracy w budownictwie, PIP, Warszawa 2005.
Kodeks Pracy oraz aktualnie obowiązujące rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
[4] Społecznej.
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Technologia Informacyjna
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Information Technology
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1
Zaliczenie na ocenę
10
Nazwy
Matematyka
przedmiotów
Ma podstawową wiedzę z zakresu informatyki naucznej w szkole
1. średeniej
Wiedza
2.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Umie posługiwać się technikami informatycznymi nauczanymi w
1. zakresie szkoły średniej
2.
3.
1. Ma podstawowe przygotowanie do współdziałania w grupie
2.
3.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
25
15
Dr inż. Lesław Tarczyński
|
25
15
Dr inż Lesław Tarczynski
|
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.
Tematyka zajęć
Podstawowe pojęcia informatyki. Języki formalne.
Algorytm. Formy zapisu algorytmów. Przykłady algorytmów.
Struktury danych. Wybrane modele baz danych.
Budowa i oprogramowanie komputerów. System operacyjny.
Oprogramowanie użytkowe komputerów. Edytory.
Sieci komputerowe. Elementy Internetu.
Prototyp języka programowania wysokiego poziomu.
Elementy języka programowania wysokiego poziomu.
Elementy grafiki komputerowej.
Systemy monitoringu budowli.
Niezawodność sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Bezpieczeństwo systemów komputerowych.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
15
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji
Omawianie tematu przy tablicy lub za pośrednictwem
rzutnika. Wykonywanie przez studentów podanych
przykładów na tablicy oraz komputera. Kontrola postępu
wykonywania przez studentów ćwiczeń indywidualnych.
Tematyka zajęć
Algorytmy. Elementy użytkowania komputerów. Sieci komputerowe.
Elementy języka programowania i grafiki komputerowej.
Liczba godzin
4
11
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Sprawdziany pisemne
efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów i
sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych,
1. niezbędną do obsługi narzędzi informatycznych służących do
pozyskiwania informacji i programowania obliczeń
inżynierskich
Ma podstawową wiedzę potrzebną do zapisu i interpretacji
2. algorytmów z wykorzystaniem schematów blokowych i
Wiedza
pseudokodów.
Ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w
3. wybranym języku programowania wysokiego poziomu
Ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów
4. komputerowych i niezawodności oprogramowania
Potrafi pozyskiwać, udostępniać i prezentować, za pomocą
1. odpowiednio dobranych narzędzi, informacje z literatury, baz
danych i innych źródeł
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi sformułować algorytm, zapisując go w postaci
schematu blokowego i pseudokodu
Potrafi sformułować algorytm, zapisując go w wybranym
języku programowania wysokiego poziomu a następnie
3.
zaimplementować i przetestować w wybranym systemie
operacyjnym komputera.
Potrafi zaprojektować oraz sporządzić dokumentację
4. eksploatacyjną programu
2.
Umiejętności
Jest świadomy zagadnień dotyczących legalności
1. oprogramowania i praw autorskich
Kompetencje
społeczne
Jest świadomy zagrożeń stwarzanych przez systemy
2. zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania
informacji dla podstawowych praw człowieka
3.
4.
Metody dydaktyczne:
Wykład, pokaz, zajęcia praktyczne w ramach laboratorium.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – ocena końcowa na podstawie sprawdzianu pisemnego.
Laboratorium – ocena końcowa na podstawie wyników z ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów
pisemnych.
Literatura podstawowa:
[1] Turski W. M.: Propedeutyka informatyki. PWN, Warszawa 1985.
[2] Banachowski L.: Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa 2006.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 2006.
[2] Hnatkowska B.: Huzar Z., Inżynieria oprogramowania. PWN, Warszawa 2008.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Treści humanistyczne I - Podstawy Filozofii
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Philosophy
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
11A
Nazwy
Historia, Literatura Polska, Geografia
przedmiotów
1. Wiadomości z filozofii na poziomie szkoły średniej
Wiedza
2.
Umiejętność posługiwania się wiedzą z filozofii nauczanej w szkole
średniej
2. Umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Rozumie potrzebę samokształcenia.
2. Rozumie potrzebę systematycznej pracy.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Dr Franciszek Jonderko
55
30
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Wykład w sali audytotyjnej.
Tematyka zajęć
Przedmiot zainteresowania filozofii.
Elementarne pojęcia i działy filozofii.
Jońska filozofia przyrody.
Intelektualizm etyczny Sokratesa.
Platońska wizja świata.
Arystoteles i jego znaczenie w dziejach filozofii.
Liczba godzin
2
2
1
3
2
2
Przesłania chrześcijaństwa. Grzech ciała? Etyka duszy?
Filozofia chrześcijańska. Augustyn i Tomasz.
Postulat ascezy a ludzka cielesność.
1
4
1
Człowiek w świetle koncepcji doby oświecenia.
Marksizm. Teoria i praktyka działania.
Ciało człowieka w świetle wybranych filozoficznych koncepcji.
Egzystencjalizm. Jednostka ludzka twórcą wartości i sensu istnienia.
Duchowość i cielesność w filozoficznych ujęciach.
2
3
1
2
2
Problematyka moralna i etyczna w myśli filozoficznej.
2
L. godz. pracy własnej studenta
25
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
1. Student zna podstawową terminologię filozoficzną
Wiedza
30
2. Student zna wybrane, ważne postaci i nurty filozoficzne
3.
Wiedza
4.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
1. Student rozumie motywy filozoficznych rozważań
Student rozumie związek pomiędzy filozoficznymi
2.
koncepcjami a etycznymi rozstrzygnięciami
3.
4.
1.
Kompetencje
społeczne
Student rozumie wpływ filozofii na kształt europejskiej
cywilizacji
2.
3.
Metody dydaktyczne:
Wykład z elementami interaktywnymi.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne – kolokwium.
Literatura podstawowa:
[1] Kasprzyk L., Węgrzecki A.: Wprowadzenie do filozofii. PWN, Warszawa (1983 - i inne wydania
[2] Kenny A.: Krótka historia filozofii zachodniej. Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
[3] Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Warszawa (1983 i inne wydania).
[4] Solomon R. C.: Higgins K. M.: Krótka historia filozofii. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
[5] Świerzawski S.: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaTatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom I-II-III. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1983 i inne
[6] wydania).
[7] Vogt M.: Historia filozofii dla wszystkich. KDC, Warszawa 2004.
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Kołakowski L.: O co nas pytają wielcy filozofowie. Znak, Kraków 2004.
[2] Kołakowski L.: Mini wykłady o maxi sprawach. Znak, Kraków 2004.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Treści humanistyczne I – Historia sztuki
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
History of Art.
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
11B
Nazwy
Historia architektury i urbanistyki I – IV
przedmiotów
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
1. historii architektury starożytnej, nowożytnej oraz urbanistyki.
Wiedza
2. Ma ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki.
3. Rozumie proces zmienności sztuki europejskiej.
Wyjaśnia uwarunkowania kulturowe budowy form i stylistyki obiektów
1.
architektonicznych i układów urbanistycznych.
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się
umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji,
Umiejętności
2. rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz
wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.
…
Prawidłowo określa priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania.
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
2. emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia oraz
twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
1.
Kompetencje
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
50
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Monika Adamska
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
Sposób realizacji Wykład audytoryjny
Tematyka zajęć
Wprowadzenie do przedmiotu. Sztuka starożytnego Egiptu. Kanon w sztuce
egipskiej. Malarstwo i rzeźba. Architektura.
Sztuka starożytnej Grecji. Porządki architektoniczne. Typy świątyń. Rzeźba grecka,
kanony, etapy rozwoju. Malarstwo wazowe.
Sztuka starożytnego Rzymu. Architektura (wybrane budowle). Rzeźba rzymska. Style
malarstwa rzymskiego. Sztuka starochrześcijańska i bizantyjska.
Liczba godzin
2
2
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sztuka przedromańska i romańska w Europie. Odmiany stylu w architekturze. Rzeźba
i malarstwo.
Sztuka gotycka - architektura. Gotycka katedra. Gotyk wczesny, dojrzały i późny.
2
Sztuka gotycka. Malarstwo i rzeźba
Sztuka renesansu i manieryzmu - architektura. Renesans wczesny i dojrzały
Sztuka renesansu i manieryzmu w Europie. Rzeźba. Malarstwo włoskie. Malarstwo na
północ od Alp.
Sztuka baroku i rokoka - architektura. Włochy, Francja, Niemcy, Polska
Sztuka baroku i rokoka. Malarstwo i rzeźba.
Sztuka neoklasycyzmu i romantyzmu.
Realizm, impresjonizm, symbolizm, secesja.
Sztuka 1 poł. XX wieku. Ekspresjonizm. Kubizm. Dadaizm. Surrealizm. Sztuka
stosowana i wzornictwo.
Sztuka 2. poł. XX wieku. Pop-art.. Konceptualizm. Wzornictwo przemysłowe XXI wieku
2
2
2
Kolokwium zaliczeniowe
2
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium, odpowiedzi ustne.
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2
2
2
2
2
2
2
30
Prezentuje podstawową wiedzę w dziedzinie historii sztuki.
2. Rozumie proces zmienności sztuki europejskiej.
Analizuje podstawowe zjawiska właściwe historii kultury
3.
sztuki.
…
Potrafi przekrojowo myśleć o sztuce europejskiej oraz
1. dostrzegać powiązania sztuki z innymi dziedzinami nauki.
i
Rozpoznaje i nazywa formy stylowe, wskazuje związki stylowe
między dziełami sztuki.
3. Opisuje treści reprezentatywnych dzieł sztuki.
…
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i
1.
skutki działalności inżynierskiej.
Jest otwarty na różnorodność historycznych i współczesnych
2.
rozwiązań artystycznych.
Może rozwijać własne zainteresowania w oparciu o zjawiska w
3.
sztuce.
2.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne (prezentacje w programie Power Point) z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego (min. 60 % punktów) przeprowadzonego w formie
testu.
Literatura podstawowa:
[1] Estreicher K.: Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1979.
[2] Kębłowski J.: Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.
Levey M.: Od Giotta do Cezanne'a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego, Arkady, Warszawa
[3] 1972.
[4] Miłobędzki A.: Zarys dziejów architektury w Polsce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
[5] Pevsner N.: Historia architektury europejskiej, WAiF, Warszawa 1976.
Piwocki K.: Dzieje sztuki w zarysie, t. 2: Od wieków średnich do końca XVIII wieku, Arkady, Warszawa
[6] 1977.
[7] Porębski M.: Dzieje sztuki w zarysie, t. 3: Wiek XIX i XX, Arkady, Warszawa 1988.
[8] Sztuka świata t. 1-10, Arkady, Warszawa 1989-1996.
Literatura uzupełniająca:
[1] Eco U.: Sztuka i piękno w średniowieczu, Znak, Kraków 2006
[2] Fahr-Becker G.: Secesja, H.F.Ullmann, Warszawa-Kraków 2007.
[3] Murray P.: Architektura włoskiego renesansu, Wyd. VIA, Toruń 1999.
[4] Nowicka M.: Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, PIW, Warszawa 1988.
[5] Rzepińska M.: Siedem wieków malarstwa europejskiego, Z. N. im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
[6] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2006.
[7] Watkin D.: Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2006.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształtowanie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Psychologia
Subject Title
Całk.
45
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Psychology
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
30
Prakt.
Zaliczenie na ocenę
12A
Nazwy
Biologia, Wiedza o społeczeństwie
przedmiotów
Ma wiedzę podstawową z zakresu anatomii i fizjologii, oraz procesów
1.
biologicznych występujących w rozwoju człowieka
Wiedza
Rozumie znaczenie wpływu wzajemnego jednostki na rozwój
2.
społeczny i społeczeństwa na rozwój indywidualny.
…
Potrafi opisać budowę anatomiczną człowieka i scharakteryzować
1. podstawowe procesy biologiczne przebiegające w pełnym cyklu
życia.
Umiejętności
Umie scharakteryzować rolę obywatela z punktu widzenia praw
2.
człowieka i obowiązków wobec innych członków społeczeństwa.
…
Aktywnie uczestniczy w zajęciach, słucha i wypowiada się na zadany
1.
Kompetencje
temat.
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
45
30
|
opracował: dr Aleksandra Rogowska
Treści kształcenia
Wykład
Sposób realizacji Wykład tradycyjny
Lp.
Tematyka zajęć
Cele, zadania i dziedziny psychologii.
1.
Główne paradygmaty psychologiczne.
2.
Metody badawcze, stosowane w psychologii.
3.
Procesy poznawcze – spostrzeganie.
4.
Procesy poznawcze – uwaga.
5.
Procesy poznawcze – wyobraźnia.
6.
Procesy poznawcze – pamięć.
7.
Emocje.
8.
Stres.
9.
10. Motywacje.
11. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych.
12. Różnice indywidualne – osobowość i temperament.
13. Różnice indywidualne – inteligencja i style poznawcze.
14. Wprowadzenie do psychologii społecznej.
15. Podsumowanie materiału i zaliczenie przedmiotu.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą
terminologię, teorię i metodologię z zakresu psychologii.
Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu
2. psychologii, zorientowaną na wyjaśnianie mechanizmów
zachowania.
1.
Wiedza
3.
…
Student potrafi dokonać analizy i oceny sposobu zachowania
się i myślenia człowieka z perspektywy różnych podejść
1.
psychologicznych.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
2. zdolności twórcze związane z projektowaniem w zakresie
architektury i urbanistyki.
3.
…
Student potrafi słuchać i analizować wypowiedzi innych osób
1. w kontekście wiedzy psychologicznej na temat różnic
indywidualnych, emocji, motywacji, oczekiwań i potrzeb.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
• film popularnonaukowy
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
• uczestnictwo w wykładach
• pozytywnie zaliczone kolokwium w formie pisemnej
Literatura podstawowa:
[1] Gerrig R.J., Zimbardo Ph.G.: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.
[2] Mietzel G.: Wprowadzenie do psychologii, GWP, Gdańsk 1999.
[3] Malim T., Birch A., Wadeley A.: Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1994.
[4] Sterlau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, 2, 3, GWP , Gdańsk 2000.
[5] Myers D.G.: Psychology, Worth Publishers, New York 2004.
[6]
Literatura uzupełniająca:
[1] Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2002.
[2] Łosiak W.: Psychologia emocji, WAiP, Warszawa 2007.
[3] Łosiak W.: Psychologia stresu, WAiP, Warszawa 2008.
[4] Maruszewski T.: Psychologia poznawcza. Sposoby rozumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk 2002.
[5] Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B.: Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2006.
[6] Pervin A.L., P.J.Oliver: Osobowość: teoria i badania, WUJ, Kraków 2001.
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Socjologia (Wprowadzenia do socjologii)
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
T
Sociology
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
12B
Nazwy
Wiedza o społeczeństwie, historia, literatura polska i obca
przedmiotów
1. Elementarna o życiu społecznym.
Wiedza
2. Na temat podstaw funkcjonowania państwa.
…
1. Odróżniania sytuacji publicznych i prywatnych.
Umiejętności
2. Wymienianie różnych organizacji społecznych.
…
1. Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach społecznych
Umiejętność dostrzegania swoistycyh społecznych zachowań i
Kompetencje
2.
sytuacji .
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
40
30
opracował: dr Franciszek Jąderko
|
Treści kształcenia
Wykład
Sposób realizacji Wykład audytoryjny
Tematyka zajęć
Powstanie socjologii jako nauki. Obszary zainteresowania.
Socjalizacja; etapy, rola.
Pojęcie grupa społeczna.
Małe i wielkie struktury społeczne.
Cechy społeczeństwa tradycyjnego, industrialnego, postindustrialnego.
Kultura a system aksjologiczny. Społeczne normy.
Kontrola społeczna, formy i funkcje.
Typ społeczeństwa a kontrola społeczna.
Nierówności społeczne i jej konteksty.
Społeczności lokalne.
Więzi społeczne i społeczne dystanse.
Teoretyczne modele rzeczywistości społecznej.
Ruchliwość społeczna i jej wymiary.
Społeczeństwo w dobie globalizacji.
Rodzina. Współczesne wyzwania dla architekta.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Liczba godzin
3
2
2
1
3
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
10
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Zaliczenie w formie pisemnego testu wyboru oraz pytania otwarte
efektów kształcenia
1. Student zna podstawową terminologię z zakresu socjologii.
Student posiada elementarną wiedzę w zakresie zjawisk i
2. procesów kształtujących rzeczywistość społeczną.
Wiedza
3.
Efekty kształcenia dla
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
…
1. Rozumienie mechanizmów rządzących życiem społecznym
Świadomość roli struktury społecznej w życiu jednostki i
2.
zbiorowości .
3.
…
Dostrzeganie własnego uczestnictwa w różnych grupach
1.
społecznych .
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład z elementami interaktywnymi
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Pisemny test wyboru połączony z pytaniami otwartymi.
Literatura podstawowa:
[1] Giddens A., (2004), Socjologia. Warszawa
[2] Rybicki P., (1979), Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Warszawa
[3] Szacka B., (2003), Wprowadzenie do socjologii. Warszawa
Literatura uzupełniająca:
[1] Bauman Z., (2000), Globalizacja. Warszawa
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Matematyka
Subject Title
Całk.
5
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
T
Mathematics
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
0
Egzamin
13
Nazwy
Matematyka, Fizyka
przedmiotów
1. Wiadomości z matematyki na poziomie matury podstawowej.
Wiedza
2.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń algebraicznych.
2. Umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
1. Rozumie potrzebę samokształcenia.
2. Rozumie potrzebę systematycznej pracy.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
59
59
|
|
30
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: prof. dr hab. Oleksandr Hachkevych
opracował: dr Mariusz Kubus
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Elementy logiki i teorii zbiorów.
Pojęcie funkcji zmiennej rzeczywistej oraz własności funkcji.
Przegląd funkcji elementarnych, wykresy i własności.
Granica oraz ciągłość funkcji.
Twierdzenia o arytmetyce granic, symbole nieoznaczone, asymptoty.
Pojęcie pochodnej funkcji w punkcie i interpretacja geometryczna. Pochodne
podstawowych funkcji oraz reguły różniczkowania.
Liczba godzin
1
2
2
2
2
2
Pochodne wyższych rzędów oraz zastosowania pochodnych.
Badanie przebiegu funkcji.
Pojęcie całki nieoznaczonej oraz jej własności. Metody całkowania: przez części oraz
przez podstawianie.
2
2
3
Całka oznaczona oraz jej zastosowania geometryczne.
Rachunek macierzowy, pojęcie macierzy odwrotnej.
Wyznaczniki macierzy kwadratowych i ich własności.
Układy równań liniowych: metoda Cramera oraz Gaussa.
2
2
2
2
Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni, iloczyn skalarny, wektorowy oraz mieszany.
14.
15.
Proste i płaszczyzny w przestrzeni oraz równania powierzchni obrotowych.
L. godz. pracy własnej studenta
29
L. godz. kontaktowych w sem.
Egzamin ustny.
2
2
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Ćwiczenia
Sposób realizacji Ćwiczenia obliczeniowe w sali audytoryjnej.
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Elementy logiki i teorii zbiorów.
1
2.
Pojęcie funkcji zmiennej rzeczywistej oraz własności funkcji.
2
3.
Przegląd funkcji elementarnych, wykresy i własności.
2
4.
Granica oraz ciągłość funkcji: obliczanie granic, wyznaczanie asymptot.
3
Pojęcie pochodnej funkcji w punkcie i interpretacja geometryczna. Pochodne
4
podstawowych funkcji oraz reguły różniczkowania. Pochodne wyższych rzędów,
5.
zastosowania pochodnych.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Badanie przebiegu funkcji.
Pojęcie całki nieoznaczonej oraz jej własności. Metody całkowania: przez części oraz
przez podstawianie.
3
3
Całka oznaczona oraz jej zastosowania geometryczne.
Rachunek macierzowy, pojęcie macierzy odwrotnej.
Wyznaczniki macierzy kwadratowych i ich własności.
Układy równań liniowych: metoda Cramera oraz Gaussa.
Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni, iloczyn skalarny, wektorowy oraz mieszany.
2
2
2
2
2
Proste i płaszczyzny w przestrzeni oraz równania powierzchni obrotowych.
2
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
29
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium, odpowiedzi ustne, frekwencja.
30
Zna podstawy logiki oraz algebry macierzy, a także techniki
1. rozwiązywania układów równań liniowych.
Wiedza
Zna rachunek wektorowy oraz podstawy geometrii analitycznej
na płaszczyźnie i w przestrzeni, w szczególności równania
2. prostej, płaszczyzny oraz podstawowych krzywych i
powierzchni.
3. Zna funkcje elementarne, ich wykresy i własności.
Zna elementy rachunku różniczkowego i całkowego oraz
4. związane z nimi interpretacje geometryczne.
Potrafi wykonywać działania na macierzach oraz rozwiązywać
1. układy równań liniowych.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi zastosować rachunek wektorowy do obliczania kątów,
pól i objętości, a także wyznaczać przecięcia podstawowych
2. figur oraz rzuty i symetryczne odbicia.
Umiejętności
Potrafi interpretować zależności opisane funkcjami oraz
3. zastosować rachunek różniczkowy do prostych zadań
optymalizacji.
kształcenia
Umiejętności
Potrafi zastosować rachunek całkowy do obliczania długości
4. łuków, pól powierzchni oraz objętości brył obrotowych.
Kompetencje
społeczne
Jest świadomy odpowiedzialności za wykonywane obliczenia
1. inżynierskie.
2. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
3.
Metody dydaktyczne:
Wykład z aktywizacją słuchaczy. Prezentacja rozwiązań zadań oraz dyskusja dydaktyczna na ćwiczeniach.
Konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: zaliczenie ćwiczeń oraz egzamin (uzyskanie co najmniej 50% punktów). Ćwiczenia: obecność na
ćwiczeniach, pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego i zadanych zadań, aktywność na ćwiczeniach,
pozytywna ocena z kolokwium (uzyskanie co najmniej 50% punktów).
Literatura podstawowa:
Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia i wzory. Skrypt Politechniki
[1] Wrocławskiej.
[2] Jurlewicz T., Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania. Skrypt Politechniki Wrocławskiej.
Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia i wzory. Skrypt Politechniki
[3] Wrocławskiej.
[4] Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Skrypt Politechniki Wrocławskiej.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, Cz.1, PWN.
[2] Leitner R.: Zarys matematyki wyższej dla studentów, WNT Warszawa.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Geometria wykreślna I
Subject Title
Całk.
5
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
T
Descriptive geometry I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
2,4
14
Nazwy
Matematyka, Plastyka, Technika
przedmiotów
1. Ma podstawową wiedzę z geometrii i planimetrii
Wiedza
2. Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności z rysunku
…
Umie pozyskiwać informacje z literatury, analizować je i wyciągać
1.
wnioski.
Umiejętności
2.
…
1. Ma podstawowe przygotowanie do współdziałania w grupie.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
60
|
30
Laboratorium
60
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Dariusz Fabianowski
Opracował: dr inż. Dariusz Fabianowski, dr inż. arch.
Monika Adamska
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Wykład audytoryjny, klasyczna metoda problemowa
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Rzuty prostokątne na 2 i więcej rzutniach.
2
Zasady kładów (obrót o kąt dowolny).
2
Bryły proste, przenikania.
2
Kombinacje brył.
2
Przenikania.
2
Cienie.
2
Rzut cechowany.
2
Rzyt aksonometryczny (aksonometria prostokątna i ukośnokątna).
2
Proste kompozycje brył w aksonometrii, cienie.
2
Złożone kompozycje brył w aksonometrii cz I.
2
Złożone kompozycje brył w aksonometrii cz II.
2
Trzy wymiary w perspektywie na płaszczyźnie, formy proste (punkt, prosta,
2
płaszczyzna) obroty i kłady płaszczyzn.
Rzut środkowy a perspektywa stosowana.
2
Perspektywa czołowa, boczna i ukośna z podziałem odcinków.
2
Obszar, pole, koło widzenia, teoretyczny a rzeczywisty kąt widzenia obrazu.
2
L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Ćwiczenia przedmiotowe
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Punkt, prosta, płaszczyzna, przecięcia prostych i płaszczyzn w 2 rzutach.
2.
Pojedyncze bryły proste w 2 rzutach.
3.
Złożone układy brył prostych.
4.
Przenikania z rzuconym cieniem.
5.
Prostopadłościenny komin w dachu dwuspadowym, wynikowo na 3 rzutniach.
6.
Komin okrągły w korpusie lokomotywy, wynikowo na 2 rzutniach.
7.
Proste konstrukcje w aksonometrii prostokątnej.
8.
Złożone konstrukcje w aksonometrii prostokątnej
9.
Proste układy perspektywiczne, perspektywa prostych i płaszczyzn.
Perspektywa teoretyczna – bryły i układy brył prostokreślnych z różnych punktów
10.
widzenia.
11.
Perspektywa teoretyczna bryły.
12.
Układy brył prostokreślnych w perspektywie stosowanej.
13.
Redukcja głębokości tłowej przy konstruowaniu widoku perspektywicznego.
14.
Płaski ornament w perspektywie.
Układ brył w perspektywie 2 zbieżnej z rytmicznym ornamentem na płaszczyznach.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
30
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Prace kontrolne, kolokwia cząstkowe, kolokwium zaliczeniowe
Wiedza
Umiejętności
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Ma szczególną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z
zakresu geometrii wykreślnej niezbędną na dalszych
przedmiotach zawodowych (odwzorowanie i restytucja
1.
elementów przestrzeni – rzuty Monge'a, rzut cechowy, zasady
perspektywy stosowanej, rozumienie rysunków
dokumentacyjnych).
2.
3.
…
Na podstawie kompozycji architektonicznego układu brył
przestrzennych potrafi świadomie kształtować ich wzajemne
1.
relacje także pod kątem estetycznym (aspekt systemowy i
pozatechniczny).
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod odwzorowania i
restytucji elementów przestrzeni służących do rozwiązania
prostych zagadnień z geometrii wykreślnej związanych z
2.
kształtowaniem obiektów architektonicznych oraz wybrać i
zastosować właściwą metodę i narzędzia.
3.
…
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych
1. aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej
wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje .
Kompetencje
społeczne
Kompetencje
społeczne
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się
umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania
2. informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością
organizacji pracy.
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia
3.
oraz twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenia przedmiotu na podstawie prac kontrolnych oraz kolokwium
Literatura podstawowa:
[1] Szerszeń T.: Nauka o rzutach. PWT, Warszawa, 1967
[2] Lewandowski Z.: Geometria wykreślna PWN, Warszawa, 1976
[3] Grochowski B: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną PWN, W-wa 2010
[4] Bartel K.: Geometria wykreślna, PWN,Warszawa,1965
[5] Bartel K.: Perspektywa malarska, PWN, Warszawa, 1968
[6] Roliński F.: Perspektywa odręczna, WAiF Warszawa, 1968
[7] Wawrzynkiewicz Z.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Opole, Skrypt WSI 1988
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu
Geometria Wykreślna II
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Studia stacjonarne
II
Nauki podst. (T/N)
T
Descriptive Geometry II
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1,8
15
Nazwy
Matematyka, Plastyka, Tehnika, Geometria Wykreślna
przedmiotów
1. Ma podstawową wiedzę z geometrii i planimetrii.
Wiedza
2. Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności z rysunku.
3. Ppdstawowoa wiedza z rzutów Monge'a.
Umie pozyskiwać informacje z literatury, analizować je i wyciągać
1.
wnioski.
Umiejętności
2. Umiejętność wykonywania rysunków technicznych.
…
1. Ma podstawowe przygotowanie do współdziałania w grupie.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
45
15
dr inż. Dariusz Fabianowski
|
dr inż.Dariusz Fabianowski , dr inż. arch. Monika
45
15
|
Adamska
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Wykład audytoryjny, klasyczna metoda problemowa
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Perspektywa koła, krzywej, oko-prosta zniku-ślad zbiegu i tłowy.
2
Perspektywa stożków, walców i kul, przenikania I.
2
Perspektywa stożków, walców i kul, przenikania II.
2
Odbicia lustrzane I.
2
Odbicia lustrzane II.
2
Cienie I.
2
Cienie II.
2
Perspektywiczne konstruowanie kompozycji.
1
L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Egzamin
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Ćwiczenia przedmiotowe
Lp.
Tematyka zajęć
15
Liczba godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kompozycja przenikających się powierzchni obrotowych.
Kompozycja brył w odbiciu lustrzanym z cieniem.
Powierzchnie obrotowe w różnych ujęciach I.
Powierzchnie obrotowe w różnych ujęciach II.
Konstruowanie złożonej kompozycji wnętrzarskiej I.
Konstruowanie złożonej kompozycji wnętrzarskiej II.
Konstruowanie złożonej kompozycji architektonicznej z rzuconym cieniem I.
Konstruowanie złożonej kompozycji architektonicznej z rzuconym cieniem II.
2
2
2
2
2
2
2
1
L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prace kontrolne
efektów kształcenia
Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami
z zakresu geometrii wykreślnej niezbędną na dalszych
przedmiotach zawodowych (odwzorowanie i restytucja
1. elementów przestrzeni - rzuty Monge’a, rzut cechowany,
Wiedza
zasady perspektywy stosowanej, rozumienie rysunków
dokumentacujnych).
2.
3.
W trakcie kształtowania bryły obiektu architektonicznego
1. potrafi w sposób symulacyjny wizualizować uzyskane efekty
oraz omówić je posługując się metajęzykiem.
Umiejętności
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Na podstawie kompozycji architektonicznego układu brył
przestrzennych potrafi świadomie kształtować ich wzajemne
2.
relacje także pod kątem estetycznym (aspekt systemowy i
pozatechniczny).
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod odwzorowania
i restytucji elementów przestrzeni służących do rozwiązania
3. prostych zagadnień z geometrii wykreślnej związanych z
kształtowaniem obiektów architektonicznych oraz wybrać i
zastosować właściwą metodę i narzędzia.
4.
1.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Potrafi – zgodnie ze specyfikacją – zaprojektować oraz
przedstawić wizualizację zadanej formy architektonicznej z
zastosowaniem wielościanów oraz brył, używając właściwych
metod, technik i narzędzi.
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych
aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej
wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się
umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania
informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością
organizacji pracy.
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni,
intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego
myślenia oraz twórczej pracy w trakcie rozwiązywania
problemów.
Wykład
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenia przedmiotu na podstawie prac kontrolnych oraz egzaminu
Literatura podstawowa:
[1] Szerszeń T.: Nauka o rzutach. PWT, Warszawa, 1967
[2] Lewandowski Z.: Geometria wykreślna PWN, Warszawa, 1976
[3] Grochowski B: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną PWN, W-wa 2010
[4] Bartel K.: Geometria wykreślna, PWN,Warszawa,1965
[5] Bartel K.: Perspektywa malarska, PWN, Warszawa, 1968
[6] Roliński F.: Perspektywa odręczna, WAiF Warszawa, 1968
[7] Wawrzynkiewicz Z.: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Opole, Skrypt WSI 1988
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Fizyka budowli
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Building physics
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
1,6
Egzamin
16
Nazwy
Matematyka, Fizyka, Budownictwo ogólne, Materiały budowlane
przedmiotów
1. Zna podstawowe prawa przepływu ciepła i masy.
Zna podstawowe jednostki i systemy miar oraz ma ogólną wiedzę w
Wiedza
2.
obszarze materiałów budowlanych.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Potrafi wykonać obmiar budynku na podstawie rzutu.
2.
…
Ma świadomość społecznych skutków błędów inżynierskich.
1.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
40
40
|
|
30
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Andrzej Marynowicz
opracował: dr inż. Andrzej Marynowicz
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Podstawowe pojęcia, podstawy termodynamiczne.
Oddziaływania fizyczne na budowle. Program symulacyjny WUFI.
Podstawowe zadania brzegowe fizyki budowli.
Izolacyjność termiczna przegród i elementów budowlanych.
Bilans cieplny budynku.
Wymiana powietrza w budynkach.
Przyczyny i skutki zawilgocenia budynków.
Podstawowe pojęcia akustyki budowlanej.
Oświetlenie wnętrz budynków.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba godzin
4
6
4
4
2
2
4
2
2
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
10
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Egzamin z nabytej wiedzy
Sposób realizacji Zajęcia w sali audytoryjnej.
Tematyka zajęć
Podstawowe pojęcia i definicje.
Obliczanie rozkładów temperatury w przegrodach budowlanych.
Zasady obmiarowania rzutów wybranego budynku mieszkalnego.
Obliczanie oporu cielnego komponentów budowlanych wg PN-EN ISO 6946.
Obliczanie współczynników strat ciepła wg PN-EN.
Obliczanie solarnych i wewnętrznych zysków ciepła wg PN-EN ISO 13790.
Obliczanie zużycia ciepła dla budynków zgodnie z PN-EN ISO 13790.
Obliczanie kondensacji międzywarstwowej zgodnie z PN-EN ISO 13788.
Eksperymentalne metody w fizyce budowli.
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Liczba godzin
2
2
4
4
4
4
4
4
2
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwia przejściowe; praca zaliczeniowa na ocenę
30
Identyfikuje oddziaływania fizyczne na budowlę, w tym
1. przepływu ciepła i masy w przegrodach.
Wiedza
Zna podstawowe zagadnienia brzegowe w fizyce budowli, w
2. tym związane z przepływami ciepła i masy oraz problemy
akustyki i oświetlenia wnętrz budynku.
3.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi rozwiązać bezźródłowe równania stacjonarne przepływu
1. masy i ciepła przez przegrody jednorodne.
Umiejętności
Potrafi zbadać eksperymentalnie współczynnik przewodności
2. cieplnej oraz współczynnik dyfuzji wybranego materiału
budowlanego.
Potrafi obliczyć bilans cieplny budynku w oparciu o aktualną
3. metodę normową.
Kompetencje
społeczne
Współpracuje w grupie oraz ma świadomość
1. odpowiedzialności za rzetelność otrzymanych wyników
obliczeń.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
1. Prezentacje multimedialne.
2. Programy komputerowe wspomagające obliczenia cieplne; zajęcia tablicowe.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Wykład: egzamin
2. Projekt: zaliczenie na ocenę; pozytywne oceny z dwóch kolokwiów przejściowych i ćwiczenia projektowego
Literatura podstawowa:
[1] Praca zbiorowa pod red. prof. P. Klemma, Budownictwo ogólne, tom 2; fizyka budowli, Arkady 2005
[2] Kubik J., Świrska J.: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki budowli, OW PO, Opole 2005
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Wyrwał J., Termodynamiczne podstawy fizyki budowli, OW politechniki Opolskiej, Opole 2004
[2] Hens H., Building Physics - Heat, Air and Moisture, Ernst & Sohn, Berlin 2007
[3] Gawin D., Kurtz K.: Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych, WWN Alfa 2, Wrocław 2009
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Mechanika budowli I
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
T
Engineering Mechanics I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
2,2
Egzamin
17
Nazwy
Matematyka 1
przedmiotów
Opanowanie geometrii analitycznej i algebry wektorów w przestrzeni.
1.
Wiedza
2.
…
Umiejętność rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej i algebry
1. wektorów w przestrzeni.
Umiejętności
2.
…
1. Śledzenie zmatematyzowanego wykładu.
Weryfikowanie wiedzy poprzez jej stosowanie do rozwiązywania
Kompetencje
2. zadań.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
55
|
30
Projekt
55
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, dr inż.
Henryk Nowak
opracował: dr inż. Henryk Nowak, dr inż. Piotr Górski, dr
inż. Seweryn Kokot, mgr inż. Juliusz Kuś
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Mechanika Budowli jako dział Mechaniki. Podstawowe definicje i określenia.
Modele ciał w mechanice. Siła jako wektor i jej przedstawienie graficzne.
Pewniki (aksjomaty) klasycznej mechaniki ciała sztywnego.
Redukcja i równowaga zbieżnego układu sił w przestrzeni i na płaszczyźnie.
Moment siły względem punktu i osi. Para sił. Składanie i redukcja układów par sił.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dowolny układ sił w przestrzeni i jego redukcja do skrętnika.
Pojęcie wypadkowej układu sił.
Redukcja i równowaga płaskiego układu sił. Wyznaczanie wypadkowej płaskiego
układu sił (analityczne i graficzne).
Redukcja i równowaga równoległego układu sił. Wyznaczanie wypadkowej
równoległego układu sił.
Pojęcie sił wewnętrznych przestrzennego i płaskiego układu sił.
Liczba godzin
1
1
2
2
2
3
1
2
2
3
11.
Proste układy statycznie wyznaczalne: Kratownice płaskie, belki proste i załamane.
Rozwiązywanie kratownic metodą kolejnego równoważenia węzłów i metodą Rittera.
12.
13.
14.
15.
Przykłady wyznaczania sił wewnętrznych dla belek prostych i załamanych.
Łuki kołowe i paraboliczne, linia ciśnień.
L. godz. pracy własnej studenta
25
L. godz. kontaktowych w sem.
Egzamin pisemny
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Ćwiczenia przy tablicy i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Przypomnienie algebry wektorów w przestrzeni
Rozwiązywanie zadań z redukcji i równowagi zbieżnego układu sił w przestrzeni i na
2.
płaszczyźnie.
Rozwiązywanie zadań z redukcji i równowagi ogólnego układu sił w przestrzeni
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
3
2
4
30
Liczba godzin
1
4
5
Rozwiązywanie zadań z redukcji i równowagi płaskiego układu sił.
Wyznaczanie linii działania wypadkowej na płaszczyźnie.
Rozwiązywanie zadań z redukcji i równowagi równoległego układu sił w przestrzeni i
na płaszczyźnie.
Wyznaczanie położenia linii działania wypadkowej dla równoległego układu sił w
przestrzeni i na płaszczyźnie.
Wyznaczanie sił wewnętrznych dla belek prostych i załamanych.
Rozwiązywanie kratownic metodą kolejnego równoważenia węzłów i metodą Rittera.
4
1
Ramy trójprzegubowe – wyznaczanie reakcji i sił wewnętrznych.
Rozwiązywanie zadań dotyczących sił wewnętrznych w łukach sferycznych i
parabolicznych.
1
1
1
5
3
4
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
25
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Ćwiczenia tablicowe oraz projekt dotyczący belek załamanych,
kratownic płaskich i łuków
Rozumienie i analiza układów sił na płaszczyźnie i w
1. przestrzeni.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Rozumienie pojęcia reakcji i sił wewnętrznych dla prostych
układów prętowych: belek i kratownic płaskich.
Rozumienie pracy łuków, a w szczególności możliwości ich
3.
bezmomentowej pracy.
…
Umiejętność redukcji układów sił w przestrzeni i na
1.
płaszczyźnie.
2.
Umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących ustalania
2. reakcji i sił wewnętrznych dla prostych układów prętowych
(belek i płaskich kratownic).
3. Umiejętność obliczania sił wewnętrznych w łukach.
…
kształcenia
1. Opanowuje klasyfikację układów sił na płaszczyźnie i w
przestrzeni oraz prostych układów prętowych.
Kompetencje
społeczne
2.
Opanowuje umiejętność pracy własnej nad trudnymi i
pracochłonnymi ćwiczeniami projektowymi.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady, ćwiczenia tablicowe i ćwiczenia projektowe, praca własna studenta
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie sprawdzianów dotyczących rozwiązywania zadań, sporządzenie i obrona ćwiczeń projektowych
(ćwiczenia projektowe). Egzamin z wiedzy teoretycznej (treści wykładu) i umiejętności rozwiązywania zadań.
Literatura podstawowa:
[1] Wilde P., Wizmur M., Mechanika teoretyczna. PWN, Warszawa 1977
[2] Misiak J., Mechanika ogólna, WNT, Warszawa, 1997
[3] Cywiński Mechanika budowli w zadaniach tom 1, Warszawa 1994
[4] Kolendowicz T., Mechanika Budowli dla architektów, Arkady Warszawa 1977
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Shames I.H., „Engineering Mechanics”, McGraw, New York 1976
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Mechanika budowli II (Wytrzymałość materiałów)
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
T
Theory of Structures II (Strength of Materials)
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
2,4
Egzamin
18
Nazwy
Matematyka, Mechanika Budowli I
przedmiotów
1. Rozumienie i analiza układów sił na płaszczyźnie i w przestrzeni
Rozumienie pojęcia reakcji i sił wewnętrznych dla prostych układów
2.
Wiedza
prętowych: belek i kratownic płaskich
Rozumienie pracy łuków, a w szczególności możliwości ich
3.
bezmomentowej pracy
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Umiejętność redukcji układów sił w przestrzeni i na płaszczyźnie
Umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących ustalania reakcji i sił
2. wewnętrznych dla prostych układów prętowych (belek i płaskich
kratownic)
3. Umiejętność obliczania sił wewnętrznych w łukach.
Opanowuje klasyfikację układów sił na płaszczyźnie i w przestrzeni
1.
oraz prostych układów prętowych
2.
Opanowuje umiejętność pracy własnej nad trudnymi i pracochłonnymi
ćwiczeniami projektowymi
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
30
60
|
|
15
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
opracował: prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Wprowadzenie do przedmiotu; podstawowe pojęcia
Siły przekrojowe w płaskich układach prętowych
Charakterystyki geometryczne przekrojów płaskich
Proste przypadki wytrzymałościowe
Złożone przypadki wytrzymałościowe
Wyboczenie prętów prostych
Liczba godzin
1
4
2
3
4
1
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Egzamin pisemny
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Ćwiczenia przy tablicy i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Wyznaczenie sił przekrojowych w belce i ramie
2.
Wyznaczenie charakterystyk geometrycznych przekrojów złożonych
3.
Wyznaczenie sił podłużnych i naprężeń w pręcie o zmiennym przekroju
4.
Wyznaczenie ugięć i obrotów belki
5.
Wyznaczenie naprężeń w przekroju zginanym ukośnie
6.
Wyznaczenie naprężeń i rdzenia przekroju ściskanego mimośrodowo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Wykonanie i zaliczenie ćwiczeń projektowych
15
Liczba godzin
8
8
2
4
4
4
30
Definiuje siły przekrojowe w przypadku prostych elementów
1. konstrukcyjnych oraz definiuje charakterystyki geometryczne
przekrojów płaskich.
Wiedza
Definiuje naprężenia i odkształcenia w prostych i złożonych
2. przypadkach wytrzymałościowych.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Wyznacza siły przekrojowe i charakterystyki geometryczne w
1. przypadku prostych elementów konstrukcyjnych.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Wyznacza naprężenia występujące w prostych elementach
2. konstrukcyjnych i projektuje te elementy.
3.
…
1. Zdolny jest do współpracy w grupie.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjny wykład akademicki; omawianie ćwiczeń projektowych i pomoc w ich wykonywaniu
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zdanie egzaminu pisemnego, zaliczenie ćwiczeń projektowych i sprawdzianów pisemnych
Zdanie egzaminu pisemnego, zaliczenie ćwiczeń projektowych i sprawdzianów pisemnych
Literatura podstawowa:
[1] Kolendowicz T.: Mechanika budowli dla architektów. Arkady, Warszawa 1993
[2] Szulborski K., Pyrak S.: Mechanika konstrukcji dla architektów. Arkady, Warszawa, 1994
[3] Cielecka I.: Mechanika budowli dla architektów. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1999
Stempniewicz-Żylińska M., Wawrzynek A.: Przewodnik do ćwiczeń ze statyki budowli dla studentów
[4] kierunku architektura. Politechnika Śląska, Gliwice 2004
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Niezgodziński M.E, Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. WNT, Warszawa 1996
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Projektowanie architektoniczne IA
Subject Title
Całk.
7
Architectural Design I
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6
Prakt.
5,4
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
19A
Geometria wykreślna, Rysunek odręczny (równolegle)
Znajomość praw geometrii na poziomie szkoły średniej, wyobraźnia
przestrzenna.
Znajomość podstawowych zasad projektowania architektonicznego i
2.
elementów kompozycji architektonicznej.
…
1. Posiada umiejętność rysunku odręcznego i technicznego.
Potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację omawiającą
2.
opracowywane zagadnienie projektowe.
Na podstawie kompozycji architektonicznego układu brył
przestrzennych potrafi świadomie kształtować ich wzajemne relacje
3.
także pod kątem estetycznym (aspekt systemowy i pozatechniczny).
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
1. emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia oraz
twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
2.
Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
135
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra
opracował: dr inż. arch. Barbara Pierścionek, mgr inż.
arch. Mariusz Tenczynski, mgr inż. arch. Anna
Szczegielniak
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Podstawowe elementy projektowania, materiał, konstrukcja, forma
Detal – total, a małe formy projektowania
Monochromatyzm a barwa
Wystawiennictwo otwarte (krajobraz)
Wystawiennictwo zamknięte (wnętrze)
Liczba godzin
2
2
1
1
1
6.
7.
8.
Formy płaskie – reklama, informacja, zasady kompozycji plastycznej
Ogółem: semiotyka w architekturze (jako rozwinięcie płaskiej kompozycji
plastycznej)
1
2
Ogółem: wnętrze, wnętrze a eksterier, korelacja z elementami budowlanymi
Mała forma w krajobrazie, elementy kształtowania przestrzeni (w tym:
rekreacyjnej, prywatnej, przydomowej itp.) l.
2
2
Mała forma w krajobrazie, elementy kształtowania przestrzeni (w tym:
rekreacyjnej, prywatnej, przydomowej itp.) ll
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Ustne kolokwium zaliczeniowe.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Kompozycja reklamowa zawierająca wyraźnie wyodrębniony i zaprojektowany znak
1.
reklamowym wyimaginowanej firmy.
Kompozycja wyrażająca rytm utworzony z elementów powtarzalnych
monochromatycznych i barwnych. Przedmiotowa kompozycja może przybrać formę
2.
płaskiego reliefu bądź pozostać całkowicie płaska.
3.
4.
15
Liczba godzin
15
15
„Architekton” – nazwana, abstrakcyjna kompozycja przestrzenna wyrażająca relacje
zamykania i otwierania przestrzeni, w której mógłby przebywać człowiek.
20
Zaprojektuj strukturę użytkową, która mogłaby zostać zlokalizowana w otwartym
krajobrazie naturalnym, bądź w krajobrazie miejskim. Struktura zlokalizowana w
krajobrazie naturalnym służy jako „kabina turystyczno – noclegowa”. Struktura
zlokalizowana w krajobrazie miejskim służy jako punkt informacyjny.
25
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
60
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Ćwiczenia projektowe oraz cykliczne, publiczne prezentacje i obrony
opracowanych projektów.
Zna zasady projektowania architektonicznego i elementy
1.
kompozycji architektonicznej.
Zna psychologiczne i fizjologiczne potrzeby człowieka w
2. odniesieniu do określonej przestrzeni oraz posiada wiedzę
potrzebną do analizy obiektu architektonicznego.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Potrafi pracując indywidualnie lub w zespole wykonać projekt
architektoniczny o małym stopniu złożoności z przestrzenią o
1.
prostej funkcji i formie adekwatnej do kontekstu oraz
przeznaczenia.
Potrafi zastosować różne środki techniczne i materiałowe do
2. prezentacji pomysłu projektu architektonicznego.
3.
Potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację omawiającą
opracowywane zagadnienie projektowe.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej; poszczególne projekty
ćwiczeniowe konsultowane i opracowywane w formie modelu (makiety architektonicznej); dodatkowo ostatnie
ćwiczenie projektowe uzupełnione podstawowymi rysunkami technicznymi.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie wykładów w formie ustnego kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych w formie cyklicznych publicznych prezentacji i obron opracowanych
projektów.
Literatura podstawowa:
[1] Arnheim Rudolf „The Dynamics of Architectural Form” University of California Press, Berkeley 1977.
Papanek Victor „Design for the Real World. Human Ecology and Social Change” Thames and Hudson,
[2] Londyn 1985.
[3] Tatarkiewicz Władysław „Historia Estetyki” PWN, Warszawa 2009.
[4] Żurawski Juliusz „O budowie formy architektonicznej”, Arkady Warszawa 1973.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Bergström Bo „Komunikacja Wizualna” PWN, Warszawa 2009.
[2] Eco Umberto „Historia Piękna” Rebis, Poznań 2005.
[3] Eco Umberto „Historia Brzydoty” Rebis, Poznań 2009.
[4] Frederick Matthew „101 Things I Learned in Architecture School” The MIT Press, Cambridge 2007.
[5] Starmer Anna „Jak dobierać kolory” Arkady, Warszawa 2008.
[6] Zumthor Peter „Myślenie Architekturą” Karakter, Kraków 2010.
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Architektura i urbanistyka
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne I B
Subject Title
Całk.
7
Architectural Design I
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6
Prakt.
5,4
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
19B
Geometria wykreślna, Rysunek odręczny (równolegle)
Znajomość praw geometrii na poziomie szkoły średniej, wyobraźnia
przestrzenna.
Znajomość podstawowych zasad projektowania architektonicznego i
2.
elementów kompozycji architektonicznej.
…
1. Posiada znajomość rysunku odręcznego i technicznego.
Potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację omawiającą
2.
opracowywane zagadnienie projektowe.
Na podstawie kompozycji architektonicznego układu brył
przestrzennych potrafi świadomie kształtować ich wzajemne relacje
3.
także pod kątem estetycznym (aspekt systemowy i pozatechniczny).
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
1. emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia oraz
twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
2.
Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
135
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra
opracował: dr inż. arch. Barbara Pierścionek, mgr inż.
arch. Marian Tenczynski, mgr inż. arch. Anna
Szczegielniak
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Podstawowe elementy projektowania, materiał, konstrukcja, forma
Detal – total, a małe formy projektowania
Monochromatyzm a barwa
Wystawiennictwo otwarte (krajobraz)
Wystawiennictwo zamknięte (wnętrze)
Liczba godzin
2
2
1
1
1
6.
7.
8.
Formy płaskie – reklama, informacja, zasady kompozycji plastycznej
Ogółem: semiotyka w architekturze (jako rozwinięcie płaskiej kompozycji
plastycznej)
1
2
Ogółem: wnętrze, wnętrze a eksterier, korelacja z elementami budowlanymi
Mała forma w krajobrazie, elementy kształtowania przestrzeni (w tym:
rekreacyjnej, prywatnej, przydomowej itp.) l.
2
2
Mała forma w krajobrazie, elementy kształtowania przestrzeni (w tym:
rekreacyjnej, prywatnej, przydomowej itp.) ll
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Ustne kolokwium zaliczeniowe.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Exlibris Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
1.
15
Liczba godzin
15
Kładka dla pieszych nad małą rzeką
15
Mała forma użytkowa - poidełko.
20
Projekt pracowni dla architekta w formie wolnostojącego obiektu-pawilonu.
Skonstruowanie obiektu z przestrzeni otwartych i zamkniętych.
25
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
60
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Ćwiczenia projektowe oraz cykliczne, publiczne prezentacje i obrony
opracowanych projektów.
Zna zasady projektowania architektonicznego i elementy
1.
kompozycji architektonicznej.
Zna psychologiczne i fizjologiczne potrzeby człowieka w
2. odniesieniu do określonej przestrzeni oraz posiada wiedzę
potrzebną do analizy obiektu architektonicznego.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Potrafi pracując indywidualnie lub w zespole wykonać projekt
architektoniczny o małym stopniu złożoności z przestrzenią o
1.
prostej funkcji i formie adekwatnej do kontekstu i
przeznaczenia.
Potrafi zastosować różne środki techniczne i materiałowe do
2. prezentacji pomysłu projektu architektonicznego.
3.
Potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację omawiającą
opracowywane zadanie projektowe.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej; poszczególne projekty
ćwiczeniowe konsultowane i opracowywane w formie modelu (makiety architektonicznej); dodatkowo ostatnie
ćwiczenie projektowe uzupełnione podstawowymi rysunkami technicznymi.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie wykładów w formie ustnego kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych w formie cyklicznych publicznych prezentacji i obron opracowanych
projektów.
Literatura podstawowa:
[1] Arnheim Rudolf „The Dynamics of Architectural Form” University of California Press, Berkeley 1977.
Papanek Victor „Design for the Real World. Human Ecology and Social Change” Thames and Hudson,
[2] Londyn 1985.
[3] Tatarkiewicz Władysław „Historia Estetyki” PWN, Warszawa 2009.
[4] Żurawski Juliusz „O budowie formy architektonicznej”, Arkady Warszawa 1973.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Bergström Bo „Komunikacja Wizualna” PWN, Warszawa 2009.
[2] Eco Umberto „Historia Piękna” Rebis, Poznań 2005.
[3] Eco Umberto „Historia Brzydoty” Rebis, Poznań 2009.
[4] Frederick Matthew „101 Things I Learned in Architecture School” The MIT Press, Cambridge 2007.
[5] Starmer Anna „Jak dobierać kolory” Arkady, Warszawa 2008.
[6] Zumthor Peter „Myślenie Architekturą” Karakter, Kraków 2010.
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Projektowanie architektoniczne IIA
Subject Title
Całk.
7
Architectural Desing IIA
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6
Prakt.
5,6
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
20A
Geometria wykreślna, Techniki plastyczne, Budownictwo ogólne i
materiałoznawstwo
Student zna zasady projektowania architektonicznego i elementy
kompozycji architektonicznej
Student posiada wiedzę potrzebną do analizy prostego obiektu
2.
architektonicznego pod kątem jego funkcji i formy
…
Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz umie
1. wykonać projekt architektoniczny o małym stopniu złożoności.
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Student potrafi zaprojektować przestrzeń o prostej funkcji i formie
2. adekwatnej do kontekstu i przeznaczenia
…
Kompetencje
społeczne
1.
Student potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
140
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra
opracował: dr inż. arch. Mirosław Bogdan, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Piotr Opałka
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej I
Liczba godzin
2
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej II
Warunki techniczne dot: lokalizacji i rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych,
ustawy i normy związane
2
2
4.
5.
6.
7.
Przykłady rozwiązań w aspekcie technologicznym
Przykłady rozwiązań w aspekcie krajobrazowym
Przykłady znanych rozwiązań domów jednorodzinnych
Konfrontacja technologii światowych i stosowanych w latach 70 i 80 tych
w Polsce
2
2
2
2
8.
Przykłady nietypowych rozwiązań i technologii
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Wariantowe, koncepcyjne rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne domu
1.
jednorodzinnego na zadanej sytuacji
2.
Projekt architektoniczno – budowlany wybranego wariantu, kompletacja projektu
15
Liczba godzin
40
35
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
65
L. godz. kontaktowych w sem.
Publiczna prezentacja i obrona opracowanego projektu
75
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
1. różnych typów zabudowy jednorodzinnej
Wiedza
2.
Student zna zasady różne typy zabudowy jednorodzinnej oraz
kształtowania ich funkcji i formy
3.
…
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny o niskim
stopniu złożoności obiektu domu jednorodzinnego
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w
2. formie rysunków technicznych, szkiców odręcznych i makiet
1.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
3.
Student potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację
omawiającą opracowywane zadanie projektowe
…
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
projektowego
Student ma świadomość wpływu podejmowanych w trakcie
2. procesu projektowego decyzji na otaczające środowisko
1.
Kompetencje
społeczne
3.
Kompetencje
społeczne
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej. Projekt konsultowany
wykonywany manualnie. „Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur, praca na roboczym modelu
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu
Literatura podstawowa:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Orr F.: Professional Practice in Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[2] Katalogi Wydawnictwa MURATOR, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[3] Produkty dla architekta, A i B, Kraków, porównawczo wszystkie dostępne roczniki
[4] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2.
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształtowanie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne IIB
Subject Title
Całk.
7
Architectural Design IIB
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6
Prakt.
5,6
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
20B
Geometria wykreślna, Techniki plastyczne, Budownictwo ogólne i
materiałoznawstwo
Student zna zasady projektowania architektonicznego i elementy
kompozycji architektonicznej
Student posiada wiedzę potrzebną do analizy prostego obiektu
2.
architektonicznego pod kątem jego funkcji i formy
…
Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz umie
1. wykonać projekt architektoniczny o małym stopniu złożoności.
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Student potrafi zaprojektować przestrzeń o prostej funkcji i formie
2. adekwatnej do kontekstu i przeznaczenia
…
Kompetencje
społeczne
1.
Student potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
140
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra
opracował: dr inż. arch. Mirosław Bogdan, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Piotr Opałka
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej I
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej II
Warunki techniczne dot: lokalizacji i rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych,
ustawy i normy związane
Przykłady rozwiązań w aspekcie technologicznym
Przykłady rozwiązań w aspekcie krajobrazowym
Przykłady znanych rozwiązań domów jednorodzinnych
Konfrontacja technologii światowych i stosowanych w latach 70 i 80 tych
w Polsce
Przykłady nietypowych rozwiązań i technologii
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej I
Rodzaje zabudowy jednorodzinnej II
Liczba godzin
2
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Warunki techniczne dot: lokalizacji i rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych,
ustawy i normy związane
2
Przykłady rozwiązań w aspekcie technologicznym
Przykłady rozwiązań w aspekcie krajobrazowym
Przykłady znanych rozwiązań domów jednorodzinnych
Konfrontacja technologii światowych i stosowanych w latach 70 i 80 tych
w Polsce
2
2
2
2
Przykłady nietypowych rozwiązań i technologii
1
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Ustne kolokwium zaliczeniowe.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Wariantowe, koncepcyjne rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne domu
1.
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na zadanej sytuacji.
2.
Opis projektu budowlanego, opracowywanie podstawowych rysunków branży
architektonicznej wybranego koncepcyjnego rozwiązania.
15
Liczba godzin
40
35
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
65
L. godz. kontaktowych w sem.
Publiczna prezentacja i obrona opracowanego projektu
75
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
1. różnych typów zabudowy jednorodzinnej
Wiedza
2.
Student zna zasady różne typy zabudowy jednorodzinnej oraz
kształtowania ich funkcji i formy
3.
…
1.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny o niskim
stopniu złożoności obiektu domu jednorodzinnego
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w
2. formie rysunków technicznych, szkiców odręcznych i makiet
3.
Student potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację
omawiającą opracowywane zadanie projektowe
…
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
projektowego
Student ma świadomość wpływu podejmowanych w trakcie
2. procesu projektowego decyzji na otaczające środowisko
1.
Kompetencje
społeczne
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej. Projekt konsultowany
wykonywany manualnie. „Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur, praca na roboczym modelu
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu
Literatura podstawowa:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Orr F.: Professional Practice in Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[2] Katalogi Wydawnictwa MURATOR, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[3] Produkty dla architekta, A i B, Kraków, porównawczo wszystkie dostępne roczniki
[4] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2.
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne IIIA
Subject Title
Całk.
7
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Architectural Design IIIA
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
3,6
Prakt.
6
Zaliczenie na ocenę
21A
Nazwy
Geometria wykreślna, Techniki plastyczne, Projektowanie architektoniczne,
przedmiotów
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
1. Zna praw geometrii wykreślnej ( rzuty Monge`a).
Wiedza
2. Ma wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego.
…
1. Umie posługiwać się rzutowaniem
Umiejętności
2. Umie wykorzystywać wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego
…
1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
150
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO, dr
inż. arch. Mirosław Bogdan, dr inż. arch. Krzysztof Hejmej
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Zabudowa jednorodzinna w skali osiedla a obiekty związane I.
Zabudowa jednorodzinna w skali osiedla a obiekty związane II.
Szkoła I i II stopnia, mała usługa I.
Szkoła I i II stopnia, mała usługa II.
Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne a technologia.
Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne a region.
Przykłady światowe i krajowe l.
Przykłady światowe i krajowe lI.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wariantowe, koncepcyjne rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne wybranego
40
1.
rodzaju obiektu na zadanej sytuacji, (szkoła l i ll stopnia, osiedlowy obiekt handlowy z
podstawową rekreacją).
Projekt architektoniczno – budowlany wybranego wariantu, kompletacja projektu.
35
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
75
L. godz. kontaktowych w sem.
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
75
Student zna zasady kompozycji architektonicznej zespołów
1. zabudowy jednorodzinnej, rekreacji i usług towarzyszących
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student zna zasady projektowania architektonicznego
2. zabudowy jednorodzinnej i podstawowych obiektów
usługowych
3.
…
Student rozumie wzajemne relacje projektowanych obiektów
1. zabudowy usługowej towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej
oraz jej wpływ na środowisko
Student potrafi projektować i modelować obiekty zabudowy
2. usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej
3.
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
1. przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
kształtowanej przestrzeni zabudowy mieszkaniowo-usługowej
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjny wykład z zastosowaniem techniki multimedialnej. Projekt konsultowany wykonywany manualnie.
„Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
Literatura podstawowa:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Orr F.: Professional Practice In Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[2] Korzeniewski W.: Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego. Arkady, Warszawa 1981.
[3] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas, A+B, München 1982, 1996, 2004.
[4] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3.
[5] Produkty dla architekta, A i B, Kraków, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[6] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne III B
Subject Title
Całk.
7
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Architectural Design IIIB
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
3,6
Prakt.
6
Zaliczenie na ocenę
21B
Nazwy
Geometria wykreślna, Techniki plastyczne, Projektowanie architektoniczne,
przedmiotów
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
1. Zna praw geometrii wykreślnej ( rzuty Monge`a).
Wiedza
2. Ma wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego.
…
1. Umie posługiwać się rzutowaniem
Umiejętności
2. Umie wykorzystywać wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego
…
1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień
i nazwisko)
30
15
opracował: dr inż. arch.naukowy,
Bogusławimię
Szuba
|
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO, dr
150
75
|
inż. arch. Mirosław Bogdan, dr inż. arch. Krzysztof Hejmej
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Zabudowa jednorodzinna w skali osiedla a obiekty związane I.
Zabudowa jednorodzinna w skali osiedla a obiekty związane II.
Szkoła I i II stopnia, mała usługa I.
Szkoła I i II stopnia, mała usługa II.
Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne a technologia.
Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne a region.
Przykłady światowe i krajowe l.
Przykłady światowe i krajowe lI.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Przedszkole
2.
Projekt architektoniczno – budowlany wybranego wariantu.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
75
L. godz. kontaktowych w sem.
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
Liczba godzin
40
35
75
Student zna zasady kompozycji architektonicznej zespołów
1. zabudowy jednorodzinnej, rekreacji i usług towarzyszących
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student zna zasady projektowania architektonicznego
2. zabudowy jednorodzinnej i podstawowych obiektów
usługowych
3.
…
Student rozumie wzajemne relacje projektowanych obiektów
1. zabudowy usługowej towarzyszącej zabudowie jednorodzinnej
oraz jej wpływ na środowisko
Student potrafi projektować i modelować obiekty zabudowy
2. usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej
3.
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanej przestrzeni zabudowy mieszkaniowo-usługowej
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjny wykład z zastosowaniem techniki multimedialnej. Projekt konsultowany wykonywany manualnie.
„Kroki milowe” opracowywane w formie klauzur.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
Literatura podstawowa:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Orr F.: Professional Practice In Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[2] Korzeniewski W.: Poradnik projektanta budownictwa mieszkaniowego. Arkady, Warszawa 1981.
[3] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas, A+B, München 1982, 1996, 2004.
[4] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3.
[5] Produkty dla architekta, A i B, Kraków, porównawczo wszystkie dostępne roczniki.
[6] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne IVA
Subject Title
Całk.
6
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Architectural Design IVA
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
3,6
Prakt.
5,4
Zaliczenie na ocenę
22A
Nazwy
Geometria wykreślna, Techniki plastyczne, Projektowanie architektoniczne,
przedmiotów
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
1. Zna praw geometrii wykreślnej ( rzuty Monge`a).
Ma wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego, statyki budowli i
Wiedza
2.
wytrzymałości materiałów.
…
1. Umie posługiwać się rzutowaniem.
Umie wykorzystywać wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego, statyki
2.
Umiejętności
budowli i wytrzymałości materiałów.
Umiejętność zrozumienia korelacji pomiędzy dużą i małą skalą
3.
(urbanistyka-architektura-urbanistyka).
1. Gotowość do pracy w grupie.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
135
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Budownictwo wielo-mieszkaniowe.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe porównawczo do problematyki sprzed 1989 roku.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe w aspekcie współczesnych potrzeb.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe w aspekcie współczesnych przepisów.
Trendy światowe (w skali makro i architektonicznej) I.
Trendy światowe (w skali makro i architektonicznej) II.
Prezentacja przykładów rozwiązań światowych i krajowych I.
Prezentacja przykładów rozwiązań światowych i krajowych II.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Projekt architektoniczno-budowlany obiektu wielorodzinnego w układzie
korytarzowym lub punktowym, nawiązanie do sytuacji (III sem. Projektowanie
1.
urbanistyczne), w ramach projektu powrót do skali urbanistycznej, naniesienie
koniecznych zmian.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
15
Liczba godzin
75
60
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno –
budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki, który ma być
modyfikacją części projektu urbanistycznego z III semestru
Student zna zasady kompozycji architektonicznej zespołów
zabudowy wielorodzinnej.
Student zna zasady projektowania architektonicznego
2.
zabudowy wielorodzinnej.
3.
…
Student rozumie wzajemne relacje projektowanych obiektów
1.
zabudowy wielorodzinnej.
Student potrafi projektować i modelować obiekty zabudowy
2.
wielorodzinnej.
3.
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanej przestrzeni wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej.
2.
3.
…
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z użyciem współczesnej techniki multimedialnej, projekt wykonywany
całkowicie manualnie, z czego część tematyki (kroki milowe) ma być opracowywana klauzurowo.
Tradycyjne wykłady interaktywne z użyciem współczesnej techniki multimedialnej, projekt wykonywany
całkowicie manualnie, z czego część tematyki (kroki milowe) ma być opracowywana klauzurowo.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki, który ma być modyfikacją części projektu urbanistycznego z III semestru.
Literatura podstawowa:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Scope of Social Architecture, pod redakcją C.R. Hatcha, Van Nostrand Reinhold, New York 1984.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Loeglera R. (redakcja): Produkty dla architekta. Architektura i Bisnes 2004, oraz bieżące wydania.
Orr F.: Professional Practice In Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3, 4.
Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, Könemann, Barcelona 2005.
Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas. A+B, München 1982, 1996, 2004.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne IV B
Subject Title
Całk.
6
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Architectural Design IV B
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
3,6
Prakt.
5,4
Zaliczenie na ocenę
22B
Nazwy
Geometria wykreślna, Techniki plastyczne, Projektowanie architektoniczne,
przedmiotów
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
1. Zna prawa geometrii wykreślnej (rzuty Monge'a).
Ma wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego, statyki budowli i
Wiedza
2.
wytrzymałości materiałów.
Umiejętności
…
1. Umie posługiwać się rzutowaniem.
Umie wykorzystywać wiedzę z podstaw budownictwa ogólnego, statyki
2.
budowli i wytrzymałości materiałów.
Umiejętność zrozumienia korelacji pomiędzy dużą i małą skalą
(urbanistyka-architektura-urbanistyka).
1. Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
3.
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
135
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje mutimedialne
Tematyka zajęć
Budownictwo wielo-mieszkaniowe.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe porównawczo do problematyki sprzed 1989 roku.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe w aspekcie współczesnych potrzeb.
Budownictwo wielo-mieszkaniowe w aspekcie współczesnych przepisów.
Trendy światowe (w skali makro i architektonicznej) I.
Trendy światowe (w skali makro i architektonicznej) II.
Prezentacja przykładów rozwiązań światowych i krajowych I.
Prezentacja przykładów rozwiązań światowych i krajowych II.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Projekt arch. – bud. obiektu wielo-mieszkaniowego, w układzie klatkowym lub
1.
galeriowym.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
60
L. godz. kontaktowych w sem.
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
15
Liczba godzin
75
75
Student zna zasady kompozycji architektonicznej zespołów
zabudowy wielorodzinnej
Student zna zasady projektowania architektonicznego
2.
zabudowy wielorodzinnej
3.
…
Student rozumie wzajemne relacje projektowanych obiektów
1.
zabudowy wielorodzinnej
Student potrafi projektować i modelować obiekty zabudowy
2.
wielorodzinnej
3.
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanej przestrzeni wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej
2.
3.
…
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z użyciem współczesnej techniki multimedialnej, projekt wykonywany
całkowicie manualnie, z czego część tematyki (kroki milowe) ma być opracowywana klauzurowo.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki, który ma być modyfikacją części projektu urbanistycznego z III semestru.
Literatura podstawowa:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Scope of Social Architecture, pod redakcją C.R. Hatcha, Van Nostrand Reinhold, New York 1984
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Loeglera R. (redakcja): Produkty dla architekta. Architektura i Bisnes 2004, oraz bieżące wydania.
Orr F.: Professional Practice In Architecture. van Nostrand Reinhold, New York 2004.
The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3, 4.
Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, Könemann, Barcelona 2005.
Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas. A+B, München 1982, 1996, 2004.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne VA
Subject Title
Całk.
7
Architectural Design V
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6 Prakt.
5,8
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
23A
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Historia
architektury i urbanistyki
Rozumienie wzajemnych relacji przestrzennych obiektu i otoczenia.
1.
Wykonywanie projektów architektonicznych o małym i średnim
2. stopniu złożoności.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
3. Wiedza o zasadach przygotowywania rysunków budowlanych.
Zastosowanie technik rysunkowych i plastycznych do czytelnego
1. przedstawienia koncepcji i projektu.
Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie.
Umiejętności
2.
…
1.
Kompetencje
społeczne
2.
Student potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie.
Rozumienie uwarunkowań i konsekwencji podejmowanych decyzji
przestrzennych.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
145
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra, mgr inż. arch.
Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Wytyczne urbanistyczne kształtowania zespołów przemysłowych.
Liczba godzin
2
1.
Architektura przemysłowa, obiekty związane.
2
Architektura obiektów miejsc pracy, obiekty związane I.
2
2.
3.
Architektura obiektów miejsc pracy, obiekty związane II.
2
Przepisy i normy związane z projektowaniem obiektów przemysłowych.
3
Architektura wiejskich zespołów produkcyjnych, obiekty związane.
2
Modernizacja zespołów historycznych.
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Opracowanie projektu na zadanym terenie w oparciu o przekazany program
funkcjonalno – użytkowy zadanego budynku lub zespołu budynków.
Projekt architektoniczno – budowlany oraz makieta architektoniczna obiektu parku
1.
technologicznego lub projekt architektoniczno – budowlany oraz makieta
architektoniczna obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego uczelni wyższej.
2.
15
Liczba godzin
60
Projekt zagospodarowania terenu otaczającego projektowany obiekt.
15
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
70
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu.
efektów kształcenia
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
1. podstawowych typów zespołów przemysłowych.
Wiedza
Student zna zasady kształtowania funkcji obiektów
2. mieszczących miejsca pracy.
Student zna zasady kształtowania bryły i fasady obiektów
3. mieszczących miejsca pracy.
Efekty kształcenia dla
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny o dużym
stopniu złożoności. Potrafi zaprojektować przestrzeń o
1. skomplikowanej funkcji i formie adekwatnej do zdefiniowanego
kontekstu urbanistycznego.
Umiejętności
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w formie
2. rysunków technicznych, modeli komputerowych i makiet.
Student potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację
3. omawiającą opracowywane zadanie projektowe.
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
1. projektowego.
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość skali oddziaływania podejmowanych
2. w trakcie procesu projektowego decyzji.
3.
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej, projekt architektoniczno –
budowlany oraz projekt zagospodarowania działki; praca na szkicach odręcznych, rysunkach technicznych
opracowywanych przy pomocy komputera lub kreślonych odręcznie, praca na roboczym modelu
komputerowym i makiecie tekturowej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie wykładów w formie ustnego kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych w formie publicznej prezentacji i obrony opracowanego projektu.
Literatura podstawowa:
Adam J. Hausmann K. Jüttner F. “A design manual. Industrial Buildings”, Birkhäuser – Publishers for
[1] Architecture, Basel 2005
Braun H., Grömling D. „A design manual. Research and Technology Buildings”, Basel, Birkhäuser –
[2] Publishers for Architecture 2005
Hascher R. Jeska S. Klauck B. M „Office Buildings A Design Manual”, Basel, Birkhäuser – Publishers for
[3] Architecture 2005
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Castells M., Hall P. Technopoles of the World Routledge, New York 1994
[2] G. Benko Geografia Technopolii Warszwa Wydawnictwo Naukowe PWN 1993
Juzwa N.: „Kształtowanie przestrzenne przemysłu na obszarach intensywnie zurbanizowanych”, Dział
[3] Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice 1988
Spyra M. "Parki naukowo – technologiczne. Ewolucja i kontekst współczesnego środowiska miejskiego", praca
[4] doktorska, Gliwice 2007
Kotra J., Książek E., Matusiak K., Mażewska M., Spyra M. Tórz A., Zasiadły K. Wdowiarz – Bilska M.
"Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych PARP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu,
[5] Gdańsk-Kraków-Opole-Poznań-Warszawa 2011
Schröter M. “Park przemysłowy – nowa forma przestrzennej organizacji pracy”, praca doktorska
[6] wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994
Sychowicz - Burska A. „Rola parków naukowo-technologicznych we współczesnej architekturze
zakładów przemysłowych” praca doktorska wykonana na Wydziale Architektury Politechnice
[7] Warszawskiej, Warszawa 1999
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształtowanie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne VB
Subject Title
Całk.
7
Architectural Design V
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6 Prakt.
5,8
Nazwy
przedmiotów
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
23B
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Historia
architektury i urbanistyki
1.
Wiedza
Nauki podst. (T/N)
Rozumienie wzajemnych relacji przestrzennych obiektu i otoczenia.
Wykonywanie projektów architektonicznych o małym i średnim
stopniu złożoności.
3. Wiedza o zasadach przygotowywania rysunków budowlanych.
Zastosowanie technik rysunkowych i plastycznych do czytelnego
1.
przedstawienia koncepcji i projektu.
Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie.
2.
2.
Umiejętności
…
1.
Kompetencje
społeczne
2.
Student potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie.
Rozumienie uwarunkowań i konsekwencji podejmowanych decyzji
przestrzennych.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
145
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Marcin Spyra
opracował: dr inż. arch. Marcin spyra, mgr inż. arch.
Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacja multimedialna
Tematyka zajęć
Wytyczne urbanistyczne kształtowania zespołów przemysłowych.
Architektura przemysłowa, obiekty związane.
Architektura obiektów miejsc pracy, obiekty związane I.
Architektura obiektów miejsc pracy, obiekty związane II.
Przepisy i normy związane z projektowaniem obiektów przemysłowych.
Architektura wiejskich zespołów produkcyjnych, obiekty związane.
Modernizacja zespołów historycznych.
Liczba godzin
2
2
2
2
3
2
2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Opracowanie projektu na zadanym terenie w oparciu o przekazany program
60
funkcjonalno – użytkowy zadanego budynku lub zespołu budynków.
1.
Projekt architektoniczno – budowlany oraz makieta architektoniczna obiektu uczelni
wyższej mieszczącego funkcję laboratoryjną.
Projekt detalu strefy wejściowej do projektowanego budynku.
15
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
70
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prezentacje pośrednie oraz końcowa prezentacja i obrona
efektów kształcenia
opracowywanego projektu.
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
1.
podstawowych typów zespołów przemysłowych.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student zna zasady kształtowania funkcji obiektów
mieszczących miejsca pracy.
Student zna zasady kształtowania bryły i fasady obiektów
3.
mieszczących miejsca pracy.
2.
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny o dużym
stopniu złożoności. Potrafi zaprojektować przestrzeń o
1.
skomplikowanej funkcji i formie adekwatnej do zdefiniowanego
kontekstu urbanistycznego.
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w formie
2. rysunków technicznych, modeli komputerowych i makiet.
3.
Student potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację
omawiającą opracowywane zadanie projektowe.
1. Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
projektowego.
Kompetencje
społeczne
2.
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość skali oddziaływania podejmowanych
w trakcie procesu projektowego decyzji.
3.
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej, projekt architektoniczno –
budowlany oraz projekt zagospodarowania działki; praca na szkicach odręcznych, rysunkach technicznych
opracowywanych przy pomocy komputera lub kreślonych odręcznie, praca na roboczym modelu
komputerowym i makiecie tekturowej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie wykładów w formie ustnego kolokwium zaliczeniowego.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych w formie publicznej prezentacji i obrony opracowanego projektu.
Literatura podstawowa:
Adam J. Hausmann K. Jüttner F. “A design manual. Industrial Buildings”, Birkhäuser – Publishers for
[1] Architecture, Basel 2005
Braun H., Grömling D. „A design manual. Research and Technology Buildings”, Basel, Birkhäuser –
[2] Publishers for Architecture 2005
Hascher R. Jeska S. Klauck B. M „Office Buildings A Design Manual”, Basel, Birkhäuser – Publishers for
[3] Architecture 2005
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Castells M., Hall P. Technopoles of the World Routledge, New York 1994
[2] G. Benko Geografia Technopolii Warszwa Wydawnictwo Naukowe PWN 1993
Juzwa N.: „Kształtowanie przestrzenne przemysłu na obszarach intensywnie zurbanizowanych”, Dział
[3] Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice 1988
Spyra M. "Parki naukowo – technologiczne. Ewolucja i kontekst współczesnego środowiska miejskiego", praca
[4] doktorska, Gliwice 2007
Kotra J., Książek E., Matusiak K., Mażewska M., Spyra M. Tórz A., Zasiadły K. Wdowiarz – Bilska M.
"Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych PARP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu,
[5] Gdańsk-Kraków-Opole-Poznań-Warszawa 2011
Schröter M. “Park przemysłowy – nowa forma przestrzennej organizacji pracy”, praca doktorska
[6] wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994
Sychowicz - Burska A. „Rola parków naukowo-technologicznych we współczesnej architekturze
zakładów przemysłowych” praca doktorska wykonana na Wydziale Architektury Politechnice
[7] Warszawskiej, Warszawa 1999
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne VIA
Subject Title
Całk.
8
Architectural Desing VIA
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6
Prakt.
6,4
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
24A
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Historia
architektury i urbanistyki
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
podstawowych typów obiektów użyteczności publicznej.
Student zna zasady kształtowania funkcji i bryły obiektów
2.
użyteczności publicznej.
…
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny wraz z projektem
1. zagospodarowania terenu obiektu o dużym stopniu złożoności.
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
2.
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w formie
graficznej i ustnej.
…
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
projektowego.
Student ma świadomość istoty podejmowanych w trakcie
2.
projektowania decyzji.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
160
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO, dr
inż. arch. Marcin Spyra
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Centra miejskie – struktura funkcjonalna I.
Centra miejskie – struktura funkcjonalna II.
Centra specjalizowane: bussines, handel, szkolnictwo, kultura z rekreacją I.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Centra specjalizowane: bussines, handel, szkolnictwo, kultura z rekreacją II.
Specjalizowane zespoły i obiekty kultury I.
Specjalizowane zespoły i obiekty kultury II.
Centra sportowe I.
Centra sportowe II.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Ustne kolokwium zaliczeniowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Projekt architektoniczno – urbanistyczny wybranego obiektu, którego funkcja
związana jest ze sztuką teatralną, bądź telewizyjną, a lokalizacja osadzona w
1.
środowisku zurbanizowanym.
Związana mała architektura.
2.
15
Liczba godzin
60
15
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
85
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Prezentacje pośrednie oraz finalna prezentacja i obrona
opracowywanego projektu
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
1. podstawowych typów obiektów użyteczności publicznej, a w
tym związanych ze sztuką.
Student zna zasady kształtowania funkcji obiektów
2. użyteczności publicznej, a w tym mieszczących przestrzenie
teatralne.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student zna zasady kształtowania bryły i fasady obiektów
3. użyteczności publicznej, a w tym związanych z przestrzeniami
sztuki.
…
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny obiektu
1. użyteczności publicznej o dużym stopniu złożoności
mieszczącego przestrzeń teatralną.
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w
2. formie rysunków technicznych, modeli komputerowych i
makiet.
Student potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację
3.
omawiającą opracowywane zadanie projektowe.
…
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
1.
projektowego.
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość skali oddziaływania podejmowanych
2. w trakcie procesu projektowego decyzji oraz ich wpływu na
otaczające środowisko.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej, projekt architektoniczno –
budowlany oraz projekt zagospodarowania działki; praca na szkicach odręcznych, rysunkach technicznych
opracowywanych przy pomocy komputera lub kreślonych odręcznie, praca na roboczym modelu
komputerowym i makiecie tekturowej
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki
Literatura podstawowa:
[1] Zeidler E.H.: Multi-use Architecture in the Urban Context. Van Nostrand Reinhold, New York 1983.
[2] Izenour G.C.: Theatre Design, Yale University Press. New Haven, London, 1996.
[3] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007
[4] Wirszyłło R. (redakcja): Urządzenia sportowe – projektowanie i budowa. Arkady, Warszawa 1959
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Cerver F.A.: The World of Contemporary Architerture. Tandem GmbH Barcelona 2003
[2] Orr F.: Professional Practice In Architecture, Van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[3] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[4] THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE. Könemann, Barcelona 2005.
[5] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas. A+B, München 1982, 1996, 2004
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne VIB
Subject Title
Całk.
8
Architectural Desing VIB
ECTS (pkt.)
Kont.
3,6
Prakt.
6,4
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
24B
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Historia
architektury i urbanistyki
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
podstawowych typów obiektów użyteczności publicznej.
Student zna zasady kształtowania funkcji i bryły obiektów
2.
użyteczności publicznej.
…
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny wraz z projektem
1. zagospodarowania terenu obiektu o dużym stopniu złożoności.
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
2.
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w formie
graficznej i ustnej.
…
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
projektowego.
Student ma świadomość istoty podejmowanych w trakcie
2.
projektowania decyzji.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
160
|
75
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO, dr
inż. arch. Marcin Spyra
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje
Tematyka zajęć
Centra miejskie – struktura funkcjonalna I.
Centra miejskie – stuktura funkcjonalna II.
Centra specjalizowane: bussines, handel, szkolnictwo, kultura z rekreacją I.
Liczba godzin
2
2
2
Centra specjalizowane: bussines, handel, szkolnictwo, kultura z rekreacją II.
Specjalizowane zespoły i obiekty kultury I.
Specjalizowane zespoły i obiekty kultury II.
Centra sportowe I.
Centra sportowe II.
2
2
2
2
1
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Ustne kolokwium zaliczeniowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Projekt architektoniczno – urbanistyczny obiektu zawierającego studio telewizyjne,
1.
lokalizacyjnie osadzonego w środowisku zurbanizowanym.
2.
Projekt detalu strefy wejściowej do obiektu.
15
Liczba godzin
60
15
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
85
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Prezentacje pośrednie oraz finalna prezentacja i obrona
opracowywanego projektu
Student zna zasady kształtowania planu zagospodarowania
1. podstawowych typów obiektów użyteczności publicznej, a w
tym związanych ze sztuką.
Student zna zasady kształtowania funkcji obiektów
2. użyteczności publicznej, a w tym mieszczących przestrzenie
teatralne.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student zna zasady kształtowania bryły i fasady obiektów
3. użyteczności publicznej, a w tym związanych z przestrzeniami
sztuki.
…
Student potrafi wykonać projekt architektoniczny obiektu
1. użyteczności publicznej o dużym stopniu złożoności
mieszczącego przestrzeń teatralną.
Student potrafi zaprezentować opracowywany projekt w
2. formie rysunków technicznych, modeli komputerowych i
makiet.
Student potrafi opracować i wygłosić ustną prezentację
3.
omawiającą opracowywane zadanie projektowe.
…
Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu
1.
projektowego.
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość skali oddziaływania podejmowanych
2. w trakcie procesu projektowego decyzji oraz ich wpływu na
otaczające środowisko.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady interaktywne z wykorzystaniem techniki multimedialnej, projekt architektoniczno –
budowlany oraz projekt zagospodarowania działki; praca na szkicach odręcznych, rysunkach technicznych
opracowywanych przy pomocy komputera lub kreślonych odręcznie, praca na roboczym modelu
komputerowym i makiecie tekturowej
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie warunkuje oddanie projektu architektoniczno – budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki
Literatura podstawowa:
[1] Zeidler E.H.: Multi-use Architecture in the Urban Context. Van Nostrand Reinhold, New York 1983.
[2] Izenour G.C.: Theatre Design, Yale University Press. New Haven, London, 1996.
[3] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007
[4] Wirszyłło R. (redakcja): Urządzenia sportowe – projektowanie i budowa. Arkady, Warszawa 1959
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Cerver F.A.: The World of Contemporary Architerture. Tandem GmbH Barcelona 2003
[2] Orr F.: Professional Practice In Architecture, Van Nostrand Reinhold, New York 2004.
[3] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart, Kolonia 2008.
[4] THE WORLD OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE. Könemann, Barcelona 2005.
[5] Hart F. Henn W. Sontag H.: Stahlbauatlas. A+B, München 1982, 1996, 2004
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Urbanistyczne IA
Subject Title
Całk.
6
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Urban Planning IA
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
4,8
Zaliczenie na ocenę
25A
Nazwy
Historia architektury i urbanistyki, Projektowanie architektoniczne
przedmiotów
1. Posiada wiedzę z historii i urbanistyki z semestru II
Ma wiedzę z projektowania architektonicznego w zakresie II semestru
Wiedza
2.
…
Umie projektować w zakresie umiejętności wykształconych na
semestrze II.
Umie wykorzystać wiedzę z przedmiotów projektowych występujących
2.
na semestrze II.
3.
1. Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
120
|
45
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: mgr inż. arch. Ewa Oględzka
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe I.
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe ll.
Istota dużej skali, a skala architektoniczna.
Pojęcia we współczesnej urbanistyce, a pojęcia sprzed roku 1989 l.
Pojęcia we współczesnej urbanistyce, a pojęcia sprzed roku 1989 ll.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej skali, podmiejskie.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej skali, miejskie l.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej skali, miejskie ll.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Osiedla domków jednorodzinnych z małą usługą i szkolą I stopnia.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Liczba godzin
45
75
L. godz. kontaktowych w sem.
45
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
15
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje między
1. elementami kształtującymi przestrzeń zabudowy
jednorodzinnej
Student zna zasady projektowania urbanistycznego zespołu
2. mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej wraz z
towarzyszącymi obiektami usługowymi
3.
…
Student potrafi przygotowywać inwentaryzację urbanistyczną,
dokonywać analizy uwarunkowań (fizjograficznych,
urbanistycznych, technicznych, społeczno-kulturowych,
1.
konserwatorskich, technicznych itp.) związanych z
kształtowaniem przestrzeni mieszkalnych zespołów
urbanistycznych
Student rozumie wzajemne relacje wzajemne relacje
2. projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i otoczenia
Student potrafi projektować i modelować przestrzeń zabudowy
3. mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z rekreacją i
towarzyszącymi obiektami usługowymi
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanej przestrzeni zabudowy jednorodzinnej wraz z
towarzyszącymi usługami.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
Literatura podstawowa:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II, PWN, Warszawa,1948.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Czerny W.: Architektura zespołów osiedleńczych. Arkady, Warszawa 1972.
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[4] budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4.
[4] Hatcha C.R. (redakcja): The Scope of Social Architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1984
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne IIA
Subject Title
Całk.
6
Architectural Desing IIA
ECTS (pkt.)
Kont.
4,2
Prakt.
4,8
Nazwy
przedmiotów
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
25B
Historia architektury i urbanistyki, Projektowanie architektoniczne
1.
Wiedza
Nauki podst. (T/N)
2.
Posiada wiedzę z historii i urbanistyki z semestru II.
Ma wiedzę z projektowania architektonicznego w zakresie II semestru.
…
Umie projektować w zakresie umiejętności wykształconych na
1. semestrze II.
Umiejętności
Umie wykorzystać wiedzę z przedmiotów projektowych występujących
2. na semestrze II.
…
Kompetencje
społeczne
1.
Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
120
|
90
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: mgr inż. arch. Ewa Oględzka
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe I.
2
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe ll.
2
Istota dużej skali, a skala architektoniczna.
2
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pojęcia we współczesnej urbanistyce, a pojęcia sprzed roku 1989 l.
Pojęcia we współczesnej urbanistyce, a pojęcia sprzed roku 1989 ll.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej skali, podmiejskie.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej skali, miejskie l.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych małej skali, miejskie ll.
2
2
2
2
1
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
kolokwium
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
A.
Osiedle
domków
jednorodzinnych
z małą usługą i szkolą I stopnia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B. Osiedle domków jednorodzinnych na terenie wsi.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Publiczna prezentacja i obrona opracowanego projektu
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
15
Liczba godzin
45
45
90
Student zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje między
1. elementami kształtującymi przestrzeń zabudowy
jednorodzinnej.
Student zna zasady projektowania urbanistycznego zespołu
2. mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej wraz z
towarzyszącymi obiektami usługowymi.
3.
…
Student potrafi przygotowywać inwentaryzację urbanistyczną,
dokonywać analizy uwarunkowań (fizjograficznych,
1. urbanistycznych, technicznych, społeczno-kulturowych,
konserwatorskich, technicznych itp.) związanych z
kształtowaniem przestrzeni mieszkalnych zespołów
urbanistycznych.
Student rozumie wzajemne relacje wzajemne relacje
2. projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i otoczenia.
Student potrafi projektować i modelować przestrzeń zabudowy
3. mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z rekreacją i
towarzyszącymi obiektami usługowymi.
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanej przestrzeni zabudowy jednorodzinnej wraz z
towarzyszącymi usługami.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
Literatura podstawowa:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II, PWN, Warszawa,1948.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Czerny W.: Architektura zespołów osiedleńczych. Arkady, Warszawa 1972.
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[4] budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4.
[4] Hatcha C.R. (redakcja): The Scope of Social Architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1984
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Urbanistyczne IIA
Subject Title
Całk.
5
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Urban Planning IIA
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
3
Prakt.
4,4
Zaliczenie na ocenę
26A
Nazwy
Historia architektury i urbanistyki, Projektowanie architektoniczne,
przedmiotów
Projektowanie urbanistyczne
1. Posiada wiedzę z historii i urbanistyki z semestru III
Ma wiedzę z projektowania architektonicznego w zakresie III semestru
Wiedza
2.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
…
1. Projektuje w zakresie umiejętności wykształconych na sem III.
Wykorzystuje wiedzę z przedmiotów projektowych występujących na
2.
semestrze III.
3.
1. Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
110
|
60
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: mgr inż. arch. Ewa Oględzka
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch, Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe związane z projektowaniem zespołów
2
urbanistycznych zabudowy wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi I.
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe związane z projektowaniem zespołów
2
urbanistycznych zabudowy wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi I.
Przykłady zespołów urbanistycznych wielorodzinnej zabudowy zabudowej I.
2
Przykłady zespołów urbanistycznych wielorodzinnej zabudowy zabudowej II.
2
Przykłady zespołów urbanistycznych wielorodzinnej zabudowy zabudowej III.
2
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych dużej skali, podmiejskie.
2
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych dużej skali, miejskie l.
2
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych dużej skali, miejskie ll.
1
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Projekt osiedla budynków wielomieszkaniowych z małą usługą, szkołą I stopnia i
1.
ośrodkiem kultury (porównawczo do dawnej jednostki).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
15
Liczba godzin
60
50
L. godz. kontaktowych w sem.
60
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
Student zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje między
1. elementami kształtującymi przestrzeń zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Wiedza
Student zna zasady projektowania urbanistycznego zespołu
2. mieszkaniowego zabudowy wielorodzinnej wraz z
towarzyszącymi obiektami usługowymi.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi przygotowywać inwentaryzację urbanistyczną,
dokonywać analizy uwarunkowań (fizjograficznych,
1. urbanistycznych, technicznych, społeczno-kulturowych,
konserwatorskich, technicznych itp.) związanych z
kształtowaniem przestrzeni mieszkalnych zespołów
urbanistycznych.
Student rozumie wzajemne relacje wzajemne relacje
2. projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i otoczenia.
Student potrafi projektować i modelować przestrzeń zabudowy
3. mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z rekreacją i towarzyszącymi
obiektami usługowymi.
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1. kształtowanej przestrzeni zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
Literatura podstawowa:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II, PWN, Warszawa,1948.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Czerny W.: Architektura zespołów osiedleńczych. Arkady, Warszawa 1972.
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[4] budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4.
[4] Hatcha C.R. (redakcja): The Scope of Social Architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1984
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Projektowanie Architektoniczne IIB
Subject Title
Całk.
8
Urban Planning IIB
ECTS (pkt.)
Kont.
5,4
Prakt.
6,8
Nazwy
przedmiotów
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
26B
Historia architektury i urbanistyki, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie urbanistyczne
1. Posiada wiedzę z historii i urbanistyki z semestru III
Ma wiedzę z projektowania architektonicznego w zakresie sem III
2.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
…
1.
Umiejętności
2.
Projektuje w zakresie umiejętności wykształconych na sem III.
Wykorzystuje wiedzę z przedmiotów projektowych z sem III.
…
Kompetencje
społeczne
1.
Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
170
|
120
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: mgr inż. arch. Ewa Oględzka
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej, mgr inż. arch. Mariusz Tenczynski
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe związane z projektowaniem
zespołów urbanistycznych zabudowy wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi I.
Liczba godzin
2
1.
Terminologia urbanistyczna, przepisy ustawowe związane z projektowaniem
zespołów urbanistycznych zabudowy wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi II.
2
Przykłady zespołów urbanistycznych wielorodzinnej zabudowy zabudowej I
2
Przykłady zespołów urbanistycznych wielorodzinnej zabudowy zabudowej II
Przykłady zespołów urbanistycznych wielorodzinnej zabudowy zabudowej III
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych dużej skali, podmiejskie.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych dużej skali, miejskie l.
2
2
2
2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Założenia przestrzenne osiedli mieszkaniowych dużej skali, miejskie ll.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Ustne kolokwium zaliczeniowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
A. Projekt osiedla budynków wielomieszkaniowych z małą usługą, szkołą I stopnia i
1.
ośrodkiem kultury (porównawczo do dawnej jednostki).
2.
B. Projekt terenu z obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi poza miastem
1
15
Liczba godzin
60
60
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
50
L. godz. kontaktowych w sem.
Publiczna prezentacja i obrona opracowanego projektu
120
Student zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje między
1. elementami kształtującymi przestrzeń zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
Wiedza
Student zna zasady projektowania urbanistycznego zespołu
2. mieszkaniowego zabudowy wielorodzinnej wraz z
towarzyszącymi obiektami usługowymi
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi przygotowywać inwentaryzację urbanistyczną,
dokonywać analizy uwarunkowań (fizjograficznych,
1. urbanistycznych, technicznych, społeczno-kulturowych,
konserwatorskich, technicznych itp.) związanych z
kształtowaniem przestrzeni mieszkalnych zespołów
urbanistycznych
Student rozumie wzajemne relacje wzajemne relacje
2. projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i otoczenia
Student potrafi projektować i modelować przestrzeń zabudowy
3. mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z rekreacją i towarzyszącymi
obiektami usługowymi.
kształcenia
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1. kształtowanej przestrzeni zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów.
Literatura podstawowa:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II, PWN, Warszawa,1948.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Czerny W.: Architektura zespołów osiedleńczych. Arkady, Warszawa 1972.
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[4] budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku.
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4.
[4] Hatcha C.R. (redakcja): The Scope of Social Architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1984
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Architektura i urbanistyka
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Projektowanie urbanistyczne IIIA
Subject Title
Całk.
5
Urban Design III
ECTS (pkt.)
Kont.
3
Prakt.
Nazwy
przedmiotów
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
4,4
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
27A
Projektowanie architektoniczne I – IV, Projektowanie urbanistyczne I - II
1. Rozumienie wzajemnych relacji obiektu i otoczenia.
2. Przygotowywanie inwentaryzacji urbanistycznej.
…
Projektowanie zespołów zabudowy wraz z zielenią i wybranymi
1.
urządzeniami miejskimi.
Przygotowywanie planu zagospodarowania terenu o narastającym
stopniu złożoności z uwzględnieniem wymagań technicznych,
2.
społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.
…
Kompetencje
społeczne
1.
Rozumienie uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych
dokumentów planistycznych.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
25
15
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
|
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka, mgr inż. arch. Mariusz
110
60
|
Tenczyński
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Miasto: styl, krajobraz, ustrój I.
2
Miasto: styl, krajobraz, ustrój II.
2
Centra miejskie, totalnie I.
2
Centra miejskie, totalnie II.
Centra miejskie, specjalistycznie I.
Centra miejskie, specjalistycznie II.
Struktura pozamiejska I.
Struktura pozamiejska II.
2
2
1
2
2
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Wielofunkcyjna przestrzeń miejska: mobilna i alternatywnie: niezmienna,
obejmująca kilka funkcji (np.: mieszkalnictwo, kultura z rekreacją, bussines
1.
i administracja).
2.
Struktura pozamiejska: sport i rekreacja.
15
Liczba godzin
30
30
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
50
L. godz. kontaktowych w sem.
60
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prezentacje pośrednie oraz finalna prezentacja i obrona
opracowywanego projektu
efektów kształcenia
Student zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje
1. między elementami kształtującymi przestrzeń środowiska
zurbanizowanego.
Student zna zasady projektowania urbanistycznego
Wiedza
2.
fragmentu zwartej zabudowy miejskiej.
3.
…
Student potrafi przygotowywać analizy uwarunkowań
1. zewnętrznych związanych z kształtowaniem środowiska
zurbanizowanego.
Efekty kształcenia dla
Student rozumie relacje występujące pomiędzy zwartą
przedmiotu - po
2. zabudową miejską, a pozostałymi elementami
Umiejętności
zakończonym cyklu
współtworzącymi krajobraz zurbanizowany.
kształcenia
Student potrafi projektować i modelować przestrzeń
Kompetencje
społeczne
3. zabudowy miejskiej wraz z rekreacją i towarzyszącymi
obiektami usługowymi .
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
1. przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
kształtowanej przestrzeni zabudowy miejskiej.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny, w końcowej
fazie
projektowania wspomagany komputerem, temat wybrany jako alternatywny opracowywany wyłącznie
manualnie, ukończony w formie roboczej (szkicowej)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów (finalny wykonany komputerowo, oraz
temat
alternatywny roboczo - manualnie szkicowo).
Literatura podstawowa:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II i lll. PWN, Warszawa,1948, 1949.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Zeidler E.H.: Multi-use architecture in the urban context. Van Nostrand Reinhold, New York 1983.
Lampugnani V.M.: Architecture and City Planning I the Twentieth Century. Van Nostrand Reinhold,
New
[4] York 1984
[5] Wirszyłło R. (redakcja): Urządzenia sportowe – projektowanie i budowa. Arkady, Warszawa 1959
[6] Chmielewski J. M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza
[7] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[8] Ostrowski W.: Zespoły zabytkowe a urbanistyka”, Arkady, Warszawa 1980
Literatura uzupełniająca:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4
[4] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007
[5] Nowakowski M.: Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje. Warszawa 1990
[6] Zuziak Z.: Strategia rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Architektura i urbanistyka
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Projektowanie urbanistyczne IIIB
Subject Title
Całk.
8
Urban Design III
ECTS (pkt.)
Kont.
5,4 Prakt.
Nazwy
przedmiotów
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
6,8
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
27B
Projektowanie architektoniczne I – IV, Projektowanie urbanistyczne I - II
1. Rozumienie wzajemnych relacji obiektu i otoczenia.
2. Przygotowywanie inwentaryzacji urbanistycznej.
…
Projektowanie zespołów zabudowy wraz z zielenią i wybranymi
1.
urządzeniami miejskimi.
Przygotowywanie planu zagospodarowania terenu o narastającym
stopniu złożoności z uwzględnieniem wymagań technicznych,
2.
społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.
…
Kompetencje
społeczne
1.
Rozumienie uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych
dokumentów planistycznych.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
25
15
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
|
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka, mgr inż. arch. Mariusz
170
120
|
Tenczyński
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Miasto: styl, krajobraz, ustrój I.
2
Miasto: styl, krajobraz, ustrój II
2
Centra miejskie, totalnie I.
2
Centra miejskie, totalnie II
Centra miejskie, specjalistycznie I.
Centra miejskie, specjalistycznie II
Struktura pozamiejska I.
Struktura pozamiejska II
2
2
1
2
2
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
A. Wielofunkcyjna przestrzeń miejska: mobilna i alternatywnie: niezmienna,
obejmująca kilka funkcji (np.: mieszkalnictwo, kultura z rekreacją, bussines
1.
i administracja).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15
Liczba godzin
30
A. Struktura pozamiejska: sport i rekreacja.
30
B. Projekt urbanistyczny przebudowy i rewitalizacji fragmentu śródmieścia.
60
L. godz. pracy własnej studenta
50
L. godz. kontaktowych w sem.
120
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prezentacje pośrednie oraz finalna prezentacja i obrona
efektów kształcenia
opracowywanego projektu.
Student zna zasady kompozycji urbanistycznej i relacje
1. między elementami kształtującymi przestrzeń środowiska
zurbanizowanego.
Student zna zasady projektowania urbanistycznego
Wiedza
2.
fragmentu zwartej zabudowy miejskiej.
3.
…
Student potrafi przygotowywać analizy uwarunkowań
1. zewnętrznych związanych z kształtowaniem środowiska
zurbanizowanego.
Efekty kształcenia dla
Student rozumie relacje występujące pomiędzy zwartą
przedmiotu - po
2.
zabudową miejską, a pozostałymi elementami
Umiejętności
zakończonym cyklu
współtworzącymi krajobraz zurbanizowany.
kształcenia
Student potrafi projektować i modelować przestrzeń
3. zabudowy miejskiej wraz z rekreacją i towarzyszącymi
obiektami usługowymi.
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
1. przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
kształtowanej przestrzeni zabudowy miejskiej.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny, w końcowej
fazie
projektowania wspomagany komputerem, temat wybrany jako alternatywny opracowywany wyłącznie
manualnie, ukończony w formie roboczej (szkicowej)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego zestawu projektów (finalny wykonany komputerowo, oraz
temat
alternatywny roboczo - manualnie szkicowo).
Literatura podstawowa:
[1] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II i lll. PWN, Warszawa,1948, 1949.
[2] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[3] Zeidler E.H.: Multi-use architecture in the urban context. Van Nostrand Reinhold, New York 1983.
Lampugnani V.M.: Architecture and City Planning I the Twentieth Century. Van Nostrand Reinhold,
[4] New York 1984
[5] Wirszyłło R. (redakcja): Urządzenia sportowe – projektowanie i budowa. Arkady, Warszawa 1959
[6] Chmielewski J. M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza
[7] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[8] Ostrowski W.: Zespoły zabytkowe a urbanistyka”, Arkady, Warszawa 1980
Literatura uzupełniająca:
[1] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2007
[2] Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 2003 roku
[3] The Atrium Library of Architecture Today, zeszyt 1, 2, 3 i 4
[4] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007
[5] Nowakowski M.: Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje. Warszawa 1990
[6] Zuziak Z.: Strategia rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Projektowanie urbanistyczne IVA
Całk.
8
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Studia stacjonarne
VI
Nauki podst. (T/N)
N
Urban Design IV
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
3,6 Prakt.
6,2
Zaliczenie na ocenę
28A
Nazwy
Projektowanie architektoniczne I – V, Projektowanie urbanistyczne I - III
przedmiotów
1. Rozumienie wzajemnych relacji obiektu i otoczenia.
2. Przygotowywanie inwentaryzacji urbanistycznej.
Wiedza
Rozumienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania
3.
przestrzennego.
Projektowanie zespołów zabudowy wraz z zielenią i wybranymi
1.
urządzeniami miejskimi.
Przygotowywanie planu zagospodarowania terenu o narastającym
stopniu złożoonoci z uwzgldnieniem wymagań technicznych,
Umiejętności
2. społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.
Kompetencje
społeczne
1. Rozumienie uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych
2.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień
naukowy, imię i nazwisko)
35
15
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
|
155
75
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Duża skala: Ustawa o Planowaniu Przestrzennym i przepisy związane I
2
Duża skala: Ustawa o Planowaniu Przestrzennym i przepisy związane II
2
Duża skala: Ustawa o Planowaniu Przestrzennym i przepisy związane III
2
Aktualna ustawa o planowaniu przestrzennym a legislacja sprzed 1989 r. (1994),
studium a plan miejscow
Metody optymalizacyjne planów przestrzennych, stosowalność metod sprzed
1989 r
Ruralistyka we współczesnym kontekście socjologicznym.
Ruralistyka we współczesnym kontekście rozwojowym.
1
3.
4.
5.
6.
7.
2
2
2
Planowanie przestrzenne miast a problematyka wiejska.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Projekt rozwojowy miasta wg zadanych parametrów; Alternatywnie: Projekt
75
1.
rozwojowy gminy wg zadanych parametrów.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
80
L. godz. kontaktowych w sem.
75
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Prezentacje pośrednie oraz finalna prezentacja i obrona
opracowywanego projektu.
efektów kształcenia
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
Student zna zasady kształtowania ładu urbanistycznego w
skali miasta i regionu oraz wytyczne związane z pojęciem
1.
zrównoważonego rozwoju.
Wiedza
Student zna zasady opracowywania głównych dokumentów
2. planistycznych, zgodnie z obowiązującym w Polsce
ustawodawstwem.
3.
…
Student potrafi przygotowywać analizy uwarunkowań
(fizjograficznych, urbanistycznych, technicznych, społeczno1. kulturowych, konserwatorskich, technicznych itp.)
związanych z kształtowaniem obszarów miast i regionów .
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student rozumie relacje poszczególnych elementów
2. kształtujących środowisko miasta i regionu.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi opracować zarys miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz studium
3. uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom konsekwencji przestrzennych,
środowiskowych i społeczno-kulturowych decyzji
planistycznych zapisanych w studium uwarunkowań i
1.
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny, lub
wspomagany komputerem
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu w postaci podstawowej planszy planu miejscowego,
uzupełnionej dodatkowymi schematami obrazującymi projekt
Literatura podstawowa:
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
[1] projekt nowelizacji ustawy z 2008/2009
POLSKA URBANISTYKA WSPÓŁCZESNA, część l, opracowania z lat 1959 – 1969, praca zbiorowa,
[2] Arkady, Warszawa 1977
Pogodziński Z.: Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa 1977 (szeroko
potraktowana tematyka wiejska od skali urbanistycznej do schematycznych rozwiązań w skali
[3] architektonicznej ze specyfiką technologii i materiałów).
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[4] budowlanych. IPB, Warszawa 2000
[5] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom III, Warszawa, 1948
Chmielewski J. M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza
[6] Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2001, wydanie II zm. 2004
[7] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000
[8] Ostrowski W.: Zespoły zabytkowe a urbanistyka”, Arkady, Warszawa 1980
Literatura uzupełniająca:
Nowe regulacje prawne w planowaniu miejscowym, biuletyny 1 – 5. OW Politechniki Śląskiej,
[1] Gliwice 1995
[2] Timmermans H. (redakcja): Decision support systems in urban planning. E & F. N., London 2004
[3] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007
[4] Nowakowski M.: Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje. Warszawa 1990
[5] Zuziak Z.: Strategia rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Projektowanie urbanistyczne IVB
Całk.
8
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Studia stacjonarne
VI
Nauki podst. (T/N)
N
Urban Design IV
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
6,6 Prakt.
7,6
Zaliczenie na ocenę
28B
Nazwy
Projektowanie architektoniczne I – V, Projektowanie urbanistyczne I - III
przedmiotów
1. Rozumienie wzajemnych relacji obiektu i otoczenia.
2. Przygotowywanie inwentaryzacji urbanistycznej.
Wiedza
Rozumienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania
3.
przestrzennego.
Projektowanie zespołów zabudowy wraz z zielenią i wybranymi
1.
urządzeniami miejskimi.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Przygotowywanie planu zagospodarowania terenu o narastającym
stopniu złożoności z uwzględnieniem wymagań technicznych,
2. społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.
Rozumienie uwarunkowań i konsekwencji przestrzennych
1. dokumentów planistycznych.
2.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień
naukowy, imię i nazwisko)
22
15
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
|
190
150
mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Duża skala: Ustawa o Planowaniu Przestrzennym i przepisy związane I.
2
Duża skala: Ustawa o Planowaniu Przestrzennym i przepisy związane II.
2
2.
Duża skala: Ustawa o Planowaniu Przestrzennym i przepisy związane III.
2
Aktualna ustawa o planowaniu przestrzennym a legislacja sprzed 1989 r. (1994),
studium a plan miejscow
1
3.
4.
Metody optymalizacyjne planów przestrzennych, stosowalność metod sprzed
1989 r.
2
5.
Ruralistyka we współczesnym kontekście socjologicznym.
2
6.
Ruralistyka we współczesnym kontekście rozwojowym.
2
7.
Planowanie przestrzenne miast a problematyka wiejska.
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
7
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ustne kolokwium zaliczeniowe
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
A. Projekt rozwojowy miasta wg zadanych parametrów; Alternatywnie: Projekt
75
1.
rozwojowy gminy wg zadanych parametrów.
B. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
30
2.
miasta.
3.
B. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego wsi.
45
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
40
L. godz. kontaktowych w sem.
150
Prezentacje
pośrednie
oraz
finalna
prezentacja
i
obrona
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
opracowywanego projektu.
efektów kształcenia
Wiedza
Student zna zasady kształtowania ładu urbanistycznego w
1. skali miasta i regionu oraz wytyczne związane z pojęciem
zrównoważonego rozwoju.
Student zna zasady opracowywania głównych dokumentów
2. planistycznych, zgodnie z obowiązującym w Polsce
ustawodawstwem.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student potrafi przygotowywać analizy uwarunkowań
(fizjograficznych, urbanistycznych, technicznych, społeczno1. kulturowych, konserwatorskich, technicznych itp.)
związanych z kształtowaniem obszarów miast i regionów
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student rozumie relacje poszczególnych elementów
2. kształtujących środowisko miasta i regionu.
Student potrafi opracować zarys miejscowego planu
3. zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom konsekwencji przestrzennych,
środowiskowych i społeczno-kulturowych decyzji
1. planistycznych zapisanych w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne wspomagane techniką multimedialną, proces projektowy manualny, lub
wspomagany komputerem
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego projektu w postaci podstawowej planszy planu miejscowego,
uzupełnionej dodatkowymi schematami obrazującymi projekt
Literatura podstawowa:
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
[1] projekt nowelizacji ustawy z 2008/2009
POLSKA URBANISTYKA WSPÓŁCZESNA, część l, opracowania z lat 1959 – 1969, praca zbiorowa,
[2] Arkady, Warszawa 1977
Pogodziński Z.: Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa 1977 (szeroko
potraktowana tematyka wiejska od skali urbanistycznej do schematycznych rozwiązań w skali
[3] architektonicznej ze specyfiką technologii i materiałów).
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[4] budowlanych. IPB, Warszawa 2000
[5] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom III, Warszawa, 1948
[6] Chmielewski J. M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza
[7] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000
[8] Ostrowski W.: Zespoły zabytkowe a urbanistyka”, Arkady, Warszawa 1980
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Nowe regulacje prawne w planowaniu miejscowym, biuletyny 1 – 5. OW Politechniki Śląskiej,
Gliwice
1995
Timmermans H. (redakcja): Decision support systems in urban planning. E & F. N., London 2004
Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2007
Nowakowski M.: Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje. Warszawa 1990
Zuziak Z.: Strategia rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Historia architektury i urbanistyki
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
History of Architecture and Urban Planning I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
29
Nazwy
Historia, Język polski, Wiedza o kulturze, Geografia, Plastyka
przedmiotów
1. Używa podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki europejskiej.
Przedstawia uporządkowaną wiedzę historyczną, geograficzną i
Wiedza
2. dotyczącą literatury niezbędną do prawidłowego rozumienia zagadnień
historii architektury i urbanistyki.
…
Przygotowuje i przedstawia w języku polskim prezentację
multimedialną.
Pozyskuje informacje z literatury i innych źródeł, właściwie je
2.
selekcjonuje, interpretuje i opracowuje wnioski.
…
Efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicje, emocjonalność,
1.
zdolność logicznego i przestrzennego myślenia.
Organizuje swój proces uczenia się i rozumie potrzebę
2.
systematycznej pracy.
…
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
75
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sposób realizacji Wykład audytoryjny
Tematyka zajęć
Style w architekturze, ciągłość myśli architektonicznej od prawieków. Pojęcie małej i
dużej skali - architektura i urbanistyka.
Korzenie sztuki starożytnej. Egipt i Babilon a grecki archaizm.
Klasyka I.
Klasyka II. Hellenizm I.
Hellenizm II
Grecja hellenistyczna - Rzym doby republikańskiej.
Rzym doby Julijskiej I.
Rzym doby Julijskiej II. Rzym od doby Flawiuszów po rozpad na Cesarstwo
Wschodnie i Zachodnie I.
Rzym od doby Flawiuszów po rozpad na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie I + II.
Od upadku Cesarstwa Rzymskiego do wieków średnich (V-IX wiek) I.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
11.
12.
13.
14.
15.
Od upadku Cesarstwa Rzymskiego do wieków średnich (V-IX wiek) II.
Bizancjum a kultura zachodnia.
Islam.
Wczesne średniowiecze.
Romanizm. Przyczynki do sztuki gotyckiej. Kolokwium zaliczeniowe.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
45
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe, odpowiedzi ustne
2
2
2
2
2
30
Wymienia i opisuje ideały estetyczne starożytności oraz
1. reprezentatywne dzieła architektoniczne starożytnej Grecji i
Rzymu.
Wiedza
Rozpoznaje i nazywa formy stylowe architektury antycznej, w
tym porządki architektoniczne, zna zagadnienia techniczne
2. związane z budową i konstrukcją obiektów architektonicznych
wznoszonych w starożytności.
3.
Prezentuje wiedzę o funkcjonowaniu starożytnych struktur
miejskich.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych
1. źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz
wyciągać wnioski i formułować opinie.
Umiejętności
Wyjaśnia uwarunkowania kulturowe budowy form i stylistyki
2. starożytnych obiektów architektonicznych i układów
urbanistycznych.
3.
…
Jest świadomy ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i
skutki działalności inżynierskiej.
Wykazuje się umiejętnością zbierania, analizowania i
2.
interpretowania informacji.
3.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne (prezentacje w programie Power Point) z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w formie testu (min 60% punktów)
Literatura podstawowa:
[1] Ballenstedt J., Architektura. Historia i teoria, PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Cornell T., Matthews J., Rzym, Warszawa 1995/seria: "Wielkie kultury świata"
[4] Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1972
[5] Tołwiński T., Urbanistyka, t. 1, PWN, Warszawa 1947
[6]
Literatura uzupełniająca:
[1] Koch W., Style w architekturze, Świat Książki, Warszawa 2008
[2] Benevolo L., Die Geschichte der Stadt, Campus, Frankfurt/New York 2000
[3] Bernhard M.L., Sztuka grecka, t. 2-4, PWN, Warszawa 1974, 1975, 1980
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Historia architektury i urbanistyki II
Subject Title
Całk.
5
N
History of Architecturae and Urban Planning II
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
2,2
Egzamin
30
Nazwy
Historia, Historia sztuki, Historia architektury i urbanistyki I, Filozofia
przedmiotów
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
1. historii sztuki.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
2. Student ma ogólną wiedzę z zakresu historii okresu średniowiecza.
3. Student rozumie proces zmienności sztuki europejskiej.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych
1. źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji.
Student potrafi identyfikować poszczególne trendy rozwojowe w
2.
zakresie teorii architektury i urbanistyki.
…
Student może rozwijać własne zainteresowania w oparciu o zjawiska w
1.
sztuce.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
70
|
30
Laboratorium
55
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracowal: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
opracował: dr inż. arch. Monika Adamska, dr inż.arch.
Barbara Pierścionek
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Sztuka gotycka w Europie-wpływ na sztukę na ziemiach polskich I.
Sztuka gotycka w europie-wpływ na sztukę na ziemiach polskich II.
Założenia miejskie od romanizmu do późnego gotyku.
Logika średniowiecznego układu miejskiego i jej związek z zabudową.
Gotyk angielski.
„Gotyk” włoski.
Średniowieczne prądy intelektualne a scholastyka.
Zderzenie wpływów bizantyjskich i odśrodkowych, europejskich w XV wiecznych
Włoszech.
Renesans włoski XV wieku.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Renesans włoski XVI wieku I.
Renesans włoski XVI wieku II.
Renesans w Europie a renesans w Polsce I.
Renesans w Europie a renesans w Polsce II.
Urbanistyka renesansowa.
Urbanistyka renesansowa- Zamość
L. godz. pracy własnej studenta
40
L. godz. kontaktowych w sem.
Egzamin pisemny
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Rysowanie, referowanie
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Urbanistyka starożytna a nowożytna, w tym średniowieczna i renesansowa I.
2.
Urbanistyka starożytna a nowożytna, w tym średniowieczna i renesansowa II.
3.
Urbanistyka starożytna a nowożytna, w tym średniowieczna i renesansowa III.
4.
Urbanistyka starożytna a nowożytna, w tym średniowieczna i renesansowa IV.
5.
Kanony sztuki starożytnej I.
6.
Kanony sztuki starożytnej II.
7.
Ponadczasowość greckiej klasyki I.
8.
Ponadczasowość greckiej klasyki II.
9.
Kultura widowiskowa Grecji i Rzymu I.
10.
Kultura widowiskowa Grecji i Rzymu II.
Zapaść intelektualna w dobie wczesnego chrześcijaństwa, znaczenie sztuki
11.
bizantyjskiej w Europie (szczególnie w Cesarstwie Zachodnim) I.
Zapaść intelektualna w dobie wczesnego chrześcijaństwa, znaczenie sztuki
12.
bizantyjskiej w Europie (szczególnie w Cesarstwie Zachodnim) II.
13.
Czasy katedr- romanizm i gotyk I.
14.
Czasy katedr- romanizm i gotyk II.
Czasy katedr- romanizm i gotyk III.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
2
2
2
2
2
2
30
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Dwa kolokwia zaliczeniowe, prezentacje i referaty przygotowywane
przez studentów wykonane z użyciem techniki multimedialnej,
ćwiczenia rysunkowe.
Student zna dzieje architektury i urbanistyki powszechnej i
polskiej epoki średniowiecza na tle przemian kulturowych,
1. warunków geograficznych, społeczno-gospodarczych i
politycznych, prezentuje chronologię i właściwą terminologię
architektoniczno-urbanistyczną.
Wiedza
Student zna zagadnienia techniczne związane z budową
i konstrukcją obiektów architektonicznych wznoszonych w
2.
okresie średniowiecza.
Student prezentuje wiedzę o funkcjonowaniu struktur
miejskich i opisuje złożoną naturę procesów zachodzących w
3.
miastach w poszczególnych okresach historycznych i
wykorzystuje ją w pracach projektowych.
…
Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych
1. oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji
oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi wyjaśnić uwarunkowania kulturowe budowy
2. form i stylistyki obiektów architektonicznych i układów
urbanistycznych
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia
w języku polskim prezentacji/wystąpienia ustnego dotyczącego
3.
szczegółowych zagadnień z przedmiotu.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne
aspekty i skutki działalności inżynierskiej.
Student wykazuje się umiejętnością zbierania, analizowania i
interpretowania informacji.
Student posiada umiejętność prezentowania zadań z
3.
zastosowaniem technologii informacyjnych.
…
2.
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę.
Literatura podstawowa:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Kębłowski J.: Polska sztuka gotycka. Warszawa 1983.
[4] Mroczko T.: Polska sztuka przedromańska i romańska. Arkady, Warszawa 1978
[5] Świechowski Z.: Architektura romańska w Polsce. DiG. Warszawa 2000.
[6] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I. PWN, Warszawa,1947.
[7] Watkin D.: Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2006
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2006
[4] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000
[5]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Historia architektury i urbanistyki III
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
History of Architecturae and Urban Planning III
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
2
Zaliczenie na ocenę
31
Nazwy
Historia, Historia sztuki, Historia architektury i urbanistyki I,II; Filozofia
przedmiotów
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
1.
historii sztuki.
Wiedza
2. Student ma ogólną wiedzę z zakresu historii nowożytnej.
3. Student rozumie proces zmienności sztuki europejskiej.
Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia w języku
1. polskim prezentacji/wystąpienia ustnego dotyczącego szczegółowych
zagadnień z przedmiotu.
Umiejętności
Student potrafi wyjaśnić uwarunkowania kulturowe budowy form i
2. stylistyki obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych.
…
Student może rozwijać własne zainteresowania w oparciu o zjawiska w
sztuce.
2. Student rozumie wpływ filozofii na kształt europejskiej cywilizacji.
1.
Kompetencje
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
50
|
30
Laboratorium
50
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracowal: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
opracował: dr inż. arch. Monika Adamska, dr inż. arch.
Barbara Pierścionek
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Palladianizm a manieryzm I.
Palladianizm a manieryzm II.
Fenomen renesansu angielskiego.
Indywidualizm sztuki Buonarottiego I.
Indywidualizm sztuki Buonarottiego II.
Dynamizm sztuki renesansowej i barokowej, G.L. Bernini I Francesco Borromini I.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
6.
7.
8.
9.
Dynamizm sztuki renesansowej i barokowej, G.L. Bernini I Francesco Borromini II.
2
Założenia miejskie doby renesansu, a kontynuacja w baroku I.
Założenia miejskie doby renesansu, a kontynuacja w baroku II.
2
2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Założenia miejskie doby renesansu, a kontynuacja w baroku III.
Logika założeń renesansowych i barokowych I.
Logika założeń renesansowych i barokowych II.
Budownictwo pałacowe doby baroku.
Barok w Polsce I.
Barok w Polsce II.
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Rysowanie i referowanie
Lp.
Tematyka zajęć
Dante, Boccaccio i Petrarka a Bizancjum – przesłanki dla włoskiego renesansu I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2
2
2
2
2
2
30
Liczba godzin
2
Dante, Boccaccio i Petrarka a Bizancjum – przesłanki dla włoskiego renesansu II
2
Urbanistyka renesansowa I.
Urbanistyka renesansowa II.
Urbanistyka renesansowa III.
Kontynuacja metodologii urbanistycznej w dobie baroku, ewolucja idei I.
Kontynuacja metodologii urbanistycznej w dobie baroku, ewolucja idei II.
Kontynuacja metodologii urbanistycznej w dobie baroku, ewolucja idei III.
Ewolucja w zakresie formy i konstrukcji na styku manieryzmu i baroku I.
Ewolucja w zakresie formy i konstrukcji na styku manieryzmu i baroku II.
Rozgraniczenie pojęć: renesans wczesny, dojrzały i późny – manieryzm i
Palladianizm I.
Rozgraniczenie pojęć: renesans wczesny, dojrzały i późny – manieryzm i
Palladianizm II.
Rozgraniczenie pojęć: renesans wczesny, dojrzały i późny – manieryzm i
Palladianizm I.
Barok Europejski a polski I.
Barok Europejski a polski II.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
2
2
2
2
20
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Dwa kolokwia zaliczeniowe, prezentacje i referaty przygotowywane
przez studentów.
Student zna dzieje nowożytnej architektury i urbanistyki
powszechnej i polskiej okresu renesansu i baroku, na tle
1. przemian kulturowych, warunków geograficznych, społecznogospodarczych i politycznych, prezentuje chronologię i
właściwą terminologię architektoniczno-urbanistyczną.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student zna zagadnienia techniczne związane z budową
2. i konstrukcją obiektów nowożytnych: renesansowych i
barokowych.
Student prezentuje wiedzę o funkcjonowaniu struktur
miejskich i opisuje złożoną naturę procesów zachodzących w
3.
miastach w poszczególnych okresach historycznych i
wykorzystuje ją w pracach projektowych.
…
Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych
1. oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji
oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student rozpoznaje zależność architektury w szczególności od
prądów estetycznych, poglądów filozoficznych i dostępnych
2.
technologii w okresie nowożytnym.
Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia
w języku polskim prezentacji/wystąpienia ustnego dotyczącego
3.
szczegółowych zagadnień z przedmiotu.
Student potrafi rysunkowo przedstawić obiekty architektury
renesansowej i barokowej.
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne
1.
aspekty i skutki działalności inżynierskiej.
Student wykazuje się umiejętnością zbierania, analizowania i
2.
interpretowania informacji.
Student posiada umiejętność prezentowania zadań z
3.
zastosowaniem technologii informacyjnych.
4.
Kompetencje
społeczne
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – zaliczenie (bez oceny), laboratorium - zaliczenie na ocenę
Literatura podstawowa:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Kębłowski J.: Polska sztuka gotycka. Warszawa 1983.
[4] Mroczko T.: Polska sztuka przedromańska i romańska. Arkady, Warszawa 1978
[5] Aston M.: Panorama renesansu, Arkady, Warszawa 2003.
[6] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom II. PWN, Warszawa,1947.
[7] Watkin D.: Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2006
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2006
[4] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000
[5] Murray P.: Architektura włoskiego renesansu. Toruń 1999
[6] Schearmann J.: Manieryzm. PWN, Warszawa 1970.
[7] Chłędowski K.: Rzym: Ludzie Odrodzenia. G i W, Warszawa 1921 (reprint 2002).
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Historia architektury i urbanistyki IV
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
History of Architecturae and Urban Planning III
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
2
Egzamin
32
Nazwy
Historia, Historia sztuki, Historia architektury i urbanistyki I,II; Filozofia
przedmiotów
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
1.
historii sztuki.
Wiedza
2. Student ma ogólną wiedzę z zakresu historii nowożytnej.
3. Student rozumie proces zmienności sztuki europejskiej.
Student posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia w języku
1. polskim prezentacji/wystąpienia ustnego dotyczącego szczegółowych
zagadnień z przedmiotu.
Umiejętności
Student potrafi wyjaśnić uwarunkowania kulturowe budowy form i
2. stylistyki obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych.
…
1.
Kompetencje
społeczne
2.
Student może rozwijać własne zainteresowania w oparciu o zjawiska w
sztuce.
Student rozumie wpływ filozofii na kształt europejskiej cywilizacji.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
50
|
30
Laboratorium
50
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
opracował: dr inż. arch. Monika Adamska, dr inż. arch.
Barbara Pierścionek
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Hiszpański i portugalski barok, kontynuacja kierunku izabelińskiego i
manuelińskiego.
Schyłek baroku europejskiego na tle XVIII wiecznych Włoch I.
Schyłek baroku europejskiego na tle XVIII wiecznych Włoch II.
Klasycyzm francuski i niemiecki.
Polska odrębność – kierunek stanisławowski I.
Polska odrębność – kierunek stanisławowski II.
Polska odrębność – kierunek stanisławowski III.
Neoklasycyzm w Polsce.
Europejskie neo i eklektyzm I.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Europejskie neo i eklektyzm II.
Europejskie neo i eklektyzm III.
Secesja wiedeńska i art. Noveau.
A. Gaudi
Obiekty widowiskowe – Cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło I.
Obiekty widowiskowe – Cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło II.
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Egzamin pisemny
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Rysowanie i referowanie
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Klasycystyczne założenie miejskie I.
2.
Klasycystyczne założenie miejskie II.
3.
Klasycystyczna Warszawa i przedrozbiorowa Polska I.
4.
Klasycystyczna Warszawa i przedrozbiorowa Polska II.
5.
Klasycystyczna Warszawa i przedrozbiorowa Polska III.
6.
Obiekty widowiskowe cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło I.
7.
Obiekty widowiskowe cykl rozwojowy od XVI do XIX wieku – starożytne tło II.
8.
Eklektyczna Europa I.
9.
Eklektyczna Europa II.
10.
Eklektyczna Europa III.
Eklektyczna Ameryka.
11.
2
2
2
2
2
2
30
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12.
Historyzująca architektura a inne kierunki w ówczesnej sztuce I.
2
13.
14.
15.
Historyzująca architektura a inne kierunki w ówczesnej sztuce II.
2
Historyzm a secesja.
4
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
20
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Dwa kolokwia zaliczeniowe, prezentacje i referaty przygotowywane
przez studentów.
Student ma uporządkowaną wiedzę o przemianach stylowych
od XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku, określa ich
chronologię na podstawie cech charakterystycznych obiektów
1. i wymienia najważniejszych twórców poszczególnych okresów
oraz charakteryzuje ich dzieła.
Wiedza
Student zna zagadnienia techniczne związane z budową i
konstrukcją obiektów wzniesionych na przestrzeni XVIII, XIX
2. i początków XX wieku z uwzględnieniem zastosowanych
nowatorskich rozwiązań materiałowych i technologicznych.
Student prezentuje wiedzę o funkcjonowaniu struktur
miejskich i opisuje złożoną naturę procesów zachodzących w
3.
miastach w poszczególnych okresach historycznych i
wykorzystuje ją w pracach projektowych.
…
Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych
1. oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji
oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student rozpoznaje zależność architektury w szczególności od
2. prądów estetycznych, poglądów filozoficznych i dostępnych
technologii.
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student rysunkowo analizuje formę i konstrukcję obiektów
3. architektonicznych przedstawiając je w rzucie, elewacji i
aksonometrii.
4.
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne
1.
aspekty i skutki działalności inżynierskiej.
Student wykazuje się umiejętnością zbierania, analizowania i
2.
interpretowania informacji.
Student posiada umiejętność prezentowania zadań z
3.
zastosowaniem technologii informacyjnych.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
klauzurowych opracowań dokumentacji budowlanej/konserwatorskiej, bieżące interaktywne referowanie
tematów, wykonywanie modeli.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę.
Literatura podstawowa:
[1] Ballenstedt J.: Architektura. Historia i teoria. PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T.: Historia architektury dla wszystkich. Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Watkin D.: Historia architektury zachodniej. Arkady, Warszawa 2006.
[4] Tołwiński T.: Urbanistyka, tom I i II. PWN, Warszawa,1947,8.
[5] Norberg-Schulz O.: Baroque architecture. Van Nostrand Reinhold, New York 1971.
[6] Lorentz S., Rottermund A.: Klasycyzm w Polsce. Arkady, Warszawa 1984.
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Koch W.: Style w architekturze. Klub Książki, Warszawa 1996.
[2] Watkin D.: English Architecture. T&H, London 1997.
[3] Benevolo L.: Die Geschichte der Stadt. Campus, Frankfurt/New York 2000.
[4] Hitchcock H.R.: Architecture nineteenth and twentieth centuries. Penguin Book Ltd, Baltimore 1971.
[5] Glancey J.: The Story of Architecture. DK, London, New York 2006.
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Historia architektury i urbanistyki V
Subject Title
Całk.
3
Nauki podst. (T/N)
History of Architecture and Urban Planning V
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
Nazwy
przedmiotów
N
Kod przedmiotu
33
Historia architektury i urbanistyki I-IV, Geometria wykreślna I-II, Techniki
plastyczne I-IV
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie
1. historii architektury starożytnej, nowożytnej oraz urbanistyki.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
2. Ma ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki.
3. Rozumie proces zmienności sztuki europejskiej.
Posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia w języku polskim
1. prezentacji/wystąpienia ustnego dotyczącego szczegółowych
zagadnień z przedmiotu.
Wyjaśnia uwarunkowania kulturowe budowy form i stylistyki obiektów
architektonicznych i układów urbanistycznych.
3. Rysuje elementy architektoniczne i urbanistyczne.
1. Rozwija własne zainteresowania w oparciu o zjawiska w sztuce.
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się
umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji,
2. rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz
wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.
2.
Kompetencje
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
50
|
30
Laboratorium
30
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracowanie: dr inż. arch. Krzysztof Hejmej
opracowanie: dr inż. arch. Monika Adamska, dr inż. arch.
Krzysztof Hejmej
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sposób realizacji Wykład audytoryjny
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Urbanistyka i architektura 2 i 3 dekady XX wieku na tle minionych epok I.
2
Urbanistyka i architektura 2 i 3 dekady XX wieku na tle minionych epok II.
2
Urbanistyka i architektura 2 i 3 dekady XX wieku na tle minionych epok III
2
Znaczące szkoły architektury XX wieku, geneza ideologiczna. Behrens, Gropius a van
2
de Velde.
Bauhaus a styl międzynarodowy.
2
Architektura organiczna - Hugo Hering a Frank Lloyd Wright.
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Odrębność Le Corbusiera.
Architektura amerykańska a XIX-wieczne wzorce europejskie.
Architektura powojenna na tle lat 20. i 30. XX wieku.
Socrealizm a polska tradycja.
Polska architektura lat 60. i 70. XX wieku na tle architektury europejskiej I.
Polska architektura lat 60. i 70. XX wieku na tle architektury europejskiej II.
Post,modernizm na świecie poprzedzony okresem przejściowym I.
Postmodernizm na świecie poprzedzony okresem przejściowym II.
Architektura końca XX wieku i początki XXI wieku. Kolokwium zaliczeniowe.
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium zaliczeniowe, prace rysunkowe
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Ćwiczenia praktyczne
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Znaczące założenia miejskie XX wieku a miasta teoretyczne - (idealne) I.
2.
Znaczące założenia miejskie XX wieku a miasta teoretyczne - (idealne) II.
3.
Szkoły architektury XX wieku.
4.
Architektura organiczna.
5.
Obiekty kultury.
6.
Architektura amerykańska.
7.
Postmodernizm a modernizm.
8.
Semiotyka a współczesna architektura.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Kolokwium, rysunkowe prace klauzurowe, prezentacje
przygotowywane przez studentów z użyciem techniki multimedialnej,
dyskusja na przedstawiony temat, recenzja prezentacji przez grupę,
Przedstawia uporządkowaną wiedzę o przemianach stylowych
w architekturze od XX wieku do początku XXI wieku, określa
1. ich chronologię na podstawie cech charakterystycznych
obiektów, wymienia najważniejszych twórców oraz
charakteryzuje ich dzieła.
Wiedza
Rozpoznaje zagadnienia techniczne związane z budową
i konstrukcją obiektów wzniesionych w XX i na początku XXI
2. wieku oraz zastosowane nowatorskie rozwiązania materiałowe
i technologiczne.
Prezentuje wiedzę o funkcjonowaniu struktur miejskich i
3. opisuje złożoną naturę procesów zachodzących w miastach od
XX wieku do współczesności.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
…
Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych
1. źródeł, integrować, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać
wnioski i formułować opinie.
Umiejętności
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Rozpoznaje zależność architektury w szczególności od prądów
2. estetycznych, poglądów filozoficznych i dostępnych
technologii.
3.
Rysunkowo analizuje formę i konstrukcję obiektów
architektonicznych.
…
Jest świadomy ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i
skutki działalności inżynierskiej.
Posiada umiejętność prezentowania zadań z zastosowaniem
2.
technologii informacyjnych.
3.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
Wykłady interaktywne (prezentacje w programie Power Point) z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej.
Laboratorium w formie rysunkowych opracowań klauzurowych, bieżące, interaktywne referowanie tematów,
prezentacje multimedialne.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w formie testu (min 60% punktów).
Laboratorium: pozytywne oceny z kolokwium, prezentacji multimedialnych, klauzurowych prac rysunkowych.
Literatura podstawowa:
[1] Ballenstedt J., Architektura. Historia i teoria, PWN, Warszawa 2000.
[2] Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
[3] Giedion S., Przestrzeń, czas, architektura, PWN, Warszawa, 1968.
[4] Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Arkady, Warszawa 1987
[5] Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Arkady, Warszawa 1989
[6] Tołwiński T., Urbanistyka t. I i II, PWN, Warszawa 1947, 1948.
[7] Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 2006.
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Benevolo L., Die Geschichte der Stadt, Campus, Frankfurt/New York 2000
[2] Glancey J., The story of architecture, DK, London, New York 2006
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Historia architektury i urbanistyki VI
Subject Title
Całk.
4
Nauki podst. (T/N)
N
History of Architecture and Urban Planning VI
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
0
Egzamin
34
Nazwy
Historia, Historia sztuki, Historia architektury i urbanistyki I,II, III, IV, V;
przedmiotów
Filozofia
Student ma ogólną wiedzę z zakresu historii architektury i urbanistyki
oraz rozumie proces zmienności sztuki europejskiej, a także wpływ na
1.
jej rozwój przemian dziejowych i nauk: filozofii, historii sztuki.
Student posiada elementarną wiedzę w zakresie zjawisk i procesów
kształtujących rzeczywistość społeczną.
Student zna dzieje architektury i urbanistyki powszechnej i polskiej
okresu: od antyku po czasy współczesne, na tle przemian kulturowych,
3.
warunków geograficznych, społeczno-gospodarczych i politycznych.
Wiedza
2.
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Student potrafi wyjaśnić uwarunkowania kulturowe budowy form i
1. stylistyki obiektów architektonicznych i układów urbanistycznych.
Umiejętności
2.
Prezentuje chronologię i właściwą terminologię architektonicznourbanistyczną.
…
Student potrafi identyfikować i uwzględniać podział wartości
podstawowych norm etycznych.
Student ma świadomość ważności zachowania w sposób
2.
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
90
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Barbara Pierścionek
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sposób realizacji Wykład audytoryjny
Tematyka zajęć
Pojęcia i definicje, interpretacja pojęcia „zabytek”.
Utrzymanie i ochrona obiektów i zespołów o wartości historycznej
w kontekście legislacyjnym.
Współczesne kierunki konserwacji.
Współczesne kierunki rewaloryzacji
Współczesne kierunki rewitalizacji.
Problematyka konserwatorska w kontekście krajobrazowym.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Problematyka konserwatorska w kontekście społecznym i historycznym.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce konserwatorskiej, w
tym o współczesnych technologiach I.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce konserwatorskiej, w
tym o współczesnych technologiach II.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce konserwatorskiej, w
tym o współczesnych technologiach III.
Kontekst techniczny a rozwiązanie przestrzenne w problematyce konserwatorskiej, w
tym o współczesnych technologiach IV.
2
2
Utrzymanie i ochrona obiektów i zespołów o wartości historycznej w kontekście
bezpieczeństwa (bhp).
Utrzymanie i ochrona obiektów i zespołów o wartości historycznej w kontekście
p-poż.
2
Dokumentacja architektoniczno-budowlana a konserwatorska – prezentacje I.
Dokumentacja architektoniczno-budowlana a konserwatorska – prezentacje II.
2
2
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
60
L. godz. kontaktowych w sem.
Egzamin pisemny i ustny.
2
2
2
2
30
Student ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony obiektów
zabytkowych, ich konserwacji oraz przystosowania do
1.
współczesnych potrzeb i wymagań funkcjonalnych.
Wiedza
2.
Student zna typowe technologie i procesy w zakresie ochrony i
konserwacji obiektów i zespołów zabytkowych.
3.
…
Student potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych
1. oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji
oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student rozumie zależność architektury w szczególności od
2. prądów estetycznych, poglądów filozoficznych i dostępnych
technologii.
3.
…
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i
podnoszenia kompetencji zawodowych.
Student ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i
2. skutki działalności inżynierskiej oraz związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
1.
Kompetencje
społeczne
Posiada umiejętność podejmowania decyzji przestrzennych i
technicznych w zakresie działań o charakterze modernizacji,
3.
rewitalizacji obiektów architektonicznych i zespołów
urbanistycznych.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - egzamin pisemny i ustny
Literatura podstawowa:
[1] Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady, W-wa,1985.
[2] Kadłuczka A.: Ochrona zabytków architektury. Stow. Konserwatorów Zabytków, Kraków 2000.
Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym. Oficyna
[3] Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnej rewitalizacji. Urząd
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Deutsche Geselschaft für Technische Zusamenarbeit Gmbh, Warszawa
2003.
Kozakiewicz S. (redakcja): Słownik terminologiczny sztuk pięknych. PWN, Warszawa 1969
Zin W. (redakcja): Miasta historyczne. Arkady, Warszawa 1986.
Mączeński Z.: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym. Warszawa 1956 i 1997
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Budownictwo ogóle i materiałoznawstwo I
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
General Building Technologies and Building Materials and Products I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
35
Nazwy
Fizyka, Chemia
przedmiotów
1. Wiadomości z matematyki na poziomie matury podstawowej.
Wiedza
2.
…
Umiejętność logicznego myślenia i weryfikacji podstawowego
1.
rozwiązania konstrukcyjnego.
Umiejętności
2.
…
Weryfikowanie wiedzy poprzez jej zastosowanie do rozwiązywania
1.
problemów projektowych.
Kompetencje
społeczne
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
89
|
45
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Arkadiusz Mordak
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wprowadzenie. Zakres budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa – pojęcia ogólne.
3
Typizacja i koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Ogólna klasyfikacja materiałów i wyrobów budowlanych. Klasyfikacja wyrobów
budowlanych ze względu na ich przeznaczenie (materiały konstrukcyjne, izolacyjne,
instalacyjne, wykończeniowe).
Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych.
Naturalne materiały kamienne – właściwości, klasyfikacja, charakterystyka i
zastosowanie.
Ceramika budowlana – charakterystyka i ogólna klasyfikacja.
Materiały wiążące, mineralne spoiwa i zaprawy budowlane – klasyfikacja i
charakterystyka.
Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny – właściwości, klasyfikacja i
charakterystyka – zastosowanie.
Betony lekkie.
Nowoczesne materiały kompozytowe i ich zastosowanie w budownictwie.
Szkło budowlane, właściwości, charakterystyka i wyroby szklane.
Drewno i materiały drewnopochodne.
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
12.
13.
14.
15.
Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane.
Lepiszcza bitumiczne i wyroby z lepiszczy bitumicznych.
Metale i wyroby z metali, pojęcia, podział i zastosowanie.
Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
44
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe
2
2
3
2
45
Student zna rodzaje, właściwości i zakresy stosowania
1. materiałów budowlanych oraz normowe uwarunkowania ich
dotyczące.
Potrafi przypisać odpowiednie materiały budowlane do
2. wykonywania poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
Wiedza
Stosuje odpowiednie materiały budowlane na etapie
koncepcyjnego projektowania elementu konstrukcyjnego
budynku, znając podstawowe właściwości fizyczne i
3. mechaniczne stosowanego materiału i ich rolę w kształtowaniu
cech budynku. Rozwiązuje podstawowe ustroje budowlane
przy zastosowaniu współczesnych materiałów budowlanych.
…
Student potrafi zastosować materiały budowlane na etapie
projektowania elementu konstrukcyjnego budynku, znając
1. podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne stosowanego
materiału i ich rolę w kształtowaniu cech budynku.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi rozwiązywać problemy techniczne, powstające
podczas rozwijania koncepcji architektonicznej przy
projektowaniu dotyczące doboru materiałów budowlanych,
2. potrafi zastosować normatywy techniczne i analizować
elementy konstrukcyjne budynków i budowli pod względem ich
cech użytkowych, zna podstawowe zasady kształtowania
konstrukcji budowlanych.
3.
…
Student jest świadom odpowiedzialności za odpowiedni dobór
1. materiałów na elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) w Sali audytoryjnej. Konsultacje
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne – kolokwium (uzyskanie minimum 50% możliwych punktów).
Literatura podstawowa:
Śliwiński J.: Materiały budowlane: ćwiczenia laboratoryjne, Politechnika Krakowska - Wyd.3, Kraków,
[1] 2001.
[2] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, t. I. Materiały budowlane, Arkady, Warszawa 1995.
Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych , AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
[3] Kraków 2006.
Osiecka E.: Materiały budowlane: kamień, ceramika, szkło. Politechnika Warszawska Oficyna Wyd.,
[4] Warszawa , 2003.
Osiecka E.: Materiały budowlane: tworzywa sztuczne. Politechnika Warszawska - Oficyna Wyd.,
[5] Warszawa, 2005.
[6] Stefańczyk B. i in.: Materiały i wyroby budowlane Arkady, Warszawa, 2005.
Markiewicz P.: Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych. . Wydawnictwo Archi[7] Plus, Kraków 2006.
[8] Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2008.
Literatura uzupełniająca:
Parczewski W., Wnuk Z.: Budownictwo dla architektów. Elementy robót wykończeniowych. Oficyna
[1] wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego,Arkady, Warszawa 2007.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo II
Subject Title
Całk.
4
Nauki podst. (T/N)
N
General Building Technologies and Building Materials and Products II
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
36
Nazwy
Budownictwo ogóle i materiałoznawstwo 1, Geometria wykreślna, Rysunek
przedmiotów
techniczny
Student zna rodzaje, właściwości i zakresy stosowania materiałów
1. budowlanych oraz normowe uwarunkowania ich dotyczące.
Potrafi przypisać odpowiednie materiały budowlane do wykonywania
poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
Stosuje odpowiednie materiały budowlane na etapie koncepcyjnego
projektowania elementu konstrukcyjnego budynku, znając
podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne stosowanego
3.
materiału i ich rolę w kształtowaniu cech budynku. Rozwiązuje
podstawowe ustroje budowlane przy zastosowaniu współczesnych
materiałów budowlanych.
Student potrafi zastosować materiały budowlane na etapie
projektowania elementu konstrukcyjnego budynku, znając
1.
podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne stosowanego
materiału i ich rolę w kształtowaniu cech budynku.
Student potrafi rozwiązywać problemy techniczne, powstające
podczas rozwijania koncepcji architektonicznej przy projektowaniu
dotyczące doboru materiałów budowlanych, potrafi zastosować
2. normatywy techniczne i analizować elementy konstrukcyjne budynków
i budowli pod względem ich cech użytkowych, zna podstawowe
zasady kształtowania konstrukcji budowlanych.
2.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
…
Kompetencje
społeczne
1.
Student jest świadom odpowiedzialności za odpowiedni dobór
materiałów na elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
75
29
|
|
45
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracowal: dr inż. Arkadiusz Mordak
opracował: dr inż. Arkadiusz Mordak
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
2.
3.
4.
Podstawy projektowania składu mieszanki betonowej. Kruszywa budowlane –
klasyfikacja techniczna kruszyw.
3
Tynki. Przeznaczenie, rodzaje i podział tynków. Zaprawy tynkarskie, podłoża pod
tynki, lakierowanie, malowanie.
Podstawowe procesy technologiczne. Atestacja i kontrola jakości materiałów i
wyrobów budowlanych.
3
Elementy budynków i konstrukcji budowlanych – konstrukcja, rozwiązania
technologiczno-materiałowe.
Posadowienie budynków. Fundamenty. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne,
akustyczne i paroizolacje – technologia i zasady wykonania.
6
Ściany – rozwiązania konstrukcyjne oraz technologia i zasady wykonywania robót.
3
Stropy – rozwiązania konstrukcyjne oraz technologia i zasady wykonywania robót.
4
Konstrukcje dachów – rozwiązania konstrukcyjne oraz technologia i zasady
wykonywania robót.
Stropodachy i pokrycia dachów – technologia i zasady wykonywania robót.
Posadzki, podłogi. Nawierzchnie mineralne. Konserwacja i użytkowanie – technologia
i zasady wykonywania robót l i ll.
Schody: klatki schodowe, schody terenowe. Charakterystyka i podział oraz
technologia i zasady wykonywania robót l i ll.
6
3
6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji Ćwiczenia praktyczne w laboratorium
Lp.
Tematyka zajęć
Wykonanie mieszanki betonowej zaprojektowanej metodą trzech równań, badania
właściwości zaprojektowanej mieszanki, zaformowanie kostek, badania
1.
wytrzymałości stwardniałego betonu na ściskanie.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
3
4
4
45
Liczba godzin
6
Wykonanie mieszanki betonowej zaprojektowanej metodą zaczynu cementowego i
badania jej właściwości.
Omówienie zasad konstruowania detalu budowlanego. Założenia do projektu domku
jednorodzinnego.
5
Przyjmowanie sprawozdań i zaliczanie.
1
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
14
L. godz. kontaktowych w sem.
Sprawozdania z ćwiczeń, odpowiedź ustna
3
15
Wiedza
Student zna zasady tworzenia rysunków i opisów
technicznych, zasady atestacji i kontroli jakości materiałów i
1.
wyrobów budowlanych oraz przebieg podstawowych procesów
technologicznych budownictwie.
Tłumaczy podstawowe kryteria doboru i wymagania stawiane
pionowym i poziomym przegrodom budowlanym oraz zasady
2. ich kształtowania, zna rodzaje konstrukcji przekryć, elementów
komunikacji w budynku i elementów wykończeniowych.
3.
…
Potrafi zastosować elementy konstrukcyjne adekwatne do
warunków pracy budowli, adoptuje pojęcia i zasady
1.
projektowania elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Prezentuje znajomość metod badań właściwości wybranych
spoiw i materiałów budowlanych, potrafi korzystać z
normatywów technicznych, dokonywać wstępnej analizy
2.
elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, poznał
podstawowe zasady kształtowania wybranych elementów
konstrukcji budowlanych.
3.
…
Ma świadomość i rozumie techniczne i pozatechniczne aspekty
1. i skutki działalności inżynierskiej, i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) w sali audytoryjnej z ćwiczeniami (laboratoryjnymi w specjalistycznym
laboratorium), konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne – kolokwium (osiągniecie minimum 50% możliwych punktów, sprawozdania z ćwiczeń
laboratoryjnych, zaliczenia ustne, aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa:
[1] Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany,Arkady, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego,Arkady, Warszawa 2007.
Kapela M., Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych, Oficyna
[3] Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2003.
[4] Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 i Tom 2, Arkady, Warszawa 2007.
Osiecka E.: Materiały budowlane: tworzywa sztuczne. Politechnika Warszawska - Oficyna Wyd.,
[5] Warszawa, 2005.
[6] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady,Warszawa 2004.
Markiewicz P.: Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych. Wydawnictwo Archi[7] Plus, Kraków 2006.
[8] Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. Wydawnictwo Archi-Plus, Kraków 2008.
Literatura uzupełniająca:
Parczewski W., Wnuk Z.: Budownictwo dla architektów. Elementy robót wykończeniowych. Oficyna
[1] wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, DWE,
[2] Wrocław 2007.
Śliwiński J.: Materiały budowlane: ćwiczenia laboratoryjne, Politechnika Krakowska - Wyd.3, Kraków,
[3] 2001.
[4] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, t. I. Materiały budowlane, Arkady, Warszawa 1995.
Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków
[5] 2006.
Osiecka E.: Materiały budowlane: kamień, ceramika, szkło. Polit. Warszawska Oficyna Wyd., Warszawa ,
[6] 2003.
[7] Stefańczyk B. i in.: Materiały i wyroby budowlane Arkady, Warszawa, 2005.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo III
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
General Building Technologies and Building Materials and Products III
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
37
Nazwy
Budownictwo ogóle i materiałoznawstwo 2
przedmiotów
Student zna zasady tworzenia rysunków i opisów technicznych,
zasady atestacji i kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych
1.
oraz przebieg podstawowych procesów technologicznych
budownictwie.
Wiedza
Tłumaczy podstawowe kryteria doboru i wymagania stawiane
pionowym i poziomym przegrodom budowlanym oraz zasady ich
2.
kształtowania, zna rodzaje konstrukcji przekryć, elementów
komunikacji w budynku i elementów wykończeniowych.
…
Potrafi zastosować elementy konstrukcyjne adekwatne do warunków
1. pracy budowli, adoptuje pojęcia i zasady projektowania elementów
konstrukcyjnych i wykończeniowych.
Umiejętności
Prezentuje znajomość metod badań właściwości wybranych spoiw i
materiałów budowlanych, potrafi korzystać z normatywów
2. technicznych, dokonywać wstępnej analizy elementów
konstrukcyjnych budynków i budowli, poznał podstawowe zasady
kształtowania wybranych elementów konstrukcji budowlanych.
…
Kompetencje
społeczne
Ma świadomość i rozumie techniczne i pozatechniczne aspekty i skutki
1. działalności inżynierskiej, i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
29
29
|
|
15
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Arkadiusz Mordak
opracował: dr inż. Arkadiusz Mordak
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Stolarka budowlana. Okna, drzwi, bramy – rodzaje, konstrukcja, technologia i zasady
wykonywania robót.
Technologia i zasady robót instalacyjnych.
Liczba godzin
3
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kształtowanie ścian zewnętrznych. Klasyfikacja zagadnień: wytrzymałościowe i
cieplne - podstawy fizyki budowli.
3
Praca statyczna budynków i budowli (elementy statyki budowli – zasady obliczeń
statycznych).
Sztywność przestrzenna budynków – przenoszenie obciążeń poziomych przez ściany
budynków wznoszonych w technologii tradycyjnej.
Podstawowe zagadnienia nośności konstrukcji.
3
L. godz. pracy własnej studenta
14
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe
3
2
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe, konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wprowadzenie do zajęć. Omówienie programu, zakresu pracy, warunków zaliczenia.
1
Omówienie przykładowych rozwiązań projektowych. Wydanie założeń do fragmentów
1.
projektu kilkukondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wykonywanego metodami
uprzemysłowionymi.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Omówienie zasad projektowania budynku wielorodzinnego obejmujących rzuty,
przekrój i elementy konstrukcyjne.
Konsultacje rozwiązania funkcjonalnego kondygnacji budynku w oparciu o zasady
koordynacji modularnej oraz rzutów, przekroju i elementów konstrukcyjnych
budynku.
Konsultacje elementów projektu.
Opis techniczny do projektu.
Konsultacje całego projektu.
Zaliczenie ćwiczeń.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
14
L. godz. kontaktowych w sem.
Prawidłowe wykonanie projektu, odpowiedź ustna
2
4
3
1
3
1
15
Student poznał rodzaje i typy układów konstrukcyjnych
budynków oraz normowe uwarunkowania ich dotyczące, zna
1. również podstawowe założenia i zasady obliczeń statycznych.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
Rozpoznaje konstrukcje, technologie i zasady wykonywania
robót wykończeniowych i instalacyjnych oraz zasady
2.
kształtowania przegród budowlanych w oparciu o zagadnienia
wytrzymałościowe i cieplne.
Wiedza
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Potrafi zaadoptować model obliczeniowy konstrukcji budynku
oraz oszacować rolę i nośność elementów konstrukcyjnych,
1.
potrafi również zastosować materiały o odpowiednich
parametrach wytrzymałościowych.
Rozwiązuje problemy techniczne, powstające podczas doboru
materiałów z uwagi na ich parametry wytrzymałościowe i
2.
zagadnienia cieplne, rozumie ogólne zasady
energooszczędnego projektowania budynków.
3.
…
Kompetencje
społeczne
Ma świadomość i rozumie techniczne aspekty i skutki
1. działalności inżynierskiej, i związanej z tym odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) w sali audytoryjnej oraz ćwiczenia projektowe i konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne – kolokwium (osiągniecie minimum 50% możliwych punktów), prawidłowe wykonanie
ćwiczeń projektowych, odpowiedź ustna.
Literatura podstawowa:
[1] Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany,Arkady, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego,Arkady, Warszawa 2007.
[3] Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 i Tom 2, Arkady, Warszawa 2007.
Kapela M., Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych, Oficyna
[4] Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2003.
[5] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady,Warszawa 2004.
Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, DWE,
[6] Wrocław 2007.
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane, PWT, Rzeszów 2004
[2]
[3]
[4]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 4
Subject Title
Całk.
4
Nauki podst. (T/N)
N
General Building Technologies and Building Materials and Products 4
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
1,6
Egzamin
38
Nazwy
Budownictwo ogóle i materiałoznawstwo 3
przedmiotów
Student poznał rodzaje i typy układów konstrukcyjnych budynków
1. oraz normowe uwarunkowania ich dotyczące, zna również
podstawowe założenia i zasady obliczeń statycznych.
Rozpoznaje konstrukcje, technologie i zasady wykonywania robót
wykończeniowych i instalacyjnych oraz zasady kształtowania przegród
2.
budowlanych w oparciu o zagadnienia wytrzymałościowe i cieplne.
Wiedza
…
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Potrafi zaadoptować model obliczeniowy konstrukcji budynku oraz
oszacować rolę i nośność elementów konstrukcyjnych, potrafi również
1.
zastosować materiały o odpowiednich parametrach
wytrzymałościowych.
Rozwiązuje problemy techniczne, powstające podczas doboru
materiałów z uwagi na ich parametry wytrzymałościowe i zagadnienia
2.
cieplne, rozumie ogólne zasady energooszczędnego projektowania
budynków.
…
Ma świadomość i rozumie techniczne aspekty i skutki działalności
1. inżynierskiej, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane
decyzje.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
59
40
|
|
30
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Arkadiusz Mordak
opracował: dr inż. Arkadiusz Mordak
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Podstawowe zagadnienia nośności konstrukcji.
Obciążenia konstrukcji budowlanych – klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje
obciążeń.
Przegrody budowlane. Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi.
Liczba godzin
2
4
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ściany murowane, przewody kominowe, gzymsy, nadproża. zasady obliczeń
konstrukcji murowych.
Budownictwo uprzemysłowione – rozwiązania konstrukcyjne. Budynki pasywne,
inteligentne, budownictwo alternatywne.
Konstrukcje drewniane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Wymiarowanie elementów i połączeń.
Metody projektowania i sprawdzania bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych
budynku. Ochrona przed ogniem.
Przykłady rozwiązań światowego budownictwa ogólnego.
Zagadnienia i systemy prefabrykowanego budownictwa energooszczędnego.
Podstawy budownictwa ekologicznego.
Zasady organizacji budowy. Obmiar i przewymiarowanie robót budowlanych.
Podstawy kosztorysowania.
L. godz. pracy własnej studenta
29
L. godz. kontaktowych w sem.
Egzamin pisemny
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe, konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Fundamenty. Obliczenie wymiarów ławy fundamentowej; rysunek zaprojektowanej
ławy z jednoczesnym zaznaczeniem izolacji poziomej i pionowej oraz odwodnienia
1.
wgłębnego wokół fundamentów.
4
4
4
2
2
2
4
30
Liczba godzin
4
6
2.
Ściany. Obliczanie wartości termoizolacyjnej ścian; projekt ściany warstwowej,
oszczędnościowej o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła - rysunek
techniczny; układy elementów w ścianach konstrukcyjnych – rysunek techniczny;
węzły ścian konstrukcyjnych – rysunek techniczny.
Stropy. Obliczenie przekroju belki stropowej; projekt stropu drewnianego listwowego
zwykłego; rysunek zaprojektowanego stropu w połączeniu ze ścianą nośną; rysunek
stropu i żelbetowego w połączeniu ze ścianą nośną.
6
3.
Dachy i stropodachy. Obliczenie przekroju wybranych elementów więźby dachowej;
przekrój poprzeczny i podłużny przez wybraną więźbę dachową – rysunek
techniczny; przykład stropodachu pełnego lub wentylowanego – rysunek techniczny.
6
Konsultacje projektów.
Przyjmowanie projektów.
Kolokwium i zaliczenie ćwiczeń.
4
2
2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Projekt, kolokwium zaliczeniowe.
30
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student wyjaśnia podstawowe zagadnienia nośności
1. konstrukcji budowlanych oraz zasady obliczeń i wymiarowania
elementów konstrukcyjnych budynku.
Używa podstawowych metod projektowania i sprawdzania
bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynku, poznał
2.
zagadnienia prefabrykacji oraz podstawowe problemy
organizacji robót budowlanych.
3.
…
Potrafi przeprowadzić obliczenia wymiarowania elementów
konstrukcyjnych budynku w zakresie obciążeń statycznych w
1. oparciu o aktualne normatywy techniczne stosowane w tym
zakresie.
Poznał rozwiązania światowego budownictwa ogólnego i
potrafi nimi operować je na etapie rozwijania koncepcji
2. architektonicznej przy projektowaniu i podczas praktycznego
wykonywania dokumentacji technicznej, zna podstawy
wykonywania obmiaru robót budowlanych.
3.
…
Ma świadomość i rozumie techniczne i pozatechniczne aspekty
1. i skutki działalności inżynierskiej, i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Jest świadom odpowiedzialności za wykonane obliczenia
2. inżynierskie.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady (tradycyjne, interaktywne) w sali audytoryjnej z ćwiczeniami projektowymi.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne – kolokwium (osiągniecie minimum 50% możliwych punktów), prawidłowe wykonanie
ćwiczeń projektowych, odpowiedź ustna.
Literatura podstawowa:
[1] Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Arkady, Warszawa 2008.
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego,Arkady, Warszawa 2007.
[3] Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 i Tom 2, Arkady, Warszawa 2007.
Kapela M., Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych, Oficyna
[4] Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
[5] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2004.
Hoła J., Pietraszek P., Schabowicz K.: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, DWE,
[6] Wrocław 2007.
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane, PWT, Rzeszów 2004.
[2]
______________
* niewłaściwe przekreślić
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Instalacje budowlane
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Building installations
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Egzamin
39
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Budownictwo ogólne, Materiały
przedmiotów
budowlane, Fizyka budowli, Fizyka
1. Wiedza z zakresu projektowania architektonicznego, budownictwa
Wiedza
2. Wiedza ogólna z zakresu fizyki (hydraulika, aerodynamika).
…
1. Student umie projektować budynki jednorodzinne, wielorodzinne.
Umiejętności
2.
…
1. Student rozumie znaczenie i wymiar pracy inżyniera architekta.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
75
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: prof.dr hab. inż. Mirosław Dytczak, dr inż.
Elżbieta Miśniakiewicz
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Klimat zewnętrzny oraz środowisko wewnętrzne (wymagania organizmu ludzkiego,
komfort cieplny, jakość powietrza) i wynikające stąd wymagania dla wyposażenia
obiektów budowlanych w urządzenia i instalacje.
Instalacje grzewcze.
Ogólne informacje o projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Rozdział energii w instalacjach grzewczych, systemy sterowania ogrzewaniem.
Kotły, kotłownie, kominy, sieci ciepłownicze, wymienniki ciepła, węzły cieplne.
Niekonwencjonalne źródła ciepła.
Strefowanie budynków. System biernego pozyskiwania energii słonecznej oraz
kształtowanie elementów konstrukcji budynków w tym zakresie.
Ogólne informacje o projektowaniu budynków wyposażonych w instalacje
pozyskujące promieniowanie słonecznie.
Źródła wody w terenie nieuzbrojonym. Instalacje wody zimnej. Rodzaje instalacji
ciepłej wody użytkowej.
Ogólne informacje o projektowaniu instalacji wody.
Instalacje kanalizacyjne, ogólne informacje o projektowaniu instalacji. Systemy
oczyszczania ścieków.
Instalacje gazowe.
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Ogólne informacje o projektowaniu i
eksploatacji
Sieci energetyczne. Instalacja odgromowa budynku. Instalacje elektryczne w
budynku.
Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne. Budynki tzw. „inteligentne”.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
L. godz. pracy własnej studenta
45
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Pisemny egzamin zawierający pytania otwarte.
efektów kształcenia
Student ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii
1.
sanitarnej.
Student ma podstawową wiedzę o urządzeniach i elementach
Wiedza
2. składowych instalacji i sieci: grzewczych, wodnych,
kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych.
3.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student ma przygotowanie niezbędne przy realizacji i
utrzymaniu obiektów budowlanych wyposażonych w
1.
instalacje budowlane oraz zna zasady bezpieczeństwa w tym
zakresie.
Student potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i
2. ocenić istniejące rozwiązania z zakresu instalacji
budowlanych.
3.
…
Kompetencje
społeczne
Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej w obszarze instalacji budowlanych,
1. w tym jej wpływu na środowisko zewnętrzne i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony przy użyciu rzutnika multimedialnego oraz z udostępnianiem studentom tematycznych
prospektów.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu, zawierającego pytania otwarte (uzyskanie co
najmniej 50% punktów).
Literatura podstawowa:
[1] Koczyk H., Antoniewicz B., Sroczan E.: Nowoczesne wyposażenie domu jednorodzinnego, Państwowe
[2] Mikoś J.: Budownictwo ekologiczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
[3] Nantka M.B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Cz. I Budynki i ich potrzeby grzewcze
[4]
Literatura uzupełniająca:
[1] Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
[2] Nantka M.B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Tom I/ II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006
[3] Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Cz. I / II, Politechnika Białostocka, Białystok 1999
[4] Solar Energy Applications Laboratory, Kolorado State University: Solar Heating of Residential
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Konstrukcje budowlane I
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Structural engineering I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
2,4
Prakt.
1,6
Egzamin
40
Nazwy
Matematyka, Fizyka, Mechanika budowli
przedmiotów
1. Student podstawowe zasady mechaniki budowli.
Wiedza
2. Student zna podstawowe jednostki i systemy miar.
3 Student ma wiedzę ogólną w zakresie materiałów budowlanych.
1. Student potrafi rozwiązać równanie z jedną niewiadomą.
Umiejętności
2. Student potrafi obliczać pochodne funkcji jednej zmiennej.
…
Student ma świadomość skutków społecznych błędów inżynierskich.
1.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
40
40
|
|
30
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Andrzej Marynowicz
opracował: dr inż. Andrzej Marynowicz
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji Forma tradycyjna
Tematyka zajęć
Historia konstrukcji drewnianych
Struktura, budowa i właściwości drewna
Drewno konstrukcyjne w budownictwie
Drewno klejone i kleje do drewna
Elementy z materiałów drewnopochodnych
Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg EC5 i PN cz.1
Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg EC5 i PN cz.2
Stany graniczne nośności elementów i połączeń
Stany graniczne użytkowalności elementów i połączeń
Płaskie i przestrzenne konstrukcje drewniane
Domy szkieletowe i stężenia budynków drewnianych
Konstrukcje specjalne
Konstrukcje drewniane i drewno w środowiskach agresywnych
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych
Wzmacnianie i naprawy konstrukcji drewnianych
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Egzamin
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Konsultacje, rozwiązywanie przykładów
Lp.
Tematyka zajęć
1.
Projekt drewnianego płaskiego ustroju belkowego lub kratowego
2.
Projekt konstrukcji klejonej
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwia przejściowe; praca zaliczeniowa na ocenę
Liczba godzin
24
6
30
Identyfikuje strukturę wewnętrzną materiałów drewnianych i
1. drewnopochodnych, w tym rodzaje wyrobów i ich
zastosowanie.
Wiedza
Zna podstawowe zagadnienia związane z metodą
projektowania konstrukcji drewnianych, w tym zasady
2. wymiarowania wg eurokodów, oraz zna podstawowe ustroje
konstrukcyjne płaskie i przestrzenne.
Zna poza konstrukcyjne aspekty budownictwa drewnianego, w
tym problemy trwałości elementów, bezpieczeństwa
3.
pożarowego i wzmacniania konstrukcji zabytkowych.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi zidentyfikować i przyłożyć obciążenia do wybranych
1. elementów konstrukcji drewnianej.
Umiejętności
Potrafi zaprojektować wybrany element konstrukcyjny z
2. drewna, w tym z drewna klejonego, wg obowiązujących
normatywów.
3.
Współpracuje w grupie i ma świadomość odpowiedzialności za
1. rzetelność otrzymanych wyników obliczeń.
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
1. Prezentacje multimedialne
2. Klasyczne zajęcia tablicowe
2.
3.
…
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Wykład: egzamin
2. Projekt: zaliczenie na ocenę; pozytywne oceny z dwóch kolokwiów przejściowych i ćwiczeń projektowych
Literatura podstawowa:
[1] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2004
[2] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane, PWT, Rzeszów 2006
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Konstrukcje drewniane, Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008
[2] Projektowanie konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5, Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Konstrukcje budowlane II (Konstrukcje metalowe)
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Structural engineering I (Steel Structures)
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
1,2
Egzamin
41
Nazwy
Matematyka, Fizyka budowli, Mechanika budowli, Wytrzymałość
przedmiotów
materiałów, Materiały Budowlane, Rysunek techniczny budowlany
Student zna podstawowe zasady mechaniki budowli, wytrzymałości
1. materiałów i fizyki budowli
Wiedza
Student zna podstawowe jednostki i systemy miar oraz oznaczenia na
2.
rysunkach budowlanych
3 Student ma wiedzę ogólną w zakresie materiałów budowlanych
1. Student potrafi wyznaczyć charakterystykę geometryczną przekroju
Umiejętności
2. Student potrafi ustalić rozkład sił wewnętrznych w układach statycznie
3. Student potrafi wykonać rysunek techniczny obiektu budowlanego
1. Student ma świadomość społecznych skutków błędów inżynierskich
Kompetencje
2. Student potrafi współpracować w grupie
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
45
30
|
|
30
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracowała: dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
opracowała: dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
Treści kształcenia
Wykład
5.
Sposób realizacji Wykład multimedialny i tradycyjny
Tematyka zajęć
Właściwości i rodzaje metali nieżelaznych. Zastosowania w budownictwie.
Właściwości i rodzaje stali budowlanych. Wyroby hutnicze. Technologia produkcji
stali.
Metodologia projektownia.Stany graniczne nośności i użytkowania. Rola stężeń w
konstrukcjach stalowych.
Kształtowanie układów kratownicowych, klasyfikacja, rodzaje. Hale stalowe, metody
doświetleń.
Procedury projektowania kratownic, typy prętów i węzłów, niestateczność, ugięcia,
oparcia
2
6.
Formy wyboczenia, układy przesuwne i nieprzesuwne, formy równowagi,
wymiarowanie elementów rozciąganych i ściskanych osiowo.
7.
Rodzaje połączeń śrubowych, podziały, zastosowania, postacie zniszczenia, cechy
2
8.
Rodzaje połączeń spawanych, podziały, zastosowania, postacie zniszczenia, cechy
2
Metody ochrony przeciwpożarowej, cechy charakterystyczne poszczególnych
sposobów zabezpieczenia, ochrona antykorozyjna.
2
9.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
Renowacje z wykorzystaniem stali – rodzaje, cechy stali jako materiału do renowacji,
zabezpieczanie konstrukcji, naprawy, wzmocnienia
Lekkie przegrody – definicje, rodzaje, podział, cechy charakterystyczne. Ściany
warstwowe
2
2
13.
Kształtowanie architektury szklanej. Ściany metalowo-szklane, rodzaje, podział,
sposoby mocowania, rodzaje przeszkleń.
Budynki wysokie: rozwiązania konstrukcyjne, przykłady i zasady obliczeń.
Dźwigary pełnościenne, ażurowe i hybrydowe. Stateczność ogólna i miejscowa
elementów zginanych i ściskanych mimośrodowo, wymiarowanie.
2
14.
10.
11.
12.
Stropy w budynkach wysokich. Metody montażu konstrukcji. Obciażenia w trakcie
wykonywania konstrukcji.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Egzamin pisemny.
efektów kształcenia
2
2
2
15.
Projekt
Lp.
1.
Sposób realizacji
30
wykonanie ćwiczenia projektowego, ćwiczenia tablicowe
Tematyka zajęć
Projekt techniczny wybranych elementów obiektu budowlanego o konstrukcji nośnej
stalowej kratowej.
Liczba godzin
15
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe, zaliczenie projektu
15
Student zna cechy mechaniczne metali stosowanych w
1. budownictwie i podstawy teoretyczne wymiarowania
elementów konstrukcyjnych stalowych.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student zna podstawowe zasady kształtownaia układów
2. konstrukcyjnych stalowych i zastosowania metali w
budownictwie.
3.
Student umie obliczać proste pręty ściskane, rozciągane i
1.
zginane.
Student potrafi wykonstruować prosty układ konstrukcyjny
2. stalowy.
3. Student zna rolę steżeń w konstrukcjach lekkich i zasady ich
kształtowania.
Student ma świadomość możliwości wykorzystania
1.
konstrukcjach stalowych w projektowaniu architektonicznym
Kompetencje
społeczne
kształcenia
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość konieczności współpracy z
2. konstruktorem przy złożonych układach konstrukcyjnych.
3.
…
Metody dydaktyczne:
1. Prezentacje multimedialne
2. Klasyczne zajęcia tablicowe
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Wykład: egzamin
2. Projekt: zaliczenie na ocenę; pozytywna ocena z kolokwium i ćwiczenia projektowego.
Literatura podstawowa:
Praca zbiorowa - Budownictwo Ogólne Tom 5 Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według
[1] Eurokodów z przykładami obliczeń. Arkady 2012.
[2] Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Rzeszów 2009
[3] Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1997.
Bojęś A.: Aspekty architektoniczne kształtowania budynków użyteczności publicznej z lekkimi ścianami
[4] osłonowymi nowej generacji. PKr Kraków 2000
Nowoczesne lekkie ściany osłonowe. Materiały konferencji naukowo-technicznej, ITB Warszawa, z lat
[5] 1999 i 2001
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Borusiewicz W.: Konstrukcje budowlane dla architektów, Arkady 1973, 1978.
[2] Niemierko A.: Rzecz o kratownicach, WKiŁ1987
[3] Pałkowski Sz.: Konstrukcje stalowe. PWN, Warszawa 2001.
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Konstrukcje budowlane III (konstrukcje żelbetowe)
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Building Structures III (Reinforced Concrete Structures)
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8 Prakt.
0,9
Egzamin
42
Nazwy
Matematyka, Fizyka budowli, Mechanika budowli, Konstrukcje budowlane
przedmiotów
1i2
1. Student zna postawy budownictwa ogólnego.
Student zna podstawy wytrzymałości materiałów i mechaniki
Wiedza
2.
technicznej.
…
1. Student potrafi budować modele obliczeniowe.
Umiejętności
2. Student potrafi interpretować prace elementów konstrukcyjnych.
…
Student ma świadomość podejmowanych decyzji i
1. odpowiedzialności za skutki działalności inżynierskiej, w tym wpływu
Kompetencje
na środowisko.
społeczne
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
45
30
opracował: dr inż. Wiktor Abramek
|
22
15
opracował: dr inż. Wiktor Abramek
|
Treści kształcenia
Wykład
Sposób realizacji Wykład tradycyjny
Tematyka zajęć
Beton i stal zbrojeniowa - wytrzymałość, odkształcalność i reologia.
Współdziałanie betonu i zbrojenia. Idealizacja obciążeń i geometrii konstrukcji.
Stan graniczny nośności - modele obliczeniowe zginania.
Stan graniczny nośności - modele obliczeniowe zginania.
Stan graniczny nośności - modele obliczeniowe ścinania.
Stan graniczny nośności – modele oblicz. Ściskanie, rozciąganie i skręcanie.
Stan graniczny użytkowalności - modele obliczeniowe zarysowania i ugięcia.
Ogólne zasady modelowania, obliczania i konstruowania belek.
Ogólne zasady modelowania, obliczania i konstruowania płyt.
Ogólne zasady obliczania i konstruowania słupów i fundamentów żelbetowych.
Obliczanie i konstruowania stropów płytowo - belkowych.
Obliczanie i konstruowania stropów płaskich (płytowo - słupowych).
Układy ramowe, tarcze. Konstrukcje schodów żelbetowych.
Podstawy konstrukcji sprężonych.
Podstawy konstrukcji zespolonych stalowo - betonowych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
Egzamin
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji
L. godz. kontaktowych w sem.
Konsultacje, rozwiązywanie przykładów
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tematyka zajęć
Wprowadzenie do projektowania i wydanie tematu ćwiczenia projektowego.
Idealizacja geometryczna i materiałowa belki żelbetowej.
Obliczenia momentów zginających i sił poprzecznych belki.
Dobór przekroju poprzecznego belki z uwagi na zginanie.
Wymiarowanie zbrojenia podłużnego belki z uwagi na zginanie.
Konstruowanie zbrojenia podłużnego belki z uwagi na zginanie.
Wymiarowanie zbrojenia poprzecznego belki z uwagi na ścinanie.
Konstruowanie zbrojenia poprzecznego belki z uwagi na ścinanie.
Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.
Sprawdzenie zarysowania belki.
Sprawdzenie ugięcia belki.
Rysunek konstrukcyjny belki.
Oddanie ćwiczenia projektowego.
Kolokwium zaliczeniowe.
Zaliczenie przedmiotu.
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L. godz. pracy własnej studenta
7
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Sprawdzian pisemny i ćwiczenie projektowe.
efektów kształcenia
Student zna cechy fizyczne i mechaniczne betonu i stali
zbrojeniowej, ich współdziałanie oraz modele obliczeniowe w
1.
stanach granicznych nośności dla elementów zginanych,
ścinanych, ściskanych i rozciąganych.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student zna stany graniczne użytkowalności, ogólne zasady
obliczania i konstruowania żelbetowych belek, płyt, słupów,
2. fundamentów, układów płytowo-belkowych, układów
ramowych oraz podstawy konstrukcji sprężonych i
zespolonych.
3.
…
Student potrafi na przykładzie elementu zginanego objaśnić
istotę pracy elementu żelbetowego, wpływ uogólnionych sił
1.
na stan naprężeń i odkształceń w przekroju na sposób
zarysowania i mechanizm zniszczenia elementu.
Student potrafi zdefiniować modele obliczeniowe przekrojów
2. żelbetowych zginanych, rozciąganych i ścinanych,
sformułować dla nich warunki nośności oraz określić
3.
…
1. Student ma świadomość ważności podejmowanych decyzji i
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady tablicowe i wykłady z wykorzystaniem techniki multimedialnej, z przykładami
liczbowymi. Ćwiczenie projektowe wykonywane metodą tradycyjną. Konsultacje i kontrola postępów
realizacji ćwiczenia projektowego.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie i ocena z wykładu na podstawie egzaminu. Zaliczenie i ocena z projektowania na podstawie
sprawdzianu pisemnego i ćwiczenia projektowego.
Literatura podstawowa:
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, tom I, II i III, PWN,
[1] Warszawa 2006 i 2007.
Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2
Knauff Michał, Zybura Adam, Wołowicki Witold i inni
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
[2]
Pędziwiatr J., Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, Dolnosląskie
[3] Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i
[1] reguły dla budynków.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształtowanie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
I
Nazwa przedmiotu
Techniki plastyczne I ( rysunek odręczny)
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Fine Arts Techniques I
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
3,6
Zaliczenie na ocenę
43
Nazwy
Wychowanie plastyczne
przedmiotów
Wykazuje umiejętność klasyfikowania podstawowych form i brył
1.
geometrycznych.
Wiedza
Rozumie potrzebę poznania technik plastycznych w kontekście
2.
przygotowania do przyszłego zawodu.
…
1. Student potrafi zorganizować swoje miejsce pracy.
Umiejętności
2. Student potrafi używać podstawowych przyborów rysunkowych.
…
Student jest aktywny i zainteresowany pracą zarówno na zajęciach jak
1.
Kompetencje
i w domu.
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
90
|
45
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. art pl. Edward Syty prof. PO, dr inż.
arch. Mirosław Bogdan
Treści kształcenia
Sposób realizacji Rysowanie i konsultowanie
Tematyka zajęć
Wprowadzenie teoretyczne- prezentacja multimedialna o rysunku.
Analiza konstrukcyjno- linearna obiektu - szkice brył.
Analiza strukturalno- walorowa obiektu – studium brył.
Podstawy rysunku odręcznego i różne rodzaje perspektywy.
Szkice brył i projekty z wyobraźni- domowe.
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba godzin
9
9
9
12
6
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
45
L. godz. kontaktowych w sem.
45
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu rysunków
monochromatycznych wykonanych pod kierunkiem prowadzącego
Student wykazuje znajomość stylów w sztukach plastycznych i
1. rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii dyscyplin
artystycznych związanych z architekturą
Student zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i
praktycznymi uwarunkowaniami pozatechnicznej działalności
2. inżynierskiej oraz uwzględnia stosowane technologie w danej
dyscyplinie artystycznej
Ogólna znajomość technik plastycznych oraz materiałów i
narzędzi. Znajomość podstawowych zasad związanych z
3.
kompozycją na płaszczyźnie, różnymi rodzajami perspektyw.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student posiada umiejętność plastycznego samokształcenia
1. się przy uwzględnieniu zadań inżynierskich i aspektów
systemowych oraz pozatechnicznych
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student dysponuje wiadomościami potrzebnymi do wyrażania
2. koncepcji artystycznych, wymagających wyobraźni, intuicji i
emocjonalności
Student potrafi wykreślać różne rodzaje perspektywy przy
3.
użyciu linii konstrukcyjnych i pomocniczych.
…
Student rozumie proces twórczego uczenia się przez całe
życie, będącego źródłem inspiracji i świadomości
1. przedsiębiorczej roli absolwenta w kontekście
architektonicznego przekazu informacji o rozwoju
cywilizacyjnym
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Zajęcia praktyczne na zajęciach i zadane ćwiczenia domowe
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Przegląd końcowy oraz frekwencja i oceny cząstkowe.
Literatura podstawowa:
[1] Strzemiński „Teoria widzenia”
[2] Roliński „Perspektywa odręczna”
[3] Samujłło „Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie”
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Anatomie- Bammes, Techniki rysunku- Arkady
[2] Parramon- perspektywa malarska, Parramon- Rysunek artystyczny
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
II
Nazwa przedmiotu
Techniki plastyczne II (rysunek odręczny)
Subject Title
Całk.
4
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Fine Arts Techniques II
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
3,6
Zaliczenie na ocenę
44
Nazwy
Techniki plastyczne 1 ( rysunek odręczny)
przedmiotów
Student wykazuje znajomość stylów w sztukach plastycznych i
1. rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii dyscyplin
artystycznych związanych z architekturą
Student zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i
praktycznymi uwarunkowaniami pozatechnicznej działalności
Wiedza
2.
inżynierskiej oraz uwzględnia stosowane technologie w danej
dyscyplinie artystycznej
Ogólna znajomość technik plastycznych oraz materiałów i narzędzi.
3. Znajomość podstawowych zasad związanych z kompozycją na
płaszczyźnie, różnymi rodzajami perspektyw.
Student posiada umiejętność plastycznego samokształcenia się przy
1. uwzględnieniu zadań inżynierskich i aspektów systemowych oraz
pozatechnicznych
Student dysponuje wiadomościami potrzebnymi do wyrażania
Umiejętności
2. koncepcji artystycznych, wymagających wyobraźni, intuicji i
emocjonalności
Student potrafi wykreślać różne rodzaje perspektywy przy użyciu linii
3.
konstrukcyjnych i pomocniczych.
Student rozumie proces twórczego uczenia się przez całe życie,
1. będącego źródłem inspiracji i świadomości przedsiębiorczej roli
Kompetencje
absolwenta w kontekście architektonicznego przekazu informacji o
społeczne
rozwoju cywilizacyjnym
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
90
|
45
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. art pl. Edward Syty prof. PO, dr inż.
arch. Bogusław Szuba
Treści kształcenia
Sposób realizacji Rysowanie i konsultowanie
Tematyka zajęć
Martwa natura- kompozycja brył podstawowych i zagadnienie związane z
perspektywą- użycie różnych linii.
Martwa natura z brył obłych- walce, kule- konstrukcyjno- walorowa.
Martwa natura z brył łączonych- prostych i obłych, konstrukcyjno- walorowa.
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
Liczba godzin
3
6
6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Studium konstrukcyjno- walorowe krzesła i taboretu.
Ćwiczenie rysunkowe projekt (domowe)- zaprojektować kompozycje składającą się z
6 brył podstawowych z jednym elementem dominującym i użyciem minimum czterech
typów brył.
Obowiązkowe szkice domowe i szkicownik.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Zna problematykę waloru w rysunku, jego struktury,
1. temperatury w odniesieniu do dzieł (przykłady) znanych
artystów.
Zna zasady budowy brył i przestrzeni w oparciu o światło i
2.
cień.
3.
…
Student potrafi zastosować różnorodny strukturalnie walor w
1.
technikach: ołówek, węgiel, pastel, tusz lawowany.
Student potrafi określać poprawne proporcje obiektów i
2.
stosować skróty perspektywiczne.
3.
…
Student rozumie proces twórczego uczenia się przez całe
życie, będącego źródłem inspiracji i świadomości
1. przedsiębiorczej roli absolwenta w kontekście
architektonicznego przekazu informacji o rozwoju
cywilizacyjnym
Zdolność do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji,
emocjonalności oraz zdolność twórczego myślenia i twórczej
2.
pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Zajęcia w pracowni, korekty, prezentacja właściwych rozwiązań.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Przegląd końcowy, frekwencja i oceny cząstkowe.
Literatura podstawowa:
6
45
L. godz. kontaktowych w sem.
45
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu rysunków
monochromatycznych wykonanych pod kierunkiem prowadzącego
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
12
12
[1] Historia Rysunky-Pignati
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
III
Nazwa przedmiotu
Techniki plastyczne III
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
Fine Arts Techniques III
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
2,6
Zaliczenie na ocenę
45
Nazwy
przedmiotów
Techniki plastyczne 1 i 2, Projektowanie architektoniczne
Potrafi się interpretować walor w rysunku, jego struktury i inspirację w
1.
odniesieniu do dzieł znanych artystów.
Wiedza
Potrafi się wyjaśniać zasady budowania brył i przestrzeni w oparciu o
2.
światło i cień.
…
Potrafi się ukazywać różnorodny strukturalnie walor w technikach:
1.
ołówek, węgiel, pastel, tusz lawowany.
Umiejętności
Potrafi się rozróżniać poprawne proporcje obiektów i stosować skróty
2.
perspektywiczne.
…
Potrafi się odpowiednio określić plastyczne priorytety służące
1. realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
architektonicznego.
Kompetencje
społeczne
Posiada się umiejętność krytycznej oceny słabych impulsów
2.
twórczych w dziele architektonicznym i plastycznym.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
65
|
45
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Mirosław Bogdan, dr inż. arch.
Treści kształcenia
Sposób realizacji Rysowanie i konsultowanie
Tematyka zajęć
Rysunek historycznych form użytkowych związanych geometrycznie.
Rysunek historycznych form użytkowych związanych z kołem.
Rysunek układu kompozycyjnego z draperią jako dominantą.
Rysunek układu kompozycyjnego z draperią w tle.
Perspektywiczny rysunek z wyobraźni – projekt wiatrołapu.
Perspektywiczny rysunek z wyobraźni – projekt schodów w salonie.
Perspektywiczny rysunek z wyobraźni – projekt kuchni w mieszkaniu.
Rysunek z wyobraźni kompozycji przestrzennej z sześcianów.
Rysunek z wyobraźni kompozycji z prostopadłościanów i stożków.
Rysunek postaci siedzącej techniką ołówkową.
Rysunek postaci siedzącej techniką tuszu lawowanego.
Rysunek kompozycji przestrzennej figur geometrycznych techniką pastelową.
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liczba godzin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13.
14.
15.
Rysunek węglem kompozycji przestrzennej figur geometrycznych.
Kompozycja obrazowa martwej natury techniką akwareli.
Rysunek konstruktywistyczny martwej natury z wyobraźni.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
20
L. godz. kontaktowych w sem.
3
3
3
45
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu prac
monograficznych wykonanych pod kierunkiem prowadzącego.
Student potrafi operować zasadą odwzorowania i interpretacji
1. natury w rysunku oraz zasadą analizy artystycznej i naukowej.
Wiedza
Student potrafi interpretować zagadnienia dynamiki
2. zagadnienia dynamiki i statyki w rysunku oraz wyrażania
kompozycji.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student umie komponować rysunki odręczne z wyobraźni; tzw.
1. wizualizacje projektów z zachowaniem wszelkich zasad
rysunku.
Student umie swobodnie operować poznanymi technikami
2. rysunkowymi stosując je w realizacji konkretnych zadań i
tematów.
3.
…
Student potrafi układać swój proces twórczego uczenia się
przez całe życie, oddawać się inspiracji i aktywizować
1. przedsiębiorczą rolę absolwenta w kontekście
architektonicznego przekazu informacji o rozwoju
cywilizacyjnym.
Student jest zdolny aby modyfikować wyobraźnię, intuicję,
2. emocjonalność, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy
w trakcie rozwiązywania problemów.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Współpraca ze studentem na zasadzie intensywnych konsultacji.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu prac monochromatycznych i polichromatycznych
wykonanych pod kierunkiem prowadzącego.
Literatura podstawowa:
[1] Bartel K.: „Perspektywa malarska”; PWN, Warszawa 1960.
[2] Praca zbiorowa: Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Praca zbiorowa: Akademia rysunku. KE. LIBER; Warszawa 2010.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Roliński F.: „Perspektywa odręczna”; Arkady, Warszawa 1962.
[2] Ludwin K.: „Nauka malowania akwarelą”; ParkEdukacja, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Techniki plastyczne IV
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Fine Arts Techniques IV
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8
Prakt.
2,2
Zaliczenie na ocenę
46
Nazwy
Techniki plastyczne 1, 2, 3, Projektowanie architektoniczne.
przedmiotów
Potrafi się operować zasadą odwzorowania i interpretacji natury w
1.
rysunku oraz zasadą analizy artystycznej i naukowej.
Wiedza
Potrafi się interpretować zagadnienia dynamiki i statyki w rysunku oraz
2.
wyważania kompozycji.
…
Umie się komponować rysunki odręczne z wyobraźni; tzw. wizualizacje
1.
projektów z zachowaniem wszelkich zasad rysunku.
Umie się swobodnie operować poznanymi technikami rysunkowymi,
Umiejętności
2. stosując je w realizacji konkretnych zadań i tematów.
…
Umie się kwalifikować wpływ architektury na środowisko i związaną z
tym odpowiedzialność za podejmowanie decyzji.
Potrafi się myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w obszarze
2. artystycznej wypowiedzi form architektonicznych.
1.
Kompetencje
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
55
|
45
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. art pl. Edward Syty prof. PO, dr inż.
arch. Mirosław bogdan, dr inż. arch. Bogusław Szuba
Treści kształcenia
Sposób realizacji Rysowanie i konsultowanie
Tematyka zajęć
Rysunek martwej natury z draperią o ekspresji konstruktywistycznej.
Rysunek martwej natury z elementem koła o ekspresji światłocieniowej.
Rysunek perspektywiczny z wyobraźni klatki schodowej.
Rysunek z wyobraźni, perspektywiczny osiedla widzianego z lotu ptaka.
Rysunek ołówkowy torsu i głowy osoby pozującej.
Rysunek tuszem lawowanym torsu i głowy osoby pozującej.
Rysunek z wyobraźni form kształtujących ulicę w ujęciu perspektywicznym.
Rysunek z wyobraźni form kształtujących miejski rynek, widziany z lotu ptaka.
Rysunek z wyobraźni – projekt ławki parkowej w ekspozycji pastelowej.
Rysunek perspektywiczny z wyobraźni – projekt altany parkowej.
Rysunek kolorystyczny, akwarelowy drzewa liściastego.
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Liczba godzin
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12.
13.
14.
15.
Rysunek kolorystyczny, pastelowy styku architektury i drzewostanu.
Rysunek obrazowy piórkiem i tuszem, kompozycji form użytkowych.
Rysunek obrazowy pastelowy, figur geometrycznych i draperii.
Rysunek światłocieniowy kompozycji wyraźnie spoistej.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
10
45
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu prac.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
L. godz. kontaktowych w sem.
3
3
3
3
Umiejętności
Student potrafi wyjaśniać problematykę koloru i przestrzeni –
1. nakładania, oddalania, zmniejszania, deformowania, sposobów
uzyskiwania głębi i różnicowania ostrości.
Student potrafi operować zagadnieniami światła określającego
2. kolor i bryłę, światła sztucznego i naturalnego gdy dotyczy ono
wnętrza i pleneru.
3.
…
Student umie operować techniką akwarelową oraz projektować
1.
formy i przestrzeń w kolorze.
Student umie adoptować zasady pracy w plenerze aby
2. komponować układy z natury – pejzaż naturalny, miejski –
pojedynczy obiekt i zespół architektoniczny.
3.
…
Kompetencje
społeczne
Student potrafi układać swój proces twórczego uczenia się
przez całe życie, oddawać się inspiracji i aktywizować
1. przedsiębiorczą rolę absolwenta w kontekście
architektonicznego przekazu informacji o rozwoju
cywilizacyjnym.
Student jest zdolny aby modyfikować wyobraźnię, intuicję,
2. emocjonalność, zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy
w trakcie rozwiązywania problemów.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Współpraca ze studentem na zasadzie intensywnych konsultacji.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanego cyklu prac monochromatycznych i polichromatycznych
wykonanych pod kierunkiem prowadzącego.
Literatura podstawowa:
[1] Bartel E.: „Perspektywa malarska”; PWN, Warszawa 1960.
[2] Praca zbiorowa: Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa. Arkady, Warszawa 2007.
[3] Praca zbiorowa: Akademia rysunku; KE. LIBER; Warszawa 2010.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Roliński F.: „Perspektywa odręczna”; Arkady, Warszawa 1962.
[2] Ludwin K.: „Nauka malowania akwarelą”; ParkEdukacja; Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
Semestr studiów
VII
Nazwa przedmiotu
Organizacja i ekonomika procesu inwestycyjnego
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Organizing and Economics of Investing Process
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
47
Nazwy
Budownictwo ogólne, Technologia robót budowlanych, Prawo budowlane
przedmiotów
Ma podstawową wiedzę z Budownictwa ogólnego, Technologii robót
1.
budowlanych, Ergonomii i BHP.
Wiedza
2.
…
Umie pozyskiwać informacje z literatury, analizować je i wyciągać
1.
wnioski.
Umiejętności
2. Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w budownictwie
Kompetencje
społeczne
3. Umie korzystać z programów komputerowych.
1. Ma podstawowe przygotowanie do współdziałania w grupie.
2. Orientuje się w problematyce działalności inżynierskiej.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
40
30
opracował: mgr inż. Andrzej Słodziński
|
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykład z użyciem środków audiowizualnych
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Organizacja i ekonomika budownictwa w działalności zawodowej inżynierów
2
Pojęcia podstawowe: działalność inwestycyjna, inwestycje i ich klasyfikacja, cykl,
2
nakłady inwestycyjne, zakresy rzeczowe, koszty inwestycji
Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego. Przykłady struktur organizacji
2
procesu inwestycyjnego. Zadania inwestora wynikające z przepisów prawnych
Organizacja działalności inwestycyjnej. Prawa i obowiązki uczestników procesu
2
inwestycyjnego na kolejnych jego etapach.
Metody organizacji procesu inwestycyjnego: harmonogramy, modele sieciowe.
2
Czynniki oddziaływujące na cykl inwestycyjny. Optymalizacja procesu
2
inwestycyjnego.
Metody oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych
2
Projektowanie inwestycji. Założenia techniczno-ekonomiczne. Biznesplan.
2
Projekt zadania inwestycyjnego. Studium wykonalności inwestycji.
2
Kosztorysy budowlane, sporządzanie, kontrola kosztów inwestycji.
2
Prawo zamówień publicznych a proces inwestycyjny.
2
Umowy o roboty budowlane i inne umowy w procesie inwestycyjnym
2
Finansowanie inwestycji w budownictwie.
2
Zadania menadżera w poszczególnych fazach przedsięwzięcia budowlanego.
2
Sztuka negocjacji. Ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycyjnym.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Metodyka projektowania zagospodarowania placu budowy. Dokumentacja
technologiczno-organizacyjna. Elementy zagospodarowania placu budowy,
kierowanie budową.
2
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Kolokwium
zaliczeniowe
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzą z zakresu organizacji i ekonomiki
1.
procesu inwestycyjnego w budownictwie
Zna metody i techniki potrzebne do rozwiązywania zadań w
2.
obszarze organizacji i ekonomiki procesu inwestycyjnego
Wiedza
Posiada podstawową wiedzę niezbędna do rozumienia
3. społecznych, organizacyjnych , ekonomicznych i innych
uwarunkowań działalności inżynierskiej w budownictwie
…
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych,
1. katalogów, cenników i stosować je do rozwiązywania zadań.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym przy
zakończonym cyklu
2.
Umiejętności
użyciu różnych technik.
kształcenia
3. Potrafi analizować składowe procesu inwestycyjnego.
Posiada pełne przygotowanie niezbędne w środowisku
4.
przemysłowym.
Ma świadomość ważności i zrozumienie dla
1. pozatechnicznych aspektów i skutków działalności
inżynierskiej, wpływu na podejmowane decyzje.
Kompetencje
2. Potrafi pracować w grupie pełniąc różne role.
społeczne
3. Potrafi określać priorytety wykonywanych zadań.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, wykorzystanie filmów i programów komputerowych
dotyczących projektowania i realizacji inwestycji.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium
Literatura podstawowa:
[1] Werner A. W. Proces inwestycyjny dla architektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
[2] Jaworski K. M. Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
[3]
[4]
Literatura uzupełniająca:
[1] Głowacz Ł. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych. Wyd. Politechniki Krakowskiej. Kraków
[2] Lapierre Ł. Umowy w procesie budowlanym. Wyd. PCB Warszawa 2002.
[3]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Prawo Budowlane
Subject Title
Całk.
1
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Construction Law
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
48
Nazwy
Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem, Instalacje sanitarne
przedmiotów
Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu budownictwa i technologii
1.
budowlanych.
Posiada umiejętności kształtowania środowiska człowieka oraz
Wiedza
2. tworzenia projektów obiektów spełniających wymagania użytkowe i
techniczne.
…
Umiejętność korzystania z norm i przepisów techniczno-budowlanych.
1.
Umiejętności
2.
…
1. Współpraca w zespole.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
29
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykłady interaktywne multimedialne.
Tematyka zajęć
Podstawy prawne działalności w budownictwie – ustawa prawo budowlane.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kwalifikacje, nadawanie
uprawnień, specjalności i specjalizacje.
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę. Zmiana sposobu użytkowania.
Budowa i oddanie do użytku obiektu budowlanego.
Utrzymanie obiektów budowlanych.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich zagospodarowanie.
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wyposażenie techniczne budynków.
Liczba godzin
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
14
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Ocena końcowa na podstawie kolokwium pisemnego lub referatu
Student ma wiedzę w zakresie aktualnie obowiązującego prawa
budowlanego.
Student zna ustawy i rozporządzenia dotyczące projektowania,
2. realizacji i użytkowania obiektów budowlanych.
1.
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia
3. prawnych uwarunkowań związanych z procesem budowlanym.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
…
1.
Umiejętności
Student potrafi zastosować zdobyte wiadomości w procesie
budowlanym.
2.
3.
…
Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane
1. decyzje jako uczestnik procesu budowlanego.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład – multimedialny interaktywny.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – ocena końcowa na podstawie kolokwium pisemnego lub referatu
Literatura podstawowa:
[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. Nr 80, poz. 2717.
[2] z póź. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
[3] jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
[4] warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 201, poz. 1238.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Projektowanie architektoniczne wspomagane
komputerem
Subject Title
Całk.
3
Nauki podst. (T/N)
N
Computer Aided Architectural Design
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8 Prakt.
1,8
Zaliczenie na ocenę
49
Nazwy
Technologia informacyjna, Geometria wykreślna, Budownictwo ogólne,
przedmiotów
Mechanika budowli
Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci
komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do obsługi
1. narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania informacji i
programowania obliczeń inżynierskich.
Wiedza
Ma podstawową wiedzę potrzebną do zapisu i interpretacji
2. algorytmów z wykorzystaniem schematów blokowych i
pseudokodów.
Ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w wybranym
3
języku programowania wysokiego poziomu.
Potrafi pozyskiwać, udostępniać i prezentować, za pomocą
1. odpowiednio dobranych narzędzi, informacje z literatury, baz danych
i innych źródeł.
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Potrafi sformułować algorytm, zapisując go w postaci schematu
blokowego i pseudokodu.
Potrafi sformułować algorytm, zapisując go w wybranym języku
3. programowania wysokiego poziomu a następnie zaimplementować i
przetestować w wybranym systemie operacyjnym komputera.
2.
Jest świadomy zagadnień dotyczących legalności oprogramowania i
1. praw autorskich.
Kompetencje
społeczne
Jest świadomy zagrożeń stwarzanych przez systemy zbierania,
2. przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji dla
podstawowych praw człowieka.
3.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
30
15
opracował: dr inż. Lesław Tarczyński
|
45
30
opracował: dr inż. Lesław Tarczyński
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Sposób realizacji Wykład tradycyjny i multimedialny
Tematyka zajęć
Metodyka i metodologia projektowania.
Informatyczny model procesu projektowania. Optymalizacja w procesach
projektowania.
Modelowanie informacji o obiekcie. Model struktury obiektu. Model analityczny
obiektu.
Moduły wizualizacji informacji o obiekcie.
Przegląd systemów komputerowego wspomagania projektowania
architektonicznego.
Liczba godzin
1
1
2
1
1
6.
7.
8.
9.
10.
Języki zorientowane problemowo w systemach komputerowego wspomagania
projektowania.
Podstawy precyzyjnego kreślenia komputerowego I.
Podstawy precyzyjnego kreślenia komputerowego II.
Elementy systemu przygotowania dokumentacji projektowej.
Analiza energochłonności budynku.
Zarządzanie procesami projektowymi. Kontrola kosztów projektowania i realizacji
obiektu.
Bezpieczeństwo i ochrona danych w procesie projektowania.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Sprawdzian pisemny.
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Indywidualne zadanie projektowe.
Lp.
Tematyka zajęć
Podstawy użytkowania programów do komputerowego wspomagania
1.
projektowania.
Wykonanie projektu z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.
2.
1
1
1
3
1
1
1
15
Liczba godzin
10
20
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Sprawdzian pisemny i ćwiczenia projektowe
efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę w zakresie metodologii
1.
projektowania.
Ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania obiektów
2.
architektonicznych.
Wiedza
Ma podstawową wiedzę z zakresu precyzyjnego kreślenia
3.
komputerowego.
Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania
4.
dokumentacji projektowej.
Potrafi wykonywać rysunki 2-wymiarowe posługując się
Efekty kształcenia dla
1.
warstwami i blokami.
przedmiotu - po
Potrafi wykonywać rzuty obiektów architektonicznych
zakończonym cyklu
2.
Umiejętności
wykorzystując wybrany system CAD.
kształcenia
Potrafi przygotować dokumentację projektową na podstawie
3.
rysunków 2-wymiarowych.
4.
Jest świadomy zagadnień dotyczących legalności
1.
oprogramowania i praw autorskich.
Jest świadomy odpowiedzialności za wykonane przez siebie
Kompetencje
2.
projekty.
społeczne
3.
4.
Metody dydaktyczne:
Wykład, pokaz, zajęcia praktyczne w ramach ćwiczeń projektowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – ocena końcowa na podstawie sprawdzianu pisemnego.
Projektowanie – ocena końcowa na podstawie wyników z ćwiczenia projektowego i sprawdzianów
pisemnych.
Literatura podstawowa:
Tarnowski W.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM, Podstawy projektowania technicznego.
[1] Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
Winkler T.: Wspomaganie komputerowe CAD-CAM, Komputerowy zapis konstrukcji. Wydawnictwo
[2] Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. PWN, 2004.
[2] Sperber K. H.: ArchiCAD10. Helion, 2007.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Studia stacjonarne
V
Nauki podst. (T/N)
N
Revitalization of Housing Estates
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,8 Prakt.
1,8
Zaliczenie na ocenę
50
Nazwy
Historia architektury, projektowanie architektoniczne
przedmiotów
1. Student posiada wiedzę historii architektury.
Wiedza
2. Posiada pojęcie o procesach społecznych i ekonomicznych.
…
Student posiada podstawowe umiejetności projektowania
1.
urbanistycznego i architektonicznego.
Umiejętności
2.
Kompetencje
społeczne
…
1. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
2. Posiada zmysł obserwacji otaczającego środowiska.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
15
15
mgr inż. arch. Marek Mansfeld
|
45
30
mgr inż. arch. Marek Mansfeld
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji
Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Historia, rozwój i rodzaje osiedli mieszkaniowych
Przyczyny degradacji zespołów miejskich
Pojęcie rewitalizacji, w tym rekultywacja i rewaloryzacja.
Aspekty rewitalizacji: techniczne, społeczne, ekonomiczne.
Miasta poddane rewitalizacji w Europie i w Polsce- przykłady.
Osiedla poddane rewitalizacji w Europie i w Polsce - przykłady.
Program rewitalizacji: podstawy i metodologia.
Technika konserwatorska w rewitalizacji.
Eksteriery1 - przestrzeń publiczna i prywatna
Eksteriery 2 - mała architektura
Strefy społecznego bezpieczeństwa
L. godz. pracy własnej studenta
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium , wypowiedzi ustne
Liczba godzin
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe w sali seminaryjnej
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
2.
Program rewitalizacji wybranego osiedla mieszkaniowego na terenie Opola :
zabytkowego lub współczesnego, z analizą stanu istniejącego
Projekt rewitalizacji utrzymany w fazie koncepcyjnej z propozycją zmian w
podstawowym zakresie opracowania konserwatorskiego
10
20
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Cykliczna ocena postępu prac projektowych
efektów kształcenia
końcowe zaliczenie projektu na ocenę
Student zna historię osiedli i problematykę rewitalizacji, łączy
wiedzę z różnych dziedzin : urbanistyki , architektury i
1. procesów społeczno- ekonomicznych.
Wiedza
Student ma wiedzę na temat rozpoznania przyczyn degradacji
łączy wiedzę z różnych dziedzin : urbanistyki , architektury i
2. procesów spoleczno-ekonomicznych.
Ma wiedzę o degradacji zespołów mieszkaniowych i o
3. zasadach tworzenia programu rewitalizacji.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
4.
1.
Umiejętności
2.
3.
Kompetencje
społeczne
Student posiada umiejętność analizy sytuacji technicznej
zabytkowego budynku i zespołu mieszkaniowego.
Posiada podstawowe umiejętności konserwatorskie
4. Potrafi wykonać projekt-program rewitalizacji osiedla
Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności
1. inżynierskiej i jest świadom efektów działań projektowych na
społeczeństwo i środowisko.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Cykl wykladów wspomaganych techniką multimedialną, ćwiczenia w formie projektów realizowanych w
grupach, prezentacja prac i dyskusja dydaktyczna , omawianie aktualnych informacji z internetu,
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: pozytywna ocena z kolokwium (uzyskanie min. 50% punktów)
poprawne wykonanie zadania projektowego, zaliczenie pracy na ocenę
Projekt:
Literatura podstawowa:
[1] Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnej rewitalizacji.
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Deutsche Geselschaft fur Technische Zusammenarbeit Gmbh
[2] Warszawa 2004
Zin W. (redakcja): Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. Materiały
[3] historyczne. Arkady, Warszawa 1986.
Adamczewska – Wejchert H., Wejchert K.: Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne.Arkady,
[4] Warszawa 1986.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Artykuł „Historia blokowisk, czyli skąd się wzięły maszyny do mieszkania” dr Elizy Szczerek
[2] Portal AHISTORIA
[3] Internet - artykuły i materiały na Forum Rewitalizacji
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Ksztalcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Revitalization of Postindustial Areas
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2 Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
51
Nazwy
Historia architektury, Projektowanie architektoniczne
przedmiotów
1. Student posiada wiedzę z historii architektury.
Wiedza
2. Posiada pojęcie o procesach społecznych i ekonomicznych.
…
Posiada podstawowe umiejętności projektowania architektonicznego
1.
i urbanistycznego.
Umiejętności
2.
…
1. Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
Kompetencje
2. Posiada zmysł obserwacji otaczającego środowiska.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
30
15
opracowal: mgr inż. arch. Marek Mansfeld
|
30
15
opracowal: mgr inż. arch. Marek Mansfeld
|
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
Sposób realizacji
Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Ogólne ujęcie terenu na który ustała działalność produkcyjna.
Ogólne ujęcie terenu na którym ustała działalność produkcyjna.
Charakterystyczne z punktu widzenia produkcji tereny poprzemysłowe, przypisane
do rejonów.
Charakterystyczne z punktu widzenia produkcji tereny poprzemysłowe, przypisane
Ujęcie krajobrazowe, zagadnienia rozpatrywane w kontekście historycznym i
przestrzennym.
Ujęcie krajobrazowe, zagadnienia rozpatrywane w kontekście historycznym i
Tereny poprzemysłowe poddane rewitalizacji w Europie.
Tereny poprzemysłowe poddane rewitalizacji w Polsce.
Środki architektoniczne i konserwatorskie w rewitalizacji.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium, odpowiedzi ustne.
efektów kształcenia
Laboratorium
Sposób realizacji
ćwiczenia projektowe w laboratorium
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
1
1
1
15
Lp.
1.
2.
Tematyka zajęć
Opracowanie klauzurowe na zadany temat praktyczny, oceniane w fazie szkiców i
modeli.
Ćwiczenie projektowe w zakresie przystosowania wybranego zespołu do
istniejącego krajobrazu.
Liczba godzin
5
10
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Cykliczna ocena ćwiczeń, zaliczenie pracy na ocenę.
efektów kształcenia
Student zna historię przemysłu i problematykę rewitalizacji,
1. łączy wiedzę z różnych dziedzin : urbanistyki , architektury i
procesów społeczno- ekonomicznych.
Wiedza
2.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student posiada umiejętność analizy sytuacji technicznej
zabytkowego obiektu lub terenu poprzemysłowego.
2.
3. Posiada podstawowe umiejętności konserwatorskie
4. Potrafi wykonać projekt rewitalizacji obiektu.
Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności
1. inżynierskiej i jest świadom efektów działań projektowych na
społeczeństwo i środowisko.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Cykl tradycyjnych wykładów wspomaganych techniką multimedialną, ćwiczenia projektowe w formie
indywidualnych opracowań klauzurowych. Prezentacja prac i dyskusja dydaktyczna. Aktualne informacje z
internetu oraz konsultacje.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład: pozytywna ocena z kolokwium (uzyskanie minimum 50 % punktów). Laboratorium: poprawne
wykonanie zadania projektowego, zaliczanie pracy na ocenę.
Literatura podstawowa:
[1] Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnej rewitalizacji.
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Deutsche Geselschaft fur Technische Zusammenarbeit
[2] Warszawa 2004.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Janiak M., Polewski J.: Centrum rewitalizacji miast XIX wiecznych.
[2] Projekt fundacji ul. Piotrkowskiej w Łodzi, Łódź 2009.
[3]
[4] Internet - artykuły i materiały na Forum Rewitalizacji
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Etyka i specyfika zawodu architekta
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Ethics and Specific Charakter of Architect's Profession
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
Zaliczenie na ocenę
52
Nazwy
Wiedza ogólna
przedmiotów
1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk społecznych.
Wiedza
2.
…
1. Ma umiejętność obserwacji i autorefleksji.
Umiejętności
2.
…
1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Bożena Banek
50
15
|
Treści kształcenia
Wykład
5.
Sposób realizacji Wykład tradycyjny
Tematyka zajęć
Etyka, moralność, prawo, obyczaj.
Charakter czynu etycznego.
Główne nurty etyki: eudajonizm, personalizm, deontonomizm.
Etyka biznesu, etyka działalności gospodarczej i etyka pracy zawodowej.
Relacja pomiędzy dążeniem do zaspokajania potrzeb, normami a powszechnym
dobrobytem.
6.
7.
8.
Nowożytna organizacja społeczna i ekonomiczna: wolny rynek, dobrobyt i polityka.
Jednostka , moralność i wolny rynek wobec państwa i polityki.
Etyka zawodu architekta w kontekście wolnego rynku i etyki cnót.
Lp.
1.
2.
3.
4.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Liczba godzin
2
1
2
2
2
2
2
2
35
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Ocena końcowe na podstawie pisemnego kolokwium.
efektów kształcenia
Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu
1. podstawowych norm etycznych i kodeksu etyki zawodu
architekta.
Wiedza
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student zna odpowiedzialność architekta za jego działania
2. wobec społeczeństwa, użytkownika środowiska zawodowego
i wobec samego siebie.
3.
…
Student potrafi identyfikować i uwzględniać podział wartości
podstawowych norm etycznych.
Student potrafi poprawnie interpretować normy i kodeks etyki
2.
zawodu.
3.
…
Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać
1.
dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
2.
3.
…
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Metody dydaktyczne:
Wykład z użyciem środków multimedialnych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium.
Literatura podstawowa:
[1] Bourke J. ( przeł. Białek A.): Historia etyki. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1994.
[2] Styczeń T.: Wprowadzenie do etyki. PWN, Warszawa 2000.
[3] Płocka J.: Kultura zawodu. Wyd. CKU, Toruń 1996.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Dziamski S. : Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.
[2] Konstańczyk S. : Odkryć sens życia w swej pracy. Wyd. CKU, Toruń 1996.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Diploma Seminar
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
53
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Historia
przedmiotów
architektury i urbanistyki
Ma wiedzę z historii architektury i urbanistyki w zakresie I -VI
1.
semestru.
Wiedza
Ma wiedzę w zakresie ogólnej metodologii projektowania
2.
architektonicznego i urbanistycznego.
…
Posiada umiejętność w zakresie projektowania architektonicznego
1.
nauczanego na I – VI semestrze.
Umiejętności
Posiada umiejętność w zakresie projektowania urbanistycznego
2.
nauczanego na I – V semestrze.
…
1. Wykazuje gotowość do pracy w zespole.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Seminarium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
75
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Profesor Katedry prowadzącej prace dyplomowe
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia seminaryjne w małych grupach studenckich.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Metodyka pisania pracy dyplomowej.
1
Prezentacja i dyskusja zagadnień stanowiących przedmiot prac dyplomowych
14
inżynierskich.
Seminarium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
60
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Indywidualna prezentacja zagadnień związanych z pracą dyplomową
studenta.
Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi
1. zagadnieniami z zakresu tematyki związanej z pracą
dyplomową.
Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z
2. zakresu tematyki związanej z pracą dyplomową.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku
angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język
1. komunikacji międzynarodowej w zakresie tematyki związanej z
pracą dyplomową; potrafi integrować uzyskane informacje,
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz
formułować i uzasadniać opinie.
Student rozumie wzajemne relacje funkcjonalno-przestrzenne,
społeczno-kulturowe i środowiskowe wynikające z
2. analizowania uwarunkowań lokalizacyjnych kształtowanego w
pracy dyplomowej obiektu architektonicznego/zespołu
urbanistycznego.
Student potrafi projektować i modelować obiekt
3. architektoniczny/zespół urbanistyczny związany z pracą
dyplomową .
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanego obiektu architektonicznego/zespołu
urbanistycznego związanego z pracą dyplomową.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Zajęcia seminaryjne (tradycyjne, interaktywne)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Indywidualna prezentacja zagadnień związanych z pracą dyplomową studenta.
Literatura podstawowa:
[1] dostosowana do problematyki pracy dyplomowej
[2]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Praca dyplomowa
Subject Title
Całk.
15
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Diploma Work
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
6
Prakt.
0
Egzamin
54
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Historia
przedmiotów
architektury i urbanistyki
Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami
1.
z zakresu tematyki związanej z pracą dyplomową
Wiedza
Ma wiedzę w zakresie ogólnej metodologii projektowania
2.
architektonicznego i urbanistycznego.
…
Posiada umiejętność w zakresie projektowania architektonicznego
1. nauczanego na I – VI semestrze.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
Posiada umiejętność w zakresie projektowania urbanistycznego
nauczanego na I – V semestrze.
…
1. Wykazuje gotowość do pracy w zespole.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Seminarium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
375
|
150
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Zgodnie z Regulaminem Studiów promotorem pracy
inżynierskiej musi być osoba posiadająca stopień
naukowy.
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Budownictwa z
26.11.2008 r. praca dyplomowa inżynierska powinna
zawierać istotne elementy projektu inżynierskiego lub
pogłębione opracowanie zagadnienia inżynierskiego, o
tematyce mieszczącej się w ramach kierunku kształcenia,
zgodnej z profilem działalności katedry i
zainteresowaniami studenta.
Treści kształcenia
Seminarium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Sposób realizacji
Konsultowanie postępów studenta w trakcie
wykonywania pracy dyplomowej.
Tematyka zajęć
Prezentacja i dyskusja związana z opracowywanym projektem.
Liczba godzin
150
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
225
L. godz. kontaktowych w sem.
Obrona związana z prezentacją pracy dyplomowej.
Wiedza
150
Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi
1. zagadnieniami z zakresu tematyki związanej z pracą
dyplomową.
Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z
2. zakresu tematyki związanej z pracą dyplomową.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku
angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język
1. komunikacji międzynarodowej w zakresie tematyki związanej z
pracą dyplomową; potrafi integrować uzyskane informacje,
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz
formułować i uzasadniać opinie.
Student rozumie wzajemne relacje funkcjonalno-przestrzenne,
społeczno-kulturowe i środowiskowe wynikające z
2. analizowania uwarunkowań lokalizacyjnych kształtowanego w
pracy dyplomowej obiektu architektonicznego/zespołu
urbanistycznego.
Student potrafi projektować i modelować obiekt
3. architektoniczny/zespół urbanistyczny związany z pracą
dyplomową.
…
Student jest świadom oddziaływań (konsekwencji
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
1.
kształtowanego obiektu architektonicznego/zespołu
urbanistycznego związanego z pracą dyplomową.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Zajęcia seminaryjne (tradycyjne, interaktywne)
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Indywidualna prezentacja zagadnień związanych z pracą dyplomową studenta.
Literatura podstawowa:
[1] dostosowana do problematyki pracy dyplomowej
[2]
[3]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Praktyczny
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Praktyka dyplomowa
Subject Title
Całk.
0
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Practice
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
55
Konstrukcje budowlane, Prawo budowlane, Projektowanie
Nazwy
architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Budownictwo ogólne i
przedmiotów
materiałoznawstwo
Student umie klasyfikować znane mu konstrukcje budowlane i
1.
materiały budowlane, umie je rozpoznawać.
Wiedza
Student umie stosować odpowiednie materiały do odpowiednich
2.
rozwiązań i odwrotnie.
Student umie wybrać i zastosować rozwiązania konstrukcyjne w
1.
zależności od problemu technicznego do rozwiązania.
Umiejętności
Student potrafi szkicować, rysować technicznie i proponować własne
2.
rozwiązania.
Student zadaje pytania i potrafi poszukiwać odpowiedzi.
1.
Kompetencje
społeczne
2. Student potrafi współpracować w grupie.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Seminarium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
1
|
1
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr inż. arch. Barbara Pierścionek
Treści kształcenia
Sposób realizacji Staż w niżej wymienionych miejscach
Tematyka zajęć
Tematyka zajęć w zależności od miejsca odbywania:
Firma wykonawcza, budowa: Zapoznanie się z procesami budowlanymi, procesem
technologicznym, dokumentacją budowy, w tym z rysunkami i wykonawczymi
konstrukcji, udział w nadzorze nad realizacją robót budowlanych, uczestnictwo w
spotkaniach roboczych dotyczących: rozwiązań architektonicznych,
konserwatorskich, rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonowania budowy, wykonanie
zadań powierzonych przez kierownika budowy lub inżyniera budowy.
Jednostka projektowa: projektowanie architektoniczne i urbanistyczne: dobór
układów nośnych dla przyjętych rozwiązań architektonicznych, dobór schematów
statycznych, zestawienie obciążeń, definiowanie kombinacji obciążeń, obliczenia
statyczne układów nośnych, obliczenia konstrukcyjne elementów nośnych i ich
połączeń, wykonywanie rysunków zestawczych oraz rysunków wykonawczych
konstrukcji; wykonywanie dokumentacji architektonicznej; wykonywanie adaptacji
projektów gotowych; uzyskiwanie pozwoleń na budowę itp.
Praktyka
Lp.
1.
2.
3.
Liczba godzin
4.
5.
Instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za ład budowlany: praktyka w
działach planowania i rozwoju budownictwa; zapoznanie się z procedurami
postępowania administracyjnego poprzedzającymi: uchwalanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji administracyjnych o
warunkach zabudowy, decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, decyzji
administracyjnych o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji administracyjnych
dotyczących rozbiórki; poznanie regulacji Prawa Budowlanego w praktyce
funkcjonowania ww. instytucji na konkretnych przykładach.
Dziennik praktyki: student przebywający na praktyce zobowiązany jest prowadzić
dziennik praktyki. W dzienniku tym dokonuje cotygodniowych wpisów czynności w
których osobiści współuczestniczył lub wykonywał samodzielnie. Cotygodniowy
wpis potwierdzany jest podpisem osoby uprawnionej w rozumieniu prawa
budowlanego, sprawującej opiekę nad praktykantem z ramienia jednostki, w której
student realizuje część lub całość praktyki.
6.
7.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
0
L. godz. kontaktowych w sem.
1
Złożenie Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk dziennika praktyk
wypełnionego, podbitego i podpisanego przez opiekuna praktyki.
Student umie rozpoznać i sklasyfikować konstrukcje
1.
budowlane i materiały budowlane, umie je rozpoznawać.
Student zna zasady inwentaryzacji elementów
2.
architektonicznych i konstrukcyjnych.
Umiejętności
3. Student zna zasady tworzenia dokumentacji technicznej.
Student potrafi adaptować konstrukcję do warunków
1. zewnętrznych w których ma ona powstać. Adaptacja projektów
gotowych.
Student potrafi wykonać zadane czynności związane z
2. inwentaryzacją obiektów architektoniczno-budowlanych.
Student potrafi współpracować z innymi w celu osiągnięcia
wspólnego celu.
2. Student potrafi zarządzać grupą ludzi.
Student potrafi wyjaśniać problemy techniczne i znajdywać
3. rozwiązania współpracując z innymi pracownikami.
1.
Kompetencje
społeczne
…
Metody dydaktyczne:
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie z wpisem do indeksu na podstawie przedstawionego Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk
wypełnionego dziennika praktyk wraz z oceną opiekuna i pieczątką firmy w której odbyła się praktyka.
Literatura podstawowa:
[1] Zestaw aktualnie obowiązujących norm z zakresu architektury i budownictwa,
[2] Prawo Budowlane.
[3]
[4]
Literatura uzupełniająca:
[1]
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Praktyki
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr odbycia praktyki
Nazwa praktyki
Practice Title
ECTS (pkt.)
0
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Praktyka kierunkowa
Semestr zaliczenia praktyki
VII
Engineer Practice
Tryb zaliczenia praktyki
Zaliczenie na podstawie dziennika praktyki
Czas trwania praktyki
Opiekun praktyki
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
8 tygodni
Dr inż. arch. Barbara Pierścionek
Cel praktyki
Kod
54
Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia
Lp.
1.
PROGRAM PRAKTYKI
Tematyka zajęć w zależności od miejsca jej odbywania:
2.
Firma wykonawcza, budowa: Zapoznanie się z procesami budowlanymi, procesem technologicznym,
dokumentacją budowy, w tym z rysunkami architektonicznymi i wykonawczymi konstrukcji, udział
w nadzorze nad realizacją robót budowlanych, uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących:
rozwiązań architektonicznych, konserwatorskich, rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonowania
budowy, wykonywanie zadań powierzonych przez kierownika budowy lub inżyniera budowy.
3.
Jednostka projektowa: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, współpraca z
projektantami branż: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i innymi; wykonywanie
dokumentacji architektonicznej; wykonywanie adaptacji projektów gotowych; uzyskiwanie pozwoleń
na budowę itp.
4.
Instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za ład budowlany: praktyka w działach
planowania i rozwoju budownictwa; zapoznanie się z procedurami postępowania administracyjnego
poprzedzającymi: uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie
decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, decyzji administracyjnych o pozwoleniu na
budowę, decyzji administracyjnych o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji administracyjnych
dotyczących rozbiórki; poznanie regulacji Prawa Budowlanego w praktyce funkcjonowania ww.
instytucji na konkretnych przykładach.
5.
Dziennik praktyki: student przebywający na praktyce zobowiązany jest prowadzić dziennik praktyki.
W dzienniku tym dokonuje cotygodniowych wpisów czynności w których osobiści
współuczestniczył lub wykonywał samodzielnie. Cotygodniowy wpis potwierdzany jest podpisem
osoby uprawnionej w rozumieniu prawa budowlanego, sprawującej opiekę nad praktykantem
z ramienia jednostki, w której student realizuje część lub całość praktyki.
6.
7.
8.
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Przedmiot fakultatywny i Teoria projektowania
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Designing Theory
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
56A
Nazwy
Geometria wykreślna, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie
przedmiotów
urbanistyczne
Student zna zasady projektowania architektonicznego i elementy
1.
kompozycji architektonicznej.
Student zna psychologiczne i fizjologiczne potrzeby człowieka w
Wiedza
2. odniesieniu do określonej przestrzeni oraz posiada wiedzę potrzebną
do analizy obiektu architektonicznego.
…
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student potrafi zastosować różne środki techniczne i materiałowe do
prezentacji pomysłu projektu architektonicznego.
2.
…
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
1. emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia oraz
twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
30
30
|
|
15
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Barbara Pierścionek
opracował: dr inż. arch. Barbara Pierścionek
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sposób realizacji Wykład tradycyjny i multimedialny
Tematyka zajęć
Ogólne wprowadzenie do teorii projektowania.
Podstawy teorii kształtowania przestrzeni I.
Podstawy teorii kształtowania przestrzeni II.
Zasady kompozycji, harmonii i proporcji I.
Zasady kompozycji, harmonii i proporcji II.
Formy spoiste i swobodne, dominanta, forma i tło, rytm I.
Formy spoiste i swobodne, dominanta, forma i tło, rytm II.
Elementy formy w architekturze - przyszłość, ewolucja, wizje I.
Elementy formy w architekturze - przyszłość, ewolucja, wizje II.
Tworzenie nowej wartości przestrzeni o określonych cechach I.
Tworzenie nowej wartości przestrzeni o określonych cechach II.
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12.
13.
14.
15.
Kształtowanie przestrzeni architektonicznej w relacji człowieka.
do jego cech psychicznych i fizycznych I
1
Kształtowanie przestrzeni architektonicznej w relacji człowieka.
do jego cech psychicznych i fizycznych II
Kształtowanie przestrzeni architektonicznej w relacji człowieka.
do jego cech psychicznych i fizycznych III
Kształtowanie przestrzeni architektonicznej w relacji człowieka
do jego cech psychicznych i fizycznych IV.
1
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
1.
1
15
Wykonanie indywidualnej pracy przez studenta pod
opieką prowadzącego
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Ćwiczenie umiejętności i biegłości manualnej w zakresie technik przedstawiania
15
rozwiązań architektonicznych.
Laboratorium
Lp.
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe.
1
Sposób realizacji
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Ćwiczenia kompozycyjne zaliczane na ocenę.
15
Student zna zasady projektowania architektonicznego i
elementy kompozycji architektonicznej
2. Student zna psychologiczne i fizjologiczne potrzeby człowieka.
3. w odniesieniu do określonej przestrzeni oraz posiada wiedzę
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz umie
wykonać projekt architektoniczny o małym stopniu złożoności.
1.
Potrafi zaprojektować przestrzeń o prostej funkcji i formie
adekwatnej do kontekstu i przeznaczenia.
Student potrafi zastosować różne środki techniczne i
2. materiałowe do prezentacji pomysłu projektu
architektonicznego.
3.
…
1.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Student potrafi prawidłowo określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Metody dydaktyczne:
Tradycyjne wykłady, interaktywne z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, laboratoria w formie
ćwiczeń kompozycyjnych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – kolokwium zaliczeniowe, laboratorium - zaliczenie na ocenę
Literatura podstawowa:
[1] Arnheim Rudolf „The Dynamics of Architectural Form” University of California Press, Berkeley 1977
[2] Guidot R.: Design 1940-1990, wzornictwo i projektowanie. Arkady, Warszawa 1995.
[3] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Arkady, Warszawa 2007.
[4] Tatarkiewicz Władysław „Historia Estetyki” PWN, Warszawa 2009.
[5] Tauszyński K.: Wstęp do projektowania. WSIP, Warszawa, 2003.
[6] Wejchert K.: "Elementy kompozycji urbanistycznej", Arkady Warszawa 1884.
[7] Żurawski Juliusz „O budowie formy architektonicznej”, Arkady Warszawa 1973.
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Bergström Bo „Komunikacja Wizualna” PWN, Warszawa 2009.
Charytonow E.: Historia Architektury i Formy Architektoniczne. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa
[2] Zawodowego, Warszawa 1963.
[3] Marzyński S.: Projektowanie architektoniczne. Arkady, Warszawa 1974.
[4] Zumthor Peter „Myślenie Architekturą” Karakter, Kraków 2010.
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Przedmiot fakultatywny I – Teoria architektury i
urbanistyki
Nauki podst. (T/N)
N
Theory of Architecture and Urban Planning
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
1
Zaliczenie na ocenę
56B
Nazwy
Historia architektury i urbanistyki, Projektowanie architektoniczne,
przedmiotów
Projektowanie urbanistyczne
Ma wiedzę z historii architektury i urbanistyki w zakresie I – III
1.
semestru.
Wiedza
Ma wiedzę w zakresie ogólnej metodologii projektowania
2.
architektonicznego i urbanistycznego.
…
Posiada umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego
1.
nauczanego na I – III semestrze.
Posiada umiejętności w zakresie projektowania urbanistycznego
Umiejętności
2.
nauczanego na I – III semestrze.
…
1. Wykazuje gotowość do pracy w zespole.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Laboratorium
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
25
25
|
|
15
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sposób realizacji Wykład tradycyjny i multimedialny
Tematyka zajęć
Treść pojęcia, określenia, definicje.
Teoria architektury i urbanistyki a kontekst historyczny.
Witruwiusz.
Serlio, Barbaro, Palladio.
Alberti a później zaistniałe we Włoszech prądy bizantyjskie.
Sebastiano Serlio a Andrea Pozzo – architektura a percepcja.
Znaczący konspekt historyczny spoza Włoch – od Villarda de Honnecourt do Violetta
le Luc, w tym Perrault, Ledoux i Durand.
Hiszpania, Anglia i Niemcy – kontekst historyczny na tle Francji i Włoch
Współczesna teoria architektury: przedstawiciele stylu międzynarodowego.
Kontynuacja czy zaprzeczenie: Kurokawa, Jencks, i Koolhaas.
Teoria architektury a filozofia.
Liczba godzin
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Laboratorium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe
Sposób realizacji
Wykonanie indywidualnej pracy przez studenta pod
opieką prowadzącego
Tematyka zajęć
Teoria architektury i urbanistyki w starożytności i średniowieczu.
Teoria architektury i urbanistyki w renesansie, baroku i klasycyzmie.
Teoria architektury i urbanistyki , XIX wieczny przełom.
Współczesna teoria architektury i urbanistyki.
Filozoficzne aspekty w teorii architektury.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
15
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe
Liczba godzin
2
4
4
4
1
15
Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć
dotyczących teorii architektury i urbanistyki.
Student ma wiedzę w zakresie rozwoju historycznego nauki
2.
związanej z teorią architektury i urbanistyki.
3.
…
Student potrafi identyfikować poszczególne trendy rozwojowe
1.
w zakresie teorii architektury i urbanistyki.
Student potrafi analizować charakterystyczne elementy
2. rozwoju teorii architektury i urbanistyki w powiązaniu z myślą
filozoficzną.
3.
…
Student ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego
1. rozwijania teorii architektury i urbanistyki w społeczeństwie.
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Cykl tradycyjnych, interaktywnych wykładów wspomaganych techniką multimedialną, w trakcie laboratoriów
zbiorowe uczestnictwo w przygotowaniu i wygłoszeniu tematycznych referatów.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Laboratorium - zaliczenie na ocenę.
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Laboratorium - zaliczenie na ocenę.
Literatura podstawowa:
[1] Zórawski J.: O budowie formy architektonicznej. Arkady, Warszawa 1962.
[2] Opracowanie zbiorowe: Architectural Theory. From the Renaissance to the Present, Taschen, Kőln 2003.
[3] Tatarkiewicz W.: Historia estetyki t. I i II. Arkady, Warszawa 1989.
[4] Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa. WAiF, Warszawa 1978.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Ching F.D.K.: Architecture: Form, Space and Order. Van Nostrand Reinhold, New York 1979.
Arnheim R. : The Dynamics of Architecture Form. University of California Press, Berkeley – Los Angeles –
[2] London
[3] Jencks Ch.: Architektura późnego modernizmu. Arkady, Warszawa 1989.
[4] Jencks Ch.: Architektura postmodernistyczna. Arkady, Warszawa 1987.
[5] Hitchcock H.R.: Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. Penguin Book Ltd, Baltimore 1971.
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
IV
Nazwa przedmiotu
Treści humanistyczne I – Podstawy filozofii
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
City Sociology
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
56C
Nazwy
Historia architektury i urbanistyki, Techniki plastyczne
przedmiotów
Wiadomości z nauk społecznych w zakresie nauczania w szkole
1.
średniej.
Wiedza
2.
Umiejętność posługiwania się wiedzą z nauk społecznych na poziomie
nauczania w szkole średniej.
2. Umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Rozumie potrzebę samokształcenia.
2. Rozumie potrzebę systematycznej pracy.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
50
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr Franciszek Jonderko
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sposób realizacji Wykład w sali audytotyjnej.
Tematyka zajęć
Socjologia miasta jako subdyscyplina socjologii.
Industrializacja a procesy urbanizacyjne. Fenomen semiurbanizacji - przykład Śląska
Opolskiego.
Nowoczesne społeczeństwo a przemiany struktury społecznej.
Więzi społeczne a typ środowiska zamieszkania.
Społeczności lokalne - społeczne relacje i zależności.
Przestrzeń miejska a interakcje społeczne.
Liczba godzin
1
3
2
2
2
2
Fizyczne i demograficzne aspekty miasta. „Uniwersalne” właściwości miasta.
Tradycyjny i „miejski” styl życia.
Społeczeństwa zurbanizowane a kontrola społeczna.
2
2
2
Miasto i jego społeczna stratyfikacja.
Miasto jako przestrzeń zbiorowej konsumpcji.
Wymiary zróżnicowanie miejskiej struktury. Miejskie sąsiedztwa.
Ekologia miasta szkoły chicagowskiej.
Zjawisko suburbanizacji.
3
1
2
2
2
Architektoniczne kształtowanie środowiska życia. Postulat czy realne możliwości.
2
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium
30
Student zna podstawową terminologię z zakresu socjologii.
1. miasta
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
2. Student zna socjologiczne koncepcje przestrzeni miejskiej.
3.
4.
Student rozumie społeczną i kulturową specyfikę przestrzeni
1.
miejskiej.
Student rozumie związek pomiędzy środowiskiem
2.
zamieszkania a charakterem więzi społecznych.
3.
4.
1.
Kompetencje
społeczne
Student jest świadomy wpływu urbanistycznych rozwiązań na
jakość zbiorowego życia w określonej przestrzeni.
2.
3.
Metody dydaktyczne:
Wykład z elementami interaktywnymi.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie pisemne – kolokwium.
Literatura podstawowa:
[1] Castells M.: Kwestia miejska. PWN, Warszawa 1982.
Frysztacki K.: Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad
[2] rzeczywistością krakowską. Universitas, Kraków 1997.
[3] Jałowiecki B.: Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
[4] Rybicki P.: Społeczeństwo miejskie. PWN, Warszawa 1972.
[5] Wallis A.: Miasto i przestrzeń. PWN, Warszawa 1977.
Literatura uzupełniająca:
[1] Czerwiński M.: „Życie po miejsku”. PIW, Warszawa 1975.
Jałowiecki B.: Przestrzeń znacząca, w: J. Wódz [red.], Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne.
[2] Katowice 1989.
Wódz J.: Społeczna rola przestrzeni - wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią, w: J.
[3] Wódz [red.], Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne. Katowice 1989.
[4]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Komunikacja
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Communication
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
57A
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne, Mechanika
przedmiotów
budowli
1. Ma podstawową wiedzę z projektowania architektonicznego.
Wiedza
2. Ma podstawową wiedzę z projektowania urbanistycznego.
3. Ma ogólną wiedzę dotyczącą mechaniki budowli.
1. Posiada umiejętność projektowania architektonicznego.
Umiejętności
2. Posiada umiejętność projektowania urbanistycznego.
…
Jest świadomy odpowiedzialności ponoszonej za niepoprawne
1.
ukształtowanie konstrukcji budowlanych
Kompetencje
społeczne
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
25
|
15
Projekt
30
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Wiesław Kielanowski, dr inż. Wojciech
Kozłowski
opracował: dr inż. Wiesław Kielanowski, dr inż. Wojciech
Kozłowski
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia tablicowe i materiały multimedialne.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Podział, klasyfikacja i charakterystyka dróg w Polsce. Podstawowe definicje.
1
Ruch drogowy i jego wpływ na kształtowanie wybranych elementów trasy drogi.
1
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wybrane zagadnienia inżynierii ruchu.
Zasady kształtowania elementów trasy dróg w planie.
Zasady kształtowania elementów trasy w profilu podłużnym.
Nowoczesne metody projektowania dróg.
Drogowe roboty ziemne jako wykonawstwo obiektów liniowych.
Odwodnienie dróg.
Materiały i nawierzchnie drogowe.
Wymiarowanie konstrukcji jezdni drogowych.
Skrzyżowania drogowe – podstawy projektowania.
Ulice – podstawy projektowania.
Technologia robót drogowych.
Drogi szybkiego ruchu oraz elementy zagospodarowania dróg.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Encyklopedyczne informacje o drogach szynowych i budownictwie podziemnym.
1
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
kolokwium
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe i audytoryjne
Lp.
Tematyka zajęć
Ćwiczenie projektowe (obliczeniowe): koncepcja programowo przestrzenna i
elementy projektu budowlanego odcinka drogi kołowej ze strefą na obszarze
zabudowanym (projektowanie geometrii drogi w planie, w profilu, w przekroju
1.
poprzecznym; obliczenie robót ziemnych; prognozowanie ruchu; obliczenie
przepustowości; wymiarowanie nawierzchni według katalogu GDDP; analiza
porównawcza wariantów).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Liczba godzin
15
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Realizacja projektu
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
15
Umiejętności
15
Zna zasady doboru materiałów do wielowarstwowej konstrukcji
1. drogowej w zależności od warunków gruntowych i kategorii
ruchu.
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wyboru parametrów
2.
drogowych i ich optymalizacji.
Zna ogólne zasady kształtowania skrzyżowań, ronda i węzłów
3.
drogowych.
Posiada elementarną wiedzę na temat wyposażenia dróg i ich
4.
odwodnienia oraz ekologii w drogownictwie.
Posiada umiejętność obliczeń krzywoliniowych odcinków dróg
1. kołowych, z uwzględnieniem łuku kołowego i krzywych
przejściowych oraz obliczeń ramy drogowej.
Umie analizować rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni
bitumicznych i betonowych w odniesieniu do kryterium
2.
ekonomicznego, wytrzymałościowego i lokalizacyjnego.
3.
…
1.
Kompetencje
społeczne
Świadomy jest odpowiedzialności ponoszonej za wykonane
obliczenia inżynierskie.
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
2. inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
3.
Kompetencje
społeczne
…
Metody dydaktyczne:
Wykłady. Ćwiczenie projektowe.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład – ocena końcowa uzyskana na podstawie kolokwium
Ćwiczenia projekt - ocena końcowa na podstawie poprawnie wykonanego i pozytywnie ocenionego projektu
oraz odpowiedzi ustnej
Literatura podstawowa:
[1] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 2000.
[2] Edel R.: Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2000.
Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Oficyna Wyd.
[3] Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Komar Z., Wolek C.: Inżynieria ruchu drogowego – wybrane zagadnienia. Wyd. Politechniki Wrocławskiej,
[4] Wrocław 1994.
Kukiełka J., Szydło A.: Projektowanie i budowa dróg i ulic - zagadnienia wybrane. Inż. Kom., WKiŁ,
[5] Warszawa 1986.
Stefańczyk B., Zieliński Z.: Technologia i organizacja wykonania jezdni drogowych. Wyd. Politechniki
[6] Szczecińskiej, Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Szczecin 1993.
[7] Stypułkowski B. i in.: Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic. WKŁ, Warszawa 2000.
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Wyd. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2004.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Strategia projektowania
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Designing strategies
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
1,2
Zaliczenie na ocenę
57B
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne
przedmiotów
Posiada wiedzę z przedmiotów projektowania architektonicznego i
1.
urbanistycznego z semestrów poprzednich.
Wiedza
Ma wiedzę z przedmiotów dotyczących rewitalizacji zespołów
2.
mieszkaniowych i usługowych.
…
Projektuje w zakresie umiejętności wykształconych na semestrze III.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
Wykorzystuje wiedzę z przedmiotów projektowych występujących na
semestrze III.
3.
1. Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
30
|
15
Projekt
30
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Podstawowe pojęcia teoretyczne.
Współczesne znaczenie i zakres pojęcia: projekt I.
Systemy środowiskowe jako strategia projektowania I.
Systemy środowiskowe jako strategia projektowania II.
Systemy środowiskowe jako strategia projektowania III.
Systemy środowiskowe jako strategia projektowania IV.
Systemy środowiskowe jako strategia projektowania V.
Miasto ogród jako współczesna strategia projektowania.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Kolokwium
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Projekt zespołu urbanistycznego opracowany zgodnie z wybraną strategią
1.
projektowania.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
15
L. godz. kontaktowych w sem.
Zaliczenie na podstawie oddanego projektu.
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
15
Liczba godzin
15
15
Student zna pojęcia teoretyczne związane ze strategiami
projektowania.
Student zna zasady strategii opracowywania głównych
2. dokumentów planistycznych, zgodnie z obowiązującym w
Polsce ustawodawstwem.
3.
…
Student potrafi rozwiązywać problemy zagospodarowania
1. przestrzennego w powiązaniu z zagadnieniami ekonomicznymi
Student potrafi identyfikować i wykorzystywać programy
2. unijne z problematyką realizacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
3.
…
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom konsekwencji podejmowanych strategii
1. w projektowaniu i planowaniu w zakresie skutków
przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Cykl wykładów wspomaganych techniką multimedialną, intensywne konsultacje w trakcie zajęć projektowych.
Cykl wykładów wspomaganych techniką multimedialną, intensywne konsultacje w trakcie zajęć projektowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Projekt - zaliczenie na podstawie oddanego projektu.
Literatura podstawowa:
[1] Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006.
Korzeniowski W.: Podstawy prawno-techniczne opracowania planów miejscowych i projektów
[2] budowlanych. IPB, Warszawa 2000.
[3] Pietraszewski W.: Optymalizacja w gospodarce przestrzennej miast, Arkady, Warszawa 1989.
[4] Aktualne ustawa o planowaniu przestrzennym.
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształtowanie kierunkowe bez specjalizacji
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Przedmiot fakultatywny II – Projektowanie elewacji a
rozwiązania przestrzenne
Subject Title
Całk.
2
N
Elevation Designing And Spatial Solutions
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
1
Zaliczenie na ocenę
57C
Nazwy
Techniki plastyczne, Projektowanie architektoniczne
przedmiotów
Student zna zasady projektowania architektonicznego i elementy
1.
kompozycji architektonicznej.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student zna psychologiczne i fizjologiczne potrzeby człowieka w
2. odniesieniu do określonej przestrzeni oraz posiada wiedzę potrzebną
do analizy obiektu architektonicznego.
…
Student potrafi zastosować różne środki techniczne i materiałowe do
1.
prezentacji pomysłu projektu architektonicznego.
2.
…
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
1. emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia oraz
twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
25
25
|
|
15
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sposób realizacji Wygłaszanie i prezentacje multimedialne
Tematyka zajęć
Funkcja, konstrukcja i forma a elewacja budynku I.
Funkcja, konstrukcja i forma a elewacja budynku II.
Funkcja, konstrukcja i forma a elewacja budynku III.
Estetyka – estetyka elewacji I.
Estetyka – estetyka elewacji II.
Materiały i konstrukcje elewacyjne.
Elewacje w panoramie miejskiej I.
Elewacje w panoramie miejskiej II.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Projekt
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Lp.
Tematyka zajęć
Wariantowe opracowanie elewacji nawiązujące do projektów: projektowanie
1.
architektoniczne IV s, projektowanie urbanistyczne III s. lub projektowanie
architektoniczne V s. projektowanie urbanistyczne IV s.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
10
L. godz. kontaktowych w sem.
Ocena koncepcyjnego projektu wariantowego.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
3.
Metody dydaktyczne:
Liczba godzin
15
15
Student zna powiązania występujące względem funkcji,
konstrukcji i formy obiektu architektonicznego.
Student zna zasady doboru materiałów wykończeniowych w
2. kontekście do koncepcji kształtowania estetycznego obiektu
architektonicznego.
3.
Student potrafi dokonywać analizy i wyboru rozwiązań
1.
estetycznych elewacji
Student potrafi rozwiązywać problemy estetyczne i
materiałowo konstrukcyjne w zakresie rozwiązywania
2.
problematyki elewacji obiektów architektonicznych i ich
zespołów.
3.
Student jest świadom konsekwencji w zakresie
podejmowanych decyzji kompozycyjno-plastycznych i
1.
materiałowych w obszarze kształtowanej przestrzeni
architektonicznej i urbanistycznej.
1.
Wiedza
15
Cykl wykładów wspomaganych techniką multimedialną, intensywnie konsultowany projekt
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykład - zaliczenie na ocenę.
Projekt - zaliczenie na podstawie oddanego koncepcyjnego projektu wariantowego.
Literatura podstawowa:
[1] Opracowanie zbiorowe: The Atrium Library of Architecture Today, pięcioksiąg. Atrium, Barcelona 2006.
[2] Jodidio P.: Architektura dzisiaj. Taschen/Slovart/TMC Art., Kolonia 2008.
[3] Soegel C.: Formy Strukturalne w architekturze. Arkady, Warszawa 1974.
[4] Loeglera R. (redakcja): Produkty dla architekta. A+B, Kraków, roczniki 2004 do 2008.
[5] „Murator”, Murator, Warszawa, roczniki 2006 do 2008.
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Jencs Ch.: Architektura postmodernistyczna. Arkady, Warszawa 1987.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalizacji
Studia stacjonarne
V
Przedmiot fakultatywny III Obiekty wielkoskalowe –
estetyka a konstrukcja
Nauki podst. (T/N)
N
Big Scale Buildings – Esthetics And Structure
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
1,2
Prakt.
2,4
Zaliczenie na ocenę
58A
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne,
przedmiotów
Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
Posiada wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i
1.
urbanistycznego z poprzednich semestrów.
Wiedza
Posiada wiedzę z przedmiotów dotyczących konstrukcji metalowych i
2.
żelbetowych.
…
Umie projektować obiekty i zespoły urbanistyczne w zakresie
1.
przedmiotów nauczanych w poprzednich semestrach.
Umie wykorzystać wiedzę z przedmiotów kształcących opisujących
Umiejętności
2. konstrukcje metalowe i żelbetowe w poprzednich semestrach.
Kompetencje
społeczne
3.
1. Gotowość do pracy w grupie.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
60
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Bogusław Szuba
Treści kształcenia
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Tematyka zajęć
Równolegle z projektem urbanistycznym wykonanie koncepcyjnego, wariantowego
projektu dla wybranego obiektu wielkoskalowego.
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liczba godzin
30
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Ocena oddanego projektu.
30
Student zna zasady kompozycyjne elementów funkcjonalnoprzestrzennych obiektów wielkoskalowych.
Student zna zasady projektowania obiektów wielkoskalowych
2. w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej i
konstrukcyjnej.
3.
…
Student potrafi analizować zastane otoczenie, w którym mają
1.
być wpisane obiekty wielkoskalowe.
Student potrafi projektować i modelować obiekty
2.
wielkoskalowe.
3.
…
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role oraz jest świadom oddziaływań (konsekwencji
1. przestrzennych, środowiskowych i społeczno-kulturowych)
kształtowanych obiektów wielkoskalowych.
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Intensywnie konsultowany etapowo (równolegle do przebiegu ćwiczeń z projektowania urbanistycznego)
wykonywany projekt: I etap realizowany manualnie, II etap w technologii komputerowej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie na podstawie oddanego projektu.
Literatura podstawowa:
[1] Borusiewicz W.: Konstrukcje budowlane dla architektów. Arkady, Warszawa 1978.
[2] Siegel C.: Formy strukturalne we współczesnej architekturze. Arkady, Warszawa 1974.
[3] Appleton I.: Buildings for the Performing Arts, Architecture. Butterworth, Oxford 1997.
[4] Ortner R.: Sportbauten. VEB Verlag Technik, Berlin 1956.
[5] Otto F.: Dachy wiszące. Arkady, Warszawa 1959.
[6]
Literatura uzupełniająca:
[1] The Atrium Library of Architecture Today, pięcioksiąg. Atrium, Barcelona 2006.
[2]
[3]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Przedmiot fakultatywny III – Architektura krajobrazu
Subject Title
Całk.
2
Landscape architecture
ECTS (pkt.)
Kont.
1,2
Prakt.
2
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
58B
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie urbanistyczne
Zna zasady projektowania architektonicznego i elementy kompozycji
architektonicznej.
Rozumie psychologiczne i fizjologiczne potrzeby człowieka w
2.
odniesieniu do określonej przestrzeni.
Wyjaśnia zasady kształtowania ładu urbanistycznego w skali miasta i
regionu
oraz wytyczne związane z pojęciem zrównoważonego rozwoju
3.
1.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Stosuje różne środki techniczne i materiałowe do prezentacji pomysłu
projektu architektonicznego.
Opracowuje i wygłasza ustną prezentację omawiając opracowywane
2.
zagadnienie projektowe.
Prezentuje opracowywany projekt w formie rysunków technicznych,
3.
modeli komputerowych i makiet.
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
1. emocjonalności, zdolności twórczego i elastycznego myślenia oraz
twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i
3. skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
50
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. arch. Monika Adamska
Treści kształcenia
Projekt
Lp.
Sposób realizacji Zajęcia projektowe, interaktywne, praktyczne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Opracowanie projektu w zakresie architektury krajobrazu i zagospodarowania terenu
dla wariantowych sytuacji urbanistycznych (tereny o pow. do 5 ha): zespół zabudowy
mieszkaniowej, plac miejski, miejskie tereny zielone.
Zakres
przedmiotowy opracowania: inwentaryzacja urbanistyczna (analiza stanu
istniejącego, powiązania funkcjonalno-przestrzenne i widokowe, analiza
kompozycyjna), zagospodarowanie wybranego terenu (program funkcjonalnoprzestrzenny, zieleń adaptowana i układy zieleni projektowanej).
30
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
20
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Wykonanie przez studenta opracowania projektowego, korekty
prowadzącego na sali i kontrola prawidłowego zaawansowania
projektu, zajęcia klauzurowe.
Charakteryzuje typy i elementy krajobrazu, określić rodzaje i
1. funkcje zadrzewień oraz rozpoznać podstawowe gatunki drzew
i krzewów.
Wiedza
2.
Ma wiedzę o wiodących nurtach w projektowaniu krajobrazu i
kompozycji zieleni.
3.
…
Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych
źródeł niezbędne w projektowaniu krajobrazu.
Wskazuje i stosuje się do wymagań wynikających z innych
2. dyscyplin naukowych w stosunku do architektury krajobrazu.
1.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Definiuje kontekst przyrodniczy, kulturowy
i ekonomiczny w
3. projektowaniu przestrzeni otwartych dla określenia zasad
kształtowania krajobrazu.
…
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i
skutki działalności inżynierskiej.
Wykazuje się umiejętnością zbierania, analizowania i
2.
interpretowania informacji.
1.
Kompetencje
społeczne
3.
…
Metody dydaktyczne:
Projekt: ćwiczenia projektowe w formie indywidualnej pracy na sali z korektami prowadzącego zajęcia i
kontynuacji w formie pracy własnej studenta.
Projekt: ćwiczenia projektowe w formie indywidualnej pracy na sali z korektami prowadzącego zajęcia i
kontynuacji w formie pracy własnej studenta.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Projekt: pozytywne oceny z przeglądów zaawansowania projektu, zajęć klauzurowych, pozytywna ocena
końcowa z projektu.
Literatura podstawowa:
[1] Baumann R.: Domy w zieleni, Arkady, Warszawa 1991.
[2] Bogdanowski J.: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, PAN Oddział Kraków, 1976.
[3] Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z.: Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa 1981.
[4] Borcz Z.: Elementy projektowania zieleni, Akademia Rolnicza, Poznań 2002.
[5] Majdecki L.: Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1981.
[6] Seneta W.: Drzewa i krzewy iglaste, PWN, Warszawa 1981.
[7] Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste, PWN, Warszawa 1991.
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Meyer F.H.: Baume in der Stadt, Ulmer Fachbuch, Stuttgart 1982.
[2] Wolski P.: Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć, Wyd. SGGW, Warszawa 2002
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
Nazwa przedmiotu
Architektura wnętrz
Subject Title
Całk.
2
Interior Architecture
ECTS (pkt.)
Kont.
1,2
Prakt.
2
Nazwy
przedmiotów
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
N
Kod przedmiotu
58C
Projektowanie architektoniczne, Techniki plastyczne
1.
Wiedza
Nauki podst. (T/N)
2.
Rozumienie wzajemnych relacji przestrzennych obiektu i otoczenia.
Podstawowa wiedza o materiałach budowlanych stosowanych w
projektowaniu wnętrz.
…
Zastosowanie technik rysunkowych i plastycznych do czytelnego
1. przedstawienia koncepcji i projektu.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2.
Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie.
…
1. Student potrafi pracować samodzielnie.
Potrafi znajdować potrzebne informacje na temat materiałów i
2.
wyposażenia.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
50
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: mgr inż. arch. Iwona Wilczek
Treści kształcenia
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sposób realizacji
Wykonanie indywidualnej pracy przez studenta pod
opieką prowadzącego
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Opracowanie projektu wnętrz w oparciu o przekazaną inwentaryzację (wariantowy
30
wybór funkcji usługowej i mieszkalnej); projekt szczegółu w oparciu o wybraną
technologię.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
20
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Przegląd zaawansowania pracy nad projektem, wykonany projekt
semestralny
Student wie i rozumie jakie są podstawowe problemy w
1. kształtowaniu przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka.
Wiedza
Student wie jakie są formy i metody prezentacji zadań
projektowych, wie jak przygotować dokumentację projektu
2.
architektury wnętrz, wykorzystując techniki komputerowe.
3.
…
Student potrafi wykonać projekt wnętrza według założeń
ideowych i zadanego programu, z uwzględnieniem zasad
1. ergonomii. Potrafi świadomie wykorzystać właściwości i cechy
materiałów budowlanych w projektowaniu wnętrz.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Student potrafi przedstawić swoje pomysły za pomocą
czytelnych rysunków i modeli przestrzennych. Potrafi
przygotować prezentację wykonanego projektu, z
2.
uwzględnieniem szczególnych rozwiązań funkcjonalnych,
kolorystycznych, oświetlenia, detali oraz w jasny sposób
opisać projekt.
3.
…
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy
1. na temat stosowanych rozwiązań technicznych i
materiałowych.
Kompetencje
społeczne
Student jest świadomy odpowiedzialności za zaproponowane
rozwiązania funkcjonalne i użytkowe, rozumie bezpośredni
2. wpływ swojego działania na najbliższe otoczenie człowieka.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia projektowe w formie indywidualnej pracy na sali z korektami prowadzącego zajęcia, praca własna
studenta w domu.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach, ocena z przeglądu zaawansowania projektu, pozytywnie oceniony projekt
semestralny.
Literatura podstawowa:
[1] Gibs J.: Projektowanie wnętrz, PWN 2008, W-wa
[2] Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady 2005, Warszawa.
[3] Pile J.: Historia wnętrz. Arkady 2009, Warszawa.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Starmet A.: Jak dobierać kolory. Arkady 2007, Warszawa.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Projekt specjalistyczny I - konstrukcje drewniane
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Special structures' design I - timber structures
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
1,6
Zaliczenie na ocenę
59A
Nazwy
Matematyka, Fizyka budowli, Mechanika budowli, Konstrukcje budowlane
przedmiotów
1. Student zna podstawowe zasady mechaniki budowli
Wiedza
2. Student zna podstawowe jednostki i systemy miar
3 Student ma wiedzę ogólną w zakresie konstrukcji drewnianych
1. Student potrafi kształtować zarysy elementów konstrukcyjnych
Student potrafi obliczać stosować algorytmy wymiarowania
Umiejętności
2. konstrukcji
…
Kompetencje
społeczne
1.
Student ma świadomość społecznych skutków błędów inżynierskich.
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
40
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Andrzej Marynowicz
Treści kształcenia
Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej
Tematyka zajęć
Projekt drewnianej konstrukcji przestrzennej
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
25
L. godz. kontaktowych w sem.
Liczba godzin
15
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Kolokwia przejściowe, praca zaliczeniowa na ocenę.
Student zna podstawowe zagadnienia związana z metodyką
1. projektowania przestrzennych konstrukcji drewnianych.
Wiedza
Student zna współczesne narzędzia obliczeniowe i zdaje sobie
sprawę z konieczności współpracy z innymi branżami
2. projektowymi, przede wszystkim z konstruktorami.
3.
Student potrafi zdefiniować i przyłożyć obciążenia do
1. przestrzennej konstrukcji drewnianej.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
2.
Student potrafi zdefiniować elementy konstrukcyjne
przestrzennej konstrukcji z drewna, w tym z drewna klejonego,
wg obowiązujących normatywów.
3.
Student współpracuje w grupie projektowej i ma świadomość
odpowiedzialności za rzetelność otrzymanych wyników
1. obliczeń.
Kompetencje
społeczne
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
1. Programy komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji drewnianych (Autodesk Robot) i
obliczenia (arkusze kalkulacyjne, PTC Mathcad).
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Projekt: zaliczenie na ocenę; pozytywne ocena z ćwiczenia projektowego i referatu opracowania.
Literatura podstawowa:
[1] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2004
[2] Neuhaus H.: Budownictwo drewniane, PWT, Rzeszów 2006
[3]
Literatura uzupełniająca:
[1] Konstrukcje drewniane, Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008
[2] Projektowanie konstrukcji drewnianych wg Eurokodu 5, Projekt Leonardo TEMTIS, Opole 2008
[3]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VI
Nazwa przedmiotu
Projekt specjalistyczny I – Konstrukcje metalowe
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Steel Structures
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
1,8
Zaliczenie na ocenę
59B
Nazwy
Wytrzymałość Materiałów, Mechanika Budowli, Konstrukcje Metalowe
przedmiotów
sem.4
Student zna cechy mechaniczne metali stosowanych w budownictwie i
1. podstawy teoretyczne wymiarowania elementów konstrukcyjnych
stalowych.
Wiedza
2. Student zna podstawowe zasady kształtownaia układów
konstrukcyjnych stalowych i zastosowania metali w budownictwie.
Umiejętności
1. Student umie obliczać proste pręty ściskane, rozciągane i zginane.
2. Student potrafi wykonstruować prosty układ konstrukcyjny stalowy.
Student zna rolę steżeń w konstrukcjach lekkich i zasady ich
kształtowania.
Student ma świadomość możliwości wykorzystania konstrukcjach
1.
stalowych w projektowaniu architektonicznym
Student ma świadomość konieczności współpracy z konstruktorem
2.
przy złożonych układach konstrukcyjnych.
3.
Kompetencje
społeczne
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
45
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracowała: dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
Treści kształcenia
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sposób realizacji
Wykonanie ćwiczenia projektowego, ćwiczenia tablicowe
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Projekt techniczny wybranych elementów lekkiej wiaty stalowej lub fasady metalowo15
szklanej.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
30
L. godz. kontaktowych w sem.
Kolokwium zaliczeniowe; zaliczenie projektu
15
Student zna zasady zestawiania obciążeń i konstruowania
prostych elementów stalowych zginanych.
Student zna zasady wymiarowania prostych zginanych
2. układów konstrukcyjnych stalowych.
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student potrafi obliczać proste przypadki elementów zginanych
i ściskanych mimośrodowo.
Student potrafi wykonać projekt konstrukcyjny prostego
2.
układu zginanego stalowego.
1.
Umiejętności
3.
Kompetencje
społeczne
Student potrafi współpracować z konstruktorem przy
1. projektowaniu lekkich obiektów budowlanych o konstrukcji
stalowej.
2.
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia tablicowe, wykonanie ćwiczenia projektowego
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Ocena na podstawie kolokwium zaliczeniowego i oddanego projektu
Literatura podstawowa:
Praca zbiorowa - Budownictwo Ogólne Tom 5 Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według
[1] Eurokodów z przykładami obliczeń. Arkady 2012.
[2] Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Rzeszów 2009
[3] Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1997.
Bojęś A.: Aspekty architektoniczne kształtowania budynków użyteczności publicznej z lekkimi ścianami
[4] osłonowymi nowej generacji. PKr Kraków 2000
Nowoczesne lekkie ściany osłonowe. Materiały konferencji naukowo-technicznej, ITB Warszawa, z lat
[5] 1999 i 2001
Literatura uzupełniająca:
[1] Borusiewicz W.: Konstrukcje budowlane dla architektów, Arkady 1973, 1978.
[2] Pałkowski Sz.: Konstrukcje stalowe. PWN, Warszawa 2001.
______________
* niewłaściwe przekreślić
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Projekt specjalistyczny I. Konstrukcje żelbetowe
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Project specjalist I. Reinforced Concrete Structures
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
1,6
Egzamin
59C
Nazwy
Wytrzymałość materiałów, Technologia betonu, Mechanika budowli
przedmiotów
Student zna podstawy budownictwa ogólnego i konstrukcji
1.
żelbetowych.
Wiedza
Student zna podstawy wytrzymałości materiałów i mechaniki
2.
technicznej.
…
1. Student potrafi formułować modele obliczeniowe.
Student potrafi projektować proste elementy żelbetowe, jak płyty i
Umiejętności
2.
belki.
…
Student ma świadomość podejmowanych decyzji i
1. odpowiedzialności za skutki działalności inżynierskiej, w tym wpływu
Kompetencje
na środowisko.
społeczne
2.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
40
15
opracował: dr inż. Wiktor Abramek
|
Treści kształcenia
Indywidualny projekt wykonany pod opieką
prowadzącego
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wprowadzenie do projektowania i wydanie tematu ćwiczenia projektowego:
1
Elementy projektu żelbetowego stropu o prostej konstrukcji.
Idealizacja geometryczna - rozplanowanie stropu.
1
Obliczenia momentów zginających i sił poprzecznych belki.
1
Dobór przekroju poprzecznego belki z uwagi na zginanie.
1
Wymiarowanie zbrojenia podłużnego belki z uwagi na zginanie.
1
Konstruowanie zbrojenia podłużnego belki z uwagi na zginanie.
1
Wymiarowanie zbrojenia poprzecznego belki z uwagi na ścinanie.
1
Konstruowanie zbrojenia poprzecznego belki z uwagi na ścinanie.
1
Sprawdzenie zarysowania belki.
1
Sprawdzenie ugięcia belki.
1
Rysunek konstrukcyjny belki.
1
Rysunek konstrukcyjny belki.
1
Oddanie ćwiczenia projektowego.
1
Kolokwium zaliczeniowe.
1
Zaliczenie przedmiotu.
1
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sposób realizacji
L. godz. pracy własnej studenta
25
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Sprawdzian pisemny i ocena poprawności wykonania projektu.
efektów kształcenia
Student zna cechy fizyczne i mechaniczne betonu i stali
zbrojeniowej, ich współdziałanie oraz modele obliczeniowe w
1.
stanach granicznych nośności dla elementów zginanych,
ścinanych, ściskanych i rozciąganych.
Student zna stany graniczne użytkowalności, ogólne zasady
obliczania i konstruowania żelbetowych belek, płyt, słupów,
Wiedza
2. fundamentów, układów płytowo-belkowych, układów
ramowych oraz podstawy konstrukcji sprężonych i
zespolonych.
3.
…
Efekty kształcenia dla
Student potrafi zaprojektować elementy stropu żelbetowego o
przedmiotu - po
1.
prostej konstrukcji, z uwagi na stany graniczne nośności.
zakończonym cyklu
Student potrafi sprawdzić wymagania stanów granicznych
kształcenia
Umiejętności
2. użytkowalności elementów na przykładzie stropu
żelbetowego o prostej konstrukcji.
3.
…
Kompetencje
społeczne
Student ma świadomość ważności podejmowanych decyzji i
1. odpowiedzialności za skutki działalności inżynierskiej, w tym
wpływu na środowisko.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wytyczne i objasnienia do ćwiczenia w formie tradycyjnej - tablicowej. Bieżąca kontrola postępów
studenta.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie i ocena z projektowania na podstawie sprawdzianu pisemnego i ćwiczenia projektowego.
Literatura podstawowa:
Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, tom I, II i III, PWN,
[1] Warszawa 2006 i 2007.
Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2
Knauff Michał, Zybura Adam, Wołowicki Witold i inni
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
[2]
Pędziwiatr J., Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008, Dolnosląskie
[3] Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010.
[4]
Literatura uzupełniająca:
PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i
[1] reguły dla budynków.
[2]
[3]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
V
Nazwa przedmiotu
Projekt specjalistyczny i technologia budownictwa
ogólnego
Subject Title
Całk.
2
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Technology of building engineering
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
1,6
Zaliczenie na ocenę
59D
Nazwy
Budownictwo Ogólne, Technologia Materiałów Budowlanych , Rysunek
przedmiotów
Techniczny
Ma podstawową wiedzę z Budownictwa ogólnego i Technologii
1.
materiałów budowlanych
Wiedza
Zna podstawowe materiały, narzędzia i urządzenia wykorzystywane w
2.
budownictwie ogólnym i przemyśle materiałów budowlanych
Umie pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł oraz
wyciągać wnioski
Zna podstawowe sposoby porozumiewania się w środowisku
2.
zawodowym (np. rysunek techniczny)
Zna podstawowe zasady BHP i ergonomii obowiązujące w
3.
budownictwie
1. Ma podstawowe przygotowanie do współdziałania w grupie
2. Ma umiejętność określania priorytetów wykonywanych zadań
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
3.
Orientuje się w problematyce wpływu działalności inżynierskiej na
środowisko.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
40
15
opracował: mgr inż. Andrzej Słodziński
|
Treści kształcenia
Omawianie projektu i kompletowanie dokumentacji w
pierwszej połowie semestru, konsultowanie do końca
semestru
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Zagadnienia z Technologii Robót Budowlanych – wykonanie projektu
15
zawierającego elementy: obliczania i projektowania robót ziemnych,
zaprojektowania deskowania dla wybranego elementu żelbetowego, dobór
technologii montażu wybranego elementu konstrukcyjnego budynku.
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sposób realizacji
15.
L. godz. pracy własnej studenta
25
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Poprawnie wykonane i pozytywnie ocenione ćwiczenie projektowe
efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów
1.
powiązanych z kierunkiem podstawowym.
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały
2. stosowane w rozwiązywaniu zadań inżynierskich w
Wiedza
Technologii Robot Budowlanych.
Posiada podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia
3. społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań
działalności inżynierskiej w budownictwie.
…
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz
1. innych źródeł i je interpretować do rozwiązywania problemów
inżynierskich.
Efekty kształcenia dla
Potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym przy użyciu
przedmiotu - po
2.
różnych technik.
Umiejętności
zakończonym cyklu
Potrafi analizować procesy i oceniać istniejące rozwiązania
kształcenia
3.
techniczne.
Posiada pełne przygotowanie niezbędne do pracy w
4. środowisku przemysłowym, zna podstawowe zasady BHP.
Kompetencje
społeczne
Ma świadomość ważności i zrozumienia dla
pozatechnicznych aspektów i skutków działalności
1. inżynierskiej w tym wpływu na środowisko i
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2.
Potrafi pracować i współdziałać w grupie pełniąc różne role.
3. Potrafi określać priorytety wykonywanych zadań.
4. Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne:
Połowa zajęć (7 godz.) poświęcona jest na szczegółowe omówienie treści i zakresu projektu.
Część druga (8 godzin) to indywidualne konsultacje indywidualnych ćwiczeń projektowych w trakcie zajęć
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach (określonej w Regulaminie
studiów), oraz poprawnie wykonanego i pozytywnie ocenionego ćwiczenia projektowego
Literatura podstawowa:
Dyżewski A. Technologia i organizacja budowy. Arkady. Warszawa 1989.
Linczowski C. Technologia robot budowlanych. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce. 1998.
[1]
[2]
[3]
[4]
Literatura uzupełniająca:
[1] Stefański A. Walczak J. Technologia robót budowlanych. Arkady. Warszawa 1983
[2]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Instalacje budowlane – projekt specjalistyczny II
Subject Title
Całk.
3
Nauki podst. (T/N)
N
Building installations
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
3
Zaliczenie na ocenę
60A
Nazwy
Instalacje budowlane, Projektowanie architektoniczne.
przedmiotów
Student ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii sanitarnej i
zaawansowaną w zakresie projektowania architektonicznego,
1.
budownictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student ma podstawową wiedzę o urządzeniach i elementach
2. składowych instalacji i sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych,
gazowych, elektrycznych.
3. Wiedza ogólna z zakresu fizyki (hydraulika, aerodynamika).
1. Student umie projektować budynki jednorodzinne, wielorodzinne.
Student potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić
2.
istniejące rozwiązania z zakresu instalacji budowlanych.
…
1. Student rozumie znaczenie i wymiar pracy inżyniera architekta.
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
2.
inżynierskiej w obszarze instalacji budowlanych.
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
75
15
opracował: dr inż. Elżbieta Miśniakiewicz
|
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia audytoryjne w grupach. Konsultacje
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Projekt instalacji: ogrzewania (z konwencjonalnym źródłem ciepła), wody oraz
11
kanalizacji dla budynku jednorodzinnego.
Projekt dolnego źródła gruntowej pompy ciepła oraz przyjęcie kolektorów
4
słonecznych do ogrzewania ciepłej wody dla energooszczędnego budynku
jednorodzinnego.
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
60
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Poprawne wykonanie projektów. Odpowiedzi ustne podczas
efektów kształcenia
konsultacji projektów i obrona projektów.
Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z
1.
zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Student zna podstawowe zasady projektowania
2. energooszczędnych budynków w zakresie wyposażenia w
instalacje budowlane.
Student ma podstawową wiedzę o wpływie stosowanych
rozwiązań na architekturę obiektu i zagospodarowanie działki,
3.
a także o uwarunkowaniach wykorzystania odnawialnych
źródeł energii.
Student potrafi dokonać wyboru- w zakresie projektowania
instalacji c.o., wody, kanalizacji w budynkach
jednorodzinnych- uwzględniając zasady energooszczędnego
1.
projektowania budynków i stosowania źródeł energii
odnawialnej, takich jak pompy ciepła oraz kolektory
słoneczne.
2.
3.
…
Ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki
działalności inżynierskiej w obszarze instalacji budowlanych,
1. w tym jej wpływu na środowisko zewnętrzne i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2.
3.
…
Metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny prowadzony przy użyciu rzutnika multimedialnego oraz dyskusja dydaktyczna
dotycząca projektów. Konsultacje bieżące przeprowadzane na zajęciach projektowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Na podstawie pozytywnej oceny z wykonania i obrony projektów.
Literatura podstawowa:
Koczyk H., Antoniewicz B., Sroczan E.: Nowoczesne wyposażenie domu jednorodzinnego, Państwowe
[1] Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań 1998
[2] Lisik A.: Odnawialne źródła energii w architekturze, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998
Nantka M.B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. Cz. I Budynki i ich potrzeby grzewcze
[3] i wentylacyjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa
[1] 2006
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Nantka M.B.: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Tom I/ II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006
Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja. Cz. I / II, Politechnika Białostocka, Białystok 1999
Normy, instrukcje oraz Ustawa Prawo Budowlane wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.
Recknagel, Sprenger, Hónmann: Poradnik., Ogrzewanie i klimatyzacja, EWFE, Gdańsk 1994/95
Solar Energy Applications Laboratory, Kolorado State University: Solar Heating of Residential
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenie kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Projekt specjalistyczny II – Wyposażenie techniczne
budynków
Nauki podst. (T/N)
N
Technical Equipment of Buildings
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6
Prakt.
2,6
Zaliczenie na ocenę
60B
Nazwy
Projektowanie architektoniczne, Budownictwo ogólne, Konstrukcje
przedmiotów
budowlane, Technologia informacyjna
1. Wiadomości z przedmiotów wykładanych w semestrach I – VI.
Wiedza
2.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Umiejętności nabyte w toku kształcenia odpowiadającego semestrom I
– VI.
2.
1. Rozumie potrzebę samokształcenia.
2. Rozumie potrzebę systematycznej pracy.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
65
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj prof. PO.
Treści kształcenia
Sposób realizacji Projektowanie i konsultacje
Tematyka zajęć
W oparciu o projekt własny (architektoniczno-budowlany z III lub IV semestru)
opracować projekt wyposażenia technicznego budynku w stadium poszerzonej
koncepcji.
Projekt
Lp.
1.
Liczba godzin
15
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
50
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Przeglądy zaawansowania prac projektowych
1.
Wiedza
2.
Student zna problematykę wyposażenia techniczne budynków
Student zna zasady doboru urządzeń technicznych w
obiektach architektoniczno-budowlanych
3.
4.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student potrafi dokonywać analizy i wyboru i wyposażenia
technicznego obiektów architektoniczno-budowlanych w
1.
zależności od parametrów funkcjonalno-użytkowych
Umiejętności
Student potrafi rozwiązywać problemy wyposażenia
2. technicznego w kontekście zagadnień przestrzennych
kształtowanego obiektu architektoniczno-budowlanego
3.
Kompetencje
społeczne
Student jest świadom konsekwencji w zakresie
podejmowanych decyzji technicznych dotyczących
1.
wyposażenia technicznego obiektów architektonicznobudowlanych
2.
Metody dydaktyczne:
Intensywne konsultacje, I faza projektu (przedkoncepcja) wykonana manualnie, II faza projektu (poszerzona
koncepcja) wykonana w technologii komputerowej z użyciem odpowiedniego oprogramowania (stosowanie
obowiązujących oznaczeń).
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenia na podstawie oddanego projektu.
Literatura podstawowa:
Marek J.M., Mulak M.: Poradnik projektanta o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, Promix, 2003 (rozszerzona, z opisami i rycinami, odpowiadająca ustawie nr
[1] 75).
[2] Informator Instalacyjny „Murator”, Warszawa, roczniki 2006-2008.
[3]
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Kształcenia kierunkowe bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Projekt specjalistyczny II Zagadnienia Komunikacyjne Nauki podst. (T/N)
N
Subject Title
Całk.
3
ECTS (pkt.)
Kont.
0,6
Nazwy
przedmiotów
2,6
Tryb zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
Kod przedmiotu
60C
Przedmiot fakultatywny II Komunikacja
1. Wiadomości z przedmiotu fakultatywnego II Komunikacja.
2.
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Prakt.
1.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Umiejętność wykorzystania wiedzy nabytej z przedmiotu
fakultatywnego II Komunikacja.
2.
1. Rozumie potrzebę samokształcenia.
2. Rozumie potrzebę systematycznej pracy.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
65
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
opracował: dr inż. Wiesław Kielanowski, dr inż. Wojciech
Kozłowski
Treści kształcenia
Sposób realizacji Zajęcia tablicowe i materiały multimedialne
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Projekt koncepcyjny lądowiska dla śmigłowców.
2
Długości lotniska. Charakterystyki lotnisk.
2
Naziemne drogi kołowania.
2
Drogi kołowania dla nadziemnego ruchu śmigłowców.
3
Korytarze przelotowe i miejsca postoju śmigłowców.
3
Lotniska dla śmigłowców usytuowane nad powierzchnią ziemi.
3
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L. godz. pracy własnej studenta
50
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Realizacja projektu
Zna zasady doboru materiałów do konstrukcji lądowisk w
1. zależności od warunków gruntowych.
Wiedza
Ma podstawową wiedzę na temat trasowania lądowiska w
2. terenie w oparciu o obliczenia tradycyjne oraz wykorzystując
program numeryczny.
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wyboru parametrów
3.
lądowiska i ich optymalizacji.
Zna ogólne zasady kształtowania lądowisk oraz elementów ich
4. wyposażenia.
Posiada umiejętność obliczeń odcinków dla lądowisk
1. transportu powietrznego.
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Potrafi przedstawić graficznie profil podłużny lądowiska i
przekroje poprzeczne.
Potrafi posłużyć się odpowiednimi zasadami obliczeń
3.
wymaganej nośności konstrukcji lądowiska.
2.
Umiejętności
Umie analizować rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni
bitumicznych i betonowych w odniesieniu do kryterium
4.
ekonomicznego, wytrzymałościowego i lokalizacyjnego.
Świadomy jest odpowiedzialności ponoszonej za wykonane
1. obliczenia inżynierskie.
Kompetencje
społeczne
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności
2. inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
3.
Metody dydaktyczne:
Projekt konsultowany wykonywany manualnie i na komputerze. „Kroki milowe” opracowywane w formie
klauzur.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Projekt: obecność na ćwiczeniach, pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego i zadanych zadań,
aktywność na ćwiczeniach, pozytywna ocena z klauzur
Literatura podstawowa:
[1] Świątecki A., Nita P., Świątecki P.: Lotniska. Wyd. Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych, Warszawa 2000.
[2] Leśko M.: Porty lotnicze. Skrypty Centralne nr 1402/1 Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Aerodrome Design Manual. Wisna Aidis, Part -4, ICAO, Second Edition, 1983.
[2] Aerodrome Design Manual. Runways Part –1, ICAO, Second Edition, 1984.
[3] Manual on Air Traffic Forecasting. ICAO, Second Edition, 1985.
[4] Rzeczyński B.: Zasady projektowania obiektów naziemnej obsługi transportu lotniczego. TLiA nr 10, 1984.
[5] Smoleński J.: Podstawowe funkcje portu lotniczego. TLiA nr 2, 3, 1983.
Świątecki A.: Rzeczywista długość drogi startowej. Część I. Wpływ masy samolotu. Technika Lotnicza i
[6] Astronautyczna, nr 8, 1989.
[7]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
……………………………………………………….
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)
Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Architektura i Urbanistyka
Ogólnoakademicki
Studia pierwszego stopnia
Bez specjalności
Studia stacjonarne
VII
Nazwa przedmiotu
Ochrona Środowiska
Subject Title
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Nauki podst. (T/N)
N
Environment Protection
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
2,6
Zaliczenie na ocenę
60D
Nazwy
Podstawowe wiadomości z zakresu: fizyki, chemii budowlanej,
przedmiotów
budownictwa ogólnego, geologii i geodezji.
1. Analizowanie problemów technicznych w konkretnej sytuacji
Wiedza
2.
…
Przygotowanie do samodzielnego tworzenia koncepcji rozwiązań
1.
technicznych.
Umiejętności
Umiejętność odczytywania i interpretacji mapy sytuacyjno
2.
wyskościowej.
…
Otrzymywanie i odpowiadanie na postawione problemy z zakresu
1.
ochrony środowiska w budownictwie.
Kompetencje
2.
społeczne
…
Program przedmiotu
Forma zajęć
Projekt
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
65
|
15
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
dr inż. Janusz Ukleja, dr inż. Damian Bęben
Sposób realizacji Indywidualne ćwiczenia projektowe
Tematyka zajęć
Projekt przejścia dla zwierząt.
Projekt separatora substancji ropopochodnych.
Projekt ekranu akustycznego.
Projekt
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Liczba godzin
5
5
5
L. godz. pracy własnej studenta
50
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Zaliczenie na ocenę na podstawie oddanych ćwiczeń projektowych i
efektów kształcenia
prezentacji.
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia
społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych
1. pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
oraz ich uwzględniania w działalności inżynierskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
2.
3.
…
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
inżynierskich— dostrzegać ich aspekty systemowe i
pozatechniczne,
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania
1. i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym
kierunkiem
studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w
szczególności
urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi na środowisko
Umiejętności
2.
3.
4.
1.
Kompetencje
społeczne
2.
Student potrafi dokonać identyfikacji i sformułować
specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze
praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego
kierunku studiów dotyczących obiektów chroniących
środowisko.
Przysposobienie do wstępnej oceny wpływu inwestycji na
środowisko pod względem konieczności wykonywania
raportu .
Opanowanie umiejętności stosowania obowiązujących
przepisów dotyczących oceny wpływu inwestycji na
środowisko.
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne
aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu
na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
Wartościowanie zadań inwestycyjnych w odniesieniu do
określeń prawa o ochronie środowiska w aspekcie
konieczności wykonania raportu środowiskowego.
3.
…
Metody dydaktyczne:
1. Wykład – prezentacja za pomocą rzutnika multimedialnego.
2. Projekt – wykonanie projektów przez studentów w oparciu o zadane założenia i konsultowanie postępu
prac podczas zajęć
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego.
2. Zaliczenie projektu na postawie ocen cząstkowych z poszczególnych projektów
Literatura podstawowa:
[1] Bęben D.: Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole,
[2] Anigacz W., Zakowicz E.: Ochrona środowiska, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2003
Salvato J.A., Nemerow N.L, Agardy F.J.: Environmental Engineering (5th Edition). John Wiley&Sons,
[3] 2003
[4] Hester R.E., Harrison R.M. (editors). Transport and the Environment. Royal Society of Chemistry
[5]
[6]
[7]
[8]
Literatura uzupełniająca:
[1] Richling K. R.: Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa 1994
[2] Pawlaczyk-Szpilowa M.: Biologia i ekologia, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993
[3]
[4]
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
pieczęć/podpis
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis)

Podobne dokumenty