Zakres tematyczny - Wydział Prawa i Administracji UAM

Transkrypt

Zakres tematyczny - Wydział Prawa i Administracji UAM
Poznań, dnia 30 maja 2016 r.
Zakres tematyczny seminarium magisterskiego prowadzonego w Katedrze
Prawa Finansowego w roku akademickim 2016/2017
Przez prof. UAM dr. hab. Dominika Mączyńskiego
Prowadzone
seminarium
magisterskie
obejmuje
krajowe,
europejskie i międzynarodowe prawo podatkowe.
Seminarium
przeznaczone
jest
dla
studentów
wszystkich
kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Prawa i
Administracji UAM w Poznaniu. Zajęcia odbywają się w soboty od godz.
11.30. Liczba studentów w grupie ograniczona jest do 12 osób. W
przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów o przyjęciu na
seminarium decyduje rozmowa na pierwszych zajęciach.
Zakres seminarium magisterskiego obejmuje następujące zagadnienia i
problemy badawcze:
1. Krajowe prawo podatkowe
a. Konstytucyjne
aspekty
stanowienia
i
stosowania
prawa
podatkowego
b. Materialne prawo podatkowe
i. wszystkie obowiązujące w polskim systemie podatkowym
podatki
państwowe,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od
osób prawnych
ii. wszystkie obowiązujące w polskim systemie podatkowym
podatki
i
opłaty
uwzględnieniem
samorządowe,
podatków
lokalnych,
ze
tj.
szczególnym
podatku
od
nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz
pozostałych podatków samorządowych, tj. np. podatku
rolnego,
podatku
leśnego,
podatku
od
cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn
czynności
c. Postępowanie
przepisów
podatkowe,
Ordynacji
ze
szczególnym
podatkowej
w
uwzględnieniem
zakresie
przebiegu
postępowania podatkowego oraz relacji zachodzących pomiędzy
postępowaniem
podatkowym
a
innymi
formami
weryfikacji
prawidłowości wywiązywania się z zobowiązań podatkowych w
postaci czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, a także
postępowania kontrolnego
d. Ustrojowe prawo podatkowe
i. aktualna struktura organów podatkowych i pozostałych
organów administracji finansowej, w ramach właściwości
których mieszczą się zagadnienia z zakresu wymiaru i poboru
podatków
ii. projektowane zmiany w ustroju administracji podatkowej
2. Europejskie prawo podatkowe
a. Tzw. pozytywne prawo podatkowe w postaci przede wszystkim
dyrektyw normujących podatek od wartości dodanej, podatek
akcyzowy oraz poszczególne inne obszary podatkowe
b. Tzw. negatywne prawo podatkowe, w postaci regulacji traktatowych
ograniczających
swobodę
kształtowania
przez
państwa
członkowskie reguł opodatkowania w związku z obowiązywaniem
swobód traktatowych oraz dorobkiem orzeczniczym Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
3. Międzynarodowe prawo podatkowe
a. Sensu stricte, odnoszące się umów międzynarodowych z zakresu
prawa podatkowego, w szczególności umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania oraz umów, na podstawie których podejmowana jest
międzynarodowa
współpraca
między
państwami
w
celu
zapewnienia efektywności opodatkowania (umowy o współpracy i
wymianie informacji podatkowych)
b. Sensu largu, obejmujące wszystkie normy prawnopodatkowe
niezależnie, czy przepisy, z których wynikają znajdują się w aktach
prawa międzynarodowego, czy prawa krajowego, odnoszące się do
problematyki
międzynarodowego
prawa
podatkowego,
ze
szczególnym uwzględnieniem krajowych regulacji podatkowych
przeciwdziałającym międzynarodowej optymalizacji podatkowej (np.
tzw. ustawodawstwo antykrajowe, zapobieganie wykorzystywania
niedostatecznej kapitalizacji dla celów podatkowych, opodatkowanie
zagranicznych spółek kontrolowanych, klauzula ogólna przeciwko
unikaniu opodatkowania)